Hotărârea nr. 36/2015

HOTARAREnr. 36 din 2015-02-18 PRIVIND REVOCAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIE AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI NUMITI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 200/2014 SI NUMIREA UNUI CONSILIU DE ADMINISTRATIE SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 69/2016H OT Ă R Â R E

privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 și numirea unui Consiliu de Administrație


Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se revocă membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014, pentru nerespectarea art. 13 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București va fi alcătuit, până la data numirii Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, din șase persoane, respectiv:

1.    Radu Dumitru;

2.    Macovei Dorel;

3.    Pârvut Ovidiu;

4.    Popescu Marin;

5.    Tudor Tănăsescu;

6.    Orzață Radu.

Art.3 Se aprobă contractul de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuternicește domnul Georgescu Bogdan Cristian, să semneze în numele Consiliului.General âl Municipiului București contractul deJL


tfcat


1-293, Cod postai: 6&0<j42. Sector 6,'Jucureștt,-România: tel.: +4021 ^05 55 QcFwww.pmb.rji

Semnătura...,. 2015


Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Articolul 2 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București, persoanele prevăzute la art. 2 și R.A.T.B. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.02.2015.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

Anexa 1ROMÂNIA

Anexa te Hotărârea C.G.fclB. nr,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    CAi, < JJ

M;.ORIGINALUL

CONTRACT DE MANDAT NR.........


încheiat astăzi................., între:

Consiliul General al Municipiului București, cu sediul în Municipiul București, Splaiul Independenței nr. 291-293, Sector 6, telefon 021.305.55.00, fax 021.312.00.30,

reprezentat prin domnul consilier C.G.M.B......................... desemnat în baza

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București (C.G.M.B.) nr.....................din

data de........................să semneze acest CONTRACT, denumit în continuare

“AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ “,

Și

Doamna/Domnul, membru al consiliului de administrație al RATB, domiciliat

în..........................., identificat cu C.I., seria................nr.................eliberat

de........................la data de...................., apelabil la următoarele numere de

telefon:..............................., denumit în continuare „ADMINISTRATOR",

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, numit în continuare “CONTRACT”, părțile obligându-se în termenii și condițiile acestuia.

Cap. I. - Obiectul contractului

în urma prezentului acord de voință intervenit între părțile contractante, Autoritatea Publică Tutelară încredințează Administratorului organizarea generală și gestionarea activităților Regiei Autonome de Transport București (RATB), care este în acest sens răspunzător în cadrul Consiliului de Administrație pentru modul în care înfăptuiește actele de administrare a RATB.

Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al RATB, conform dispozițiilor legii și a actului constitutiv al RATB, inclusiv a actelor și sarcinilor care au fost delegate de către CGMBir*..................    j

Multiplicat

0 4    2011

iSemnățuraj;l^^J


'Iț i

>w iin schimbul activității prestate, Administratorul, în calitate g®;membru ai Consiliului de Administrație, va fi remunerat de către Regia Autonomă'ele Transport București cu o indemnizație lunară, în condițiile prezentului contract.

Cap.H - Atribuțiile si obligațiile părților contractante

Art. 1. Administratorul va îndeplini, prin votul său, atribuțiile de mai jos, astfel:

a)    aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

b)    verifică funcționarea sistemului de control intern/ managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

c)    numește și revocă directorii regiei autonome și stabilește remunerația lor;

d)    evaluează activitatea directorilor regiei autonome, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

e)    elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor.

f)    îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al regiei autonome, conform prevederilor legale.

Art. 2.

(1)    Administratorul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu bună-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2)    Administratorul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art. 3.

(1)    Administratorii sunt solidar răspunzători față de autoritatea publică tutelară

pentru:

a)    existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a înregistrărilor;

b)    exacta îndeplinire a hotărârilor CGMB aplicabile RATB;

c)    exercitarea cu bună credință și profesionalism a tuturor atribuțiilor și competențelor pe care legea, actul constitutiv al RATB sau hotărârile CGMB le trasează în sarcina sa;

d)    eventualele prejudicii cauzate RATB prin actele îndeplinite de către directori sau de către personalul încadrat și care nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat corespunzător supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

(2)    Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor în funcție dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică în scris auditorilor interni și auditorului financiar, precum și Autorității Publice Tutelare.

(3)    Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator nu cade în sarcina administratorilor care au făcut să se consemneze în Registrul deciziilorConsiliului de Administrație împotrivirea lor și i-au încunoștiințat apoi despre, aesașla, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și Autoritatea Publică Tutelară.

(4)    Acțiunea de răspundere împotriva administratorului este introdusă de Autoritatea Publică Tutelară sau de către Primarul General, în calitate de ordonator principal de credite.

(5)    Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor RATB trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la respectiva problemă, solicitând să se consemneze acest lucru în Registrul deciziilor Consiliului de Administrație.

(6)    Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care soțul sau soția sa, rudele până la gradul IV inclusiv ori afinii săi sunt interesați într-o anumită operațiune asupra căreia este chemat să decidă Consiliul de Administrație al RATB.

(7)    Membrii Consiliului de administrație al regiei autonome au obligația să își exercite mandatul cu loialitate, în interesul regiei autonome, cu prudența și diligența unui bun administrator, să conceapă și să aplice strategii, planuri și politici privind reducerea obligațiilor financiare restante, reducerea pierderilor economice, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creșterea productivității muncii și dezvoltarea competitivității Regiei Autonome de Transport București.

(8)    Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a implementa în cadrul RATB un sistem de analiză și evaluare a situației curente, precum și un set de indicatori de performanță în raport cu care să se definească permanent oportunitățile de îmbunătățire a serviciului de transport public de persoane în condițiile asigurării unui raport optim între creșterea gradului de satisfacție al călătorilor - inclusiv suportabilitatea tarifului de către toate categoriile sociale și scăderea cheltuielilor operaționale.

(9)    să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a activului și pasivului patrimonial al regiei autonome;

(10)    să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea RATB pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;

(11)    să ia măsuri ca regia autonomă să transmită Autorității Publice Tutelare toate datele și informațiile stabilite de aceasta;

(12)    să sesizeze Autoritatea Publică Tutelară asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a regiei autonome pe care le constată direct sau indirect. în cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, Administratorul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

(13)    să depună la Autoritatea Publică Tutelară, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării ședinței consiliului de administrație, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea regiei autonome) de pe hotărârile adoptate și procesele-verbale ale ședințelor;

(14)    să furnizeze oricând Autorității Publice Tutelare, la solicitarea acesteia, informații și date despre exercitarea mandatului său sau legate de activitatea regiei autonome;

(15)    să elaboreze împreună cu ceilalți membri ai consiliului de administrație și să prezinte Autorității^Publice Tutelare spre aprobare, planul de administrare, care va04 MAI, ZOIIinclude strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obipctiveldrișf\ criteriilor de performanță stabilite, în termen 90 de zile de la data numirii sale.

(16)    pe durata îndeplinirii prezentului mandat, să nu încheie cu RATB un contract individual de muncă;

(17)    să nu desfășoare nicio activitate în beneficiul unor societăți comerciale/companii/persoane juridice concurente, cu același obiect de activitate, sau altor persoane ce se află în relații comerciale cu regia autonomă, această interdicție extinzându-se și asupra soțului/soției, precum și asupra rudelor și afinilor până la gradul IV inclusiv;

(18)    să îndeplinească orice alte obligații ce decurg din lege și din hotărârile Consiliului General al Municipiului București.

Art. 4. Obligațiile Autorității Publice Tutelare și ale Regiei (RATB):

în derularea prezentului contract, Autorității Publice Tutelare îi revin următoarele

obligații:

a)    să stabilească remunerația lunară, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat; plata remunerației va fi achitată de către RATB;

b)    să acorde sprijin Administratorului pentru realizarea obligațiilor sale;

c)    RATB va asigura Administratorului efectuarea a cel puțin unui curs anual de pregătire profesională și management în legătură cu obiectul de activitate;

d)    RATB va plăti Administratorului contravaloarea unei polițe de asigurare de răspundere a administratorului (tip D&O) care să acopere daune cauzate societății administrate. Obiectul asigurării îl constituie acoperirea daunelor cauzate societății pe care o administrează/conduce și/sau terților, de faptele cu caracter decizional comise din culpă de către Asigurat.

Cap. Iii - Răspunderea contractuală a părților semnatare

Art. 5. Răspunderea Administratorului:

a)    având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, Administratorul este ținut răspunzător, în condițiile legislației în vigoare, de îndeplinirea prezentului contract. In acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia; •

b)    producerea de daune materiale și morale Autorității Publice Tutelare prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a Administratorului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, Administratorul răspunde și potrivit legii penale.b)    Autoritatea Publică Tutelară nu răspunde pentru actele sau faptete ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de Administrator prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract;

c)    Autoritatea Publică Tuteiară răspunde pentru plata daunelor interese pentru situațiile în care administratorul este revocat fără justă cauză, în temeiul art. 12 pci. 3 di OUG nr. 109/2011, coroborat cu art. 14 din prezentul contract.

Cap. IV - Plata cuvenită Administratorului

Art. 7. Administratorul are dreptul la o indemnizație lunară fixă care nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea regia autonomă și la o componentă variabilă, stabilită potrivit recomandărilor temeinic motivate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația variabilă a membrilor Consiliului de Administrație se revizuiește anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat.

Cap. V. Durata contractului

Art. 8. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la îndeplinirea mandatului de 4 (patru) ani, în condițiile evaluării anuale a activității administratorului de către Autoritatea Publică Tuteiară. Evaluarea vizează execuția anuală a contractului de mandat și a planului de administrare.

Cap. VI. încetarea contractului

Art. 9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

a)    Renunțarea Administratorului la mandatul său. în această situație, Administratorul este obligat să notifice Autorității Publice Tutelare - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

b)    Modificări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;

c)    La expirarea perioadei stabilite ca durată a contractului de mandat, dacă părțile nu convin prelungirea;

d)    în cazul în care se constată o scădere a performanțelor regiei autonome față de anul de referință, din cuipa Administratorului;

e)    Decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului.

Cap. VII. - Alte clauze

Art. 10. Autoritatea Publică Tutelară va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când ne_G©sitățile o impun. Autoritatea Publică Tutelară exonerează de orice răspundere,Administratorui în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

\Multiplicat „.

0 4 MAR. 2015

Semnătura.... a


Art. 11. Administratorul nu poate transmite sau substitui mandatul său, predam și orice alte drepturi și obligații aferente acestui contract unei altei persoane, fără acordul prealabil al Autorității Publice Tutelare.

Art. 12. în executarea mandatului său, Administratorul va avea în vedere cadrul legal, obiectivele și criteriile de performanță sau alte dispoziții date în scris de Autoritatea Publică Tutelară.

Art. 13. Autoritatea Publică Tutelară are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii Administratorului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art. 14. Modificarea prezentului contract se va face doar prin act adițional, semnat de ambele părți contractante și cu acordul părților. Altfel, orice neînțelegeri, eventuale litigii survenite în legătură cu acest articol vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, contractul fiind considerat valabil în forma semnată de ambele părți pe toată perioada soluționării neînțelegerilor sau litigiilor survenite

Art. 15. Părțile au dreptul renegocierii și implicit modificării obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru situații ce nu puteau fi prevăzute de părți la momentul semnării prezentului contract.

Art. 16. Rezilierea totală sau parțială a clauzelor din prezentul contract nu are niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

Art. 17. Regia Autonomă de Transport București e obligată să plătească Administratoruluiorice drepturi născute din prezentul contract chiar și în cazul în care, fără culpa Administratorului, mandatul nu a putut fi administrat.

Cap. VIII. - Notificările între părți

Art. 18. Părțile convin ca orice notificare adresată uneia dintre celelalte părți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la șediul RATB prevăzut în preambul și la domiciliul declarat al Administratorului.

Notificarea se va transmite pe cale poștală, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către destinatar la data menționată de oficiul poștal pe această confirmare.

Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți.

Cap. IX. - Soluționarea litigiilor

Ârt 20» Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță aie Administratorului face parte integrantă din prezentul contract.

Ari. 21. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare, precum și cu toate celelalte prevederi legale aplicabile.

Ari. 22. Prezentul contract s-a întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și intră în vigoare la data semnării sale.


ADMINISTRATOR,


Contrasemnează:Klicat omuiT]

Semnătura....O

ROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Anexă

Ia Contractul de mandat


OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE ADMINISTRAȚIE,

Anexă la Contractul de mandat nr..........

Regia Autonomă de Transport București


PERFORMANȚĂ ALE CONSILIULUI DE


, pe anul...............


