Hotărârea nr. 274/2015

HOTARAREnr. 274 din 2015-12-29 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015> MODIFICA HCGMB NR. 80/2015
Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificările în bugetul Municipiului București pe anul 2015 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista obiectivelor de investiții a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Vărsămintele din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltareAnexa 1ANEXA 1    /


RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Alte impozite și taxe


180250


7.800,00Venituri din recuneffarea cheltuieli imputatii si deșftfagubiri

Venituri dii/amenzi si alte sanctiun către altannstitutii de specialitate

Alte apienzi, penalitati si confiscat


Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului satu al unităților adtiv teritoriale


390207


2.450,00


1.633,00

1.854,00

-128.624,30

30,00

46,00

63,00

143,00

2.237,00

-13,00

997,00


9.433,00

57.354,00

49,00

2.530,00

930,00

2.215,00

5.043,00

2.237,00

1.687,00

3.447,00


Depozite speciale pentru construcții de locuințe

Finanțarea' acțiunilor privind reducerea riscului . fșeisrnfdăLhonsțțțgții^Sxistentâ cu destinație de

locuința 0    i


390210

3.353,00

75,00

3.428,00

420210

613,00

1,00

614.QQ,    <£?


MII LEI

INDICATORI

COD

CLASIFICATIE

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PROIECT

RECTIFICARE

BUGETUL LOCAL VENITURI

3.786.793,30

-119.963,00

3.666.830,30

din total:

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

61.500,00

1.282,30

62.782,30

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

86,00

5,00

91,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

4.800,00

145,00

4.945,00

Taxe și tarife pt eliberare licențe și autorizații de funcționare

160203

13.000,00

163,00

13.163,00

INDICATORI

COD

CLASIFICATIE

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PROIECT

RECTIFICARE

BUGETUL LOCAL CHELTUIELI

3.792.080,52

-119.963,00

3.672.117,52

Primăria Municipiului București Anexa 2.38 si

2.38-1

Autorități publice și acțiuni externe

51.02

285.122,00

-60.076,00

225.046,00

din total

Cheltuieli de personal

10

35.746,00

-3.000,00

32.746,00

Salarii de baza

10.01.01

24.865,00

-2.000,00

22.865,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1.035,00

-200,00

835,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

5.100,00

-800,00

4.300,00

Bunuri si servicii

20

73.649,00

-16.000,00

57.649,00

Furnituri birou

20.01.01

870,00

-600,00

270,00

încălzit iluminat si forța motrica

20.01.03

2.307,00

-200,00

2.107,00

Piese schimb

20.01.06

293,00

-200,00

93,00

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.338,00

-900,00

1.438,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si

funcționare

.    4.467,00

-1.400,00

3.067,00

Protocol si reprezentare    .s

20.30.02

\    720,0®

-200,00

520,00

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Despăgubiri civile Active nefinanciare ConstrucțiiInfluente la credite bugetare. Croitele de angajament raman nemodificat'

Sistem de management al situațiilor de urgenta la nivelul municipiului București

Module cu licență pentru pregatirea\jgenerarea automata in formatul impus de Sisternubtetional de Raportare FOREXEBUG.prin integrarea Sistemul Informatic Financiar-Contabil Integrat-expert bugetar utilizat în PMB, a situațiilor de raportare :Buget individual, Buget agregat, Balanța analitică de deschidere, Balanța analitică lunara"

Alte servicii publice generale din care

Fond de rezerva

Locuințe serviciî sî cfezVoîtăfepublica

Active nefinanciare <3 p nrp 9^15 ș


4.808,39

39.576,39


INDICATORI

COD

CLASIFICATIE

PREVEDERI

APROBATE.

INFLUENTE

PROIECT

RECTIFICARE

din care pe obiective:

Influente la credite bugetare. Creditele de angajament raman nemodificate

INDICATORI

COD

CLASIFICATIE

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PROIECT

RECTIFICARE

Transporturi

84

Străzi

84.02.03.03

479.676,00

-53.057,00

426.619,00

Active nefinanciare

71

377.656,00

-53.057,00

324.599,00

Construcții

71.01.01

377.656,00

-53.057,00

324.599,00

din total pe obiective

Influente la credite bugetare. Creditele de

angajament raman nemodificate:

Lucrai suplimentare BEI HCGMB 183/2006,

2.500,00

-2.490,00

10,00

Supralargire Sisesti Ion lonescu de la Brad Pasaj

Subteran

2.450,00

-1.200,00

1.250,00

Managementul Traficului

1.750,00

-124,00

1.626,00

Străpungere Grigorescu-Dudescu

33.000,00

-1.467,00

31.533,00

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești

20.000,00

-19.990,00

10,00

Penetrație Splaiul Independentei Ciurel

73.849,00

59,00

73.908,00

Reabilitare sistem rutier si linie tramvai Bd

Rebreanu

20.730,00

-1.336,00

19.394,00

Reabilitare Bd Aerogării

500,00

-490,00

10,00

Reabilitare sistem rutier si linii tramvai reabilitare

unica Sos Pantelimon

52.841,00

-14.729,00

38.112,00

Reabilitare sistem rutier Sos lancului

28.790,00

-4.500,00

24.290,00

ANEXA 1    /

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

MII LEI

INDICATOR]

