Proces verbal din 30.05.2018

PROCESUL VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞI DIN DATA DE 30.05.2018ANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astăzi, 30 mai 2018 in cadrul ședinței ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenți următorii consilieri:

1. ALDEA CATALINA

2.    AUR MARIUS - CATALIN

3.    BOCA ADRIAN FLORIN

4.    BOSTAN MANUEL CIPRIAN

5.    BOTEZ RADU

6.    BOZ PETRU EDUARD

7.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

8.    COTOFAN ALEXANDRU IOAN

9.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

10.    DORNEAN TUDOR

11.    GAVRIL MIHAI LIVIU

12.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

13.    GHIZDOVAT VLAD

14.    NEDELCU VLAD NICOLAE

15.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

16.    IGNAT ETIENNE

17.    JUGRIN LUCIAN

18.    NEDELCU VLAD NICOLAE

19.    PIFTOR DANIEL

20.    POSTOLACHE ANDREI

21.    SANDU VASILE

22.    SCRIPCARU CALIN

23.    SURDU GABBRIEL MIHAI

24.    TAUTU IULIANA DANIELA

25.    VINTILA IORDAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iași, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iași, domnul Botez Radu -viceprimarul Municipiului Iași doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iași, directorii si șefii de serviciu din cadrul Primăriei Municipiului Iași, presa locala si alți invitați.

Lucrările ședinței încep la orele 10,00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin si sunt înregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iași, prin Dispoziția nr. 1396 din data de 25 mai 2018, completata prin Dispoziția nr. 1397 din data de 29 mai 2018, completata și modificată prin Dispoziția nr. 1403 din data de 29 mai 2018, având următoarele proiecte înscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Istrate Dumitru Marcel și vacantarea acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de ședință;

2.    Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 172/24.06.2016 (privind alegerea comisiei de validare), nr. 177/24.06.2016 (privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași) și nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu), cu modificările și completările ulterioare;

3.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași doamnei Mioara Cortez;

4.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Mihai Cimpoi;

5.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Mandache Leocov;

6.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Matan Safran;

Z. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2018;    ’    ’

8.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018;

9.    Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019;

10.    Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456, alin. (2), lit. a), c), d) și j) și scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin (2) lit. d), e), h) și i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

11.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2018;

14.    Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Turistică a municipiului Iași si a zonei metropolitane ;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna iunie 2018;

16.    Proiect de hotărâre privind înființarea Muzeului Municipal Iași și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a organigramei și a statului de funcții aferente;

17.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol cu Universitatea Națională de Arte „ George Enescu ” Iași în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada 2018 - 2020;

18.    Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol cu Asociația „Familia Tradițională” în vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și conlucrare, în perioada iunie - decembrie 2018;

19.    Proiect de hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Instituția Prefectului - Județul Iași, Poliția Locală Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță -Asociația Ambulanța Life, Asociația Sporturilor în Natură ASNatura și Unitățile Școlare ale Municipiului Iași;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași;

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiesc respectate de către deținătorii/proprietarii câinilor periculoși, pe raza Municipiului Iași;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iași;

23.    Proiect de hotarare privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Iași, județul Iași”, Ediția 0, Revizia 0;

24.    Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Iași la Programul European Energy Award -Comunitate sustenabilă (ROEEA) în vederea elaborării Planului de Acțiune pentru Climă și Energie Durabilă prin aplicarea instrumentelor Premiului european pentru Energie;

25.    Proiect de hotarare privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Municipiul Iași de la S.C. DELGAZ GRID S.A. și a încheierii Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

26.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general al obiectivului de investiție "Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași; Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Școala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Iași; Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare - Colegiul ”Mihai Eminescu”;

2Z. Proiect de hotarare privind acordarea de gratuitate la serviciul de transport public local pentru 30 de elevi, susținută de către Municipiul Iași;

28.    Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, încheiat între Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iași S.A.;

29.    Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78117/01.09.2010 încheiat cu S.C. Ecopiața S.A.;

30.    Proiect de hotarare privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Direcției de Asistență Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde și reci;

32.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului, în suprafață de 165

mp, situat în Iași, Stradela Uzinei, nr. 14, proprietatea privată a Municipiului Iași, identificat în T 96, parcelele CC 3077 si CC 3077/1, având număr cadastral 160106, înscris în cartea funciară 160106;

33.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 83 mp, situat în Iași, șoseaua Nicolina de lângă nr. 4, precum și aprobarea vânzării acestuia prin licitație publică;

34.    Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenurile din anexele nr. 1 - 10 (str. Toma Cozma nr. 7B, str. Zidari T14, str. Islaz T 14, str. Poitiers nr. 23, str. Dr. N. Vicol nr. 3B, str. Păcurari nr. 52, str. I. Creangă nr. 92, str. Sorogari nr. 33, str. Trotuș F.N.);

35.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24.04.2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafața de 253,15 mp situat in Iași-Bulevardul Metalurgiei lângă nr. 3 identificat in tarlaua T 9, parcela CAT 2616 si CR 2316/1 si concesionarea prin licitație publica a acestuia, in scopul amenajării unei parcări si a unei servituți de trecere ;

36.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață 25 mp, situat în Iași, Strada Fundac Eternitate, nr.14 precum si aprobarea vânzării acestuia prin licitație publica ;

37.    Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24.04.2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafață de 123 mp situat in Iași -Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112(parțial) si DS 2113(parțial) CR 2100, CAT 2147 și concesionarea prin licitație publica a acestuia ;

38.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154 / 2017 cu terenul aflat în administrarea Municipiului Iași în suprafață de 2475 mp. situat în Iași, str. Mușatini, lângă Centrul Medical de Familie, Anexa A;

39.    Proiect de hotarare privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333 din 31 octombrie 2016 (privind completarea HCL nr. 83/2016, de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 55 mp, situat în Iași, bld. Independenței nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum și aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe de teren);

40.    Proiect de hotarare privind însușirea domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

41. Proiect de hotarare privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

42.    Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate în folosința / exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării;

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40695/2018;

44.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, modificată și completată prin Legea nr. 90/2018;

46.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939 întocmit pentru investiția “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica;

4Z. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuințe prin demolare construcție existenta de pe teren proprietate, persoana fizica ;

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR. 8B, NUMAR CADASTRAL 18336 întocmit în vederea extinderii locuinței autorizata cu AC nr. 299/25.03.2016 pe teren proprietate privată persoana fizica ;

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187 întocmit în vederea construirii unei anexe gospodărești, pe teren proprietate privată, persoane fizice ;

50.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si împrejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica ;

51.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spațiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana juridica;

52.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA PĂCUREȚ NR. 10, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată persoane fizice;

53.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, INTRAVILAN IASI - ZONA SOROGARI, NUMAR CADASTRAL 135525, Întocmit in vederea construirii unui centru de loisir si sport in spatii acoperite si descoperite, restaurant, spatii administrative, comerț si cazare, persoana juridica ;

54.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, strada Mocanului, nr. 36 - 42, Nr. Cadastral 145558, întocmit în vederea desființării locuinței C1 existentă pe teren proprietate, construire locuință unifamilială și împrejmuire pe teren proprietate, persoană juridică;

55.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Viticultori, nr. 19, Nr.

Cadastral 154033, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

56.    Proiect de hotarare privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Bucium, T165, numere cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iași pentru construire locuințe colective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

57.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 316 mp, situat in Iași, Strada Zimbrului, nr. 5A, identificat cadastral in Tarlaua 1, parcela CC2 si parcela AG4, având nr. Cadastral 159253, înscris in cartea funciara nr. 159253 proprietate privata a Municipiului Iași;

58.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 103 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fan având număr cadastral 159770, înscris in cartea funciara 159770 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

59.    Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 183 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fn având număr cadastral 159769, înscris in cartea funciara 159769 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași;

60.    Proiect de hotarare privind retragerea din capitalul social a S.C. TERMOSERVICE S.A. a aportului

in natura;

61.    Proiect de hotarare privind preluarea din exploatarea S.C. Ecopiata S.A. , a imobilului ( construcție si teren aferent) - Hotel Municipal, situat in Iași, Bulevardul Independentei, lângă bloc D1- D2;

62.    Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 322 din 29 august 2017, privind avizarea Regulamentelor de Organizare si funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului si talciocului administrate de către S.C. ECOPIATA S.A.

63.    Proiect de hotarare privind aprobarea stabilirii tarifelor tichetelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport ale Societății Compania de Transport Public S.A. Iași;

64.    Proiect de hotarare privind alegerea Președintelui de ședință.

Dispoziția nr. 1397/29.05.2018

C.1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași;

Dispoziția nr. 1403/29.05.2018

I.

2.A. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 172/24.06.2016 (privind alegerea comisiei de validare);

2.B. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași;

2.C. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Iași nr.177/24.06.2016 (privind organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași) și nr. 222/23.06.2017 (privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu), cu modificările și completările ulterioare;

C.1. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași, prin încheierea unui contract de comodat;

II. Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Iași nr. 1397 din 29.05.2018 isi inceteaza aplicabilitatea.

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Buna dimineața va spun si eu. Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local la care a fost convocați prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași numărul 1396 din 25 mai 2018, modificată și completată prin Dispoziția 1403 din 29 mai 2018. Ședința se desfășoară legal. Absentează motivat domnii consilieri Boișteanu Corneliu si Pintilie Mihail. Vă supun aprobării procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 18 mai 2018, 4 mai 2018 și al ședinței ordinare din 30 martie 2018. Pentru că domnul Pintilei absentează, pentru că președintele de ședință ales absentează, va fi necesar alegerea unui președinte de ședință doar pentru a conduce lucrările acestei ședințe. Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri. Domnul Harabagiu va rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerea pentru a conduce a conduce această ședință, domnul consilier Boca Florin Adrian.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Din partea grupului Partidului Național Liberal îl propunem pe colegul Etienne Ignat.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Alte propuneri? Dacă nu mai sunt, vom supune votului pe rând cele două nominalizări.

Cine este pentru ca domnul Boca sa preia conducerea acestei ședințe.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri?

Pentru că alegerea se face cu majoritatea in functie, cred că nominalizarea domnului Ignat nu mai e cazul să o supunem votului. Domnul Boca sunteți președintele desemnat de ședință. Va rog să veniți alături de noi. Aveți cuvântul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Buna dimineața doamnelor și domnilor. Având în vedere că este vorba despre o ședință ordinară, începem cu secțiunea de interpelări. V-as ruga să fim cât mai concisi in ceea ce exprimăm, in cadrul interpelărilor pentru că avem peste 60 de proiecte pe ordinea de zi. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt pentru interpelări. Domnul consilier Bostan, vă rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Buna dimineața. Îmi pare rău ca nu este prezent si domnul primar ca in mare parte din nelămuririle pe care le adresez, ar fi adresate dansului. Da, sperăm când vor răspunde fie unul din cei doi viceprimari, fie ne va răspunde dansul daca va veni sau îmi va răspunde in scris cum se mai obișnuiește. Prima interpelare se referă la situația, deci sunt niște detalii tehnice si anume situația benzii rulante de la Hala Centrala, cea care urca spre suprafață, care nu funcționează de ceva vreme, asta cred că mai ridicat-o și acum 3 luni de zile. Si același lucru este cu liftul din Piața Unirii, niște mămici care plimbau copiii pe acolo mi-au semnalat și eu vă supun atenției dacă se poate să primească răspuns. Dacă e o problemă tehnica, urmează să fie reparat, urmează să fie înlocuite sau pur si simplu nu ne mai interesează lucrurile astea. Apoi, în zona Aerodromului sunt niște garaje care au fost închiriate în ultimii ani unor firme private sau chiar persoane fizice. Am înțeles ca acum respectivii titulari de contract au primit decizie de reziliere a contractelor, fără explicații. Ei evident, majoritatea dintre ei doresc să-si prelungească aceste contracte. As dori să știu dacă primăria dorește rezilierea pentru ca are un plan cu acele garaje, dorește sa le dea o alta destinație, dorește sa le modernizeze pentru a le reînchiria ulterior tot lor sau prin licitație publica sau este o a treia variantă. Mulțumesc. Apoi, aș vrea să știu care este statutul aplicații City Report despre care am discutat din vara anului trecut, pe Aerodromului, în condițiile în care una dintre aplicații, de exemplu care va avea puteți numărul 100, apărea înregistrată în stadiul de analiză fără a primi ulterior nici o alta rezoluție în condițiile în care aplicațiile înregistrate ulterior au primit rezoluție. Adică este o disfuncționalitate a sistemului, e nevoie de mai mult timp de analiza pentru respectiva solicitare? Adică mentenanța în momentul ăsta pentru aplicații este asigurată cum trebuie, el funcționează în parametri sau nu? Apoi am o propunere vizavi de toate reclamațiile și sesizările care au apărut pentru unele lucrări de, să spunem, calitate îndoielnică sau nu conform caietelor de sarcini și așteptărilor pe care le-au făcut firmele care au câștigat licitație cu primăria. Propunerea mea ar fi, pentru toți contactorii care câștiga licitația cu primăria si nu executa lucrarea în parametri, primăria să elibereze si să publice un certificat de bună execuție care să îl împiedice pe viitor sa mai participe la licitațiile publice, categoric cu Primăria Iași pentru că aici și le poate reține, dar care este un semnal de alarmă, de avertizare pentru orice UAT care dorește scoaterea la licitație publică a astfel de lucrări. Apoi o chestie pe care am solicitat-o, de la serviciul control urbanism al Poliției Locale as fi dorit să primesc regulamentul de aplicare a sancțiunilor pentru cei care nu respectă autorizațiile de constructie. L-am solicitat în ședința de acum două luni de zile, în cea de acum o lună nu am putut să revin că vorbeam singur. Nu l-am primit. Poate nu s-a notat. Nu e nicio problemă, dar revin cu solicitarea asta. Aș vrea să primesc regulamentul scris de aplicarea sancțiunilor pentru control urbanism. Si ultima întrebare este una legată de procedură. Pentru ca tot avem destul de multe situații în care patrimoniul municipiului sporește și e un lucru foarte bun pentru ca prin inventarierea de noi terenuri de pe raza municipiului Iași, mă interesează dacă pentru terenurile intrate în patrimoniul Municipiului Iași prin inventariere, este suficienta hotărârea de consiliul local pentru a deveni proprietatea municipiului sau este necesară ulterior un al doilea pas si anume Hotărâre de Guvern. Mi-a atras atenția cineva că pentru acest tip de terenuri a fost contestata în instanță o astfel de hotărâre și judecătorul a acceptat-o motivat de faptul că există o prevedere legală care impune o Hotărâre de Guvern pentru trecerea lor in patrimoniul municipiului Iași. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vreau să vă atrag atenția, domnule consilier, că doar dacă veți fi nominalizat va mai dau cuvântul. Adică, și la ceilalți colegi să vă exprimați toate punctele de vedere la momentul în care aveți cuvântul. Vă rog domnilor viceprimari.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnul director Grigoraș, pentru prima interpelare legat de...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul director Grigoraș, aveți cuvântul.

Mulțumesc, domnule președinte. Radu Grigoraș, director Exploatare Patrimoniu. O să răspund la primele două interpelări întrucât și a doua este tot la Direcția Exploatare Patrimoniu. Deficiențele la scară rulantă de la pasajul Sfânta Vineri și lifturile din Piața Unirii se datoresc faptului că s-a semnat cu întârziere procesul verbal, contractul de mentenanță pentru scări rulante. Astăzi ar trebui să fie funcționale. A fost și monitorizare pe proiectul European de la Piața Unirii. Funcționau acum o lună de zile. La a doua interpelare, dacă permiteți. La garajele de pe Stadionul Tineretului nu s-au prelungit contractele. Cei care le foloseau au fost notificați că o dată cu data de 31 martie, să părăsească deoarece desfășurau o activitate economică și de depozitare. Intenția este ca baza sportivă Tineretului să fi redată scopului pentru care a fost creată si își desfășoară activitatea, cea de sport și nu de activitate economică. Asta a fost raționamentul pentru care garajele au fost, s-au reziliat contractele. Si au fost notificați, nu este adevărat că nu au fost.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Nu vorbește la microfon.

1

Domnul director Grigoraș Radu

Cu acele garaje nu se dorește activitate economică sau de închiriere pe acelea spații. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumesc, domnule director. Răspunsurile la celelalte interpelări. Domnul viceprimar Botez. Vă rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Nu, aș vrea tot aici se adaug ceva. Un lucru as putea zice, general, în oraș această reducere a numărului de garaje. S-a început cu garajele care nu respectă autorizația, cu garajele care nu joacă rol de garaj, ci de spațiu de depozitare. Sunt mulți care și-au extins garajul pe proprietatea municipiului. Si toate aceste garaje sunt în prima linie pentru a fi desființate în cursul acestui an.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul primar, aveți cuvântul. Vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mult. Am intrat direct în fondul problemei și îmi cer scuze ... un eveniment motivat de 14 ani de când suntem membri in N.A.T.O. Este prezent și Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Apărării Naționale. Moment deosebit de important că se petrece la Iași. Sigur că da, nu vreau decât să vă mulțumesc totodată ca ați răspuns invitației de a participa la ședința de consiliu de astăzi. Peste 800 de garaje au fost identificate pe toată raza municipiului Iași. Mare parte dintre ele ocupau abuziv domeniu public și mare parte dintre ele nu mai au folosința pentru care sunt construite. Sunt magazii sau nu au mai fost deschise de luni si luni de zile. Sunt de acord ca e nevoie sa avem si garaje, dar mai degrabă facem un spațiu verde pe o magazie care este nefuncționala, decât sa ținem acolo cutii. Duceți-va pe zona Cuza Vodă, unde am fost săptămâna trecută, am găsit într-un garaj un depozit de mărfuri, în alt garaj, cică nu a mai fost deschis de 12 ani de zile. Mie si teama sa deschid, cine știe ce o fi acolo. Si multe, multe alte situații care pot să contribuie negativ la o anumită zonă, mai ales cu un garaj de regulă ocupa o suprafață mai mare decât un loc de parcare. Referitor la City Report, înțeleg că e nevoie să vă aducem o informare mai detaliată și așteptăm in continuare interpelări. Scuze.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Boz. Vă rog frumos.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Două chestiuni. Mulțumesc. Bună ziua tuturor colegilor. Prima mea interpelare vizează corecțiile care au fost aplicate pe fonduri europene. Avem o informare că dintr-un număr de 19 contracte, pentru 15 contracte au fost aplicate corecții între 5 și 25 la sută. Aș dori să clarificați care sunt corecțiile care au fost aplicate, dacă au fost contestate în instanță, dacă am câștigat dosarele în instanță și care este suma pe care ieșenii trebuie să achite din bugetul Iașului. Si as dori clarificări cu privire la corecția de aproape șase sute de mii de euro aplicată la contractul privind reabilitarea termică a blocurilor, pentru reabilitarea sistemului de termoficare în municipiul Iași, mă iertați. Deci aceasta este prima interpelare. A doua face referire la o declarație a domnului primar Chirica prin care a adus la cunoștința publicului că se intenționează introducerea de benzi unice pentru mijloace de transport. Domnule primar, vă rog să aveți în vedere faptul că și ieșenii care locuiesc în zona metropolitană, sunt oameni care lucrează în municipiul Iași,, au copiii la grădiniță la școli în municipiul Iași si trebuie și ei să circule, din punctul meu de vedere personal, nu este un punct de vedere al grupului PNL, ci este personal, aceste benzi unice pentru transportul public sunt necesare, dar trebuie rezolvată problema parcărilor pe axele principale respectiv Șoseaua Nicolina, Bulevardul Păcurari la care dumneavoastră ați făcut trimitere. Pentru că atâta timp cât din trei benzi una este ocupată de mașini parcate, pe una se face viraj la stânga și dumneavoastră intenționați ca aceea să fie destinată transportului public, nu putem îngrămădi tot traficul care vine din zonele metropolitane pe o singură bandă. Vă rog să oferiți clarificări cu privire la aceasta intenție dumneavoastră și cred că trebuie să avem o dezbatere largă in consiliu local privind această abordare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog, domnule primar.

Sigur, pentru prima interpelare cred că este nevoie de un răspuns în scris și o să vi-l transmitem pentru că presupune, probabil, o informare mai detaliată. Din ceea ce vă spun eu, la momentul respectiv, nici pe departe nu vorbim de asemenea sume. Mare parte dintre ele sunt ori câștigate, ori pe diverse faze ale instanțelor judecătorești, ca proceduri de contestare. Iar, dacă facem trimitere la aproximativ 180 - 200 de milioane de euro, discutăm despre procente subunitare. Referitor la banda unică pentru transport public nu prejudiciază sub nicio formă nici accesibilitatea celor care locuiesc în zona metropolitană, ci dimpotrivă vin să întărească un concept de care avem nevoie pentru a putea să le cream condiții mai favorabile de accesibilitate în municipiul nostru utilizând transportul public de călători. Nu putem să pretindem că vom avea un mediu mai curat decât dacă insistăm și devenim chiar persuasivi în a promova transportul public prin măsuri care unele pot fi nepopulare, dar care au în timp un rezultat care ne este favorabil nouă tuturor. Si mie mi-ar place să fie bulevarde cu 7 benzi, de ce cu 3 pe sens, cu 8 pe sens, să ajungă ca pe autostradă. Și nouă ne-ar place să avem o autostradă în Moldova. Toți am vrea să avem alte condiții de circulație, dar trebuie să folosim ceea ce avem în momentul de față ca infrastructură pentru că dacă nu insistăm să cream condiții de promovarea transportului public în direcția în care mergem prin faptul că se favorizează în continuare importul de vehicule vechi, nu s-a blocat sub nicio formă, nu s-a dat sub nici o formă autorităților locale posibilitatea de a îngrădi acest import permanent de autovehicule vechi și foarte ieftine și foarte poluante, nu vom face decât să murim sub propriile noastre decizii la propriu, având în vedere nivelul de poluare pe care le aduc aceste autoturisme. De aceea, eu cred că trebuie să promovăm, desigur, cum ați spus si dumneavoastră cu rațiune, acolo unde este loc, acolo unde se poate, acolo unde avem condiții de siguranță pentru călători și sigur unde trama stradală este suficientă ca să poată să sprijine acest demers al nostru. Dar, trebuie să ne asumăm acest lucru și să începem să lucrăm. Nu vreau să pățesc cum a pățit Primăria Municipiului București unde a segregat o bandă din două și coada de vehicule de la Otopeni până la intrarea înspre Casa Scânteii era de aproximativ 4- 5 km, non stop, nu conta ora de vârf sau în afara orelor de vârf. Nu, vom folosi alte modalități de evaluare a impactului astfel încât să favorizăm transportul public, utilizarea de către elevi și studenți a transportului public către școală și către casă și desigur a cât mai mulți din cei care vin din afara localității Iași, din spațiu metropolitan, cum îi spunem noi. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumesc. Domnul consilier Florentin Ciobotaru, vă rog.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Mulțumesc frumos, domnule președinte de sedinta. Sărut mâna doamnelor. Buna dimineața domnule primar. Buna dimineața distinsi colegi. In primul rând salut inițiativa executivului de-a materializa proiectele de hotărâre cu privire la realizarea terenurilor de sport. Văd în această etapă discutăm despre trei instituții de învățământ. Dacă se poate, ca orizont de timp până la cifra frumoasa de 17, o atingem în mandatul ăsta nu o atingem? așa ne-am propus. Știu că am fost în sală când s-a discutat proiectul de buget. Insist, însă, pe o altă problemă pe care v-am mai supus-o atenției. Suntem în anul Centenarului, în Podu Roș se edifica cel mai frumos catarg din sud-estul Europei. Aș vrea ca și unitățile de învățământ să fie beneficiare ale acestor catarge. A fost o dorință de-a mea mai veche. Cred că efortul bugetar nu este atât de mare. Sunt foarte multe proiecte, de pilda, la Colegiu Eminescu anul acesta și mulțumesc pe această cale, va avea loc o manifestare importantă. Sub egida colegiilor centenare vor veni la noi la Iași reprezentați din toate zonele importante ale României. Poate începeți cu Colegiul Eminescu sau eu știu cu alte unități de învățământ pe care dumneavoastră să le considerați de cuviința in a demara acest proiect. A doua problemă, vreau să vă supun atenției următorul aspect. Conducerea Colegiului Tehnic de Transporturi și Construcții Iași mi-a adus la cunoștință faptul că în perimetrul unității de învățământ se dorește edificarea unui bloc, și o să citesc de aici construire cămine elevi, spații învățământ, cabinete medicale. El așa sună foarte bine propunerea aceasta de edificare a acestui imobil, însă este o chestiune tehnică. Amplasamentul se situează între cele două cămile ale instituției de învățământ. Calea de acces către dezvoltator va însemna deranjarea la propriu atât a procesul instructiv educativ, cât și, dacă vreți, a vieții cotidiene a elevilor din această instituție. Poate găsim un teren in compensație. Până la urmă știu că iubiți foarte mult școală, s-a văzut că ați identificat soluții la Economic 3, ați identificați la Scoala Bogdan Petriceicu Hașdeu. Nu aș vrea ca să riscăm un potențial, știu eu, deznodământ pe care nu ni-l dorim cu toții. Eu nu am nimic împotrivă să se construiască, dar totuși să construim în incinta unei școli mi se pare cam mult. Dumneavoastră veți decide. Eu am obligatia morală și legala să vă supun atenției această problemă care mi-a fost la rândul-mi adusă la cunoștință de către conducerea instituției de învățământ. Va mulțumesc ca m-ați ascultat și aștept răspunsurile dumneavoastră.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc. Foarte pe scurt. Terenurile de sport vor continua și le vom termina în actualul mandat, cele 17, desigur cu sprijinul și a unităților de învățământ. Da, trebuie într-adevăr să sprijinim școala și prin introducerea acestor catarge, dar așa cum am spus și la prima interpelare pe tema asta, aș vrea să văd inițiativa școlii. Dragoste cu forța nu se poate. Dacă directorul școlii, dacă conducerea școlii, dacă consiliul de administrație a școlii nu simte din sufletul său că trebuie să aibă arborat steagul într-o manieră rezonabile pe clădire, pe un catarg și de fiecare dată pe toate sumele care le transmitem noi găsește loc pentru orice altceva mai puțin pentru a-si promova tricolorul ca și simbolul național, nu vreau să fac. Vreau să văd de unde pornește din interior. Dacă mă duc și izbesc un drapel pe ușă și îl bat în cuie, probabil că îl ține o zi și îl da jos. Ca o sa zică - a venit primarul si ne- a pus pe toți să cântăm imnul de stat, ne-a pus pe toți să ridicăm drapelul și toate celelalte. Așa cum am spus si la

Consiliul Administrație la liceele pe unde am fost invitat, luați voi decizia să se intonează imnul de stat dimineața. Nu este un păcat, nu este o manifestare a unui patriotism, să spunem, patriotard, ci pur și simplu este nevoie ca simbolurile naționale să ajungă în atenția tinerei generații ca și elemente de identificare în timp și sper să o facă, sper să ne audă directori de școală. Eu nu pot decât să ii fericit pe fiecare și la fiecare cum a făcut Scoală I. C. Ștefănescu, de exemplu care si-a pavoazat una dintre fațade cu un drapel foarte frumos din mătase și care arată foarte, foarte rezonabil. Nu pot decât să ii felicit și să fie convinși că vor avea sprijinul meu si pentru alte evenimente în afara celor despre care vorbim. Si mesajul dumneavoastră cu siguranță va fi auzit. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. O să aveți posibilitatea să vă manifestați și în consiliul local dacă va ajunge o astfel de, să spunem, inițiativă. Noi ne-am întâlnit cu acea familie. De altfel, știți ca a vrut sa facă bloc de locuit și l-am refuzat. Am ținut cont de dreptul de proprietate și am spus - da, ti-l poți valorifica acest drept de proprietate doar dacă te duci pe o funcțiune atașată spațiului de învățământ, cămin și ce am mai pus noi acolo. Dar aș fi mult mai bucuros să știu că a lăsat școala în pace și că nu se amestecă sectorul privat cu sectorul public intr-un spațiu de învățământ. Motiv pentru care, voi solicita colegei mele de la cadastru, este aici, am văzut-o, să caute proprietarul, să începem o procedură de evaluare a suprafeței de teren și să facem o propunere de schimb sa eliberam si curtea Liceului C.F.R. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

rog, domnule consilier Coțofan.

Domnul consilier local Cotofan Alexandru loan

Bună ziua stimați colegi. Interpelarea mea vine in urma ultimului eveniment care a avut loc la București cu acest accident nefericit prin care o scoală a luat foc. Știm cu toții ca si orașul Iași beneficiază de aceeași fericire prin faptul că foarte multe școli și licee nu au avize de funcționare din partea celor de la ISU. Cu toate că primăria este proprietara acestor clădiri și a acestor spații de învățământ, responsabilitatea este plasată întotdeauna printr-un contract de management către directorii școlilor. Directori care au orice fel de formație doriți dumneavoastră, numai de ISU nu, ca sunt profesor de sport sau profesor de română sau profesor de istorie. Problemele pentru care nu se pot obține autorizațiile ISU sunt diverse, începând de la modul de organizare interior, de la structura clădirii terminând cu debitele de apă care sunt solicitate de către cei de la ISU, debite care pot să fie asigurate fie prin construcții suplimentare de tancuri sau dacă furnizorul de utilități ar asigura debitele și presiunile care sunt solicitate. Drept urmare, ne găsim într-un impas, într-o imposibilitate. Cei care sunt responsabili la nivel de contract de management nu pot face față și nu găsesc soluții. Din acest motiv, eu propun domnului primar, pentru că nu există în primărie un departament care se ocupe de așa ceva, propun înființarea unei comisii din care să facă parte atât Inspectoratul Școlar, primăria, specialiștii din primărie consilieri și cei de la ISU, astfel încât să se identifice toate problemele și să se găsească soluții si să fie autorizate unitățile de învățământ. Mulțumesc frumos.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur un eveniment foarte nefericit la București plecat din diverse motive. Putem să extrapolăm și o să ne punem o întrebare retorică - dar Spitalul de Boli Cardiovasculare oare din ce motiv a luat foc. In fine. Problema ne doare pentru orice situație care apare într-o instituție pe care o gestionăm sau tangențial o gestionăm, cum este la Spitalul de Boli Cardiovasculare. Ceea ce trebuie să știți este faptul că avem un departament care se ocupă și de problemele de siguranță la foc. A doua chestiune, fiecare instituție este obligată sa își delege o persoana care se ocupa de siguranța la incendiu. Noi avem și să spunem structura atât pentru partea administrativă pentru primărie, cât și pentru fiecare instituție din subordonarea noastră și școlile au fost informate de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență că trebuie să își pună la punct si ei acest mecanism. Problema se rezumă în cele din urmă tot la bani, sunteți absolut convins de lucrul ăsta. O parte dintre probleme le-am rezolvat. Unele dintre ele par de-a dreptul ilare în sensul că școlile noastre dețin sisteme de hidranți legate sistemul public de alimentare cu apă. Conform legii, sistemul de hidrant trebuie să funcționeze, în mod obligatoriu atunci când ai nevoie de el, într-un anumit regim de presiune care îți asigură un anumit debit și cei de la Apa Vital nu vor să dea garanția că în momentul producerii incendiului, debitul, respectiv presiunea va fi asigurată, pentru că spune - De ce să ne luăm noi o astfel de răspundere prin semnătura față de școală care are sistem de hidranți, când dacă se rupe conducta, dacă nu știu ce se întâmplă. La unele școli am făcut sisteme de alimentare duble, adică o conductă în caz că se rupe intră cealaltă conductă și alimentează sistemul de hidranți. La altele am început să proiectăm bazine de apă astfel încât să putem asigura o rezervă de apă rezonabilă. La altele dintre ele au deja asigurat sistemul de protecție la incendiu. Eu nu spun că nu trebuie, dar trebuie să ne înțeleagă si cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgenta. Noi nu suntem stat in stat la fiecare instituție din orașul asta. Dacă există sistem de hidranți proiectat în conformitate cu normativele legale, dacă există, să spunem, sistemul de alimentare cu apă proiectat la, nu, conform normativelor în vigoare, automat trebuie să ne asumăm cu toții că el va funcționa in regimul proiectat. Nu pot de fiecare dată să mă întorc la povestea drobului de sare. Da să mai pun un bazin, dar bazinul să fie mai mare, dar dacă mai pun două clase , mai pun încă un bazin și tot așa. Am un sistem, trebuie să funcționeze și trebuie să își asume toată lumea faptul că va funcționa, iar dacă nu funcționează trebuie să răspundă cineva de ce nu funcționează. Problemă este o problemă de actualitate, nu de acum, de foarte multă vreme. Dacă doriți să vă implicați, vă stăm la dispoziție cu maxima larghețe, dar vreau să înțelegeți că avem acest departament care studiază toată problematica din școli și cu care avem o corespondență permanentă. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, vă rog doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Găburici Violeta Adriana

Buna ziua tuturor. Am doua interpelări pentru astăzi, dar deja a rămas doar una. Prima se referea la aceeași problemă pe care a semnat-o colegul meu, Ciprian Bostan, și anume scările rulante de la Hala Centrală. Este o problemă care mi-a fost semnalată de cetățenii din zona. Mulțumim domnului director Radu Grigoraș pentru răspuns si speram ca ele vor funcționa de astăzi așa cum ne-a asigurat dumnealui. A doua interpelare este de fapt o revenire la o interpelare făcuta anul trecut și anume se referă la înființarea unei linii de transport în comun pe strada Sărăriei. In situația în care nu s-a găsit până acum o formulă și o soluție, solicit domnului director de la CTP ca până la ședința următoare să avem o soluție clară și viabilă pentru această problemă. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

La Hala Centrală sunt două probleme diferite. Pe o parte avem intr-adevăr un sistem de ridicare cu scările rulante pe pasajul nou construit și care poate beneficia în momentul de față și de asistență și mentenanță astfel încât să rămână funcțional, dar mai avem o problemă pe scările vechi care nu se mai fabrică și nu am mai găsit nici piese de schimb pentru ele. Am trimis o adresă, vă spun sincer, către investitorul de la Moldova pentru că din măsurătorile făcute la noi se pare că tipul ăla de scări pe care l-am montat este identic cu cel care se duce la Moldova, să ne pună la dispoziție dacă poate și într-o forma gratuită ,două dintre scările pe care le are depozitate în subsol, să le putem înlocui pe primele două scări rulante, cele dinspre Complexul Hala Centrala, iar celelalte sunt într-adevăr funcționale. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat, vă rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Hristos s-a înălțat! Domnule primar, stimați colegi ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier, vă rog frumos, un moment. Nu am văzut-o pe doamna Gaburici.

Doamna consilier local Găburici Violeta Adriana

As dori in răspuns si vizavi de linia de transport in comun pe Sărărie. Dacă s-a făcut ceva sau dacă așteptăm până la ședința următoare o soluție din partea CTP-ului.

Domnul primar Chirica Mihai

Momentan nu avem în planul de transport public și această rută, dar am văzut că ați solicitat colegului nostru de la Transport Public și vom căuta să avem un răspuns într-o manieră care să răspundă și cererii și capacități tehnice, dar și posibilității economice de a susține transportul de călători pe Sărărie. Mulțumesc!

Doamna consilier local Găburici Violeta Adriana

Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier, vă rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Bună ziua din nou, de fapt Hristos s-a înălțat! Domnule primar, acum două săptămâni într-o conferință de presă anunțați că în următoarea lună veți pune în funcțiune toate semafoarele din Municipiul Iași pentru a înființa această banda unica de transport. Au trecut două săptămâni și aș vrea să știu în ce stadiu ne aflăm acum, unde ați făcut verificari și care sunt pașii următori și dacă veți finaliza acest lucru într-o luna. Aș vrea să vă aduc aici în discuție un proiect pe care l-am inițiat eu împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal, legat de aderarea Primăriei municipiului Iași la programul Waze care ne pune la dispoziție date în mod gratuit, iar primăria ar trebui să le interpreteze și le poate conecta chiar cu sistemul inteligent de semaforizare. Noi am depus proiectul, am primit avizele toate pozitive, totuși nu regăsim acest proiect pe ordinea de zi și nu înțeleg de ce pentru că nu ne costă nimic. Aici aș vrea să fac, oarecum așa o paranteză, dacă ne dorim să fim un oraș inteligent, înseamnă să știm să preluăm toate datele care ne sunt oferite și să le interpretăm și le punem la dispoziția cetățenilor astfel încât să beneficieze de ele pentru că vrem să trecem sau facem o tranziție către un oraș Smart City. A doua interpelare, în spațiul public apar săptămânal cazuri noi ale persoanelor mușcate de căpușe. Doresc să știu programul deratizarilor și dacă este posibil să intensificăm acest program în toate cartierele din municipiul Iași., cel mai important cred că ar trebui să intrăm în cartiere și pe toate străduțele. A treia interpelare, Primăria Municipiului Iași a pierdut un proces privind regulamentul ridicărilor de mașini, cel mai probabil va urma un șir lung al proceselor. Vă rog să ne spuneți care sunt direcțiile următoare și cum se va modifica, dacă se va modifica acest regulament sau delegarea serviciului în special, pentru asta era problema. A patra întrebarea, interpelare și ultima, acum aproximativ o lună v-am transmis o adresă pentru a delega o parte o persoană sau mai multe persoane din partea executivul Municipiului Iași pentru procesul de bugetare participativă, și am să fac o mica paranteza, invit pe toți ieșenii ca până pe 15 iunie se pot depune idei de proiecte în valoare de maxim 100 de mii de euro pentru proiectul, pentru procesul de bugetare participativă. Întrebarea era dacă vreți să ne spuneți exact care este persoana delegata din cadrul, din partea a executivului municipiul Iași. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

... la ziua Nato. Semafoarele vor fi puse în funcțiune până luni. Două dintre intersecții vor mai rămâne datorită lucrărilor care le desfășuram la străzi în momentul de față și care vor rămâne în regim, să spunem pe indicatoare rutiere. Despre opțiunea Waze o sa va spună domnul viceprimar Botez. Dezinsecție, există mereu o confuzie între deratizare și dezinsecție, dezinfecție. Noi facem dezinsecție. Avem contract și pentru acest an. Am început chiar devreme, imediat după ce a început sezonul cald si am acționat si contra căpușelor. E adevărat, se citește in spațiul public. Nu de fiecare dată știm pe unde se plimbă lumea, ca s-a dus acasă la el sau s-a dus într-o pădure in împrejurimile Iașului sau chiar în afara județului și a venit mușcat de căpușe. Noi acționarăm și o să continuăm acțiuni. De altfel am dat drumul din nou la procedura de achiziție pentru servicii de dezinsecție, deratizare și dezinsecție pentru următorii trei ani de zile. Regulamentul de ridicat mașini e o chestie care din punctul meu de vedere nu va avea niciun impact, cum nu a avut timp impact nici ridicarea mașinilor de asta am și declarat de atunci că e ca și cum nu s-a întâmpla nimic, din punctul meu de vedere. Pentru ca numărul celor care nu respectă indicatorul de oprire interzisa este indefinit mai mare decât numărul de mașini efectiv ridicate pentru cei care încalcă regulamentul de circulație. Așa încât, nu i-am găsit nici un fel de eficiență, nu am reușit niciodată nu am reușit niciodată să devenim eficienți la stradă cu serviciul de ridicat. Din punctul meu de vedere este mai bun serviciu de blocaj pe zonele în care într-adevăr trebuie să semnalizăm că încălcarea regulamentului de circulație poate provoca victime și mă refer in special la blocarea trecerilor de pietoni. Dacă așa a decis instanța sau dacă așa va rămâne definitivă, așa o vom respecta și vom căuta să găsim alte măsuri și am făcut trimitere în continuare la Poliție și Poliția Locala pentru că există așa o dezarmantă declarație din partea structurilor de poliție că poliția locală trebuie să fie moașa a tuturor orașelor. Nu e adevărat. Avem și competențe restrânse în ceea ce privește aplicarea regulamentelor de circulație, dar avem și un număr, sigur că da, destul de mic la numărul de populație și la problemele zilnice astfel încât nu putem să asigurăm mai multe servicii în spațiul public decât cele pe care facem in momentul de față. Am făcut trimitere si la serviciile de circulație ale Poliției Naționale, sa încerce sa își facă program și să disciplineze conducătorii auto privind respectarea regulilor de circulație. Nu trebuie să-i urmărim, nu trebuie să ii încătușam, nu trebuie, dar trebuie să le aducem în atenție că indicatorul de circulație nu este opțional, se respectă indiferent de rangul și vârsta pe care o ai. Persoana desemnată la scrisoarea dumneavoastră de săptămâna trecută, este doamna director Viorica Bostan ,cea care de altfel și momentul de față primește propuneri de bugetare pentru a anii bugetari viitori și care vor face parte desigur din planul de dezbatere publică care va rezulta pe actul bugetar 2019 și anii viitori. Mulțumesc foarte mult. Domnul viceprimar Botez.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, aveți cuvântul, domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Încă o data bună ziua. După cum am mai spus și cu altă ocazie, noi am avut o discuție cu cei de la Waze. Nu avem absolut nimica împotriva unei colaborări. Nu cred că putem să avem o hotărâre de consiliul local care să hotărască ce? ...

Domnul consilier local Ignat Etienne

... avem un program. La fel l-a făcut și municipiul Arad.

Domnul viceprimar Botez Radu

... noi avem un schimb de date cu dânșii. Am stabilit că in momentul în care va funcționa această parte cu GPS-ri ale CTP-ului, vom transmite aceste date către dânșii. In schimb, datele pe care le obținem de la cei, de la Waze care sunt sigur vizibile pentru toți, nu ne ajută la ora actuală la o îmbunătățire a traficului la orele de vârf pentru că, așa zisul, nu așa zisul, pentru că traficul inteligent care există pentru că el ar trebui să existe, nu are cum să facă față la acest număr de mașini din intersecție la orele de vârf. Traficul inteligent vede pe fiecare axa un număr de mașini atât cu camere, cât și cu senzori în asfalt, odată ce pe toate axele numărul de mașini este mai mare decât ceea ce poate să vadă aceste camere, sigur nu pot fi luate decizii de îmbunătățire a traficului pe axe. Am încercat acest lucru, ne-am am bătut capul acum un an și am ajuns la concluzia că neputând să îmbunătățim traficul prin această metodă de trafic inteligent, vom face o semaforizare pe timpi în funcție de orele respectiv. Adică, dimineața știți că avem timp mai mari la semafoare de accedere înspre oraș, începând cu ora 16:00 avem timpi mai ridicați pentru ieșirea din oraș. Orice colaborare cu cei de la Waze sigur este binevenită, și eu mă uit și cei de la CTP, dar repet, schimbul acesta de date il facem doar pentru compania de transport în momentul în care va funcționa aceast GPS. Faceți o propunere de, cum se cheamă, de hotărâre de consiliu pe această temă și o discutam absolut cu toți. In momentul în care vedem utilitatea, suntem siguri de acord în acest în acest sens.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am făcut, mă scuzați, am făcut o propunere, am spus ca am depus un proiect pentru înscrierea. Dumneavoastră va înscrieți ca municipiu, de acolo colectați date si puteți da date la fel cum le dați pe cele de la CTP. Haideți să vedem ce date, de fapt scriu și acolo, toate datele. Ceea ce spuneți dumneavoastră, de exemplu la Boston funcționează conectarea sistemelor, datelor primite de la Waze cu sistemul lor de semaforizare ...

Domnul viceprimar Botez Radu

.... sunt convins de chestia asta. Sunt convins ca funcționează poate și în Germania și în alte părți, dar nu funcționează la nivelul de trafic în orele de vârf în Iași. Dacă vom reduce traficul și vom reuși, nu știu ceea ce ne dorim cu toții, să avem un trafic pe calea ferată, de exemplu, că tot era vorba despre dinspre Ciurea și dacă aici deputații partidelor ne vor susține pentru abordare în Parlament în acest sens pentru că oricât ne-am chinui noi și ne chinuim pentru acest lucru nu, nu reușim. Deci trebuie o abordare cumva națională de a fi folosite liniile de cale ferată pe teritoriul localităților. Deci dacă deputații ne ajută în acest fel, sigur vom avea un număr mai scăzut de mașini, de exemplu, pe Nicolina și vom putea eventual avea în discuție o semaforizare inteligentă în funcție de trafic. Dar, trebuie să înțelegeți că la ora actuală la lungimea cozilor din intersecție nu poate să devină nicio axă prioritară. De asemenea, as vrea să mai fac, dacă, cu permisiunea, două, trei observații. Probabil o să trebuiască și aici să ne luptăm mai mult, nu știu dacă vom reuși, pentru interzicerea în oraș a anumitor categorii de mașini poluante, cum spunea și domnul Primar. In Germania a fost o discuție foarte lunga în acest sens, adjudecată până la urmă la Curtea Constituțională, și în urmă la discuții, ați văzut că săptămâna trecută cei din Hamburg și urmează Dusseldorf, au putut să ia unele decizii locale fără să țină cont de părerea ministerelor în cauză. Dar, repet, lucrurile au stat, au avut o anumită durată de timp.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Vă rog, domnule primar.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Numai un pic. Tot legat de ... dacă îmi permiteți? Foarte pe scurt...

Domnul primar Chirica Mihai

.. mă iertați. Cred că putem să mai conturam o parte din răspuns și aș da cuvântul colegului nostru de la C.T.P. cu care am început deja proiectarea sistemului de urmărire GPS/GPRS și te rog frumos să spui stadiul în care a ajuns ca să finalizăm și cu Waze.

Domnul director Stoica Cristian

Da, deci noi am, avem un sistem de management al traficului din care se pot obține date în acest moment de pe cele 100 de autobuze care au fost achiziționate de către municipiul Iași cu împrumutul BERD. Si de asemeni, suntem în faza în care urmează să desfășoare procedura de consultanță în vederea elaborării sistemului la nivelul Municipiului Iași, inclusiv sistemul integrat de ticketing.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, asta legat de fondurile europene. Dar mai am o rugăminte, dacă ați reușit să integrați pe sistemul identificării celor cu care încercam sa facem corespondenta, vă rog frumos să faceți voi Protocolul cu Waze ul pentru a deveni partenerul direct a acestei platforme online, în felul acesta aveți și capacitatea de a răspunde tuturor provocărilor pentru a nu mai crea un inel si voi o să fiți partenerul direct ca și transportatori publici de călători pe platforma Waze. Oprim sistemul aici.

Domnul director Stoica Cristian

Da, da.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Vă rog, domnule consilier Piftor.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Bună ziua.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Doar o mica completare mai aveam...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog frumos. V-am lăsat o singura data. Haideți sa respectam, nu monopolizam noi discuția. Domnul Piftor, va rog frumos.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna ziua. O sa încerc sa fiu scurt. Am o interpelare care are două puncte. Primul punct este în urma unei audiențe pe care am avut-o in calitate de consilier. Un administrator de la o societate comercială din Iași mia adus la cunoștință că a primit o notificare din partea Primăriei municipiului Iași de a elibera amplasamentul unui chioșc undeva pe bulevardul Dacia, lângă magazinul Profi, pe colț. Persoana respectivă în notificare scria că ... eliberarea amplasamentului motivat de interesul public și prioritatea dezvoltării urbane și arhitecturale a Municipiului Iași. Persoana respectivă nu a putut primi un răspuns clarificator in acest sens și v-as întreba dacă ati putea să îmi spuneți acum sau dacă nu în scris. Vreau să menționez că este o familie care are doi copii minori, are patru angajați și a făcut și o cerere de relocare a amplasamentului. Este singurul chioșc care a fost ridicat de acolo. Si punctul doi ani ar fi referitor la o interpelare pe care am făcut-o acum 3 luni, cred, vizavi de tot de circulație, de fluidizare, mă refer la stația de tramvai din Bucșinescu. Revin asupra ei și asupra propunerii mele de a fi o ocolire și pe partea stângă și pe partea dreaptă. A fost comise de circulație, s-a întrunit, s-a discutat acest punct. Ca o fi da, ca o fi nu aș vrea sa primesc totuși un răspuns pentru că, numai 10 secunde, acum vreo două, trei zile în urmă m-a oprit, eram în intersecție și a strigat un taximetrist după mine - domnul consilier va place intersecția. Si am spus, nu, nu prea îmi place. Apoi luați măsuri luați! Luați măsuri! Si acuma mă întreb și eu pe dumneavoastră. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, domnule primar vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

O să răspund eu primul și o sa îl rog si pe... da, trebuia întâi sa ii explicați faptul că nu aveți niciun uniforma, nici cascheta ca să luați măsuri în intersecție. Legat de prima interpelare, cu chioșcul care aparține SC Lisan Shop SRL ...

Domnul consilier local Piftor Daniel

Nu vorbește la microfon.

1

Domnul primar Chirica Mihai

... nu contează ... sunt mai multe societăți comerciale acolo unele lângă celelalte. Pană momentul de față am demolat 27 de chioscuri de la începutul acestui an. Principala cauză sau principalele două motive sunt legate de aspect, vedeți cele de pe Păcurari care deja dispar unele după altele și ocuparea ilegală a domeniului public, în sensul că ani și ani de zile au stat in contracte de închiriere cu 15 m, cu 12 m, 6 m și am măsurat 50 m. S să vedeți cat de tare va tipa cel de pe capăt Rond Agronomie care are ocupat 100 m pe un chioșc de 15 m și i-am dat dispoziție de demolare și îl demolam. Deci nu există, el sta de ani și ani de zile fără să plătească statului. L-am demolat si pe cel de la stadion care tot așa mi-a venit cu o situație socială extrem de grava, dar avea 7 m si ocupa aproape 20 si de metri pătrați. Eu sunt de acord vrei să faci o afacere în Iași, foarte bine dar respectă și tu obligațiile pe care le ai față de orașul care te găzduiește în afacerea respectivă. Sunt în continuare cu notificare 67 de tone de presă la demolare, cele care nu și-au plătit datoriile față de municipiul Iași care s-au ridicat la aproape patru miliarde și încă aproximativ 30 de unități de tipul acesta. Acolo unde e situația o permite și unde putem să reajustăm cu astfel de module de comerț, o să recalculăm pașii următori încât să le cerem. În primul rând design-ul este cel pe care noi îl vom cere. Si nu mai face design uri din astea tipizate pentru că povestea din centrul nu înseamnă cu povestea din CUG și nu înseamnă cu povestea din Bucium și nu înseamnă. Orașul e oarecum diversificat chiar și ca comportament cultural și va fi nevoie să ne adaptăm fiecare locație pe un design specific. In momentul de față se lucrează la două proiecte. Un proiect este intersecția Nicolina - Sălciilor -Clopotari. Grosul unde sunt adunate foarte multe chioșcuri și le-am interzis să mai facă absolut nimic, de altfel le-am dat doar 6 luni prelungire pentru că vom pune noi la dispoziție proiectul și îl vom scoate la licitație. Si al doilea proiect este pe zona Târgu Cucului unde deja am început demolarea, ați văzut ca am eliberat stația spre Biserica Bărboi. Te uitai spre biserica Bărboi și vedeai două tonete, una goală și una plină cu tricouri. Nu cred că într-o stație de transport în comun ne lipseau pe tricourile. Le-am demolat pe amândouă. Mai sunt încă două în demolare. Vom face un alt proiect și relicitam în totalitate spațiile in vederea ocupării lor într-o maniera cât mai adaptata cu zona respectivă. Iar, aici pentru noua cerere depusă 43671, gândim. Este nevoie și de comerț de întâmpinare. Intenția mea cea mai mare este de a reîncepe să promovăm acest comerț de întâmpinare pentru ca el creează și locuri de muncă si sunt mult mai comode pentru cei care le utilizează. Nu trebuie să intri de fiecare dată intr-un supermarket ca să îți iei biscuiții pentru a doua zi ai copilului sau pachetul de țigări sau mai știu ce lucruri care ai nevoie urgenta în casă. Si vom avea grijă să analizăm cu maximă atenție acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Pentru Bucșinescu, domnul viceprimar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Aveți cuvântul, domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Botez Radu

Mulțumesc.Sigur propunerea dumneavoastră a fost discutată cu cea mai mare seriozitate în comisia de circulație și absolut toți membrii comisiei de circulație, de la Poliția Rutieră până la Citadin, au fost de acord că nu putem aglomera intersecția, din contra ne dorim fluxul in intersecție să fie cumva dirijat pe benzi clare, iar orice cantitate de mașini mai mare în acea intersecție nu ar fi făcut decât să blocheze intersecția. Nu îmi imaginez mașina care vine pe linia de tramvai și după aceea vrea să ia la dreapta spre Bucșinescu, pentru că sunt foarte mulți, ce ar crea în intersecție, cum la ora actuală avem in discuție virajul la stânga în Podu Roș, moment in care vii dinspre Țesătura. Din contra am putea să avem astfel de elemente la ieșirea dintr-o intersecție, dar nu la intrarea in intersecție să aducem mai multe mașini.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vă rog. Continuam interpelările. Domnul consilier Postolache, vă rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Buna dimineața. Trei subiecte am. Primul, as insista puțin pe subiectul ridicărilor de mașini și regulamentului aferent. Sunt surprins ca îl declaram așa repede inutil și nenecesar ținând cont de câteva acum câteva luni discutam de cât de important ii. Dar punând asta de o parte, dacă presupunem un scenariu negativ in justiție, adică va ajunge ca sentința respectivă să fie definitivă. Asta deschide, teoretic cel puțin, ușa pentru toți cei care am ridicat mașina până acum să ceară banii înapoi, să ceara despăgubiri. Întrebarea mea, interpelarea pentru executiv este dacă avem o previziune, o analiză a expunerii pe care am avea-o in acest scenariu negativ în care sentința ajunge să fie definitivă si cam cât am risca să pierdem. A doua interpelare este despre PUG. Ce s-a mai întâmplat cu PUG-ul de la ultima discuție din Consiliul, ce pași am mai reușit să trecem prin ei, ce urmează și care este ultima estimare pentru momentul în care vom putea aduce PUG-ul in fața Consiliul pentru a fi votat. Si a treia observație sau interpelare este ca o reacție la intervenția domnului viceprimar Botez, de mai înainte, cu semafoarele. Dacă am înțeles bine să mă corectați, cum am înțeles eu e ca practic ce spunem e ca toți senzorii astia nu funcționează, în principiu, adică nu ii putem folosi în practică. Sistemul de semafoare nu își poate îndeplini funcția de a fi adaptivi, de a se adapta la condițiile din trafic, deși au camere, deși au senzori. Intr-un fel asta mie mi se pare ca și cum se spune că tot aventura asta cu semafoarele de cinci ani de zile, e degeaba și ne-am întors de unde am plecat, la a stabili timpii după momentul zilei, cum erau semafoarele alea de dinainte, cu secunde si le puteam stabili după momentul zilei. Nu m-ar mira concluzia asta. Dar daca suntem pregătiți a o acceptam cu toții public, va rog să o verbalizați in felul asta ca știm lucru clar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu am să am să revin tot în ordinea interpelărilor. Referitor la regulament. Credeți-mă că țara asta este plină de regulamente și legi. Cred că suntem cel mai abuzat stat din Europa în ceea ce privește numărul și calitatea, din păcate, a legilor și regulamentelor pe care tot noi le-am dat. Unele dintre ele sunt total contradictorie, iar altele total inutile. Regulamentul de ridicare a vehiculelor a apărut ca și urmarea modificării acelei ordonanțe care a permis autorităților locale să. Eu mă așteptam să văd un rezultat în sensul ăsta. Am spus, da, l-am dat în octombrie, speram ca în șase luni de zile să vedem că lumea începe să respecte indicatoarele de circulație, că toată lumea este într-adevăr conjugata la a respecta aceste reguli. Nu se întâmplă lucrul ăsta. Și credeți-mă că nu se întâmplă nu din motivul că avem sau nu avem acest regulament, pentru că dacă lumea nu este convinsă, ca să nu spun constrânsa, că regulile de circulație trebuie respectate fără a fi pedepsit suplimentar cu ridicare, cu blocare, cu amendare, cu arestare, cu mai știu eu ce Dumnezeu să mai vina în cap cuiva. Niciodată nu se va face o regulă în acest domeniu de activitate. Da, ridicam 10 mașini zi. Duceți-va dumneavoastră și numărați numărul de vehicule care parchează neregulamentar de aici și până în Piața Unirii și veți numără cred că cel puțin 20. Înseamnă ca într-o singură zi putem să facem jumătate din distanță această ca să ordonam lucrurile. Trebuie inventată și să devină tot mai pragmatică autoritatea statului pentru că o regulă atunci când ea este pusă și a căpătat caracter de lege trebuie respectată. Nu trebuie să mai aduc un regulament privind respectarea regulamentului care deja există, de circulație și facem regulamente peste regulamente. O sa facem 7000 de regulamente si tot acolo o sa ajungem dacă omul nu începe să priceapă că regulamentul de circulație este lege. A doua chestiune legat de bani. Nu cred că instanța va hotărî recuperarea sumelor de bani pentru că ar trebui să se întoarcă retroactiv. Decizia ridicării nu aparține nici primăriei, nici Serviciilor Publice Iași, ei sunt prestatori de servicii. Decizia ridicării aparține agentului de poliție și ar însemna să întoarcă, să spunem, decizia agentului de poliție înapoi și ar fi, să spunem, din punctul meu de vedere, neconstituțional pentru că și decizia lui a luat-o tot pe lege, nu a venit abuziv în afara acesteia. Si la punctul 3 legat de semafoare, după care o să îl rog pe domnul viceprimar. Eu nu dezarmez și nu am dezarmat niciodată nici măcar pe acea stă chestiune. Tocmai acesta este motivul pentru care colegul meu Cătălin Boghiu se ocupă de punerea în funcțiune a întregului sistem pe măsură ce începem să dăm drumul și la circulația rutieră pe străzile care le-am modernizat deja, vedeți Splaiurile și altele. Dintr-un motiv foarte simplu, sistemul este adaptiv, sistemul este construit să funcționeze cu senzori atât în partea carosabilă, cat și senzori să spunem aerieni agățați pe stâlpi pe care ii vedeți, și urmărire video și alte sa spunem posibilități tehnice de a valorifica prin numărare electronică fluxurile de mașini. Domnul viceprimar vrea să spună că, orice sistem adaptiv se corijează într-o perioadă de timp funcție de fluxurile de trafic ale perioade de timp de atunci. Dacă el nu are timpul necesar de la 7 la 7:30 sau de la 7:30 la 8:00 să își reseteze toate gândirea pe fluxurile de mașini care pătrunde în intersecție, cu siguranță el își adaptează pașii, dar și ii adaptează tardiv, va fi lovit de tardivitate, de aceea mai apar și celelalte măsuri. Nu înseamnă cu un sistem adaptiv l-ai pus și de acolo tu te duci liniștit să dormi și toată lumea începe să creadă că el își face treaba. Nu. Este în continuare nevoie acolo unde este cazul de prezenta Poliției Rutiere pentru că, da, cineva nu vede că este culoarea verde, întârzie in depășirea intersecției și a dat tot sistemul peste cap. El începe să gândească din nou toți pașii, dar mai numără din nou același flux de mașini care este deja în intersecție sau este deja suplimentat de ce a venit din alta intersecție. Am dat un simplu exemplu. Dar el va funcționa in sistem adaptiv pe capacitatea de preluare a străzilor si cu inputurile, cu fluxurile suplimentare pe care și prezența poliției și sau alte măsuri trebuie să conveargă ca să îl facă tot mai eficient. In ceea ce privește decongestionarea traficului rutier, ca tot vorbeam despre Boston sau alte orașe din lume foarte importante de altfel, ele totdeauna au fost precedate sau însoțite sau urmate de măsuri de infrastructură. Există sistem adaptiv și in Dusseldorf, dar cea mai mare parte a intersecțiilor sunt subterane și pe deasupra avem doar pietonal, mijloc de transport în comun și bicicletă. Există la fel de frumos sistem adaptiv și in Milano, care este oarecum asemănător cu al nostru, dar la fel intersecțiile majore sunt prin pasaje supraterane în cea mai mare parte a lor care nu deformează gândirea acestuia. Si noi va trebui să urmărim acest sistem adaptiv cu alte măsuri în intersecțiile aglomerate care să facă lucreze normal. Respectiv Socola trebuie sa ii mai găsim încă o variantă de circulație spre Bucium pentru că poți să aduci și mama sistemului dacă conducta este atât și volumul de apă este atât, asta e situația nu o să treacă ... pe care îl prognozam. La fel și Podu Roș. Ați văzut cât de bine și cât elegant lucrează sistemul din sau mai bine spus intersecțiile care se conectează spre Independenței, doar pentru un singur intr-un singur motiv Pasajul Eminescu. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule viceprimar, vă rog frumos.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, și eu sigur trebuie să spun că sistemul funcționează. Deci este funcționabil. La referire, la ceea ce am spus, pe timpi de semaforizare orari, sigur există într-adevăr niște limitări care noi le-am impus orar în momentul în care sistemul nu poate să ia nicio decizie. Si cred că și dumneavoastră ca IT-ist sunteți cât se poate de conștient că momentul în care într-o intersecție avem pe fiecare axă câte 100 de mașini, este foarte greu ca sistemul să ia o decizie, iar dacă ia această decizie, pentru că el o ia, este să favorizeze axa principală. In momentul respectiv am avea, nu multe, câteva intersecții în oraș care s-ar bloca complet în ceea ce privește axele de rang 2, deci nu axele importante. Trebuie să găsim deocamdată o soluție de compromis până când vom avea o cantitate mai mare de străzi și o suprafață mai mare de străzi și un număr mai mic poate de mașini în circulație. Vedeți că în Iași, probabil, nu una, două din zece mașini sunt cu numere ale județelor limitrofe și sigur și acest lucru concură la această aglomerație, inclusiv din punct de vedere al locurilor de parcare și nu numai.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Postolache, vă rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

O scurtă de calificare. Mulțumesc pentru răspuns. Înțeleg capacitățile pe care le are sistemul și înțeleg motivele concrete pentru care el nu poate funcționa in anumite intersecții. Există vreo intersecție în Iași în momentul ăsta în care sistemul adaptiv să funcționeze adaptiv și să fi produs o îmbunătățire vizibilă, concreta sau încă nu am ajuns în acel moment din varii motive cum le-ați explicat?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Bulevardul Independenței, tocmai...

Domnul viceprimar Botez Radu

Sistemul funcționează absolut peste tot având o axă principală, din Păcurari pornind exista o axa principala si străzi de prioritate 2. El funcționează absolut peste tot in Iași existând la ora actuala cred ca nu mai mult de 2 sau 3 intersecții unde avem niște limitări în timp pentru a favoriza și accesul mașinilor de pe axele secundare. Si un exemplu totdeauna îl dau, bază pasarele dinspre Bucium, dacă sistemul ar fi lăsat să funcționeze acolo, nu ar mai intra niciodată cei de pe Poitiers în oraș.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Eu voiam sa vă propun, dacă și timpul vă permite, să vă deplasați sau să mergeți împreună cu noi la dispeceratul de management al traficului și acolo cu colegul nostru Cătălin Boghiu să vă luați toate datele necesare despre sistem. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Scripcaru, vă rog frumos.

Domnul consilier local Scripcaru Călin

Buna ziua. Am să fac o scurtă interpelare de natură profesională și anume aș vrea să ridic puțină problema amplorii pe care o ia in ultimul timp traficul și consumul de substanțe psihoactive în oraș. In ultima perioadă ne confruntăm cu foarte multe solicitări de recoltare de probe biologice pentru substanțe, pentru stupefiante, recoltări care au atins în prezent numărul recoltărilor de probe pentru alcoolemie. Deci cantitățile de stupefiante consumate și mai ales la volan, ating o amploare aș zice nemaintâlnită până acum. Traficul, de astfel de substanțe și-a schimbat caracteristicile. In primul rând nu se mai difuzează aceste substanțe pe rețele în cantități mari cum se făcea anterior, ci rețelele sunt pe cantități mai mici, dar sunt foarte numeroase ceea ce îngreunează la activitatea de identificare a acestor persoane. Polițiștii de la Diicot își fac treaba cu profesionalism, dar aș vrea să rog în același timp Poliția Locală poate are posibilitatea să se implice mai activ în această problemă. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul primar Chirica Mihai

Profit interpelarea domnului doctor să vă aducă la cunoștința ca spre sfârșitul săptămânii de acuma, o să avem și expertiza tehnică de la Spitalul Parhon, respectiv Spitalul de Boli Cardiovasculare, expertiză pe baza cărora pot demara și lucrările de refacere a clădiri. Mulțumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, domnul consilier Surdu, vă rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Da. Bună ziua. Știu că există la noi societăți care contabilizează numărul de luări cuvânt ale consilierilor în ședințele de plen și este un fenomen normal pentru că trimiși de către cetățenii Iașului în consiliul local, trebuie să avem atitudini și trebuie să aducem probleme în fața executivului și în fața Consiliului pentru a fi rezolvate pentru bunul mers al lucrurilor în orașul nostru. In schimb, nu înțeleg de ce trebuie să aducem probleme despre care ne documentăm în timpul ședinței pentru că o documentare prealabilă ar face ca întrebările și lămuririle pe care le cerem să fie la înălțimea Consiliul Local.

Aici mă refer la faptul că sunt proiecte de anvergură sunt proiecte care pot fi aduse în atenția publicului care ne urmărește în timpul ședințelor care sunt de un nivel mai ridicat decât ridicăm noi problemele aici, punctul 2 al intervenției mele este referitor la protecția la foc protecția la foc a ajuns la un nivel de cerințe care foarte greu se poate îndeplini. Dacă am luat toate școlile care sunt în România și am vedea după noile norme ale protecției la foc ar trebui să demolăm toate acoperișurile și să turnăm planșee la ultimul nivel ca să separăm, vreau să vă spun că Capela Sixtină, panteonul Notre Dame de Paris toate au acoperiș dintr-o dantelărie de lemn extraordinar realizată de arhitecții timpului iar măsurile de protecție la foc care să iau acolo nu sunt cu apă, apa distruge apă face din obiectivul respectiv ceva care este imposibil de folosit ulterior sau care prin folosință ei distruge inclusiv clădirea deci protecția la foc care de fiecare dată apare în discuție când apare un foc și să facem și o comisie de protecție la foc, ce să facă comisia? să constate că de fapt toate aceste clădiri nu îndeplinesc calitatea pe care o cere această lege a protecției la foc și nu vor îndeplini cu mult timp de acum înainte pentru că sistemul cu care au fost construit acea clădire, arhitectul care a proiectat acea clădire la vremea respectivă nu avea asemenea reguli ca le-ar fi aplicat de atunci, mai mult decât atât multe din școlile despre care vorbim au structura tavanului din lemn și știu eu tencuială cu stuf mai sunt și altele pe la țară. Asta niciodată nu vor îndeplini aceste cerințe ale protecției la foc. Comisia dacă o realizăm este doar să constate, măsurile care se pot lua sunt măsuri de lungă durată și care niciodată nu se vor lua în timpul în care prevedem noi că s-ar putea la un moment dat aceste clădiri să fie supuse unui incendiu, mai mult decât atât toate substanțele care sunt recomandate de cei care le furnizează la construcție, toate aceste substanțe sunt garantate 3 ani maxim, nu sunt substanțe care tratezi lemnul pe viață. Deci aceast acest tratament ar trebui luat de fiecare dată la un interval de timp.

Referitor la transportul pe Sărarie colega noastra a ridicat o problemă. Este adevărat că se impune realizarea unei linii de transport pe această rută, dar este foarte adevărat că se impune și montarea unor sisteme de limitare a vitezei, pentru cei care doresc să iasă de pe străzile lăturalnice cu sens unic de pe Str. Lascăr Catargi de pe care știți că sunt niște variante de a circula acolo este imposibil de ieșit pentru că poți să și participi la o coliziune clară pentru că cei care vin de pe Str.Sărăriei și scapă din aglomerație, accelerația și turația motorului este la maxim, iar pe Str. Sărărie nu sunt montate asemenea limitatoare mai ales în curbele foarte periculoase și alături de limitatoare propunerea mea este să punem și cocoașe din alea care vor nu vor, șoferii vor încetini viteza. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte pe scurt o să facem o analiză bine acum avem cele trei lucruri care practic rup fluxul de circulație dinspre Lascăr Catargi spre Str. Sărărie, datorită lucrărilor pe Str. Kogălniceanu, Theodor Pallady și Str. Ralet, străzi cu circulație în sens unic și care desigur vor fi finalizate în următoarele 3, 4 luni de zile, dar imediat după finalizarea lor o să vedem exact cum reglăm toate fluxurile de circulație, noi am mai avut instalate denivelări, bancuri pe care le-am scos din, la propunerea celor care stau cu casele în imediata apropiere a străzii din cauza vibrațiilor care se introduceau și chiar unele dintre ele erau cu risc de apariții de fisuri stiti bine veritabilul scandal de pe Str. Sarariei la intersectie cu Str. Oastei care a si provocat o fisură casei respective și am evitat să mai introducem bancuri în apropierea caselor, acolo sunt foarte apropiate.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Timofciuc, va rog.

Domnul Consilier Timofciuc Razvan:

Două interpelări: una ține de problema în urma mutării vămii la Tehnopolis și mă refer aici că toate tirurile sunt parcate vizavi de Centrul Expozițional Moldova și asta este o problemă pentru că obturează foarte mult vizibilitatea cel care vin dinspre Valea Adâncă este o problemă cu care ma confrunt personal și foarte mulți ieșeni, ocupă abuziv acea bandă și ce-am putea face, ce-ar putea face Poliția Locală pentru a rezolva problema asta și a doua interpelare ține de acea lucrare de artă care a fost expusă pe Bld. Ștefan cel Mare si Sfânt si care a starnit ceva valva in mediul on line si spatiul public și vreau să vă întreb prima întrebare dacă a fost plătită și receptionată din bani publici, pentru că au fost informații contradictorii venite dinspre primărie ? Și dacă da, cât a costat această lucrare de artă și a doua care a fost sursa de finanțare și baza legală pentru aceasta achiziție, în conditiile in care eu nu imi duc aminte să fi votat în consiliul local un astfel de proiect. Mulțumesc.

rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Foarte, foarte pe scurt, referitor la zona Centrul Expozițional Moldova acolo ne încurcă foarte mult lucrurile, Tehnopolis funcționează foarte bine și cu partea de comisionariat vamal si o să rog poliția locală în prima comisia de circulație înțeleg că este mâine să luați o decizie în ceea ce privește parcarea tirurilor, tirurile trebuie împinse spre Str. Fortus, deci în interiorul, să spunem a fostului complex Fortus astfel încât se lasă strada liberă să asigure vizibilitatea, dacă doriți chiar dacă nu am avut nici un contact direct cu artistul plastic sau artistul sau în fine cu cetățean german, am sa-l rog să vi-l facă, cadou, pentru că nu a fost plătit și doar decizia dumnealui, să iau o decizie asupra unei opere de artă intenția noastră a fost de a găsi un artist cu un CV relativ consistent să se exprime artistic pentru eu știu eventual iubitorii de artă contemporană, eu nu sunt în măsură să judec arta și am dat de fiecare dată un exemplu care pentru mine a rămas aproape un principiu, Brâncuși când s-a dus la prima expoziție de la New York, a fost ținut în port ca exportator ilegal de metal și l-au ținut în port până au demonstrat cei de la Paris că de fapt este un creator de artă contemporană nu e chiar Michelangelo, dar vine cu alt curent și trebuie susținut că de fapt asta este noua artă etc. și au zis da pentru cuplu trebuie să plătească taxe vamale de atât, pentru fier taxe vamale de atât, până nu are să spunem acte de proveniență a metalului nu poate intra pe teritoriul american, pentru că este un exportator ilegal de metal. Probabil că peste secole sau peste ani și o asemenea operă de artă ar fi foarte cunoscută și foarte apreciată, a doua parte a întrebării nu s-a plătit nimic de asta nu pot vorbi la trecut pentru că nu s-a plătit nimic referitor la această operă de artă, a fost un exercițiu artistic, de altfel sustinut de Uniunea Artiștilor Plastici Iași, ați văzut și pledoaria colegului nostru Felix Aftene i-am și propus ca lucrarea respectivă dacă artistul dorește să o ducă la Universitate sau la Uniunea Artiștilor Plastici, Felix a zis că o ia si o va pune undeva să o prezinte studenților, o va face când va dori materiale respective sunt în momentul de față la noi, montajul s-a făcut împreună cu Uniunea Artiștilor Plastici care de altfel nici ei nu au plătit nimic pentru dânsa și rămâne să vedem o nouă provocare de artă contemporană în perioada următoare. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Nedelcu, va rog.

Consilier local Nedelcu Vlad Nicolae:

Buna ziua. Aș vrea să-l întreb pe stimatul domn coleg Răzvan Timofciuc sa ne spuneti în câte muzee de artă contemporană ați fost ? eu cred că in niciunul că dacă ați fi fost ati fi inteles ceva și totodată aș vrea să vă invit când aveți timp să stăm să vorbim despre arta contemporană și să vă elucidez opiniile.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta:

Domnule Consilier Timofciuc, daca doriti sa luati cuvantul pentru ca v-a mentionat colegul.

Domnul Consilier Timofciuc Razvan:

Nu judec valoarea lucării de artă nu ăsta a fost sensul întrebării mele și dacă această lucrare a fost recepționată si achiziționată din bani publici și dacă ar fi fost răspunsul da, care ar fost susrsa de finanțare in condițiile in care noi nu ne-am dat girul pentru o astfel de achiziție.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Harabagiu, vă rog.

Viceprimar Gabriel Harabagiu:

Pentru domnul consilier Bostan au mai ramas 2 răspunsuri la interpelarile dumneavoastra cea legata de Politia Locală de Serviciul Urbanism, controale se fac în baza Legii 50 și a Ordonanței 2, iar legat de patrimoniu, terenurile pe care noi le inventariem dacă le inventariem în domeniul privat este suficient o hotărâre de consiliul local, dacă îl inventariem în domeniul public o să găsiți pe ordinea de zi chiar și astăzi la punctul 40, 41 va fi necesară o Hotărâre de Guvern, proiectul nostru va fi depus la Prefectura, prefectul întocmește un proiect de hotărâre de guvern, o informare pentru colegii care au semnat procesul verbal din data de 4 mai i-as ruga să se prezinte la secretariatul tehnic sa-și retragă semnătura ca nu au fost.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vreau și eu să reiterez o idee pe care am lansat-o ieri în cadrul ședinței comisiilor și anume reintroducerea plății prin mijloace electronice sms la biletele pentru transportul public în comun și de altfel mi s-ar părea o bună idee de montat pe anumite autobuze de pe anumite trasee niște suporturi pentru biciclete pentru ca cei care stau la ceva distanță de stațiile de autobuz sau au nevoie să ajungă să le fie mai facil transportul cu mijloace de transport în comun. Mulțumesc.