CONFORM CU

ORIGINALUL


A. OBIECTIVE GENERALEASIGURAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI (SERVICIUL PUBLIC), CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII

j| GENERALE:

1.    Transparență în gestionarea Serviciului Public, atât față de utilizatori cât și față de autoritățile publice centrale și locale;

2.    Eficiență în administrarea Serviciului Public (reducerea pierderilor prin utilizarea eficientă a resurselor interne ale RATB, corelată cu buna gestionare a resurselor financiare alocate de către Primăria Municipiului București);

3.    Echilibrul permanent între calitatea Serviciului Public și resursele alocate;

3.a. Creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor:

Asigurarea serviciului de transport public de persoane la parametri calitativi și

cantitativi necesari satisfacerii solicitărilor utilizatorilor și ale comunității locale;

3.b. Gradul de impact asupra mediului:

Protejarea domeniului public și privat și a mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile legale;.

4.    Asigurarea accesului nediscriminatoriu la Serviciul Public;

5.    Creșterea adaptabilității Serviciului Public la cerințele utilizatorilor;

6.    Asigurarea continuității Serviciului Public, din punct de vedere cantitativ și calitativ;

7.    Realizarea programelor anuale de investiții aprobate de către Consiliul General al Municipiului București (C.G.M.B.), având ca obiective principale: creșterea eficienței Serviciului Public și extinderea acestuia.04MÂR. 2015

Semnătura    ,


OBIECTIVE SPEC2P1GE

■în Li


•'OBIECTIVI

M,


următoareMi


SC5 CU RESPECTAREA


REAUZAREÂ SERVICIULUI PUE

SPECIFICE:

1.    Actualizarea politici! tarifare:

-    introducerea obligativității validării;

-    atașarea unui număr limitat de călătorii la unele titluri tarifare;

-    trecerea de la conceptul de călătorie pe semicursă la cel de călătorie orară;

-    actualizarea ofertei tarifare.

2.    Actualizarea cadrului legislativ (hotărâri CGMB), referitor la transportul public de persoane și gratuități:

-    elaborarea contractelor de transport cu municipalitatea și consiliile locale ale localităților limitrofe;

-    ratificarea acordării de cârduri pentru pensionari cu domiciliul în București.

3.    Creșterea performanței serviciului de transport public de persoane:

-    realizarea programului de transport aprobat (parc circulant, capacitate oferită, trasee rulaj).

4.    Creșterea gradului de integrare a transportului public de persoane:

-    propunerea de implementare a noii politici tarifare (aprobare CGMB).

5.    Modernizarea sistemului de gestionare a traficului și de monitorizare a vehiculelor:

-    extinderea sistemului de monitorizare la întreg parcul circulant.

6.    Dezvoltarea și modernizarea activității comerciale:

-    reducerea centrelor de vânzare offline;

-    realizarea unui program de înlocuire a tonetelor offline cu alte modalități de vânzare a titlurilor de călătorie (automate, plăți online, sms etc.) și introducerea de echipamente electronice cu touch-screen pentru informare călători;

-    optimizarea serviciului de control în vehicule.

7.    Creșterea perfomanțelor economico-financiare:

-    reducerea creanțelor și plăților restante;

-    creșterea cu 5% a veniturilor regiei față de anul precedent, exceptând subvențiile anuale acordate de Primăria Municipiului București;

-    creșterea productivității muncii;

-    identificarea de noi oportunități de creștere a veniturilor;

-    realizarea echilibrului bugetar.

8.    Realizarea unui corp de personal contractual competent:

-    creșterea nivelului de pregătire profesională;

-    menținerea stabilității personalului.

9.    îmbunătățirea sistemului organizațional:

- reactualizarea regulamentului de organizare și funcționare și a fișelor de post.

10.    Modernizarea sistemului informatic:

- upgradarea corespunzătoare a componentelor hardware și software.'Multiplicat

Semnătura.


O 4 MAR. 2015


OBIECTIV 2

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ Șl FINANCIARĂ Â SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE, CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII SPECIFICE :

1= Reducerea creanțelor

(a)    Indicator: perioada de recuperare a creanțelor

CONFORM CU ORIGINALUL


(b)    Formula: (Sold mediu creanțe/cifra de afaceri)X365 zile Detaliere:

-    sold mediu creanțe=soldul mediu zilnic pentru ultimele 365 zile

-    cifra de afaceri=cifra de afaceri aferentă ultimelor 365 zile

(c)    unitate de măsură-zile

(d)    valoare țintă: 180

(e)    pondere:10%

(f)    Semnificație:

-    calculează eficacitatea entități în colectarea creanțelor sale;

-    exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile;    K UG

(g)    Măsuri vizate pentru îmbunătățirea indicatorului:    \    , JaF/

-    realizarea/actualizarea și implementarea procedurii de recuperare a creânțeîbr, prin măsuri interne, cat și prin intermediul instanțelor de judecată;

(h)    Gradul de îndeplinire:

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv Valoare țintă - Valoare efectivă

GR(1)=1+(Valoare țintă - Valoare efectivă )/Valoare țintă

2. Reducerea plăților restante

(a)    lndicator:ponderea obligațiilor nescadente

(b)    Formula:(Obligații nescadente/Total obligații)x100

(c)    Unitate de măsură:%

(d)    Valoare țintă: 15

(e)    Pondere:20%

(f)    Semnificație:

-    măsoară gradul de respectare a obligațiilor asumate de entitate față de furnizori;

-    reprezintă ponderea obligațiilor cu scadență neîmplinită în totalul obligațiilor asumate de regie

(g)    Măsuri vizate pentru îmbunătățirea indicatorului;

-    plata furnizorilor de materiale și servicii în ordinea vechimii facturilor, conform reglementărilor cu privire la întărirea disciplinei contractuale;

-    realizarea numai a achizițiilor pentru care există sursă de finanțare, conform bugetului aprobat

-    optimizarea costurilor și a consumurilor proprii;

-    întărirea controlului intern general și în mod special a controlului financiar preventiv, asupra operațiunilor care produc angajamente financiare față de terți;

h) Gradul de îndeplinire:

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv: GR(2)=1+(Valoarea efectivă^Valoarșa țintă)/Valoare țintă.


Multiplicat


3„ Reducerea pserdersllor    i    ?

(a)    indicator: rezultatul perioadei

(b)    Formula: (Venituri cumulate - Cheltuieli cumulate)/ cheltuieli cumulate x 100 ' •

Detaliere:

-    Venituri totale = venituri cumulate ale exercițiului de ia 1 ianuarie la finele lunii deV^ferință ■ Cheltuieli cumulate = cheltuieli cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de,

referință, cu excepția penalităților

(c)    Unitatea de măsură: %

(d)    Valoarea țintă: 10

(e)    Pondere: 25%

(f)    Semnificație:

-    măsoară capacitatea entității de a degaja profit;

-    reprezintă ecartul procentual între veniturile obținute și cheltuielile aferente angajate;

(g)    Măsuri vizate pentru îmbunătățirea indicatorului:

-    dezvoltarea activităților potențial generatoare de profit;

-    urmărirea îndeplinirii caracteristicilor de eficacitate, eficiență, oportunitate și economicitate pentru fiecare operație consumatoare de resurse;

-    întărirea disciplinei financiare și de gestiune;

-    încadrarea în valorile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.

(h)    Gradul de îndeplinire:

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv;

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță, se obține prin ponderea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv:

GR(3) = 1+ (Valoarea efectivă - Valoarea țintă)/ Valoarea țintă

4. Reducerea cheltuielilor la 1.000 Lei venituri

(a)    Indicator: cheltuieli la 1000 lei venituri

(b)    Formula: 1000 x (Cheltuieli totale - Venituri totale)/Venituri totale

Unde:

-    Venituri totale = venituri cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referință

-    Cheltuieli totale = cheltuieli cumulate ale exercițiului de la 1 ianuarie la finele lunii de referință, cu excepția penalităților

(c)    Unitate de măsură: Lei

(d)    Valoare țintă: 980

(e)    Pondere: 25%

(f)    Semnificație:

-    stabilește eficiența cu care entitatea angajează resursele disponibile;

-    măsoară în unități monetare efortul regiei pentru realizarea a 1000 lei venituri;

(g)    Măsuri vizate pentru îmbunătățirea indicatorului:

-    identificarea și eliminarea costurilor nejustificate;

-    reducerea cheltuielilor care nu contribuie direct la realizarea Serviciului Public;

-    creșterea ponderii activităților deținute în portofoliu care permit degajarea unei marje mari de profit.

