Proces verbal din 31.08.2018

PROCES VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2018 A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAŞIANUNȚ

Aducem la cunoștința cetatenilor

PROCESUL VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.08.2018

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

încheiat astazi, 31 august 2018 in cadrul sedintei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Iași

Sunt prezenti urmatorii consilieri:

1.    ALDEA CATALINA

2.    BOCA ADRIAN FLORIN

3.    BOISTEANU PAUL CORNELIU

4.    BOTEZ RADU

5.    CIOBOTARU FLORENTIN TRAIAN

6.    COTOFAN ALEXANDRU IOAN

7.    CRUCIANU TEODOR BOGDAN

8.    DORNEAN TUDOR

9.    GAVRIL MIHAI LIVIU

10.    GABURICI VIOLETA ADRIANA

11.    GHIZDOVAT VLAD

12.    HARABAGIU GABRIEL VASILE

13.    IGNAT ETIENNE

14.    JUGRIN LUCIAN

15.    NEDELCU VLAD NICOLAE

16.    PIFTOR DANIEL

17.    PINTILEI MIHAIL

18.    POSTOLACHE ANDREI

19.    SANDU VASILE

20.    SURDU GABBRIEL MIHAI

21.    TAUTU IULIANA DANIELA

22.    TIMOFCIUC RAZVAN

Participa la sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Iași: domnul Chirica Mihai - primarul Municipiului Iasi, domnul Harabagiu Vasile Gabriel - viceprimarul Municipiului Iasi, doamna Denisa Liliana Ionascu - secretarul Municipiului Iasi, directorii si sefii de serviciu din cadrul Primariei Municipiului Iasi, presa locala si alti invitati.

Lucrarile sedintei incep la orele 10:00, sunt conduse de domnul Boca Adrian Florin si sunt inregistrate audio si video.

Sedinta a fost convocata de Primarul Municipiului Iasi, prin Dispozitia nr. 1910 din data de 31 august 2018, modificata si completata prin Dispozitia nr. 1912, din august 2018, prin Dispozitia nr. 1917 din data de august 2018 si 1936 din august 2018, avand urmatoarele proiecte inscrise pe ordinea de zi:

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi din Romania si Orasul Palermo din Republica Italiana;

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi din Romania si Orasul Kutaisi din Georgia;

3.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Ion Agrigoroaiei;

4.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Gheorghe Iacob;

5.    Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post -mortem al Municipiului Iasi domnilor Nicolae Gane si Gheorghe Mârzescu;

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al proiectului „Refunctionalizare, reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantina Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul Iasi” -Scoala Normala ”Vasile Lupu” Iasi;

7.    Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Consolidare si refuncionalizare Palat Braunstein - Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 325/27.07.2018;

8.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasi pe anul 2018;

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Termo - Service S.A. Iasi;

10.    Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Ecopiata S.A.;

11.    Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2018;

13.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

14.    Proiect de hotarare aprobarea implementarii proiectului „Traista cu sanatate. Traditii sanatoase pentru copii sanatosi", in perioada septembrie - 14 decembrie 2018;

15.    Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi in anul 2018;

16.    Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iași pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata prin Legea 90/2018;

17.    Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului lasi;

18.    Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistenta Sociala lasi, incepand cu luna septembrie 2018;

19.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul lasi pentru perioada 2018 - 2023 si portofoliului de proiecte aferent;

20.    Proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului lasi care beneficiaza, in anii fiscali 2019 - 2020, de reducerea impozitului pe cladiri, pentru cladirile aflate ”in clasa energetica A” care detin o certificare oficiala recunoscuta la nivel national si international ca si ”cladire verde”;

21.    Proiect de hotarare privind aprobarea reglementarii suprafetelor minime de 30% - spatii verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan in intravilan, in Municipiul lasi;

22.    Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului lasi, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 51, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

23.    Proiect de hotarare privind decongestionarea traficului si reducerea poluarii;

24.    Proiect de hotarare privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului lasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6360,55 mp, aferent DCL 1823, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Iasi;

25.    Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a HCL 212/2018, de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului lasi;

26.    Proiect de hotarare privind completarea art. 3 al Hotararii de Consiliu Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public in domeniul privat al Municipiului lasi, a bunurilor aflate in exploatarea Companiei de Transport Public Iasi S.A., cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

27.    Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 - bunuri de preluare, prin act aditional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 in vederea implementarii proiectului ” Managementul Integrat al Deseurilor in Iasi”;

28.    Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, folosite de Societatea SALUBRIS S.A. Iasi;

29.    Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului lasi a mijloacelor fixe (locuri de joaca) cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

30.    Proiect de hotarare privind propunerile de criterii de acces la locuinta si ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii tinerilor, construite prin ANL in Municipiul Iasi;

31.    Proiect de hotarare privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului lasi si aflate in administrarea Consiliului Local lasi prin Directia Fond Locativ;

32.    Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366/31.10.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata lasi, str. Dr. Codrescu, nr. 6, numar cadastral 19229, CF 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi;

33.    Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Mosu, nr. 10, in suprafata de 978 mp (Anexa B), proprietate privata, cu un imobil echivalent valoric din proprietatea Primariei Municipiului lasi, respectiv a terenului in suprafata de 900 mp localizat in intravilan Municipiul Iasi, str. Pacurari, nr. 12 - 18, identificat cadastral in CV 64, parcela CAT 2286 (Anexa A);

34.    Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele identificate cadastral prin Cartea Funciara nr. 157126 in suprafata de 339 mp, Cartea Funciara nr. 157128 in suprafata de 134 mp, Cartea Funciara nr. 157204 in suprafata de 50 mp, proprietatea municipalitatii (Anexa B) si trenul din str. Han Tatar f.n., Carte Funciara nr. 151834, proprietate privata in suprafata de 523 mp (anexa A);

35.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal lasi, soseaua Stefan cel Mare si Sfant, nr. 105, numar cadastral 3570/3/3/1/1, CF 127594 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

36.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal lasi, ZONA BUCIUM T166, numar cadastral 130115 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul lasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

37.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, sos. Bucium, nr. 50, numar cadastral 133268, 122818, 160616, intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, refunctionalizare, extindere Han Trei Sarmale si construire hotel, persoana juridica;

38.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Cicoarei, nr. 44, numar cadastral 144343, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

39.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Galata, T 45, numar cadastral 142575, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate, persoana fizica;

40.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, STRADA VASILE LUPU NR. 29, NUMAR CADASTRAL 152513 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoane fizice;

41.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA TABACULUI NR. 48, NUMERE CADASTRALE 152252, 152252-C1, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

42.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 151128 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica;

43.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zona, IaSî, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 157065, 157066 întocmit in vederea realizarii lucrarilor de extindere cladire existenta C1, construire spatii de productie, depozitare, birouri prin demolare cladire C2, persoana juridica ;

44.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA AUREL VLAICU NR. 83, NUMAR CADASTRAL 128094 întocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

45.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA AUREL VLAICU NR. 88A, NUMAR CADASTRAL 125334 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica ;

46.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137637, 137638, întocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice ;

47.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, SOSEAUA ALBINET NR. 25, NUMAR CADASTRAL 130265 intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice ;

48.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LT. IONESCU NR. 9-9A, NUMAR CADASTRAL 153725, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

49.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR.2-4, NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica si persoana fizica ;

50.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUmAr CADASTRAL 136291 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

51.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 156999, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatiu comercial la parter pe teren proprietate, persoane fizice;

52.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, str. Friederick, nr. 13, numar cadastral 129624, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

53.    Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 124205 intocmit pentru «Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila, cu mentinerea POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privata, persoana juridica » ;

54.    Proiect de hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta.

Dispoziția 1912/2018:

Punctul 19. "Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Iasi pentru perioada 2018 - 2023 si portofoliului de proiecte aferent" se retrage de catre initiator;

Punctul 27. "Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 - bunuri de preluare, prin act aditional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 in vederea implementarii proiectului Managementul Integrat al Deseurilor in Iasi" va avea urmatorul titlu:

Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 - bunuri de preluare, cu bunurilor mobile - echipamente de colectare si transport - 3.990 containere de colectare separata de 1.100 l si 6.755 pubele de 240 l, in valoare de 5.506.027,80 lei, inclusiv TVA, alocate conform proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi"; prin incheierea unui act aditional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 ;

Dispoziția 1917/2018:

C.1. Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2017 ;

C.2. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 289/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - 24 autobuze electrice";

C.3. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 290/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - 20 autobuze electrice";

C.4. Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 291/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public -tramvaie";

Dispoziția 1912/2018:

Punctul 19. "Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de acțiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Iași pentru perioada 2018 - 2023 si portofoliului de proiecte aferent" se

reintroduce pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Iasi, convocat in sedinta publica ordinara pentru data de 31 august 2018;

Se intoneaza imnul de stat al Romaniei.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Buna dimineata, doamnelor si domnilor! înainte de a incepe propriu-zis sedinta as dori sa dau cuvantul excelentei sale domnul Simirad.

Domnul Simirad

Buna ziua tuturor! Un cuvant cam ragusit si asta nu-i datorita bauturilor reci, ci datorita unui curent nastrusnic. Inainte de a incepe sedinta dumneavoastra am solicitat excelentei sale domnului primar sa-mi dea prilejul sa multumesc excelentei sale din partea Congresului Academiei Romano-Americane, atat domniei sale, cat si Consiliului Municipal, care prin actiune a contribuit la reusita acestui congres, mai mult decat s-a intamplat vreodata in marele orase ale Romaniei. Cuvantul domnului primar a fost apreciat, si caldura cu care a fost rostit a mers la inima academicienilor de la aceasta Academie. Avand in vedere ca, odata ce esti academician nu mai poti fi prea tanar, ci un pic mai in varsta. Si oamenii mai in varsta sunt sensibili la aceste atentii, pentru ca, in afara de Institutul Politehnic, primaria a fost singura care s-a asociat la aceasta manifestare, care are loc o data pe an, si bineinteles ca efortul depus de Primarie a fost considerabil. Multumesc in numele Academiei Romano-Americane! Multumesc foarte mult si speram din tot sufletul ca, in viitorul nu prea indepartat, vom mai avea un membru ARA din cadrul (Academiei), din cadrul Primariei si Consiliului Local. Multumesc, domnului primar! Multumesc, domnilor consilieri! Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Va spun si eu buna dimineata si bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local la care ati fost convocati prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi numarul 1910 din 27 august 2018, modificata si completata prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi 1912 din 28 august 2018, Dispozitia Primarului Municipiului Iasi numarul 1917 din 29 august 2018 si Dispozitia Primarului Municipiului Iasi numarul 1936 din 30 august 2018.

Va supun aprobarii procesele verbale ale sedintei extraordinare a Consiliului Local Sedinta din 10 august 2018 si a sedintei ordinare a Consiliului Local din 27 iulie 2018.

Sedinta se desfasoara legal. Absenteaza motivat urmatorii consilieri locali: Aur Marius Catalin, Bostan Manuel Ciprian, Boz Petru Eduard, domnul Ghizdovat intarzie, Scripcaru Calin, Vintila Iordan, iar doamna Tautu de asemeni intarzie.

Domnul presedinte aveti cuvantul. Va rog!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, supunem la vot aprobarea proceselor verbale, asa cum spunea si doamna Secretar.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi procesele verbale au fost aprobate.

Avand in vedere ca avem astazi o sedinta de plen ordinara, incepem cu sectiunea de interpelari. Si datorita sau din cauza numarului mare de proiecte, aproximativ 60 de proiecte, v-as ruga la fel, la sectiunea de interpelari, sa avem o singura interventie concisa, pentru a incerca sa ne incadram intr-un, intr-o durata de timp rezonabila. Anuntam si sosirea colegului nostru, domnul consilier Pintilie. V-as ruga ... si doamna consilier Tautu, buna dimineata! V-as ruga sa va inscrieti la cuvant pentru interpelari.

Domnul consilier Cruceanu. Va rog!

Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan

Buna dimineata! As vrea sa felicit executivul Primariei Municipiului îasi pentru intrarea in finale Capitala Tineretului din Romania. In cadrul demersului pentru obtinerea acestui titlu, anul trecut am fost implicat direct alaturi de Organizatiile Studentesti si Tineret din Iasi in pregatirea dosarului de candidatura, contand de altfel pe toate organizatiile interesate, care de altfel au si participat cu proiecte la acest, la acest dosar. De aceea, as vrea sa atrag atentia ca in acest an sunt organizatii care nu au fost contactate pentru a putea sa isi aduca aportul cu proiecte, cu idei. Acestea mi-au semnalat acest aspect, in cadrul discutiilor pe care le-am purtat cu ele, in intalnirile pe care eu le organizez la Casa de Cultura a Studentilor, prin prisma pozitiei pe care o ocup acolo. Intrucat nici eu nu stiam de aceasta, de aceasta, de reluarea acestei initiative, nu am stiut ce sa le raspund. Ei afland practic de acest, de acest dosar din presa ieseana.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da! Buna dimineata! Va multumesc si eu pentru prezenta in cadrul sedintei ordinare de astazi. Multumim si domnului Constantin Simirad, excelentei sale pentru multumirile aduse, si-l felicit, de asemenea, pentru modul in care s-a implicat in organizarea unei noi sesiuni a Congresului Academiei Romano-Americane la Iasi. Au venit academicieni din Statele Unite, Colorado, Florida si alte universitati, Texas ... asemenea eveniment.

Referitor la interpelarea colegului nostru Cruceanu. Nici eu nu am intrat intr-un contact direct de la inceput. Am avut saptamana trecuta o intalnire la primarie, e condusa aceasta initiativa tot de domnul Meriacri. Am delegat doua persoane din cadrul primariei: Dorina Ticu si cu Catalina Lucaci, sa coordoneze activ actiunile din partea executivului. I-am propus sa ramaneti dumneavoastra in continuare coordonator si in relatia directa cu Casa de Cultura a Studentilor. Si deja am primit la sfarsitul saptamanii trecute un plan de actiuni, pe care vi-l aducem la cunostinta. Am spus ca in aceasta triada putem incerca o noua candidatura pentru Capitala a Tineretului pentru anul 2019 in continuare. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Piftor. Va rog!

Domnul consilier local Piftor Daniel

Buna ziua! Domnule primar, stimati colegi, Interpelarea de astazi are doua puncte:

Primul punct este referitor la o situatie care s-a creat in Cartierul Copou. Este vorba despre faptul ca s-a construit mult in ultima perioada si numarul copiilor prescolari si cei care trebuie sa urmeze clasele primare este mai mare decat posibilitatile, decat spatiile de invatamant din aceasta zona, Asadar vreau sa va, sa va rog, ca sa ne implicam in gasirea unor solutii pentru Liceul ”Garabet Ibraileanu”, pentru ca din anul 2015 i-a fost alocat un teren si un spatiu in Codrescu 6. Spatiul a fost acordat de catre Consiliul Judetean Iasi Liceului Garabet Ibraileanu. In mod normal ar fi trebuit sa-l atribuie Consiliul Local Iasi, pentru ca sa putem sa facem demersurile pentru realizarea constructii respective. Acuma, in septembrie, expira pentru a doua oara autorizatia de constructie pe care deja Liceul Garabet Ibraileanu o are aprobata. Asadar, ori gasim o solutie noi, aici la nivelul Consiliului Local. Pentru ca este vorba de invatamant si in Campania Electorala toti politicienii spun ca sustin invatamantul. Deci, ori facem un lobby la Consiliul Judetean prin colegii nostri pe care-i avem, pentru ca sa se emita o Hotarare de Consiliul Judetean in sensul in care terenul respectiv sa fie atribuit Consiliul Local pentru ca sa putem sa facem demersurile necesare, ori gasim noi o alta suprafata de teren. Domnul director de la Liceul Garabet Ibraileanu a identificat o suprafata de teren de aproximativ 4.000 de metri patrati, undeva vizavi de Liceul Sportiv. Deci, sa vedem, sa gasim una dintre, dintre solutie, pentru ca situatia este grava si la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean mi s-a confirmat ca situatia din Cartierul Copou este cea mai grava. Adica este cea mai, cea mai stringenta, ca sa spun asa. Nu stiu daca adevarat sau nu, dumneavoastra poate stiti mai bine.

Si al doilea punct ar fi urmatorul: este un intreprinzator particular din Iasi, care a facut o cerere la Cadastru, la Primaria Iasi in 26.06.2017. Covasneanu Ciprian se numeste. Nici pana la ora actuala, dupa un an de zile, nu a primit un raspuns. A solicitat un spatiu pentru folosirea unui teren agricol pe Soseaua Iasi-Ciurea, pe partea stanga kilometrul 10 pare-mi-se. Este vorba despre un loc in care se arunca gunoiul, sunt foarte multi sobolani pe acolo am inteles. Se mai arunca si restul textile si a venit la audienta si mi-a spuse ca este contrariat de faptul ca nu a primit raspuns dupa un an de zile. Trebuie de verificat si as vrea un raspuns scris la acest punct. Va rog frumos! Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar, aveti cuvantul.

Domnul primar Chirica Mihai

Da! Multumesc foarte mult!

Referitor la prima chestiune. Cred ca este si o falsa intelegere pentru ca intr-adevar a fost o greseala a Consiliului Judetean ca a alocat suprafata de teren catre Colegiul Garabet Ibraileanu, care are personalitate juridica fiind si centrul financiar. Mai sunt proprietati pe care le gestioneaza in mod direct Colegii din Iasi, cum ar fi Colegiul Vasile Lupu, Liceul Vasile Lupu din Iasi. Dar revenind, noi am investit acolo, am inceput proiectarea, am finalizat proiectarea pentru constructia unei ... ce le detine Consiliul Judetean. încercarea a fost de a da drumul la lucrari anul trecut. N-am mai avut o prelungire de contract. Ne trebuie si un contract pe un termen rezonabil, ca sa poata fi asociat si cu o eventuala amortizarea acestei investitii. Nu e cea mai, sa spunem, stringenta zona, cea mai stringenta zona ramane Nicolina in continuare, datorita aportului de copii prescolari dinspre Cartierul Ciurea, Valea Adanca, tot ce coboara spre vestul judetului Iasi. Acolo vom inaugura, vom receptionat saptamana viitoare si vom inaugura, sa spunem, un nou corp de gradinita. Este vorba despre PP1 Nicolina. Am dat drumul la proiectare pe zona Bucium, care din nou este aglomerata si am semnat dimineata contractul privind constructia unei gradinite noi, unui ansamblu nou cu gradinita langa Scoala Veronica Micle. Si suntem in procedura de proiectare si pentru o gradinita in zona Dacia, la capat Dacia, unde de asemenea avem o populatie prescolara foarte numeroasa. Pentru Zona Copou avem de reglementat aceasta situatie intervenit intre Consiliul Judetean, noi si Garabet Ibraileanu. Proiectului exista. Si desigur, finalizarea lucrarilor la Gradinita 16, din capatul Gradinii Copou, unde vom continua incepand cu anul 2019. Multumesc foarte mult!

Nu spune nimic numele Covasneanu. Trebuie sa vedem. Rog cei de la Cadastru, respectiv Urbanism, daca nu o fi vorba despre vreun litigiu, toate terenurile litigioase. Mai conteaza foarte mult si ce adrese postale ne lasa petentii nostri. Avem foarte multe retururi postale din cauza faptului ca nu gasim petentii pe adresele care le transmite catre noi. Si vom transmite un raspuns in scris.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Ciobotaru. Va rog!

