Hotărârea nr. 196/2015

HOTARAREnr. 196 din 2015-11-25 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI MBUCURESTI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 25 NOIEMBRIE 2015Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară din data de 25 noiembrie

2015

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând cererea domnului consilier Fătu Gabriel înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4815/6/25.11.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 5078/25.11.2015;

Conform art. 10 din anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se alege doamna consilier Dinu Maria Mirela în funcția de inte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru exțrcîbrdinară din data de 25 noiembrie 2015.hotărâre a fost adoptată în ședința extraodinară a Consiliului unicipiului București din data de 25 noiembrie 2015.


Buaure

Nr/196Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro