Hotărârea nr. 193/2015

HOTARAREnr. 193 din 2015-11-16 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII DE LA mINISTERUL FINANTELOR PUBLICE A UNUI IMPRUMUT DIN VENITURI DIN PRIVATIZARE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 46/2015 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI FINANCIARE SI PENTRU MODIFIAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVEHOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și

Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice, Direcției Generale Economice -

» » ' »

Direcția Buget și Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe;

In conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

-    Cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

-    Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1.166 și următoarele referitoare la contracte sau convenții din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. b), alin. (2) lit. d),

alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c), alin.

(4) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5), alin. (6) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică-Jocală, republicată, cujmodificările~^i’'!

completările ulterioare.    Șcat iu'

......CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIU HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice;^ gnpi împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 2|48 milipapo^^cu o maturitate de maximum 20 de ani.    *™~

Art.2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face în scopul finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, detaliate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art.4 Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare a împrumutului contractat conform art. 1 se stabilesc prin convenția de împrumut.

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/ în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 16.11.2015.


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1- milioane lei -

Nr,

crt.

Detalierea cheltuielilor curente și de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece

Valoarea pentru care se solicită împrumut,

248 milioane lei din care:

cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece

cheltuieli de capital pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul

rece

1.

Total, din care:

- decont estimat octombrie 2015

40

0

2.

- decont estimat noiembrie 2015

90

0

3.

- decont estimat decembrie 2015

118

0

TOTAL

248