Hotărârea nr. 80/2015

HOTARAREnr. 80 din 2015-04-06 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2015 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR CLICK AICI SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 140/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 163/2015 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 177/2015 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 178/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 183/2015 SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 220/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 222/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 267/2015 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 274/2015
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2015, pe total și pe secțiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.

Art.2(1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu detalierea programelor de investiții, conform anexelor 2.1 - 2.40.

(2) Se aprobă numărul de personal pe anul 2015 conform anexei 2.41.

Art.3 Se aprobă vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul local conform anexei 1.1.1 și în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii conform anexei 1.1.2.

Art.4 Se aprobă, conform art. 58 alin. 1 (a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea, la secțiunea de dezvoltare, a sumei de 5.287,22 mii lei înregistrată în excedentul anului 2014, pentru finanțarea Sistemului de management al situațiilor de urgență la nivelul Municipiului București, sumă rămasă neutilizată din suma de 40 milioane lei alocată de la bugetul de stat în anul 2014 pentru finanțarea Sistemului de management al situațiilor de urgență la nivelul Municipiului București.

Art.5 Se aprobă, conform art. 58 alin. 1 (b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea de funcționare, utilizarea sumei de 17.781 mii lei pentru continuitatea serviciului de iluminat public în bugetul Primăriei Municipiului București, sumă rămasă neutilizată din suma de 17.781 mii lei aprobată prin HG 1939/29.12.2014, alocată în data de 30.12.2014, neutilizată și înregistrată în excedentul bugetului anului 2014 la secțiunea de funcționare.

>    I

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.04.2015 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL AL

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


Anexa 1MUNICIPIUL BUCUREȘTI

BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2015 PROIECT

NR. ANEXA

1.1.

1.1.1


1. Bugetul propriu al Municipiului București

Buget General

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate

1.1.2

1.1.3

1.1.4


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din

venituri proprii

Bugetul creditelor interne

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

2. Bugetul instituțiilor

2.0

2.1

2.1-1

2.2

2.2-1

2.3

2.3-    1

2.4

2.4-    1

2.5

2.6 2.6-1

2.7

2.7-    1

2.8

2.8-    1


Detaliere pe instituții a sumelor aprobate in bugetul local-centralizator—


Biblioteca Metropolitană București Lista obiectivelor de investiții

Muzeul Municipiului București Lista obiectivelor de investiții

Muzeul Literaturii Romane Lista obiectivelor de investiții

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului Lista obiectivelor de investiții

Teatrul L.S. Bulandra Teatrul Odeon Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Nottara Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Evreiesc de Stat


Lista obiectivelor de investiții

2.9

2.9-    1

2.10

2.10-    1 2.11 2.11-1 2.12 2.12-1

2.13

2.13-    1

2.14

2.14-    1

2.15

2')    2.15-1

2.16 2.16-1

2.17

2.18

2.19

2.19-    1

2.20

2.20-    1 2.21 2.21-1

2.22

2.22-1

2.23

2.24

2.24-    1

2.25

2.25-    1

2.25.1

2.25.1-1

2.25.2

2.26


Teatrul Mic

Lista obiectivelor de investiții Teatrul de Comedie

Lista obiectivelor de investiții Teatrul de Animație Țăndărică Lista obiectivelor de investiții

Teatrul I. Creangă Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Ctin. Tănase Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Masca Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Tineretului Metropolis Lista obiectivelor de investiții

Teatrul Excelsior Lista obiectivelor de investiții

Opera Comica pentru Copii Circul Globus Școala de Artă

Lista obiectivelor de investiții

CONFORM CU ORIGINALULCentrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București Lista obiectivelor de investiții

Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic Lista obiectivelor de investiții

ARCUB - Centrul de proiecte culturale Lista obiectivelor de investiții

Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret

Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret

Lista obiectivelor de investiții

Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret

tiv alj Municipiului București
/?


2.26-1

2.27

2.27-    1

2.27.1

2.27.1-    1

2.28

2.28-    1

2.29

2.29-    1

2.30

2.30-    1

2.31

2.31-    1

2.32

2.32-    1

2.33

2.33-    1

2.34

2.34-    1

2.35

2.35-    1

2.36

2.37 2.37-1 2.37

2.37.1

2.37.1-    1

2.37.2

2.37.2-    1

2.37.3

2.37.3-    1

2.37.4

2.37.4-    1

2.37.5

2.37.5-    1


Lista obiectivelor de investiții Direcția Generală de Asistență Socială

Lista obiectivelor de investiții

Cămin pentru Persoane Vârstnice al Municipiului București -

Academician Nicolae Cajal

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Evidența Persoanelor

Lista obiectivelor de investiții

CONFO^MCU1

ORIGINALUL 7


Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Fondului Imobiliar Lista obiectivelor de investiții

Administrația Străzilor Lista obiectivelor de investiții

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane Lista obiectivelor de investiții


Administrația Gradina Zoologica Lista obiectivelor de investiții

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor Lista obiectivelor de investiții

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement Lista obiectivelor de investiții

Centrul pentru Protecția Plantelor

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Lista obiectivelor de investiții

-    Centralizator spitale -

-    Spitalul „Sf. Maria”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dan Theodorescu”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” Lista obiectivelor de investiții

- Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia” Lista obiectivelor de investiții2.37.6

2.37.6-    1

2.37.7

2.37.7-    1

2.37.8

2.37.8-    1

2.37.9

2.37.9-    1

2.37.10

2.37.10-    1

2.37.11

2.37.11-    1

2.37.12

2.37.12-    1

2.37.13

2.37.13-    1

2.37.14

2.37.14-    1

2.37.15

2.37.15-    1

2.37.16

2.37.16-    1

2.37.17

2.37.17-    1

2.37.18

2.37.18-    1

2.37.19

2.37.19-    1

2.38

2.38-1

2.39

2.40

2.41


-    Spitalul Clinic de Ortopedie „Foișor”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic Colentina Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie „Sf. Ștefan” Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia” Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „N.Malaxa”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „Colțea”

Lista obiectivelor de investiții


- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

Lista obiectivelor de investiții

Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca” Lista obiectivelor de investiții Spitalul Clinic „Th Burghele”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul de Psihiatrie Titan Dr. Ctin Gorgos

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Sf. Stelian

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al Obregia

Lista obiectivelor de investiții

Primăria Municipiului București(Bugetul propriu al Ordonatorului principal de credite)

Lista obiectivelor de investiții RATB - Lista obiectivelor de investiții RADET - Lista obiectivelor de investiții Numărul de personal permanent si temporar pe anul 2015