Hotărârea nr. 156/2015

HOTARAREnr. 156 din 2015-07-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D)- INTERVENTII URBANISTICE IN ZONA CENTRALA A CAPITALEI, DETALIUL 4.1 SI 4.2 - REALIZARE ACCESE AUTO SI PIETONALE SUPLIMENTARE IN PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTALHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Intervenții urbanistice în zona centrală a capitalei, detaliul 4.1 și 4.2 - realizare accese auto și pietonale suplimentare în Parcaj Subteran Intercontinental

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1129/1249815/29.07.2014;

-    Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1409/8608/09.10.2013;

-    Ministerul Culturii - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz favorabil nr. 1433/Z/15.12.2014;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 78/09.12.2014;

-    Administrația Străzilor București: aviz de traseu nr. 989/17.02.2015;

-    Ministerul Apărării Naționale: aviz nr. D/5458/19.12.2014;

-    Ministerul Afacerilor Interne: aviz nr. 3.852.422/15.01.2015;

-    Serviciul de Telecomunicații Speciale: aviz nr. 220565/18.03.2015;

-    Serviciul Român de Informații: aviz nr. 65.726/04.12.2014;

-    METROREX S.A.: aviz nr. M07.03/959/24.02.2015;

-    Ministerul Transporturilor: acord nr. 9036/26.02.2015;

-    Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1272715/03.10.2014;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1308818/5876/09.03.2015;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, cu modificările și completările ulterioare;

_


^Tcip^


- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Intervenții urbanistice în zona centrală a capitalei, detaliul 4.1 și 4.2 - realizare accese auto și pietonale suplimentare în Parcaj Subteran Intercontinental, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef (CTATU - P.M.B.) nr. 5/23.04.2015, prezentat în anexa nr. 1 și cu planșa de reglementări vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglemnetare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.07.2015.


Pag 2


Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


AVIZ ARHITECT ȘEF NR.jT    2015
P.U.D. - INTERVENȚII URBANISTICE ÎN ZONA CENTRALĂ A CAPITALEI, DETALIUL 4.1 Șl 4.2 - REALIZARE ACCESE AUTO SI PIETONALE SUPLIMENTARE ÎN PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

ELABORATOR:    S.C. C.C.P.E.C.-U.A.U.I.M. S.R.L. - R.U.R.( ABCDEF6G5G6) - Prof.dr.arh. FLORIN MACHEDON;
BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - DIRECȚIA INVESTIȚII;

SOLICITARE înregistrată-la C.I.D.R.C.-P.M.B. cu Nr. 1318255.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin P.U.D.: Terenul care a generat P.U.D., se află în intravilanul Municipiului, în domeniul public al Municipiului București, în conformitate cu Certificatele de Urbanism Nr. 1409/8608 din 09.10.2013 și Nr. 1129/1249815 din 29.07.2014, emise de Primăria Municipiului București.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Terenul analizat prin P.U.D. se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, în P.U.Z. - Zona Protejată 04b, b-dul modernist Brătianu.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 și completată cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012, zona studiată se încadrează în subzona funcțională CP4 - subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice, subzona nucleului central comercial și de afaceri. Conform P.U.Z. - Zone construite protejate, aprobate cu H.C.G.M.B. 279/2000, zona studiată este inclusă în Zona protejată nr.04b, b-dul “modernist” Brătianu, subzona Cp1 b.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:

Certificatele de Urbanism Nr. 1409/8608 din 09.10.2013 și Nr. 1129/1249815 din Avizul Administrației Străzilor - Municipiul București, Aviz nr.: 989 /17.02.2015,

Avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Aviz nr.: 78 / 09.12.2014,

Avizul Ministerului Culturii, Aviz nr.: 1433/Z/15.12.2014,

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B, Aviz nr.:1272715 / 03.

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B., Aviz nr.:5876 / 09.03.2015,

Avizul METROREX, Aviz nr.: M07.03 / 959 /24.02.2015,

Avizul Ministerului Apărării Naționale, Aviz nr.: D.5830 /19.12.2014,
g DiRECȚiA -o,, t i A3ISTE.N’fA TEHNICĂ , \\&. SI jhRiriiPÂ nl,


Avizul Ministerului Administrației și Internelor / Ministerul Afacerilor Interne, Aviz nr.: 3.852.422 /15.01.2015,

Avizul Serviciului Român de Informații, Aviz nr.: 65.726 / 04.12.2014,

Avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Aviz nr.: 220565 18.03.2015,

Suport topografic / cadastral vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București nr. 6561 /04.02.2014 si nr. 6557/04.02.2014.

Având în vedere, consultarea, analizarea, expertizarea și fundamentarea tehnică de specialitate a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - P.M.B. din data de 12.02.2014, asupra reglementărilor urbanistice propuse pentru dezvoltarea spațial durabilă și urbanistică a zonei:

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,
CONFORM PLANURILOR DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE
REGLEMENTĂRILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL PUD POT FI FOLOSITE PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A ACCESELOR AUTO Șl PIETONALE SUPLIMENTARE ÎN PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL,

IDENTIFICATE PRIN COORDONATELE TOPOGRAFICE MENȚIONATE PE PLAN FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Realizare acces auto suplimentar în parcaj subteran Intercontinental din B-dele Nicolae Bratianu și Carol I; INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI: Nu este cazul;

REGLEMENTĂRI CIRCULAȚII: Conform planurilor de reglementări urbanistice; (planșele 2.0-4.1U și 2.0-4.2U)

•    DETALIUL 4.1 - REALIZARE ACCES AUTO ÎN PARCAJ DIN B-DUL NICOLAE BRĂTIANU + PIETONAL (LIFT);

•    DETALIUL 4.2-REALIZARE ACCES AUTO ÎN PARCAJ DIN B-DUL CAROL I;

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi folosit după aprobata documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează iprevederile dooOmentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.D. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege. Prezentul aviz de urbanism este valabil numai cu condiția păstrării configurației edificabilului reglementat, ophform plariului vizat spre neschimbare.

Dovada achitării taxei de exercitare a^dreptului de semnătură - RegistmJLUrbaniștilor din Romania, Nr. factură 5924 din 12.OÎ ,2O15\ în conformitate cuprev^derilrfijLCjța.M.B. nr.405/16.12.2009, avizul șeȚaxeaza eu 13 lei, chitanța seriaA07 nr.418T87/12.01.2015:<\

IUNICIPIULUI BUCUREȘTI    / fZ