Proces verbal din 12.02.2015

Proces verbalProces-verbal

încheiat în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12.02.2015

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III al clădirii Primăriei Municipiului București, la care au participat 51 din cei 55 consilieri.

La ședință au participat următorii: domnul prof. dr. Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului București, domnul Paul Nicolae Petrovan - Prefect al municipiului București, domnul Tudor Toma -Secretar general al municipiului București, doamna Georgiana Zamfir -Director executiv - Direcția Asistență Tehnică și Juridică.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului general al municipiului București și mass-media.

La ședință au fost absenți următorii: domnul Boajă Minică (motivat), doamna Brăiloiu Manuela Violeta (fostă Popescu), domnul Pîrvu Cosmin Gabriel și domnul Țugurel Marius Cristian.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bună ziua, dragi colegi!

Vă rog să veniți la secretariatul tehnic să semnați prezența, pentru a putea începe ședința.

Până atunci vă spun bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 12 februarie 2015, ora 13.

Rog secretariatul tehnic să îmi comunice prezența după care, domnule secretar, vă rog să vă pregătiți pentru citirea notelor.

Sunt prezenți 47 de consilieri.

Domnule secretar general, vă rog să citiți notele!

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1306366/10.02.2015, la Cabinet Secretar General cu nr. 441/6/11.02.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 501/12.02.2015, Asociația

Națională a Transporturilor și Taximetriștilor Independenți, solicită Consiliului General al Municipiului București revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 178/2008 sau modificarea acesteia prin înlăturarea din cuprinsul ei a tuturor actelor normative care contravin legii, respectiv art. 9 și art. 11 din Legea nr. 38/2003, legea în aplicarea căreia a fost adoptată, precum și art. 41 alin. 1, art. 45, art. 53 din Constituție, întrucât îngrădește dreptul la muncă, accesul liber al persoanei la o activitate economică, liberă inițiativă și exercitarea acesteia în condițiile legii și instituie restrângeri ale exercițiului drepturilor anterior menționate.

Prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 427/6/10.02.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 480/11.02.2015, doamnele: Simon Maria, Carmen Pârvulescu, Dana Badea și domnii Radu Dimofte, Cristian Năstase, Cezar Tiron, proprietari ai apartamentelor rezidențiale din cartierul Primăverii - Str. Jean Monet nr. 35, str. Jean Monet nr. 37, Str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1, solicită scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 31, privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Str. Maxim Gorki nr. 28 - 30, sector 1.

De asemenea, solicită consilierilor din cadrul C.G.M.B. să nu voteze acest PUD, invocând mai multe încălcări ale legislației în domeniu.

Prin citația emisă de Tribunalul București, Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal la data de 03.02.2015 având ca destinatar Consiliului General al Municipiului București și ceilalți pârâți în cauză, cu sediul ales la C.G.M.B., înregistrată la Cabinet Secretar general sub nr. 442/6/11.02.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 484/11.02.2015, acesta este chemat în data de 12 martie 2015, ora 8.30, în calitate de pârât, în proces cu Șușnea Emil Constantin, Jianu Gabriela și Taraze Oana Mădălina, în calitate de reclamanți în dosarul nr. 4722/3/2014, obiectul dosarului: pretenții.

Prin adresa nr. 3139/22.01.2015, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 283/6/30.01.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 486/11.02.2015, Regia Autonomă de Transport București solicită inițierea demersurilor necesare pentru încheierea contractelor de mandat între membrii Consiliului de Administrație al RATB și Consiliul General al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General cu nr. 418/6/10.02.2015 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 493/12.02.2015, Sindicatului Transportatorilor din

București sesizează câteva aspecte care, în opinia acestuia, pot genera un conflict cu efecte neprevăzute asupra activității R.A.T.B. cu privire la:

Statutul actual al Consiliului de Administrație R.A.T.B., ținând cont de revocările succesive de către C.G.M.B.;

Statutul actual al conducerii executive R.A.T.B., menționând că Planul de management nu a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și neavând cunoștință dacă executivul este selectat conform OUG nr. 109/2011;

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivel de R.A.T.B. pe anul 2014 nu a fost supus aprobării C.G.M.B., în momentul de fată nefiind aprobat conform O.G.nr. 26/2011.

Toate documentele de care v-am făcut vorbire, vă stau la dispoziție la D.A.T.J., dacă doriți să le consultați.

Rog secretariatul să îmi comunice prezența, dacă s-a modificat.

Sunt 50 de consilieri prezenți.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2015.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

De asemenea, supun la vot procesul-verbal încheiat în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 02.02.2015.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Vă mulțumesc!

Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc, domnule Secretar general!

începem ședința cu o propunere. Avem șase solicitări pentru luări de cuvânt, propun să acordăm fiecărui solicitant câte trei minute la începutul ședinței.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Așadar, doamna Păsculescu Elisabeta, doamna Vișan Nicoleta, doamna Lăcătuș Anca Aura Gheorghița, domnul Dumitru Elvis, doamna

Gabriela Elena Petcu și domnul Virgil Stănescu, vă rog să vă pregătiți pentru luare de cuvânt.

Mai am o propunere pentru dumneavoastră, înainte de ordinea de zi să avem o sesiune de interpelări.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Așadar, dacă dintre consilierii generali sunt persoane care doresc să ia cuvântul, vă rog să ridicați mâna. Doamna Nicolescu, domnul Pieptea, doamna Crețu și domnul Manolache.

Doamna Nicolescu, aveți cuvântul.... Domnul Rizoiu, bineînțeles.

Doamna Consilier Nicolescu Cristina

Bună ziua. Este un punct de vedere pe care doresc să vi-l aduc la cunoștință cu privire la organizarea și funcționarea RATB. După cum vă aduceți aminte v-am solicitat o organigramă aprobată oficial de către Consiliul General pentru această entitate și am constatat că organigrama nu a fost aprobată și statul de funcții nu au fost aprobate niciodată în cei 24 de ani. Care este consecința ne spune raportul Autorității Municipale de reglementare a serviciilor publice, dacă ați avut curiozitatea să îl citiți, este un raport destul de mare de 750 de pagini, deja public, este pe site. Veți constata că rezultatul acestei neautorizări a dus la creșterea numărului de salariați cu aproximativ 2000 de oameni. La un salariu mediu de 2500 de lei, înmulțit cu 2000 de oameni, înseamnă că noi am acordat, cel puțin pentru anul 2014 o sumă medie de aproximativ 60 de milioane de lei, adică aproximativ 13 milioane de euro. Noi cunoaștem, conform legislației naționale, că subvenția acordată de Municipiului București are ca scop lega, acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport și sumele efectiv încasate din această activitate. Iar subvenția, odată aprobată de consiliul general, se constituie venit al RATB și se depersonalizează acoperind cheltuielile regiei. Mi-am pus întrebarea și acum o lansez public, dacă nu cumva, prin neprezentarea de către conducerea RATB a organigramei și a statelor de funcții, spre aprobare, s-a dorit mascarea, nu doar a creșterii cheltuielilor RATB, și implicit a subvenției, dar și obținerea unui ajutor de stat care să eludeze constrângerile impuse de procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat. Eu apreciez că serviciul de transport public prestat de RATB este un serviciu de interes economic general pentru care subvenția, sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public, nu constituie ajutor de stat atâta timp cât respectă, concomitent, toate cele patru criterii ale hotărârii ALMARC. Această hotărâre se constituie într-o normă europeană,

în materie, adoptată de Curtea Europeană de Justiție, care prevede că dacă un singur criteriu nu este îndeplinit, compensația devine ajutor de stat. Unul din criterii menționează că în situația în care o întreprindere publică ce furnizează un serviciu de interes public general, cum este cazul RATB, nu a fost aleasă prin licitație publică deschisă, atunci nivelul compensării, adică subvenției, trebuie să fie determinat avându-se la bază o analiză comparativă a costurilor unei întreprinderi tipice din acel sector, luându-se în considerare atât veniturile relevante, cât și un profit rezonabil ca urmare a îndeplinirii obligațiilor respective. în prezent, după cum bine știți, avem doar o fundamentare statistică pentru această subvenție corelată istoricului RATB. întrucât urmează aprobarea bugetului municipalității, și implicit a subvenției RATB, toate aceste aspecte pe care astăzi le-am prezentat public, și pentru care vă rog să acordați toată preocuparea, cu mai multă rigurozitate, am să le menționez într-o adresă în atenția Consiliului Concurenței, pentru a obține clarificările necesare în acest sens. Vă mulțumesc.

I

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc, doamna consilieri

Domnule primar general, doriți să răspundeți?