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Multumesc frumos! Buna dimineata, domnule presedinte! Buna dimineata, domnule primar, stimati colegi, doamnelor si domnilor. Avand in vedere faptul ca pe 10 septembrie incepe noul an scolar, iar deschiderea oficiala va avea loc la Colegiul National Emil Racovita din Iasi, rog Politia Locala, reprezentantii Politiei Locale sa fluidizeze zona care, de altfel, este una extrem de aglomerata. Si in acelasi context, pentru ca s-a realizat o reorganizare a colectivului de elevi la Scoala Bogdan Petriceicu Hasdeu, iar in corpul C al acestei institutii, incepand cu acest an scolar, vor functiona clase pregatitoare, rugam, daca se poate, in proximitatea scolii sa fie montate acele denivelari in vederea reducerii vitezei masinilor care tranziteaza zona si daca se poate, cel putin pentru o perioada de una, doua luni de zile, sa fie prezent in fiecare dimineata un echipaj al Politiei Locale, pentru ca este oarecum un spatiu nou, copiii sunt foarte mici si cu siguranta acolo vor stationa masini ale parintilor acestora. Tot legat de viata scolii, va multumesc dumneavoastra, tuturor domnilor consilieri, domnului primar, pentru faptul ca cele o suta de catarge au fost efectuate, au fost edificate in curtile unitatilor de invatamant. Sunt nerabdator sa vad si partea a doua, adica si celelalte 100 pentru drapelul Uniunii Europene. Zicem noi un lucru de bun augur, mai ales daca avem in vedere faptul ca, anul acesta serbam Centenarul Marii Uniri. Tot am invocat Politia Locala, il rog pe domnul comisar Zanfirescu, stiu ca are expertiza, este un specialist desavarsit, sa transmita un mesaj de fermitate politistilor locali, pentru ca in continuare exista o intensa viata nocturna a celor care, in mod atipic, noaptea stau treji si ziua dorm, deranjeaza in continuare locatarii si in sensul acesta Politia Locala ar trebui sa fie mai ferma, pentru ca efectiv eu nu o sa dau deocamdata nume si prenume ale persoanelor care sunt nemultumite, insa daca lucrurile vor trena si CIC PO 03/F3

vor ramane in continuare asa cum se prezinta el acuma, nu este in regula, nu se justifica salariile politistilor locali, in opinia mea, nu isi fac datoria, mai pe romaneste.

Si o ultima rugaminte am catre tot corpul executiv al Primariei municipiului Iasi. Asistent din nefericire, chiar in fata primariei, in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la fenomenul cersetoriei. Noul Cod Penal publicat anul acesta interzice cu desavarsire acest lucru. In acest context, v-as propune sa ne facem simtita prezenta prin realizarea unor placute prin care sa condamnam acest fenomen. Nu este un lucru necivilizat. Treceam prin Oradea acuma vreo trei saptamani si am vazut ca cei din Oradea au implementat aceasta idee. Poate diminuam fenomenul, nu sunt optimist ca-l vom eradica, dar este absurd ca in fata Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, cersetoria este in floare, ca sa nu mai vorbesc de acei domni care realmente se drogheaza ziua in amiaza mare, iar Politia Locala nici macar nu-i trage de urechi. Chiar saptamana trecuta erau trei domni care inhalau substante, nu stiu ce fel substante, in fata Mitropoliei. Nu e in regula. Daca se poate ca vocea mea sa fie auzita si ascultata, va rog sa procedati in consecinta. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da! Foarte pe scurt. Mulțumim pentru aprecierile cu instalarea catargelor din unitatile de invatamant. Acuma astept si eu replica directorilor de scoala. Sa auzim si noi imnul de stat al Romaniei in fiecare dimineata, in fiecare scoala, fiecare cu cat poate, dar sa incepem de undeva.

Da, un apel cat se poate de corect - referitor la prezenta in spatiul public a unor grupuri, hai sa nu le spunem infractionale, teribiliste din diverse puncte ale orasului. Unul dintre ele este Agronomie si repet, sunt doua solutii si rog colegii mei de la serviciul care elibereaza avize de functionare pentru chioscurile din Zona Agronomie. Daca continua sa incurajeze prezenta acelor grupuri, care dupa ce isi servesc cafeaua sau ce isi mai servesc ei acolo ... cu motocicletele pe la 2:00 noaptea aratand cat de performanti sunt ei si echipamentele lor, cu siguranta o sa incercam sa le diminuam programul de functionare pana la o ora la care nu vor mai gasi deschis. E prima chestiunea.

A doua chestiunea. Exista un program pe care Politia Locala il desfasoara si in raportarile zilnice si saptamanale, inclusiv comunicate de presa, am abordat frontal prezenta persoanelor in spatiul public, in special parcuri, locuri de joaca pentru copii si alte zone de adunare, cum le-am identificat noi. Dau cateva exemple: Dacia, capat Bularga unde s-au facut si tot felul de investigatii pentru cautarea unor infractori etc. O sa continuam si il rog pe domnul Zanfirescu sa intensificam aceasta, aceasta, sa spunem, actiune mai ales ca incepe scoala si inclusiv pentru mediu universitar. Si sigur ca da, cersetoria. Cersetoria are doua componente, una care tine, sa spunem, de forma organizata, in care acestia actioneaza si care se afla la atentia politiei si a politiei nationale, pentru ca parte din taxele si impozitele noastre finanteaza si politia nationala, si sigur e vorba si de interventia cetateanului care din mila sau altruism reuseste sa intretina, si reuseste la propriu sa intretina aceasta activitate, care poate fi uneori mai profitabila, si cu siguranta mai profitabila decat indemnizatia unui consilier local de municipiu de rang unu. Asta nu inseamna ca dezarmam, chiar daca putem fi oarecum blamati de o actiune inumana, necrestina, mai lipsita de, de apropiere sufleteasca, eu cred ca e bine sa intervenim. Pentru ca acei oameni daca vor fi extrasi din activitatea de cersetorie vor cauta sa-si gaseasca o activitate utila pentru intreaga comunitate. Serviciu de Asistenta Comunitara, directia, trebuie sa-i preluam, sa-i identificam, ii expediem la casele lor, asa cum facem de fiecare data. Sigur nu dureaza decat o zi chestiunea asta, dupa care se intorc. Iasul atrage, dar nu abandonam lupta pentru eradicarea acestui fenomen. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da! Doamna consider Gaburici, va rog!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Buna dimineata, doamnelor si domnilor! Stimati colegi! Am trei interpelari pentru astazi. Doua sunt legate de, doua propuneri de proiecte de hotarari pe care le-am avut la inceputul mandatului, si anume - se refera la parcari. Unul dintre ele se refera la identificarea si inventarierea spatiilor care pot deveni parcari si amenajarea lor in vederea inchirierii. As vrea sa-l intreb pe domnul director: Care este procentajul de inventariere? Cat la suta din suprafata Iasului s-a inventariat pana acum si cate parcari au fost inchiriate in ultimii doi ani? Asta este un subiect.

Al doilea tot la parcari se refera. Tot un proiect de hotarare care l-am depus anul trecut si la momentul acela mi sa spus ca nu face obiectul unui proiect de hotarare. El se refera la placutele care semnalizeaza parcarile, parcarile de resedinta. In momentul acela am propus ca aceste placute sa contina si intervalul orar pentru care este inchiriata parcarea de resedinta. Mi s-a spus ca acest lucru se intampla. Dupa un an jumatate am constatat ca nu este nicio placuta in Iasi pe care sa fie afisat orarul de inchiriere, drept pentru care cei care vor sa parcheze pe o parcare de resedinta in cursul zilei nu parcheaza pentru ca se lovesc de niste mesaje gen: “nu parcati, parcare inchiriata de la primarie”. Chiar cei care au inchiriate, care au contract de inchiriere, nu stiu, sunt unii care nu stiu sau nu vor sa stie ca parcarea lor este inchiriata de la ora 16:00 la ora 8:00 dimineata. Deci, insist ca aceste placuta sa fie standardizate si sa contina intervalul orar de inchiriere prin contract, de la 16 la 8 dimineata.

A treia interpelare. Niste locuitori din zona Nicolina mi-au semnalat faptul ca nu exista niciun parc de joaca pentru copii, in zona Nicolina. Domnule primar, v-as ruga daca am putea sa identificam un spatiu, un teren unde s-ar putea face un loc de joaca in Nicolina, imediat dupa podul Nicolina. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule director Grigoras, va rog!

Domnul director Grigoras Radu

Buna ziua! O sa raspund la a doua parte, cea cu placutele, in primul rand. Toate contractele care sunt semnate cu obiect parcare de resedinta au scris, stipulat in contract intervalul orar 16- 8 dimineata ca este inchiriat. Pe placutele, toate placutele din contractele din ultimii trei ani au prevazut acest interval orar. Dumneavoastra faceti referire la placutele mai vechi. Am sesizat si noi astfel de placute o sa-i notificam si . Noi le-am pus in vedere tot timpul.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Eu nu am vazut placutele noi. Si credeti-ma ca chiar am vrut sa identific una. Poate imi spuneti dumneavoastra unde sunt.

Domnul director Grigoras Radu

Bulevardul Cantemir, in Tatarasi-doctor Savini.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Da, este foarte bine atunci daca se intampla. Dar ar trebui schimbate si cele vechi. Pentru ca pot sa va dau exemple. Sunt parcari in care vrei sa parchezi si nu poti pentru ca scrie “nu parcati, parcare inchiriata de la primarie”.

Domnul director Grigoras Radu

Sigur, o sa avem in vedere si aspectul asta. Cat priveste prima parte a intrebarii dumneavoastra, cea cu amenajarea parcarilor noi, am avut pana in momentul asta, de la inceputul anului licitate 1.000 de locuri de parcare de resedinta, din care 800, jur de 800 si ceva au fost adjudecat. Si pana la sfarsitul anului probabil vom mai incerca inca 1000.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Cat la suta din suprafata Iasului a fost inventariata?

Domnul director Grigoras

Nu inventariem. Este un alt proces. Noi identificam terenuri care pot face obiectul amenajarii unui loc de parcare. Adica sa nu fie spatiu verde, sa ... regimul juridic al acelui imobil sa poata corespunde. Urmeaza a fi amenajat din toate punctele de vedere, sa fie asfaltat si marcat si intra in procedura de licitatie publica: afisat 14 zile, licitam de la 30 de lei locul de parcare pe luna si cam asta este .

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim, domnule director!

Eu cred ca doamna consilier a pus o intrebare justa, dar pana la urma nu stiu daca cineva are posibilitatea sa poata spune procentual cat exact din suprafata, in schimb ar putea sa spuna cate locuri de parcare noi se pot identifica. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Am sa completez un pic acest raspuns. Exista intr-adevar o crestere practica. Am reusit cam cu 30 de procente sa marim numarul de contracte privind inchirierea locurilor de parcare de resedinta, si sigur ca da, avem si o crestere semnificativa pentru locurile de parcare inchiriata catre persoane juridice. Nu orice loc care, na, na. initial ca si loc de parcare. Avem si un inventar al spatiilor verzi. Trebuie sa tinem un echilibru, cat se poate de normal, intre viata de zi cu zi care necesita si un loc de parcare dar si eu spatiul verde, si o loc de joaca pentru copii si o cale de acces. In mod evident numarul de vehicule care stationeaza, din diverse motive, pe timp de noapte in zona de resedinta sau in alte zone de interes este cu mult mai mare decat poate acoperi orice oras din Romania in momentul de fata, motivat de faptul ca am beneficiat de un import masiv de rable, in special in anul 2017, peste 28.000 de unitati autovehicule au intrat in plus in municipiul Iasi. Teritoriul Iasului a ramas acelasi din fericire sau nefericire si n-am reusit sa acoperim si nici nu vom reusi, ca sa fim foarte sinceri, sa gasim pentru fiecare cate un loc de parcare de resedinta, asa cum il numim noi si cum ne-ar place noua sa fie. Detasat de caile de acces, sa nu blocheze scara blocului si altele. Din potriva intentia este de a scoate, cel putin in urmatorii 3 ani, macar 20 mii de vehicule de pe domeniul public, pentru ca ele nu sunt parc activ. La orice ora din zi sau din noapte, te duci in jurul blocurilor n-o sa gasiti mai mult de 25-30 % dintre vehiculele care stationeaza acolo sa fie miscate. Sunt vehicule de vacanta, de weekend cel mult sau sunt mostenire ramasa de la bunica si trebuie intretinuta ca atare. Nu exista parc activ. Pana nu apare o modificare a codului fiscal, pe care am cerut-o si am reiterat-o de foarte multe ori, ca sa se faca o impozitare progresiva, pentru a doua, a treia, a “n” masina pe care o detine unele familie, functie de nivelul de poluare, functie de nivelul de utilizare, n-o sa reusim sa eliberam marele orase de prezenta vehiculelor care nu sunt utilizate.

Din fericire, de data aceasta, citindu-va gandurile pentru sedinta. Am reusit sa inauguram ieri, sa inauguram este foarte mult spus, nu am taiat o panglica, dar am prezentat copiilor un loc de joaca pentru copii in Zona Nicolina, bl. 690 - Razoarelor. Totodata avem inca vreo 10 locuri in constructie, in total au fost 22 inaugurate ieri: Clopotari, Libertatii si multe alte locatii. Gasiti pe site-ul primariei, de altfel cred ca am si facut o prezentare publica de mai multe ori. Continuam programul pana terminam cele 93 de locuri de joaca pentru copii. Multumim!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Multumesc, domnule primar! Daca imi dati voie, as vrea sa mai fac o completare tot vizavi de parcari. Voiam sa-i spun domnului director Grigoras ca sunt parcari de resedinta, de aia insist cu acest intervalul orar pentru care este inchiriata parcarea, sunt care au sisteme metalice de blocare si parcare sta blocata toata ziua. Nu poate nimeni sa parcheze acolo, desi el are contract de la ora 16 pana la ora 8:00. Deci, poate ar trebui sa se faca ceva in acest sens, pentru ca chiar in zona centrala sunt foarte multe parcari blocate in felul acesta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, intr-adevar aveti dreptate. Ati vazut ca in ultimul timp s-au mai redus acele... am vazut si eu in ultimii ani ... Acum 4 -5 ani eram mult mai multe dispozitive, pe toate zonele, cu deblocarea parcarii efectiv. Din ce am vazut au inceput sa fie, si mai ales cum v-a spus si domnul director la toate parcarile noi, si am vazut si eu in Cantemir - deja placutele contin si intervalul orar, probabil si acele sisteme de blocare a parcarii vor fi, pana la urma, mutate de acolo. Domnul consilier Surdu, va rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sarut mana! Buna ziua! Am privit cu mult interes evolutia pe care o au cei care vin sa ne viziteze orasul, si aici ma refer la fluxul de turisti care incep sa creasca pe masura ce anii trec si orasul nostru devine din ce in ce mai frumos si este un loc in care intr-adevar poti avea un sejur placut si o perioada de concediu sau o perioada in care sa iti revezi colegii la intalnire dupa ani si ani. Sunt cateva lucruri pe care le-as propune pentru a intampina acest aflux de turisti si fosti absolventi care vin dupa 10-20-30 de ani sa-si revada locurile unde au facut facultatea, si sa sarbatoreasca faptul ca au ajuns pana acolo si multi altii care vin in interes de afaceri in municipiul nostru. Si as veni cu doua propuneri: una este legata de finantarea unui proiect pe care l-am avut si anume “Garda Civica”. Garda Civica este in toate capitalele Europei civilizate, pe care noi o pretuim si din care face parte, un moment de CIC PO 03/F3

referinta in zilele de sarbatoare, atunci cand aceasta garda isi ridica drapelul, isi face schimbul, se instaleaza in posturi la obiectivele principale ale municipalitatii (Palat Culturii, Primariei, Mitropolie, Muzeul Unirii), iar parcursul pe care aceasta formatie il are este deosebit de frumos, mai ales ca propunerea pe care am avut-o atunci este ca tinuta pe care o imbraca sa fie a Armatei Moldovei. Singura tinuta care a avut-o armata Moldovei vreodata care este una din cele mai frumoase tinute pe care a avut-o armata romana ma refer si chiar din Europa la vremea respectiva. Acest lucru, daca executivul va avea bunavointa sa-l puna in finantare va aduce un plus de frumusete in orasul nostru alaturi de Politia Comunitara calare si alaturi de foarte multe lucruri pe care noi le putem oferi spre vizitare in municipiul nostru. De asemenea as face propunerea sa avem un city bus. Un autobuz care ... cu etaj, care sa fie in dotarea CTP-ului, cu toate mijloacele necesare de a cunoaste orasul, si aici ma refer la harti, la sistemul de traducere in limbile cele mai circulate pe care le are orice capitala europeana civilizata. Noi avem atatea obiective de vizitat. Am fost in Oslo mai deunazi si vreau sa va spun ca fata de Iasi chiar n-ai ce vedea. Ii un parc cu niste statui, doua opriri la doua catedrale si buna ziua. Ori daca eu incep sa insir de la Palatul Culturii si pana in dealul Copoului toate obiectivele de vizitat, daca mergem spre Cetatuia, spre Biserica Frumoasa, daca ne intoarcem inapoi spre Casa lui Dosoftei si tot ce avem noi. Ma refer la Casa Sadoveanu, ma refer la Scoala Normala, la Biserica Monument Istoric de la Scoala Normala, ma refer la ceea ce inseamna Universitatea, Aula, Biblioteca Centrala, ma refer la Teatrul National-care iertat imi fie spus dar cei care ati fost si ati vizitat Opera din Viena, este ceva care nu poti pleca de acolo sa spui ca ai fost foarte incantat, ma refer la interior, exteriorul este maiestuos, dar in interior ceea ce avem noi la Teatrul National este unic in lume; Si va spun asta pentru ca am vizitat multe din aceste edificii de cultura din lume si Teatrul National din Iasi este aproape unic in lume, din ce am vazut eu, poate dumneavoastra ati vazut si lucruri mai interesant) Deci, asi avea aceste doua propuneri, pentru achizitionarea pentru CTP a unui autobuz pentru turul orasului. De asemenea as avea propunerea ca acest autobuz sa aiba statii, orar de functionare, care este prevazut in harta respectiva. Harta respectiva sa fie intocmita de un grup de lucru al primariei si sa aiba aceasta harta distribuita la hoteluri, gratuita, si in aeroport si in punctul de informare de la gara. Pentru ca sunt punctele de intrare in oras principale si acolo turistul trebuie sa cunoasca ce poate vedea in orasul nostru. De asemenea, va propun ca in fiecare casuta a europarlamentarului, pentru ca cunoastem ce europarlamentari sunt in Europa si cati sunt, sa le trimitem o harta a municipiului nostru, in care descopera si dumnealor unde este Iasul, ce obiective importante de vizitat sunt in acest oras si cu o invitatie, facem parte din Europa, veniti si pe la noi pentru ca cunoscandu-ne acasa, ne veti cunoaste mai bine si ne veti pretui mai mult. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Va rog, doamne primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Da, mulțumim foarte mult! E, sa spunem, o abordare deja punctuala pentru promovarea turistica a lașului. Garda Civica e un proiect care din punctul meu de vedere ar trebui facut, creeaza, sa spunem, o atmosfera poate pitoreasca, am putea sa-i spunem, pentru un oras care are in ansamblul sau o traiectorie culturala si istorica demna de luat in seama. Eu am sa numesc un coleg de-al meu, care sa va contacteze sa vedem ce ar presupune. Cate uniforme? Sa vedem cine ni le poate executa? Ce ar inseamna din punct de vedere al necesarului de personal? Cred ca se poate implica alaturi de noi si Politia Locala. Pentru un City Bus am facut o evaluare deja. Avem chiar cateva, sa spunem, oferte pe care le-am primit. Am cautat City Bus-uri, am cautat sa gasim niste astfel de autobuze care sa corespunda inaltimii caii de alimentare ... e o chestiune destul de delicata. Fata de ceea ce vedem in alte tari suntem obligati sa il tinem acoperit, inclusiv pe etajul superior, datorita prezentei...Am vazut in Viena si apreciez modalitatea si comparatia facuta. Exista si o urma de subiectivism dupa meciul cu Austria-Viena de aseara, sunt convins. Is a dracu' astia, ne-au luat calificarea dar avem multe de invatat in ceea ce priveste turismul, cu siguranta. Am vazut in ce maniera se comporta si chiar probabil ca toata lumea stie, harta turistica a municipiului Iasi este tiparita de o companie austriaca Schubert si Frankie. Sunt cei mai buni din Europa in momentul de fata si probabil ca vor ramane multa vreme de acum incolo. O sa-i contactam pentru astfel de harta. Europarlamentarii ieseni in special, nu avem foarte multe nume, Catalin Ivan, dar si ceilalti au fost contactati de noi, li s-a trimis cate un album de prezentare a Iasului, dupa ce l-am tradus in mai multe limbi de circulatie internationala si speram sa se ataseze cu dragoste de acest oras. Multumim pentru Garda Civica! Multumim pentru City Bus! City Bus poate face obiectul unei proceduri anul viitor la bugetul.. sau in bugetul anului 2019. Garda Civica intentionam sa o pornim in acest an la propunerea dumneavoastra. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. In același ton cu domnul primar, pot sa spun si eu ca dupa seara trecuta si clar si clujenii vor avea o afinitate deosebita pentru tot ceea ce tine de Luxemburg. Domnul consilier Timofciuc, va rog!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Buna ziua tuturor! Daca interpelarile domnului Surdu au obiective atat de grandioase am sa trec la lucruri mai pamantene ce tin de cateva propuneri....

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier, imi cer scuze ca va intrerup. As ruga sa nu mentionati nume, ca dupa aia trebuie sa-i dau

cuvantul domnului Surdu si tot asa facem- drept la replica, la replica. Daca....Colegul nostru, domnul lider ar fi

suficient. Multumesc!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

A fost un gand bun pentru are obiective foarte indraznete in privinta turismului. Eu am sa aduc in atentia dumneavoastra, a executivului si a Directiei Tehnice in special, cateva probleme pe care mi le-a semnalat cei de la scoala Mihai Codreanu, scoala vizavi de Colegiul Economic. Si sa le aveti in vedere si sper eu sa fi rezolvate intr-un termen rezonabil de timp. In primul rand scoala are nevoie urgenta de un sistem de supraveghere video, deoarece in acest moment nu are un astfel de sistem si nu are nici macar paznic. Cei de acolo mi-au mai semnalat faptul ca scoala are nevoie de o magazie. Conducerea scolii a identificat o zona unde poate fi amenajata o astfel de investitie, sa spun, o astfel de constructie usoara; si scoala mai are cateva probleme sistemice. Noi solicitam CIC PO 03/F3

inventarierea tuturor garajelor din... da sistemice de structura, solicitam inventarierea tuturor garajelor din zona, aflate in spatele blocurilor de pe Bulevardul Independentei si sa vedem situatia juridica a acestora, iar cele care sunt construite ilegal sa fie demolate pentru ca, au spus cei de la scoala, au nevoie... trebuie sa fie amenajat acolo un zid de sprijin al versantului pe care este construita scoala - pentru ca in acest moment practic oamenii sunt ingrijorati ca scoala efectiv se rupe in doua pentru ca are mari probleme de structura. Si totodata ceea ce noi solicitam, sa fie prevazute in bugetul pe anul viitor sumele necesare pentru reconsolidarea si reabilitarea scolii. Si in acest an, la urmatoarea rectificare, va rugam, domnule primar si cei din executiv, sa aveti in vedere sa fie prevazute sumele pentru inlocuirea tamplariei scolii, care acum este fie din lemn, fie din metal si nu asigura o izolatie termica corespunzatoare. Acesta este prima interpelare. Si a doua, vreau sa aduc in discutia dumneavoastra stimati colegi din Consiliul Local si in vederea celor din conducerea primariei, situatia imobil demolat ilegal, spunem noi, de pe Balcescu care a fost o cladire de patrimoniu. Foarte pe scurt, noi acolo am organizat o conferinta de presa prin care am semnalat acest lucru si anume ca pe, ca imobil de pe strada Nicolae Balcescu numarul 1A a fost demolat un imobil, o cladire de patrimoniu, iar in locul acelei cladiri de patrimoniu se inalta semet un bloc in acest moment. Dupa aceasta conferinta de presa, organizata de catre colegii mei din Partidul National Liberal, dumneavoastra domnule primar ati transmis un comunicat de presa prin care ati spus ca facem o confuzie, ca, cladirea de patrimoniu despre care vorbim se afla pe strada Nicolae Balcescu, numarul 17 bis. Am luat de bun aceasta afirmatie a dumneavoastra doar ca citesc in presa ca doamna Minerva Dumbrava, care este proprietara acestei cladiri, despre care dumneavoastra spuneti ca este cladire de patrimoniu...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier, imi cer scuze. O secunda! Voiam sa va intreb un singur lucru. Sunt confuz. Vorbeați de adresa str. nr. 1A, acum imi spuneti de 17. Despre care este vorba? Ca eu nu ,nu...Daca dvs. faceti o greseala in 20 de secunde cat expuneti aceasta adresa, va dati seama...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pai nu am facut nicio greseala. Este ....

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Care e adresa nr. 1 sau nr. 17? ca sa inteleg si eu.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Noi spunem ca cladirea de patrimoniu a fost pe strada Nicolae Balcescu nr. 1A si domnul primar spune ca...

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Si care este interpelare? Va rugam frumos!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Ajung si la interpelare, dar voiam sa prezint foarte putin contextul.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog! Imi cer scuze! Am crezut ca ati facut si dvs. o greseala. Stii cum e ... omeneste mai se gresesc. Spuneti va rog!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Doamna Minerva Dumbrava spune ca imobilul de la numarul 17 Bis, da, despre care dumneavoastra spuneti ca este cladire de patrimoniu, spune ca nu a fost niciodata monument istoric. Mai mult, ea spune ca dupa revendicarea cladirii si obtinerea ei in urma unui proces care a durat 8 ani, a vandut deja doua apartamente din acest imobil, fara sa fie conditionata in vreun fel. Si foarte important - pentru aceasta cladire a platit pana astazi impozite ca pentru o cladire normala. Ori daca ar fi fost momente istorice, legea spune ca impozit trebuia sa fie trebuia sa fie 0. Si atunci, unde este problema domnule primar? Recunoasteti faptul ca dumneavoastra ati gresit si aveti puterea sa va recunoasteti greseala ca acolo unde spunem noi a fost demolata o cladire monument istoric? Pentru ca in acest moment dovezile sunt clare in privinta a ceea ce am spus noi. Si acum la modul cel mai serios. Recunoasteti ca a fost o neglijenta si poate interese ascunse in spatele acestei demolari? Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, asa cum v-am spus, lungim sedinta. Daca mai pomeniti nume trebuie sa-i dau cuvantul domnului consilier Surdu, ca i-ati pomenit numele. Va rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

As vrea in primul rand ca acest aspect care este preluat politic sa fie intai si intai examinat, cercetat si dupa aia capeti capital politic. Daca te apuci sa spui despre un lucru, inainte de a-l cunoaste, inseamna ca devii ridicol. Deci eu la un moment dat am taiat un copac cu toate aprobarile posibile. Domnul care va este sef, ca imi scapa numele, a ridicat problema - Cum de s-a distrus patrimoniu Iasului cu un copac? Copacul respectiv avut inclusiv aprobarea Academiei, tot ce vreti. Un dosar care cuprindea aproximativ 200 de pagini pentru a taia acel copac. Acum tot nedocumentat se ia atitudine asupra unei probleme care, intai ar fi fost corect sa se documenteze cel care a obtinut si conferinta de presa si a iesit in presa cu aceasta acuzatie, cum ca s-ar fi gresit din partea primariei, ca s-ar fi gresit, ca s-ar fi facut o manareala acolo nu stiu de care si dupa aceea tii o conferinta de presa in care explici exact, dupa lege si dupa documentele pe care le ai. In momentul in care te apuci sa vorbesti de lucruri pe care nu le cunosti, nu le stapanesti si mai iesi si in conferinta de presa, nu obtii un capital politic, intri in derizoriu. Multumesc! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer, eu am sa fiu foarte scurt si asa cred ca este si normal. Cine vrea sa se faca de ras sa o faca pe mana lui. Sigur ca da, e o intreaga poveste aici si care nu vine decat sa completeze aceeasi lipsa de profesionalism politic cu care se abordeaza anumite subiecte. Vreti sa bateti in investitorii din Iasi, va rog sa o faceti. Noi nu suntem institutie care gestionam patrimoniu public al monumentelor istorice decat cel aflat in proprietatea proprie. Tocmai de aceea, Statul Roman a vrut sa separe intr-o modalitate cat se poate de ferma atributiile pe care fiecare institutie le are in ceea ce priveste gestionarea patrimoniului public, iar in ceea ce priveste gestionarea capitalului istoric, a patrimoniului istoric a acestui stat, Ministerul Culturii este gestionarul de drept. Orice punct de vedere pe langa CIC PO 03/F3

acest subiect trebuie sa fie insotit de documente. Sunt documente emise si de Directia de Cultura si de Ministerul Culturii si de Serviciile de Cadastru si de Inspectoratul de Stat in Constructii si de orice alta institutie doriti dumneavoastra, care atesta faptul ca prin documente ceea ce spuneti noastra este complet fals si eronata. Vreti sa insistati pe chestiune este problema dumneavoastra si faceti-o cat doriti, consumati timpul, energia. Si avem si alte lucruri de facut. Imobilul despre care vorbiti dumneavoastra si care a fost catalogat ca nefiind monument istoric a fost demolat cred ca prin martie - aprilie 2015, nici macar la data la care ati pronuntat dumneavoastra. Autorizatiile de construire au fost ulterior si etc. etc. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Domnul consilier Gavril, va rog!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua! Astazi am sa fiu concis. O apreciere si doua interpelări. Am fost instiintat prin intermediul Secretariatului, ca la data de 13 august 2018, betoniera de pe .. sau din apropia Asamblui Penta Rezidential a fost dezafectata, pentru ca nu avea autorizatie de functionare. Pe aceasta cale doresc sa multumesc executivului pentru promptitudinea cu care a raspuns interpelarii mele. Sunt sigur ca cetatenii din ansamblul respectiv apreciaza, atat activitatea executivului, cat si activitatea deliberativului.

Interpelarea numarul 1 vizeaza problematica Zonei Industriale a Municipiului Iasi. Municipiul Iasi ca orice municipiul care se respecta doreste sa atraga foarte multi investitori, iar una din conditiile pentru a atragerea acestor investitori este si prezenta unei zone industriale. Acum intrebarea mea catre dumneavoastra este: Daca executivul are in intentie modificarea destinatiei acestei acelei zone industriale? deoarece in presa ieseana au aparut tot felul de semnale cum ca in respectiva zona s-ar dori de fapt prin adoptarea unor PUZ-uri schimbarea destinatie, in zona de cladiri de birouri sau zona de cladiri de locuit. Iar a treia, iar a doua interpelare are in vedere problematica VEOLIA. Am analizat mai multe documente cu privire la activitatea acestui operator. Va spun din start ca voi depune interpelare scrisa, pentru ca interpelare mea ar avea 12 puncte si ar lua foarte mult din timpul colegilor consilieri, dar asa in general m-ar interesa anumite puncte de vedere ale dumneavoastra cu privire la “suspiciuni” legate de respectarea contractului de concesiune a serviciului public de termoficare in ceea ce priveste investitiile pe care VEOLIA ar fi trebuit sa le faca si probabil ca nu le-a facut sau in ceea ce priveste valoarea redeventei. Insa repet, am sa depun o interpelare scrisa si as dori sa pot sa primesc un raspuns pana la urmatoarea sedinta de Consiliu Local. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Referitor la Zona Industriala. Asa cum stie toata lumea, ea a fost privatizata intr-o modalitate specifica Romaniei post-decembriste, vanduta pe nimic si transformat intr-o cvasi ruina practic. Tot ce se intampla in momentul de fata nu mai functioneaza in proportie de peste 90%. Sigur si orasul si-a schimbat profilul foarte mult. Nu mai exista, sa spunem, atractivitatea pentru Zonele Industriale. Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si conditiile de exploatare a unei zone industriale, in zonele intens urbanizate sunt total altele si reprezinta impedimente pentru a sustine industriile care au fostul implementate de fostul Partid Comunist. Exista o, sa spunem, orientare a acestui lucru. Sunt foarte multe autorizatii pe care le eliberam pentru construirea, pentru modernizarea unor hale de productie industriala si semiindustriala, lucruri care se intampla si care desigur l-ati vazut si prin diverse acte normative pe care le eliberam in Consiliul Local.

Referitor la VEOLIA, in momentul de fata, noi avem o colaborare rezonabila cu acest operator de servicii publice, intr-un contract de concesiune, valabil si absolut legal. Incercam sa monitorizam permanent activitatea de acolo, incat sa fie favorabila cetateanului iesean, el este principalul beneficiar a acestui contract; si sigur ca da sa il putem duce la indeplinire in toate clauzele contractuale pe care le avem. Un lucru pe care trebuie sa il stiti este ca - la implementarea oricarui fond european, partea de cofinantare pe care in mod automat trebuie sa o platim noi in calitate de aplicat, ne este returnata in totalitate de catre operator. El fiind, sa spunem, beneficiarul din punct de vedere al operarii, noi fiind beneficiarul de punct vedere a finantarii, iar cetateanul fiind cel care beneficiaza prin tarif de implementarea acestor fonduri europene. Multumesc!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Domnule primar! La interpelarea mea cu scoala Codreanu.

Domnul primar Chirica Mihai

Cu scoala Codreanu. Ma iertati, am trecut in subiectul 2 care ca orice lucru marunt atrage atentia mai mult decat un lucru important, cand nu este pronuntat cu nu se cuvine. Noi suntem in colaborare permanenta cu domnul profesor Serban. Stim foarte mult, am inceput programul de proiectare a Scolii Codreanu, in vederea consolidarii ei. Solutiile pe care ni le va da ... vor fi implementate, indiferent daca exista sau nu exista garaj in apropriere, nu ramanem ancorati intr-o tema subiectiva. E o scoala proaspat preluata acolo, prin schimbarea unui centru financiar si speram sa-i gasim o utilitate si o rezolvare cat mai imediata. Face obiectul in continuare a finantarii si va face obiectul finantarii si pentru anii care vor urma. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Domnule deputat Movila mi-ati solicitat cuvantul. Va rog. Daca puteti sa ii aduceti un microfon.

Domnul deputatul Petru Movila

La multi ani! Azi este ziua limbii romane. Este o zi foarte importanta pentru noi, trebuie sa o sarbatorim ca atare. Insa, am urmarit in presa polemica, disputa, acuzatiile pe tema imobilului din Balcescu 17 A sau B, inca nu stim despre care este. Problema institutionala abordata ar fi trebuit sa fie clarificata de Ministerul Culturii prin Comisia Regionala privind Monumentele Istorice. Si eu va solicit acest lucru pentru ca se consuma foarte multa energie intre noi aici la Iasi pe teme care pot fi clarificate foarte simplu, cum este aceasta. Pentru ca procedura de includere a unui imobil pe lista monumentelor istorice este reglementata, si sunt convins ca presupune un set intreg de documente, la fel cum si scoaterea de pe lista de monumente istorice, la fel de este destul de bine reglementat in legislatia romaneasca. De aceea, va rog pe toti consilierii locali, domnule primar, inchideti acest subiect cu un CIC PO 03/F3

document de la institutia respectiva, si noi iesenii ar trebui sa ne apucam de alte lucruri. Incepe proiectul de buget si vom constata din nou ca noi murim intre noi aici, ne certam, ne batem si Iasul iar nu exista nicaieri acolo. Si vreau sa va fac o propune, sa va facem o propunere scrisa... colegii mei consilieri, doamna Gaburici si domnul Piftor, domnule primar, si vreau sa analizati, e practica la Parlament, la toate parlamentele, sa modificati regulamentul Consiliul Local, astfel incat, sa aveti o sedinta de Consiliu Local doar pe intrebari, interpelari si lucruri de genul acesta si o sedinta de Consiliu Local doar pe proiecte. Pentru ca de foarte multe ori proiectele importante se pierd in interpelari si mai stiu ce alte discutii. Vom prezenta la urmatoarele sedinta de Consiliu Local o propunere de proiect in acest sens si vreau sa va spun ca este foarte eficienta aceasta solutie, cel putin la Parlament functioneaza pe program, distinct, curat si cu reguli clare. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Mulțumim frumos pentru propunere, domnule deputat. Acum sper ca veti propune si... nu numai parte de obligatii si parte de beneficii. Cumva asemeni parlamentarilor. Multumim frumos! In spirit de gluma! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Voiam sa se apreciez interventia domnului deputat. De asta nici nu vrem sa lungim foarte mult, nu ne pierdem vremea cu teme care nu exista si nu incercam noi sa lamurim dilemele existentiale a unor persoane care nu conteaza. Cred ca este destul de dificil, usa executivului ramane permanente deschisa pentru orice sesiune de intrebari, interpelari. De altfel stiti foarte bine ca si comunicam in scris. Multe raspunsuri pe care ni le cereti si din partea formatiunii PNL si a celorlalte formatiuni politice, de aceea n-as vrea sa lungim foarte mult acest subiect. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache, va rog!

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc! Buna ziua! La sedinta din iulie am discutat despre PUG-ul Iasului, noul PUG si atunci urma sa aiba loc o sedinta la Comisia de Monumente, o mult intarziata sedinta, pe data de 12 august. Interpelarea mea este: daca a avut loc acea sedinta, daca s-a terminat cu bine, daca PUG-ul nostru a trecut de ea si daca acum a ajuns la Bucuresti, unde era urmatorul pas si care sunt orizonturile de timp sau chiar datele, daca le avem, pe care le detinem in acest moment. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Am participat la ultima sedinta a Comisiei de Cultura, a Directiei de Cultura Judetene, cea care este in subordinea directa a Ministerului Culturii. S-a atacat si problema PUG-ului Iasului in acea sedinta. A fost stabilita, asa cum stiti, o intalnire prin care sa poata participa cat mai multi reprezentanti ai comisie pentru a se lua o decizie. Nu avem inca un rezultat al acestei intalniri. Asteptam si noi cu nerabdare, dar va pot spune cu siguranta ca domnul viceprimar Botez a continuat demersurile vizitand chiar si Ministerele de Resort, astfel incat lucrul asta sa fie accelerat si detalii va poate da dumnealui. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilieri Boisteanu, va rog!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Domnule primar, domnule presedinte, stimati colegi! Buna ziua! Cateva lucruri care sigur ne retin atentia. Pe linia interpelarilor si a discutiilor privind inceperea anului scolar, sigur este o buna practica a celor care fac parte din Consiliul Local si sunt in consilii de administratie ale scolilor. Ca exemplu, vedeti ca problemele ajung mult mai repede in a fi aduse la cunostinta executivului in asa fel incat reteaua de invatamant sa beneficieze de cele mai bune conditii de practicare a celui mai important lucru din viata oamenilor, educatia. Liceul Costache Negruzzi sau Colegiul National Costache Negruzzi, stiu ca e o problema pe care si domnul consilieri Surdu, care este, si nu as vrea sa mai luati cuvantul domnule consilie in Consiliul de Administratie, si domnul primar o cunosc, alocarea unor bani pentru scarile de la ... si spalatoria, si trotuarul de pe Titu Maiorescu pe care circula copiii, pentru ca mai avem o saptamana si dam drumul la aceasta activitate atat de importanta. Sunt convins ca peste tot, toti vom inregistra cifre de trafic mult peste ceea ce vedem acum in oras.

