Hotărârea nr. 31/2015

HOTARAREnr. 31 din 2015-02-12 PRIVIND REORGANIZAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET INCETEAZA VALABILITATEA ART. 2 SI 3ALE HCGMB NR. 266/2009 MODIFICA ART. 3 AL HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA VALABILITATEA ART. 3.2 SI ANEXELOR 36A SI 36B ALE HCGMB NR. 305/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 369/2016Gonsihui Generai al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane și al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

Ținând seama de Hotărârea C.G.M.B. nr. 55/2014;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45

alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă reorganizarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, serviciu public de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

Art.2 Se aprobă numărul total de posturi al Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, București de 72 posturi, din care 8 de conducere.

Art.3 Se aprobă organigrama Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, prevăzută în anexa nr. 1..

Art.4 Se aprobă statul de funcții al Centrului de Proiecte și Programe

Art.5 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret, prevăzut în anexa nr. 3.

Art.6 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Articolele 2 și 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 266/2009 își încetează aplicabilitatea.

Art.8 Articolul 3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică în mod corespunzător.

Art.9 Articolul 3.2, precum și anexele 36a și 36b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.10 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.02.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ/Angelescu Ramiro Robert Eduan

București, 12.02.2015 Nr. 31

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-iîi-imaria.rp    Pag 2

Anexa 1TOTAL POSTURI : 72

din care, CONDUCERE : 8


SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE UMANE Șî SECURITATEA MUNCII

SERVICIUL PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE SI RELAȚII PUBLICE

SERVICIUL PROIECTE SI PROGRAME TURISTICE ȘI

SPORTIVE

SERVICIUL ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE

SERVICIUL ECONOMIC

BIROUL TEHNIC, ADMINISTRATIV, SECRETARIAT

COMPARTIMENTUL

VOLUNTARIAT

COMUNITAR
Anexa nr.2

la H.C.G.M.B mr. jU /    _

STAT DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCAȚIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCUREȘTI    ' ' " ■Nr.

poz.

Compartimentul

Funcția

Nivel

studii

Grad/

Treaptă

prof.

Clasa*)

Nr.

posturi

Anexa la L2S4/2010 în bazai

căreia se stabilește salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

CONDUCERE

1

Director

S

II

78

1

Anexa I, Cap. II, A I a)

2

Director adjunct

S

II

76

1

Anexa I, Cap. II, AI a)

Serviciu! Juridic, Achiziții Publice, Resurse Umane și Securitatea Muncii

3

Șef serviciu

s

II

74

1

Anexa I, Cap. II, A I a)

4

Consilier juridic

s

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

5

Consilier juridic

s

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

6

Consilier juridic

s

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

7

Expert

s

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

8

Consilier juridic

s

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

9

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

10

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

11

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

12

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

13

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

Serviciul Programe și Proiecte Educaționale și Relații publice

14

Șef serviciu

S

II

74

1

Anexa I, Cap. II, AI a)

15

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

16

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

17

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

18

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

19

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

20

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

21

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

22

Consilier

s

I

38

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

23

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

24

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

25

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

26

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

Serviciul Proiecte si Programe Turistice și Sportive

27

Șef serviciu

S

II

74

1

Anexa I, Cap. II, A I a)

28

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, AI b)

29

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

30

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

31

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, Alb) j

32

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, Alb) |

33

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, Alb)

34

Consilier

S

I

38

1

Anexa I, Cap. II, Alb)

35

Consilier

S

I

38

1

Anexa l, Cap. II, A I b) |

Serviciul administrare baze sportive

36

Șef serviciu

S

II

74

1

Anexa I, Cap. II, A I a)

37

Administrator

M

I

15

1

Anexa I, Cap. II, D b)

38

Administrator

•',,4 'Trx.

—-4;—

15

1

Anexa I, Cap. II, D b)

!-

A

49

Șef serviciu

S

II

75

1

Anexa I, Cap. II, C I a)

50

Economist

S

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, C I b) |

51

Contabil

M

IA

22

1

Anexa I, Cap. II, C I b) |

52

Economist

S

IA

48

1

Anexa I, Cap. II, C I b) 1

53

Referent

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

54

Referent

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

Birou! Tehnic, Administrativ, Secretariat

55

Șef birou

S

II

72

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 a)

56

Referent

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

57

Referent

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

58

Referent

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

59

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

60

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

61

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C 1 b)

62

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. II, C1 b)

63

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa 1, Cap. 11, C 1 b)

64

Șofer

-

I

15

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

65

Șofer

-

I

15

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

66

Magaziner

M, G

I

13

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

67

Curier

-

-

12

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

68

îngrijitor

-

-

12

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

69

Muncitor calificat

I

15

1

Anexa 1, Cap. 11, D b)

Compartimentul Voluntariat Comunitar

70

Consilier

s

IA

48

1

Anexa 1, Cap. II, Alb)

71

Referent

M

IA

21

1

Anexa 1, Cap. II, A1 b)

72

Referent

M

IA

21

1

Anexa 1, Cap. II, A1 b)

TOTAL    72

din care posturi de conducere    8

39

Administrator

M

“ r~

15

1

Anexa I, Cap. II, D b) |

40

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

41

Tehnician

M

IA

22

1

Anexa I, Cap. II, C I b)

42

Referent

M

IA

21

1

Anexa I, Cap. II, A I b)

43

Referent

M

IA

21

1

Anexa 1, Cap. II, A 1 b)

44*

Muncitor calificat

-

I

15

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

45

Magaziner

IM, G

1

13

1

Anexa 1, Cap. II, D b) j

46

îngrijitor

-

-

12

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

47

îngrijitor

-

-

12

1

Anexa 1, Cap. II, D b)

| 48

îngrijitor

-

-

12

1

Anexa 1, Cap. II, D b)


Serviciul Economic


NOTĂ: -*) Clasele de salarizare pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adaugă, după caz, 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, în condițiile legii.

-    Anexele la Legea nr.284/2010 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

-    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de personal”, subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile".

-    Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

-    Repartizarea pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărului de posturi aprobat se face cu respectarea prevederilor legate în vigoare.

-    Transformările/mutările/permutările de posturi între compartimentele funcționale vor fi aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legate în vigoare.

-    în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului

General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba anual prin Dispoziția Primarului

General.

ANEXA isr. 3

Ia H.C.G.M.B nr._/

Ț


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

CENTRULUI DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE PENTRU COPII ȘI TINERET BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 a. Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București, numit în continuare PROEDUS, este un serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțat din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii.

b.    PROEDUS este înființat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.266/2009.

c.    PROEDUS este organizat și funcționează în baza Legii Administrației

Publice Locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului Regulament și a Regulamentului Intern, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie.

Art 2 Sediul PROEDUS se află în Spl.Independenței, nr.2, sector 5, București, cod fiscal 26597213.

Art.3 a. PROEDUS este finanțat din subvenții de la bugetul local al

Municipiului București și din venituri proprii (precum și din donații sau sponsorizări provenite de la persoane fizice și/sau juridice).

b. Veniturile proprii se pot realiza din activitățile prevăzute la art. 6 a. din prezentul Regulament.


CAPITOLUL îl OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art 4 Obiectul de activitate al PROEDUS se referă în principal la următoarele:

-    pregătirea extracurriculară și dezvoltarea unor aptitudini și abilități în cadrul unor proiecte și programe adresate copiilor și tinerilor, respectiv segmentului de vârstă 3 - 35 de ani;

-    organizarea unor cursuri și stagii de formare pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice, consilieri și promotori ai activităților socio-educative, cultural-artistice, turistice, sportive și de divertisment, cu scopul implicării efective a acestora în programele și proiectele derulate de PROEDUS;

-    stimularea creativității, spiritului întreprinzător și inițiativelor copiilor și tinerilor, venind în întâmpinarea nevoilor comunității prin pregătirea tinerei generații pentru o viață sănătoasă, pentru conștientizarea opțiunilor pentru carieră, pentru lucrul în echipă și pentru stimularea competitivității într-o societate în care meritocrația, recunoașterea implicării, efortului și performanței să fie modelul de reușită socio-profesională;

“ prestarea de servicii educaționale și sportive prin asigurarea conceptului de ansamblu și al spijinului logistic necesare pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe educative, sportive, cultural-educaționale, artistic-educaționale, turistice, ecologice, cultural-artistice, multimedia, civice, sociale, de divertisment și de interes local;

- inițierea, organizarea și derularea unor acțiuni proiecte și programe proprii, acordarea de sprijin financiar, pe bază de selecție, pentru realizarea unor proiecte și programe educative,. sportive, cultural-educaționale, artistic-educaționale, turistice, ecologice, cultural-artistice, multimedia, civice, sociale, de divertisment și de interes local;

Art.5 Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate conform art.4, PROEDUS, în calitate de prestator de servicii, organizator/coorganizator, partener sau instituție finanțatoare, încheie angajamente, în condițiile legii, cu persoane fizice, persoane fizice autorizate, precum și cu persoane juridice de drept public sau privat, din țară și din străinătate.

Art.6 a. Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, PROEDUS:susține și finanțează proiecte de interes și utilitate pentru copiii și tinerii ' . Capitalei, realizate în parteneriat cu unități și instituții de învățământ din Municipiul București, structuri guvernamentale și neguvemamentale interne și internaționale;

susține și dezvoltă metode și sisteme de reprezentare și de promovare a drepturilor și intereselor elevilor în raport cu școala, instituțiile statului și autoritățile locale, precum si a programelor de consiliere educaționala si socio-profesionala;

organizează și susține cursuri de formare, cercuri pe specialități și stagii aplicative tematice pentru elevi, studenți și părinți pe domenii variate de inițiere și de specializare atractive, necesare și utile pentru formarea globală, sprijinirea și afirmarea socială a copiilor și tinerilor;

organizează și susține comisii de specialitate și grupuri de lucru tematice pe diverse domenii de activitate de interes și utilitate pentru elevi, studenți, părinți și cadre didactice;

organizează și susține conferințe, forumuri, jocuri, concursuri, ateliere, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru elevi, studenți, părinți și cadre didactice;

evidențiază, recompensează și premiază elevii, studenții, părinții și cadrele didactice cu implicare și rezultate notabile în proiectele școlare, educative, sportive, cultural-artistice, civice, sociale, ecologice și turistice;

organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistice, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate tinerei generații;

realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și bucureștene; organizează și susține activități turistice tematice pentru elevi, studenți și cadre didactice, realizează tabere și excursii interne și internaționale, menite a recompensa și stimula implicarea și performanțele tinerei generații, contribuind astfel la dezvoltarea stării de sănătate, a tonusului psihic și fizic, precum și a nivelului de responsabilizare, cunoaștere, relaționare și socializare în cadrul colectivității, respectivele beneficii contribuind la desăvârșirea formării complexe a copiilor și tinerilor bucureșteni;

derulează și susține programe și campanii privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață, precum și prevenirea și combaterea consumului de tutun, alcool și substanțe toxice în rândul copiilor și tinerilor;


fir


„X


-    realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul copiilor și tinerilor;

-    concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și alte materiale promoționale, pe orice tip de suport;

-    organizează ceremonii festive vizând recunoașterea publică și premierea rezultatelor de excepție obținute de copii și tineri în cadrul concursurilor și competițiilor tematice naționale și internaționale;

-    realizează și valorifică sondaje de opinie și studii ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru tânăra generație;

-    inițiează și organizează cursuri și stagii de formare continuă și dezvoltare profesională pentru personalul din învățământul preuniversitar (personal didactic și didactic auxiliar, precum și personal de conducere, îndrumare și control), în vederea perfecționării în domeniul educației, în acord cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale;

-    organizează și susține proiecte și programe ale autorităților locale ale Municipiului București, atât cele care sunt inițiate de acestea cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale ale Municipiului București;

-    desfășoară activități de informare și promovare a propriilor proiecte și programe în Municipiul București, precum și în alte localități din țară și din străinătate;

-    organizează și susține orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate.

b. PROEDUS stabilește și organizează acțiuni, proiecte și program^ proprii, cu încadrarea în bugetul alocat.    .    . - -- f    zfo

î    /‘fo -izfb    .fo

CAPITOLUL DI    ;

PATRIMONIU    U ccc.c

Art.7 (1) PROEDUS își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București atribuite în administrare conform legii după cum urmează:

-    imobilul situat în Splaiul Independenței, nr.2, sector 5, BucureDti, conform HCGMB nr. 55/2014

-    Baza Sportivă, aprobată prin HCGMB nr......./...............

-    (2) Patrimoniul PROEDUS poate fi îmbogățit și completat în condițiile legii prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice, din țară sau din străinătate;

(3)    Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea PROEDUS se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituDiei fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege;

(4)    Instituția ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat dat în administrarea sa;

(5)    Instituției îi revine responsabilitatea inventarierii obligatorii anuale a patrimoniului mobil și imobil și transmiterea acestuia către direcția de specialitate din Primăria Municipiului București, spre luare la cunoștință, introducere în baza de date a acesteia și pentru realizarea inventarului Municipiului București.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ,    .    . . ..

' '    CĂ A—•

ArtS a. Structura organizatorică a PROEDUS se concretizează într=o' organigramă fundamentată la propunerea conducerii PROEDUS, ..se întocmește de către instituție, se avizează pentru conformitate de către compartimentul de resort din cadrul Primăriei Municipiului București și se aprobă de către Consiliul Genereal al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

b. Structura organizatorică a PROEDUS cuprinde:

(1)    conducerea executivă:    - director;

- director adjunct

(2)    aparatul de specialitate și funcționare:

-    serviciul proiecte și programe educaționale și relații

publice;

-    serviciul proiecte și programe turistice și sportive;

-    serviciul administrare baze sportive;

-    serviciul economic;

-    biroul tehnic, administrativ, secretariat;

-    serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și

securitatea muncii;

-    compartimentul voluntariat comunitar.

(3) In subordinea Directorului:

-    directorul adjunct

-    serviciul proiecte și programe educaționale și relații publice;

-    serviciul proiecte și programe turistice și sportive;

-    serviciul administrare baze sportive;

-    serviciul economic;

-    biroul tehnic, administrativ, secretariat;

-    serviciul juridic, achiziții publice, resurse umane și securitatea muncii;

-    compartimentul voluntariat comunitar.

(4) Directorul va stabili prin fișa postului atribuțiile directorului adjunct, ale ■șefilor compartimentelor coordonate de acesta, precum și limitele de competență ale acestora.

CAPITOLUL V    /

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

ATRIBUȚIILE GENERALE ALE PROEDUS    X T-T.T.

Art.9 Pentru realizarea obiectului său de activitate PROEDUS are în activitatea de specialitate, următoarele atribuții generale:

-    elaborarea, inițierea, implementarea și evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, precum și evenimentelor, cursurilor de formare, stagiilor aplicative in domenii cu specific educativ, sportiv, cultural-educațional, artistic-educațional, turistic, ecologic, cultural-artistic, multimedia, civic, social, de divertisment și de interes local, atât în domeniul școlar cât și în cel extrașcolar;

-    susține și finanțează proiecte de interes și utilitate pentru copiii și tinerii Capitalei, realizate în parteneriat cu unități și instituții de învățământ din Municipiul București, structuri guvernamentale și neguvemamentale interne și internaționale;

-    susține și dezvoltă metode și sisteme de reprezentare și de promovare a drepturilor și intereselor elevilor în raport cu școala, instituțiile statului și autoritățile locale, precum si a programelor de consiliere educaționala si socio-profesionala;

-    organizează și susține cursuri de formare și stagii aplicative tematice pentru elevi, studenți și părinți pe domenii variate de inițiere și de specializare atractive, necesare și utile pentru formarea globală, sprijinirea și afirmarea socială a copiilor și tinerilor;

-    organizează și susține grupuri de lucru tematice pe diverse domenii de activitate de interes și utilitate pentru elevi, studenți, părinți și cadre didactice;

-    organizează și susține conferințe, forumuri, jocuri, concursuri, ateliere, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru elevi, studenți, părinți și cadre didactice;

Ti-    -organizează și susține evenimente, competiții, festivaluri și manifestări educative, sportive, cultural-artistîce, sociale, civice, ecologice și de divertisment dedicate tinerei generații;

-- realizează proiecte și activități privind cunoașterea și promovarea istoriei, culturii, tradiției și valorilor europene, naționale și bucureștene;

-    organizează și susține activități turistice tematice pentru elevi, studenți și cadre.....

didactice, realizează tabere și excursii interne și internaționale, menite a recompensa și stimula implicarea și performanțele tinerei generații, contribuind astfel la dezvoltarea stării de sănătate, a tonusului psihic și fizic, precum și a nivelului de responsabilizare, cunoaștere, relaționare și socializare în cadrul colectivității, respectivele beneficii contribuind la desăvârșirea formării complexe a copiilor și tinerilor bucureșteni;

-    derulează și susține programe și campanii privind adoptarea unui stil echilibrat, activ și sănătos de viață, precum și prevenirea și combaterea consumului de tutun, alcool și substanțe toxice în rândul copiilor și tinerilor;

-    realizează proiecte și activități în sfera multimedia, menite a implementa și dezvolta tehnicile de informare, comunicare și afirmare publică în rândul copiilor și tinerilor;

-    concepe, redactează, editează și difuzează cărți și publicații, precum și alte materiale promoționale, pe orice tip de suport;

-    organizează ceremonii festive vizând recunoașterea publică și premierea rezultatelor de excepție obținute de copii și tineri în cadrul concursurilor și competițiilor tematice naționale și internaționale;

-    realizează și valorifică sondaje de opinie și a studii ce vizează ariile de interes, necesitate și utilitate pentru tânăra generație;

-    inițiează și organizează cursuri și stagii de formare continuă și dezvoltare profesională pentru personalul din. învățământul preuniversitar (personal didactic și didactic auxiliar, precum și personal de conducere, îndrumare și control), în vederea perfecționării în domeniul educației, în acord cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale;

-    organizează și susține proiecte și programe ale autorităților locale ale Municipiului București, atât cele care sunt inițiate de acestea cât și cele care decurg din relații de colaborare locale, regionale, naționale sau internaționale

desfășoară activități de informare și promovare a propriilor proiecte și programe în Municipiul București, precum și în alte localități din țară și din străinătate; organizează și susține orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său deactivitate.    ■

Art.10 Potrivit obiectului său de activitate, principalele atribuții ale PRO0DUS specifice activității sale funcționale sunt:    , '

-    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, iar după aprobarea acestuia conform legii, asigură execuția lui prin folosirea eficientă și eficace a fondurilor alocate, precum și a celor provenite din venituri extrabugetare, pentru realizarea obiectului de activitate;

-    face propuneri pentru alocări de investiții, reparații curente, dotări specifice, pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli propus, iar după aprobarea acestuia, asigură condițiile necesare pentru punerea lor în funcțiune la termenele stabilite,sau, după caz, pentru realizarea achizițiilor respective, potrivit obiectului de activitate;

-    întocmește bilanțul financiar-contabil, pe care îl prezintă departamentului de specialitate din aparatul propriu al Primarului General;

-    asigură raportarea și execuția ritmică, trimestială, a bugetului de venituri și cheltuieli;

-    asigură întocmirea și raportarea corectă a evidențelor financiar-contabile precum și stricta respectare a disciplinei financiare;

-    asigură respectarea dispozițiilor legale privind angajarea, salarizarea și promovarea personalului;

-    asigură, în conformitate cu prevederile legale, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public aflat în administrare, precum și utilizarea eficientă a acestuia;

-    asigură buna administrare și gospodărire a spațiilor aflate în administrare;

-    asigură conservarea și utilizarea eficientă a bazei materiale;

-    transmite copartimentelor de specialitate ale P.M.B date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte perioadice etc. și prezintă, spre aprobare sau avizare, diverse documente și documentații potrivit reglementarilor vigoare;


-    poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute în ad

precum și contracte de asociere in domeniul cultural, in condițiile leg^d^'5'

“ organizează orice alte acțiuni compatibile cu obiectul său de activitate, stabilite în conformitate cu prevederilor legale în vigoare și cu actele administrative ale Primarului General și ale Consiliului General al Municipiului București;

• CAPITOLUL VI    '    .

ATRIBUȚIILE CONDUCERII EXECUTIVE ȘI ALE

COMPARTIMENTELOR PREVĂZUTE ÎN STRUCTURA ' ... b ORGANIZATORICĂ A INSTITUȚIEI

Artll CONDUCEREA EXECUTIVĂ

(1)    Conducerea executivă a PROEDUS este asigurată de către director și director adjunct, numiți în condițiile legii și are responsabilitatea de a duce la îndeplinire atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate;

(2)    Directorul PROEDUS este angajat în condițiile legii prin contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, în urma unui examen/concurs;

(3)    Directorul PROEDUS îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite și exercită managementul general al întregii activități a instituției;

(4)    Directorul reprezintă și angajează instituția în raporturile cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat din țară și din străinătate, precum și în fața justiției.

