Hotărârea nr. 273/2015

HOTARAREnr. 273 din 2015-12-22 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 77/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică si Juridică;

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 45 alin. (5), precum și art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmează:

a)    Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice se completează cu:

1.    Doamna Stoican Vichi Ștefania

2.    Domnul Dumitrescu Florin Alexandru

b)    Comisia pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali se completează cu:

trDoârhna Stoican Vichi Ștefania

X    j

2. Domnul DumitreScu Florin Alexandru

Art.ll Litera b) p^art. 3 pin Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012 se completează după cum urmeaza?

”7. Comisi# pentru /relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice

8.Comisîa pemtr/ relații cuorgariizâții neguvernamentale și alți parteneri sociali.” //    /

Art.lll Ppnctele/6 și/ema>r-a)^a>h^ din Hotărârea CGMB nr. 77/2012, se elimină. //    / //1 /

CONFORM CU

ORIGINALUL

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/2012 rămân neschimbs

.V Hotărârea C.G.M.B. nr. 77/2012, cu modificările și completările ultedâare, se completează cu prevederile prezentei hotărâri.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2