Domnul Consilier Coțofan Alexandru:

Mulțumesc frumos. Stimati colegi, vreau să înțelegeți că nu este un exercitiu de imagine ceea ce am propus mai devreme, este o problemă reală care a rămas nerezolvată de ani de zile și va rămâne în continuare nerezolvată multă vreme. Preluând mingea ridicată de domnul Primar Chirica intreb colegii de la PSD dacă sunteti de acord să intervenim pe lângă colegii noștri din Consiliul Județean astfel incat să se găsească o soluție Apa Vital furnizorul de utilități fiind o societate care răspunde în fața Consiliului Județean și având în vedere că este în Iași și având în vedere că sunt foarte multe situații in care ei sunt factori decidenti în privința ISU, cred că am putea să facem atunci un efort comun să ne implicăm și să găsim o soluție. Mulțumesc frumos.

Mulțumim, domnule consilier, vom analiza în cadrul partidului și propunerea noastră fiind încheiată secțiunea de interpelări vreau să supun votului dumneavoastră ordinea de zi cu mențiunea că punctul numărul 2 a fost înlocuit printr-o dispoziție numărul 1403, cu alte trei puncte 2a, 2b și 2c, iar la în cazul în care avem proiecte la care au fost aduse amendamentele le vom discuta în momentul în care vom ajunge la fiecare proiect în parte.

Cine este pentru ordinea de zi?

Vă rog să vă exprimați votul?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Ordinea de zi a fost aprobată.

Proiectul numărul 1.

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului profesor Istrate Dumitru Marcel și vacantarea acestuia în cadrul consiliul local al Municipiului Iași

Discuții ?

Vă rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Mulțumesc. Aș avea o rugăminte adresată domnului primar în spiritul tradiției pe care a susținut-o permanent nu aș vrea ca ceea ce a reprezentat domnul consilier, prorectorul Universității Tehnice din Iași să treacă așa neobservat și în acest context dacă se poate să creăm un moment sa-i înmânăm o diplomă de mulțumire, până la urmă în opinia mea, a fost o personalitate care si-a adus aportul din plin la viața cetății știu că a fost un precedent cu actuala doamna deputat Camelia Gavrilă, de ce nu să conservăm ceea ce este frumos și să ducem mai departe. Mulțumesc frumos.

Domnul primar Chirica Mihai

Si eu vă mulțumesc. Sigur că da, nu pot așa indirect să-i mulțumesc d-lui consilier Marcel Istrate, de altfel, o personalitate care s-a impus printr-un echilibru pe care l-a manifestat de fiecare dată atunci când a avut ocazia, dar să nu uităm faptul că domnul profesor Istrate nu a plecat pentru că nu mai voia să fie consilier local și asta nu vi se datorează dvs. știți foarte bine și acest punct de vedere l-am mai discutat, ci se datorează unor motive, să spunem de divizarea organizației politice a PSD, în două fracțiuni: una care ține de social democrație și una care ține de Dragnea. Sunt două partide social democrate total diferite: unul care slujește, să spunem fundamental social democrația europeană, cu personalități recunoscute la nivel național și internațional, și altă fracțiune care nu mai are nimic de a face cu democrația de partid, cu social democrația europeană, cu angajamentele internaționale ale României și cu multe, multe alte lucruri, care au făcut ca să ne scadă prestigiu la nivel național și internațional pe considerentele expuse mai devreme. Domnul Istrate a înțeles acest lucru, a înțeles că nu poate face față presiunii impuse de către niște vremelnici conducători ai organizațiilor municipale, respectiv județene Iași și a făcut un act de onoare dându-și demisia din funcția de membru de partid. Niciodată nu și-a dat demisia din funcția de consilier ales de către cetățenii Municipiului Iași, ci doar din funcția de membru de partid, care pe cale de consecință a atras și pierderea mandatului de consilier. Deci, a fost un act de demnitate maximă pentru care îi mulțumesc. I-am înțeles, să spunem, conjuncturile care l-au determinat, și în cele din urmă era și normal să o facă, având în vedere personalitatea dumnealui. Nu invit pe nimeni, lăsați d-le Etienne pentru că nu vi se cuvine cuvântul pe un asemenea motiv. Credeți-mă, când o să vă vină și dumneavoastră rândul să vă dați demisia, la fel de frumos voi vorbi. Nu pot să trec cu vederea că a fost un coleg foarte bun, așa cum sunteți și domniile voastre cu siguranță. Și îl aștept public, îi fac această chemare, să rămână în continuare atașat de primarul Municipiului Iași și cred că o va face pe orice alt proiect pe care împreună îl putem duce la bun sfârșit, pe principii de moralitate, de profesionalism și de adevăr. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Cine este pentru constatarea încetării de drept a mandatului domnului profesor Istrate?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Nu.

Unanimitate.

Punctul numărul 2, care a fost divizat în trei subpuncte, și avem:

-    primul subpunct 2-a - Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliul local al Municipiului Iași, numărul 172 din 24 iunie 2016, privind alegerea comisiei de validare. Având în vedere că, domnul profesor era membru în Comisia de validare și s-a vacantat postul acestuia, ar trebui să alegem în locul dumnealui un nou membru în Comisia de validare. Din partea Partidului Social Democrat propunerea este domnul consilier Aur Marius. Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog. Atunci trecem la vot.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost votat în unanimitate.

-    punctul 2 b - Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu, în cadrul Consiliului local al Municipiului Iași. Aș ruga ca membrii comisiei de validare să se retragă pentru a analiza și a delibera în ceea ce privește dosarul domnului Mihai Liviu Gavril. Vă rog.

Domnilor consilieri, vă rog să luați loc.

Având în vedere că, președintele comisiei de validare lipseste, domnul consilier Bostan asigurând secretariatul. Il rugăm pe dumnealui să citescă concluzia la care au ajuns membrii Comisiei de Validare. Vă rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Mulțumesc, domnule președinte.

Procesul verbal al Comisiei de Validare al Consiliului Local al Municipiului Iași, încheiat astăzi 30 mai 2018, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Iași, prin Hotărârea nr. 172 din 24 iunie 2016, cu modificările si completările ulterioare, a examinat astăzi, data de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administrației publice locale actualizata si republicata nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierului supleant de pe lista Partidului Social Democrat, Comisia constată în urma analizării dosarului depus că au fost respectate dispozițiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de Consilier Local al domului Gavril Mihai Liviu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Mulțumim frumos, domnule consilier. Având în vedere că a fost îndeplinită această procedură, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Gavril Mihai Liviu, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iași.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

L-ași invita pe domnul consilier să depună jurământul.

Depunerea jurământului de către domnul Gavril Mihai Liviu.

Domnul Consilier local Gavril Mihai Liviu

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și

priceperea_mea_pentru_binele_locuitorilor_Municipiului_Iași.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Avem ultimul subpunct la punctul 2, punctul 2c -

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 177 din 24 iunie 2016, privind organizare comisiilor de specialitate - principalele domenii de activitate al Consiliului Local al Municipiului Iași și nr. 222 din 23 iunie 2017 privind aprobarea comisiilor specifice activității direcției de exploatare patrimoniu, cu modificările și completările ulterioare.

Aici propunerea ar fi ca domnul Gavril Liviu Mihai să-l înlocuiască în cadrul comisiilor de specialitate pe dl consilier Istrate. Și mai este un amendament al colegilor de la ALDE, înlocuirea din comisia de urbanism al d-lui viceprimarul Botez Radu, cu colegul său domnul consilier Vintilă Iordan.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O precizare dacă îmi permiteți, domnule președinte?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog, domnule consilier.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

La comisia de mediu ok, domnul Gavril îl înlocuiește pe domnul Istrate, dar nu și pe funcția de președinte al comisiei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Nu, am specificat, domnul Gavrilă și-n comisia de cultură și-n comisia de mediu îl înlocuiște în calitatea de membru in aceste comisii. Comisiile ulterior își vor stabili președinții.

Da, trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.

Proiectul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași doamnei Mioara Cortez. Vă rog, domnule consilier Ciobotaru.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Mulțumesc frumos! În primul rând felicitări, domnule Liviu Mihai Gavril pentru poziția ocupată și doi, la obiect, că așa vă place domnule președinte, cu privire la demersul nostru de a acorda titluri de cetățeni de onoare unor oameni care au confirmat și confirmat pozitia pe care au ocupat-o sau o ocupă este salutară această inițiativă. Vă vorbesc în calitate de ales local, dar și în calitate de membru al comisiei de cultură și în consecință, domnule primar, chiar în urma discuțiilor purtate ieri, aș dori să fac o propunere. Știu că este un atribut exclusiv al primarului

să facă propuneri pentru acordarea de titluri de cetățan de onoare, să vă gândiți la domnul profesor universitar doctor Ion Agrigoroaei, un om remarcabil, un om care a contribuit la promovare cetății, un om care se află la o vârstă, zic eu venerabilă și un om care pe parcursul celor peste 60 de ani de când locuiește în Iași a făcut suficiente lucruri, astfel încât în acest an al centenarului, fiind și istoric, să putem să-i acordăm și domniei sale acest titlu. Vă mulțumesc tare mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, domnule consilier Timofciuc, vă rog.

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Reiau ceea ce am spus și ieri în ședința de comisii, și anume să aducem în dezbatere inițiativa pe care am avut-o, cu privire la instituirea unui regulament pentru acordarea acestor titluri, pentru că în acest moment, criteriile sunt destul de subiective și nu avem un set de principii pe baza cărora să acordăm acest titlu de cetătean de onoare, noi am venit cu o propunere, putem pleca de la acel proiect de hotarâre, îl putem îmbunătăți, modifica, dar cred ca ar fi de bun augur să avem un astfel de regulament. Mulțumesc.

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Imi cer scuze, nu mă pot abține, domnule Timofciuc, putem considera subectivism în cazul profesorului Agrigoroaie, deci cântărim valoarea, îmi pare rău inseamnă că ieri ați fost absent, deși fizic ați fost aici. Haideți să nu mai tergiversăm cu fel de fel de tertipuri, să recunoaștem valorile acum cât mai sunt pe pământ, după aceea vom mai vedea. Mulțumesc tare mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, nu știu, ca să fiu și eu la asentimentul colegilor, regulamentul asta ce fel de criterii: înaltime, vârsta, pregătire pe domenii? Este foarte greu de alcătuit și de elaborat un astfel de regulament, care să fie obiectiv și să poată fi aplicabil în toate situațiile.

Vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc foarte mul! Da, și propunerea legată de domnul profesor Agrigoroaie este o propunere onorantă pentru Consiliul Local Iași, din punctul meu de vedere. Personalitatea dumnealui, și putem completa, fost decan al facultatii de istorie, multi ani, foarte multi ani, cred ca a fost unul dintre cei mai longevivi decani din istoria recenta a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, pentru Facultatea de Istorie. E persoana, personalitatea din domeniul academic care a întocmit alături de Primaria Iași, ultimele doua lucrări de istorie, referitor la rolul pe care Iașul l-a avut în primul război mondial și prima carte despre rolul Basarabiei în înfăptuirea României Mari, a studiat foarte mult istoria interbelică și desigur o personalitate care merită apeciată, aflată într-adevăr într-un moment de deficultate fizică. Dar, slavă Domnului a reușit să-l depășească și l-am văzut tot mai pornit spre munca știintifica pe care o stăpânește cu desăvârșire, aș putea spune eu. Așteptăm de la dumneavoastra să facem și un laudațio pe măsură. Trebuie inițiată și atenția Universității Alexandru Ioan Cuza, mai ales a Facultății de Istorie, poate și a Institutului “A. D. Xenopol” unde lucrează în momentul de față și de ce nu a noastră, a tuturor. Nu mai revin domnule consilier Timofciuc la această situație, lăsăm să aplicăm 215 și atat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da.

Cine este pentru?

Îmi cer scuze, vă rog frumos domnule consilier Ignat ați ridicat mâna mai târziu, vă rog pe viitor să fiți mai iute în reacții.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Cu siguranță. PNL va face doua propuneri pentru a stabilii cetătenii de onoare a mun. Iași, pe primarul vizionar Nicolae Gane și pe primarul mun. Iași, Gheorghe Mârzescu, și vom depune un proiect în acest sens cât mai curand. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vă rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Dacă doriți ca lucrurile să se întample, faceți o solicitare ca să devină proiectul depus de primărie, cum spune 215, de primar mai bine spus, la initiativa primarului și eu voi tine cont de propunerea dumneavoastra, nu proiect de hotarare. Mulțumesc.Îl facem.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Și faceți această propunere înainte de elaborarea unui regulament, că după aia...

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, ne trebuie, mă iertați, ne trebuie laudațio pentru ambele personalitati, va rog sa va rezumati la doua pagini, pentru că se pot scrie și doua trilogii cel putin pentru fiecare dintre ei. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Asa e, asa e, cei doi primari, primari liberări ai lașului au facut foarte multe pentru Iași și nu ne putem rezuma chiar la doua pagini. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Erau intr-o alianta USL pe vreme aia, dar nu se chema USL.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu, vrea sa aduca in vedere ce a fost partidul național liberal și ce a ajuns.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, vă rog domnule consilier Bostan

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, bună ziua. Eu vreau, nu vreau să mai reiau argumentația de ieri din comisie referitor la criteriile de selecție pentru acesti cetățeni de onoare. Cred întra devăr ca un regulament este necesar dacă nu decidem că în momentul ăsta vrem sa l adoptăm a și insista ca incepand de azi inainte, pe viitor ,exact cum a spus și domnul primar, criteriile de acordare a acestui titlu extrem de merituos „Cetatean de onoare” să fie pentru niște personalității. Nu vreau să fac nici o referire de nume, și nu vreau să credeti ca o spun pentru televizor, din punctul meu de vedere cred că un pic dam dovada hai sa spunem de oprtunism in momentul in care acordam acest titlu de „Cetatean de onoare” unor oameni cu certe calități umane și morale dar fără niște realizări deosebite de pe plan profesional nu mai spun in slujba Municipiului Iași. Asta a fost singura observatie. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vă rog să trecem la vot.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul numărul 4

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului academician Mihai Cimpoi.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul numărul 5

Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului Mandache Leocov.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate de voturi proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 6

Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași domnului Matan Safran.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul numărul 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași la data de 31 martie 2018.

Discuții?

Vă rog domnule consilier Boz.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Stimați colegi, au fost o serie de discuții și ieri în comisiile reunite. Noi, consilierii liberali nu vom vota aceasta executie a bugetului Municipiului Iași, la data de 31 martie, motivat de următoarele:

Anul trecut noi nu am reușit să cheltuim fondurile alocate pentru dezvoltare, practic noi nu am reușit să implementăm toate proiectele pe care ni le-am propus. Prin această execuție bugetară în opinia noastră deja se întrevăd zorii unui nou eșec și pentru acest an și decizia noastră este de a transmite un semnal de alarmă pentru a se eficientiza activitatea executivului Municipal astfel încât, toate proiectele să fie implementate și sumele pe care noi le-am alocat și le-am stabilit prin bugetul municipal pentru a fi cheltuite în vederea rezolvării problemelor stringente ale ieșenilor, aceste sume să fie întradevăr cheltuite, și execuția bugetară să ajungă la 100%. Observăm că deficitul care apare este întotdeauna pe secțiunea de dezvoltare, ceea ce susține practic semnalul de alarmă pe care noi l-am transmis de la începutul acestui mandat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

N-am să comentez foarte mult pentru că eu consider că am reușit să discutăm acest aspect și pe îndelete în cursul ședinței comune de ieri. Nu vorbim despre deficit și despre excedent. Stiți foarte bine, vorbim despre execuția bugetară până la 31.03.2018, practic pentru o lună de funcționare, aproape lună, de la aprobarea bugetului local pe anul 2018. Este lăudabil faptul că am reușit să facem venituri mai mari decât cheltuielile. Așa trebuie să fac un bun gospodar să-și drămuiască cheltuielile și așa voi face în tot mandatul meu până la sfârșit, fără să forțez legea în ceea ce privește achizițiile publice, cu toții, și rolul meu ca primar este să vă protejeaz alături de mine, în primul rând pe dumneavoastră și pe colegii mei de service, dar așa este reacția politică trebuie să apară ori de câte ori se potrivește, încât nu mă așteptam la punct de vedere, având în vedere, sau repetând, văzând ce s-a întâmplat în spațiu public prin declarațiile unui coleg al domniilor voastre. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

7    voturi împotrivă.

Abțineri?

4 abtineri.

Reluăm votul.

Cine este împotrivă?

8    voturi împotrivă

Cine se abține?

4 voturi abținere.

Da.

Proiectul a fost respins.

Proiectul numărul 8

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2018.

Aici sunt o serie de amendamente, l-aș ruga pe domnul Primar să le prezinte.

Domnul primar Chirica Mihai

Sunt puse, să spunem, la mapa domniilor voastre, în principiu sunt sume necesare la amendamente pentru a susține reparația unor pompe la ștrandul municipal, cele patruzeci de mii de lei, cam atât a fost adus ca amendament.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, supunem votului și acest proiect.

Cine este împotrivă?

Abțineri?

O abținere Voturi pentru?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat cu amendamentele care sunt la mapă și despre care am avut convorbirea adineauri.

Proiectul numărul 9

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019.

Aici prima dată avem un amendament. Dau imediat cuvântul colegului să ne prezinte amendamentul. Aș vrea să votăm în primul rând amendamentul și apoi proiectul. Vă rog, domnul consilier Ghizdovăț.

Domnul consilier local Ghizdovăț Vlad

Bună ziua. Mulțumesc domnule președinte. Acest amendament a fost modificat pe parcursul lunii mai întrucât am depus în numele grupului de consilieri liberali, înainte de sedința ordinară de la începutul acestei luni, pentru luna aprilie, am discutat și atunci în comisii de specialitate o serie de 45 de taxe speciale pe care doream atunci noi să le eliminăm sau să le reducem cuantumul la zero, în funcție de prevederile legale. Am discutat

această serie de taxe și ieri în ședința de comisii de specialitate, cu o parte foarte, foarte mică și executivul primărie a fost de acord și noi am redus cuantumul taxelor propuse pentru a fi eliminate sau reduse la zero, de la 45 la 30.

O scurtă descriere a amendamentului, taxele prevăzute în aceast amendament, pe care îl aveți în mapa, fac parte din mai toate categoriile de taxe speciale. Majoritatea taxelor se colectează, însă cuantumul prevăzut pentru fiecare taxa pe ultimii 3, 4 ani a fost unul foarte mic, 0, în orice caz nesemnificativ. Pentru majoritatea se colectează în jur de câteva mii de lei anual, de aceea impactul inițial pentru toate cele 45 era estimat la noi la 150.000 de euro. Acum reducând taxele la un număr de 30 avem un impact de maxim 100 de mii de euro. Vreau să insist pe două, două categorii de taxe și anume taxele speciale din cadrul Compartimentului Registrul Agricol. Cred că, credem că, aceste taxe trebuie reduse la zero pentru că vrem să și trebuie, să încurajăm producătorii locali. Trebuie să încurajăm ca acești producători să își desfacă produsele, să le comercializeze în piețele din Iași. Vedeți că ECOPIAȚA nu are o situație financiară foarte bună și cred că dacă vom încuraja acești producători să comercializeze produse în Iași va fi bine, atât pentru executiv, cât și pentru ieșeni. Și o categorie foarte importantă din punctul nostru de vedere este aceea de taxe care fac referire la obținerea de informații de interes public, fie că vorbim de copii legalizate, fie că vorbim doar de copii obișnuite după documente de interes public. În acest moment la nivelul majorității direcțiilor din cadrul Primăriei, fie că vorbim de centrele de informare pentru cetățeni DEP sau DEPPP, aceste, accesul la aceste informații este restricționat, din punctul nostru de vedere, de către aceste taxe, din care oricum nu se, nu se colectează foarte mult. Prin urmare, stimați colegi vreau să fac și două precizări generale pentru a înlătura orice interpretare malițioasă spunem așa amendamentului. În primul rând amendamentul este la proiectul de taxe pentru anul 2019, deci nu afectează bugetul în curs, poate fi făcut fără, fără nicio problemă. Bugetul pe 2019 se va constitui ținând cont de eliminarea acestor taxe, bineînțeles dacă amendamentul va trece și nu am propus aici încă odată, se vede și după după impactul bugetar pe care l-am menționat, nu am propus aici, nici în acest amendament, nici o reducere de taxe, eliminare sau scădere de impozit care să afecteze semnificativ bugetul Municipiului Iași. Astfel încât, stimați colegi, personal nu vedem niciun motiv pentru care nu ar trebui să treacă acest amendament, dăm un semnal că dorim eficientizarea activității primărie, dorim o politică fiscală la nivel local pentru că atât putem noi să afectăm aici, cât mai eficientă și cât mai suplă și dorim transparentizarea activității primăriei. Luați-o dacă vreți și din alt punct de vedere, considerați acest amendament nu ca o reducere cu 100.000 de euro a venitului bugetar local, ci ca un proiect, ca un proiect în care investim 100.000 de euro anual pentru a eficientiza politica fiscală și a îmbunătăți transparența la nivel local. Vă multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, mulțumesc domnule consilier! Din ce înțeleg eu reducerea la 0 a taxelor in ceea ce privește Registrul Agricol nu prea este posibilă, conform legii trebuie să fie asigurată din taxe măcar cheltuielile cu tipizatele. Deci sută la sută acolo nu suntem acoperiți de Lege dacă vrem să facem reducerea la 0. Vă rog domnule primar!

Domnul consilier Boz Petru Eduard

A mai fost un amendament pe care l-am propus ieri în comisii, se referă la impozitul și taxa pe teren persoane juridice. În capitolul III, punctul 1, impozitul pe terenurile situate in intravilan pentru persoane juridice este propus ca în anul 2019 să fie maximul prevăzut de Lege și anume 17.418 lei per hectar. Anul acesta impozitul este in valoare de 8597, observam deci ca dublam acest impozit anul viitor.

Pentru anul viitor 2019, propunerea noastră concretă este ca valoarea impozitului de anul acesta să fie doar indexată cu indicele de inflație, deci inmultit cu 1,3. Acesta este amendamentul și ieri în Comisie am discutat. Considerăm că nu trebuie să împovaram atât de mult printre o dublare și mai ales că suma este semnificativă a impozitului pentru persoane juridice și așa aceștia au fost afectati de măsurile aberante fiscale ale Guvernului. Nu cred că trebuie și noi la rândul nostru să le aplicăm o nouă lovitură. Acesta este amendamentul și vă rog să-l supuneți la vot separat de amendamentul colegului meu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da domnule viceprimar Botez, vă rog aveți cuvântul!

Domnul viceprimar Radu Botez:

În primul rând chiar dacă fac parte din alianța la guvernare PSD - ALDE care s-ar parea ca la nivel central aruncă în stânga și în dreapta cu banii pe afara din aceasta socială, scaderi pe tot felul de lucruri fara a avea o previziune cat se poate de clara, sper că măcar noi aici în Consiliul Local să fim cât se poate de raționali ceea ce se poate și ceea ce nu se poate face cu aceste taxe. Si eu mi-as dori transport gratuit dacă s-ar putea cu un tren aerian sau impozite zero pentru toți ieșenii, dar avem un buget, avem o legislație spun o legislație, pentru ca o parte din reducerile propuse de dumneavoastră nu sunt posibile conform legislației și chiar dacă valoarea lor a reducerilor este foarte mică de aproximativ 100.000 de euro sunt taxe care pot fi reduse la zero sau anulate, sunt taxe care nu pot. Noi avem și noi o lista aici cu astfel de taxe pe care considerăm că putem să le eliminăm la propunerea dumneavoastră. Deci la propunerea PNL ului taxe discutate în compartimentul cu Direcția de Finanțe din primărie și sigur suntem de acord cu o parte dintre aceste taxe propuse de dumneavoastră. In ceea ce privește impozitul pe terenuri persoane juridice, la fel avem o serie de doleanțe în ceea ce privește aceste terenuri și dorința noastră ca aceste terenuri să intre într-un circuit economic cumva si să grăbim acest lucru, terenul să devină mai valoros și datorită faptului că plătești o taxă mai mare și să obțină alte venituri pe aceste terenuri decât să fie lăsate pur și simplu așa cu anii și să devină doar joc de speculații pe partea aceasta imobiliara. Deci eu cred că sunt motive suficiente cat să ajungem la un numitor comun cu aceste taxe și să vedem intr-adevar o realitate din punct de vedere a banilor, a bugetului orașului. Mulțumesc!

