Hotărârea nr. 184/2015

HOTARAREnr. 184 din 2015-10-29 PENTRU APROBAREA "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016"HOTĂRÂRE

pentru aprobarea „Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2016”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 39698/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;,

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă „Planul de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2016”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.10. 2015.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1i

t. -. '•

■c i


*OI


PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2016 AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL

Funcția publica


secretar al județului


secretar al Municipiului Bucuresri


director general


director general adjunct


director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale


director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al ai^orităților administrației publice locale


serviciu


ef birou


ictii publice de conducere specifice


Tfrtal categoria funcționari publici de conducereNr.

maxim de funcții publice


22


62


103


Nr. de funcții publice ocupate


16


49


Nr. de funcții publice vacante


13


22


Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate1


Nr. maxim de funcții publice

supuse

. - ..2 reorganizam


Nr. maxim de funcții publice

rezervate

• ..3 promovam

0

0


Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

0

0


Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

0

09    O

=S5î:^P\

vZ    F«#*fct

ia publica

Nr.

maxim

de funcții publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării2

Nr. maxim

de funcții publice

rezervate

- ..3 promovam

Nr. maxim de funcții publice

rezervate

«

promovării

rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

consilier Jiiridie^as^I grad profesional debutant

10

9

1

0

9

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

11

9

2

9

3

9

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

13

12

1

3

4

3

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

30

28

2

4

0

4

0

2

consilier clasa I grad profesional debutant

6

4

2

0

4

0

0

2

consilier clasa I grad profesional asistent

7

6

1

4

2

4

0

1

consilier clasa I grad profesional principal

34

28

6

2

10

2

6

consilier clasa I grad profesional superior

79

72

7

10

0

10

f .    %

7

expert clasa I grad profesional debutant

9

7

2

0

7

0

. m    —

2

expert clasa I grad profesional asistent

13

10

3

7

3

7

3

expert clasa 1 grad profesional principal

77

59

18

3

20

3

18

expert clasa I grad profesional superior

206

179

27

20

0

20

27

inspector clasa 1 grad profesional debutant

6

3

3

0

3

0

3

inspector clasa I grad profesional asistent

9

7

2

3

2

3

2

inspector clasa I grad profesional principal

13

9

4

2

3

2

X 0

4

inspector clasa I grad profesional superior

104

87

17

3

0

3

I; o

17

funcții publice specifice clasa I

0

0

0

0

0

0

0

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

A o

0

Total funcții publice clasa I.

639

537

102

71

71

71

Z! ’o

102

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

refej/^nt de spi^î^^t^clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

1    //'Q'

IfefqȚnt d/jfepeqjjaj^e clq

|a II grad profesional principal

2

1

1

0

1

0

0

1

1    ui    f/

? XI/    £/)

10 w 2flK

Funcția publica

Nr.

maxim

de funcții publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice

supuse

. _ ..2 reorganizam

Nr. maxim de funcții publice rezervate

promovării3

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

7

6

1

1

0

1

0

1

funcții publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

JCL

0

Total functi i publice clasa II •'    •''■ -

9

; 7

7:Z/;:    -2

/ 1/

--3-: i

referent clasa IU grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

;■ •„ a ț:

o

referent clasa m grad profesional asistent

7

6

1

0

2

o

l    1

referent clasa IU grad profesional principal

4

3

1

2

1

2

b

Z    1

referent clasa HI grad profesional superior

47

43

4

1

0

1

4

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0 —

0

Total funcții publice clasa III    '

7-Sfc'-':58

'52

6

?7 3 '

: 77:7 7-6 - '

Total funcții publice execuție

7 7    706

596

110

75    -

■' 75    ..

■15    " ,

O

110

a—

SîBHSSS

/ ȘEF SERVICIU

Cristian NICULAE

lințarea se referă la posturile de nivel inferior transformate în posturide^fltadsupericy în urma promovării, prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

2)    Prin reorganizare se înțeleg posturile care se desființează prin transformare în urma promovării.

3)    promovarea se referă la promovarea în grad, ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și cu avizul Primarului General.