Hotărârea nr. 35/2015

HOTARAREnr. 35 din 2015-02-18 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 201/2014 SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 127/2015
Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 și numirea unui Consiliu de Administrație

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București, numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014, pentru nerespectarea art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București va fi alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, din șase persoane, respectiv:

1.    Domnul Dumitrașcu Gabriel;

2.    Domnul Chitu Alin;

3.    Domnul Tănase Antonel;

4.    Doamna Miu Andreea;

5.    Domnul Agiu Marian;

6.    Doamna Rizia Tudorache.

Art.3 Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește; - domnul Radu Richard Vicențiu, să semneze în numele Consijiului General al Municipiului București contractul de mandat prevăzut la


. 060042. șector/6, București, România; tel.: +4021pmb.QcĂ


Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București, persoanele prevăzute la art. 2 și R.A.D.E.T. București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.02.2015.
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

jMultiphcat

I Semnătura....    ” ■ ■ • ■

Anexa 1Anexa ia HCGMB nr. x^/ pentru numirea membrilor Consiului de Administrație al RÂDET București

CONTRACT DE MANDAT

încheiat astazi...........................


I.    Preambul Având in vedere:

•    Dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor pubîide;« :

•    Art. 2009 si urm. Cod civil;

•    Decizia Primăriei Municipiului București nr. 1200/10.12.1990, de înființare a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - RADET;

•    Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București („CGMB”) nr...../2015,

privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al RADET;

•    O.U.G. nr. 109/2011 care impune membrilor Consiliului de Administrație, inclusiv Președintelui Consiliului de Administrație ca, pe durata mandatului lor, sa nu se gaseasca intr-un raport juridic de munca cu regia,

este necesar a se stabili drepturile si obligațiile pârtilor semnatare corespunzător exercitării funcției de membru al Consiliului de Administrație si respectiv, de Președinte al Consiliului de Administrație,

drept pentru care, ca urmare a acordului de voința intervenit intre Părțile semnatare, s-a încheiat prezentul Contract de Mandat,

II.    Părțile

Art. 1 - Consiliul General al Municipiului București, in calitate de Autoritate publica tutelara

a RADET București, reprezentat prin ................................................................. mandatat

prin Hotărârea CGMB nr...../2015 privind desemnarea membrilor Consiliului de

Administrație al RADET, în numele și pe seama RADET București

si

[*], domiciliat in [*], identificat cu C.l. seria [*], nr. [*], C.N.P. [*], in calitate de Administrator.

III. Definiții

Art. 2 - In prezentul Contract de Mandat, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

a.    Actul constitutiv - Decizia Primăriei Municipiului București nr. 1200 / 10.12.1990 - de înființare a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice - RADET;

b.    RADET București - Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice - RADET;

c.    CGMB - Consiliul General al Municipiului București;

d.    ROF - Regulamentul de organizare si funcționare al RADET București;

e.    Consiliul de Administrație - organul colectiv de conducere a RADET București;

f.    Cadrul juridic aplicabil - ansamblul normelor juridice romane cuprinse in O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 51/2006, Legea nr. 325 / 2006, Codul civil, Codul fiscal, alte acte normative incidente prezentului Contract, de Mandat, inclusiv Hotărârile CGMB aplicabile;Multiplicat

Semnătura.


0 4 HJO'bg.    Conflict de interes© - orice situații sau imprejurari deteirninate/determinabile privit cadrului juridic aplicabil, in care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului RADET București, astfel incaî afecteaza sau âr putea afecta independenta si imparțialitatea sa in luarea deciziilor de afaceri sau indeplinirea la timp si cu obiectivitate a atribuțiilor care ii revin in exercitarea mandatului sau pentru RADET București;

h.    Imposibilitate definitiva de exercitare a mandatuiui/impediment legal - orice împrejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare sau egala cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-si îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, ca de exemplu, fără ca această enumerare să fie limitativă : arestarea preventiva sau arestarea Administratorului;

i.    Indemnizație - remunerația cuvenita membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea prestata in aceasta calitate;

j.    Serviciul Public - serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul București

k.    Forța majora - semnifica orice eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunțiativa. Nu este considerat forța majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parii.

IV.    Obiectul contractului

Art. 3 - Prin prezentul Contract de Mandat, Administratorul este însărcinat, împreuna cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, sa adopte toate masurile aferente administrării RADET București, in conformitate cu dispozițiile Cadrului juridic aplicabil si cele ale prezentului Contract de Mandat, in limitele obiectului de activitate al RADET București.

Art. 4 - In scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, Administratorul va exercita atribuțiile stabilite prin prezentul Contract de Mandat in vederea îndeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Anexa 1 la prezentul Contract de

| Mandat.

V.    Durata Contractului de Mandat

Art. 5 - Prezentul Contract de Mandat este încheiat pe o perioada de 4 ani, începând cu

data de.................pana la data de..............si poate fi reînnoit, prin act adițional, pentru

aceeași perioada, in condițiile îndeplinirii corespunzătoare a atributiilor/obligatiilor asumate prin prezentul Contract de Mandat si sub rezerva aprobării prelungirii de către CGMB.

VI. Obligațiile Administratorului

Art. 6 - Administratorul exercita, împreuna cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, următoarele atribuții principale:

Alin. 6.1. - In calitate de Președinte al Consiliului de Administrație:

6.1.1.    - sa coordoneze activitatea Consiliului de Administrație si sa raporteze cu privire la aceasta, Consiliului General al Municipiului București;

6.1.2.    - reprezintă Consiliul de Administrație'în relația cu Directorul General al RADET București;Multiplicat 0 4 gg.

Semnătura. ZJă

8,1.3= - reprezintă RADET București în reiația cu terții: auîoritati locale si centrale, insîiîcitii publice, organizații profesionale si patronale, organizații non guvernamentale |le consumatorilor, instituții financiare si alte entitati cu care RÂDET București

- interactioneaza pentru realizarea obiectului principal de activitate, alimentarea cu energie termica in Municpiul București;

Alin, 6.2. - In calitate de membru al Consiliului de Administrație:

6.2.1.    - sa vegheze la buna funcționare a RADET București

6.2.2.    - sa elaboreze si sa prezinte Consiliului General al Municipiului București, spre aprobare, in termen de 90 de zile de la data numirii sale, împreuna cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, planul de administrare, care va include si strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta prevăzute in Anexa 1 la prezentul Contract de Mandat

6.2.3.    - sa participe la stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale RADET București;

6.2.4.    - sa participe la stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

6.2.5.    - sa participe la stabilirea raportului anual al Consiliului de Administrație;

6.2.6.    -să aprobe împreună cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, Organigrama, Regulamentul de Organizare si Funcționare (ROF) și statul de funcții ale RADET București.

6.2.7.    - sa participe la stabilirea si sa mențină, politicile de asigurare in ceea ce privește personalul si bunurile RADET București;

6.2.8.    - sa participe la elaborarea si aprobe in cadrul Consiliului de Administrație Regulamentul Intern al RADET București, prin care se stabilesc drepturile si responsabilitățile ce revin personalului RADET București;

6.2.9.    - sa prezinte anual împreuna cu ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație, Consiliului General al Municipiului București, in termen de 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, Raportul cu privire la activitatea RADET București, bilanțul si contul de profit si pierderi, precum si proiectul Programului de activitati principale si al bugetului aferent pe anul următor;

6.2.10.    - in conformitate cu legislația in vigoare, sa delege atribuțiile de conducere executiva a RADET București, sa numească, sa sancționeze inclusiv cu desfacerea Contractului Individual de Muncă directorii RADET București, precum si sa stabilesca salariul și alte drepturi salariate ale acestora;

6.2.11.    - sa supravegheze activitatea Directorilor RADET București;

6.2.12.    - sa aprobe Contractul Colectiv de Muncă (care cuprinde și nivelul salariilor personalului RADET București), inclusiv modificările/completările la acesta;

6.2.13.    - sa promoveze studii si sa propună Consiliului General al Municipiului București aprobarea stabilirii/ajustării/modificării tarifelor pentru furnizarea Serviciului Public;

6.2.14.    - sa exercite orice alte atribuții ce i-au fost delegate de Consiliul General al Municipiului București;

6.2.15 - alte atribuții prevăzute în ROF;

Toate atribuțiile prevăzute de prezentul Art.6.2. vor fi exercitate împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 6.3. - Administratorul este, de asemenea, obligat:

6.3.1.    - sa nu încheie cu RADET București un contract de munca pe durata mandatului de Administrator;

6.3.2.    - sa isi exercite mandatul cu loialitate si cu prudenta si diligenta unui bun administrator in interesul exclusiv al RADET București în; concordanță cu interesul Municipiului București privind furnizarea,se de alimentare cu energie termică;


Multiplicat Q 4 W

Semnătura..

6.3.3.    - sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului București dat în administrarea RADET București prin intermediul căruia se Serviciul Public, precum și a patrimoniului aparținând RADET București;

6.3.4.    - sa păstreze confidențialitatea informațiilor clasificate ale RADET Bucure

6.3.5.    - sa evite conflictele de interese in raport cu RADET București;


6.3.6.    - sa nu exercite concomitent un număr mai mare de mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societăți pe acțiuni cu sediul in Romania, decât cel prevăzut de lege;

6.3.7.    - sa nu încheie acte juridice cu RADET București, decât in condițiile restrictive stabilite de lege;

Art. 6.4. - Administratorul are obligația de a nu folosi in interes propriu si de a nu divulga niciunei persoane neautorizate nicio o informație de natura confidențiala sau secreta cu privire la activitatea RADET București. In acest sens, Administratorul se obliga sa respecte regulile de confidențialitate prevăzute in Anexa 2 la prezentul Contract de Mandat.

Art. 6.5. - Administratorul se va conforma in totalitate obligațiilor de neconcurenta prevăzute in Anexa 3 la prezentul Contract de Mandat.

VIL Drepturile Administratorului

Art. 7 - Administratorul are dreptul la o indemnizație fixa lunara care nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea regia autonoma si la o componenta variabila stabilita potrivit recomandărilor temeinic motivate, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările si completările ulterioare. Remunerația variabila a membrilor consiliului de administrație se revizuiește anual in funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat.

Art. 8 - Plata indemnizației (remunerației) se face lunar, la data stabilita de Consiliul de Administrație.

Art. 9 - Administratorul are dreptul la decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, potrivit legii si reglementarilor interne ale RADET București.

Viii. Drepturile si obligațiile Municipiului București

Art. 10 - Municipiul București are dreptul de a cere Administratorului sa-si exercite mandatul in interesul exclusiv al RADET București și al Serviciului Public cu prudența și diligența unui bun administrator.

IX. Obligațiile RADET București

Art. 11 - RADET București are obligația de a achita toate drepturile si obligațiile bănești prevăzute in prezentul Contract de Mandat.

Art. 12 - RADET București are obligația sa asigure Administratorului condițiile necesare desfășurării activitatii sale.

X. Răspunderea pârtilor

Art. 13 - Neindeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor asumate de către oricare dintre părțile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea pârtii aflate in culpa.

Art. 14 - Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorita neindeplinirii si/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligațiilor asumate, răspunde fata de cealalta parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contrgcîbilui de Mandat.Multiplicai 0 4 MAI 2315

Semnătura

ÂriL 15 - Administratorul răspunde pentru nerespectarea dispoziOiBrlegaterpreve^r^r, prezentului Contract de Mandat, prevederilor hotărârilor adoptate de Consiliu! Genial al Municipiului București si va suporta, in solidar cu ceilalți membri ai Consiliului' -.cfe'' Administrație, toate consecințele patrimoniale si personal nepatrimoniale, de natura comerciala, economica, fiscala sau de orice alta natura, generate de neindeplinirea si/sau îndeplinirea necorespunzatoare, cu intenție sau din neglijenta, a obligațiilor sale contractuale, cu excepția Gazului in care acesta a făcut să se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea sa și i-a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și CGMB.

Ârt. 16 - Administratorul nu incalca obligația de prudenta si de diligenta si nu va răspunde in cazul in care, in momentul luării unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul RADET București si pe baza unor informații adecvate.

Art. 17 - RADET București răspunde conform legii, pentru nerespectarea obligațiilor asumate la Art. 12 si Art. 13 din prezentul Contract de Mandat.

XI.    Forța majora

Ârt. 18 - Părțile sunt exonerate de răspundere in caz de forța majora, astfel definita prin prezentul Contract de Mandat.

Art. 19 - In caz de forța majora, părțile vor depune eforturi comune in vederea diminuării daunelor eventuale ce ar rezulta in urma intervenirii unei asemenea cauze.

Ârt. 20 - Părțile se obliga, de asemenea, sa se înștiințeze reciproc, înscris, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la intervenția vreunei cauze de forța majora si, in general, sa se informeze reciproc si in timp util asupra eventualelor impedimente de natura sa conducă la dificultăți in realizarea obiectului prezentului Contract de Mandat.

XII.    Modificarea Contractului de Mandat

Ârt. 21 - Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al pârtilor semnatare, exprimat printr-un act adiționai, după aprobarea CGMB.

XIII. încetarea Contractului de Mandat

Ârt. 22 - Prezentul Contract de Mandat încetează de drept prin:

22.1    - expirarea duratei pentru care a fost încheiat;

22.2    - revocarea Administratorului, de către Consiliul General al Municipiului București;

22.3    - decesul Administratorului;

22.4    - renunțarea Administratorului la mandat, cu preaviz de 30 de zile ;

22.5    - intervenția unor impedimente legale care ii interzic Administratorului sa mai ocupe acesta funcție.

22.6    - reorganizarea RADET București in societate.

22.7. - revocarea/anularea Hotărârii CGMB nr......./2015 de desemnare a Administratorului.

Art. 23 - In cazul revocării Administratorului, fără justă cauză, RADET București va plăti Administratorului o compensație in valoare de 12 indemnizații (remunerații), indiferent de data la care survine revocarea. Plata compensației menționate, se va face numai ca urmare a unei Hotarari definitive si irevocabile a instanței de judecata, prin care se atesta revocarea fara justa cauza a Administratorului.

XIV. Litigii

Art. 24 - Orice litigiu apărut intre parti cti privire la încheierea, executarea, modificarea, încetarea sau interpretarea clauzelor prezentului Contract, de Mandat, care nu poate fi soluționat pe cale amiabila, va fi^upus jrisțahtelor judecătorești romane competente.Multiplicat


Semnătura...^

CONFORM CU ORIGINALULXV. Obligația de confidențialitate intre parti Art. 25 - Părțile se obliga sa păstreze confidențialitatea in relațiile cu tertii asupr^yuturor datelor, informațiilor si documentelor primite de la cealalta parte in executarea prezentului Contract de Mandat.

Art. 26 - Părțile pot dezvălui informații sau documente aferente derulării prezentului Contract de Mandat numai persoanelor implicate in executarea acestuia.

Art. 27 - Nu se considera obligație de păstrare a confidențialității, dezvăluirea de informații in unul din următoarele cazuri:

27.1.    - daca informațiile erau cunoscute pârtii înainte de a fi obținute de la cealalta parte;

27.2.    - daca dezvăluirea informațiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte parti;

27.3.    - daca informația era de notorietate, la data dezvăluirii acesteia;

27.4.    - daca partea a dezvăluit respectivele informații pentru a se conforma unor dispoziții legale.

XVI. Dispoziții finale

Art. 28 - Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul Contract.

Art. 29 - Prezentul Contract de Mandat este guvernat si interpretat in conformitate cu prevederile legii romane. Pentru orice aspect nementionat expres in cuprinsul sau, prezentul Contract de Mandat se completează cu prevederile Codului civil roman si ale OUG nr. 109/2011. Prezentul Contract de Mandat nu este un contract de munca si nu este guvernat de legislația muncii.

Art. 30 - Daca anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de vedere juridic, validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectata. In asemenea situații, părțile convin sa renegocieze cu buna-credinta orice clauza devenita ineficienta din punct de vedere juridic, adaugand clauza astfel renegociata prevederilor prezentului Contract de Mandat.

Art. 31 - Toate notificările pe care părțile si le adreseaza reciproc in baza prezentului Contract de Mandat se efectuează in scris si se transmit prin fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier rapid la adresele indicate la art. 1 din prezentul Contract de Mandat. In funcție de situația concreta, părțile vor opta cu buna-credinta si in mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de notificare dintre cele menționate in cadrul tezei intai al prezentului articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la îndeplinirea obligațiilor contractuale ce revin pârtilor.

Art 32 - Daca, oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat, una dintre Parti nu insista in mod expres pentru a impune o anumita prevedere a contractului, nu inseamna ca acea parte a renunțat la astfel de prevederi sau ca a renunțat la dreptul de a impune aceste prevederi.

Drept pentru care am încheiat astazi [*], la [*], in 2 (doua) exemplare originale, prezentul Contract de Mandat, părțile declarând, totodată, ca au primit fiecare, cu ocazia semnării prezentului Contract de Mandat, cate un exemplar.

Consiliul General al Municipiului București

D.l/D.na............................................


Dl./D.na.


Anexa 1


OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA ale Consiliului de Administrație pentru anui/mandaiul .............

A - OBIECTIVE GENERALE

ASIGURAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI (SERVICIUL), CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII GENERALE:

1.

2.

3.

4.


Accesibilitatea nediscriminatorie la Serviciu ;

Adaptabilitatea Serviciului la cerințele utilizatorilor;

Continuitatea serviciului, din punct de vedere cantitativ si calitativ ;

Transparență in gestiunea Serviciului, față de utilizatori și de autoritatile publice centrala si locala;

Echilibrul permanent intre Calitatea Serviciului si resursele alocate;

5.a. Gradul de satisfacție al utilizatorilor:

Asigurarea agentului termic pentru încălzire si apa calda de consum, la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor;

5.    b Gradul de impact asupra mediului:

Protejarea domeniului public si privat si a mediului, in conformitate cu prevederile legale ;

6.    Eficienta serviciului.

Pierderile de energie:

- pe termen scurt (2-4 ani): reducerea pierderilor de energie la nivelul celor prevăzute in structura de tarif al Serviciului (22,5 %), aprobata de ANRSC, prin utilizarea eficienta a resurselor interne ale RADET si alocarea de către Municipiul București a resurselor financiare necesare;

7. Realizarea programelor anuale de investiții aprobate de către Consiliul General al Municipiului București (CGMB), avand ca obiective principale :cresterea eficientei Serviciului si extinderea acestuia, cu efecte asupra scăderii tarifului pentru populație;


B = OBIECTIVE SPECIFICE


CU I j , OR1GHMALUL

-------—------------ț

OBIECTIV 1

URMĂTOARELOR / CRIÎERlf


REALIZAREA SERVICIULUI, CU RESPECTAREA

SPECIFICE:

1,    Exploatarea eficienta a Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET);

2.    Transportul si distribuția energiei termice, corespunzător cu condițiile climatice și cu temperaturile necesare în locuințele utilizatorilor, ținând cont de regimul de utilizare orar;

3.    Reglarea cantității de energie termică distribuita pentru încălzire, pe baza diagramei de reglaj;

4.    Asigurarea termperaturii minime de 45°C pentru apa caldă de consum, în punctul de delimitare a instalațiilor publice de cele ale utilizatorilor, masurata prin :

Numărul anual de reclamații privind calitatea energiei termice în rețeaua de distribuție față de anul precedent

5.    Măsurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, în vederea facturării, masurata prin :

- Gradul de contorizare a consumurilor;

Numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare a consumurilor, in funcție de tipurile de agent termic și de categoriile utilizatorilor racordați la Centralele Termice față de anul precedent;

- Numărul anual de reclamații privind precizia echipamentelor de măsurare a consumurilor, montate în rețeaua de distribuție față de anul precedent;

6.    Menținerea în stare de funcționare și verificarea metrologică conform prevederilor legale, a echipamentelor de măsurarea consumurilor, utilizate pentru decontarea contravalorii energiei termice ;

7. Realizarea/actualizarea si implementarea unei proceduri de depistare, evidență, analiza operativa, raportare si remediere a avariilor cu pierderi de căldură și a incidentelor in sistemul de transport si distribuție a energiei termice, măsurate astfel:

-    Pierderea de energie termică în rețeaua de transport, ca diferența procentuală între energia termică intrată în rețeaua de transport și cea înregistrată de contoarele de la intrarea în punctul termic față de anul precedent;

-    Pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție, ca diferența procentuală între energia termică intrată în punctul termic și cea înregistrată de contoarele de la branșamente față de anul precedent;

-    Pierderea de energie termică în rețeaua de distribuție a Centralelor Termice, ca diferența procentuală între energia termică la ieșirea din centrala termică și cea înregistrată de contoarele de la branșamente față de anul precedent;Multiplicat

Semnătura,1. Reducerea creanțelor

(i) Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

(ii) Formula:


Sold mediu creanțe Cifra de afaceri

%365


Detaliere:

-    sold mediu creanțe = soldul mediu zilnic pentru ultimele 365 zile

-    cifra de afaceri = cifra de afaceri aferenta ultimelor 365 zile

(ii) unitate de măsură: zile

(iv)    valoare tinta: 180

(v)    pondere: 10%

(vi)    Semnificație:

-    calculează eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale ;

-    exprima numărul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile ;

(vii)    Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:

-    realizarea/actualizarea si implementarea procedurii de recuperare a creanțelor, prin masuri interne, cat si prin intermediul instanțelor de judecata ;

(viii) Gradul de indeplinire :

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compara cu valorile

tinta, obtinandu-se astfel gradul de indeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obține prin ponderarea gradului de

indeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv

, Valoare tinta-Valoare efectiva gr = 1 +-

Valoare tinta

2. Reducerea plăților restante

(i)    Indicator: ponderea obligațiilor nescadente

(ii)    Formula:    scadente

Total obligații

(iii)    Unitate de măsură: %

(iv)    Valoare tinta: 15

(v)    Pondere: 20%

(vi)    Semnificație:

-    masoara gradul de respectare a obligațiilor asumate de entitate fata de furnizori;

-    reprezintă ponderea obligațiilor cu scadenta neîmplinita in totalul obligațiilor asumate de regie

(vii)    Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului;

-    plata furnizorilor de agent termic si gaze naturale pe baza prevederilor contractului de cont escrow;

-    plata furnizorilor de materiale si servicii in ordinea vechimii facturilor, conform reglementarilor cu privire la intarirea disciplinei contractuale ;

-    realizarea numai a achizițiilor pentru care exista sursa de finanțare conform bugetului aprobatMultiplicat „„ Semnătura...,

■ eoHfQîWcU’ ! M ORIGINALUL I z|

- întărirea conîroSuîui intern general si in mod special a controîulubjiinahciâr z preventiv, asupra operațiunilor care produc angajamente financiare fata de terti; rLG?/H, - ', -'' (viii) Gradul de îndeplinire :

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv :

GR2=1+


Vaîoare efectiva - Valoare tinta Valoare tinta

3. Reducerea pierderilor (i) indicator: rezultatul perioadei

(ii) Formula:


Venituri cumulate - Cheltuieli cumulate Cheltuieli cumulate

xlOO


Detaliere:

-    venituri totale = venituri cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referința

-    cheltuieli cumulate = cheltuieli cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referința cu excepția penalităților

(iii)    Unitatea de măsură: %

(iv)    Valoare tinta : - pentru lunile ianuarie - mai si noiembrie - decembrie : 4%

- pentru lunile iunie - octombrie : 0%

(v)    Pondere: 25%

(vi)    Semnificație:

-    masoara capacitatea entitatii de a degaja profit;

-    reprezintă ecartul procentual intre veniturile obținute si cheltuielile aferente angajate ;

(vii)    Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:

-    diversificarea activitatilor generatoare de profit;

-    urmărirea îndeplinirii caracteristicilor de eficacitate, eficienta, oportunitate si economicitate pentru fiecare operație consumatoare de resurse ;

-    întărirea disciplinei financiare si de gestiune ;

-    încadrarea in valorile aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli.

(viii) Gradul de îndeplinire :

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compara cu valorile

tinta, obtinandu-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv ;

Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obține prin ponderarea gradului de

indeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv :

, Valoare efectiva-Valoare tinta GR =1+-

Valoare tinta

4. Reducerea cheltuielilor la 1.000 Lei venituri (i) Indicator: cheltuieli la 1000 Lei venituri Cheltuieli totale- Venituri totale


Formula:


-xlOOO


Venituri totale

Unde:

-    Venituri totale = venituri cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referința

-    Cheltuieli totale = cheltuieli cumulate .ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referința, cu excepția penalităților /

(iii) Unitate de măsură: Lei
Multiplicat o 4

Semnătura....,(îv) Vaîoare tinta:    !.......


-    pentru lunile ianuarie - mai si noiembrie - decembrie : 960

-    pentru Sunate iunie - octombrie : 999    r'~

(v)    Pondere : 25 %

(vi)    Semnificație:

-    stabilește eficienta cu care entitatea angajeaza resursele disponibile ;

-    masoara in unitati monetare efortul regiei pentru realizarea a 1000 lei venituri;

(vii)    Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:

-    identificarea si eliminarea costurilor nejustificate;

-    reducerea cheltuielilor care nu contribuie direct la realizarea Serviciului;

-    creșterea ponderii activitatilor deținute in portofoliu care permit degajarea unei marje mari de profit.

(viii) Gradul de îndeplinire :

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv;

Gradul global de realizare a criteriilor de performanta se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv :

, Valoare tinta - Valoare efectiva GR4=1 +-

Valoare tinta

5.Cresterea productivității muncii (i) Indicator: productivitatea muncii

Cifra de afaceri N

(ii) Formula:


Număr personal N Cifra de afaceri N4

Număr personal N4

Detalieri:

-    N = perioada de referința a exercițiului curent;

-    N-1 = perioada similara a exercițiului precedent;

(iii)    Unitate de măsură: Lei/angajat

(iv)    Valoare tinta: 1,005

'“O (v) P°ndere: 20%

(vi)    Semnificație:

-    determina eficienta utilizării forței de munca ■

-    evidențiază evoluția de la an la an a veniturilor degajate prin aportul salariatilor

(vii)    Masuri vizate pentru imbunatatirea indicatorului:

-    automatizarea proceselor de producție si reconversia personalului.

-    asigurarea masurilor de protecție sociala interna printr-o colaborare optima cu organizațiile sindicale ale regiei.

-    creșterea eficientei serviciilor funcționale si a serviciilor suport

-    fluentizarea proceselor de management (viii) Gradul de îndeplinire :

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compara cu valorile tinta, obtinandu-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanța se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoafea desemnata a ponderii pentru criteriul respectiv:


_    , Valoare efectiva - Valoare tinta

GR, = 1 +-

Valoare tinta


ORiGHMLUL6. Standardul de cost, definit prin costul operațional pe km. de rețea publica de transport si distribuție a energiei termice.


Consiliul General al Municipiului București


D.l/D.na.......................................


Administrator


DIJD.na............................................[Multiplicat HMAp Semnătura.. .ffL....Anexa 2

REGULI DE GONFIDi

1. Definiția

Termenul de „Informații Confidențiale” înseamnă si include orice informații cu privire îa activitatea economica a RADET București indicate drept confidențiale sau care nu sunt publice, potrivit legii, hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, deciziilor Consiliului de administrație si reglementarilor interne ale RADET București.

Fara a se limita la cele de mai sus, informațiile confidențiale includ:

a)    termenii contractuali si orice informații cu privire la partenerii de afaceri, clienîii, agenții, salariatii, antreprenorii sau furnizorii RADET București, precum si condițiile in baza carora RADET București desfasoara activitaîi economice cu fiecare dintre aceste persoane;

b)    programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, modificat sau folosit de RADET București;

c)    algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esențiale care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de RADET București indiferent daca acești algoritmi, proceduri, tehnici fac sau nu parte dintr-un program de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru:

•    identificarea posibililor clienti;

•    comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potențiali;

•    reducerea costurilor de funcționare sau creșterea eficientei sistemului.

d)    faptul ca RADET București folosește, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de date anume, surse de date, algoritm, precedura sau tehnica sau ideile dezvoltate sau furnizate de o persoana, alta decât RADET București (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica din domeniul public), indiferent daca asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte dintr-un program de computer sau nu;

e)    strategiile de stabilire marketing, dezvoltate, investigate, dobândite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de către RADET București, sau orice informații cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unei asemenea strategii;

f)    informații cu privire la planurile de vijtor ale RADET București, inclusiv, insa fara a se limita la, planuri de extindere la zone georgrafice, segmente de piața sau servicii, orice informații care nu sunt incluse in mod obișnuit in situațiile financiare ale RADET București, cu excepția acelor informații a căror dezvăluire este autorizata conform reglementarilor interne ale RADET București;

g)    informații care vor fi dezvăluite exclusiv in condițiile prevăzute la punctul 5;

h)    orice alte informații dobândite de Președintele Consiliului de Administratie/Administrator in cursul exercitării mandatului sau, despre care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilități ale RADET București, si care ar ajuta un competitor sau un potențial competitor al acesteia („Concurentul”), pentru a concura cu succes împotriva RADET București;

i)    orice informație primita de RADET București de la terte persoane care, la rândul lor, au o obligație de confidențialitate despre a cărei existenta instiinteaza RADET București;

j)    orice informații derivate din toate cele de mai sus si

k)    orice copii ale tuturor informațiilor iȚientionate mai sus, cu excepția situațiilor in care aceste copii sunt solicitate de o instanța judecătoreasca sau de o alta autoritate publica, in condițiile prevăzute de lege.

l)    excepție de la prezentele reguli d reprezintă orice informație necesara Consiliului General al Municipiului București in procesul de activitate transparent decizional.Mukiplicat

Semnătura.    ....

FG-j ’ CG

ORIGINALUL


2. Folosirea si dezvăluirea informațiilor Confsdentiaie-

Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul recunoaște ca a dobar^dit si/sau va dobândi Informații Confidențiale in cursul sau in legătură cu exercitarea mandâiuîuî in cadrul RADET București, precum si ca folosirea, in scopul concurării RADET București, a acestor Informații Confidențiale, de către Președintele Consiliului de Administratie/Administrator ori de către alte persoane, ar periclita grav capacitatea RADET București de a continua activitatea sa economica.

Prin urmare, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Mandat sau oricând ulterior încetării acestuia, si indiferent când si din ce motiv acest contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații Confidențiale in legătură cu orice activitati sau afaceri, cu excepția activitatilor economice ale RADET București, si nu va dezvălui sau determina dezvăluirea oricăror Informații Confidențiale către orice persoana fizica, societate, asociație, grup sau orice alta entitate, cu excepția cazului in care aceasta dezvăluire a fost autorizata in mod specific in scris de către RADET București, sau cu excepția cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila, ori dispusa prin hotararea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente, sau de orice autoritate publica care prin lege este abilitata sa primească astfel de informații.

In plus, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul se obliga sa notifice RADET București, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura celor precizate in alineatul anterior, astfel incat RADET București sa poata adopta, in condițiile legii, masuri de protecție sau o alta soluție adecvata, si va furniza in continuare orice asistenta pe care RADET București o poate solicita in mod rezonabil pentru a garanta asemenea masuri sau soluții.

In cazul in care masurile de protecție menționate in alineatul anterior nu sunt suficiente, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul va furniza numai acea secțiune din Informația Confidențiala care este ceruta in mod legal de autoritatea publica in cauza si va depune toate eforturile rezonabile si întemeiate legal, pentru a obține tratamentul confidențial al oricăror Informații Confidențiale astfel dezvăluite.

3. Folosirea si dezvăluirea informațiilor cu privire la terte persoane

Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul înțelege ca RADET București primește uneori informații de la terte persoane, pe care RADET București trebuie sa le trateze cu confidențialitate si sa le folosească doar in scopuri limitate, („Informații cu privire la terte persoane”).

Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul accepta ca, direct sau indirect, in orice moment, pe durata Contractului de Mandat sau oricând după încetarea acestuia, si indiferent când si din ce motiv acest Contract va înceta, nu va folosi sau determina folosirea oricăror Informații cu privire la terte persoane, cu excepția cazurilor in care acest lucru este permis printr-un acord scris încheiat intre RADET București si respectiva terta persoana, cu excepția cazului in care este ceruta de orice lege aplicabila sau prin hotararea unei instanțe judecătorești sau arbitrale competente sau de orice alta autoritate publica care prin lege este abilitata sa primească astfel de informații.

