Hotărârea nr. 271/2015

HOTARAREnr. 271 din 2015-12-22 PRIVIND INCLUDEREA IN LISTA DE INVESTITII A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2016 A PROIECTULUI COD SMIS 31313 "REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE ORTOPEDIE FOISOR" SI APROBAREA FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL A TUTUROR COSTURILOR NEELIGIBILE SI A COSTURILOR SUPLIMENTARE CONEXE AFERENTE ACESTUIA
Consiliul General al Municipiului București

II


wr >    BiiBffiii 10'Sff!lilSl!liîlOIIOI!l';ffiii

: privind includerea în lista de investiții a municipiului București pentru anut 2016 *’ t â.proiectului cod SMIS>3,1313 „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ’ ,

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” și aprobarea finanțării de la bugetullocal,

SlfSWcostiirilor neeligibile și a costurilor suplimentare conexe âferehte ’ ™'’ v    p’ '1' /    acestuia    ;    ’ 1 ‘    2 8 DEL2015

*’■' ’;    PP". . ...    ....................... ,

Având în vedere expunerea de motive a PrimaruiurGeneTalUăr'

/, Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Management \Rroiecte șl Finanțări Externe - Direcția Generală de Dezvoltare și Investiții,

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție- socială- și raportul g^QișieiPeconomice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al fcftnicipiulul București,    >    ■ :

p1.i^bazai Programului Operațional Regional, 2007-2013 (POR), aprobat ; -‘prin DeciziaComisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

Având îrî vedere:    *    (

-'Contractul de finanțare nr. 3949/15.11.2013 încheiat între Ministerul

^Dezvoltării Regionale și Turismului (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) - AMPOR, Agenția1 pentru Dezvoltare Regională

^București, - Ilfov - Organism Intermediar pentru POR și UAT Municipiul

București privind acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOR pentru implementarea" proiectului nr. 3949 intitulat • „Reabilitarea, modernizarea și echiparea, ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” și actele adiționale la acesta;

M.B. nr. 115/2010, completată cu Hotărârea C.G.M.B. nr.

re ayfost aprobată documentația tehnico-economică pentru itarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al e Ortopedie Foișor”, în vederea obținerii finanțării investiției 313 - Axa pnoritară 3- îmbunătățirea infrastructurii sociale”,

3 intervenții 3.1;

î.M.B. nr./ 116/201 Q^notripletată cu Hotărârea C.G.M.B. t ^robat/proiectuKflSSb&ărea, modernizarea și echiparea


Splaiul Independentei 291-293; sector <

ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor” în valoare de 22.339.558,39 lei; inclusiv, T. VA, în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și contribuția proprie a municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiect;

-    Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de' acte adiționale de -

prelungire a duratehcontractelor da finanțare care nu se finalizează în perioada 1 de implementare, ,îrr scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia;    1 >

-    'Hotărârea- Guvernului nr. 678/2015, privind închiderea programelor operaționale finanțate în, perioada 2007-20.13, prin Fondul European; de-Dezvoltare Regională,, Fondul Social European,. Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare; .

-    Art. 41 alin (1) și (2) șt art.. 49 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.,

Luând act de Decizia CMPOR din, 19.11.2015. de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR - Ol - Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se, prelungește după expirarea perioadei'de implementare/eligibilitate a POR^2007-2013.    I    , .    ,

■ în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art: 45 alin.

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,-cu™-

modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUR HOTĂRĂȘTE:


ȘTF~


. Art'.î Se aprobă includerea în lista de investiții a, municipiului București pentru anul 2016 a proiectului „Reabilitarea; modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie-Foișor” cod SMIS 31313.

Art.2 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile și a cheltuielilor suplimentare conexe; în scopul îndeplinirii integrale a. obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității

acestuia.

Art.3 Se aprobă, data de 30.06.2016, ca dată limită, de finalizare a proiectului „ReablHt^rea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al SpitalulupClîhic de Qrtojzlpdie Foișor” cod SMIS 31313, în scopul îndeplinirii

integrate a.\obiectivei funcționalității acestui?

Art.4Se aproț oentru anul 2016 a termenul mențion? /proiectului „Reabilitare Spitalului Clinic de/


Ișt indicatorilor proiectului și în vederea, asigurării

Includerea în bugetul local al municipiului București hi de 21.847.988,81 lei necesară finalizării proiectului în art. 3, reprezepîâad^costurr neeligibile în cadrul )demizq/e^fieBh^^|! ambulatoriului integrat al ne Fois


Șe aprobă finanțarea de la bugetul local, prin bugetul Administrației

: J 'A?±!x£i"jiL„    Marli/'olo Ri mi iroeti a nnoti irilnr ci înlimantara' pnnava

'Și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității

i    M'mUSU feahrWKciti-* r£_


M

#>


S

?Art6: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Spitalul


'    Ortopedie Foișor și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, al

pjj($arUlui General al Municipiului’ București vor efectua toate demersurile

, ‘ ? p^ceșârejn scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului \șl în vedărea asigurării funcționalității acestuia.

' ,'rArt-? Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant legal ai municipiului București,, de a semna în numele și pentru municipiul București, £ toate documentele necesare finalizării și asigurării funcționalității obiectivului de ...........investiții. ..........‘..................

Ârt.8 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureșJi^^Spiîalul Clinic de Ortopedie Foișor vor aduce la îndeplinire prevederileprezânț/y hotărâri.

Această horarare a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General ’ Municipiului București din data/de22.12.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEIj Maria Mirele Dinu


SECRETAR GENERAL *R OS.AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TudorToma

București, 22.12.2015 Nr. 271

n


2 8 BEC. 2015


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3