Hotărârea nr. 96/2015

HOTARAREnr. 96 din 2015-05-28 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 DE A INCHEIA CU INSTITUTIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI CONTRACTE DE COMODAT PENTRU FOLOSINTA SPATIILOR IN CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA SI EVIDENTA PASAPOARTELOR SIMPLE LA NIVELUL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6 de a încheia cu

Instituția Prefectului Municipiului București contracte de comodat pentru folosința spațiilor în care își desfășoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la nivelul sectoarelor Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului general al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 146.457/09.03.2015;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. c), lit. d), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f), alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicesc Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 să încheie contracte de comodat cu Instituția Prefectului Municipiului București pentru folosința spațiilor în care își desfășoară activitatea Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple la nivelul sectoarelor municipiului București.

Art.2 Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple își desfășoară activitatea în următoarele locații:

a)    Piața Amzei nr. 13, sectorul 1;

b)    Str. Olari nr. 19, sectorul 2;


c)    Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12, sectorul 3;

d)    Str. Străduinței nr. 1, sectorul 4;

e)    Str. Constantin Miculescu nr. 14-16, sectorul 5;

f)    Str. Virtuții nr. 1-3, sectorul 6.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.05.2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Radu Richara ViceraiuBucurești, 28.05.2015 Nr. 96

CONFC "3 CU

C LC'LB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2