COD

CLASIFICATIE

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PROIECT

RECTIFICARE

SF Pavilion medical CORE FACILITY

credite de angajament buget local, credite bugetare zero

0,00

5.000,00

5.000,00

SF extindere și modernizare Pavilion chirurgie

credite de angajament buget local, credite bugetare zero

0,00

164,00

164,00


Reabilitare zone urbane cu deficit major in serv de apa si canal sect 1-6 Refacere Zona Istorica

Concurs soluții pt realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana in Zona Centrala și elaborarea documentațiilor tehnico economice pt proiectele individuale prin care PIDU va fi implementat

Achiziții imobile str lacob Andrei

Cheltuieli expertiza, proiectare, e* consolidările :

Str Schitu Magureanu din care sume de li Bd Dacia

din care sume fie ia bugetul buget

Str I Campine,

din care sume de la bugetul buget local

Str Ștefan Luchian

din care si\me de la bugetul de stat buget local


70020501/71.01.01

700250/71.01.01

700250/71.01.30Protecția mediului

Canalizarea si tratarea apelor reziduale Proiecte FEN din care pe obiective:

Influente la credite bugetare. Creditele de angajament raman nemodificate


5.740,00

-5.500,00

240,00

1.000,00

-900,00

100,00

8.491,00

-6.100,00

2.391,00

1.000,00

-990,00

10,00

198,00

-198,00

0,00

198,00

-198,00

0,00

585,00

/ 0,00

585,00

} 585,00

Z-585,00

0,00

/ 0,00

/ 585,00

585,00

2.119,00

/ -1.385,00

734,00

1.569,00

/ -1.385,00

184,00

550,00

0,00

550,00

2.aoo,oo

-1.688,00

512,00

=*'Wrfefol

-1.688,00

430,00

0,00

82,00

45.193,00

1.300,00

46.493,00

29.368,00

1.300,00

30.668,00* Construirea sistemului de drenare de la partea dreaptj a casetei si alte lucrări la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol HCGMB 60/2010, 121/2011,113/2012, 143/2013,

73/2014, 214/2014

18.600,00

1.300,00

19.900,00

Finanțare naționala ■

56.03.01

3.750,00

1.300,00

5.050,00

Combustibili si energie

81.02

782.045,00

9,914,00

791.959,00

Subvenții pentru acoperirea,diferentel,or de preț si

tarif..... ■

/    in HTO 9015 »

4003

727.854,00

9.914,00

737.768,00$-

\(i
Centrul de Proiecte Culturale ARCUB

Chirii

Alte cheltuieli


Spitalul Colentin

Lista obiectivelor de incredite de angajament buget local, -V;redite bugetare


9 f!


3.500,00

39.319,00

10,00


10,00

26.829,00


15,00

1.136,00


lUMlEll'lUL I5UGUREST1


HCGMB Nr...................

ANEXA 2


BUGETUL PE ANUL 201S SI ESTIMĂRI PENTRU ANII LISTA

obiectivelor de investiții cu finanțare integrala sau parțiala de la


I.    Credite de angajament

II.    Credite bugetare

ipitolul:81.02"COMBUSTIBILI SI ENERGIE" bcapitolul 8E 02.06 "Energie termica" ST1TUȚIA ( UNITATEA ): RADET


Cod


Denumirea obiectivului

-Data începerii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare
Prevederi rectificate 2015


mii lei

pa-

es»


. independentec Cheltuieli pentru elaborarea studidor

prefezabilitate, fezabilitate si altQ^tBânf 1    ff. 4 t.> ■ r • A

aferente obiectivelor de investiții-?,v . pA

e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor ,?J    <7


Credit BERD


Realizat cumulat la 31.12.2014


din care:


Ramas de executat


Total


Surse

proprii


finanțate din:


Credite

int/ext*


AlLe

surse


Surse

Buget

local


Transfer

Buget de stat


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

1.208.243,93

1.208.243,93

864.158,65

344.085,28

27.718,00

0,00

0,00

0,00

27.718,00

0,00

II

1.208.243,93

1.208.243,93

642.408,72

565.835,21

24.973,00

0,00

3.435,00

0,00

21.538,00

0,00

I

1.190.960,29

1.190.960,29

864.158,65

326.801,64

10.436,00

0,00

0,00

0,00

10.436,00

0,00

II

1.190.960,29

1.190.960,29

642.408,72

548.551,57

24.973,00

0,00

3.435,00

0,00

21.538,00

0,00

I

17.283,64

17.283,64

0,00

17.283,64

17.282,00

0,00

0,00

0,00

17.282,00

0,00

II

17.283,64

17.283,64

0,00

17.283,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12


Pagina 1

Capa
citate

PIF


ipitohil:81.02"COMBUSTIBILI SI ENERGIE" bcapitolul 81.02J)S5C[Eiiergie termica" STITUTIA^JNITATE^ : RADETA01.01 A. Obiective de investiții1.Reabilitarea sistemului de incalzire centralizata al municipiului Bucuresti(credit BERD) tr.IV/2006 HCGMB 134/2005

2.Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemului de termoficare din mun. 'București lr.IV/2000, HCGMB 125/2000

3.    Finalizare modernizare a tuturor punctelor termice aflate in exploatarea RADET,

HCGMB nr.256/2003; tr.IV/2003

4.    Modernizare 10 centrale termice cu rețele termice aferente trI/2005,HCGMB nr.245/2003

5.    Modernizare rețea primara C7 Pod 'S Constanta- CB2'Bucuresti Noi,trII/2006

HCGMB nr. 122/2006

6.    Dotarea consumatorilor racordați la SC-uri cu module lermice-Sector 3,tr.IV/2006,

HCGMB nr. 107/2006

Jlcabilitare rețele termice primare Calea Plevnci-V R fERivmîa^Pod Basarab-Titulcscu-Banu Manta


I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II


-CM 20),tr.IV/2006

^QGXB’fA-W/2006

x ’!®^hnita© wetele termice primare Banu Manta, P&l4\)neijîiulesti, Pod Grant, CET GRIRO ''lltnfinzCGî^CGiâ), tr.IV/2006

:GMIîW206/2006

^Hjl.I^oC^rfîzarea alimentarii cu căldură a AjjsJVicro -'-2-Dftunul Taberei HCGMB nr.67/20Q?7^UJ?^ 10.Modernizare rețele termice aferd-htC' ztin/F' Crangasi HCGMB nr 70/2007

h -y?,

11 .Modernizare Centrala termica Mgtorrei^jțr' relele termice aferente HCQM-fi nroț)ft8/2007


I

II./VW

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi rectificate 2015

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat

cumulat la

31.12.2014

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext*

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfei

Buget de stat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

190.960,29

1.190.960,29

864.158,65

326.801,64

10.436,00

0,00

0,00

0,00

10.436,00

0,00

190.960,29

1.190.960,29

642.408,72

548.551,57

24.973,00

0,00

3.435,00

0,00

21.538,00

0,00

196.849,25

196.849,25

181.920,51

14.928,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.015

196.849,25

196.849,25

165.209,51

31.639,74

6.657,00

0,00

3.435,00

0,00

3.222,00

0,00

171.323,93

171.323,93

116.841,97

54.481,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.017

171.323,93

171.323,93

89.306,11

82.017,82

1.915,00

0,00

0,00

0,00

1.915,00

0,00

350.759,73

350.759,73

292.591,20

58.168,53

2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

2.020

350.759,73

350.759,73

193.475,45

157.284,28

4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

53.855,71

53.855,71

41.652,60

12.203,11

340,00

0,00

0,00

0,00

340,00

0,00

2.016

53.855,71

53.855,71

31.164,18

22.691,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.275,93

8.275,93

4.062,45

4.213,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.015

8.275,93

8.275,93

2.709,47

5.566,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47.104,19

47.104,19

38.493,20

8.610,99

2.181,00

0,00

0,00

0,00

2.181,00

0,00

2.016

47.104,19

47.104,19

29.292,76

17.811,43

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

22.957,46

22.957,46

15.290,61

7.666,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045.

22.957,46

22.957,46

13.002,13

9.955,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<2

13.180,55

13.180,55

8.421,57

4.758,98

0,00

0,0C

ii 0,00

: 0,00

0,00

0,00

2.015

13.180,55

13.180,55

5.926,84

7.253,71

0,00

0,00

V    0,00

0,00

0,00

0,00


50.131,65

50.131,65

75.827,05

75.827,05

1.870,73

1.870,73


50.131,65

50.131,65

75.827,05

75.827,05

1.870,73 1.870,73


28.049,46

22.104,63

54.086,79

44.655,86

1.462,53

1.171,16

22.082,19

28.027,02

21.740,26

31.171,19

408,20

699,57


800,00

1.100,00

1.795,00

0,00

250,00

50,00


■o—


0,00 0,00 0,00 P


0,00 n iwi


0,00

o.oo

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


800,00

1.100,00

1.795,00

0,00

250,00

50,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


ipiioiuitoi.uz EUiviiiUblllilLl i,l LN LIPUL" bcapitolul 81.02.06 "Energie termica" STITUȚIA ( UNITATEA ): RADET