In plus, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul se obliga sa notifice RADET București, cu promptitudine, cu privire la orice act al unei instanțe judecătorești sau arbitrale, ori al unei alte autoritati publice, de natura celor precizate la alineatul anterior, astfel incat RADET București sa poata adopta, in condițiile legii, masuri de protecție sau o alta soluție adecvata. In cazul in care masurile de protecție nu sunt suficiente, Președintele Consiliului/de Administratie/Administratorul va furniza doar acea secțiune din Informație cu privire l^terte persoane, după cum este cerut in mod legal.
04MMU01S

Semnătura..    ..


4. Protejarea secretelor ©oraweiaie

Nicio prevedere din prezentul! Contract de mandat nu va implica RADET București si nu va afecta in nici un fel drepturile sale de a-si proteja secretele comerciale, prin orice mijloace prevăzute de lege.

6. întinderea în timp a respectării obligațiilor de confidențialitate

Obligațiile de confidențialitate ce revin Președintele Consiliului de administratie/Administrator in baza prezentei Anexe, parte integranta din Contractul de administratie/de Mandat, raman aplicabile si după încetarea prezentului Contract de Mandat si vor produce efecte până când acestea intră în domeniul public.

Consiliul General al Municipiului București    D.i/D.na.....................................

Administrator    DL/D.na............................................

CONFORM CU ORIGINALUL15Multiplicat o 4 MÂț. zulâ Semnătura., zrf-.....


Anexa 3


OBLIGAȚII DE NECONCURENTA

1.    Neconcurenta

Pe perioada exercitării mandatului sau in RADET București, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul, in mod direct sau indirect, fie in nume propriu fie în numele unui terț - in calitate de salariat, agent, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau in orice alta calitate, este de acord si se obliga:

a)    sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta cu sau similara cu activitatea RADET București de furnizare a Serviciului Public;

b)    sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale cărei activitati sunt in concurenta cu sau care prejudiciază in orice alt mod activitatea RADET București de furnizare a Serviciului Public.

2.    Abținerea de la solicitarea de servicii

Pe perioada exercitării mandatului, Președintele Consiliului de Administratie/Administratorul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu, altfel decât în exercitarea atribuțiilor de Președinte al Consiliului de Administratie/Administrator al RADET București, fie în numele unui terț -in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, asociat, acționar, investitor sau in orice alta calitate, nu va:

a)    determina orice salariat, consultant, furnizor sau antreprenor independent sa înceteze relația sa cu RADET București;

b)    determina angajarea sau menținerea relației contractuale cu RADET București a oricărui salariat, consultant, furnizor, sau antreprenor.

3.    Incalcarea obligațiilor de neconcurenta

Oricare incalcare a obligațiilor cuprinse in prezenta Anexa de către Președintele Consiliului de Administratie/Administrator indreptateste RADET București sa solicite acestuia despăgubiri pentru daunele provocate RADET București.

Consiliul General al Municipiului București .    D.l/D.na.......................................

Administrator    DIJD.na............................................


CONFORM Cui

OR1GINALU) )
Anexa 2OPINIE MOTIVATĂ


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 35/18.02.2015 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 201/2014 și numirea unui Consiliu de Administrație, pentru următoarele motive:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 35/2015 a fost aprobată în cadrul ședinței extraordinare a C.G.M.B. din data de 18.02.2015, fără respectarea prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că în preambulul hotărârii este invocată OUG nr. 109/2011, dar la întocmirea proiectului de hotărâre nu s-au respectat prevederile acesteia, cap. II „Administrarea și conducerea regiilor autonome”, Secțiunea 1, Consiliul de administrație, art. 5, respectiv:

„Art.5

(1)    Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 5-7 persoane.

(2)    Consiliul de administrație este constituit din:

a)    un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

b)    un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de

societăți comerciale ori regii autonome;

c)    3-5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

(3)    Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.PRIMĂRIA MUMG1PIULW BUCUREȘTI

Secretar General


COHfORjWi CU

ORIGINALUL(4)    Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și ai Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5)    Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului și

complexității activității regiei autonome.

(6)    Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7)    Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.”

în consecință, Hotărârea C.G.M.B. nr. 35/2015 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței extraordinare din data de 18.02.2015, fără respectarea actului mai sus-menționat.


Splaiul Independenței nr.P91-g9g,ffly|.pffijțalClTOli? goptnrq, Rnp.irpțH, România.

jMultiplicat

Semnătura...^


V

;.........................

okas

UKA5

iHwnoWWNMț

001

MU