Hotărârea nr. 37/2015

HOTARAREnr. 37 din 2015-02-18 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL CREATE("CONGESTION REDUCTION IN EUROPE: ADVANCING TRANSPORT EFFICIENCY"- "DIMINUAREA CONGESTIEI IN EUROPA: EFICIENTA AVANSATA IN TRANSPORTURI") DIN CADRUL PROGRAMULUI EUROPEAN HORIZON 2020|CONFORM CU | ORIGINALUL _


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea participării municipiului București ca partener în proiectul CREATE („Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency" - „Diminuarea Congestiei în Europa: Eficiență Avansată în Transporturi") din cadrul programului european Horizon 2020

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8), alin. (9) și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea municipiului București ca partener în proiectul CREATE (,,Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency" - „Diminuarea Congestiei în Europa: Eficiență Avansată în Transporturi") din cadrul programului european Horizon 2020, ce va beneficia de un grant de la Comisia Europeană, în valoare de 3.870.147 de euro, din care 81.238,52 de euro alocați municipalității.

Art.2 Se desemnează Primarul General al Municipiului București ca LEAR (Legal Entity Appointed Representative - Reprezentantul Desemnat Legal al Entității) pentru proiectele din cadrul programului Horizon 2020 și PLSIGN (Project Legal Signatory -Semnatar Legal al Proiectului - desemnat specific pentru proiectul CREATE) pentru toate documentele necesare participării municipiului București ca partener în proiectul CREATE și documentele parteneriatului, inclusiv Acordul de Grant, Contractul de finanțare, Contractul de parteneriat și alte documente solicitate, pe toată durata propunerii de proiect și a derulării.

Art.3 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 18.02.2015.. 1IU    H    ....J&eUGât—0444AL

.ul Independenței Nr. *1-293, Co'd postai: 060042. sector 6, București. Român.a: tel.: ^4021 305 55 00; www.pmb.ro ,,

; Semnătura.....