Cod


Denumirea obiectivului

-Data inceperii exec. lucrărilor (luna,an) -Nr.si dala actului de aprobare


eo

C3

m


12.    Dotarea cu module termice a consumatorilor alimentați din SC-uri -Sectoarele 1,5 si 6

HCGMB nr.210/2009

13.    Rcabililare-modernizare rețele termice primare Titan Lot 1, Bd. Basarabia-Bd. N. Grigorescu cămin CM 11-CV4 HCGMB nr.211/2009

14.    Modernizare rețele termice aferente Ansamblul Aviatici HCGMB nr. 171/2007 .15.Modernizare rețele termice primare Camil Ressu-Drumul Murgului-IOR Catelu cămin CSLeamin CB5/C HCGMB nr.l 18/2008

16.    Eficientizarea alimentarii cu energie termica a consumatorilor racordați la CT 6 Bucureștii Noi HCGMB nr.l80/2009

17.    Rjeabilitare-Modernizare rețele termice primare Rahova Lot II Cotroceni-Ana Davila-Spital Municipal, cămin CS8-CCPP12

HCGMB nr 212/2009(asistenta tehnica)

15.    ReabililAre-Modernizare rețele termice primare Rallova Lot III, Ana. Davila-Ac. Militara/Panduri cămin CA1-CP4 HCGMB nr.jl 81/2009 (asistenta lehnica)


I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

• I II


I

II


Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi rectificate 2015

Capa-

citati/

PIF

Total

finanțate din:

Realizat

cumulat la 31.12.2014

Ramas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext*

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

55.846,92

55.846,92

15.744,21

40.102,71

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

2.016

55.846,92

55.846,92

10.938,46

44.908,46

135,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

21.947,31

21.947,31

14.363,32

7.583,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.015

21.947,31

21.947,31

9.506,86

12.440,45

980,00

0,00

0,00

0,00

980,00

0,00

66.622,33

66.622,33

42.121,31

24.501,02

1.270,00

0,00

0,00

0,00

1.270,00

0,00

2.016

66.622,33

66.622,33

16.356,59

50.265,74

9.500,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00

0,00

18.992,08

18.992,08

6.510,00

12.482,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.016

18.992,08

18.992,08

6.487,43

12.504,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.418,95

3.418,95

2.101,80

1.317,15

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

2.015

3.418,95

3.418,95

638,84

2.780,11

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

20.554,05

20.554,05

279,83

20.274,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.016

20.554,05

20.554,05

288,41

20.265,64

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

11.442,47

11/P&47

165,29

yTÎnAZ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.016

11.442,47

J/L442,47

174,03

/wx&aa

46,00

0,00

0,00

0,00

46,00

0,00
Credit BERD
fl


ipitolul:8l.02 "COMBUSTIBILI SI ENERGIE bcapitolul 8102.06 "Energie termica" STITUȚIA ( UNITATEA ): RADET

Coti

Denumirea obiectivului

-Data începerii exec. lucrărilor (luna,an)

-Nr.si data actului de aprobare

Valoare

totala

Valoare

totala

actualizata

din care:

Prevederi rectificate 2015

Capa-

citati/

PIF

Total

lînantate din:

Realizat

cumulat la

31.12.2014

Ratnas de

executat

Surse

proprii

Credite

int/ext*

Alte

surse

Surse

Buget

local

Transfer

Buget de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B. Obiective de investit» noi

I

II

17.283,64

17.283,64

17.283,64

17.283,64

0,00

0,00

17.283,64

17.283,64

17.282,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.282,00

0,00

0,00

0,00

1 .Eficientizarea alimentarii cu energie termica a

I

5.619,73

5.619,73

0,00

5.619,73

5.619,00

0,00

0,00

0,00

5.619,00

0,00

2.016

consumatorilor racordați la CT 10 Bucureștii Noi IICGMB nr.51/2010

11

5.619,73

5.619,73

0,00

5.619,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Eficientizarea alimentarii cu energie termica a

I

9.053,27

9.053,27

0,00

9.053,27

9.053,00

0,00

0,00

0,00

9.053,00

0,00

2.016

consumatorilor racordați la CT 13 Bucureștii Noi I-ICGMB nr.52/2010

II

9.053,27

9.053,27

0,00

9.053,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.Alimentarea bl.7 din str. Barbu Vacarescu nr.44

1

2.610,64

2.610,64

0,00.

2.610,64

2.610,00

0,00

0,00

0,00

2.610,00

0,00

2.016

sector 2 prin dezafectarea CT Barbu Vacarescu

II

2.610,64

2.610,64

0,00

2.610,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00