Hotărârea nr. 58/2015

HOTARAREnr. 58 din 2015-03-31 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, SPECIALISTI IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE EVALUARE/SELECTIE PREALABILA PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂR E

privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normețe de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONFORM CU ^ORIGINALUL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ' HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se constituie Comisia de selecție formată din 5 membri,y specialiști în recrutarea resurselor umane, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție: prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Autonome de Transport București.


(2)    Membrii comisiei de selecție sunt prevăzuți în anexa care fi parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Art.2 Comisia prevăzută la art.1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezenteihotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de T ransport


Art3 Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București va fi format din 7 persoane, dintre care 6 selectate de Comisia prevăzută la art.1 și un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Art.4 Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Comisia prevăzută la art.1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.03.2015.

Buci Nr. 58CONFORM CU

ORIGINALUL


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

Anexa 1Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 58/2015


1.    Catrina Eugen

2.    Ifrim Monica

3.    Dobre Violeta

4.    Mincă Lucian

5.    Svoronov Diana

CONFORM CU

ORIGINALUL