Hotărârea nr. 32/2015

HOTARAREnr. 32 din 2015-02-12 PENTRU APROBAREA TRANSMITERII IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIONALE SI SPORTIVE PENTRU COPII SI TINERET BUCURESTI (CPPESCTB) A BAZEI SPORTIVE COMPLEXUL "LIA MANOLIU", SITUATA IN BDUL BASARABIA NR. 37-39, SECTOR 2 BUCURESTIHOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii în administrarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (CPPESCTB) a Bazei sportive din Complexul „Lia Manoliu", situată în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții -Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art.123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea în administrarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (CPPESCTB) a Bazei sportive din Complexul „Lia Manoliu", situată în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București.

Art.2 Baza sportivă de la art. 1 reprezintă obiective de investiții ale Municipiului București derulate prin Direcția Investiții și este formată din: Academia de Tenis în suprafață totală de 11.700 mp, împreună cu gradenele, circulațiile, spațiile verzi aferente acesteia, corp principal în suprafață de 579,2 mp, un corp secundar în suprafață de 64,2 mp, chioșc și terenurile de sport situate pe terasa parcării Stadionului Național, identificate potrivit planurilor scara 1:1000 și 1:2000, care constituie anexe la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.02.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Angelescu Ramyc/JRoberȘEduard

..ău


București, 12. OÎ2/2Q15 Nr. 32Anexa 15z7'C'^ z o
DintLIUrl    nr li. luuiuii nuuiw.^

PROIECTANT GENERAL

S.C. RADIAL PROD.COM. DESIGN S.R.L Sos. Slslan col Mirt llr. 2. BLt 3. ScB.Ap 27. S.l-Bimrresll TEL 0722334247* J 40/ 4244 / 1992-flQ 155501B

Sei Proiect

Arh. L Radulescu

Desenat

Arh. Irina Media

OMNITECHDESIGN

Verificat

Arh. Alina Rizescu

OMNITECHDESIGN

BENBTCIAft:

PfiWMfM BUMOFIULia BUCUREȘTI

SCARA 1 /2000


PROIECT:

PARCAJ SUPRATERAN


01/XI/2010


FAZA


DATA

IAN. 2011

PLAN SITUAȚIE


TOC


SF


Anexa 2PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Secretar General

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 32/12.02.2015 pentru aprobarea transmiterii în administrarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (CPPESCTB) a Bazei sportive din Complexul ,,Lia Manoliu”, situată în B-dul Basarabia nr. 37-39, sector 2, București, pentru următoarele motive:

Hotărârea nu este însoțită de extrasele de carte funciară în formă

J

actualizată, potrivit Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care să se identifice imobilele care fac obiectul hotărârii, așa cum solicită Instituția Prefectului Municipiului București prin adresa nr. CV/18734/05.10.2012.


Splaiul Independentei nr, 291 -293, cod poștal 060042, sector 6, București. România Tel:

http://www. pmb.ro