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Da. Majoritatea ... doamnelor consilieri generali, domnilor consilieri generali, domnule președinte de ședință, domnule prefect, este un pasaj... practic „a citat” doamna consilier general din analiza care a fost făcută Regiei Autonome de Transport București. într-adevăr lucrurile așa stau, sunt mult mai complicate, în sensul că, până la această dată Consiliul de Administrație... organigrama se aprobă în Consiliul de Administrație, doamna consilier general, și sigur, așa cum spuneți, este prezentată pentru numărul de oameni, salariile lor și... care sigur că fac parte din subvenție. Vreau să vă spun respectuos că de șase ani de zile discuțiile se învârt în jurul subvenției și fraza de început este în felul următor: 545, la un moment dat, 538, 529 ș.a.m.d, la salarii. Plus investițiile, ajungând la formule din astea pe care le considerăm aberante și le consideră și distinșii membri ai consiliului de administrație de la RATB, ca să nu mai vorbesc de maiștri și reprezentanți ai sindicatului care sunt absolut de acord cu lucrurile acestea, dar dânșii tot așteaptă să se întâmple, adică să creștem subvenția până la un nivel foarte mare. Nu mai avem de unde să creștem. Am declarat-o de ani de zile, dar au fost ani care au fost surâzători pentru acest lucru, au

existat patru ani de zile când Primăria Municipiului București nici nu putea să intre acolo în control. De ce? Pentru că așa hotărâse consiliul general... ca să nu bat câmpii, rămâne de bază contractul cu municipalitatea conform hotărârilor Comisiei Europene de transport, mobilitate ș.a.m.d. Un singur exemplu aici, de trei ani de zile pierdem timpul cu discuția despre autoritatea metropolitană. Politicul începe discuția în felul următor: să fie doi de la liberali, să fie doi de la PDL, la vremea respectivă... să fie doi de la PSD, să fie doi de la PP-DD, să fie... în condițiile acestea autoritatea metropolitană nu poate să funcționeze. Asupra a ceea ce ne dorim. Dacă nu o lăsăm ca o autoritate independentă, ca să poată să își facă treaba cu specialiști, nu facem altceva decât să pierdem timpul. Toți miniștrii care au trecut pe la transporturi, toți sunt absolut de acord cu acest lucru, dar nu se întâmplă absolut nimic. închei, spunându-vă că domnul viceprimar Darabont s-a sesizat asupra obligativității consiliului de administrație, de a veni în fața comisiei de transport a dumneavoastră, a comisiei de transport din municipalitate, deci executivul, pentru a prezenta indicatorii de performanță. Și am să vă rog respectuos, doamnă, să țin eu minte, să vă invit eu. pentru ca să puteți constata și dumneavoastră dacă lucrurile sunt în regulă sau nu sunt în regulă acolo. într-adevăr, încercăm să transformăm RATB-ul fără dureri prea mari, dar în același timp nu cu anestezie de fațadă, pentru a ajunge la vorbele pe care foarte mulți le plimbă, dar le plimbă steril pentru că nu tratează fondul, și tratează numai forma. Aceea de a îmbunătăți transportul public în București. Nu sunt suficiente benzile unice, toată lumea s-a învățat să spună doar în felul următor: nu mai avem troleibuze. Da, știu, de șase ani de zile nu mai avem troleibuze. De șase ani de zile investițiile acolo au scăzut, pentru că am constatat că dacă așezăm 10 tramvaie pe an, nu pot să construiască decât unul sau două tramvaie, majoritatea cu piese din import. Și nu doresc să ne furăm căciula unii cu alții. Mulțumesc!

La ora 14.15 a venit în sala de consiliu domnul consilier Peptan

Mihai.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc, domnule primar general! Urmează doamna Simona Crețu. Se pregătește domnul Pieptea, după care urmează domnul Valeriu Manolache și domnul Stan.

Doamna Consilier Cretu Simona

Dacă îmi permiteți, aș dori să supun atenției colegilor mei și domnului primar situația de la Casa Poporului și de la Academia Română, spațiul verde din față unde a fost în ultimii 7 ani, cam așa, a fost un circuit de Formula 3 și au rămas niște traverse, care sunt în fața academiei, sunt foarte urâte, cei de la academie de câte ori m-au văzut, eu am plantat niște copaci acolo, m-au rugat să plantăm pe aliniamentul 13 Septembrie arbori și m-au rugat să scoatem traversele de acolo. Am să vă rog, și pe domnul primar, să îmi spuneți ce știți despre circuitul de Formula 3 și cum putem să scoatem traversele. Așa s-ar găsi persoane care ar dori să le ia, ori le folosim undeva, mă gândesc la drumuri, la ceva, poate le găsim o utilizare sau am găsi pe altcineva care ar putea să le folosească, dar putem să le scoatem de acolo? Deci de la Academia Română. Traversele de Formula 3, de ,a circuit.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Doamnă, mă bucur că mai sunt și alții, adică suntem doi care ne preocupă traversele acelea. Hai să vă explic de ce. Am aceeași părere ca dumneavoastră, mai ales că în spatele lor există un „minunat” adăpost de căței. Al unui domn procuror. Traversele. în 2006 se încheie un contract cu reprezentanții, la vremea respectivă, ai unei asociații care organizează Formula 3, GTI... dacă vă aduceți aminte este formula care a fost marcată de prezența unui câine care a trecut la câteva secunde, asta ca să vă aduceți aminte. E un câine supraviețuitor, cred ca domnul consilier general... da, are mai multă... Bun. în 2008 se organizează din nou cursa, de data asta fără cățel supraviețuitor, dar nu mai... au început o serie întreagă de discuții legate de obligațiile contractului. Drept care în 2009 organizatorul principal refuză să o mai organizeze, intrând într-o discuție cu partenerul... am constatat însă, că în acel contract pe care noi l-am... am constatat că ei fac vorbire acolo că au dreptul să păstreze barele acelea... separatoare, de fapt, se numesc... în cadrul curselor, timp de nouă ani de zile. O ciudățenie. Contractul, până la urmă a fost desființat, dar parțial. Și ca să nu ne pună să plătim, cel puțin așa mi s-a explicat, să nu ne pună să plătim și chiria acelora, acolo... ei au dreptul să le țină acolo până undeva în iunie anul acesta. Vă promit că a doua zi după ce... era o hotărâre judecătorească, e adevărat, în civil a fost procesul, comercial, secția comercială, o să dispară. Să știți că noi le-am mai luat o dată de acolo, e adevărat, nu pe toate, și am încasat cu toții o plângere penală că tulburăm

așezământul bârnelor acelea de beton. Așadar, doamnă, după luna iunie, pentru că arată acolo așa cum arată. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc! Domnule Pieptea, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte! Domnule primar, domule prefect, dragi colegi, în primul rând, aș vrea să lămurim o problemă. Suntem la ordinea de zi sau suntem deja la punctul de dezbateri. Pentru că de fiecare dată, domnule președinte, propuneți ceva, după care trecem imediat la acel punct. Ar trebui să ne dați și nouă dreptul să propunem tuturor, după ce facem cu toții propuneri să supuneți votului toate propunerile și de-abia ulterior să intrăm pe punctele cu care am fost de acord. O să îmi propun să fac câteva referiri strict la ordinea de zi, urmând ca atunci când vom ajunge la prima parte de dezbateri și interpelări să adresez executivului câteva întrebări.

Astăzi, pe ordinea de zi, la punctul 3, este proiectul de hotărâre privind strategia de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare, este un punct care a mai fost pe ordinea de zi și care nu a primit votul consiliului. Această strategie, în forma în care a fost înaintată consiliului, nu va rezolva problema curățeniei în București. Am să vă explic foarte pe scurt de ce, fără a intra în detalii de natură tehnică. Practic, actorii punerii în practică a serviciului public de salubrizare sunt Primăria Municipiului București, primăriile de sector și operatorii de salubrizare. Dacă forma pe care noi o vom adopta a acestei strategii nu va respecta cu strictețe prevederile legale, există riscul ca, așa cum s-a mai întâmplat pe alte teme de interes public, această hotărâre să fie suspendată de instanța de contencios administrativ. Vă aduc aminte că regulamentul de publicitate de exemplu, care a suscitat un interes asemănător, a fost a fost suspendat în instanța de contencios administrativ trei ani de zile. Opinia mea este că, executivul, probabil, în tendința de a se asigura că vom avea un serviciu public de salubrizare de calitate a depășit cadrul legal, îngrădind anumite atribuții conferite de lege sectoarelor municipiului București. Am primit peste o sută de amendamente din partea factorilor implicați, fie că vorbim de primării de sector, fie că vorbim de operatori de salubrizare, la unele dintre aceste amendamente am găsit o formă cu care serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București au fost de acord, însă există și foarte multe propuneri pe care executivul nu le-a acceptat. Pentru a adopta o strategie care să producă efecte, care să aducă

curățenie în București, avem nevoie de o armonizare clară cu viziunea celor de la sectoare și avem nevoie de respectarea cu strictețe a cadrului legal. De aceea, domnule primar, vă propun retragerea punctului nr. 3 de pe ordinea de zi, astfel încât, până la următoarea ședință, din partea consiliului general să avem un set de amendamente cu care, în principiu, să fiți de acord, dar care să ne confere siguranța că litera și spiritul legii sunt respectate pe deplin, și că vor aduce un serviciu de salubrizare eficient la nivelul municipiului București.