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Domnule primar, vă rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Mulțumesc si eu foarte mult! Am parcurs și eu cu atentie și în cursul zilei trecute și pe parcursul publicării acestui proiect de hotărâre și intervențiile pe care le-ati avut dumneavoastra în calitate de consilieri și discuțiile tehnice pe care le-au avut colegii mei si cu colegii viceprimari. Eu am să dau enumerare la o serie dintre taxele pe care le propunem. Intenția și a mea desigur este de a face un mecanism fiscal cât mai flexibil, cât mai ușor de aplicat și cât mai ușor de înțeles de fiecare cetățean al municipiul Iași astfel încât el să nu fie copleșit nici ca volum mă refer la partea de bani și nici ca număr de taxe pe care de fiecare dată nu știe ce mai are de plătit și cum are de plătit. Unele dintre ele așa cum s-a specificat nu le putem propune la reducere pentru că încalcă alte prevederi legale și alături de cele legate de să spunem Registrul Agricol sunt si celelalte legate de impozitul pe terenurile ocupate de utilizatorii unor cladiri luate în închiriere și altele, dar totuși am să enumăr cele aproximativ 16 propuneri de reducere a unor taxe sau eliminarea lor: respectiv taxa pentru distribuire sub formă de fluturași la persoane juridice și fizice, taxa pentru serviciile de asistență și reprezentare a persoanelor fizice în cadrul procedurii obținerii de autorizații și înregistrării în Registrul Comerțului, apoi din cadrul taxelor speciale legate de biroul de protectie civila, cele legate de constructii suprafață pana intr-o 150 m, pana in 600 m, pana in 1000 m si mai mare de 1000 m, precum si taxa de inchiriere legata de adaposturi special construite, propun să fie eliminate, taxa pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile, aici imi aparține propunerea să fie eliminată, pentru că rolul nostru este să-i facem cât mai eficienti, taxa de înregistrare a contractelor de arendare, taxa de eliberare adeverință privind stadiul achitării ratelor și comunicare documente, taxa de eliberare adeverință privind acordul de revânzare imobil, consultarea de documente arhivistice de către terți, taxa pentru eliberarea copiei conforme în cadrul transportului în regim de închiriere si a serviciului de inchiriere și taxa pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere si a serviciului de închiriere, asta pentru transportul în regim de taxi; eliberare copie conformă pentru servicii funerare și eliberarea duplicatului tot pentru cei care prestează servicii funerare. Răspunde în totalitate provocărilor pe care le-a adus în discuție colegul nostru Vlad Ghizdovat, în sensul că o parte dintre ele vin să eficientizeze anumite să spunem aparate publice care trebuie să ajunga la un nivel de performanță tot mai mare și mă refer la administratorii de clădiri mai ales de condominii blocuri de locuit, de asemenea modalitatea publică de a putea să vizionez partea de arhiva publica a municipiului Iasi, fara a fi nevoit sa mai platesti o taxa ceea ce aduce un nivel de informare mult mai mare si desigur copiile conforme care de regulă se datorează unor motive prevăzute de lege sau de pierderea lor și care nu ar trebui să devină de fiecare dată o corvoada a celui care din greșeală nu a făcut acest lucru la timp și credem noi ca in felul asta ajutăm și taximetriști. Asta ar fi să spunem amendamentul studiat de către noi astfel încât el să răspundă provocărilor pe care dumneavoastra mi le-ati adus in discutie.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Da, domnule viceprimar Harabagiu vă rog, aveți cuvântul!

Domnul viceprimar Gabriel Harabagiu:

Da, pentru a fi in consonanta si cu legea si cu regulamentul, propunerile facute anterior de domnul primar mi le asum in totalitate.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

Inteleg ca sunt 3 amendamente: unul formulat de colegul meu Vlad Ghizdovat, care priveste reducerea, eliminarea a 30 de taxe , unul formulat de catre subsemnatul privind doar indexarea impozitului pe terenuri pentru persoane juridice cu indicele de inflație și să nu ducem acest impozit la maximul prevăzut de lege și al treilea propus de domnul Primar în care sunt 16 taxe reduse sau eliminate. Vă rog să supuneti la vot în ordinea în care au fost propuse aceste amendamente.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Inainte de a le supune la vot, as vrea domnule consilier dacă puteți, așa cum colegul dumneavoastra Ghizdovat a făcut o estimare în ceea ce privește amendamentul dumnealui și a ajuns a ajuns la un calcul de aproximativ 100.000 de euro, ar fi diminuarea încasărilor din acele taxe și impozite, dacă dumneavoastra aveti sau ati facut vreo simulare si aveți un calcul vizavi de ce înseamnă reducerea de la nivelul maxim prevăzut de lege la aplicarea unui coeficient de 1,3 în cazul impozitelor pentru teren persoane juridice! vă rog!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Vă răspund! Eu nu am făcut o propunere de diminuarea bugetului care ar diminua bugetul Municipiului Iași ci este vorba de impozitul pe care îl avem deja instituit acesta să fie indexat doar cu rata inflației. Ceea ce se dorește în cadrul executivului și argumentele care au fost prezentate ieri, a fost ca sumele care sunt retinute de catre Guvern la diminuarea care s-a făcut asupra bugetului municipiului, prin regândirea impozitului pe venit, să fie acoperită de persoanele juridice ori cu acest lucru în calitate de reprezentant al Partidului Național Liberal, eu nu pot să fiu de acord pentru că dacă guvernul României a adus un prejudiciu oricărei localități din această țară, acel prejudiciu nu poate să fie acoperit doar de către persoanele juridice, doar de către antreprenorii, care încearcă să miște lucrurile într-o anumită comunitate. Dacă este o situație dificilă atunci cu toții ar trebui să fim de acord, să o rezolvăm, respectiv toate persoanele trebuie să suporte aceasta povara nu să transferăm tot timpul pe societăți, pe antreprenori, această sarcină. Deci nu este o scădere a bugetului, noi practic așa cum funcționam anul acesta putem să funcționăm foarte bine și anul viitor și vă reamintesc sumele alocate pentru dezvoltare nu au fost cheltuite avem excedent cum spune domnul primar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da! Deci in concluzie avem trei amendamente:

primul propus de domnul consilier Ghizdovat, din partea PNL, al doilea propus de domnul lider de grup de la PNL domnul Boz și al treilea amendament propus de Administrație prin viceprimarii domnul Botez și domnul Harabagiu.

Vreau să le supunem la vot, pe rând, mai întâi primul amendament al domnului Ghizdovat. Cine este pentru? sunt 9 voturi pentru!

Cine se abține?

Voturi împotrivă?

Amendamentul a fost respins!

Al doilea amendament produs de domnul consilier Eduard Boz.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

A fost respins si al doilea amendament!

Si al treilea amendament propus de domnii viceprimari Radu Botez și Gabriel Harabagiu.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat cu două abțineri.

Da, deci al treilea amendament a fost adoptat și acum cu acestea amendament, proiectul in ansamblului lui,

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 10

Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului sau taxei pe clădiri cnform articolului 456, alineatul 2, litera a,c,d și j si scutirea de la plata impozitului sau taxa pe teren conform articolului 464, alineatul 2, litera d, e, h si i din Legea Nr 227 pe 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

O abținere.Proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotarare numărul 11,

Proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Iași.

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 1 abținere,

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 12 ....va rog, domnule viceprimar!

Domnul viceprimar Radu Botez :

Chiar aș dori un punct de vedere din partea Domnului Gavril. De ce se abține? Nu știu! Nu! Probabil nu a parcurs, nu, sau măcar un punct de vedere aș dori dacă se poate, dacă nu, nu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Gavril, dacă vreți să răspundeți?

Domnul consilier Gavril Liviu Mihai

Buna ziua! Nu stiu daca in regulament se prevede faptul ca trebuie sa ofer explicatii asupra votului dar am să vă spun nu am participat la ședințele de specialitate din comisii de asemenea nu am reușit să mă uit pe, nu am avut timpul necesar să mă uit pe proiecte și nu pot să votez în necunoștință de cauză.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim , domnule consilier! Proiectul numărul 11, a fost votat.

Proiectul numărul 12,

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași.

Discuții?

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri? O abținere.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 13,

Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică a Municipiului Iași, pentru anul 2018.

Discuții? Vă rog domnule consilier Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard:

In calitatea mea de membru, în Comisia de ordine și siguranță publică, mi-a fost prezentat planul de ordine și siguranță. Astăzi domnul consilier Scripcaru Călin a adus în discuție o problemă care eu consider că este importantă și uitați noi în în cadrul acestei comisii nu am analizat aspectul privind consumul de substanțe stupefiante în municipiul nostru. Ne concentrăm tot timpul mai mult pe prevenția furturilor, spargerilor și alte acte eu știu vizibile de vandalism care aduc imediat și prejudiciul de imagine municipiului nostru, dar cred că este foarte important să avem în vedere pentru perioada urmatoare respectiv la viitoarea strategie pe care o vom analiza și o vom vota în Consiliul Local și acest aspect al combaterii consumului de substanțe stupefiante municipiul nostru.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta:

Da, va rog domnule consilier Piftor Daniel!

Domnul consilier local Piftor Daniel:

Vizavi de acest proiect de hotarare vreau sa va spun ca am parcurs acest plan. In mare sunt de acord cu el, dar as vrea ca să îl întreb pe domnul director, vizavi de faptul că criminalitatea în contra patrimoniului a crescut

2016    - 2017, am văzut tâlhărie cu 45 de fapte și la distrugerea patrimoniului este la fel o creștere. Vreau să știu dacă a luat în calcul acest acest acest aspect și dacă va întreprinde măsurile necesare?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule director aveti cuvantul, vă rog.

Domnul director al Politiei Locale Grumeza Georgel:

Mulțumesc! Buna ziua! Infracționalitatea stradala este in atentia conducerii poliției locale și a poliției Municipiului Iași, zonele cu risc criminogen sunt identificate și se sancționează zilnic pentru dispunerea măsurilor efectivelor de ordine publică astfel încât să putem monitoriza și preveni astfel de fapte. In mediul stradal efectiv in

2017    s-au inregistrat 170 de infracțiuni de tâlhărie, în plus în cifre absolute este plus 29, discutăm de infracțiuni stradale, talharia in anasamblu. Ca și mod de operare predomină în continuare aceste infracțiuni prin smulgerea de obiecte și un vârf de criminalitate inregistrăm în special în sezonul estival. Ca să răspund și interpelării domnului profesor Scripcaru și domnului Boz, politia locala are situatii în care am constatat cazuri de consum de substanțe interzise, fiecare situație a fost înaintată procurorilor DIICOT pentru continuarea cercetărilor. Din păcate legislația nu ne permite să extindem verificările pentru a putea dispune măsuri împotriva dealerilor sau să identificăm rețelele de distribuitori.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da! Vă rog frumos domnule consilier Bostan, aveți cuvantul!

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian:

Deci aș vrea să aduc în atenție o propunere care este in legatura cu punctul 19 cel cu deschiderea terenurilor de sport, am primit niste solicitari in sensul asta de la cetateni, ca o data cu deschiderea terenurilor de sport pentru activitățile extrașcolare, să fie asigurată și prezența unor echipaje ale poliției locale. Nu știu dacă în planul de acțiune este prins, de asta am ridicat problema acuma, dacă este prinsa și această activitate dacă nu as propune să o includem ca să putem vota cu această adaugare. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule director...

Domnul director

Da , anul trecut am avut terenurile in atentie, in supraveghere si vom mentine masura si pentru perioada viitoare!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul primar, aveti cuvantul!

Domnul primar Chirica Mihai :

Da sigur! Provocările pe poliție provocările pe siguranță și securitate în general, cred că nu trebuie să ne ferim de lucrurile astea, sunt din ce în ce mai multe. E adevărat odată cu înființarea Poliției locale, foarte multă lume și-a îndreptat atenția în special acestui departament de ordine publică și e un lucru lăudabil, pentru că dacă calculăm la Inspectoratul Județean de Poliție sunt aproximativ 1800-1900 de angajați și nu greșesc, iar la departamentul de Poliție locală sunt 290 să spunem că vom atinge 300 în acest an, cu atribuții diverse așa cum le vedeți si în planul de ordine publică pe următoarele domenii: pe siguranță rutieră, pe ordine publică și pe partea administrativa și cea care li se cuvine ca și modalitatea de organizare, incluzând inclusiv patrulele călare și toate celelalte departamente pe care le știți. Impărțite la trei sute de oameni care lucrează în trei schimburi 24 de ore pe zi, respectiv și care trebuie să acopere întreaga suprafață a Municipiului Iași inclusiv instituții care au nevoie de sprijinul nostru mai atent decât celelalte și mă refer la rețeaua de învățământ preuniversitar. Nu este ușor, credeti-ne ca nu este ușor. Aș fi preferat o intervenție din partea grupului de parlamentari ieșeni privind modificarea Legii care statuează modalitatea de funcționare a polițiilor locale în România, ca să putem mări numărul acestora polițiști funcție de specificul fiecărui oraș. Gravitatea sau numărul delictelor sau a provocărilor într-un oraș ca Iasul, Constanța, București, nu este egală ca la Huși, ca la Dobrovăț, ca la Teleorman sau Alexandria. Totdeauna vor fi lucruri diferite de la un specific la celalat. Suntem un oraș cu populație, tânără , mai efervescenta cu apucături ale vârstei și celelalte lucruri. Asta nu înseamnă că nu mai sunt lucruri de făcut! Si mă întorc acum asupra Poliție locale: eu am analizat cu atenție planul de ordine publică pe care l-ati prezentat. El are câteva avantaje: in sensul că se suprapune aproape perfect pe planul de măsuri de organizare a serviciilor de Poliție ale Inspectoratului Municipal de poliție Iași, cel gestionat în cadrul Ministerului de Interne, urmăresc o problematică similara și e firesc să urmărească o problematică similara, dar sigur mai apar provocari care ar trebui sa accentueze un pic prezenta si sa spunem atentia noastra pe perioada urmatoare, printre care si consumul de droguri.

Nu degeaba domnul consilier Scripcaru a adus această discuție. Crește foarte mult și numărul de reclamații care ajung către Primăria Municipiului Iași în ceea ce privește posibile consumuri de droguri în zone publice, cum ar fi parcul Mitocul Maicilor, unde alături de veșnicii aurolaci au inceput sa se adune din ce in ce mai multi tineri, care stiti bine furturile de lantisoare de acolo cu destructurarea celor cativa infractori, distrugerea de bunuri publice, in special în perioada de week end ca o formă de răzbunare, de răzvrătire, împotriva societății, a universului, a cosmosului care se regăsește probabil și dintr-o formă de teribilism. Dar vreau domnule comandant, următoarele lucruri, pe care desigur cred că sunt și în asentimentul colegilor noștri: polițiștii locali trebuie să dezarmeze, să prevină, să încerce, să facă tot efortul ca prin prezența lor vizibilă fizic patruland continuu, informând și educând limita Legii pentru cei care au nevoie de acest lucru, se poate preveni creșterea infracționalității sau chiar să ducă în mod evident la scăderea ei. A doua chestiune prezența polițistului în traficul rutier trebuie să fie un element de creșterea a gradului de conduită în conducere și nu de dezordine, nu de fentă și de alte lucruri, încât vreau și solicit public de la această masă mai multa fermitate, o fermitate pozitivă care să ducă la creșterea prestigiului Poliției Locale, pentru care lupt de aproximativ 2-3 ani de zile continuu. Trei: atitudinea polițistului local trebuie să inspire demnitate in primul rând. Chiar și prin poziția fizică chiar și prin modalitatea în care abordează un cetățean chiar și prin modalitatea în care părăsește autoturismul în vederea legitimării cuiva. A patra chestiune: vehiculele nu sunt locuri de staționare pentru polițiști, sunt doar mijloc de transport pe care îl folosești până la locul care îți este dedicat după care cobori din vehicul si te faci vizibil. Si al cincilea lucru voi continua să susțin cu toată fermitatea structura de Poliție Locală ca și formă de menținere a nivelului de ordine publică, într- o conlucrare perfectă desigur cu celelalte instituții ale Statului Român și voi încerca sa-i găsesc modalități de restructurare astfel încât să il facem cât mai eficient și mi-a plăcut că ați trecut și planul meu de comasare, a celor două dispecerate într-unul singur prin care să putem disponibiliza pentru pentru patrulare special pe ordine publică încă 15 polițiști si sper să o faceți întru-un termen accelerat și am văzut și observațiile legate de departamentul de urbanism. Lucrul pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea este că, urbanismul trebuie să fie un factor de protejare a unei investiții corecte și de semnalare a unei investitii incorecte. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, cu acestea fiind spuse vă rog să supunem la vot!

Cine este pentru proiectul numărul 13?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 1 abținere,

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 14,

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare turistică a Municipiului Iași și a zonei metropolitane.

Discuții? Vă rog doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Consilierii Partidului Miscarea Populara, sustin acest proiect de hotarare si considera ca este un proiect foarte bun pentru Iași, de aceea aș dori să felicit echipa care a realizat această strategie, strategia de dezvoltare a turismului în municipiul Iași, un colectiv academic cu o mare experiență și de asemenea sper ca implementarea să fie una corectă a acestei strategii, pentru că investițiile în dezvoltarea turismului se știe că înseamnă creștere economică și de asemenea bunăstarea comunității. Sper intr-o revitalizare urbană, sper intr-o revitalizare a centrului istoric și de asemenea mă bucura foarte mult să văd în acest proiect integrarea industriilor creative și a culturii în viața urbană locală. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da! Cine este pentru? Domnul consilier Bostan are si dumnealui o alocuțiune privind acest proiect.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Am vrut doar sa intreb, pentru ca vad ca strategia de dezvoltare turistica este a municipiului si a zonei metropolitane. Există niște agreementuri semnate între municipiul Iasi și comunele limitrofe din zona metropolitana pentru aceasta strategie comuna turistica? Sau e ceea ce ne dorim noi ca municipiul Iasi sa-i includem si pe ei?

Sau sunt niste discutii deja antamate în sensul care ei vor participa activ și se vor conforma acestei strategii? Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar aveti cuvântul!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumesc foarte mult! Si eu as vrea sa mulțumesc tuturor celor care s-au implicat in acest proiect. E vorba despre furnizorul nostru de servicii condusi intr-un mod exemplar de către domnul profesor Mihai Bulai, prezent aici, pe care îl felicit public în fața Consiliul Local. A făcut-o pe bani puțini hai să spunem si lucrul acesta aproape pe nimic între echipă complexă și din dorința de studiu și cred că dorința de studiu a fost principalul motor care i-a mânat în această lucrare, dar și din dorința de a ajuta orașul în general, orașul în care trăim cu toții și care ne este tuturor drag .Vă mulțumesc personal și echipei care v-a stat alaturi domnul profesor și sigur că da, nu cred că ne vom opri aici. Implementarea este ca de obicei mai grea decât succesul și consumul succesului creează de obicei probleme. Va trebui după aprobarea strategiei sa creeam o structură specială de implementare a acestei strategii, din partea executivului, care se va ocupa pas cu pas, de fiecare problemă pe care o sugerează această strategie, ce documente va trebui sa emitem plecând de acolo, cum găsim pachetul de proiecte și finanțarea lor astfel încât, strategia de turism sa devină într-adevăr cum a spus și doamna consilier Gaburici, un motor de dezvoltare economică. Există să spunem o inițiativă personală privind înființarea ligii orașelor turistice, față de care am și elaborat o nota conceptuală, pe care am transmis-o către cele mai vizibile orașe turistice din regiunea de nord-est, atât cele care vizează partea de nord, accentuat Bucovina dar și inspre centrul regiunii noastre de nord est. Sigur că da, dorința este de a face din turism o rețea de promovare comună, o rețea pe care să ne sprijinim elementele de identitate locală și națională, la care ținem foarte mult. Sigur în strategia de dezvoltare a orașului Iași, în strategia integrata, cea care a fost aprobată si de Ministerul Dezvoltării, planurile noastre strategice inclusiv turismul vizează zona metropolitană și această strategie vorbește despre integrarea zonei metropolitane ca și zone de perspectivă iar chiar lucrările, primele care au derivat sau care au fost construite paralel cu strategia de turism, este vorba despre documentul care se numește “7 trasee turistice” în fine tematice, includ și obiective din zona metropolitană Iași, pe care putem să le și enumeram. Deci intenția noastră este de a face din orasul Iași un oraș turistic, în consonanță și cu celelalte obiective turistice care nu aparțin Iașului, dar nerezumându-ne doar la zona metropolitană, ci integrând și potențialul turistic pe care îl are întreaga regiune de nord-est. De ce? Avem câteva dintre avantajele majore: suntem să spunem cea mai vizibila poartă de intrare, estul vestul vestul estului cum vreți să spunem și putem reprezenta un hub de transfer turistic către, către nord în special și către centru. Ai venit la Iași te-ai cazat, ai vizitat și Bucovina ai stat și în Bucovina, te-ai intors la Iași, te-ai cazat si-ai luat avionul de unde ai venit sau în altă parte. Acest sheering de turism vrea să-l propuna și strategia elaborată de echipa domnului Bulai. E prima strategie, care si-o elaborează Iasul in domeniu, a mai descoperit o lucrare științifică făcută în anul 1938 privind strategia de turism a României care includea și regiunea de nord-est, si chiar Iasul deci au trecut aproximativ spuneți dumneavoastra 80 de ani până când o vedem pe a doua. Eu sper sa creeze rezultat, mi-a placut foarte mult atasamentul mediului de afaceri dedicat, iar primul pas ca să revin va fi construirea acelei structuri asociativă, în care pe de o parte Autoritatea locală, specialiștii, Facultatea de Geografie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și cei mai importanți să spunem reprezentanți ai mediului de afaceri, să aibă un cuvânt de spus în definirea acestei strategii, implementarii acestei strategii, adica această structură asociativă pe care am denumit-o domn profesor Asociația de management de destinație, să fie de fapt structura asociativă care va conferi politica de implementare a strategiei de turism a zonei Iași sa o numesc. Am făcut acest comentariu, dacă și domnul profesor vrea sa ne transmita un gand, daca si dumneavoastra vreti lamuriri suplimentare, va rog sa o faca.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule prodecan, va rog aveti cuvantul!

Mihai Bulai prodecan al facultatii de Geografie si Geologie:

Mulțumesc pentru sprijinul constant în cele șase luni la care am lucrat la strategie. Suntem vii, suntem prezenți, orice strategie trebuie să aibă o echipă bună de implementare, după aceea trebuie să ne implicăm toți, trebuie să credem în Iași, trebuie să lăsăm un pic chestiunile politice și să înțelegem că Iasul are un potențial enorm și mai ales de a deveni sau de a redeveni capitala Moldovei. Dacă înțelegem că Iașul este o capitală regională, putem atrage aici să fim un fel de reprezentanți ai tuturor subzonelor Moldovei inclusiv Republica Moldova și sa actionam ca un centru. Am pierdut, Iașul a pierdut în ultimii 10 ani, calitatea de etapă în traseele naționale, cu greu reușim prin aeroportul Iași am reușit ceva ceva sa recapatam statutul de destinație turistică individual, adica sa sa vrei sa vizitezi Iasul, dar avem nevoie de mai mult sprijin. Avem nevoie sa comunicam Iasul peste tot. Avem nevoie ca București atunci cand spune Iasi ș să aibă o anumită emoție, sa știe despre ce este vorba și acest lucru va fi posibil prin brandingul de oraș, pe care il propunem ca un al doilea proiect si așa mai departe. Sunt câteva proiecte imediate, pe care le-am propus vreo 10. Primul dintre acestea, fiind bineinteles aceasta asociație de management, în care avem nevoie de o coeziune a actorilor, de o emulatie, de un sprijin constant al comunității.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule profesor! Cu mentiunea ca din sala lipsesc domnii consilieri Boz si Ghizdovat, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă ?

Abtineri? Cu 1 abținere Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 15,

Proiect privind aprobarea calendarului evenimentelor pentru luna iunie 2018.

Vă rog frumos, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

In principiu nu am nimic cu calendarul evenimentelor pentru luna iunie, vreau doar sa trag un semnal de alarma ca evenimentele, calendarul de evenimente pentru luna mai nu a fost aprobat in Consiliul Local și vorbim totuși de organizarea FIE Festivalul Internațional Educației, programului FIE, un proiect care la începutul anului a fost bugetat cu 2 milioane de lei și nu mi se pare in regulă și la limita legii ca o sumă atât de mare de bani să fie angajata fara girul Consiliul Local. Mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, vă rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Am văzut și solicitarea dumneavoastră pentru câteva informații referitor la acest aspect, eu reiterez faptul că programul FIE a fost aprobat ca și anexa la bugetul local pe anul 2018 și studiați anexele. Toate programele care nu fac parte din programul adoptat de către Consiliul Local, prin proiectul de buget și bugetul votat , sunt de fapt aceste intervenții lunare pe care le aducem în atenția domniilor voastre, cu posibilitatea desigur de a veni și cu altele. Nu trebuie neapărat doar instituțiile care sunt vizate să facă în mod expres acest lucru. Mulțumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Supunem la vot acest proiect cu mentiunea că și domnul consilier Dornean a părăsit sala de plen!

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 1 abtinere,

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 16,

Proiect de hotarare privind înființarea muzeului Municipal Iași, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a organigramei și a statului de funcții aferente.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? Cu 1 abtinere,

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 17,

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași in vederea asigurării unui cadru unitar de cooperare și colaborare în perioada 2018-2020.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abtineri? Cu 1 abținere,

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 18,

Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol cu Asociația Familia Tradițională în vederea asigurării unui cadru de cooperare și conlucrare în perioada iunie-decembrie 2018. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cu 1 abtinere proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 19

Proiect de hotarare privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Instituția Prefectului - Județul Iași, Poliția Locală Iași, Serviciul Voluntar de Ambulanță - Asociația Ambulanța Life, Asociația Sporturilor în Natură ASNatura și Unitățile Școlare ale Municipiului Iași.

Discuții?

Domnul consilier Ciubotaru, va rog!