O alta problema, ca sa fiu foarte scurt ca deja timpul este foarte inaintat, Copoul nu beneficiaza de o piata. Poate ar fi cumva, un moment sa gandim, sa luam in considerare ca si acolo e deja o populatie in crestere, mai ales ca creste fluxul celor care stau in Dealul Copoului, dupa Rond Agronomie si e necesar o astfel de utilitate publica. Cred ca e necesara si intrarea intr-un studiu a strazii Sararie pentru traficul rutier. Asta ar insemna, pe undeva ar trebui vazut daca Sarariei n-ar trebui sa devina pe un segment cu sens unic, pentru ca altfel prima statie ar bloca tot ceea ce se intampla, in contrapartida poate cu Lascar Catargi sau cumva pe astfel de zone. Ceea ce spunea domnul deputat Movila, pe care il salut, bunele practici trebuie preluate. Daca functioneaza bine la Parlament nu vad de ce nu putem sa preluam astfel de initiativa si vedem ce se intampla daca intr-o luna dedicam si o sedinta unor astfel de discutii. Va urez sa incepeti scoala cu bine! Pe langa ceea ce spunea domnul consilier, colegul profesor Ciubotaru, si Agronomia incepe pe 17, ceva mai devreme decat ceilalti colegi din Centrul Universitar. Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog, aveti cuvantul!

Domnul primar Chirica Mihai

Da! Referitor la Colegiul Negruzzi, intamplarea fericita face ca in cursul zilei de ieri chiar cu domnul consilier Surdu ne-am prezentat la Colegiul. Am abordat un subiect pe care o sa-l propunem ca amendament la bugetul local, pentru ca trecand prin curte am identificat un pericol si mai mare, este vorba despre cosul de fum. Se lucra la spalatorie, in fine, se efectuau toate lucrarile pregatitoare pentru inceperea anului scolar. Dar pe langa scari, am spus ca scarile sunt foarte importante, e foarte bine, o sa facem si trotuarul din exteriorul liceului la intrare pe Nicolae CIC PO 03/F3

Bucur. Dar o sa incercam sa vedem cum abordam acel cos de fum, pentru ca este in pericol, deja o bucata din partea superioara a inceput sa se degradeze si sa cada.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Avea un regim ceva, ca trebuie o aprobare de la Cultura...

Domnul primar Chirica Mihai

Exista o corespondenta foarte lunga referitor la acest turn. Inca nu am lamurit-o daca este sau nu este incadrat in lista monumentelor istorice. Dar in orice caz vom cere la rectificarea bugetara o suma de bani pentru a-l pune in siguranta. Sa-i construim un esafodaj pe toata inaltimea lui, bine asigurat, bine proiectat astfel incat sa-l putem pune in siguranta. Daca el este monument istoric, in urma cercetarilor facute de istorici si cei care gestioneaza patrimoniul istoric, respectiv Directia de Cultura, atunci vom demara un program de consolidare si refacere arhitecturala. Daca nu este monumente istoric, vom propune o autorizatie de demolare pentru punerea in siguranta a celorlalte cladiri. Sigur ca da, scarile de acces pentru elevi in special spre terenul de sport, cele doua cosuri de baschet care sunt complet degradate si accesul dinspre sau spre strada Titu Maiorescu, le vom propune imediat ca amendament pentru sedinta, pentru rectificarea bugetara. Multumesc!

Copoul are nevoie de o piata, din pacate nu prea are spatii. Exista o initiativa mai lunga a unor comercianti. Am incercat sa facem o piata ad-hoc pe Strada Oastei, daca va amintiti, nu a avut cautare, probabil trebuie sa mai insistam si noi. Ne gandeam la un moment dat daca in anumite zile din saptamana n-am putea organiza piata ad-hoc cu produse taranesti in Parcul Expozitiei, am spus noi, pe accesul principal, pe diverse produse agroalimentare traditionale, cu producatori, sa spunem, romani din imprejurimile orasului, prin care sa putem gestiona acel loc si pentru a putea satisface si dorinta cetatenilor din zona. Dupa finalizarea celor trei strazi pe care le-am vizitat ieri (este vorba despre Teodor Paladi, Kogalniceanu si Rallet), unde suntem in faza finala de executie a lucrarilor de modernizare, vom prezenta si programul de sensuri unice pentru strazile cuprinse intre Sararie, Lascar Catargi, iesire spre Copou, inclusiv cele doua artere principale pe care le-ati mentionat dumneavoastra.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Ignat, va rog!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua! Domnule primar, stimati colegilor, doamnelor si domnilor!

Am cateva interpelari pe care vreau sa vi le adresez si am sa incep cu prima, in speta, avand in vedere ca Agentia pentru Protectia Mediului a publicat rapoartele pentru... privind poluarea din “aglomerarea umana Iasi”, am sa va aduc in atentie urmatorul fapt: daca anul trecut, pana in iunie 2017, aglomerarea urbana Iasi a inregistrat 109 depasiri pana la jumatatea anului vedem ca anul acesta, pana in iunie 2018, aglomerarea urbana Iasi a inregistrat 124 de depasiri. Si aici vin sa, de fapt nu pot sa nu remarc faptul ca orice actiune ati intreprins sau a intreprins executivul Municipiul Iasi se pare ca nu functioneaza. Si revin, pentru ca am vazut la proiectul de rectificare a bugetului, am vazut ca aveti si o adresa din partea Ministrului Mediului, doamna Gratiela Gavrilescu, in care vi se cere sa initiati un plan integrat pentru poluantul PM10, dioxid de azot si oxizi de azot. Adica trebuie sa refaceti, sa faceti de faptul un alt plan pe... privind calitate aerului.

Al doilea, a doua interpelare se refera la banda unica de transport. Vreau sa stim care-i stadiul pana acum, pentru ca luna trecuta ati spus ca incercati sa faceti intr-o luna.

A treia interpelare - legata de Esplanada Nicolina. Mai multi cetateni mi-au cerut sa incercam sa montam acea perdea fonica, cum a fost pusa in Podu Ros, sa punem si pe Esplanada Nicolina, pentru ca intr-adevar am vazut ca exista efectul asta -reduce zgomotul, dar as fi si... un astfel de gard ar face ca locul de joaca sau bine esplanada asta sa fie mai sigura pentru copii, pentru ca la extremitatea cu strada nu exista niciun gard. Tot legat de parcuri, solicit Politiei Locale, nu stiu, sa aiba mai multa grija de parcurile din Municipiul Iasi. Si aici am sa va dau exemplul: saptamana trecuta am sunat chiar eu la Politia Locala pentru ca in parcul de pe strada Magurii bancile erau rupte si chiar cineva a dat si foc la mai multe lucruri pe timpul noptii.

O alta interpelare, pentru ca mai multi cetateni din Zona Bucium mi-au adus la cunostinta ca au inceput sa intreprinda demersuri fata de primarie, pentru a infiinta un loc de joaca pentru copii. Zona Bucium este o zona foarte mare care in momentul de fata nu beneficiaza nici de niciun loc de joaca pentru copii. Iar legat de subiectul pe care l-au abordat colegii de la Miscarea Populara, legat de parcari - si eu sunt de acord ca ar trebui afisate la toate locurile. Si am sa va aduc... si am sa va aduc in plus exemplul in care mai multe persoane mi-au semnalat faptul ca atunci cand cineva parcheaza pe locul tau de parcare, daca suni la politie sau la cei care ridica masini nu vin sa iti ridice masina, pentru ca nu exista contract cu servicii publice pentru a ridica masinile care ocupa locurile de parcare inchiriate de altii. Atat am vrut sa va spun. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, multumim! Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

De adresa, sigur ca da, stii foarte bine ca am primit-o si noi. Se referea la incercarea de a aduce intr-un program integrat planul de calitatea a aerului pentru PM 10, cel pe care noi l-am finalizat si care era obligatia principala si cu planul de masuri privind reducerea unor alti poluanti, cum ar fi dioxidul de azot sau monoxidul si dioxidul de carbon. Lucru care de altfel noi il avem prins in alte programe, cum ar fi cel legat de termoficare si vi-l putem prezenta. Banda unica de transport, in momentul de fata inca lucram, dar ea este conditionata foarte multe deschiderea arterelor pe zona centrala. Rog Politia Locala sa continui verificarea pe strada Magurii, in zona Nicolina, iar la locul de joaca din Zona Bucium se lucreaza in momentul de fata. Langa Plopii fara Sot deja avem proiectul terminat, cuprinde si ansamblu Plopii fara Sot si loc de joaca pentru copii, o zona de promenada, cam tot ce am putea.. am fi putut identifica ca si spatii, sa spunem, ale municipiul Iasi in primul rand, dar care se si preteaza pentru asa ceva. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Nedelcu, va rog!

Domnul consilier local Nedelcu Vlad Nicolae

Buna ziua! As vrea sa fac o trecere scurta in revista asupra proiectului intitulat Centru International de Arta Contemporana. As vrea sa multumesc in primul rand colegilor consilieri care au votat acest proiect in plenul Consiliului Local si in al doilea rand executivului ca a implementat acest proiect, in care eu personal cred foarte mult. Daca acest proiect ar fi fost implementat in momentul cand l-am initiat, probabil n-am fi pierdut acest titlul de Capitala Culturala Europeana, dar niciodata nu este prea tarziu si am invatat ca lucrurile importante au nevoie de timp.

Totodata as vrea sa fac o propunere executivului, sa identifice o locatie in care artistii care vor fi invitati la acest Centru International de Arta Contemporana sa poata sa fie cazati. O propunere ar fi Hotelul Municipal sau un alt loc pe care il va identifica executivul. Va multumesc inca o data si sunt mandru ca acest proiect este incununarea celor doua mandate, asa vreau sa le intitulez, ale mele. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da! Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Voi fi foarte scurt si va felicit pentru felul in care ati sustinut cu totii, cu toti consilierii. Stim bine demersul de acum 4 ani sau cinci ani de zile privind transformarea din radacini a acestui edificiu Baia Turceasca si multumim pentru implicare domnule consilier. Da, artistii care vor ajunge... Eu initial am inteles ca artistii vor fi gazati si am zis ca pentru asta faceti o cerere la Jandarmerie si se rezolva. Exista si posibilitatea de cazare pe langa Centru de Arta Contemporana, pentru ca avem si niste apartamente de serviciu acolo pe care le vor putea utiliza viitorii artisti plastici in vederea sustinerii unor programe culturale in Iasi. E o solutie frantuzita ca sa-i spunem asa. Scolile importante de arta frumoase din Europa au folosit asemenea edificii pentru a stimula arta contemporana in momentul in care se simtea tot mai multa presiune din partea acestuia. Speram sa-l vedem dus la bun sfarsit. Avem finantarea asigurata, avem constructorul italian cu muncitori romani asigurat, avem posibilitatea sa vedem cat de curand si Muzeul de Istorie Naturala de care Iasul are nevoie si sigur toate se intampla intr-o colaborarea absolut fireasca cu Consiliul Local Iasi. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da. Multumim! Asadar sectiunea de interpelari a fost epuizata. Ar trebui sa trecem in prima faza la adoptarea prin vot a ordinii de zi. La aceasta ordine de zi (imediat domnul consilieri) am o propunere, un amendament, in sensul modificarii, completarii C1, ca si ordine sa fie discutat inaintea punctului 8 de pe ordinea de zi, deoarece sunt in acelasi domeniu si sunt complementare. Nu putem discuta si aproba punctul numarul 8 daca nu avem discutata si aprobata completarea C1.

Va rog, domnule consilier!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Multumesc! In legatura cu ordinea de zi, Noi solicitam completarea acesteia cu proiectul de hotarare privind abrogarea Hotararilor de Consiliu Local numarul 96 din 28 februarie 2018 si numarul 502 din 29 noiembrie 2017. Practic este vorba despre proiectul de hotarare de abrogare a PUZ-urilor de pe Esplanada Oancea. Noi am initiat acest proiect de hotarare de acum mai bine de doua luni de zile. Ieri, in sedinta de comisie doamna secretara mi-a spus ca aceste Hotarari au produs efecte juridice in sensul in care au fost emise Certificate de Urbanism. Insa, cu juristi pe care i-am consultat si noi, pot fi anulate aceste Certificate De Urbanism si abrogare aceste Hotarari. Asadar, in urma celor spuse de domnul primar, care a afirmat ca inainte de a emite orice document cu privire la acest PUZ-uri va incerca sa gaseasca un consens intre locuitorii de pe esplanada Oancea, dezvoltatori si primaria municipiul Iasi. In urma repetatelor solicitari ale oamenilor din zona, care sunt speriati ca esplanada Oancea poate fi reversibil distrusa, daca aceste trei blocuri turn vor fi construite. Credeam ca este cea mai rationala decizie, aceea de a anula aceste Puz-uri, aceste proiecte de hotarare, urmand ca impreuna cu locuitorii din zona si cu dezvoltatorii sa se creeze o noua, un nou plan urbanistic zonal pentru acele zone, astfel incat oamenii sa fie multumiti. Noi am discutat cu cetateni de acolo si nu sunt impotriva oricarei constructii pe acele doua terenuri care au regim de curti constructii, cum a spus si domnul primar, doar ca indicatori urbanistici ar trebui armonizati cu sistematizarea urbanistica a zonei. Rugamintea noastra este sa sustineti acest proiect de hotarare si atunci cand vom ajunge cu totii la un consens in privinta unui nou plan urbanistic pentru acele zone, noi vom sustine astfel de proiect de hotarare, dar trebuie sa ascultam vocea oamenilor din Tatarasi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Din pacate constat domnul consilier ca n-ati inteles din sedinta de ieri. Am putea incadra o astfel de propunere, eu stiu, in zona alea propunerilor - Propunem in plenul Consiliului Local sa dam autorizatie pentru “demolare sediu PNL” Adica daca putem spune orice, indiferent de ceea ce spune legea, eu nu cred ca e normal. Dau cuvantul inca o data doamnei Secretar sa va poata elucida din punct de vedere juridic inca o data asupra spetei. Cred ca ar fi trebuit sa intelegeti de ieri ca nu putem, nu avem cadru legal sa facem acest lucru. Va rog, doamna Secretar! Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul lasi

Toata consideratia pentru juristii pe care dvs. i-ati consultat. Opinia noastra este... opinia de legalitate este in sensul urmator: nu putem vorbi.. vorbim de acte administrative, nu vorbim de abrogare, vorbim de revocare. Aplicabil este... aplicabila este legea 554 a contenciosului, care spune clar “un act administrativ o data ce a produs efecte juridice, si acesta este speta noastra - sau produs efectele juridice, nu mai poate fi revocat pe cale administrativa, singura cale este cea a instantei. Certificatele de Urbanism emise sunt tot acte administrative care nu pot fi anulate decat pentru motive existente la momentul emiterii lor. Prin urmare doar instanta ar putea fi cea in masura sa aprecieze atat in ce priveste legalitatea Hotararii de Consiliu, cat si a Certificatelor emise in baza acesteia. Propunerea dumneavoastra nu va primi avizul de legalitate al Secretarului. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dar...acei juristi ne-au spus ca acest... jurisprudenta apreciaza faptul ca Certificatul de Urbanism este un act de informare, nu este un act administrativ, prin care autoritatile publice aduc la cunostinta solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor, fiind necesar in vederea emiterii autorizatiilor de construire. Asadar acest act poate fi anulat fara nicio problema.

Doamna lonascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iași

Cred ca nu este cazul sa intram in dezbateri juridice si in teoria dreptului. Nu este nici momentul, nici nu se impune. Certificatul, indiferent cum il calificati dumneavoastra, anularea lui poate fi facuta tot de catre instanta de judecata, deci nu pe cale administrativa.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Anularea lui poate fi facuta de emitent, spunem noi.

Doamna Ionascu Denisa Liliana - Secretar Municipiul Iasi

In niciun caz, pe cale administrativa nu.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Daca vreti totusi... Va rog, domnule viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Radu Botez

Da. Nu o lungim si chiar nu vreau sa ma enervez, dar de fiecare data vad un populism, as putea spune, gretos in ceea ce priveste activitatea unor colegi politicieni. Am vazut fotografii facute pe marginea drumului Barnova in momentul in care drumul acesta este in constructie sau am vazut fotografii in zona sosele Nationale, tot asa unde ne chinuim sa rezolvam lucrurile si unde in mod normal este praf atata timp cat sa incercam sa facem drumul respectiv. De asemenea, toata aceasta interventie cu strada Nicolae Balcescu. Stim de doua luni problemele de acolo, le-am analizat, am vazut juridic care este situatia, am discutat si cu cei de la Cultura. Deci, lucrurile sunt cat se poate de clare si pot fi rezolvate prin discutii cu partea administrativa si nu prin acest populismul in momentul in care avem o sedinta de consiliul, iar pe partea juridica intr-adevar au existat si exista din partea dumneavoastra lacune considerabile. Nu stiu cine va sfatuieste, puteti poate sa ne dati un nume, ca sa stim exact si noi persoana si ce capacitati are in acest domeniu, deci nu la modul general. Si sigur, de fiecare data analizam aceste lucruri juridic si vedem solutiile legale. Niciun act administrativ, daca este o amenda a Politiei Locale sau daca este un Certificat de Urbanism, nu poate fi anulat de emitent, ci numai instanta face acest lucru. Lucru cat se poate de clar pentru toata lumea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Va rog, domnule viceprimar Harabagiu!

Domnul viceprimar Radu Botez

Voiam doar sa-mi completez colegul si sa va mai repet inca o data - Domnul consilier chiar nu ati inteles nimic? Doi ani de zile au trecut, nu invatati absolut nimic? Ca si in cazul strazii Balcescu manipulati ieftin, iar lumea are asteptari de la noi. Nu faceti decat sa manipulati incontinuu, ieftin si sunteti subtirel!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Daca imi dati voie, fara sa lungim lucrurile, pentru ca, sigur ca da, eu nu pot decat sa va asigur ca vom fi intotdeauna calea prin care sa respectam interesele orasului, ale proprietarilor si ale iesenilor in acelasi timp. Incercand sa gasim calea de mijloc intre a salva dreptul de ati utilizat proprietatea, drepturi constitutionale, interesul cetatenilor de acolo care trebuie sa coexiste intr-o maniera cat mai rezonabila, cu noile tendinte de dezvoltare a orasului; si sigur ca da interesele Legii care trebuie respectate de fiecare data cu strictete maxima. Multumesc foarte mult! Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, domnule consilier, sa inteleg ca se desprinde un amendament pe care dumneavoastra il formulati desi ati fost atentionat ca acest amendament, cumva, contravine legii. Vreti sa-l supunem la vot?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Din punctul nostru de vedere nu contravine legii si evident ca trebuie sa-l supunem la vot.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Bun, am inteles. Daca vreti... Continuati formularea acestui amendament? Vreti sa-l supuneti la vor?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Propunem suplimentarea ordinii de zi. Si mai avem o propunere pentru ordinea de zi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, va rog, faceti si propunerea respectiva!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Cealalta propunere este - Scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu nr. 34.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Motivat de?

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Motivat de faptul ca, ne-au parvenit niste informatii in aceasta dimineata si vrem sa le studiem mai bine si sa studiem si proiectul si informatiile care ne-au...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Ca sa citez sistemic, se desprind 3 amendamente: un amendament formulat pentru introducerea inaintea punctului 8 a completarii numarul 1 si doua amendamente propuse de colegul consilier Timofciuc.

