Hotărârea nr. 173/2015

HOTARAREnr. 173 din 2015-09-30 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 155/27.07.2011 PRIVIND APROBAREA TRECERII UNEI SECTIUNI IN SUPRAFATA DE 1.050 MP DIN IMOBILUL - PARCUL CIRCULUI, SITUAT PE ALEEA CIRCULUI NR. 6, SECTOR 2, DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CIRC&VARIETE; GLOBUS BUCURESTI REVOCA HCGMB NR. 155/2011COMF@RM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București


H OTĂRÂ R E

pentru revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 155/27.07.2011 privind aprobarea trecerii unei secțiuni în suprafață de 11.050 mp. din imobilul - Parcul Circului, situat pe Aleea Circului nr. 6, sector 2, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Circ & Variete Globus București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului;

Luând în considerare adresa Circ & Variete Globus București nr. 2627/26.06.2015;

Ținând cont de prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 155/27.07.2011 privind aprobarea trecerii unei secțiuni în suprafață de 11.050 mp. din imobilul - Parcul Circului, situat pe Aleea Circului nr. 6, sector 2, din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Circ&Variete Globus București.

Art.2 Predarea-primirea imobilului se va face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe bază de protocol încheiat între reprezentanții Circ & Variete Globus București și reprezentanții Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Circ & Variete Globus București și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bucureș Nr. 173Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro