Hotărârea nr. 83/2015

HOTARAREnr. 83 din 2015-04-28 PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 SI A ART. 39 ALIN. (1) DIN ANEXA NR. 24.B LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 305/2013 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A PREVEDERILOR ORDONANTEI DE URGENTA NR. 77/2013 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI PRIVIND ASIGURAREA FUNCTIONALITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE, A NUMARULUI DE POSTURI SI REDUCEREA CHELTUIELILOR LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA, SUB AUTORITATEA SAU COORDONAREA GUVERNULUI ORI A MINISTERELOR LA APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL C.G.M.B. SI LA SERVICIILE/INSTITUTIILE PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA ART 3 SI 39 ALIN(1) DIN ANEXA 24B A H.C.G.M.B. NR. 305/2013 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 186/2017H OT Ă R Â R E

privind modificarea art. 3 și a art. 39 alin. (1) din Anexa nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor la aparatul de specialitate al Primarului General, aparatul permanent de lucru al C.G.M.B. și la serviciile/instituțiile publice de interes local ale municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, Sport, Turism;

Văzând rapoartele Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului;

în baza solicitării Muzeului Național al Literaturii Române nr. 3193/28.10.2014;

Luând în considerare prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 223/04.09.2014 privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 172/23.07.2014;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 134/02.07.2014;

-    Aprobarea modificării bugetului Muzeului Național al Literaturii Române pe anul 2014;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 3 din Anexa nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Muzeul Național al Literaturii Române are^edhJI Administrativ în București, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei Limre./mrțrM,^taj 2, sector 1, cont IBÂN R034TREZ7015010xxx000307, /^esfettîsTla?\Trezoreria sector 1

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 0600el.- +


+4QZ1 305 55 0Q: www.nn]hrn_București, cod fiscal 4192510, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale instituției".

Art.ll Art. 39 alin. (1) paragraful 4 din Anexa nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Muzeul Național al Literaturii Române are în administrare sediul situat în București, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A4, etaj 2, sector 1, precum și următoarele imobile care găzduiesc casele memoriale:...".

Art.lll Celelalte prevederi ale Anexei nr. 24.b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Muzeul Național al Literaturii Române vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.04.2015.

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00: www.bucurestl-primaria.ro

Pag 2