Asadar, pentru primul amendamentul propus de domnul consilier Timofciuc, acel cu suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de abrogare a unor PUZ-uri, va rog sa va exprimati votul.

Cine este pentru? 7 voturi pentru

Abtineri ? 2 abtineri

Voturi impotriva?

Asadar amendamentul a fost respins.

Amendamentul numarul doi, propus tot de domnul consilier Timofciuc, referitor la retragerea punctului numarul 34 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Va rog, domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Din conținutul proiectului ni s-a parut si noua ca e un schimb la care trebuie sa ne punem intrebari. de ce se face? Ne-am uitat, ne-am consultat, ne-am consultat si cu juristul pe care il avem, am solicitat de la domnul Harabagiu schita cu respectivul teren. Cum se schimba? De ce se schimba? Care este motivatia? Si cu ce teren se schimba? pentru ca aveam senzatia ca se schimba cu un teren valoros, dar se schimba cu o panta care este in spatele unei

cladiri, l-am identificat. De fapt, despre ce este vorba? Este vorba despre deblocare investitiei .... Nu-i ala?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier ala este proiectul 33. Domnul consilier a solicitat proiectul nr. 34.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am inteles.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

La proiectul nr. 34...Deci dumnealui solicita retragerea de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Si acest amendament a fost respins.

Amendamentul propus pentru modificarea ordinii.... introducerea completarii C1 si discutarea inaintea proiectului

numarul 8.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

Asadar, in final, propun...supun la vot ordinea de zi, cu amendamentul care a trecut.

Va rog, domnule consilier Boisteanu!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

As vrea sa fac o apreciere pe care am facut-o si in sedinta comisiilor reunite. La punctul numarul 46 este vorba despre un PUZ care ulterior sedintei comisiei de urbanism a relevat ca exista o suprapunere de terenuri. Fiind aceasta suprapunere si au aparut si niste harti modificate inseamna ca e posibil sa modifice indicatorii urbanistici, drept pentru care propun amanarea acestui proiect. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asadar, cine este de acord cu amanarea proiectului 46?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi.

Cine este pentru ordinea de zi, cu modificarile amintite?

Voturi pentru?

Voturi impotriva? Voturi impotriva , deci cu 6 voturi impotriva ordinea de zi a fost adoptata.

Dar nu inteleg, adica ati votat pentru retragerea punctului 46, pentru modificarea ordinii si discutarea punctului C1, in schimb nu ati votat pentru ordine de zi.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Pai ne-ati respins propunerile noastre de completare a ordinii de zi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Am inteles. Multumesc!

Trecem la ordinea de zi. Asadar:

Proiect nr. 1

Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iași din Romania si Orasul Palermo din Republica Italiana;

Daca sunt discutii? Daca nu, Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 2

Proiect de hotarare privind aprobarea infratirii intre Municipiul Iasi din Romania si Orasul Kutaisi din Georgia;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect nr. 3

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Ion Agrigoroaiei; Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 4

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi domnului Gheorghe Iacob; Va rog, domnule consilier Ciubotaru!

Domnul consilier local Ciubotaru Florentin Traian

Da, am socotit ca e mai bine sa intervin dupa ce cititi si acest proiect de hotarare. Sa multumesc in mod egal dumneavoastra, domnule primar si in loc de incheiere as cita o fraza din laudatio facut prorectorului Agrigoroaie de catre presedintele Academiei Romane, domnul profesor universitar Ioan Aurel Pop si anume citez “fericite orasele care au astfel de istorici si fericiti istoricii care se bucura de o asemenea recunoastere din partea orasului lor” Va multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Mulțumim, domnule consilier!

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 5

Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare post -mortem al Municipiului Iași domnilor Nicolae Gane si Gheorghe Mârzescu;

Va rog, domnule consilier Etienne!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Buna ziua din nou! Am sa...ca sa nu treaca proiectul oarecum neobservat, avand in vedere ca acest proiect a fost initiat de catre consilierii liberali, am sa fac cateva remarci legat de Nicolae Gane, care in calitate de primar el s-a remarcat prin cateva lucruri care au ramas in istoria Iasului, si aici as vrea sa mentionez poate cel mai important proiect fiind cel de aductiune al apei din sursa din Timisesti, si ca a lasat in urma proiectul privind infiintarea liniei de tramvai in municipiul Iasi, si de toate lucrurile care l-a facut primarul Marzescu acum 100 de ani, cand Iasi devenea capitala de razboi. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da!

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul numarul 5 a fost adoptat.

Proiect nr. 6

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general al proiectului „Refunctionalizare, reabilitare corp C1 liceu si corp C2 cantina Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 46, Municipiul lasi” -Scoala Normala ”Vasile Lupu” Iasi;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 7

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 282/10.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii ”Consolidare si refuncionalizare Palat Braunstein - Iasi, str. Cuza Voda nr. 2”, a devizului general reactualizat, a proiectului si bugetului aferent acestuia, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 325/27.07.2018;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiectul C1

Proiect de hotarare privind redistribuirea excedentului Municipiului lasi inregistrat la 31 decembrie 2017;

Are si un amendament pe care il aveti, l-ati primit, il aveti in fata, amendamentul se refera la ambele proiecte si proiectul C1 si proiectul 8. Daca sunt discutii?

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 8

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al Municipiului lasi pe anul 2018;

Va rog domnule primar! Domnule consilier Timofciuc, va rog!

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Voiam doar sa spun ca noi apreciem faptul ca se regaseste amendamentul nostru la aceasta rectificare cu privire la achizitia a 700 de video-proiectoare pentru scolile din municipiul Iasi, si solicitam demararea de urgenta si a celorlalte amendamente, si anume drumul de acces catre aeroport, realizarea acelui incubator de afaceri la scoala, la Liceul Anghel Saligny...

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Venirea iernii, inceperea scolii...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

... si amendamentul cu privire la proiectul de burse pe care l-am solicitat noi. Trebuia ca primaria sa faca o centralizare a tuturor burselor pe care le aloca, si astfel incat sa nu avem nici o bursa mai mica de 50 lei, multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Multumim pentru numeroasele amendamente! V-am spus si inceperea scolii ar trebui sa o treceti tot ca initiativa PNL, venirea iernii...

(Domnul consilier local Pintilei Mihail a iesit din sala de sedinta).

Domnul primar Chirica Mihai

Da! Cu drumul la aeroport m-as opri si eu foarte aproape de acest subiect, pentru ca nu va aparține amendamentul, dar nu mai conteaza, ca nu era un amendament era o propunere pe care retin eu, au facut-o colegii din grupul consilierilor PSD, dar trecand peste lucrurile astea multumim pentru faptul ca ati remarcat si acest lucru, era promisiunea sedintei trecute, alaturi de alte amendamente asa cum a pronuntat si domnul Boisteanu si cu domnul Surdu. Propunem rectificare pozitiva pentru bugetul de bunuri si servicii a Colegiului Negruzzi din fondul de rezerva cu 50.000 lei pentru finalizarea unor lucrari de reparatii, la scarile de acces catre terenurile de sport, si scarile de acces dinspre strada Toma Cozma catre cladirea principala a Colegiului Negruzzi, de asemenea pentru inlocuirea panourilor de baschet va fi aceasta suma, si suplimentar o suma de 10.000 lei, pentru elaborarea unui proiect, de punere in siguranta a turnului de cos de fum din, de la fosta centrala termica a acestui Colegiu. Urmeaza sa facem o inventariere a intregii liste de investitii, pentru ca pe langa cele 186.000 lei care ar mai fi necesare in acest an pentru modernizarea spatiilor, atentie, nu este vorba... spalatorie asa se numeste pentru ca asa este inventariat, dar acolo vor functiona inclusiv niste sali multifunctionale pentru activitate didactica, si ieri impreuna cu doamna director Rotundu am gasit si o alta cale de acces care ar face mai facila prezenta elevilor acolo, urmeaza sa facem o evaluare si in sedinta din septembrie sa le propunem suma de bani. Multumim foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da!

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiect nr. 9

Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. Termo -Service S.A. Iasi;

Va rog domnule consilier Ignat!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Am citit expunerea de motive la acest proiect foarte atent, si nu am putut sa nu observ ca, in urma cresterii tarifelor de la Termo-Service, preturile, cu 23%, incasarile au scazut cu aproape 3%, si din ce am inteles ieri de la sedinta de comisie practic 10 asociatii de proprietari au reziliat contractele cu Termo-Service. Am vazut ca veniturile acestei companii se reduc cu 300.000 lei, si cu toate ca avem venituri mai mici, vedem ca avem cheltuieli mai mari si aici am sa va dau exemplu: cresc cheltuielile salariale in cuantum de 14,57 %; cresc cheltuielile pentru director si Consiliul de Administratie cu 18,18 %. S-au diminuat in totalitate cheltuielile financiare. Scad investitiile pentru anul 2018 de la 508 mii lei la 335 lei, si scade profitul. Observ ca nu avem practic niciun plan de redresare, sau un plan care sa contravina maririi de preturi, si sincer noi nu putem sa votam diminuarea veniturilor si cresterea salariilor pentru directori. Multumesc!

(Domnul consilier local Pintilei Mihail a intrat din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Ne uitam un pic si pe noile modificari legislative din sedinta de Guvern de ieri si o sa comentam alta data acest subiect.

E normal sa apara diminuari de pe alte sectoare de activitate, pentru ca odata cu cresterea salariului minim pe economie, cresterea inflatiei, cresterea costurilor pentru diverse categorii de servicii si bunuri pe care sunt obligati sa le foloseasca in asigurarea activitatii lui Termo-Service, trebuie sa-si echilibreze bugetul din alta parte, respectiv din cheltuieli. Termo-Service e bine sa nu aiba un profit foarte mare si am mai spus de fiecare data, e bine sa aiba un profit chiar la limita de subzistenta, pentru ca nu intentionam sa scoatem profit din servicii de administrare cladiri. E o aparitia anacronica cum am spus eu de fiecare data in spatiul public, dar pe care am luat-o ca un dat si pe care o putem duce mai departe incat sa mentinem pe linia de plutire. Nu face parte din pachetul de servicii publice specifice unei administratii. Exista si tinem cont de lucrul asta. Isi rectifica bugetul pozitiv si negativ, functie de venituri, e normal sa faca lucrul asta in mod echilibrat bine ca are cresteri salariale in special pentru personalul angajat, acolo isi duc viata de zi cu zi peste 200 si vreo 50 de angajati, ceea ce inseamna 250 de locuri de munca platite la nivelul unor servicii sa spunem nu foarte bine finantate dar care totusi reprezinta o sursa de subzistenta pentru acestia. Speram sa poata continua intr-o piata destul de agresiva din punct de vedere al administrarii cladirii; multe asociatii de proprietari si-au luat soarta in mainile proprii, crezand ca este mai bine. Probabil ca este mai bine daca au decis acest lucru. Marile noastre probleme nu sunt pe asociatiile administrate de Termo-Service, marile noastre probleme sunt in alta asociatii de proprietari, unele dintre ele mamut, vezi asociatia de la Gara, asociatia din Cantemir stie bine domnul Ionica Ciobanu, care o sa avem o intalnire cu cele doua mari asociatii de proprietari gestionate din punctul meu de vedere nu foarte bine de administratorii de acolo, si sa gasim solutii si pentru Termo-Service incat sa isi poate continua activitatea. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 1 abtinere! Domnul consilier Timofciuc impotriva sau abtinere?

Domnul consilier Timofciuc Razvan

împotriva!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Cu 5 voturi impotriva si 1 abtinere, cu 6 voturi impotriva si 1 abtinere, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 10

Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului Iasi in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Ecopiata S.A.;

Stiti ca propunerea executivului este domnul Sofica Nicolae? Va rog domnule consilier Piftor!

Domnul consilier local Piftor Daniel

Mulțumesc! Deci atat la Proiectul 10 cat si la Proiectul 11, am inteles ca trebuie desemnata o persoana imputernicita sa reprezinte interesele municipiului Iasi. Am vazut in spate ca persoana este din cadrul unitatii administrativ teritoriale, din cadrul UAT-ului. Nu am nimic cu persoanele care sunt desemnate, dar o intrebare: ele fac parte din executiv, sunt angajatii primariei sau pe ce criterii au fost numiti? E pe o perioada de 4 ani, pur si simplu nu stiu o minima prezentare:, un CV, sunt criterii pentru posturile astea, nu? Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Va rog domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

DomnuL.daca vorbim despre domnul Sofica ma gandesc, el a mai facut parte din structuri, din Consiliul de Administratie sau Adunari Generale ale Actionarilor, e un inginer care este destul de bine apreciat la locul lui de munca la CFR Iasi, si-a desfasurat, de altfel gasiti CV-ul lui si in alte proiecte de hotarare, si l-am propus in masura in care nu aveti alta propunere. Puteti sa gestionati si alte nume, din punctul meu de vedere si-a facut cat se poate de bine treaba de unde a fost trimis asa incat am ramas cu aceasta propunere pentru domnia voastra. Doriti sa-l pastrati, doriti sa aveti alta propunere? Va multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Alte discutii? Va rog domnule consilier Ghizdovat!

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Buna ziua, stimati colegi, domnule primar! Partidul National Liberal are propuneri pentru un reprezentant al municipiului Iasi al Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor, atat la EcoPiata cat si la Servicii Publice. Pentru punctul 10, pentru EcoPiata grupul de consilieri PNL il propune pe domnul Mihai Hutuleac!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, asadar este o alta propunere facuta din partea colegilor de la PNL. Sa votam asupra acestei, da sa votam asupra acestui amendament la proiect.

Cine este pentru amendamentul colegilor liberali?

7 voturi impotriva, deci amendamentul a fost respins!

Asadar supunem la vot proiectul!

Cine este pentru?

Voturi impotriva? 6 voturi impotriva.

Abtineri? Cu 6 voturi impotriva, Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 11

Proiect de hotarare privind desemnarea unei persoane imputernicita sa reprezinte interesele Municipiului Iași in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

Va rog domnule consilier Ghizdovat!

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Propunerea grupului de consilieri liberali este domnul Busoi Mihai Adrian.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul Busoi Mihai Adrian, este propunerea colegului PNL.

Cine este pentru acest amendament propus de colegii PNL? 7 voturi pentru!

Impotriva?

Abtineri? 1 abtinere.

Asadar, amendamentul a fost respins.

Trecem la votul proiectului, fara amendament.

Cine este pentru?

Voturi impotriva? 6.

Abtineri? Cu 6 voturi impotriva, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 12

Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2018;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 13

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 410/31.10.2017 prin care a fost aprobat Calendarul proiectelor, manifestarilor si actiunilor incluse in Programul Centenar al Primariei Municipiului Iasi pentru perioada 2017 - 2020;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 14

Proiect de hotarare aprobarea implementarii proiectului „Traista cu sanatate. Traditii sanatoase pentru copii sanatosi”, in perioada septembrie - 14 decembrie 2018;

Va rog domnule consilier.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Suna foarte curios, bine, suna foarte frumos. Septembrie - 14 decembrie

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

A fost 14 septembrie, banuiesc, nu?

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Adica, are un dead line foarte strict, asa, parca ar urma...

Domnul primar Chirica Mihai

Inca nu era data comunicarea cu inceperea anului scolar si s-a lasat setembrie ca teremen generic pentru inceperea anului scolar.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Sau intrebati de ce se termina brusc pe 14 decembrie?

Domnul primar Chirica Mihai

Ca sa inceapa revolutia la Iasi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 15

Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iași in anul 2018; Va rog domnule consilier Postolache!

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc! Nu reusesc sa gasesc in continutul proiectului care sunt sumele acordate. Vad o nota facuta cu pixul care spune ca la linia de buget respectiv mai avem disponibili 1 milion 130 lei si dupa aia vad niste liste de materiale si constructii care vin de la respectivele parohii, care se aduna la mai multe milioane, dar nu gasesc eu unde scrie efectiv, unde scrie cati bani dam in cadrul acestui proiect si daca puteti sa ma ajutati cu asta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnule primar, va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Proiectul de hotarare nu vine decat sa largeasca numarul de beneficiari, dar fara a acorda, fara a modifica bugetul, ramane in interiorul bugetului aprobat de catre Consiliul Local de la inceputul anului 2018. Ei au nevoi foarte mari, s-a mai terminat proiectul pentru Biserica Sfintii Atanasie si Chiril, o biserica monument istoric din apropierea Universitatii de Medicina si Farmacie si mai sunt cateva investitii demarate in anii precedenti si care au ramas intr-o situatie destul de grea in ceea ce priveste finantarea lor. Banii sunt tot aceeasi, de asta a fost mentionat disponibilul, urmand ca pe masura ce vedem si noi modalitatea de derulare a lucrarilor, vor mai veni inginerilor, dirigintilor de santier, ne vor trimite niste comunicari exacte ce urmeaza a fi finantat pentru punerea cladirilor in stare de siguranta. Multumesc!

(Domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

(Domnul consilier local Crucianu Teodor Bogdan a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da! Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Cu 1 abtinere, proiectul a fost adoptat.

Domnul consilier Crucianu, a parasit sala de sedinte.

Proiect nr. 16

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectelor sportive in baza Procedurii privind acordarea de finantari din bugetul Municipiului Iasi pentru proiecte sportive organizate in baza Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata prin Legea 90/2018;

Daca sunt discutii? Va rog domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua inca o data! O parte din punctul meu de vedere l-am exprimat si la sedinta comuna, de comisii comuna de ieri. Din punctul meu de vedere se ridica anumite semne de intrebare de oportunitate cu privire la punctul numarul 16. Observ ca intre timp, de ieri pana astazi, a mai aparut la mapa consilierilor niste date suplimentare. In primul rand ca sa fac asa o analiza scurta a proiectului, nu m-a convins si cred ca face parte din categoria proiectelor pe care noi, pe care s-au pus in ordinea de zi la sedintele anterioare si va dau exemplul respectivului proiect in care se spunea ca: incurajarea consumului de bere artizanala la cetatenii din municipiul Iasi duce la emanciparea acestora. Si acuma citesc titlul proiectului: Motivatie si... atentie... performanta in fotbalul de sala iesean. Ma uit pe materialele acestea suplimentare pe care ni le-ati dat si spun in felul urmator: categoriile de cheltuieli necesare pentru obtinerea de performante sportive. Se pare ca nu inteleg ce inseamna expresia performante sportive, atata timp cat in proiect la categoria rezultate estimate, se trece mentinerea in Liga 1, adica cu alte cuvinte evitarea retrogradarii, probabil aceasta fiind performanta sportiva pentru care municipiul Iasi ar trebui sa acorde 550 mii de lei, doar in primele 4 luni ale proiectului. Intr-adevar in situatia in care sportul iesean este asa cum este, probabil evitarea retrogradarii ar reprezenta o performanta. In al doilea rand, observ aici pe titlul proiectului ca suma solicitata pentru perioada septembrie 2018 - 15 decembrie 2018, observ si aici e o problema cu datele din luna septembrie, probabil nu se stie exact cand incepe campionatul sau nu inteleg, la luna septembrie nu se trece nicio data la niciun proiect, suma solicitata este de 550 000 lei. Daca ma uit cu foarte marea atentie pe bugetul total de cheltuieli al ACS Futsal Poli Iasi care este 670720 lei, rezulta foarte clar ca pentru urmatoarele cinci luni competitoare din anul urmator, adica 2019, diferenta de finantare va fi doar de 120000, eu asa inteleg. Daca intelege cineva altfel? Deci daca in primele luni echipa cu 550 de mii, in urmatoarele cinci luni s-ar descurca cu 120 mii, nu, cred ca este o greseala, nu pot sa cred asa ceva. Si o alta chestiune de oportunitate, in situatia in care Consiliul Local, as cum am amintit si in sedinta trecuta, este parte intr-un proces in care Clubul Politehnica Iasi pentru cele sectii, rugby masculin, handbal masculin si baschet masculin, echipe retrase din superliga sau liga intai, Iasul fiind oras unic din tara cu trei echipe retrase din ligile superioare. Deci noi suntem parte in acel proces in care Clubul Politehnica Iasi incearca sa obtina in instanta o hotarare din partea Consiliului Local pentru a se obtine finantarea deoarece sportivii din cele trei sectii sunt neplatiti de la doua pana la sase luni, au cate doua, patru, in situatia baschetului chiar sase rate neplatite. Dumneavoastra ati spus ca nu aveti absolut nicio problema in finantarea acestor sectii doar daca va spune instanta. Perfect adevarat doar ca observ ca in situatia celor trei echipe nu se poate, la Fotsal in schimb se poate. Asta era o chestiune nu neaparat de legalitate ca nu contest ca sumele respective nu ar fi eligibile, o chestiune de oportunitate, asa, ca si modalitate de respect fata de sportivii care nu si-au incasat drepturile financiare pentru care ei totusi au semnat contracte. In concluzie, am tinut neaparat sa atrag atentia asupra felului cum a fost construit acest proiect, care eu consider ca a fost corespunzator si asupra felului ca exista totusi o problema de oportunitate. Pana la urma, probleme de legalitate nu am remarcat, asa ca voi vota acest proiect, cu mentiunea ca, in momentul in care instanta se va pronunta in ceea ce priveste procesul in care Consiliul Local este parte, voi veni si va voi arata hotararea judecatoreasca si va voi explica pana la urma faptul ca din punctul meu de vedere in litigiul cu Politehnica Iasi, ati gresit. Va multumesc!