Artll Principalele atribuții ale directorului:

-    conduce și coordonează întreaga activitate PROEDUS;

-    stabilește, prin fișa postului, atribuțiile directorului adjunct și ale șefilor de

serviciu/birou direct subordonați și le poate modifica în funcție de necesități, pentru a asigura buna funcționare a instituției;    __

-    coordonează și participă la procesul de elaborare a bugetului dKîVemîri''

cheltuieli al instituției pe care îl înainteză spre avizare Primarul asigură respectarea destinațiilor bugetare aprobate de ordonatoi^gfȘîcipal, credite;răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu, transmis în administrare prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București; fundamentează și propune proiectul bugetului pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea și valorificarea eficientă a patrimoniului pe care îl înaitează ordonatorului principal de credite;

întocmește și fundamentează propuneri privind proiectele de hotărâri în -domeniul de activitate a instituției și le înaintează în vederea supunerii spre aprobarea CGMB, conform legii;

în limita competențelor acordate, aprobă încheierea contractelor, necesare

pentru derularea activității curente, cu terți, în condițiile legii;

dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri „materiale și

servicii, conform prevederilor legale;    1

fundamentează și propune proiectul de organigramă, stat de funcții și p

regulament de organizare și funcționare ale instituției, în vederea supunerii'

spre aprobare, conform reglementarilor legale;    / f

aprobă Regulamentul Intern PROEDUS;    t.

verifică și răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii, a normelor de securitate și sănătate, pază și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale;

răspunde de modul de întrebuințare a fondurilor bănești, mijloacelor fixe, materiilor prime, materialelor și a tuturor valorilor aflate în patrimoniul încredințat;

exercită controlul direct asupra tuturor actelor și formelor prin care se centralizează veniturile și cheltuielile;

coordonează activitatea de personal și stabilește atribuțiile acestuia, prin fișa postului, asigură respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției;

organizează activitatea de formare și. perfecționare profesională a salariaților, urmărind pregătirea specifică și reorientarea unor categorii de salariați in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate al instituției, potrivit cerințelor de modernizare a activității;

coordonează, îndrumă și controlează activitatea din punct de vedere tehnig si organizatoric;


răspunde de aplicarea legislației privind salarizarea personalului din limita fondurilor bugetare aprobate și dispune intocmirea fișei postull


performantelor profesionale individuale pentru întregul personal al instituției, conform legii;    . ■ ■    '■

-    verifică și certifică propunerile de proiecte de investiții ale PROEDUS;

-    emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unității;

-    dispune măsuri privind activitatea curentă a instituției, in condițiile legii, Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și Dispozițiilor" Primarului General;

-    organizează recrutarea, selecționarea, încadrarea și promovarea personalului și dispune angajarea, sancționarea și încetarea contractului de muncă a personalului PROEDUS, în condițiile legii;

-    aprobă programarea concediilor de odihnă anuale;

-    aprobă fișele posturilor și fișele de evaluare ale personalului;

-    răspunde de organizarea și buna funcționare a activității de perfecționare a pregătirii profesionale a salariaților și aprobă statul de plată al PROEDUS;

-    răspunde de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de audit public intern, de control financiar preventiv și de control;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare, hotărâri ale CGMB și dispoziții ale Primarului General;

-    în perioada când directorul nu este prezent in instituție, atribuțiile funcției sunt execitate de către directorul adjunct;

-    în situația când postul de director este vacant, atribuțiile funcției vor fi exercitate de către directorul adjunct sau de către persoana desemnată, în baza Dispoziției Primarului General;

-    repartizează corespondența instituției compartimentelor de specialitate;

-    analizează, avizează sau aprobă cererile personalului angajat în instituției;

-    se deplasează la manifestări și evenimente din țară și străinătate în interesul instituției și efectuează concediul legal de odihnă, cu aprobarea Primarului

General;

îndeplinește în condițiile legii și alte atribuții de serviciu stabilite prin Hotărâri

ale Consiliului General al Municipiul București sau dispoziții ale Primarului General;

- stabilește participarea instituției cu proiecte și programe la evenimente interne și internaționale, cu aprobarea Primarului General;


aprobă colaboratorii pentru proiectele instituției;-    aprobă regulamentul de aprobare a finanțărilor, numește componența comisiei de evaluare și selecție a proiectelor, numește componența comisiei de soluționare a contestațiilor și stabilește cuantumul sprijinului financiar ce se va acorda proiectelor selectate;

-    aprobă, prin atribuire directă, și încheie contracte de finanțări nerambursabile destinate satisfacerii proiectelor de utilitate pentru copii și tineri, în conformitate cu obiectul de activitate al instituției;

-    asigură dezvoltarea ofertei PROEDUS și îmbunătățește conținutul calendarului de evenimente al instituției, elaborează și aplică strategii specifice în vederea desfășurării în condiții performante a activității curente și de perspectivă a instituției.

Art.13 Principalele atribuții ale directorului adjunct vor fi stabilite prin fișa postului de către director.

‘    '‘-fi

Art.14 Atribuțiile compartimentelor din subordinea Directorului sunt următoarele :

(1) SERVICIUL PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCAȚIONALE ȘI RELAȚII PUBLICE

A. Domeniul proiecte și programe educaționale:

OBIECTIVE:

- Elaborarea, inițierea, implementarea și evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, precum și evenimentelor, cursurilor de formare și stagiilor aplicative cu specific educativ, în concordanță cu programele școlare sau extrașcolare, respectiv în domeniul tehnic, stințific, ecologic, multimedia, divertisment, cultural, artistic, etc. în vederea stimulării aptitudilor și abilităților copiilor și tinerilor, cu scopul promovării unui mediu competitiv, bazat pe meritocrație.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

- răspunde de elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor și programelor specifice problematicii educaționale globale;

-organizează evenimente, cursuri de formare și stagii aplicative cu spefâfice^ educativ, ateliere, workshop-uri, sesiuni de consiliere, conferințe, foîjânu^/.^>

jocuri, concursuri    multimedia, activitati cp^ui%Ț|


4bartistice, târguri și expoziții tematice de interes și de utilitate pentru elevi, studenți, părinți și cadre didactice;

stabilește contacte și pregătește documentația necesară pentru realizarea

-proiectelor;    p . . .

se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere; ~    ~ f"’

‘ participă la stabilirea strategiei educaționale a instituției;

analizează și face propuneri asupra proiectelor educaționale inițiate din afara instituției;

veghează asupra încadrării cheltuielilor în limitele stabilite, respectarea proiectelor și programelor în termenele stabilite;

urmărește semnarea la timp a contractelor de prestări servicii sau de colaborare ce intervin în realizarea proiectelor;

propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alte plăți aferente proiectului de care răspunde;

■    se ocupă de contactul direct cu colaboratorii proiectelor;

■    stabilește un raport eficient cu directorul instituției, astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor în care se află fiecare proiect;

■    propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere;

■    întocmește, la sfîrșitul fiecărui proiect, raportul acestuia;

• stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului

București, compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor de sector, structurile locale de tineret, organizațiile interne și internaționale cu activitate în domeniul educațional;

■    elaborează propuneri privind proiectele și programele P.M.B. în domeniul educației globale;

-    inițiază și derulează campanii de promovare și dezvoltare educațională;

-    realizează și operaționalizează baze de date, evaluări și rapoarte de specialitate cu specific educațional;

-    elaborează standardele și criteriile de selectare a participanților din cadrul activităților educaționale și realizează baza de date cu premiile oferite ca recompensă a performanțelor școlare și extrașcolare, pe care o înaintează responsabililor cu activitățile turistice;


-    colaborează cu celelalte servicii, birouri și compartimente pentru fie^ sarcinile comune în vederea realizării programelor proprii;

„--XV'


