Hotărârea nr. 187/2015

HOTARAREnr. 187 din 2015-10-29 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA IRINA NICOLAU SPATIUL PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA DINTRE CALEA PLEVNEI SI STRADA SFANTUL CONSTANTIN, SECTOR 1HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Piața Irina Nicoiau spațiului public situat la intersecția dintre Calea Plevnei și strada Sfântul Constantin, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 07/09.10.2015 al Comisiei de atribuire de denumiri a municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Irina Nicoiau (folcloristă, etnolog, scriitoare și om de muzeu) spațiului public situat la intersecția dintre Calea Plevnei și strada Sfântul Constantin, sector 1.

Art.2 Piața sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Administrația Străzilor, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sector 1, Compania Națională Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.4 Primarul General al Municipiului București prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Anexa 1