Hotărârea nr. 53/2015

HOTARAREnr. 53 din 2015-03-31 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE MOSTENITOR NR. 10/07.02.2014, SITUAT IN BUCURESTI, STR. SOLDANULUI NR. 4, BLOC 112, ETAJ 3, APARTAMENT , SECTOR 4 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr.10/07.02.2014, situat în București, Str. Șoldanului nr. 4, bloc 112, etaj 3, apartament 11, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de moștenitor nr. 10/07.02.2014;

Ținând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art.

121 alin. (1) și alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările-șLnDiii^etările

ulterioare.    1CU

1 ORIGINALUL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunu imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 10/07.02.2014, situat în str. Șoldanului nr. 4, bloc 112, etaj 3, apartament 11, sector 4.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1, precum și bunurile mobile consemnate în procesul-ye'rbal de inventariere succesorală întocmit la data de 04.11.2013 de n/tar public Tamara Gartig.


I pcs:a/.06GCj‘i2 -sector 6 bucurești Rcmâriîâ^te


71 "'jy /

Art.3 Predarea-primirea bunului prevăzut la art, 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2015.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, RaduHicbârd Vicewțiu


București, 31.03.2015    /

Nr. 53    i

CONFORM CU ORIGÎNALULViSplaiul independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2