-    realizează materiale jurnalistice, de galerii foto, de programe audio și video, cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin canalele media consacrate;

-    colaborează cu direcțiile din P.M.B. și cu comisia de specialitate din cadrul C.G.M.B, în limitele de competență stabilite de către Primarul General și Directorul instituției, în vederea eficientizării activității și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală;

-    fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale CGMB și de Dispoziții ale Primarului General, în vederea realizării obiectivelor sale specifice;

-    răspunde la solicitările beneficiarilor activităților sale în limitele atribuțiilor sale;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea PROEDUS, sau care decurg

din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.    .    , 77

B. Domeniul Relații Publice:

OBIECTIVE:

^7


Asigurarea eficientă și operativă a analizelor, evaluărilor și planificărilor privind comunicarea în probleme de interes pentru PROEDUS, respectiv promovarea unor evenimente, programe, proiecte etc. derulate de către instituție, organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media, cu segmentul de vârstă la care se adresează, cu opinia publică în general, precum și întreținerea de relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte instituții/organizații similare - românești și străine;

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    colaborează cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București, toate serviciile și instituțiile publice de interes local al Municipiului București, cu regiile autonome de interes local, precum și cu ONG-uri, reprezentanții mass-media acreditați la Primăria Municipiului București sau la PROEDUS, cu alte persoane fizice și juridice, în limitele de competență stabilite de către Directorul PROEDUS, în condițiile legii;

-    redactează comunicate de presă;

-    analizează și evaluează modul în care se reflectă acțiunile întrej către PROEDUS în presă;
furnizează ziariștilor, prompt sî complet, orice informație de interes public care privește activitatea PRGEDUS;

acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor la evenimentele de interes public organizate de către ■ PROEDUS;    fo?

întocmește lucrări de specialitate (analize și sinteze); ' </.    t> t ,•

organizează conferințe de presă, la solicitarea expresă a conducerii instituției;

informează in timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de către PROEDUS, la solicitarea conducerii instituției;

promovează măsurile necesare pentru protejarea imaginii PROEDUS, scop în care colaborează cu toate structurile din cadrul PROEDUS și Primăriei Municipiului București;

analizează, evaluează și planifică comunicarea în probleme de interes pentru PROEDUS, respectiv promovarea unor evenimente, programe, proiecte etc. derulate de către instituție;

asigură organizarea și întreținerea relațiilor cu mass-media, cu opinia publică în general;

asigură întreținerea de relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte instituții/organizații similare - românești și străine; informează, ori de câte ori este necesar, pe Directorul PROEDUS asupra aspectelor referitoare la imaginea instituției și dinamica acesteia și se ocupă de gestionarea mediatică a eventualelor aspecte ce pot afecta imaginea instituției;

organizează culegerea, prelucrarea, analiza, stocarea (sau difuzarea) informațiilor ce apar în mass-media privind problemele și activitățile PROEDUS, realizând bănci de date, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul instituției;

difuzează ziariștilor dosare de presa legate de unele evenimente sau activități ale Primăriei Municipiului București, respectiv ale PROEDUS; răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului activitate;5T fo R-

,-fo

pregătește materialele pentru audiențe în funcție de cererile depSefoifori


organizează înscrierea în audiență la Directorul PROEDUS;

fosV'VjiA-    participă la audiențe și întocmește procesul verbal;

-    comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile,

legale în vigoare;    •    /, c c

-    urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către' petenti in /timpul audientei si intocmeste lunar un raport privind rezolvarea acestora, care este înaintat Directorului instituției;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea PROEDUS, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

(2)    SERVICIUL PROIECTE ȘI PROGRAME TURISTICE ȘI

SPORTIVE

A. DOMENIUL TURISTIC OBIECTIVE:

Elaborarea, coordonarea și implementarea procedurilor, evenimentelor, proiectelor și programelor privind organizarea și derularea activitatilor turistice destinate copiilor și tinerilor, în concordanță cu principiile și criteriile de selectare și implicare a acestora în acțiunile PROEDUS și ale organismelor partenere.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    răspunde de elaborarea, inițierea, implementarea și evaluarea procedurilor de înscriere a participanților la activitățile turistice (tabere, excursii, circuite turistice naționale și internaționale) în conformitate cu standardele și criteriile de selecție a acestora, potrivit nivelului de implicare și performanță înregistrat în cadrul proiectelor organizate de PROEDUS și/sau organismele partenere;

-    propune programul pe zile, tematică și calendarul activităților turistice și gestionează derularea acestora;

-    selectează, instruiește și monitorizează coordonatorii tematici, de grup, de serie și de locații implicați în desfășurarea activităților turistice;

-    răspunde de asigurarea condițiilor optime privind desfășurarea evenimentelor din cadrul proiectelor turistice;

-    elaborează și asumă bazele de date cu privire participanții în taberele, excur^rf^g^. și circuitele turistice organizate;

//o

-    elaborează și implementează strategia și planul de coordonare și desfășțgar^XX activităților turistice;A A

răspunde de elaborarea și aplicarea standardelor privind siguranța șî protecția participanților implicați în activitățile turistice organizate;

stabilește contacte și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor;

se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere; ■ ■ ■

participă la stabilirea strategiei educaționale a instituției; ..    u- :

analizează și face propuneri asupra proiectelor educaționale inițiate din afara instituției;

veghează asupra încadrării cheltuielilor în limitele stabilite, respectarea proiectelor și programelor în termenele stabilite;

urmărește semnarea la timp a contractelor de prestări servicii sau de colaborare ce intervin în realizarea proiectelor;

propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alte plăți aferente proiectului de care răspunde; se ocupă de contactul direct cu colaboratorii proiectelor;

stabilește un raport eficient cu directorul instituției, astfel încât să existe o permanentă comunicare asupra stadiilor în care se află fiecare proiect; propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere; întocmește, la sfârșitul fiecărui proiect, raportul acestuia;

stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor de sector, structurile locale de tineret, organizațiile interne și internaționale cu activitate în domeniul turistic;

■    elaborează propuneri privind proiectele și programele P.M.B. în domeniul turistic;

■    inițiază și derulează campanii de promovare și dezvoltare turistica;

■    realizează și operaționalizează baze de date, evaluări și rapoarte de specialitate cu specific turistic;

-    realizează materiale jurnalistice, de galerii foto, de programe audio și video, cu difuzarea acestora atât prin segmentul multimedia propriu, cât și prin canalele media consacrate;

-    colaborează cu celelalte servicii, birouri și compartimente pentru fiecare din sarcinile comune în vederea realizării programelor proprii;

-    colaborează cu direcțiile din P.M.B. și cu comisia de specialitate dii^adpuP^I


C.G.M.B, în limitele de competență stabilite de către Primarul Generatdș^Directorul instituției, în vederea eficientizării activității și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală;

-    fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale CGMB și de Dispoziții ale Primarului General, în vederea realizării obiectivelor sale specifice;

-    răspunde la solicitările beneficiarilor activităților sale în limitele atribuțiilor sale;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea PROEDUS, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

B. DOMENIUL SPORT    v' '

OBIECTIVE:    '

