Hotărârea nr. 177/2015

HOTARAREnr. 177 din 2015-09-30 PRIVIND MAJORAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL APROBATE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL PENTRU A ASIGURA PLATA SALARIILOR IN LUNA OCTOMBRIE 2015 IN LIMITA PLAFONULUI APROBAT MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN UTILIZAREA SUMEI DE 524 MII LEI DIN FONDUL DE REZERVA LA DISPOZITIA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN BUGETUL APROBAT PE ANUL 2015 COMPLETEAZA HCGMB NR. 80/2015HOTĂRÂRE

privind majorarea cheltuielilor de personal aprobate unor instituții de interes local pentru a asigura plata salariilor în luna octombrie 2015 în limita plafonului aprobat municipiului București prin utilizarea sumei de 524 mii lei din Fondul de

Rezervă la dispoziția Consiliului General al Municipiului București în bugetul aprobat pe anul 2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă modificările bugetului Teatrului de Comedie pe anul 2015 și bugetului Circului Globus pe anul 2015, la cheltuielile de personal, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului de Comedie pe anul 2015 se majorează cu suma de 222 mii lei și bugetul de venituri și cheltuieli al Circului Globus se majorează cu suma de 302 mii lei.

Art.2 Se aprobă diminuarea Fondului de Rezervă cu suma de 524 mii lei la capitolul 54.02, subcapitolul 54.02.05, art. 50.04 și se majorează cu 524 mii lei la capitolul 67.02 - Subvenții pentru-instituții publice, totalul bugetuInUacaL^ pe anul 2015 nu se modifică.    ..... '

Art.3 Primarul General al Municipiului București și aparatul său de specialitate vor include modificările din prezenta hotărâre în Bugetul propriu al municipiului București pe anul 2015 și anexele acestuia și vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2015.

București, Nr. 177
CONFORM CU


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1J/


77<c,


QVc,ANEXA la proiectul de hotărâre privind rectificarea cheltuielilor de personal aprobate unor instituții de interes local pentru a asigura plata salariilor in luna octombrie 2015MII LEI

Cod

indicator

Instituția

prevederi

aprobate

influente

prevederi

rectificare

Teatrul de Comedie

10

Cheltuieli de personal

2.218,00

222,00

2.440,00

10,01

Ch salariale in bani

1.800,00

179,00

1.979,00

10,01,01

Salarii de baza

1.800,00

179,00

1.979,00

10,03

Contribuții

418,00

43,00

461,00

10,03,01

Contribuții de asigurări sociale de stat

284,00

29,00

313,00

10,03,02

Contribuții de asigurări de șomaj

11,00

1,00

12,00

10,03,03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

97,00

10,00

107,00

10,03,04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,00

1,00

11,00

10,03,06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

16,00

2,00

18,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

9.220,00

222,00

9.442,00

Circul GLOBUS

10

Cheltuieli de personal

2.323,00

302,00

2.625,00

10,01

Ch salariale in bani

1.809,00

231,00

2.040,00

10,01,01

Salarii de baza

1.797,00

229,00

2.026,00

10,01,05

Sporuri pentru condiții de munca

12,00

2,00

14,00

10,03

Contribuții

514,00

71,00

585,00

10,03,01

Contribuții de asigurări sociale de stat

394,00

51,00

445,00

10,03,02

Contribuții de asigurări de șomaj

10,00

2,00

12,00

10,03,03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

95,00

14,00

109,00

10,03,04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

8,00

2,00

10,00

10,03,06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

7,00

2,00

9,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

10.633,00

302,00

10.935,00