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Mulțumesc frumos domnule președinte! As dori sa amendam putin acest proiect de hotarare!M-am uitat un pic pe dispunerea geografica a unitatilor de invatamant. Constat de pildă, că pe zona Dacia, nici o unitate de învățământ nu este afectată să spunem in ghilimele acestui demers, ne oprim, avem aici 12 unități partenere și ne oprim undeva doar la Liceul Miron Costin care este în Alexandru și pe Dacia aveam trei școli gimnaziale: George Coșbuc, George Călinescu, Alexandru Vlahuță. Poate ar fi bine să includem și una din aceste școli, de asemenea mergând către CUG constat că nici acolo nu avem nici un teren afectat activităților sportive. M-as gandi de pilda la Nicolae Iorga. In Tătărasi văd că este indicat Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, dar mai avem pe zona Oancea trei școli gimnaziale, poate si acolo ar fi bine să ne gândim la o unitate de învățământ astfel încât toți copiii iesenilor sa poata să beneficieze de acest proiect. Eu felicit executivul ca în sfârșit se face lumină aici și aș mai veni tot asa in sensul amendarii acestui proiect, pe data de 10 septembrie conform celor din Ministeru Educatiei Nationale sa se inceapa anul scolar 2018 -2019. Ca om al scolii, vă rog să înțelegeți ,că nu am nimic cu sportul. Cei care mă cunosc știu că susțin foarte mult sportul. Poate ar fi bine să ne oprim pe 3 septembrie, astfel încât unitățile din învățământ sa poata să își deruleze activitățile specifice începerii noului an școlar. Doar atât am vrut să vă rog. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier înainte de a termina vă rog, aș vrea deci din ce ati povestit dumneavoastră, sa desprindem un amendament la acest proiect.

Care este mai exact?

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian:

Sa introducem una din cele 3 scoli am spus din zona Dacia, avem acolo George Călinescu la confluența dintre Dacia și Alexandru, avem Alexandru Vlahuță și mai avem George Coșbuc. Una care o să considerați dumneavoastră, executivul primăriei. Pe Cug e clar avem doar Nicolae Iorga nu cred că vine ceva din Cug nu știu în Podu Roș e cam greu de crezut și vreau să vă spun, bine ca m-ati oprit la timp. Sunt unități de învățământ, sa avem in vedere si acest lucru in care se desfășoară diverse examene naționale:bacalaureat, titularizare si asa mai departe.Tot aici trebuie trecut, pentru ca nu pot sa cred că poți să susții în condiții optime aceste examene și pe terenul de sport se bate mingea. Adică sunt aparent niște lucruri care pot fi ușor trecute cu vederea, trebuie să avem in vedere pentru ca am studiat proiectul cu foarte mare interes si ca sa nu mai intervin astazi domnule Primar, va rog din suflet, la începutul lunii iunie, Iași va fi martorul balcaniadei de geografie. Vă rog să fiți consecvenți și să ne dați o mână de ajutor, să susțineți evenimentul. Vom fi vizitati de 30 de echipaje din zona aceasta a Europei și e bine sa ii primim cum se cuvine.

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Revenind la ce ati spus dumneavoastră:o unitate de învățământ pe Dacia să mai adăugăm, una in Cug si de ce nu , una in Tătărași pentru că acel teren de sport de la Liceul Teoretic Miron Costin imi e teama că nu este suficient pentru populația din Tătărași. Acolo avem, avem Hasdeu, putem trece de pilda avem Bratianu, avem Ionel Teodoreanu care o sa dispuna executivul primariei.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Domnule consilier, va rog domnule consilier Ignat!

Domnul consilier Ignat Etienne

Buna ziua din nou! Domnule primar, as porni, eu am citit proiectul , am vazut ca fata de anul trecut nu exista nimic nou, as propune să începem dezbaterea acestui proiect cu un raport cum ce s-a intamplat anul trecut cum a fost și am observat că în sală este și un reprezentant de la AS Natura de la Asociația Sportivă AS Natura. Stiu că s-au ocupat de voluntariat si chiar as vrea, nu am nimic cu proiectul, as vrea sa aflu păreri despre ce s-a întâmplat anul trecut, dacă este ceva care poate fi schimbat, ceva care nu știu, să venim cu soluții, pentru că și eu am mai multe propuneri la acest proiect dar aș vrea să știu cum s-a întâmplat anul trecut acest proiect.Mulțumesc!

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Domnule primar vă rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Cu scuzele de rigoare și pentru domnul de la ASNATURA, sigur că da, eu zic ca ar trebui sa invatam din experienta anului trecut, de asta si proiectul de hotarare vine in preambulul vacantei mari. Anul trecut s-a început destul de târziu, am fost copleșiti si de vremea foarte călduroasă care, a dezarmat oarecum copiii să mai iasă pe teren. Noi vrem să urmărim utilizarea lor într-o modalitate care să devină cat mai eficientă, de asta o să ne găsim în continuare un partener care sa ne stea alături în ceea ce privește organizarea, organizarea activităților sportive pentru tinerii și eu nu m-as rezuma doar la tineri, pentru cei care vor să practice sporturi pe aceste suprafețe de teren. Am mers pe avizele Consiliilor de Administrație. Sigur că da, amendamente sunt oarecum rezonabile pentru că de asta noi semănăm cu partener in semnătura olografă, cu fiecare scoala, pentru ca exista un calendar, unul didactic cel pentru sustinerea de examene de final de diverse categorii, unul legat de pregatirea profesorilor pe perioada de vara si altul legat de programul de seara in consonanta cu prezenta blocurilor din jurul nostru. De aici avem si rolul Poliției Locale să țină oarecum in frau acest lucru. Nu a fost decât o încercare anul trecut, care de altfel, nu a dat nici foarte mare rezultat și probabil ca acest lucru va va confirma si prietenul de la ASNATURA. Din motive lesne de inteles, lumea se dezobișnuise de utilizat terenurile sportive, a fost o agresivitate comuna: pe de o parte noi autoritățile si nu trebuie să plecăm din această ecuație, le am închis, le-am ferecat și le-am transformat în niste mici cetati, pentru că lasandu-le libere am avut mult de suferit. Pe de altă parte, a dezarmat să spunem partea civilă, care nu a mai vrut să intre pe teren de frica paznicului. Noi speram ușor ușor sa le redeschidem si sa le readucem în atenția tinerilor care vor să practice sport, dar repet nici anul acesta nu vom muta muntii până când suprafața de joc nu va fi una care să confere și calitatea actului sportiv, cu siguranță pași sunt timizi. De asta cele 17 terenuri pe care le aveti în listă și le-ati aprobat la începutul anului, fac parte dintr o rețea care acoperă tot municipiul Iași, deci în toate zonele din oraș și de nord și de sud, nu contează si sigur ele vor fi principalul punct de atracție al acestei activități. Nu ne rezumăm aici, în calendarul sportiv pe care îl propune spre aprobare vrem să inițiem tot mai multe mișcări de sport de masă: streetball și altele si altele nu totul se rezuma doar la handbal sau la fotbal și cred că asta este si misiunea autoritatii locale, sa incepem sa redescoperim vocatia sportiva a poporului roman, pentru a putea crea o pepinieră de oameni sănătoși, voinici, viguroși și sportivi de ce nu, acolo unde trebuie să ne reprezinte cu cinste in orice competiție. Dacă Domnul de la ASNATURA vrea să completeze la solicitarea domnului Ignat Etienne.

Domnul Cristian Paraschiv-presedintele Asociației ASNATURA

Bună ziua! În primul rând, mă numesc Cristian Paraschiv, președintele Asociației ASNATURA. Anul trecut au fost din cele 12 terenuri de sport incluse în parteneriat, doar 10 au putut fi folosite deoarece unele aveau, erau in diverse lucrări. Pe lângă acest aspect au fost probleme cu toaleta. Ni s-a promis că ne veți ajuta cu toaletă ecologică, pentru că au fost școli închise cu lacăt, au fost diverse probleme care nu au putut fi finalizate. Nu am avut voluntari de exemplu pe terenul de sport de la Miron Costin unde nu a venit nici un participant, unde au fost foarte multe terenuri de sport în care nu au venit participanți, de aceea este necesar să stăm de vorbă inclusiv cu domnii directori de la școli, cu Inspectoratul Școlar, cu dumneavoastră de la primărie, cu serviciul voluntar de Ambulanță. Nu putem acoperi din păcate pe timpul verii, dacă nu avem acest proiect dezbătut cu mult timp în urmă, pentru că pe perioada verii foarte mulți voluntari nu sunt în localitate și atunci este foarte dificil să desfășurăm un proiect pe 70- 90 de zile, zilnic cu voluntari pe teren și un lucru foarte important este fără nici un bugetar alocat, pentru că pentru a desfășura aceste activități sunt necesare echipamente sportive, este necesară apă pentru a asigura voluntarilor, este necesară și mai mult ca sigur un sandwich pentru orele de activitate acolo, inclusiv transportul voluntarilor, până la terenul respectiv pentru că nu toți voluntarii locuiesc în zona acelui teren.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Da, mulțumim!

Domnul primar Chirica Mihai

As vrea sa continui cu o intrebare, ca sa derulez mai departe. Finantarea sustinerii acestui proiect ati pus-o pe proiectul cu sportul, cu activitatile sportive? Nu pe Legea 350, pe finanțarea activităților sportive din bugetul de sport.

Ticu Dorina Birou Relatii cu Societatea Civila: pe 350 au depus cei de la ASNATURA proiectul!

Domnul primar Chirica Mihai

Am înțeles! Eu cred că trebuie să-l dirijam spre susținerea sportului de masă. De fapt asta este rolul lui în mod evident și concret.

Ticu Dorina Birou Relatii cu Societatea Civila: aș vrea dacă se poate, să completez: s-au obținut și două sponsorizări importante 1.000 de litri de apă plus gustări. De aceea nu am finanțat aceste lucrări.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Multumim! Va rog, domnule consiler Boz!

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Interventia mea viza tocmai aceasta obiectie, care apare des in rândul conducerii școlilor, privind imposibilitatea de a asigura accesul la toaletă, participanților la activitățile sportive și având în vedere că municipalitatea oricum pe parcursul unui an are și alte evenimente eu știu concerte și alte manifestări publice unde sunt necesare toalete ecologice, vă propun să achiziționăm eu știu un număr de 50 de toalete, nu din alea pretențioase care au fost montate de zeci de mii de euro ci toalete simple care le-am văzut cu toții la manifestări publice și care să fie montate temporar pe terenurile de sport pe perioada derulării acestui program.

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Da! Mai sunt ceva discuții pe tema acestei.. domnul Ignat?

Domnul consilier local Ignat Etienne

In afară de toaleta la care cred ca ar trebui, a mai fost o solicitare a colegului Ciprian Bostan sa asiguram paza in locatii unde ar fi nevoie.Am inteles ca s-a rezolvat cu masa și un pachetel pentru voluntari pentru că vin acolo, ar mai rămâne poate ar trebuie să facem o platformă online sau un mod practic pentru a fi, a putea selecta liceul sau școala, terenul de sport și pentru a iti face o rezervare să vii acolo. Nu mai exista situații cum am dat exemplul la liceul Miron Miron Costin unde nu s-au ,unde nu a venit nimeni. Dacă le-am centraliza pe toate intr-un loc, unde doar poți să faci o programare si să știi atunci voluntarul între orele la care trebuie să stea, cum trebuie să stea, la ce oră stai pe net și etc și spor la treaba! Mulțumesc!

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Da, vă rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Legat de propunerea domnului Boz, sigur putem si cumpara ,mai avem de altfel pe care le si gestionam in spatii publice si in momentul de fata, intentia noastra este sa utilizam infrastructura existenta din scoli, pentru că dacă punem toaletă trebuie și apă, nu poti lasa doar sa utilizeze toaleta. Și dacă, nu dacă, cu ajutorul Poliției Locale vom încerca să menținem și un climat de ordine în interior să spunem și mesajul pe care îl aducem școlii: facem un parteneriat pe care îl ducem până la capat. Apa tot noi de la Consiliul Local o susținem, celelalte lucruri daca se întâmplă tot noi le sustinem, prin urmare ar fi pacat sa aducem un focar mai greu de intretinut, incercăm să scapam permanent de miros și toate celelalte lucruri, dar ne adaptăm de la caz la caz și inclusiv propunerea de a tine evidența electronică pentru toate rezervările. Mulțumesc!

Domnul consilier local BocaAdrianFlorin-presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, vă rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Cred că ar fi oportun ca și primăria sa identifice terenuri și spații în care pot să amenajeze mini-complexe sportive, pentru că dacă ne bazăm numai pe cele de la școli, nu cred că rezolvăm problema. Atâta timp cât avem aceste terenuri disponibile în cartiere și le inventariem acuma, putem foarte bine pe acele terenuri să identificăm posibilitatea de a, într-un , de a construi, de a avea inclusiv toalete, tot ceea ce trebuie unui teren de sport organizat, care să fie închiriat, pazit și care să aducă venituri la bugetul local.

Domnul consilier local Boca AdrianFlorin-presedinte de sedinta

Da! Mulțumim domnule consilier! Cu mențiunea că au revenit în sală domnii consilieri Boz, domnul Ghizdovat, lipseste în continuare domnul consilier Dornean, domnul consilier Jugrin.

Supunem la vot acest proiect numărul 19.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice cu strigare în vederea închirierii bunurilor imobile - spații cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau terenurile aferente acestora aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Iași .

Cine este pentru ?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind instituirea măsurilor ce trebuiec respectate de către deținătorii sau proprietarii câinilor periculoși pe raza municipiului Iași.

Vă rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Mulțumesc. După cum am discut si ieri la sedinta de comisii, cred ca ne-am pus cu totii de acord ca e un regulament bun, echilibrat, care impaca atat nevoile de protectie a animalelor si a oamenilor. Readuc în discuție și astăzi ideea care am discutat-o: de a infiinta acele dog-parks in parcuri, unde sa se poata duce stapanii de catei, sa fie un colt in parcuri, ingradit sa se duca acolo si in acest fel sa avem o solutie civilizata, ca toata lumea sa-si.. sa poata... manifesta in spatiu public. Multumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Bostan, va rog.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Eu am o intrebare, ma rog... colaterala cu regulamentul asta..e ..stiu ca exista infiintata la nivelul municipiului Iasi, cel putin ca denumire, Politia animalelor. Este functional acest serviciu? Eu vazusem la un moment dat, ca era un cetatean angajat acolo. Pentru ca intr-adevar, eu cred ca cel de la Politia animalelor, are intr-adevar un rol important in contextul in care numarul detinatorilor de animale, pe raza municipiului creste, reclamatiile celor care acuza rele tratamente, fata de animale ar trebui sa cada in sarcina lui. In acelasi timp, reclamatiile vecinilor nemultumiti de proprietarii sau detinatorii de caini in imobilele tip condominiale, adica in apartamente, ar trebui sa faca sesizari si la fel sa se implice.. daca luati in calcul fie extinderea cu, nu stiu un post sau doua a acestei.. a acestui serviciu de Politie al animalelor si daca el este functional in momentul asta. Multumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da sigur, Politia animalelor a fost infiintata odata cu Legea privind protectia animalelor, ca si departament al statului. Din cunostintele pe care le am eu, exista o singura persoana la nivelul Inspectoratului, sau probabil daca mai exista. O fi plecat si dumnealui. Noi practic, desfasuram aceasta activitate pe baza de regulamente, cu.. daca a-ti vazut in capatul fiecarui regulament si persoanele, sau institutiile imputernicite sa-l aplice si speram sa gasim cat mai multi sustinatori ai acestor regulamente. Multumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da. Mențiunea ca domnul consilier Ciubotaru si domnul viceprimar Harabagiu, lipsesc, supunem la vot acest proiect. A, va rog, doamna consilier Tautu.

Doamna consilier local Tautu luliana Daniela

Buna ziua. Reamintesc adaugarea mentiunii propuse si in sedinta de ieri, la sectiunea caini detinuti in aer liber, respectiv perimetrul curtii, gradinii, gardul, poarta sa fie securizate, in asa fel incat patrupezii sa nu iasa, ca in atacurile cunoscute si aparute in presa.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da, cu amendamentul propus de colega noastra, doamna consilier Tautu, supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului de iluminat public și a caietului de sarcini a serviciului de iluminat public din municipiul Iași.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice din municipiul Iași județul Iași, ediția 0 revizia 0.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu o abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiectulnr24 Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Iași la programul European Energy Awards- comunitate sustenabilă în vederea elaborării planului de acțiune pentru climă și energie durabilă prin aplicarea instrumentelor premiului european pentru energie.

Cine este pentru?

Impotrivă?

Abțineri?

Cu o abtinere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din municipiul Iași, de la SC Delgaz Grid SA și a încheierii contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.

Va rog, domnule consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Asa cum am zis ieri la sedinta, consider ca... la sedinta de comisie, consider ca este un proiect bun, adica achizitionarea stalpilor de iluminat. Totusi as dori sa trag un semnal de alarma, ca odata cu achizitionarea lor, vine si responsabilitatea noastra și atunci domnule Primar, sper să încercați să mutati toți stâlpii din mijlocul trotuarelor la marginea trotuarelor, pentru a avea un acces ușor pe trotuar, pentru ca trotuarele sunt pentru cetățeni, stâlpii mai puțin pentru trotuare și aici chiar aș ține și am să mă uit foarte atent la lucrurile astea si vă invit să luați o poziție legată de acest subiect Mulțumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, vă rog domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, e absolut necesar să încercăm să lasam niste căi de circulație cât mai facile pentru pietoni, ca și pentru conducători auto, de ce nu? dar o să vă spun prima măsură cu care o să pornesc după votarea acestui proiect, este demontarea stâlpilor de beton care dublează stâlpii de alt material, care asigură și iluminatul. Stiti foarte bine Cantemir, Copou, parte din Galata, Nicolina, vedeti un stalp de beton, care străjuiește lângă un alt stâlp, care funcționează. Cei din beton făceau parte din patrimoniu EON, serviciile noastre se vor ocupa în mod expres de această acțiune. Vom demola tot ce este nefuncțional pe raza municipiului Iași, lasand loc pentru lucrurile care contează. Vom exploata studiul facut pana in momentul de fata, Planul de Audit energetic elaborat de o companie din Timisoara, cred... nu gresesc foarte mult, transformandu-l intr-o documentație tehnică, pentru a aduce fonduri europene în vederea modernizării și eficientizării de data aceasta a iluminatului public, pe raza municipiului Iași și mai avem un plan pe care îl găsesc și în strategia -Dezvoltarea municipiul Iași- Extinderea serviciului public de iluminat în localitățile vecine. Adica legătura dintre Iași-Aroneanu, Iași-Tomești, Iași.. in fine, care vreți dumneavoastră alta localitate, Ciurea sa faca prin alipirea celor două sisteme și transformarea lor într-un sistem integrat, care să funcționeze ca o singură platformă de iluminat public Asta este un deziderat al meu pe care l-am propus, la ultima întâlnire pe care am avut-o cu colegii din zona metropolitană, in vederea initierii unui program comun de eficienta energetica pentru localitatile invecinate. Multumesc foarte mult.

Asta e... Da e o răscumpărare pe care ne-a propus-o.... o rascumparare, asa e

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Supunem la vot acest proiect.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții: Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare-Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Iași, Amenajarea terenuri de sport aferente institutiilor școlare- Școala Gimnazială Alexandru cel Bun Iași, Amenajare terenuri de sport aferente instituțiilor școlare- Colegiul Mihai Eminescu.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 27: Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuitate la Serviciul de transport public local pentru 30 de elevi, susținută de către municipiul Iași.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abtineri?

Cu o abținere, Proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotarare numarul 28

Proiect de hotarare privind modificarea contractului de legare a gestiunii prin concesiunea Serviciul de utilitate publică numarul 78.115, din 1 septembrie 2010, încheiat între municipiul Iași si SC Servicii Publice Iași SA.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abtinere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 29

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de legare a gestiunii prin concesiunea Serviciului de utilitate publică numărul 78117, din 1 septembrie 2010, încheiat cu SC Ecopiata SA.

Cu mențiunea că domnul consilier Bostan, a părăsit sala.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abtinere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 30

Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile, proprietate privată a statului român și aflate în administrarea Municipiului Iași.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abtinere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietatea Municipiului Iași, aflate în Administrația Direcției de Asistență Socială, în vederea amplasării unor automate de băuturi calde și reci.

Cine este pentru?

Vonturi împotriva?

Abțineri?

Cu o abtinre, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numarul 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a terenului, în suprafață de 165 cm pătrați, situati în Iași, stradela Uzinei numarul 14, proprietate privată a Municipiului Iași, identificată în tarlaua 96, parcelele curti-constructii 3067 si curti-constructii 3067/1, avand numar cadastral 160106, înscris în Cartea funciară cu același număr.

Vă rog, doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Consilierii Partidului Mișcarea Populara, se vor abtine de la votul acestui Proiect si de asemenea de la toate proiectele, privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenurilor din proprietatea privată a Municipiului Iași. Multumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Vă rog, domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Consilierii Partidului National Liberal, vor proceda la fel. Noi propunem sa crestem modalitatea de transparentizare a solicitărilor, care vin pentru concesionare sau achizitii de terenuri, din partea cetățenilor. La acest moment, nu este foarte clară procedura și în acest sens, propunem ca pe site-ul Primăriei, să fie postate toate solicitările de achiziție sau concesionare de terenuri, din patrimoniul municipiului Iași. Eu personal stiu foarte multi cetateni sau știu câțiva cetățeni, care au făcut solicitări de achiziție sau concesionare de terenuri, de la Primăria Municipiul Iași si nu li s-a raspuns. Nu este foarte clar cum ajung aceste proiecte pe ora de zi, cine face filtrarea lor si de aceea sa crestem gradul de transparentizare a modalității de instrainare a terenurilor din patrimoniul public.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez, vă rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Mie, procedura mi se pare chiar foarte clară, aveti si dumneavoastra reprezentant in aceste comisii, cred că din propunerile care vin, de concesionare sau cumpărare de terenuri, nu știu dacă 50% sunt acceptate. Am avut multe discuții în acest sens. Noi în comisie avem câteva criterii clare. Suprafața de teren, în momentul în care este o suprafața de teren mai mare de 100- 150 m, deja ne punem in... ne punem problema păstrării acestui teren, pentru a-l folosi. Pot să vă dau și exemple. De obicei bucățelele de teren sunt ori în spatele clădirilor, ori de jur împrejurul unei clădiri, sau unei proprietăți, terenuri cu o lățime de 2 m, de 3 m, pe care municipalitatea nu le poate folosi. Chiar am refuzat mai multe vânzări de terenuri de 300, 400 m, repet pe care am considerat că le putem folosi sau putem realiza schimburi cu cu alte terenuri.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da si eu as completa in acest sens, sunt foarte multe situații în care se fac într-adevăr vânzări de astfel de terenuri, care singure nu au o valoare, nu pot fi construibile, nu pot fi utilizate în așa fel încât să aibă o valoare de piață foarte mare.

Vă rog, domnule Primar.

Domnul Primar Chirica Mihai

Aș vrea să aduc câteva lămuriri. Ma surprinde ca n-am discutat asta si ieri, dar nu conteaza, discutam astazi. Nu exista, sa spunem nici o clasificare subiectiva a solicitantului, ci dimpotrivă. Primul criteriu care îl urmărim este ca acel teren, să nu fie să spunem dominat de un proiect public. In acele situații, cu siguranță nu vom aduce în discuție o posibilă înstrăinare. Doi, urmărim să vedem dacă expertiza valorică este cât de cât apropiată, sau dacă nu, chiar ultra conformă cu prețul pieții. Si știm foarte mult, ca foarte multe dintre terenuri le-am dat la reexpertizare, pentru că am considerat ca erau mult prea nefavorabile noua și am spus acelor experti să mai analizeze o data. A treia chestiune, sunt foarte multi solicitanți, care vor să dezvolte diverse proiecte personale, că multe dintre ele vizează terenuri care aparțin curtilor. Cum este cel de pe zona, nu știu dacă a apărut pe ordinea de zi, Nicolina care este în spatele magaziilor lui, rămas izolat între între două, trei clădiri și care nu are nici accesibilitate nici nimic, dau un exemplu și omul zice: Domnule dacă nici al tău nu este că poți avea acces, nici al meu nu este, pentru că nu pot intabula un bun care nu-mi aparține... solicităm să-l concesionam, sau să-l cumpărăm pentru a putea să ne tratăm într-un mod unitar curtea. Foarte multe suprafețe mici, care sunt deținute sub formă de folosință agricolă cu plata unor chirii de 1 leu pe metru pătrat, sau mult mai puțin decât atât și care desigur nici pentru ei nu sunt favorabile aceste sume, pentru că nu e normal ca intr-un oraș dezvoltat ca Iașu, să plătești chirie de 1 leu, iar alții să închirieze prin licitatie publică chiar și un loc de parcare, care te duce la câțiva câteva zeci de lei închiriere. Astea sunt motivațiile absolut rezonabile, spun eu. Adica n-aș trage o concluzie generală, doamna consilier, ca noi niciodată nu vom... nu știm dacă suntem puși în situația, ca vreodată să fie nevoie să aprobăm vânzarea unei suprafețe de teren pentru ... vine Airbus... s-a supărat la Ghimbav și vrea să cumpere o bucată de teren, care aparține și municipiul Iași unde vrea să construiască o fabrică de elicoptere. Ne vom opune?... să avem o fabrică de elicoptere in Iasi? de ce?