-    Elaborarea, inițierea, implementarea și evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor concursurilor, competițiilor și evenimentelor sportive, a campaniilor de promovare a sportului și a unei vieți sănătoase în rândul copiilor și tinerilor în vederea limitării agresiunii și influențelor cu repercusiuni negative asupra stării fizice, psihico-emotionale, mentale și sociale, determinate de consumul de droguri, prostituție, fenomenul găștilor de cartier, alcolismului, tabagismului etc

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    răspunde de elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor și programelor sportive;

-    organizează evenimente, concursuri, proiecte, cursuri, programe și competiții sportive, precum și activități de tineret;

-    stabilește și dezvoltă relații de colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor de sector, structurile locale de sport și tineret, organizațiile interne și internaționale cu activitate în domeniul sportiv și de tineret;

-    elaborează propuneri privind proiectele și programele P.M.B. în domeniile sport;

-    realizează și operaționalizează baze de date, evaluări și rapoarte de s


cu specificsportiv;

-    inițiază și derulează campanii de promovare a sportului și vieții sărândul copiilor și tinerilor;

încheie parteneriate cu federații și asociații sportive, precum și cu ONG-uri care asumă obiective sportive;

susține evenimente și competiții naționale și internaționale desfășurate în Municipiul București;

stabilește contacte și pregătește documentația necesară pentru realizarea proiectelor;

se implică în optimizarea proiectelor aflate în faza de propunere; participă la stabilirea strategiei educaționale a instituției;

' C-VGeV.-


analizează și face propuneri asupra proiectelor educaționale inițiate din afara instituției;

veghează asupra încadrării cheltuielilor în limitele stabilite, respectarea proiectelor și programelor în termenele stabilite;

urmărește semnarea la timp a contractelor de prestări servicii sau de colaborare ce intervin în realizarea proiectelor;

propune și urmărește planificarea plăților către colaboratorii externi și orice alte

plăți aferente proiectului de care răspunde;

se ocupă de contactul direct cu colaboratorii proiectelor;

stabilește un raport eficient cu directorul instituției, astfel încât să existe o

permanentă comunicare asupra stadiilor în care se află fiecare proiect;

propune proiecte pe segmentele neacoperite de nici o cerere;

întocmește, la sfârșitul fiecărui proiect, raportul acestuia;

colaborează cu celelalte servicii, birouri și compartimente pentru fiecare din

sarcinile comune în vederea realizării programelor proprii;

elaborează standardele și criteriile de selectare a participanților din cadrul

activităților sportive și realizează baza de date cu premiile oferite ca

recompensă a performanțelor sportive pe care o înaintează responsabililor cu

activitățile turistice;

colaborează cu direcțiile din P.M.B. și cu comisiile de specialitate din cadrul CGMB, in limitele de competență stabilite de către Primarul General și Directorul instituției, în vederea eficientizării activității sale și integrării propunerilor sale în strategia generală și în planul de dezvoltare municipală; fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale CG Dispoziții ale Primarului General în vederea realizării obiectiv specifice;


îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea PROEDUS, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

(3) SERVICIUL ADMINISTRARE BAZE SPORTIVE ,    V

OBIECTIVE .

Asigurarea dotării bazei sportive cu mijloacele materiale ( mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile) necesare desfășurării în bune condiții a activității bazei sportive, gestionarea acestora.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

organizează, coordonează activitățiile de exploatare a bazei materiale, precum și întreținerea, reparațiile și propunerile de modernizare a bazei sportive; urmărește încadrarea în structura de cheltuieli din bugetul aprobat pe fiecare articol;

urmărește derularea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație comercială alimentară sau nealimentară din incinta bazei sportive, în conformitate cu prevederile legale atribuite prin procedura de licitație publică; urmărește și conduce evidența gestiunii de materiale, precum și a consumurilor menționate mai sus pe baza bonurilor de consum lunare;

contribuie la întocmirea caietelor de sarcini pentru demararea procedurilor de cerere de ofertă de preț sau de licitație publică în vederea achiziționării tuturor bunurilor și serviciilor necesare bunei funcționări a bazei sportive;

verifică și răspunde de încadrarea în termenele de facturare și de plată a facturilor de energie electrică, energie termică, apă-canal și salubrizare aferente bazei sportive, respectiv verifică și răspunde de cantitățile pe care le propune la plată;

urmărește fluctuațiile nejustificate ale consumurilor de energie electrică, engf^g^x termică, combustibil lichid, apă-canal, salubrizare din cadrul bazei sportț^'șLiaE^ măsuri pentru clarificarea acestora;    11


verifică corelația dintre cantitățile facturate și cele consemnate în prâcesSl^' verbale de citire remise;contactează antreprenorul general în cazul executării unui complex de lucrări la care au apărut unele neajunsuri, defecțiuni și ia măsuri pentru remedierea cât mai urgentă a acestora;

-    colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele de specialitate ale instituției în vederea realizării proiectelor proprii și oferă sprijinul din punct de vedere administrativ la organizarea unor activități socio/culturale, de divertisment și educative în baza sportivă de către instituții publice, agenți economici, ong-uri, sponsori sau organizații interne sau internaționale;

-    urmărește și verifică lucrările care se execută periodic în scopul de a menține în stare normală de funcționare ansamblul de echipamente, instalații, tribune și construcțiile aferente bazei sportive

-    verifică și urmărește starea și modul de întreținere a spațiilor verzi;

-    întocmește referatele de necesitate pentru aprobarea achiziționării bunurilor și materialelor necesare pentru efectuarea de lucrări si/sau achiziționarea de bunuri si/sau servicii pentru întreținere si funcționare;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de competență și activitate, sau care decurg din Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

(4) SERVICIUL ECONOMIC

OBIECTIVE:    •

- efectuarea la termen și în condiții de legalitate a tuturor activităților în domeniul fînanciar-contabil, a documentelor rezultate din această activitate, precum și fundamentarea propunerii proiectului de. buget al PROEDUS, urmărirea execuției bugetare și elaborarea documentelor specifice;

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    răspunde de organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

-    asigură și răspunde de înregistrarea cronologică și sistematizam. ăâ

contabilitate a documentelor în funcție de natura lor;    /p

-    asigură și răspunde de evidențierea corectă a rezultatelor econ^migb^â financiare:-    efectuează și verifică toate operațiunile contabile pe care instituția le are cu terțe persoane fizice sau juridice, conform legii;

-    urmărește evidențierea întârzierilor în contabilizarea operațiunilor, a înregistrărilor eronate în evidențele contabile, precum și înlăturarea eventualelor greșeli din bilanț și din alte situații financiar - contabile;

-    asigură și răspunde de respectarea obligațiilor ce derivă din legile cu caracter fiscal, stabilirea și vărsarea la bugetul de stat și la bugetul local, de către instituție, în mod complet și la termenele fixate a impozitelor, taxelor și celorlalte drepturi cuvenite statului;

-    asigură și răspunde de recuperarea la timp a debitelor, precum și recuperarea lipsurilor constatate în gestiuni;

