Hotărârea nr. 186/2015

HOTARAREnr. 186 din 2015-10-29 PENTRU APROBAREA "PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSONELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016"Consiliul General al Municipiului București '    '    ■ ii. 11    zzzz

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea „Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2016”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București ©> și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 35854/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;,

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă „Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2016”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.10. 2015.t 10 NOV. 2015Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B nr.


r-o

a

cnPlanul de ocupare al funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București

pentru anul 2016


<o-

-    < Fpnctia publica

-> \\

'/ j

Nr. maxim

de

funcții

publice

Nr. funcții publice ocupate

Nr. funcții publice vacante

Nr. maxim

de funcții publice care vor fi

infim ta te

Nr. maxim

de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin

recrutare

(Rjectoțexecutiv din cadrul instituției -subordonate

1

1

0

0

0

0

0

o    L

director executiv adjunct din cadrul instituției publice subordonate

3

1

2

0

0

2

0

0

sef serviciu

9

8

1

0

0

1

0

0

sef birou

1

1

0

0

0

0

0

0

Total categoria funct. publici de conducere

14

11

3

0

0

3

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0 '

auditor clasa I grad profesional superior

3

0

3

0

0

0

0

1    t

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

o \\
O

>?

- • .

<v

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

2

0

2

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

1

3

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

0

îrtepector clasa I grad “profesional asistent

8

6

2

0

0

0

0

1

inspector clasa I grad profesional principal

15

7

8

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

32

16

16

0

0

0

0

0

Tot^Wunctii publice clasă *1^

66

30

36

0

0

0

0

3

refereprde\spec ial itate

clasa 11 grad profesional debutant^?/

0

0

0

0

0

0

0

0

rejerent-dg specialitate clasa Qzgrad profesional

= asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

4

0

4

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

Jl-

—0—-”1 ___

1

0

0

0

0

II 4

0    rf

referent clasa III grad

. t 1

-.d

0 HOtîM]

0

^\a*    i77

- itfSF•    e

profesional principal

5

0

5

0

0

0

0

0

referent clasa 111 grad profesional superior

29

15

14

0

0

0

0

4

Total funcții publice clasa III

39

15

24

0

0

0

0

4

Total funcții publice execuție

105

45

60

0

0

0

0

7

Total funcții publice

119

56

63

0

0

3

0

7Sef Serviciu Resurse Umane