Hotărârea nr. 86/2015

HOTARAREnr. 86 din 2015-04-28 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER IN PROIECTUL MOTIVATE ( "MOBILITY FOR THE FUTURE THROUGH INNOVATIVE LIVING LAB ENVIRONMENTS" - " MOBILITATE PENTRU VIITOR PE BAZA CONCEPTULUI DE CERCETARE INOVATOARE DE TIP LABORATOR VIU") DIN CADRUL PROGRAMULUI EIROPEAN "HORIZON 2020"Consiliul General al Muni


HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării municipiului București ca partener în proiectul MOTIVATE („Mobility for the future through innovative living lab environments" - „Mobilitate pentru viitor pe baza conceptului de cercetare inovatoare de tip laborator viu”) din cadrul programului european “Horizon 2020”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art.14 alin. (9), alin. (9) și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.t Se aprobă participarea municipiului București ca partener în proiectul MOTIVATE („Mobility for the future through innovative living lab environments” - „Mobilitate pentru viitor pe baza conceptului de cercetare inovatoare de tip laborator viu") din cadrul programului european" Horizon 2020”, în cadrul aplicației pentru obținerea unui grant de la Comisia Europeană (fonduri 100% nerambursabile).

Art.2 Se desemnează Primarul general al municipiului București în calitate de PLSIGN -Project Legal Signatory - Semnatar Legal ai Proiectului - desemnat specific pentru proiectul MOTIVATE, pentru toate documentele necesare participării municipiului București ca partener în proiectul MOTIVATE, pe durata propunerii de proiect și a derulării proiectului.

Art.3 Primarul general al municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.04.2015.


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www pmb ro