-    răspunde de controlul privind utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plății salariilor și a altor drepturi de personal, a cheltuielilor materiale, ajutoarelor sociale, a cheltuielilor de capital

etOi

verifică și vizează actele în baza cărora se fac încasări și plăți, contracte economice, documente contabile pe baza cărora se fac înregistrările în evidențele contabile, precum și situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetară sau de gestiune a bilanțurilor; refuzul semnării actelor enumerate se face în scris, exprimându-se detaliat motivul legal care stă la baza acestuia; asigură controlul asupra tuturor actelor și formelor legal întocmite prin care se autorizează cheltuielile, în general, respectiv care derivă direct sau indirect din angajamente legale și bugetare;

verifică modul cum se efectuează și înregistrează sumele de bani rezultate din activitatea de casierie a instituției;

răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate a desfășurării în bune condiții a activității instituției;

răspunde de asigurarea creditelor necesare, în vederea realizării obiectivelor instituției, aprobate de către C.G.M.B.; asigură întocmirea și verificarea întocmirii actelor justificati^c^f documentelor contabile, potrivit prevederilor, legale, precum^șțs^., Vl efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;


controlează și asigură ținerea la zi a evidenței contabile p'r^ operațiile referitoare la executarea bugetului și la utilizarea

fondurilor bănești, materialelor, combustibilului, precum și a tuturor valorilor și bunurilor;

-    verifică întocmirea corectă și în termen a formelor legale cu privire la depunerile și plățile de bani, controlând respectarea plafonului de sume de bani stabilit de efectuarea plăților;

-    dispune măsurile necesare în vederea prevenirii lipsurilor, fondurilor și întrebuințării ilegale sau returnarea mijloacelor bănești sau a valorilor materiale de orice fel;

-    răspunde de clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor justificative ale operațiilor contabile și de evidența distrugerii lor parțiale sau totale, conform legii;

-    asigură și răspunde de întocmirea documentelor de plată către trezorerie;

-    verifică și răspunde de încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    participă la analiza și selectarea ofertelor de achiziții publice;

-    răspunde de raportările lunare la direcțiile de specialitate din

de modul în care au fost utilizate creditele bugetare, aprobate de C.G.M.B.;

-    răspunde de întocmirea și transmiterea către ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al dărilor de seamă și bilanțurilor contabile lunare, trimestriale, anuale și a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

-    face propuneri privind comisiile de inventariere și urmărește modul de desfășurare a acestora, luând măsurile ce se impun în vederea realizării în conformitate cu prevederile legale a acestora;

-    răspunde de întocmirea proiectului de buget anual al instituției;

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției , în domeniul său de competență și activitate , sau care decurg din Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

(5) Biroul Tehnic, Administrativ, Secretariat

A    _

A„ In domeniul Tehnic, Administrativ OBIECTIVE:

- Asigurarea dotării instituției cu mijloacele materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar, consumabile) necesare desfășurării în bune condiții a activității instituției, gestionarea acestora, precum și asigurarea implementării tuturor măsurilor ce se impun pentru desfășurarea în bune condiții a activității de apărare împotriva incendiilor.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    derulează planul de aprovizionare al PROEDUS ;

-    ține evidența fizică a mijloacelor fixe și obiectele de inventar din patrimoniul unității;

-    răspunde de întocmirea fișelor de magazie și a celor de inventar;

-    asigură dotarea instituției cu mijloacele materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților;

-    verifică, în mod obligatoriu, ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri, evitându-se crearea unor stocuri fără mișcare;

-    asigură, gestionarea (achiziționare, depozitare, distribuire) a materialelor consumabile procurate;

-    ia măsuri în vederea contactării mai multor furnizori, obține oferte și prezintă conducerii instituției propunerea privind furnizorii cu prețurile cele mai avantajoase, ținând seama de calitate;

-    întocmește, fundamentează, vizează propunerile pentru reparații ale bunurilor, mijloacelor materiale, mașinilor, aparatelor din patrimoniul instituției și urmărește, recepționează și vizează lucrările ;

-    emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreținere și gospodărire către furnizori, pe baza referatelor întocmite de șefii de compartimente, aprobate în mod obligatoriu de conducerea instituției;

-    coordonează și răspunde de activitatea de apărare împotriva,;^Shâîtlof ;

-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale i.Cons.iliului Genej07ăî^x,

Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General;


/    ~ ,x’. -

OBIECTIVE:

Menținerea unei legături directe și permanente între PROEDUS și terțele persoane, respectiv asigurarea fluxului informațional în cadrul instituției.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    înregistrează corespondența care intră/iese din instituție;

-    preia apelurile telefonice și le redirecționează către serviciul, biroul sau compartimentul aferent;

» repartizează corespondența către serviciul, biroul sau compartimentul aferent;

-    stabilește și gestionează relațiile deja existente ale PROEDUS cu instituțiile partenere în limitele stabilite de conducerea instituției;

-    tehnoredactează diferite materiale și redactează corespondența zilnică;

-    colaborează cu toți angajații/colaboratorii PROEDUS pentru asigurarea circuitului informațiilor;

-    programează și ține agenda din cadrul întâlnirile și audiențele din cadrul instituției;

-    pregătește corespondența și o expediează;

-    îndeplinește orice alte sarcini care îi revin, dispuse de către Directorul instituției sau stabilite prin legislația în vigoare, Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București, Dispoziții ale Primarului General;

(6) SERVICIUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE, RESURSE UMANE ȘI SECURITATEA MUNCII

A


A. In domeniul Juridic:

OBIECTIVE:

- Asigurarea condițiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor și măsurilor întreprinse de PROEDUS în îndeplinirea tuturor atribuțiilor sale;


ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

- acordă consultanță juridică tuturor compartimentelor din cadrul PROE

■    colaborează la întocmirea proiectelor actelor administrative emise de către PROEDUS (decizii, regulamente, ordine și instrucțiuni etc) precum și a altor documente elaborate de instituție;

■    avizează pentru legalitate proiectele de decizii, regulamente și instrucțiuni elaborate în cadrul PROEDUS;

-    avizează și întocmește proiecte de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic, în legătură cu activitatea PROEDUS și își dă avizul cu privire la acestea;

-    reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, ori în fața oricăror autorități, precum și în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, după caz;

-    urmărește și studiază actele cu caracter normativ și semnalează conducerii, sarcinile ce revin instituției potrivit acestor reglementări legale, comunicând săptămânal, sub semnătură persoanelor interesate,actul normativ nou apărut;

-    organizează , ori de câte ori este necesar, prezentarea actelor normative noi și prelucrarea celor de interes general, la solicitarea compartimentelor din cadrul instituției;

-    rezolvă orice lucrări sau situații cu caracter juridic (petiții, cereri, sesizări,etc.);

-    îndeplinește orice alte atribuții la solicitarea superiorilor ierarhici pentru bunul mers al activității instituției;

-    asigură consultanță juridică direct sau prin serviciile juridice contractate

-    îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele

normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate, precum și din Hotărâri ale C.QMB sau Dispoziții ale Primarului General.    /U-

A    i    V?'    "ii

B. In domeniul achiziții publice:    t i    /


OBIECTIVE:

de serviciul economic cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori;

răspunde de utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV; estimează valoarea fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmește nota privind determinarea valorii estimative; răspunde de stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmește note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

stabilește perioadele care trebuie respectate între data trasmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data trasmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor în funcție de complexitatea contractului;

întocmește notele de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică, dacă este cazul;

