Hotărârea nr. 152/2015

HOTARAREnr. 152 din 2015-07-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A IMOBILULUI SITUAT IN STR. DIMITRIE POMPEI NR. 4 (FOSTA STR. FABRICA DE GLUCOZA NR. 2-4), SECTOR 2 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 388/2016CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului


Local al Sectorului 2 a imobilului situat în str.Dimitrie Pompei nr.4 (fostă str.Fabrica de Glucoză nr.2-4), sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-solicitarea Ministerului Apărării Naționale nr.A6797/04.06.2015;

-Hotărârea Guvernului nr.714/2010 privind schimbarea titularului dreptului

de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului; -Hotărârea Guvernului nr.107/2011 privind trecerea din domeniul public al

statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora;

Potrivit prevederilor art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.c), alin. (5) lit.a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului ocal al Sectorului 2, a unui imobil în suprafață de 40.000 mp., situat în str.Dimitrie 3ompei nr.4 (fostă str.Fabrica de Glucoză nr.2-4), sector 2, București, pentru ■ealizarea de locuințe și dotări aferente.

Art.2 Imobilul prevăzut la art.1 se identifică potrivit anexei care face parte


ca o


ntegrantă din prezenta hotărâre.


.9-

3Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București; România; tek: h <11305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României, prin grija Secretarului general al municipiului București.

Art.4 Primarul general,»prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Secretarul general al municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.07.2015.Ionel Cristini ii DeaconescuCONFORM CU

ORIGINALULSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag 2

iMulîjpJicat

Semnătura


10 AUG, 2015

.GL:..


Anexa 1La HCGMB nr.


Anexa


DATELE DE IDENTIFICARE


jMultiplicat l0Ayua15


ale imobilului aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale solicitat a fi transmis în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Nr.

crt.

Nr. M.F.

Codde

clasificare

Tip bun

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care predă

Persoana juridică care preia

1

2

3

4

5

6

7

1

103.562

8.29.09

Imobil 429

Str. Dimitrie Pompei nr. 4 (fost Fabrica de Glucoza nr. 2-4), sector 2, București

Statul Român Ministerul Apărării Naționale

Municipiul

București

9

Consiliul Local al Sectorului 2