(Domnul consilier local Jugrin Lucian a intrat in sala de sedinta).

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da, mulțumim! Domnule viceprimar Radu Botez, va rog!

Domnul viceprimar Botez Radu

Foarte scurt, pentru ca s-a facut referire la partea aceasta de oportunitate. Sigur putem sa avem foarte multe semne de intrebare vizavi de toate sporturile care se desfasoara in Iasi, vizavi de modurile in care aceste sporturi au fost finantate, dar chiar cred ca la acest sport am putea totusi sa vedem oportunitatea, avand in vedere ca jucatorii sunt toti ieseni, lucrul care nu se intampla la cealalta sporturi unde avem foarte multi mercenari. Este singurul sport care se desfasoara in sala si echipa este intr-o liga superioara, si sigur fara sa fac referire la partea economica vizavi de acest proiect, cred ca am putea intr-adevar la mai multe sporturi, si aici iarasi dau un exemplu sahul, sa incurajam cumva participantii la aceste sporturi, sportivii ieseni.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, va rog domnule consilier Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Eu ii multumesc domnului consilier Gavril pentru ca a facut o analiza si s-a uitat in interiorul proiectului mai in amanunt, intrucat banuiesc ca si executivul va examina, suntem de acord cu proiectul si cu finantarea echipelor respective, cu atata doar daca exista vreun capitol in care s-a facut o omisiune, s-a facut un lucru care nu exceda din punct de vedere legal si trebuie revizuit intr-o hotarare viitoare, suntem de acord cu proiectul respectiv. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da! Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Cu 1 abtinere, rectific a domnului consilier Postolache, proiectul numarul 16 a fost adoptat.

Proiect nr. 17

Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași; Va rog domnule consilier Ghizdovat!

Domnul consilier local Ghizdovat Vlad

Interventia mea face referire atat la punctul 17 cat si la urmatorul punct, punctul 18, si in general vreau sa fac cateva aprecieri cu privire la toate Statele de functii si propuneri de modificari de organigrame, care vor veni spre aprobare in Plenul Consiliului Local.

Stimati colegi, desi politica liberala este una de eficientizare si transparentizare a administratiilor locale si desi este parerea noastra ca, aparatul de specialitate al Primariei municipiului Iasi este unul supradimensionat, in momentul in care executivul a venit cu grila de salarizare marita considerabil, noi am aprobat acest proiect de hotarare, pentru ca suntem de acord ca nu putem face performanta fara o finantare corespunzatoare, insa de atunci nu am vazut nici o analiza a eficientei aparatului de specialitate din punctul de vedere al resurselor umane, o analiza facuta eventual de catre un organism de specialitate pe resurse umane, un organism extern, nu audituri interne, sau daca s-a facut aceasta analiza, va rugam sa ne o aduceti la cunostinta. Stim cu totii ca in Romania, in orice sondaj de opinie, increderea este scazuta in functionarii publici si o problema semnalata de toti cetatenii, nu numai de cei din Iasi, este cea a ineficientei aparatelor administrative. Prin urmare, grupul de consilieri PNL, va solicita domnule primar, ca sa incepeti demararea unor proceduri de audit extern realizate de o firma de specialitate in domeniul resurselor umane, care sa ne dea un raport exact asupra eficientei sau ineficientei aparatului administrative, asupra incarcarii pe munca, sa vedem daca putem reduce din posturi, poate unele directii chiar au nevoie de suplimentare, daca angajatii sunt eficienti si mai au nevoie de ajutor, trebuie sa avem o analiza pertinenta a acestui lucru chiar daca poate fi o incarcare bugetara de cateva zeci de mii de euro, eu cred ca intr-un termen scurt si mediu vom economisi sute de mii de euro. Pana nu avem aceasta analiza ca sa stim de unde plecam si unde dorim sa ajungem din punctul de vedere al eficientei aparatului administrative, va informam ca astazi vom vota pentru Statele de functii si organigramele, daca pana la sedinta viitoare nu vedem un inceput al acestui demers, sau consultare de piata, un anunt de intentie bugetare pentru acest audit, incepand cu sedinta urmatoare nu vom mai vota nici un Stat de functii si nici o organigrama propusa de executivul primariei, pentru ca nu avem un indicator al eficientei acestui aparat. Va multumim!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur ca da, apreciem grija pe care o purtati acestui lucru si nu este nici macar ironie, bine, Proiectul de hotarare face trimitere la total altceva, are alt continut, se refera la un examen de promovare in clasa pentru un domn de la Serviciul incasare numerar, care s-a intamplat pe 8 august 2018, cresterea in clasa, promovarea in clasa, se face pe baza de concurs de catre cei care sunt ierarhic superiori, si care desigur reprezinta un atribut al legii statutului functionarului public. Se face aceasta analiza in permanenta. Noi nu avem inca organigrama ocupata si nu intentionam, ci dimpotriva avem o permanenta redistribuire de personal intre servicii, directii, functie de sa spunem concentrarea de activitate pe care o are primaria la anumit moment, asta pentru a pastra sa spunem un nivelul de salarizare ca si fond de salarii constant ,este in atentia noastra, nu as mai cheltui inca cateva sute de mii de euro sau zeci de mii de euro cum ati propus dumneavoastra, ca sa facem un audit pentru ca peste doua zile iti vine o lege de modificare a unor atributii si trebuie sa fac alt audit si peste o saptamana cum s-a intamplat deja, alta modificare de atribut si facem alt audit si o sa stam din audit in audit, pana cand nu o sa mai putem sa mai platim aceste audituri datorita costurilor. In fiecare zi, si este atributul executivului sa stam atenti asupra modalitatii in care trebuie sa flexibilizam aparatul propriu, astfel incat el sa devina din ce in ce mai eficient si sa raspunda si provocarilor legislative. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 18

Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia de Asistenta Sociala Iasi, incepand cu luna septembrie 2018;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 19

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Iași pentru perioada 2018 - 2023 si portofoliului de proiecte aferent;

Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Este foarte bine ca se realizeaza aceasta strategie, evident noi vom susține acest proiect de hotarare, dar inainte de a ne propune obiective atat de generoase, domnule primar, am putea incepe cu aplicarea acelor insemne distinctive pe cladirile de patrimoniu pentru a le putea localiza, este si o prevedere legala care obliga primarul sa faca acest lucru si cu aceasta ocazie poate impreuna cu Directia Judeteana de Cultura faceti si un recensamant al cladirilor de patrimoniu din municipiul Iasi si reactualizati lista existenta. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnule consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc. Am o intrebare punctuala, vad la pagina 5 un grafic, care este rezultatul unui sondaj, din ce inteleg, efectuat cu rezidentii orasului nostru, din care reiese ca principala lor grija si.. principala lor grija este siguranta si securitatea. Si as vrea sa-l rog pe comandantul Politiei Locale daca este prezent sa ne zica daca, care sunt datele, daca ele corespund, daca observam o crestere a infractionalitatii...datele astea sunt 2017 comparat cu 2016, dar poate sa vorbeasca si despre anul in curs daca are date intermediare. Adica as vrea sa vad daca aceasta perceptie este o perceptie sau este rezultatul unei cresteri reale si documentate a infractionalitatii Municipiului Iasi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da. Domnule comandant, aveti cuvantul.

Domnul director al Politiei Locale lasi- Zamfirescu Liviu

Desigur, vreau sa fac o precizare ca aceste date statistice ar trebui sa cuprinda si situatia operativa care este inregistrata la nivelul Politiei Municipiului Iasi. Cunosc aceste date, dar nu le detin oficial, ca la nivelul Municipiului Iasi a scazut criminalitatea din punct de vedere al indicatorilor statistici fata de anul trecut, insa semnalele care le avem noi la nivelul politiei locale prin dispecerat incepand din luna iunie s-au inregistrat mai multe conflicte stradale, n-as putea spune mai multe ca anul trecut si de aceea am intocmit un plan de masuri pana la sfarsitul anului in curs, un plan care sa vizeze siguranta stradala. insa la viitoarea sedinta de consiliu voi fi in masura sa prezint date statistice in cooperare cu Politia Municipiului Iasi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Multumim domnule comandant Zamfirescu. Va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Da, asa cum spuneam si in sedintele reunite ale comisiilor consiliului local, e un proiect european care vine sa faca o analiza asupra modalitatii de sustinere a strategiei noastre de crestere a calitatii turismului in municipiul Iasi. Siguranta, securitatea, mobilitatea, ma asteptam ca de la aceasta statistica la ce valva s-a facut, sa fi fost pe primul loc calitatea aerului sau multe alte chestiuni, care s-au perpetuat in spatiul public, fac parte din grijile de zi cu zi ale fiecarui cetatean. Toata lumea vrea in primul rand sa fie sanatos si sa fie sigur. Daca va uitati un pic acolo se refera la nivelul de importanta adica, care este clasamentul grijilor de zi cu zi nu se refera la deficiente ci la importanta ... la ce dam noi importanta in primul rand cand ne gandim la promovarea orasului, la cresterea calitatii turismului si la alte aspecte care tin de aspectul general al vietii noastre de zi cu zi pentru ca daca mergem intr-o statistica facuta pe problemele orasului, vorbim despre alte lucruri. Acolo circulatia rutiera face parte din principala grija a iesirilor in momentul de fata, de asta spun, e o alta abordare din punct de vedere statistic, programul de ... sa spunem nu identificare, ca identificare s-a facut si stiti foarte bine pe fiecare monument istoric gasiti o placuta speciala, care-l defineste ca monument istoric, dar acum implementam un program impreuna cu Facultatea de Geografie, Sectia de turism, prin care aducem informatii suplimentare fata de fiecare obiectiv turistic din Iasi, monument istoric sau nu, si deja prin municipiu gasiti instalate ramele pe care vor fi puse placutele, placutele exista, instalam si ramele chiar langa Teatrul National sunt doua, pentru ca e o informatie mai laborioasa si vom continua pana la sfarsitul acestui an. Multumim foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru ?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat in unanimitate.

Proiect nr. 20

Proiect de hotarare privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al Municipiului Iasi care beneficiaza, in anii fiscali 2019 - 2020, de reducerea impozitului pe cladiri, pentru cladirile aflate ”in clasa energetica A” care detin o certificare oficiala recunoscuta la nivel national si international ca si ”cladire verde”;

Domnule consilier Ignat.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Ma bucur sa avem un astfel de proiect pe ordinea de zi, mai ales ca un astfel de proiect,, de exemplu la Cluj s-a implementat acum 5 ani si e bine sa ne aliniem si noi cu oamenii care fac lucruri, iar pentru domnul primar as vrea sa ii transmit ca poate se impiedica si de celelalte doua proiecte depuse de liberali, legat de ajutorare de minimis, unul pentru mediul privat si celalalt pentru economie circulara si poate le regasim pe ordinea de zi. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cu ”e”, impedica, scuze, va rog domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sincer, problema nu sta la mine, sta la domniile voastre, eu asa am retinut, ca dumneavoastra va impiedicati de mine. Nu ma impiedic de nimic, de regula fac lucrurile cum se cuvine si in temeiul legii, nu promovez hotarari de consiliu care nu sunt acoperite de legalitate, iar aceasta.. acest proiect din pacate pot s-o spun, dar nu neaparat ca o observatie negativa, nu va apartine sub nici o forma, daca-mi amintesc eu foarte bine despre cladirile verzi, prima interventie am avut-o impreuna cu Dan Zaharia, cu Andrei Postolache si s-a intamplat nu acum 5 ani, ci acum doi ani, dupa care am facut regulamentul de promovare, aprobarea schemei de minimis, apoi a fost discutia pe comisie pe vremea domnului consilier Marcel Istrate impreuna cu colegii de la PSD, s-a elaborat acel regulament, l-am publicat, l-am aprobat in Comisia de mediu si am ajuns in momentul de fata. Nu pot decat sa va multumesc. Ce ni se cuvine sa luam, cum spunea si Isus ”sa-i dam Cezarului ce-i al Cezarului” si sa mergem mai departe. Multumim. Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 21

Proiect de hotarare privind aprobarea reglementarii suprafetelor minime de 30% - spatii verzi aferente terenurilor care sunt transferate din extravilan in intravilan, in Municipiul Iasi;

Sper sa nu confundati mancarea cu mancarimea ca ne intindem...

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Am citit proiectul de hotarare si am o intrebare pentru domnul primar. Aici este trecut faptul ca registrul spatiilor verzi din Municipiul Iasi, prevede ca suprafata verde este de 695 de hectare si intrebarea mea este daca aceasta suprafata de spatiu verde cuprinde si padurile si spatiile verzi din cimitire de la periferia orasului.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule consilier Postolache.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc, nu vreau sa-i rapesc ocazia colegului de a primi un raspuns, dar am observat in continutul acestui proiect ca pentru prima data avem o cifra foarte clara de numar.. de metri patrati de spatiu verde pe cap de locuitor in Iasi, care reiese din registrul spatiilor verzi al municipiului Iasi, care pentru mine e o relativa noutate de-a lungul timpului s-au vehiculat tot felul de cifre de genul asta, vreau sa intreb acest registru este disponibil undeva on-line, il putem gasi, unde-l gasim si noi ca sa.. sau publicul general ca sa-l studieze. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Dupa ce finalizam si clarificam toate aspectele legate de.. sa spunem suprapunerile pe care le-am identificat cu proprietati private, pentru ca inca si acum ni se mai aduc in atentia noastra hotarari judecatoresti privind puneri in posesie. In fiecare saptamana suntem notificati, diverse actiuni judecatoresti, care ajung definitive si irevocabile si pe care noi trebuie sa le contorizam, modificand de fiecare data registrul spatiilor verzi. Speram sa inchidem la un moment dat aceasta chestiune si sa-l aducem si in atentia domniilor voastre, iar acest proiect de hotarare nu vine decat sa puncteze necesitatea cresterii suprafetei de spatiu verde care a ajuns in momentul de fata la circa 1046 de hectare, in urma sa spunem raportului pe care l-am efectuat in vederea promovarii PUG Iasi. Din aceasta decizie a noastra reusim sa dublam aceasta suprafata si sa o facem alternativa unei populatii de pana la 800.000 de locuitori, perspectiva pe care desigur o putem atinge in diverse conditii printre care si reforma politica, este una dintre conditiile ca sa ajungem la 800.000 de locuitori. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Boisteanu, va rog.

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Cred ca... si solicit aici o lamurire, cred ca spatiul verde pe cap de locuitor este mult mai mare pentru ca de fapt exista undeva spatiu verde, dar el este inregistrat in acte ca fiind curti constructii si el nu poate fi identificat, adica noi facem o raportare la ceea ce este trecut in registru, dar de fapt, real spatiul verde de care beneficiem este cu totul altul si mult mai generos decat ceea ce apare in scriptic. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, cu mentiunea ca domnul Ignat a .. domnul consilier Ignat a parasit sala, mai aveti ceva de adaugat domnul consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Da, foarte pe scurt, in principiu si eu sunt de acord cu... adica noi nu discutam pe cifre clare, nu zic ca o fi mare, o fi mic, eu sper sa fie cat mai mult spatiu verde pe cap de locuitor, acest registru este prima data cand am avea o sursa unica, credibila de informatii la care sa ne uitam si de asta sunt .. incurajez prezentarea sa publica cat mai repede.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez, va rog.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da si eu as vrea sa spun cateva cuvinte aicea. Avem o documentatie foarte ampla in ceea ce priveste acest registru al spatiilor verzi. Documentatia insemnand ca stim in fiecare loc din oras, spre exemplu ce fel de copac avem, deci este atat de.. de ampla, fiecare centimetru as putea sa spunem din oras. Intr-adevar cum spunea si domnul profesor Boisteanu spatiu verde este net mai mare decat spatiu verde luat in calculul acestui registru. In registru se ia.. n-as putea zice formal, dar exista o legislatie care permite intr-un anumit mod luarea in calcul a spatiului verde, avem valoare foarte clara a numarului de metri de spatiu verde pe cap de locuitor si exact cum spunea Domnul Primar la un intravilan de vreo sase mii si ceva de hectare a orasului, daca vom reusi sa introducem extravilanul sau daca se va reusi sa se introduca, pentru ca nu noi vom face lucrul acesta, extravilanul in intravilan stiti ca suprafata Iasului este cam de 100 de km patrati, vreo 9.600 de hectare, diferenta de.. de intre actualul intravilan si extravilan, ar permite intr-adevar dublarea spatiului verde, juridic, pentru ca sigur spatiul verde real este net mai mare decat acesta evidentiat juridic.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da domnul consilier Harabagiu, va rog. Domnul viceprimar.