întocmește nota justificativă cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

propune cuantumul garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică și buna execuție, în corelație cu valoarea contractului de achiziție publică și conform prevederilor legale^ precum și forma de constituire a acestora;

propune directorului, spre aprobare, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziție publică, componența comisiilor de evaluare a ofertelor; propune și fundamentează necesitatea participării acestora, cooptarea unor experți din afara instituției;

asigură respectarea regulilor de evitare a conflictelor de interes; elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;


propune achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaboț; documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă esterăspunde de întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comuni care pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

răspunde și asigură transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei către operatorii economici;

răspunde și asigură comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de calificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

răspunde și asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

asigură întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

urmărește și propune restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică;

răspunde de respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

asigură comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea în termenele prevăzute de lege a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

redactează propunerea de contract și asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărirea compartimentelor de specialitate;

răspunde de îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și transmiterea acestora conform prevederilor legale către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziților Publice;

asigură derularea activității specifice prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice;


asigură gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de aț publică organizate;

răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specific domeniul activitate al compartimentului;


- îndeplinește și alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative în vigoare sau dispuse de conducerea instituției, în domeniul său de activitate, precum și din Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

A    ț; •'

C. Im domeniul Resurse Umane și Securitatea Muncii:    G

OBIECTIVE:

întocmirea bazei de date privind evidența personalului angajat, încheierea, modificarea și executarea contractelor de muncă, ținerea la zi a carnetelor de muncă, efectuarea instruirii privind protecția muncii și a prevenirii incendiilor.

Stabilirea, cu aprobarea directorului, a cursurilor de formare profesională, participarea angajaților la aceste cursuri, urmărirea criteriilor de performanță la angajați.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în vederea întocmirii și fundamentării propunerilor privind proiectele organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale instituției;

-    crează, administrează și exploatează baza sa de date, cuprinzând evidența tuturor categoriilor de angajați;

-    monitorizează posturile vacante și răspunde de organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturilor, asigurând secretariatul comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor;

-    ține evidența salariaților, a modificărilor intervenite în raporturile de muncă ale acestora și introduce aceste evenimente în RE VIS AL.

-    întocmește proiectele de decizii și ține evidența deciziilor directorului privind activitatea de personal-salarizare: de numire și eliberare din funcție_a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de stabilire sau mo retribuției cu ocazia majorărilor generale de retribuție, de promovar

-    întocmește sinteze, analize și informări referitoare la actele admiri' din evidența serviciului;
ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor medicale, a concediilor pentru studii, a concediilor pentru îngrijirea copiilor etc. și verifică întocmirea fișelor de prezență pentru personalul din cadrul PROEDUS;

întocmește și ține evidența legitimațiilor și a ecusoanelor angajaților PROEDUS;

întocmește și eliberează, la cerere, documentația necesară întocmirii dosarele de pensionare pentru limită de vârstă;

întocmește și eliberează adeverințe sau alte documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituției, conform legii și în limita competenței.


asigură și răspunde de ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea personalului, executarea contractelor de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă și a celor prin care se reglementează relațiile de muncă ale angajaților;

asigură aplicarea măsurilor disciplinare propuse de conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a instituției, aprobate de către Directorul acesteia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind legislația muncii;

răspunde de întocmirea contractelor individuale de muncă, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care decurg din acestea, în conformitate cu legislația muncii in vigoare;

răspunde de înființarea și înregistrarea la autoritatea publică competentă a Registrului general de evidență a salariaților;

gestioneză fișele postului și fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților, întocmite de către conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a PROEDUS, conform legii;

asigură și răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătatea și securitatea muncii pentru personalul PROEDUS, conform legii;

(?) COMPARTIMENTUL VOLUNTARIAT COMUNITAR

OBIECTIVE - Implementarea și dezvoltarea serviciului educațional în regim de voluntariat prin inițierea, organizarea și derularea unor strategii, proiecte și programe specifice.

ATRIBUȚII ȘI COMPETENȚE:

-    identifică și analizează domeniile și activitățile desfășurate în regim de voluntariat de către persoane fizice și juridice;

-    propune măsuri de susținere, eficientizare și dezvoltare a activităților de voluntariat;

-    inițiază și derulează campanii de promovare publică a sistemului de voluntariat, îndeosebi în rândul tinerei generații;

-    colaborează cu organizații interne și internaționale ce desfășoară activități de voluntariat;

-    fundamentează necesitatea inițierii unor proiecte de Hotărâri ale CGMB sau de Dispoziții ale Primarului General în vederea realizării obiectivelor sale specifice;

-    realizează și implementează un sistem eficient de evidențiere, evaluare și certificare a activităților de voluntariat derulate în interesul comunității;

-    îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea PROEDUS, sau care decurg din legislația în vigoare, Hotărâri ale CGMB sau Dispoziții ale Primarului General.

CAPITOLUL V PERSONAL SALARIZARE


Art.15 Angajarea personalului și stabilirea nivelului de salarizare a personalului

angajat se fac conform legislației în vigoare .CAPITOLUL VI

BUGETUL ȘI RELAȚIILE FINANCIARE

Art.16 Bugetul PROEDUS se aprobă prin hotărârea CGMB in conformitate cu prevederile legale.

Art.17 PROEDUS este un serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, cu personalitate juridică, este titular de buget și ordonator terțiar de credite, iar angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor și celelalte operațiuni financiar-contabile se asigură de către acesta.

Art.18 Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de către PROEDUS, în îndeplinirea obiectului său de activitate/atribuțiilor ce îi revin, se finanțează de la bugetul local al Municipiului București si din venituri proprii pe care le realizează din închirieri de spatii, terenuri sportive, vanzare de bilete, din asocieri si din orice alte activitati comerciale cu caracter educațional, turistic si sportiv, cu respectarea dispozițiilor legale, din sponsorizări si/sau donații de la persoane fizice si juridice din țară sau străinătate.

CAPITOLUL VII    7y:-V

AUDITUL PUBLIC INTERN '    '

Art.19 Activitatea de audit public intern este asigurată de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

Art.20 Compartimentele din structura organizatorică a PROEDUS sunt obligate<șâ '"-'cgș coopereze, să stabilească relațiile funcționale între ele, precum și cu structurilgde^^^ Ș specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București în vederea elabor^r'-’’^''    -

. -^7/,

organizării și desfășurării lucrărilorj^nșei^elor și programelor, la termen și HțU

'X    v/


-,Z


condițiile legii, respectiv acelea al căror obiect implică coroborarea de competențe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art.21 PROEDUS isi promovează propriile evenimente si are sigla proprie.

Art22 PROEDUS poate recurge la extemalizarea, potrivit legii, a unor servicii, corespunzătoare obiectului sau de activitate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art23 Neîndeplinirea de către personalul instituției a sarcinilor de serviciu, în totalitate și în termen legal, precum și comiterea de abateri de la normele de comportare și disciplină se sancționează conform legislației în vigoare.

Art.24 Prezentul Regulament de organizare și funcționare, prin grija conducătorului instituției, se va difuza/comunica, sub semnătură, tuturor compartimentelor din cadrul PROEDUS.

Art.25 Litigiile de orice fel în care PROEDUS este parte sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, în situația în care acestea nu se pot soluționa pe cale amiabilă.

Art.26 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se completează cu reglementările legale în vigoare și se modifică și completează ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a PROEDUS, aprobată prin prezenta hotărâre, precum și atunci când intervin modificări și completări ale legislației aplicabile, ulterioare aprobării acestuia.