(h)    Gradul de îndeplinire:

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv;

Gradul global de realizarea criteriilor de performanță de obține prin ponderea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv: GR(4)=1-(-(Valoarea țint^- Valqarea efectivă)/Valoarea țintă...' 5, Creșterea productivității muncii

(a)    Indicator: productivitatea muncii

(b)    Formula: (Cifra de afaceri e.c./Număr personal e.c.)/ (Cifra de afaceri e.p./Număr personal

e.p.)    --------------------------------,

Detalieri:    CONFORM CU i

-    e.p. = perioada de referință a exercițiului curent; ORiGî^AL Uî I

-    e.c. = perioada similară a exercițiului precedent; ~

(c)    Unitatea de măsură: Lei/ angajat

(d)    Valoarea țintă: 1,005

(e)    Pondere: 20%    R    R

(f)    Semnificație:    R ■    - IA fcț

-    determină eficiența utilizării forței de muncă    \    /

-    evidențiază evoluția de la an la an a veniturilor realizate prin aportul salariaților Rî //

(g)    Măsuri vizate pentru îmbunătățirea indicatorului:    [/

-    automatizarea proceselor de producție și reconversia personalului    l\

-    asigurarea măsurilor de protecție socială internă printr-o colaborare optimă cu organizațiile sindicale ale regiei.

-    creșterea eficienței serviciilor funcționale și a serviciilor suport

-    fluentizarea proceselor de management

(h)    Gradul de îndeplinire:

Pentru fiecare indicator se calculează lunar valorile efective care se compară cu valorile țintă, obținându-se astfel gradul de îndeplinire a criteriului respectiv.

Gradul global de realizare a criteriilor de performanță se obține prin ponderarea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu cu valoarea desemnată a ponderii pentru criteriul respectiv:

GR(5) = 1+(Valoarea efectivă - Valoarea țintă)/ Valoarea țintă

6. Standardul de cost, definit prin costul operațional pe km de rețea publică de transport și distribuție a energiei termice.

Consiliul Genera! al Municipiului București

Dl./Dna....................


AdministratorDIJDna....................

Multiplicat

Semnătura......

12

Anexa 2OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasem narea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 36/18.02.2015 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei

@ Autonome de Transport București numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 200/2014 și numirea unui Consiliu de Administrație, pentru următoarele motive:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.36/2015 a fost aprobată în cadrul ședinței extraordinare a C.G.M.B. din data de 18.02.2015, fără respectarea prevederilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că în preambulul hotărârii este invocată OUG nr. 109/2011, dar la întocmirea proiectului de hotărâre nu s-au respectat prevederile acesteia, cap. II „Administrarea și conducerea regiilor autonome”, Secțiunea 1, Consiliul de administrație, art. 5, respectiv:

„Art.5

(1)    Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din

5-7 persoane.

(2)    Consiliul de administrație este constituit din:

a)    un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare;

b)    un reprezentant al autorității tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome și/sau în activitatea de administrare de

societăți    comerciale ori regii autonome;

c)    3-5 persoane cu experiență în administrarea/managementul unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al regiei autonome, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi selectate din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadru, autorității publice tutelare sau al altor instituții publice.

(3)    Membrii consiliului de administrație se numesc de autoritatea publică tutelară și de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul reprezentantului acestei instituții.

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod Tei:

http://www.pmb.ro


poștal


Multiplicat qoâR.2015 Semnătura......(Sfr7---'
ASPRIMĂRIA MUMC1HULUI BUCUREȘTI

Secretar General


CU

OFCCîiN ALUl


(4)    Desemnarea membrilor consiliului de administrație, inclusiv a reprezentanților autorității publice tutelare și ai Ministerului Finanțelor Publice, va fi făcută în baza unei evaluări/selecții prealabile efectuate de o comisie organizată la nivelul autorității publice tutelare și al Ministerului Finanțelor Publice, formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Autoritatea publică tutelară poate decide ca această comisie de selecție să fie asistată sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

(5)    Criteriile de selecție a administratorilor sunt stabilite de comisia sau, după caz, expertul independent prevăzut la alin. (4), cu luarea în considerare a specificului și

complexității activității regiei autonome.

(6)    Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

(7)    Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată pe pagina de internet a întreprinderii publice pe întreaga durată a mandatului acestora.”

în consecință, Hotărârea C.G.M.B. nr. 36./2015 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței extraordinare din data de 18.02.2015, fără respectarea actului mai sus-menționat.

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod Tel:

http://www.pmb.ropț'viregti,    ,


Multiplicat c k MAR 2015 Semnătura.