Domnul viceprimar Harabagiu Vasile Gabriel

Doar o completare la ce-a spus colegul Radu Botez, la acest inventar putem spune sa.. ca putem adauga si cele 8 trupuri de padure, aproximativ 400 de hectare care nu sunt evidentiate in ceea ce.. ce v-a fost relatat pana acum.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Noi am mai avut discutii cu privire la aceasta zona verde a Iasului, vreau sa remarc doua aspecte. In momentul cand ai posibilitatea cu un avion de mici dimensiuni sa zbori deasupra Iasului, ti se prezinta un covor verde. In momentul in care se face evaluarea acestor terenuri strict dupa lege, care fac parte din zona verde, vezi ca nu exista verdeata suficienta, Mai mult decat atat, vreau sa va spun ca Iasul nu este ceva suspendat in aer si tinut acolo fara sa tinem seama si de imprejurimi. Noi avem un pulmon de aer si de sanatate dat si de padurile din zona Bucium, Ciurea, Breazu, Ciric ... toate astea sunt zone care alimenteaza acest oras cu ceea ce noi folosim pentru a avea un ambient corespunzator. Este o prevedere legala privind inventarierea acestor spatii verzi, care nu tine seama de: liziere, de curtile institutiilor publice. Daca ne uitam la Institutul de Igiena, la Petru Poni la... au spatii verzi si gradini in curtile acestor institutii care nu sunt luate in considerare de cei care evalueaza aceste spatii, ca sa le puna in acei metri patrati care comunitatea europeana le-a stabilit pentru fiecare locuitor al unui municipiu. Asa ca e aicea o.. un lucru, care uitandu-ne la orasele europene si facand o comparatie, unde nu exista decat vaze cu flori puse pe pavele, consider ca Iasul dupa parerea mea are destul spatiu verde. Daca mergem in marile metropole, nu exista decat trei parcuri la ... unde o fost Bastilia si inca doua, care au fost declarate parcuri naturale in Paris, pentru ca nu se poate face ceva acolo, ca e un loc istoric, declarat istoric, Bastilia fiind o... dar in rest cladirile sunt una langa alta, nu exista decat o rigola de pomi pe Champs-Elysees si cu asta punct. Deci cum justifica un oras atat de mare spatiu verde si cum il justificam noi care... intr-adevar cand esti deasupra orasului, orasul este acoperit de verde. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Si cum... domnul consilier, cum ii mai bine la Oslo sau la Paris? Cum ii mai bine la Oslo sau la Paris?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Nu, eu fac comparatiile astea, pentru ca suntem in aceasta comunitate europeana, ni se impun niste reguli si regulile care ni se impun nu sunt respectate in primul rand de cei care au puterea s-o hotarasca, avand mai multi consilieri decat noi in Consiliul Europei, bineinteles ca vor avea putere de decizie in ceea ce priveste stabilirea unor procente, parametri si altele. Si in momentul in care vii tu si spui ca eu am mai mult spatiu verde decat tine, el vine si te contrazice, si pe ce te contrazice? Pe niste date inexacte.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Asa este, domnul consilier Postolache, va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Da, daca... ma bucur ca dimineata am depasit Oslo si Viena, acuma tocmai am trecut de Paris, pana la sfarsitul sedintei sper sa luam si Londra.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

In final ajungem tot timpul la lasi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, asadar epuizate discutiile pe tema acestui subiect supun proiectul la vot.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat in unanimitate de voturi.

Proiect nr. 22

Proiect de hotarare privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1 - 51, aflate in administrarea Municipiului Iasi;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 23

Proiect de hotarare privind decongestionarea traficului si reducerea poluării;

Va rog doamna consilier Gaburici.

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Consilierii Partidului Mișcarea Populara sustin proiectul de hotarare, privind decongestionarea traficului si reducerea poluarii. Propuneri similare a avut si Partidul Miscarea Populara in cadrul Comisiei de dialog social si in cadrul unor conferinte de presa, de aceea ne bucuram ca avem acest proiect pe ordinea de zi. Sa speram ca intr-adevar se va rezolva problema traficului cu acest proiect si de asemenea speram ca s-au luat masurile necesare, ca atunci cand traficul va fi deviat sa nu fie blocata activitatea economica a Iasului. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Domnul consilier Postolache va rog.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Multumesc, o intrebare oarecum similara am si eu, sustin acest proiect, insa mi se pare un proiect foarte greu de implementat, de exemplu, in intervalul 7-9 dimineata ar trebui sa oprim toate camioanele pe bulevardul Socola, adica orice camion care vine de pe DN24 dinspre Vaslui ar trebui sa nu stiu, sa-l oprim, sa-l stationam undeva 2 ore, sa-i dam o amenda. Nu am nimic impotriva principial la chestiunea asta, vreau doar iar sa-l.. cer confirmarea domnului comandant al Politiei Locale ca suntem pregatiti pentru lucru asta, pentru ca nu mi se pare deloc o sarcina usoara si as vrea sa ne asiguram ca proiectul asta va avea efecte concrete si vom reusi sa-l implementam, sa nu ramana doar o hotarare goala. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnul consilier Surdu, va rog.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Venim mai aproape in Ungaria, dumneavoastra stiti ca romanii care trec prin Ungaria, pentru ca vin dinspre Europa, Italia, toate drumurile ca sa intre in Romania, stiti ca au restrictii de circulatie atunci cand vor ei, ma refer la statul vecin. Deci nu este un grafic de restrictii de circulatie si daca veti merge cu masina, veti vedea la un moment dat un card de masini, asa cum spuneati mai inainte, care asteapta, este corect si normal si in Municipiul Iasi sa restrictionam traficul greu. Din punctul meu de vedere daca ar exista sosea de centura ar trebui total restrictionat acest trafic greu.

Domnul consilier local Postolache Andrei

Sunt complet de acord, adica mi-am exprimat sustinerea si am acelasi interes cu cel exprimat de dumneavoastra sa vad pus in practica, nu vreau sa scot in evidenta ca nu trebuie sa tragem pe dreapta acele camioane, insa vreau sa intreb unde, cum suntem pregatiti pentru asta, vom bloca strada si asa mai departe. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Sa nu ne lungim foarte mult, exista o logica a abordarii acestui proiect de hotarare, exemplul dat de dumneavoastra, cei care vor parcurge DN 24 coborand dinspre Vaslui, intentia noastra a fost sa nu mai traverseze pasajul Socola la orele de varf, de asta ati vazut ca interdictia este si pe stanga si pe dreapta, sa-l obligam sa se duca pe Trei Fantani, astfel incat sa iasa in zona industriala si sa evite traversarea centrului orasului. El va putea sa reintoarca dupa iesirea din orele de varf pe Calea Chisinaului si sa abordeze si zona intens circulata, deci nu-l oprim la intrarea in Municipiu, ci il deviem pe o cale de circulatie care sa permita decongestionarea, avand in vedere ca filtru cel mai greu de trecut este pasajul Socola si Bulevardul Socola, de asta noi il vom dirija catre Trei Fantani, sa-si poata continua drumul. Strada Bucium fiind strada care trece pe langa Carrefour, deci el nu mai ajunge acolo, ajunge pe partea cealalta. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Domnule consilier Ignat, va rog.

Domnul consilier local Ignat Etienne

Daca tot le deviati pe strada Trei Fantani, v-as ruga sa rezolvati si toate gropile pe strada Trei Fantani.

Domnul primar Chirica Mihai

Sigur, dupa preluarea guvernarii, vom face o centura de lux acolo, dar se lucreaza, mai avem inca un tronson de finalizat, cel care a fost plombat anul trecut, este deja nota de comanda data la Citadin si intram peste ea.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, oare nu cumva parte din colegi au avut colegi care au raspuns ani de-a randul de Ministerul Transporturilor si-au fost ieseni, va rog domnule viceprimar Botez.

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, lucram la ora actuala si speram intr-un viitor apropiat sa reusim sa realizam acest lucru adica in urmatoarele saptamani la o banda de stocare spre drumul Trei Fantani, daca ati observat s-a mai montat un stalp, vor fi cablurile redirectionate spre.. deviate spre noul stalp si vom avea inca o banda de circulatie pe soseaua Bucium pornind de la pasarela, tocmai pentru a crea o banda de stocare la stanga pentru cei de pe Trei Fantani si avem in vedere in viitor si cumva refacerea acelei intersectii, incercam sa discutam cu proprietarii din zona si sa gasim solutii de schimburi de terenuri pentru a reface acea intersectie.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - presedinte de sedinta

Da, asadar trecem la votul proiectului.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 24

Proiect de hotarare privind completarea Anexei 3.2. (Strazi Municipale) a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu terenul in suprafata de 6360,55 mp, aferent DCL 1823, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Iasi;

Care are si un amendament

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 25

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 9 (Unitati de invatamant) a HCL 212/2018, de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi;

Inteleg ca nu vreti sa spuneti nimic. Va rog domnule consilier Ciobotaru.

(Domnul consilier local Ghizdovat Vlad a iesit din sala de sedinta).

Domnul consilier local Ciobotaru Florentin Traian

Nu, dimpotrivă, mulțumesc pentru ca-mi oferiți ocazia sa atrag atentia asupra acestui proiect de hotarare. Am avut discutii si la nivelul grupului de consilieri ai Partidului Social Democrat, ca persoana fizica sunt direct interesat, pentru ca activez in sistemul de invatamant preuniversitar, se pare ca nota de fundamentare este foarte bine facuta, argumentata de niste hotarari judecatoresti. Intelegem ca legea trebuie respectata, insa rugamintea mea personala si a colegilor de la Partidul Social Democrat este ca sa i se propuna acestui cetatean un schimb rezonabil de teren, astfel incat sa nu fie impiedicata desfasurarea activitatii din cadrul Liceului CFR din Iasi. Am dorit sa atrag atentia, suntem pentru respectarea legii, dar trebuie sa sustinem si invatamantul. Va multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, multumesc domnule consilier, in schimb e de apreciat propunerea dumneavoastra, numai vom avea nevoie si de sprijinul colegilor liberali, care sper ca vor ajunge la sentimente mai bune fata de cetatenii ce au nevoie de schimburi intr-adevar si situatii punctuale care chiar ar ajuta comunitatea sa se dezvolte optim. Va rog, domnule primar.

Domnul primar Chirica Mihai

Stim cu totii situatia acelei proprietati, de altfel e si motivul pentru care am... n-am tergiversat, am incercat sa-l convingem pe domnul Roibu ca ne deranjeaza, chiar ne deranjeaza intre camine acolo, s-a modificat de vreo doua ori folosinta pentru cladirea propusa si speranta noastra e sa accepte un schimb de terenuri, sau sa-l cumparam sa-l lasam in proprietatea scolii si vizam nu numai spatiile scolare, unde reusim si alte suprafete de teren din interiorul unor cvartele de cladiri. Multumesc foarte mult.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 26

Proiect de hotarare privind completarea art. 3 al Hotararii de Consiliu Local nr. 43/28.02.2017 de trecere din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi, a bunurilor aflate in exploatarea Companiei de Transport Public Iasi S.A., cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 27

Proiect de hotarare privind completarea anexei 2 - bunuri de preluare, prin act aditional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 in vederea implementarii proiectului ” Managementul Integrat al Deseurilor in Iasi”;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 28

Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata, transport separat si depozitarea deseurilor municipale si a deseurilor similare provenite din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori si ajustarea tarifelor utilajelor folosite in activitatile serviciului de salubrizare, servicii care fac obiectul Contractului de concesiune prin incredintare directa a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iasi nr. 90979/05.12.2007, folosite de Societatea SALUBRIS S.A. Iasi;

Proiect Va rog, domnule consilier Timofciuc.

Domnul consilier local Timofciuc Razvan

Dupa cum am anuntat si public, noi nu vom sustine inca o majorare a taxei de salubritate, amintiti-va ca anul trecut s-a mai majorat odata cu 33% in medie taxa de salubritate, daca acest proiect de hotarare va fi adoptat, vom avea o crestere a taxei de salubritate de aproximativ 40% in decurs de 1 an. Dar dincolo de asta pe mine ce ma frapeaza oarecum este ca de fiecare data atunci cand cei de la Salubris au parte de o politica, care ma rog inseamna pentru ei cresterea costului de operare, repede vin in Consiliu local si solicita crestea taxei de salubritate. Imi cer iertare da asta .. director la.. sau un astfel de management poate fi director si un copil de 5 ani, de fiecare data cand iti cresc costurile de operare, sa vii in Consiliu local si sa soliciti cresterea taxei de salubritate. Totusi directorul e platit de acolo cu 2500 de euro pe luna, ilustri membri din consiliu de administratie, care incaseaza indemnizatii destul de generoase, nu s-au gandit mai intai sa identifice niste masuri de eficientizare a companiei, astfel incat sa scada costurile si sa nu fie nevoiti sa puna in carca cetatenilor orice crestere de operare a salubritatii in Municipiul Iasi. CIC PO 03/F3

Deci aceasta politica pe mine sincer ma frapeaza, ca de fiecare data vin in Consiliu local si ei acolo practic ce fac, nu identifica metode, solutii prin care sa scada costurile? Si vreau sa va mai aduc in discutie ca am facut o comparatie cu orasele de dimensiunea Iasului si la Cluj, pentru a va da un exemplu taxa de salubritate este 7 lei si 10 bani pentru cei care locuiesc la bloc, iar la Iasi daca acest proiect de hotarare va fi aprobat, va fi de 8 lei 90 de bani. Pentru agentii economici taxa la Cluj va fi.. este de 45 lei pe metru cub de deseuri colectate, la Iasi va fi de 90 lei, dubla daca acest proiect de hotarare va fi adoptat. Eu va incurajez pe toti sa nu sustinem acest proiect de hotarare si sa ii rugam pe cei de la Salubris sa gaseasca metode de a.. alte metode de a genera mai multe venituri pentru companie. Multumesc.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Da, eu continui in spiritul domnului consilier Surdu si din Ungaria venim la..ati fost pe litoral anul asta sa vedeti cam cum arata Constanta? ma refer aici din punct de vedere al salubrizarii, sa vedeti ca noi, Iasul chiar suntem... din punctul asta de vedere Slava Domnului suntem bine organizati. Va rog, domnule primar!

Domnul primar Chirica Mihai

Eu nu am sa insist foarte mult, nici nu mi-a atras foarte multe atentia, este normal si in primul rand este grija mea in principal sa incerc sa temperez orice tendinta de crestere a tarifelor, pentru ca relatia directa dintre cetateni si serviciile publice se face in special prin executiv, prin primarie, dar totodata nu pot sa stau indiferent cand vad ca lucrurile tind sa scada si performanta companiei de asemenea sa scada in masura in care tarifele nu acopera nivelul cheltuielilor.

Am asistat in ultima perioada la o scadere destul de evidenta a posibilitatii de supravietuire a acestei companii, daca nu incepem sa ne ajustam tarifele, pentru ca motivatiile sunt absolute pertinente si nu numai aici, peste tot, nu vrem sa facem ipocrizie, cresterea tarifelor pe serviciile publice se face in corelare cu politicile rationale. Noi nu putem sa ramanem izolati undeva intr-o insula, intr-o bula de cristal a acestei tari, si sa nu remarcam faptul ca am avut cresteri de salarii minime pe economie, avem o crestere permanenta a costului cu combustibil care a crescut la 6,3% fata de perioada anterioara a anului trecut. E o crestere a numarului de personal, pentru ca e necesar sa acoperim din ce in ce mai mult toata suprafata orasului, nu avem doar centrul si centrele de cartier, trebuie sa ajungem peste tot. Volumele recuperate de deseuri municipale, este intr-o continua crestere, necesarul de multiplicare al punctelor de colectare este intr-o continua crestere, necesarul de echipare este intr-o continua crestere, pentru ca vrem sa fim un oras civilizat, un oras european in care curatenia sa fie unul dintre principalele noastre atuuri, dar nu putem decat, sa tinem cont de acesti indicatori si acesti parametri care ne obliga. La fel de bine acum doi ani de zile, am fost singurul oras din Romania care am scazut tariful la termoficare cu 20 lei, tocmai datorita masurilor de dezvoltare, in fine, de investitii, pe care le-am intreprins in acele locuri. Nu ne este usor, este o situatie creata de o anumita conjunctura de parametri si printre care asa cum am spus combustibilul si cresterile salariale au fost cei mai importanti dintre acestia. Eu cred ca 4,26%, este rezonabil pentru urmatorii doi ani de zile pe care sa-i putem analiza. Speranta noastra este ca declinul unor preturi de cost la diverse categorii de combustibil sa inceteze si ma refer la cresterea exploziva a acestora si sa nu influenteze foarte mult. Ati vazut foarte clar si pe transportul public am venit cu asemenea propunere cu diverse amendamente prin care sa fundamentam posibilitatea de a utiliza mai mult abonamentul decat tichetul de calatorie si credem noi ca tot acest plan de masuri vin sa imbunatateasca performanta serviciilor publice, adevarat, punand umarul cu totii. Ne gandeam foarte bine si ne gandim si in perioada urmatoare, daca spre inceputul anului 2020 nu putem sa gandim si o politica de subventionare si o sa o avem in calcul si pentru partea de salubrizare, dar in momentul de fata, curatenia pe spatiile publice, parcuri, si alte spatii publice pe care le administram, noi o platim, partea de salubrizare efectiva este o relatie directa dintre operator si populatie sau agentul comercial. 4,26% a venit sa acopere pe de o parte inflatia, cresterea unor alti indicatori, pret de consum si salarii. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da! Cine este pentru? Domnul consilier Ciobotaru, imi cer scuze, va rog!

Domnul consilier Ciobotaru Florentin Traian

Nu e nici o problema! Nu o sa comentez aspecte legate de acest proiect, dar tot daca veni vorba de Salubris, am o rugaminte catre conducerea acestei regii, de foarte multe ori orarul de preluare a deseurilor cu aceste autogunoiere, ca or fi Renault sau de alta marca, se realizeaza la niste ore extrem de dificil de gestionat. Punctual, pe Sararie vine auto autogunoiera in jurul orei 8:00, 8:30. Ba mai mult se duce catre Colegiul Eminescu catre Inspectorat. Acolo sunt strazi cu sens unic. Oare nu gasim un timp rezonabil sa preluam gunoiul? De multe ori asistam la blocaje in acea zona. Eu insumi am fost martor ocular la multe situatii, chiar am vrut sa sun directorul regiei, dar dupa o discutie cu cei care preluau gunoiul, care erau extrem de revoltati, ca le-am atras atentia, am dezamorsat sa spun, putin aceasta situatie. Poate gasim un orar civilizat astfel incat sa nu impiedicam circulatia atat circulatia pietonala cat si a autoturismelor cel putin pe aceasta zona unde am vazut punctual. Multumesc frumos!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul Bucur, va rog!

Domnul Bucur Dumitru presedintele Asociatiei Grupul Asociatiilor de Proprietari si Locatari

O completare sau mai bine zis am o rugaminte la dumneavoastra! Deci, in regulamentul de salubrizare, nu este trecut registrul in care se tine evidenta gunoiului strans. Pentru ca da, dar nu este prinsa. s-ar putea fizic sa-l aiba Salubrisul, dar nu exista in legislatie, ori prin registrul respective stim exact care este cantitatea de gunoi care intra in.la groapa de gunoi, stim ce gunoi este strans pentru ca sunt vreo cinci sau sase categorii pe care fiecare ar trebui sa aiba alt pret si daca nu avem la ce sa ne raportam, o sa facem ca acum vreo 15 ani, in care se aduna cantitatea de gunoi si pot pune document la dispozitia dumneavoastra, care intra in groapa de gunoi si se impartea la 321 de mii de persoane. Da? Si facea un pret. Dar Salubrisul sau cum se chema atunci Citadinul oferea servicii la patru sute cincizeci de mii de locuitori. Insemna o anumita suma de bani care era in afara si nu stia nimeni ce se intampla cu ea. Multumesc mult! Deci ar trebui in regulament sa fie trecut registrul, pentru ca daca ne uitam la regulamentul pe care il avem in fata, la articolul 4, deci unde sunt termini si notiuni utilizate, la r, deci avem numai CIC PO 03/F3

doua.reciclare si reteta. Nu exista registru pentru ...trecut in regulament...asta specifica inclusiv norma europeana, inclusiv Legea 211/2011. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da, dau cuvantul domnului primar, sa va raspunda!

Domnul primar Chirica Mihai

Voi fi foarte scurt! Este obligatia fiecarui operator de salubritate sa tina acest registru. Este o obligatie provenita insasi din programul de aderare la Uniunea Europeana si impus de catre Comisia Europeana, pentru ca orice activitate de intrare se facem prin cantarire, identificarea tipului de deseuri, introducerea statiilor de sortare si ulterior efectuarea echilibrului intre ce a intrat, ce s-a depozitat si ce s-a recuperate. Este o obligatie care o avem de la sfarsitul anului 2009, odata cu finalizarea primei etape din depozit este si acum, este preluata si de Consiliul Judetean, exact in aceiasi parametri si probabil ca viitorul operator de depozit va face acest lucru, in mod cert de altfel, si exista o raportare periodica facuta la Agentia Locala de Protectia Mediului si transferata mai departe la Agentia Nationala, dupa centralizarea de catre acestia. Il rog pe colegul meu, pe domnul Manciu, in interiorul regulamentului serviciului cel pe care noi l-am aprobat si l-am si actualizat, acum nu demult, daca trebuie facuta, sa spunem, corectie mai explicit asupra acestui lucru, o facem pe structura si pe proiectul de hotarare care va fi supus atentiei Consiliului Local. Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Asadar supunem la vot acest proiect!

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 1 abtinere si sase voturi impotriva sau cinci.va rog voturile impotriva inca o data! 5 voturi Impotriva!

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 29

de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iași a mijloacelor fixe (locuri de joaca) cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

(Domnul consilier local Pintilei Mihail a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 30

Proiect de hotarare privind propunerile de criterii de acces la locuinta si ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte destinate inchirierii tinerilor, construite prin ANL in Municipiul Iasi;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

(Domnul consilier local Pintilei Mihail a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 31

Proiect de hotarare privind aprobarea unor proceduri in emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului Iasi si aflate in administrarea Consiliului Local Iasi prin Directia Fond Locativ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 32

Proiect de hotarare privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 366/31.10.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata Iasi, str. Dr. Codrescu, nr. 6, numar cadastral 19229, CF 133468 pentru investitia Construire Sediu Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul la fost adoptat.

Proiect nr. 33

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului dintre imobilul din str. Mosu, nr. 10, in suprafata de 978 mp (Anexa B), proprietate privata, cu un imobil echivalent valoric din proprietatea Primariei Municipiului Iasi, respectiv a terenului in suprafata de 900 mp localizat in intravilan Municipiul lasi, str. Pacurari, nr. 12 - 18, identificat cadastral in CV 64, parcela CAT 2286 (Anexa A);

Va rog domnule consilier Gavril!

Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu

Buna ziua! Am cercetat cu deosebita atentie si in cadrul grupului PSD, proiectul de hotarare de la punctul 33 si am avea totusi nevoie fiind in sedinta publica de doua raspunsuri lamuritoare din partea executivului. In primul rand noi stim inca din corespondenta dintre deputati sau fosti deputati de Iasi in ministerele de resort, ca acolo s-ar fi dorit sa se construiasca un bazin de inot olimpic, preluandu-se exemplul municipiului Cluj-Napoca, care are deja doua bazine de inot olimpice. Cercetand cu atentie materialul pus la dispozitie de dumneavoastra observ, ca de fapt ar fi vorba despre un bazin de inot acoperit si intrebarea, o prima intrebare este daca noi fortam acuma, fortam, daca noi propunem un schimb de 978 mp cu 900 mp pentru un bazin de inot care ar putea fi in viitor omologat de catre Federatia Internationala de Natatie si sau si de catre Comitetul International Olimpic ca fiind bazin de inot sau doar un bazin acoperit, cu alte cuvinte o simpla piscina acoperita pentru care municipalitatea doreste sa faca acest schimb, asta una ar fi. Si a doua lamurire pe care as dori sa o am, este daca terenul pentru care se propune acest schimb se afla sub bazinul respectiv si m-ar interesa exact proportia in care el se afla sub bazinul respectiv, adica cati din metrii patrati ai terenului se afla efectiv sub bazinul respectiv?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Da, din ce stiu era vorba de aproximativ 100 mp ... suprapunerea, daca vreti sa răspundeți domnule primar,

va rog!

Domnul primar Chirica Mihai

Eu as face doar un scurt istoric dar probabil ca lucrul asta l-am mai discutat. Bazinul Olimpic, cum s-a numit el la demararea acestei investitii, cand unii dintre noi eram foarte tineri, unii chiar mult prea scolari, a fost o investitie initiata de catre Ministerul Educatiei impreuna cu Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, pe la inceputul anilor 90 dintr-un proiect mai vechi. El s-a initiat pe o suprafata de teren pusa la dispozitie de catre municipiul Iasi, suprafata care ocupa cateva hectare, ulterior au intrat legile proprietatii, suprafata a fost fragmentata. Investitia inceputa din anii 92, si sigur ca da, a ajuns intr-o situatie destul de grea in sensul ca, Ministerul Educatiei a oprit finantarea acesteia pentru ca nu era rezolvata problema unor puneri in posesie pe amprenta bazinului care deja o parte din el fusese construit. Punerea in posesie s-a facut ulterior inceperii investitiei. Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi nu mai putea continua acest proiect pentru ca nu era detinatorul de drept al terenului si nu putea sa initieze un schimb de terenuri cu actualul proprietar, dar singura sansa era spre proprietar, spre Consiliul Local. Bazinul de inot olimpic, neolimpic, el trebuie continuat, este o investitie in curs, preluata de la Universitatea cu conditia finalizarii ei si dupa cum stiti din proiectul de hotarare, am cerut conditia finalizarii prin surse nerambursabile, o hotarare pe care tot impreuna am luat-o, au fost numeroase incercari de a efectua acest schimb de terenuri. Terenul face parte dintr-o suprafata de 938 m, care ocupa partial bazin, spatiu dintre bazin si gard si partial strada Parcului, deci e o intreaga suprafata desfasurata pe obiective publice. Credem ca este o oportunitate, o oportunitate care va insemna pentru noi, trebuie sa redemaram procedura de reproiectare a acestuia. Nu mai corespund nici normele tehnice care au stat la baza, vorbim despre anii. s-a schimbat si zonarea seismica de la data proiectarii acestui bazin pana in momentul de fata. Posibilitatea de a-l finaliza sigur pe structura existenta, ce va mai necesita din punct de vedere a conditiilor de siguranta in exploatare, cele cedate de catre Inspectoratul de Situatii de Urgenta, modalitatea in care o sa gestionam mai departe accesele pe suprafata ramasa pana in 8000 mp, posibilitatea de a-l integra in activitatea sportiva si didactica a universitatilor iesene, pentru ca am spus nu vrem sa devina un bazin municipal pe care sa il utilizam, la inchiriat ca strandul. El trebuie sa ramana ancorat in structura de baza a invatamantului universitar, pentru ca va deservi si Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prin sectia de inot pe care o are in momentul de fata si universitati tehnice, care au fost sa spunem detinatorul de drept acestei investitii si sigur ca da si orasului. E o oportunitate pe care o putem avansa. Drumul pana la finalizare, omologare, este un drum din punctul meu de vedere destul de lung, dar trebuie sa incepem si noi o data sa-l facem. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Doamna consilier Gaburici, va rog!

Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana

Da, multumesc, deja am primit o parte din raspunsuri! Pot sa spun doar ca acest proiect mi-as dori ca acest proiect sa fie tratat cu prioritate in ceea ce priveste finantarea lui, pentru ca Iasul asa cum am spus-o in niste interpelari anterioare are nevoie mare de acest bazin fie ca va fi olimpic, desi nu mai corespunde standardelor, fie ca va fi un bazin de inot. Multumesc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Avem o premiera cu schimburile, poate si la PUZ-uri, in lipsa liderului si a vice- liderului, poate veti vota in cunostinta de cauza.

Proiect nr. 34

Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului de terenuri echivalent valoric pentru imobilele identificate cadastral prin Cartea Funciara nr. 157126 in suprafata de 339 mp, Cartea Funciara nr. 157128 in suprafata de 134 mp, Cartea Funciara nr. 157204 in suprafata de 50 mp, proprietatea municipalitatii (Anexa B) si trenul din str. Han Tatar f.n., Carte Funciara nr. 151834, proprietate privata in suprafata de 523 mp (anexa A);

Domnul consilier Surdu, va rog!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Grupul de consilieri PSD, solicita amanarea acestui proiect!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat, va rog!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Si grupul consilierilor PNL solicita amanarea!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul Postolache, si dumneavoastra solicitati? ... Sa va afiliati grupurilor. Da, ca urmare a solicitarii colegilor, este un amendament in premiera sustinut de ambele formatiuni politice, amanarea proiectului numarul 34 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Deci un vot impotriva si 3 abtineri. proiectul a fost amanat.

(Domnul consilier local Jugrin Lucian a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 35

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, soseaua Stefan cel Mare si Sfant, nr. 105, numar cadastral 3570/3/3/1/1, CF 127594 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Cine este pentru? Va rog inca o data voturile pentru... Luam o pauza de consultari? ... domnul consilier Ciobotaru, va rog frumos, cu tot respectul, stiu ca dumneavoastra sunteti foarte organizat si disciplinat.

Domnul consilier local Ciobotaru Traian Florentin

Imi cer scuze. M-am conformat.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin - președinte de sedinta

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 5 abtineri, proiectul a fost adoptat.

(Doamna consilier local Gaburici Violeta Adriana a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 36

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, ZONA BUCIUM T166, numar cadastral 130115 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi pentru construire locuinta individuala, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Aceleasi 5 abtineri. Va rog inca o data abtinerile. Inseamna ca cineva a votat data trecuta cu doua maini. 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 37

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, sos. Bucium, nr. 50, numar cadastral 133268, 122818, 160616, intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, refunctionalizare, extindere Han Trei Sarmale si construire hotel, persoana juridica;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri.

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 38

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. Cicoarei, nr. 44, numar cadastral 144343, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 39

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, zona Galata, T 45, numar cadastral 142575, intocmit in vederea construirii de locuinte pe teren proprietate, persoana fizica;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 40

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA VASILE LUPU NR. 29, NUMAR CADASTRAL 152513 Intocmit in vederea construirii unei locuinte colective mici pe teren proprietate, persoane fizice;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 41

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA TABACULUI NR. 48, NUMERE CADASTRALE 152252, 152252-C1, intocmit in vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate privata, persoana juridica ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 42

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 151128 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu cu functiuni mixte (clinica medicala in sistem ambulatoriu, locuinte colective si functiuni anexe) pe teren proprietate, persoana juridica;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 43

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zona, IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 78, NUMAR CADASTRAL 157065, 157066 Intocmit in vederea realizarii lucrarilor de extindere cladire existenta C1, construire spatii de productie, depozitare, birouri prin demolare cladire C2, persoana juridica ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

(Doamna consilier local Gaburici Adriana Violete a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, STRADA AUREL VLAICU NR. 83, NUMAR CADASTRAL 128094 Intocmit in vederea construirii unui ansamblu rezidential de locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

(Domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 44

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, STRADA AUREL VLAICU NR. 88A, NUMAR CADASTRAL 125334 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri. Daca iesiti si dumneavoastra trei, o sa fie voturi in unanimitate in premiera, dupa trei ani, nu?

Proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 46

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137637, 137638, Intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice ;

Proiectul numarul 46 a fost retras.

Proiect nr. 47

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iasi, SOSEAUA ALBINET NR. 25, NUMAR CADASTRAL 130265 intocmit in vederea realizarii lucrarilor de reparatii capitale, extindere si etajare locuinta existenta, persoane fizice ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri, proiectul a fost adoptat.

(Domnul consilier local Timofciuc Razvan a intrat in sala de sedinta).

Proiect nr. 48

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA LT. IONESCU NR. 9-9A, NUMAR CADASTRAL 153725, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri. Domnul Ignat, va abtineti? 4 abtineri. Votati la proiectul asta, numarul 48? Cu 4 abtineri

proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 49

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA SPITAL PASCANU NR.2-4, NUMERE CADASTRALE 159351 si 160300, intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate privata, persoana juridica si persoana fizica ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 4 abtineri, proiectul a fost adoptat.

(Domnul consilier local Timofciuc Razvan a iesit din sala de sedinta).

Proiect nr. 50

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IANCU BACALU NR. 31A, NUMAR CADASTRAL 136291 intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 51

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, ZONA GALATA, NUMAR CADASTRAL 156999, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective cu spatiu comercial la parter pe teren proprietate, persoane fizice;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 52

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iasi, str. Friederick, nr. 13, numar cadastral 129624, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate, persoana fizica;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 53

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 6A, NUMAR CADASTRAL 124205 intocmit pentru «Modificare alinieri laterale si suprafata edificabila, cu mentinerea

POT si CUT stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr. 111/31.03.2015 pe teren proprietate privata, persoana juridica » ;

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? 3 abtineri, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. 54

Proiect de hotarare privind alegerea Președintelui de sedinta Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai Am rugămintea sa amanam votarea acestui proiect. Mulțumesc!

(Domnul consilier local Timofciuc Razvan a intrat in sala de sedinta).

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Propunerea pe care vreau sa o fac la punctul numarul 54, președinte de sedinta, domnul Gabriel Surdu. Va rog sa supuneti la vot propunerea!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul consilier Ignat!

Domnul consilier local Ignat Etienne Propunerea noastra e colegul Razvan Timofciuc!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul Surdu!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Am spus in ordine sa supunem la vot propunerile! Propunerea de amanare, propunerea domnului consilier si viceprimar Gabriel Harabagiu si propunerea colegului Ignat Etienne.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Pai, mentinandu-va propunerea sunteti...

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Sa amanam!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Am inteles!

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Votarea acestui punct!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Bun. Prima propunere, amendament la acest proiect, sa amanam pana la inceputul sedintei urmatoare votarea acestui proiect!

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Stati, stati, numarati, cine este pentru amanare! 4, 5, 6...6 voturi.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Va rog inca o data voturile pentru amanarea proiectului numarul 54!

9 voturi, proiectul ... amendamentul a fost respins!

Amendamentul numarul 2, propus de domnul viceprimar Gabriel Harabagiu!

Doamna secretar Denisa Liliana Ionascu

De ce e respins? Este 50-50.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Nu-i din functie? Dar nu-i din functie?

Doamna secretar Denisa Liliana Ionascu La propunerea de amanare, e cu majoritatea prezenta.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

A, deci la propunerea cu amanare este cu majoritatea...si cum e?

Doamna secretar Denisa Liliana Ionascu

Au fost 9 din 18. Au fost 9.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Reluam votul! Pentru amanare!

Cine este pentru amanare?

Cine se abtine?

Nu s-a adoptat amanarea. Reluam votul pentru propunerea domnului viceprimar Harabagiu, in persoana domnului consilier Surdu ca viitor presedinte de sedinta!

Cine este pentru?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Nu il vreti pe domnul Surdu presedinte de sedinta?! Va deranjeaza?

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Ceva.cati suntem in sala?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

18.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Inseamna 9 la 9, nu?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Inca o data va rog! Cine este pentru propunerea facuta de domnul viceprimar Harabagiu?

Cate voturi sunt? Sa le numaram! 5 voturi pentru!

Deci nici acest amendament nu a fost aprobat!

Propunerea domnului consilier Ignat! Cine este pentru ... ca domnul consilier Timofciuc sa fie presedinte de sedinta?

Va rog cine este pentru domnul Timofciuc? 1, 2, 3....nu sunteti pentru dumneavoastră? 4...Cereti o pauza de consultari? 4 voturi pentru!

Cine este impotriva?

Si cine se abtine? Deci si acest amendament a fost respins!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

O alta propunere! Același președinte nu poate sa ramana. Iar proiectul nu a fost scos de pe ordinea de zi si nici nu a fost respins!

Doamna secretar Denisa Liliana lonascu

Si nici amanat!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Motiv pentru care va rog sa faceti o alta propunere stimati colegi sau alte propuneri!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Nu, eu imi dau seama ca domnul consilier Razvan Timofciuc a avut o mare placere sa lucreze cu mine ca si presedinte de sedinta si el a facut o strategie...a.o adevarata strategie ca sa mai raman eu inca 3 luni sa inteleg. Dar nu se poate, regulamentul nu permite!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Domnul presedinte, daca imi permiteti sa revin: o alta propunere din partea colegilor sau alte propuneri, pentru ca proiectul nu a fost nici respins, nici amanat!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Va rog domnule consilier Ignat!

Domnul consilier local Ignat Etienne

Propunem pe domnul Alexandru Cotofan!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Cine este pentru propunerea domnului Ignat, ca domnul Alexandru Cotofan, domnul consilier, sa fie presedinte de sedinta?

Sunt 5 voturi, este respinsa si aceasta propunere!

Domnul Ignat....

Domnul consilier local Ignat Etienne

Propunem pe domnul Tudor Dornean!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Dar nu...o lungim domnul...cine este pentru domnul Tudor Dornean?

Acelasi numar, 5 voturi pentru!

Ca urmare, avand in vedere ca nu este nici o propunere care sa intruneasca numarul de voturi.

Domnul consilier local Surdu Gabriel Mihai

Proiectul se amana!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Proiectul trebuie discutat la inceputul sedintei viitoare, nu?

Doamna secretar Denisa Liliana Ionascu

Fara presedinte de sedinta nu se pot desfasura sedintele Consiliului Local!

Prin urmare, cel tarziu la sedinta urmatoare, va trebui sa fie ales un presedinte de sedinta pentru ca si acest Consiliu sa functioneze in deplina legalitate!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Domnul viceprimar Botez, va rog!

Domnul viceprimar Botez Radu

Da, daca tot este moda propunerilor, m-am consultat atunci telefonic si este de acord, il propun pe domnul Vintila din partea Coalitiei PSD - ALDE.

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Da, cine este pentru propunerea domnului viceprimar Botez? Propunerea fiind domnul consilier Vintila

Iordan!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

2, 4, 7...va mai ganditi?

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

Ca urmare, sedinta urmatoare va incepe cu un proiect pe ordinea de zi, care sa fie o nominalizare pentru presedintele de sedinta si sa intruneasca si ...

Doamna secretar Denisa Liliana Ionascu

Propuneti amanarea sa se voteze!

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Stimati colegi, completarile, nu ati scapat, va rugam!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

In primul rand, stimati colegi ar trebui sa lamurim problema cu amanarea!

Reluam votul pentru amanare! Daca il amanam, daca nu, ar trebui sa stam aici pana iese cineva presedinte de sedinta, stiti cum e.

Cine este pentru amanarea acestui proiect avand in vedere ca nu s-a intrunit numarul de voturi pentru nici o propunere?

Domnul viceprimar Harabagiu Gabriel Vasile

Majoritatea!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- președinte de sedinta

Ca urmare, proiectul a fost amanat!

Discutam completarea numarul C.2.

Proiect C2

Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 289/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - 24 autobuze electrice";

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat.

Proiect nr. C3

Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 290/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - 20 autobuze electrice";

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri? Proiectul a fost adoptat.

Proiect C4

Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul Anexei 1 - "Acord de parteneriat" din Hotararea de Consiliu Local nr. 291/27.07.2018 pentru proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - tramvaie";

Cine este pentru?

Voturi impotriva?

Abtineri?

Proiectul a fost adoptat, in unanimitate.

Va rog domnule consilier Boisteanu!

Domnul consilier local Boisteanu Paul Corneliu

Daca ordinea de zi este epuizata si pentru ca s-au stins toate discuțiile, dati-mi voie ca in nume personal, sa ii urez pentru ziua de maine: La multi ani domnului primar!

Va multumesc!

Domnul primar Chirica Mihai

Multumesc foarte mult!

Domnul consilier local Boca Adrian Florin- presedinte de sedinta

La multi ani domnului primar, pentru ziua de maine!

Acestea fiind spuse, incheiem sedinta, spre regretul domnului consilier Ignat, domnului consilier Timofciuc, care nu se vor mai intalni prea curand cu mine, presedinte de sedinta, nu? Ca nu ne da voie regulamentul!

Da, multumesc, sa aveti o zi buna!

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier Local

BOCA ADRIAN FLORIN


SECRETAR MUNCIPIUL IASI, DENISA LILIANA IONASCU

CIC PO 03/F3