Hotărârea nr. 81/2015

HOTARAREnr. 81 din 2015-04-28 PRIVIND REPARTIZAREA PE SECTOARELE MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR PROVENITE DIN NEPLATA CHELTUIELILOR DE FUNCTIONARE SI/SAU DE CAPITAL IN ORDINEA CRONOLOGICA A VECHIMII ARIERATELOR SI PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA SI A PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA CARE NECESITA COFINANTARE LOCALA PE ANUL 2015 SI ESTIMARE 2016-2018

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe sectoarele municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2015 și estimare 2016-2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General a, Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 81 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează în anul 2015 suma de 82.861 mii lei și se estimează pentru anul 2016 suma de 56.905 mii lei, pentru anul 2017 suma de 58.551 mii lei, pentru anul 2018 suma de 60.606 mii lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordin^^brondlogică a vechimii arieratelor și/sau pentru susținerea programefor^e/dezvoltare locală și a proiectelor

de infrastructură ce necesită cofinanțare locală, pe fiecare sector conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Repartizarea sumelor aprobate la art. 1 pentru achitarea arieratelor și/sau pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală se stabilește la nivelul fiecărui sector în parte.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice București, Prefectului municipiului București și Consiliilor sectoarelor municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 28.04.2015.


PREȘEDINTE DE Ș Radu-Richard'Vic


ITĂȘ--; 4<\SECRETAR GENERAL OPIULUI louToma

/z ' almunicipiului bucurești,


București, 28.04.2015 Nr. 81


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prlmaria.ro

Pag 2

Anexa 1HCGMB nr..<G ANEXA

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ANUL 2015 ȘI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2016-2018


MII LEI

Sectorul

Propuneri

2015

Estimare 2016

Estimare 2017

Estimare 2018

1

9.918

6.812

7.009

7.255

2

11.197

10.436

10.738

11.115

3

16.953

11.643

11.980

12.400

4

12.661

8.695

8.947

9.261

5

15.949

8.206

8.443

8.739

6

16.183

11.113

11.434

11.836

Total MB

82.861

56.905

58.551

60.606

CONFORM CU j

ORIGINALUL I