Adica, tre sa avem o abordare rationala, pe fiecare proiect in parte, fara sa dam definitii si principii.

Doamna Gaburici, va rog.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Deci, daca-mi permiteți, nu am spus că nu vom vota niciodată aceste proiecte. Este vorba de proiectele de pe ordinea de zi de astăzi. Mulțumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul consilier Boz, va rog.

Domnul consilier local Boz Eduard

Vreau să aduc o clarificare, în privința poziției exprimată de colegul meu Răzvan Timofciuc. Nu... semnele noastre de întrebare nu vizează activitatea comisiei, care stabileste oportunitatea vanzarii, concesionarii, sau refuzul unei astfel de masuri, nu vizeaza licitatia publica care se deruleaza, ci faptul ca unele proiecte ajung pe masa noastră, sau pe masa comisiei spre analiză, iar alți cetățeni au semnalat ca au cereri foarte vechi, un an, doi și nu au primit absolut nici un răspuns. Cred că la asta s-a referit Răzvan. In ceea ce privește abordarea... dacă tot am luat cuvântul acum, am să vă explic poziția noastră și pentru proiectele noastre care vizează inventarierea în patrimoniul municipalității și vânzarea și concesiunea. Aceste proiecte mixte, va vom solicita și vom formula amendament la fiecare dintre acestea, suntem de acord cu inventarierea în patrimoniu municipalității, însă dorim ca la nivelul Partidului Național Liberal, să mergem în teren, să analizăm fiecare parcelă în parte și noi și să vedem dacă nu putem să-i oferim o utilitate publică, eu știu.. un spațiu de joacă, un loc de parcare, abia atunci să supunem dezbaterii: vânzarea sau concesionarea acestora.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnu consilier, imi pare rău. Nu cred că ar trebui se ne transformăm noi într-un fel de agenți imobiliari. Noi ar trebui să discutăm oportunitatea de a înstrăina sau nu aceste bunuri, care aparțin domeniului privat al Primăriei Municipiului Iași.

Vă rog, domnule primar.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

O singură frază dacă îmi permiteți raportat la intervenția dumneavoastra domnule consilier nu... sub nici o formă nu ne transformăm noi în agenti imobiliari, dar tocmai oportunitatea o verificăm prin raportare la interesul public. Interesul public, ar fi ca aceste terenuri să fie oferite, să fie puse la dispoziția comunității pentru absolut orice necesitate care o putem identifica în zona și numai atunci când nu putem să oferim.. v-am spus: un loc de parcare, un loc de joacă, un spațiu verde, abia atunci sa decidem vanzarea sau concesionarea.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, va rog domnule Primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Nu... dupa domnul consilier.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu.

Domnul consilier Surdu Gabriel Mihai

Dupa parerea mea, ca sa poti să ai o apreciere corectă, tre să ai și o expertiză. In momentul în care vezi un loc și îl visez parcare, s-ar putea ca el să nu fie în primul rând oportun pentru parcare, sau din punct de vedere al vecinilor, care sunt acolo, să nu agreeze ideea unei parcări. Cred că soluțiile, pe care ni le propune Executivul în vânzare, închiriere, concesiune sunt soluții izvorâte din necesitatea ca aceste terenuri, care sunt ale nimănui și au devenit între timp ale municipalității, să-și găsească o utilitate. Eu optez pentru comasarea acestor terenuri, prin mai multe schimburi în suprafețe largite, unde putem amenaja atât spații pentru sport, atât spații pentru parcare și atât să dăm posibilitatea și privatului și Primăriei de a avea suprafețe cât mai mari, pentru a dezvolta proiecte. Mărunțișurile de câte 20, 3 metri, 7 metri, 11metri, nu cred că sunt posibile amenajări în acele locuri, pentru că ele sunt vecinătăți de garduri, mutarea trotuarului sau... știu eu chiar în interiorul proprietății are o dorosinca, care îi de 2 metri pe 5 metri și are 10 metri pătrați, acolo fiind... nu se știe de ce proprietate publică. La asta se referă municipalitatea, care le pune spre vânzare, în rest propunerea mea este pentru terenurile, care le au proprietarii, care le are Primăria, schimburile să fie în așa fel făcute, încât aceste suprafețe să se dezvolte, mă refer... ca mărime și să poată municipalitatea, cât și persoana privată se dezvolte un proiect pe aceste terenuri. Mulțumesc.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, mulțumim doamnului consilier și eu vin în completarea dumneavoastra. Sunt de acord că sunt anumite situații care trebuiesc analizate mai în detaliu, dar așa cum spunea și domnul consilier, parte din suprafețe care au 10, 15, 5 metri pătrați, ele sunt deja în posesia celor care vor să le cumpere până la urmă, oricum noi Primăria nu le putem folosi și nu văd de ce nu am putea reglementa și din punct de vedere juridic, bineînțeles cu o vânzare și un venit al Primăriei, conform unor rapoarte de evaluare.

Vă rog, domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier Timofciuc Razvan

Vreau să-i intreb pe cei de la Direcția de Administrare a Patrimoniului, câte solicitări pentru achiziții, sau concesionare de trenuri au avut pe perioada anului trecut și pe perioada acestui an și a doua mențiune, al doilea lucru pe care vreau sa-l spun, sa luati in calcul ca pe site-ul Primăriei, să fie publicate toate solicitările de achiziție sau concesionare de terenuri și stadiul rezolvării acestor solicitări.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Domnule primar, vă rog.

Domnul primar Chirica Mihai

Avem...aproape asa o forma de revolta. Inteleg ca exista si o astfel de posibilitate, ele sunt absolut publice toate chestiu... dacă n-ar fi publice, n-ar fi aici.

Da intr-adevăr este un teren pe Muzicescu de o suta si vreo douazeci si opt de metri pătrați, care nu l-am pus pe ordinea de zi, pentru că este exact pe traseul viitoarei legături între gară și zona centru și fundație și nu are rost să-l vindem anul ăsta cu un leu și să-l cumpărăm peste vreo x ani, cine se va apuca de proiectul ala, cu 100 de lei, să pierdem acolo unde sunt proiecte de utilitate publică, pe care noi le regăsim în planurile urbanistice votate deja, în planurile urbanistice viitoare, in ideile noastre privind dezvoltarea unor investiții de natură publică, cu siguranță nici nu mai fac obiectul analizei ședințelor de consiliu local din motivele spuse. Mi-a plăcut observația colegului dumneavoastă, care spune.. da vrem să avem o vizibilitate mai profund asupra unor eventuale proiecte de utilitate

publică... Da desigur de ce nu? ....ca să fii informat, trebuie să vrei lucrul ăsta in primul rand și pe urmă să te si

preocupe. Asta este altceva, dar nu de fiecare dată, solicitarea unui petent este neapărat o soluție rezolvabila, sau o solutie imposibila. Așa cum le vedeți si aici, unele dintre ele sunt suprafete de teren, pe care ei le tin in curte pe stradela Uzinei plateste 40 de bani pe metru patrat. 40 de bani, ganditi-va ca taraba lui bunica din Piața... nu știu care, costă cel puțin de 20, 30 de ori mai mult pe zi ...niste 40 de bani pe lună. Deci, sunt situații pe care noi le descoperim și mergem și-i aratam... dom'le, te intereseaza? Fa ceva cu curtea asta a ta, ca o tii gratis si nu este normal sa nu platesti la Primarie. Vrei sa o cumperi? Cumpar-o! Vrei s-o concesionezi? Concesioneaza! N-o sa intram noi in curtea ta, sa-ti facem nu stiu ce ordine pe dupa magazie pentru ca a aparut un petec de teren. De asta zic...doua variante văd din punctul meu de vedere: ori înaintea comisiilor Consiliului Local, care le facem renumit... reunite și renumite, să facem o ședință specifică pe patrimoniu, de ce nu? N-avem absolut nimic împotrivă, dar nici să ne transformăm în vanitati personale, că proiectul lui Costel n-a trecut. Pai n-a trecut... Costel vrea să cumpere strada... tre' să avem grijă de ea.

Domnul consilier local Boz Eduard Petru

Ma iertați, dar cetățenii care au solicitări și Primăria le consideră inoportune, primesc răspunsul negativ sau.... ei reclamă că nu primesc nici un răspuns?

Domnul primar Chirica Mihai

Bine, depinde unde reclamă și in ce conjunctură. Dimineata se reclama intr-un fel si seara in altul. Fac o gluma. Noi comunicam lucrurile astea in permanenta prin directiile, care... de exploatare de exploatare, de Evidență Patrimoniu in special și cu serviciile de cadastru. Unele solicitari de-a lor, nici nu fac obiectul nostru, pentru că solicită terenul CFR-ului, de exemplu, sa-și cumpere ...nah ieșirea la CFR ...nu face parte, e zona de protecție a CFR-ului, nici nu intră în evaluare, că n-are sens, sau alte lucruri care n-au nimic de-a face cu posibilitatea tehnică, de a-i satisface punctul de vedere. Cum doriti, din punctul meu de vedere, calea este deschisa pentru orice formula pe care vreti s-o adoptam. Va rog.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, supunem la vot acest Proiect, Proiectul numarul 32.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, Proiectul a fost respins pentru că sunt 11 abțineri. Da? Am numarat bine? Da Proiectul a fost respins. Dacă și la celelalte proiecte ce vizează vânzările, ar... votul va fi același din partea celor care au anunțat, aș propune să le amânăm într-o ședință următoare, să le mai discutăm. Sunteti de acord?

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Da si eu sunt de acord cu aceasta propunere.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Bine, cine este pentru amânarea proiectelor de la numărul 33...

Domnul consilier local Surdu Gabriel

Domnul președinte, dacă le amânăm pe celelalte, sa-l amanam și pe cel care l-am respins, ca să fie o chestie corectă.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

El poate fi oricum adus în discuție în următoarea ședință, da ca să nu pierdem timpul cu celălalte, la fiecare...Cine este pentru...bun. Sunteti de acord sa reluam votul la proiectul numarul 32? Pentru amanare?

Deci, cine este pentru amanarea proiectelor de la punctul 32?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule Președinte de ședință, s-a dat vot pe acest Proiect, il reluam intr-o sedinta ulterioara, dupa ce ne lamurim, nu...haideti sa le amanam.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Atunci, amânarea de la punctul 33, până la punctul 39 inclusiv.

Cine este pentru amânarea acestor proiecte pentru o ședință ulterioară?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

O singura abținere, Proiectul a fost...

Doamna secretar lonascu Denisa Liliana

O clipa, ati spus de la 33 la 39, adica inclusiv completarea inventarelor, domeniului privat, 34...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

34 este doar completarea inventariului, putem sa-l votam...

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Bun, atunci le luam pe fiecare: proiectul numarul 33, cine este de acord pentru amanarea acestui proiect, pentru o sedinta ulterioara?

Voturi impotriva?

Impotriva sunt 2 voturi.

Abtineri?

Deci cu 2 voturi impotriva, amanarea a fost aprobata a acestui Proiect.

Proiectul numarul 34,

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiul Iași cu trenurile din anexele numărul 1 la 10, strada Toma Cozma numărul 7b, strada Zidari tarlaua 14, strada Islaz tarlaua 14, Strada Poitiers numarul 23, strada Doctor Nicolae Vicol nr 3b, strada Păcurari numărul 52, strada Ion Creangă numărul 92, Strada Șorogari numarul 33, strada Trotuș fără număr.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 35

Proiect de hotărâre privind completarea Hotararii Consiliului Local numarul 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, cu trenul în suprafață de 253,15 metri pătrați, situat în Iași bulevardul Metalurgiei, lângă numărul 3, identificat in tarlaua T9, parcela CAT 2616 și curti recreative 2316/1 și concesionarea prin licitație publică a acestuia în scopul amenajării unei parcări și a unei servituți de trecere.

Cine este pentru? Pentru amanare...nu se mai poate

Cine este pentru amanarea proiectului numarul 35?

Impotriva? Doua voturi, trei voturi impotriva...

Abtineri?

Va rog inca o data, voturile impotriva amanarii Proiectului numarul 35.

Deci, una, doua, trei voturi impotriva.

Abtineri? O abtinere. Proiectul a fost amanat.

Proiectul numărul 36

Proiect de hotărâre privind completarea Hotararii de Consiliu Local nunarul 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al municipiului Iași, cu trenul in suprafață de 25 de metri pătrați situat în Iași, strada Fundac Eternitate numarul 14, precum și aprobarea vânzării acestuia prin licitatie publica.

Cine este pentru amanarea acestui Proiect?

Impotriva?

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă Proiectul a fost... 2 voturi impotriva si o abtinere, Proiectul a fost amanat.

Domnul consilier local Vintila Iordan

Ba da, m-am abtinut, dar vreau sa.... daca-mi permiteti, vreau sa fac o interventie. Totusi, am votat aceasta ordine de zi, la inceputul a.... acuma ne razgandim in timpul sedintei.

Domnul consilier local- Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Nu, nu ne-am razgandit asupra ordinei de zi, problema este....

Domnul consilier local Vintila Iordan

Odata ce aceste proiecte le amanam, asta inseamna ca...ne-am razgandit...asta-i punctul meu de vedere.

Bun, si preferati...ati vazut Proiectul numărul 32, a fost respins...considerati ca e mai ok sa fie respinse?

Proiectul numărul 37

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 153 din 24.04.2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iași cu terenul in suprafață de 123 mp situat in Iași - Bulevardul Tutora nr.4 A identificat in tarlaua T 50, parcela CR 2112 (parțial) si DS 211 3(parțial), CR 2100, CAT 2147 și concesionarea prin licitație publica a acestuia.

Cine este pentru amânarea acestui proiect?

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, trei împotrivă și o abținere, trei împotrivă și două abțineri.

Proiectul a fost amanat.

Proiectul numărul 38

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 2017, cu terenul aflat în administrarea Municipiul Iași, în suprafață de 2475 mp, situat în Iași strada Mușatini, lângă centrul medical de familie, anexa A.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 39

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333 din 31 octombrie 2016 (privind completarea HCL nr. 83/2016, de însușire a inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul în suprafață de 55 mp, situat în Iași, bld. Independenței nr. 21, bl. B1 - 5, parter, cvartal 28, parcela DP 908/1 precum și aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe de teren). Aici e o stație diferită, în sensul că este o vânzare directă și nu licitație publică.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

39 este o rectificare a unei hotărâri aprobate anterior privind vânzarea. E doar rectificarea, în sensul corectării adresei imobilului care a fost aprobat spre vânzare.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Pentru rectificare?

Voturi împotrivă?

Abținerii?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 40

Proiect de hotărâre privind însușirea domeniul privat al Municipiului Iași, reactualizat.

Cine este pentru?

Împotriva?

Abțineri?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 41

Proiectul privind însușirea domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat numărul 41.

Cine este pentru?

Voturi împotriva?

Abțineri?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 42

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a unor mijloace fixe aflate în folosința/exploatarea S.C. VEOLIA ENERGIE S.A. IAȘI, în vederea casării.

Cine este pentru?

Abțineri?

O abținere Voturi împotriva?

Cu o abținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de către Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 40695/2018.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abținerii?

Proiectul a fost adoptat cu o abținere.

Proiectul nr. 44

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o obținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul nr. 45

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor sportive în baza Procedurii privind acordarea de finanțări din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, modificată și completată prin Legea nr. 90/2018.

Cine este pentru?

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Cu o obținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA VASILE CONTA NR. 2, NUMAR CADASTRAL 146939, întocmit pentru investiția “ Construire si dotare Centru de Radioterapie” pe teren concesionat, persoana juridica.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Vă rog frumos abținerile, ridicați mâna sus. Vă rog frumos încă o dată, ridicați mâna cei care vă abțineți.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA STEJAR NR. 95, NUMAR CADASTRAL 154991, întocmit în vederea construirii unei locuințe prin demolare construcție existenta de pe teren proprietate, persoana fizica.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA HOLBOCA NR. 8B, NUMAR CADASTRAL 18336 întocmit în vederea extinderii locuinței autorizata cu AC nr. 299/25.03.2016 pe teren proprietate privată, persoana fizica.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

6 abțineri, 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA MISTRETULUI NR. 24, NUMAR CADASTRAL 148187 întocmit în vederea construirii unei anexe gospodărești, pe teren proprietate privată, persoane fizice.

Eu nu cred că acum și la anexe gospodărești votăm împotrivă.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

La următorul vreau să vorbesc.

Abțineri?

Deci sunt șase abțineri și la o anexă gospodărească.

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA STEFAN CEL MARE SI SFANT NR. 48, NUMAR CADASTRAL 124290, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale si împrejmuire, pe teren proprietate privata, persoana fizica.

Vă rog, domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Rămân stupefiat dacă și ceilalți ar avea aceeași atitudine, nu rețin exact când colegii noștri au început sa respingă PUZ-urile. Dacă și noi am avea aceeași atitudine, de vreun an și ceva bănuiesc că de atunci s-au apucat de a respinge aceste proiect, sau a se obține, sau a se vota împotrivă, că nici nu știu ce vor să facă, este un rezultat dezastruos pentru urbea noastră. Să nu poți să te dezvolți, să nu poți să construiești, să nu poți să faci absolut nimic într-o perioadă de un an și ceva, pentru că, conform reglementărilor urbanistice în vigoare aceste PUZ-uri sunt singurele care permit construcția, mai puțin acolo unde deja zona respectivă este reglementată, iar respectivul investitor nu dorește să-și sporească coeficienții prin mărirea cutului șipotului. Deci, nu înțeleg această atitudine și nu explic pentru că este de fapt o atitudine în care în înțelegerea noastră a celor care suntem în consiliu și a întregului acestui oraș, atitudinea colegilor care nu votează PUZ-urile numai din motiv politic este o atitudine de frânare și de stagnare a tot ceea ce înseamnă investiții în acest oraș. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Dar va rog domnul consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Mă așteptam, domnul Surdu să aveți un cuvânt de încurajare, să nu spun altfel, pentru executiv, să urgenteze demersurile pentru aprobarea Planului Urbanistic General, că deja de 3 ani de zile se amână în mod premeditat aprobarea acestui document.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Întrucât mi-ați pronunțat numele domnul consilier, îmi permit să vă dau și o replică. În toată România, datorită unei legislații stufoase de aprobarea a PUG-urilor și datorită acestui miraj politic care ne învârte tot timpul și ne bagă într-o tornada din care ieșim cu greu, aceste PUG-uri au fost aprobate pentru unul sau două orașe mari. Are Clujul PUG și nu știu dacă Timișoara, dar o să mă interesez la viitoarea. Deci de Cluj sigur că-l are.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, dar o anexă gospodărească, stimați colegi, pe strada Mistrețului, care e în spatele Aviației, domnule, nu este în centru, nu e zonă construită protejată. Să te opui, adică, să te abții, la o anexă din asta gospodărească, adică de asta nu mi se pare... . Într-adevăr poate poate aveți dreptate, vreți PUG, vă puteți abține la anumite proiecte, eu știu, de o amploare mai mare, dar la cele care vizează persoane fizice și anexe gospodărești sau la cele de utilitate publică, cum este spital și asta, nu văd, mie nu mi se pare normal.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Dar și unde este o investiție de mare anvergura pentru că și investițiile de mare anvergură aduc venituri la bugetul local. În momentul în care ai taxat construcția ca și taxă de construcție, impozitul ulterior pe aceste clădiri, impozit pe cifra de afaceri, impozit pe ce activitate se desfășoară acolo, sunt o grămadă de cifre care întregesc bugetul local. Orice PUZ pe care-l votezi cu o lună după sau două luni după, sau un an după, poate determina acel investitor să își găsească o altă zonă de investiții. Aduceți-vă aminte de prezentarea pe care a făcut ieri Ghimbavo prin reprezentantul fabricii, care a spus că își mută cașcarabeta de la Ghimbav în altă țară dacă nu se perfectează acele contracte cu armata română.

Deci, orice piedică pusă în calea unui investitor îl face să își găsească un oraș primitor, un oraș cu deschidere care în momentul în care e nevoie de o investiție o aprobă.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog, domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer, nu aș mai lungi. Observația este absolut rezonabilă a domnului consilier Surdu și fac așa un mic comentariu dintr-o frază, există PUG, virgulă, iar noul PUG nu va elimina necesitatea de a avea alte PUZ-uri. Știți foarte bine că PUZ-ul de zonă protejată este un document absolut obligatoriu în toată zona protejată a unei autorități publice locale, în speță pentru noi Iași. Deci, nu este un argument fezabil și nici nu va aduce vreodată, să spunem, o rezolvare definitivă Planul Urbanistic General. Pentru că provocările de zi cu zi, provocările care vin peste ani te va determina, în calitate de investitori, nu vei ști niciodată dacă peste 10 ani de zile pe o anumită zonă industrială pe care există sau nu există acum o hală industrială nu va veni investitorul să facă un spital. Asta se face doar prin elaborarea unei alte documentație de urbanism care în speță se numește PUZ. Abordarea rezonabilă cred că este cea mai corectă abordare și responsabilă față de cei care ne-au ales. Mulțumesc.

Cine? Domnul viceprimar Botez, vă rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, și eu ași mai vrea să zic două, trei cuvinte vizavi de acest PUG și de neînțelegerea, nu știu, voită sau din lipsă de cunoștințe a acestei problematici. PUG-ul din punct vedere al nostru al administrației l-am definitivat, l-am scris, l-am făcut, avem un an și ceva de când este complet terminat și umblă după avize. Deci asta, asta, asta e realitatea, mai avem sigur acest aviz de la monumente. În momentul în care avem acest aviz de la monumente și credeți-ne sunt 20 de planșe, este fiecare bucățică de centimetru, de fiecare centimetru din centrul orașului din zona monumentelor, este prezentată la monumente. Când avem acesta aviz de la monumente, vom avea și acest PUG. Nu, nu depinde nici de mine, nici de domnul Primar, noi cel puțin am mers de vreo zece ori cred că să vedem care e situația, ce se mai întâmplă, de ce e așa,, dar nu, nu depinde de noi și repede nu are nicio legătură cu aceste PUZ-uri despre care tot spuneți și probabil ar trebui să faceți puțină presiune la, la partid, să ajungeți la o viziune reală asupra PUG-ului și a PUZ-urilor.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, mulțumim, domnul viceprimar.

Cine este pentru?

Proiectul numărul 50.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL ALEXANDRU CEL BUN NR.16, NUMERE CADASTRALE 126233 si 126224 întocmit în vederea extinderii unui spațiu comercial existent pe teren proprietate privata, persoana fizică.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri ?

6 abțineri, NU?

Vă rog să mai ridicate odată mâna cu obțineri. Cu 6 obțineri proiectul a fost aprobat.

Proiectul numărul 52

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADELA PĂCUREȚ NR. 10, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate privată, persoane fizice.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 53

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, INTRAVILAN IASI - ZONA SOROGARI, NUMAR CADASTRAL 135525, întocmit în vederea construirii unui centru de loisir si sport in spatii acoperite si descoperite, restaurant, spatii administrative, comerț si cazare, persoana juridica.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri proiectul a fost adoptat.

Proiect de hotărâre 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, strada Mocanului, nr. 36 -42, Nr. Cadastral 145558, întocmit în vederea desființării locuinței C1 existentă pe teren proprietate, construire locuință unifamilială și împrejmuire pe teren proprietate, persoană juridică.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Viticultori, nr. 19, Nr. Cadastral 154033, întocmit în vederea construirii unei locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri proiectul ... a ieșit domnul consilier Timofciuc Răzvan. 5 abțineri- Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 56

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334 din 29 august 2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Bucium, T165, numere cadastrale 129211 si 147862, întocmit în vederea extinderii intravilanului Municipiului Iași pentru construire locuințe colective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 5 abțineri, proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 57 privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 316 mp, situat in Iași, Strada Zimbrului, nr. 5A, identificat cadastral in Tarlaua 1, parcela CC2 si parcela AG4, având nr. Cadastral 159253, înscris in cartea funciara nr. 159253 proprietate privata a Municipiului Iași.

Propunem de asemenea amânarea acestui proiect.

Cine este pentru?

Împotriva?

4 voturi împotrivă.

Abțineri?

O obținere. Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 103 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fan având număr cadastral 159770, înscris in cartea funciara 159770 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași.

Cine este pentru amânarea acestui proiect?

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Am o întrebare legat de acest proiect și proiectul următor 59.

De ce s-a făcut o dezmembrare înțeleg aici, văd că numerele cadastrale sunt consecutive 769 și 770?

De ce se scot la licitație două parcele în loc de una unitară de 283?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Sunt două numere cadastrale diferite. Poate să fi la intabulare.

Deci, cine este pentru amânarea acestui proiect?

Voturi împotrivă?

4 voturi împotrivă.

Abțineri ?

o abținere. Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 59

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publica a terenului, in suprafața de 183 mp, situat in Iași, Strada Vasile Conta - Bulevardul Independentei, fn având număr cadastral 159769, înscris in cartea funciara 159769 UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași.

Cine este pentru amânarea acestui proiect?

Cine este împotriva amânării acestui proiect?

4 voturi.

Cine este, cine se obține?

O abținere. Proiectul a fost amânat.

