Hotărârea nr. 448/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane",respectiv a proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane", respectiv a proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 16.10.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 105696 din 16.10.2018 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi, in sensul ca se modifica titlul proiectului de hotarare care va avea urmatorul continut : “ Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane", respectiv a proiectului Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 103666/11.10.2018 întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordinul nr. 741/31.07.2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane", respectiv a proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”, în vederea cofinanțării acestuia de către Ministerul Mediului din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativ si/sau electrice in Municipiul Iasi”, în cuantum de 97.269.272,00 lei (inclusiv TVA). Prin proiect se vor achiziționa autobuze urbane noi mai puțin poluante (electrice, electrice hibrid, alimentate cu gaz natural comprimat - GNC) și stație de încărcare, ce vor fi utilizate în transportul public local de persoane din Municipiul Iași.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Iași, în cuantum de 18.794.348,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ” Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport public noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Iași.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași domnul Mihai CHIRICA, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 8 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Proiecte Europene; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                  Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 448 din 16 octombrie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 448 din 16 octombrie 2018