Proiectul numărul 60

Proiect de hotărâre privind retragerea din capitalul social a S.C. TERMOSERVICE S.A. a aportului in natura.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o obținere proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 61 privind ...

Domnul consilier local Bostan Ciprian:

Mă gândeam că m-ați pedepsit că am spus că am vorbit prea mult la început. Data viitoare...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Spuneți, domnul consilier.

Zi că am găsit o soluție foarte corectă de amânare a discuțiilor pentru vânzările sau concesionările care au un statut incert sau, mă rog, neclar din punctul nostru de vedere. Aș dori ca referire la PUZ-urile pe care noi am anunțat public că ne abținem la ele, să nu le tot aducem în discuție de fiecare dată. Sunt multe motive și pe care le avem și noi și să punem înțepături de asta așa, dar deja devine și plictisitoare și contraproductiv. Adică, am înțeles, o dată, de două ori, trei ore, azi deja a zecea oară nici nu mai de interes, nici nu ... Da, este o rugăminte colegială că altfel la fiecare, la fiecare chestie care nouă nu ne convine mai venim iarăși cu o muscă, mai lansăm iarăși o petardă, de asta. Atâta timp cât sunt astfel de decizii, prefer să le discutăm în loc să ne tot atacăm, că noi nu vrem aia, noi nu vrem ailaltă.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, mulțumesc, domnul consilier. Eu cred că vom proceda așa cum vreți, cum spuneți dumneavoastră, cu condiția ca și dumneavoastră să procedați în multe alte situații la fel. Mulțumesc, domnul consilier, domnul viceprimar Harabagiu, vă rog.

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Da, domnul consilier sunt și eu întrutotul de acord cu ce ați spus dvs., să terminăm cu înțepăturile, dar remarca a venit de la un neadevăr. Adică, totuși, repet, au trecut doi ani de zile de când sunteți în consiliul local și vă repetăm încontinuu, avem PUG, există. De aici a venit remarca, nu putem să ne mințim la infinit, la fiecare dată, la fiecare ședință spuneți nu avem PUG. OK sunt motivele dumneavoastră, nu votați OK, dar haideți să nu mințim avem PUG valabil. Avem o zonă protejată a orașului, indiferent câte PUG-uri vom vota noi, va trebui pe zona protejată să elaborăm documentații PUZ în continuare. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, vă rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Aș vrea să menționez faptul că, pe acest PUG s-a votat și construcția terminalului la aeroport, unde cu onoare la vremea respectivă era un reprezentant de seamă al partidului din care faceți parte. Deci, tot pe acest PUG, nu înțeleg, atunci a fost valabil și acum nu mai este valabil. Asta este singura problemă și o să vă repetăm de câte ori ne aducem aminte despre acest lucru că nu votați PUZ-urile care sunt de fapt un motor de dezvoltare a orașului. În partea a doua, amânările pe care le-am acceptat astăzi prin vot nu mă bucură, le-am acceptat pentru elucidarea acestei eșalonări a cererilor și a unui răspuns a executivului. Dacă sunt probleme care la care nu s-a răspuns, dar nu mă bucură pentru faptul că niște oameni care au aceste interes de a soluționa o mică problemă cu 5, 10, 15 ,20, 25 de metri, mai stau încă o lună de zile așteptând să vadă dacă într-adevăr acest lucru li se rezolvă. Eu știu că atitudinea liberală este spre investiție, spre atragere de fonduri, spre atragere de fonduri europene. Atitudinea liberală este spre cercetare, spre muncă, spre progres, nicidecum spre regres și stagnare. Mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, domnul consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Dacă tot vrem să spunem adevărul ...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Știți ce vă rog, îmi cer scuze că vă întrerup, să fiți mai scurt, că interpelări nu mai avem. Vă rog!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am să fiu foarte scurt. Dar, dacă tot vrem să spunem adevărul, adevărul este așa: avem un PUG făcut acum 22 de ani care nu mai corespunde necesitățile orașului și atunci plecăm de aici pentru că într-adevăr Partidul Național Liberal susține orice investiție dar făcută după cap, nu așa de acum 22 de ani. Păi în ultimii 12 ani ce a făcut administrația PSD? De ce nu avem un PUG până acum?. OK că de doi ani de zile încercăm și umblăm după avize. Este foarte simplu tot facem, ne plimbăm teoriile dintr-o parte în alta, dar adevărul este simplu, avem un PUG făcut acum 22 de ani. Acum 22 de ani cred că erau 100 de case în Bucium, acum sunt câteva mii, toate amplasate poate fără proiect.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, mulțumim, domnul consilieri. Ce să înțelegem, că cel care a făcut aeroportul în baza unei documentații de acum 22 de ani nu a fost cu toate lucrurile acasă? Vă rog, domnul viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Am, ați răspuns între timp, exact lucrul ăsta voiam să-l spun și eu. Uitați-vă, reprezentantul dumneavoastră cum a făcut aeroportul și după aceea mai discutați despre dezvoltarea orașului, pentru că l-a făcut în anii 2010-2013, la nivelul anului 1995.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Și totuși, doar atât și mă scuzați, chiar numai ..., vreau să închei. Și totuși când a venit domnul Mihai Bulai și a spus de strategia de turist, a zis: noroc de aeroport pentru că a deschis Iașul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul primar.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

De aeroport nu de condițiile din aeroport.

Domnul primar Chirica Mihai

Ași vrea să spun și eu un lucru, tot mergând pe aceeași logică. Dacă sunteți nemulțumiți de faptul că foarte mult timp sa pierdut pentru elaborarea unui nou PUG, poate era nevoie, poate nu era nevoie să actualizăm, pentru că cel pe care îl avem astăzi este perfect valabil. Dar de ce trebuie să pedepsiți mediul de afaceri și cetățeni ai Municipiului Iași pentru asta? De ce trebuie sa-i pedepsiți pe ei, aveți o problemă? Puneți umărul, haideți să facem tot, să pichetăm, cum pichetăm noi aproape săptămânal Direcția de Cultură de pe lângă Ministerul Culturii și celelalte instituții. De la invenții care nu vă trec nici prin minte, o să credeți că suntem într-o altă zonă a orașului și până la lucru concrete care se justifică și la care răspundem imediat. De fiecare dată suntem consecvenți, spunem trebuie să mergem pe drumul ăsta, dar nu pedepsim populația pentru inactivitatea unor instituții. Nu avem noi dreptul ăsta, dimpotrivă trebuie să găsim supapele pentru a-și rezolva problema astfel încât lucrurile să meargă pozitiv înainte. Ce facem? Dați dumneavoastră o adresă la Ministerul Culturii să vedeți ce răspuns... Știți că toate proiectele europene nu se pot implementa pentru că toți cei care trebuiau să fie acreditați cu descărcările arheologice nu au primit nici până astăzi avizul, ca să poată să facă descărcări arheologice pe zonele de monument și mă chinui de câteva zile să dau de directorul ăla, atât de fantastic, care ar trebui să le pună ștampila de autorizat pentru descărcari arhiologice. Sunt o armată de arheologi în România asta care stau cu contracte semnate privind investigațiile arheologice și nu pot să își pună viza pe documentul care permit constructorilor să înceapă lucrările de consolidare a acestor monumente. Ce facem? Am spus foarte clar, nu facem descărcarea arheologică, continuăm lucrările pe partea unor alte elemente de structură care nu presupune descărcare arheologică și mergem înainte. Rolul nostru este să găsim posibilități de a avansa în condițiile în care alții ne pun piedici și ăsta este, și rolul meu și rolul nostru și rolul întrgului Consiliu Local. De ce trebuie să-i pedepsim? Avem o problemă de substanță, de continut a unui PUZ. Da? Îl analizăm, îl dezbatem, îi găsim o formulă corectă și toate celelalte, dar nu-l pedepsim pe om, că el nu este de vină că vrea o magazie în spatele casei sau vrea să-și construiască o locuință individuală. 80% din proiectele de astăzi au fost pe locuințe individuale. Oameni care au ales să construiască prin fost vii, prin foste zone industriale. Este dreptul lor să-și utilizeze acest drept de proprietate și vor să aibă o casă pentru copiii lor. De ce să-i pedepsim noi?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, haideți să revenim la ordinea de zi. Vă rog ...jumătate de oră...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Domnule președinte de ședință, o singură remarcă. Cu toate aceste eforturi pe care municipalitatea le face, noi nu avem PUG, dar două orașe care au mai multe clădiri monumente istorice, pentru că așa a fost istoria, în Iași comuniștii au demolat foarte mult, la Cluj și la Timișoara au ajuns mai târziu. Cu toate acestea aceste orașe au PUG-ul aprobat, reactualizat, iar noi îl avem pe cel de 22 de ani.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, este adevărat, domnul consilier, mă iertați. Deci, Timișoara nu are PUG și este o dezbatere națională pe tema PUG-ului Timișoarei. Suntem într-un contact permanent cu arhitecții care elaborează PUG-ul Timișoarei, cu cei care le fac lor consultanța. Am zis, băi, hai că vedem, poate ne punem, facem un efort comun și începem să mișcăm lucrul la nivel național, se lovesc de aceeași chestiune ca și noi. Iașul este orașul cu cel mai mare fond de patrimoniu din țară, după București, deșatat suntem pe locul 2, la o populație de cinci ori mai mică și o suprafață de zece ori mai mică decât București. Aicea va trebui să vă contrazic un pic. Dar nu este adevărat, deci există un mecanism de implementare a PUG-urilor amorțit, dar nu ține de autoritatea locală. Am spus, da, om fi noi vinovați, dar Brașov, dar Timișoara, dar multe alte orașe mari și cu patrimonii istorice din România. Peste totul e aceeași chestiune? Primarul de Timișoara are o problema cu politica sau altceva?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Mai mult decât atât, domnul consilier, ar fi interesant să vă uitați cine a făcut, cine s-a ocupat de documentației aprobării, cu modificării PUG-ului, că nu este un PUG nou la Cluj. O să aveți o surpriză că e vorba de cineva care chiar conduce destinele unei Comisii de Urbanis din cadrul Comisiilor de Monumente de la București, ca să găsiți explicația.

Da, să revenim la ordinea de zi.

Proiectul numărul 61

Proiect de hotărâre privind preluarea din exploatarea S.C. Ecopiata S.A., a imobilului (construcție si teren aferent) - Hotel Municipal, situat in Iași, Bulevardul Independentei, lângă bloc D1- D2.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere- Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 62

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 322 din 29 august 2017, privind avizarea Regulamentelor de Organizare si funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului si talciocului administrate de către S.C. ECOPIATA S.A.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o obținere. Proiectul a fost adoptat.

Proiectul numărul 63

Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii tarifelor tichetelor de călătorie valabile pe mijloacele de transport ale Societății Compania de Transport Public S.A. Iași.

Aici aș vrea să am și eu o discuție, aș vrea, aș solicita conducerii de transport public să ne facă o prezentare, să știm, să ne lămurim, pentru că noi reprezentăm Partidul Social Democrat Iași. Dacă este vorba de o creștere a tarifelor și ce îmbunătățiri se vor aduce în urma acestor creșteri? Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte ...

Domnul consilier local Piftor Daniel

Și eu aș vrea, domnul președinte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Vă rog, domnul consilier Piftor.

Domnul consilier local Piftor Daniel

Și eu m-aș fi așteptat ca noul consiliul de administrație de la Compania de Transport Public să vină cu un plan de management și administrare al companiei, din care să văd care sunt obiectivele foarte clare, indicatorii, viziunea, să văd o strategie. Deci, eu la acest proiect numărul 63 voi vota împotriva, deocamdată. Mulțumesc frumos.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog, domnul consider Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Mulțumesc. Eu voi veni cu un amendamente, pe care îl explic pe scurt și după aia îl formulez. Sunt multe lucruri care îmi plac în noul plan tarifar. Abonamentele sunt mult mai avantajoase față de cele vechi. Prețul biletului de 2,5 lei pentru cei care îl cumpără foarte rar are și el o logică, însă este o categorie de călători care pierde foarte multe în noua schemă tarifară, și anume călătorii frecvenți, dar nu zilnici. De exemplu cineva care merge de 20 de ori pe lună, în actuala schemă ar plăti 36 de lei, își cumpără două seturi din alea de bilete, în noua schimbare ar plăti 50 de lei. Nu este niciun abonament, primul abonament ar fi la 80 lei după aia. Deci, amendamentul meu, pentru a oferii ceva viabil, pentru a oferii o soluție și acestor călători care nu sunt rari dar nici zilnici, hai să le zicem cvazi-frecventi, să păstrăm setul ăla de bilet la alt pret, să păstrăm un set de 20 de bilete, dacă nu de 10, ca să descurajăm, nu știu, să încurajăm oameni să ia abonamentul, un set de 20 de bilete, la prețul de 40 lei. Ca să, hai să, hai să luăm și aia, să, dar să fie ceva care să fie totuși mult mai convenabil decât a lua biletul la 2,5 lei bucata sau a sări direct la abonamentul de 80. Hai să zicem 20 de bilete la prețul de 40 lei. Facem un compromis.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul Timofciuc, vă rog.

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Da, la fel avem și noi două amendament: unul este introducere unui abonament unic anual, amendament pe care l-am avut și la aprobarea bugetului, de 600 de lei, un abonament anual și al doilea amendament ne întărim menținerea prețului de 2 lei pentru o călătorie și de 4 lei pentru două călătorii, pentru că, eu cred că mulți dintre utilizatorii Companiei de Transport, de utilizatorii mijloacelor de transport public care nu merg regulat vor fi cumva alungați, să spus să mai folosească transportul public la un preț de 2,50 biletul de călătorie. Eu sunt de exemplu, merg destul de rar cu transportul public și dacă va fi mărit cu 25% prețul biletului, va fi cumva inhibator pentru utilizatorii care nu sunt frecvenți. Totodată m-ași fi aștepta să văd în acest proiect de hotărâre un studiu privind comportamentul de trafic al, al utilizatorilor CTP în sensul în care mizați foarte mult că cea mai mare parte dintre ei folosesc transbordarea sau schimbă mijloacele de transport atunci când utilizează transport public, ori noi nu știm asta, nu am văzut un studiu în acest sens și a doua chestiune n-am văzut o prognoză în privința veniturilor pe baza introducerii acestui abonament unic de 80 lei. Pentru că marea miză, marele pariu pe care îl faceți este acela de a introduce acest abonament și astfel să atrageți foarte mulți utilizatori care în acest moment, poate nu știu, cumpără bilete. Și de asta m-aș fi așteptat la o prognoză, la o estimare a veniturilor pe baza... Poate explicații atunci.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumesc foarte mult. Eu sunt foarte bucuros că atrage atenția și dezbaterea se face întru-un mod cât se poate de, eu știu, consecvent pe principiile pe care le-am enunțat atunci când am ocupat diverse funcții publice. Bun, dorinta noastră este în primul rând de a stimula atenția asupra utilizării acestui serviciu public de transport, ținând cont de realitatea zilei. Și mie mi-ar place dacă ar trebui să am o atitudine populistă ași spune nu 2 lei ci un leu să fie biletul de transport public. De ce? Să meargă toată lumea gratuit, eu să fiu primarul darnic pentru toată lumea și toată lumea să nu uite lucrul ăsta, și eu să am grijă ca toată lumea să nu uităm lucrul ăsta. Dar trebuie să am o atitudine rezonabilă în care de fiecare dată să pun în balanță necesitatea întreținerii unui serviciu public care este vital și este la fel de important ca și apa și canalizarea, transportul public, mai important chiar și decât iluminatul și de multe ate servicii publice despre care putem vorbii și necesitatea de a lăsa totși în spațiu publicul o companie în care să se dezvolte și pe principii economice. Pentru că toți trebuie să avem în cele din urmă, să spunem, această, acest privilegiu de a folosi un serviciu public, dar plătindu-i, într-o măsura cât mai covărșitoare, costurile acestui serviciul. Asta este o regulă care a însoțit toate serviciile publice la nivel European și care să spunem vizează și dezvoltarea lor pe termen lung. Nu putem să devenim nici benevol peste tot, nu putem să introducem nici costurile maximale, dacă ar fi să le transpunem pe hârtie. Dacă ați fi citit cu atenție conținutul acestui proiect de hotărâre, ați fi văzut că din calculele pe care compania ni le-a pus la dispoziție, bazându-se pe: indicatorii de creștere a costurilor cu carburanți, cu salariul minim pe economie, cu uniforma, cu celelalte lucruri pe care le găsiți aici pe toate, prețul mediu al tichetului de călătorie ar fi trebuit să fie aproape 4,6 lei. Și am spus, nu putem să ajungem la 4,6 lei pentru că aici trebuie să intervină autoritatea locală. Ăsta este rolul nostru conferit prin lege și să reglăm acest mecanism astfel încât, parte din venituri să le transformăm într-o, să spunem, o posibilitate de a echilibra mai bine din abonamente și acești oameni care vor plăti abonamente vor reprezentant sursa cea mai palpabilă de venituri acestei companii, iar parte din venituri să le adunăm din tichete de călătorie, încercând să le ajustăm într-un mod rezonabil încât să nu devenim excesiv. Și de asta am apreciat ce a spus domnul Andrei Postolache. Este absolută în regulă, poate să mai existe o varietate de servici cele prin abonamentele sau semiabonamentele cu 20 de bilete, la un tarif de 40 de lei. Ele intră în aceeași structură, să spunem, de preț. Pentru că ce spune, regula norma în transportul public european, un abonament de regulă trebuie să fie cam cu 10 până la 20% din totalul numărul de călătorii pe care le face cu un tichete de călătorii și oarecum rezonabil ajunge în 20 aproape 25%.

În ceea ce privește reducerea tarifului la abonamentul anual, cel propus de către domniile voastre la, din PNL la votarea bugetului. Este, am făcut și o prognoză de dimineață cu colegii nostri de la RATP și prețul de 600 lei ar fi, să spunem, rezonabil în ceea ce priveste un abonament anual, având în vedere cu noua pondere. Nici măcar procentuală este subprocentuală și automat din prognozele noastră nu o să influențeze foarte multe, dar este o opțiune. Cineva vrea să-și ia de pe cap, pe parcursul unui an grija unui abonament, dă 600 de lei și un an de zile îi lasă copilului la dispoziție să-l folosească oriunde dorește dumnealui.

În ceea ce privește menținerea tarifului de 2 LEI nu are nici măcar explicații economice, adică ar trebui pe de o parte dacă introducem această precizare să venim și cu o sursă de finanțare. Va trebui să amendăm din nou relația cu comisia european în ceea ce privește compensarea și va trebui să facem de fapt un alt contract de servicii publice între noi și Compania de Transport, ceea ce aruncă în aer toată povestea serviciului public și ne pune în imposibilitatea de-al opera, și nu cred că își dorește cineva de la masa acest lucru. De asta credeți-ne că, împreună cu compania de transport am vrut să rămânem echilibrai, să ascultăm toate punctele de vedere, nu suntem deținătorii adevărului absolut, dar avem considerente de natură economică, socială, de responsabilitate civică față de cetățeni acestui orașele, sigur și de necesitatea de a îmbunătăți traficul. Unul dintre elementele principale, care va durea, este cel de imbunătățire a traficului, pentru că autobuzele și tranvaiele vor deveni mijloace de transport prioritare în Muncipiul Iași. Indiferent dacă se vor supăra, și cine se vor supăra, asta este, supărarea va trece, pentru că noi va trebui să arătăm că sănătatea și mediul contează mai mult decât comoditatea și aspectul, și eticheta. Contează foarte mult când vezi în spitale și la Spitalul de pneumo se intră pe bază de programare, nu se poate așa ceva, din cauza incidenței bolilor pulmonare. Deci, trebuie să încercăm să facem tot ceea ce ne este drag sau mai puțin drag, ca să îmbunătățim acesta aspect al vieții noastre publice. Și cu asta eu am terminat. Dacă mai aveți dumneavoastră întrebări.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul director, dacă vreți... Domnule viceprimar Botez, îmi cer scuze.

Domnul viceprimar Botez Radu

Eu sigur chiar nu îmi doresc să, să fiu răutăcios, dar credeți-mă, nu prea se îmbină aceste lucruri, când am discutat de salarizare la CTP ați venit cu sindicatele și ați spus că trebuie salarii mai mari. Acuma spui, discuția să fie mai puțin bani la CTP, nu știu, de undeva acești bani, sigur, trebuie să existe pentru a menține aceeași șoferi acolo. Nu este simplu pentru, mai ales din punct de vedere al șoferilor și a vatmanilor, deci trebuie să găsim această linie unde să ne întâlnim între dorință și, și putință.

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Îmi permiteți? O scurtă intervenție.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vă rog, domnul Timofciuc. Dar scurt cum ați spus dumneavoastră.

Domnul consilier local Timofciuc Răzvan

Deci, domnul Botez. Dumneavoastră practicați spuneți că va crește prețul biletului de la 2 la 2,50, de la 4, la 5 lei, pentru a crește veniturile Companiei de Transport public.

Domnul primar Chirica Mihai

Soluția, domnule viceprimar Botez este să creștem numărul utilizatorilor pentru a crește fondurile companiei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Un amendament vrem să propunem și noi Partidul Social Democrat. Noi am susținut întotdeauna modernizarea sistemului public de transport în comun, am conștientizat că nu avem de a face cu un serviciu prestat de un SRL sau de unde SA, care este orientat spre profit, ci în primul rând ar trebui să fie interesul pentru cetățean și un cadru optim de transport în siguranță, și bineînțeles condiții decente. Aș propune un amendament din partea grupului nostru de consilieri, ca, vin aici în asentimentul colegului și îl susținem, că nu mai putem să spunem că e al nostru, că l-a lansat deja colegul Postolache, să fie păstrate abonamentele, seturile de bilete de 20 de bilete cu 40 de lei și de asemenea, solicit amânarea aplicării acestor tarife până în luna septembrie. La...

Și acum, având aceste trei amendamente, ar trebui să le dezbatem separat. Este vorba de primul amendament propus de domnul consilier Postolache.

Cine este pentru amendamentul propus de dumnealui la acest proiect?

Împotriva?

Abțineri?

Cu două abțineri amendamentul a trecut.

Al doilea amendament propus de consilierii, de colegii liberali, cu abonamentul anual de 600 de lei.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotrivă?

Deci, cu 6 abțineri a trecut ...a trecut și acest amendament.

Și amendamentul numărul 3 aplicarea, amânarea aplicării la tichete de 2,5 lei...

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Mai aveam noi unul, domnul președinte de ședință. Păstrarea tarifului actual la biletele cu o călătorie și două călătorii.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Supunem la vot și celălalt amendament al colegilor liberali.

Cine este pentru?

Cine se abține?

Voturi împotrivă?

Amendamentul nu a fost aprobat.

Și amendamentul propus de PSD - amânarea aplicării tichetului de 2,5 LEI până în luna septembrie și păstrarea a celor sete de bilete.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Da, amendamentul a fost adoptat.

Da, vă rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Și înainte de votul în pachetul de pe celelalte măsuri, deci în principiu s-a rămas cu biletul de 2 lei până la 1 septembrie, s-a acceptat și introducerea pachetului de 20 de bilete la tariful de 40 de lei pachetul și abonamentul anual la 600 RON. Da, mulțumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, vă rog, domnule consilier Boston.

Domnul consilier local Bostan Manuel Ciprian

Da, mulțumesc. Este ultima intervenție la ... , nu-mi luați în nume de rău. Am rămas cu o neclaritate, că ați spus că este un amendamentul din partea Partidului Social Democrat. Domnul primar ne-a spus că există două Partide Sociale Democrate la Iași. Aș vrea să știu din partea cărui Partid Social Democrat este amendamentul?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Vă rog frumos! Discutăm, asta discutăm pe hol după, dacă vreti, după ședință. Mulțumesc! Avem proiectul, de fapt punem în discuție completarea numărul 1. Supunem tot proiectul 62 la vot:

Cine este pentru?

63!

Împotriva?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Avem completarea numărul C1.

Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii în folosință temporară și gratuită către S.C. Transport Public S.A. Tulcea a unui număr de 5 autobuze urbane proprietate privată a Municipiului Iași, prin încheierea unui contract de comodat.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Proiectul a fost adoptat.

Și ultimul proiect de pe ordinea de zi... cu o abținere.

Mă scuzați, ultimul proiect a fost adoptat.

Proiectul numărul 64

Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință. Secțiunea de propuneri.

Domnul consilier Surdu.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Propun pe domnul consilier Boca Florin.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Alte propuneri? Domnul consilier Boz, vă rog.

Domnul consilier local Boz Petru Eduard

Grupul de consilieri liberali îl propune pe colegul Ignat Etienne în calitate de președinte de ședință.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

În ordinea propunerilor făcute, propun prima propunere a domnului consilier Surdu.

Cine este pentru?

Împotriva?

Două voturi împotrivă.

Vot abțineri?

5 abțineri. Da!

Deci, propunerea a întrunit numărul de voturi. Nu cred că mai are rost să pro..., supunem la vot și cealaltă propunere. Mulțumesc pentru încrederea acordată, o zi frumoasă și mulțumim pentru răbdare!

PRESEDINTE DE SEDINTA, Consilier Local

BOCA ADRIAN FLORIN

SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3