Un alt punct la care vreau să fac referire este punctul nr. 13 referitor la elaborarea unui studiu privind managementul locurilor de parcare. Domnule primar, mă bucur că după cinci ani de zile de la momentul în care societatea privată care a avut în delegare acest serviciu, ați înțeles că bucureștenii sunt la mâna parcangiilor și ați înțeles că bugetul municipalității este prejudiciat de un venit extrem de important, din calculele pe care le-am făcut, în jur de un milion de euro în fiecare an. Conform inventarului municipiului București, deținem 7500 de locuri de parcare. Din aceste 7500, încasăm taxă de parcare doar pe 2500 din ele. în jur de 1200 sunt atribuite persoanelor cu dizabilități, riveranilor, instituțiilor publice și altor categorii care beneficiază de astfel de prevederi. însă mai bine de trei mii de locuri de parcare sunt gestionate de ...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Nu, domnule viceprimar, o secundă. Dumneavoastră sunteți viceprimar al capitalei, înțeleg.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Da.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Văd că folosiți timpul consiliului general pentru a dezbate niște probleme ale executivului primăriei.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Nu, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog să fiți succint, pentru că așteaptă foarte multe persoane...

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Este foarte interesant...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Dumneavoastră aveți carte de muncă la primăria capitalei...

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Și ce anume vă deranjează?

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Nu mă deranjează nimic. Ascultați-mă puțin, dumneavoastră sunteți viceprimarul capitalei și aveți posibilitatea să discutați cu primarul general. Aici este consiliul general, calitatea de consilier general v-o mențineți, dar este suspendată pe perioada cât sunteți viceprimarul capitalei. Folosiți timpul pe care îl aveți, pentru a discuta cu primarul general. Da? Mulțumesc! Deci vă rog frumos în trei minute să închideți și se pregătește domnul Manolache. Mulțumesc!

I

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Constat că unul din viceprimarii capitalei nu se poate exprima la acest microfon. Pentru că un președinte de ședință nu dorește.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Ba se poate exprima la acest microfon ..... când se deschide

microfonul.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Domnule președinte, dați-mi voie să termin. Vă rog să îmi precizați când îmi pot continua...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Aveți trei minute să vă finalizați alocuțiunea, vă rog frumos să fiți succint, mai urmează șapte peroane după dumneavoastră, șapte consilieri generali. Vă reamintesc că sunteți viceprimarul capitalei, împreună cu executivul ați propus această ordine de zi, alături de primarul general și sunt convins că ați dezbătut toate aceste puncte de pe ordinea de zi înainte de a le propune consiliului general. Mulțumesc!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte, cred că este... domnule consilier Ramiro Angelescu, cred că este jenant ca, în calitatea de președinte al

ședinței pe care o aveți, aveți o astfel de atitudine. Dumneavoastră aveți antecedente... ați depășit...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog frumos nu intrați în dialog cu mine!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel Ați depășit cadrul legal de mai multe ori...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog frumos să vă terminați expozeul pe care l-ați făcut în fața consiliului general în trei minute, pentru că urmează și alți colegi.

Mulțumesc!

»

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Dacă dumneavoastră doriți ca noi să venim la microfon și să spunem propunem, retragem fără a motiva, vă înșelați!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Dumneavoastră sunteți viceprimarul capitalei, domnule Pieptea!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Da, sunt viceprimar!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Asumați-vă acest rol...

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Dumneavoastră considerați că dacă sunt viceprimar trebuie să stau cu gura închisă, trebuie să nu mă pronunț pe niciun subiect?

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Suntem într-o ședință ordinară. Legea spune că această ordine de zi ați făcut-o în consultare cu primarul general.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Domnule președinte, unde spune legea asta? Haideți, că văd că invocați termeni legali.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Ședințele ordinare sunt propuse de către executiv, adică de către primărie.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Dar ordinea de zi este semnată de primar. Am dreptul să mă adresez primarului.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă adresați de la microfonul consiliului general? In regulă. Aveți trei minute, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Dragi colegi, haideți să păstrăm o limită a decenței chiar dacă...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule viceprimar, spuneți-vă punctul de vedere în 3 minute, după care continuăm.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Domnule președinte, m-ați întrerupt de 15 ori în 3 minute. îmi spuneți dumneavoastră ce trebuie să spun, ca să nu mă întrerupeți?

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Scarlat, veniți puțin la pupitru, vă rog frumos, să discutăm, între timp continuați dumneavoastră. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Dar mă lăsați să vorbesc sau mă întrerupeți? îmi dați ceva după care să citesc, să nu mă întrerupeți? Am înțeles. Mulțumesc. Este a cincea oară când îmi dați cuvântul și mi-l luați, de aceea vă întreb dacă...nu o să detaliez fondul problemei, deși aș fi terminat de mult. Vreau doar să menționez un aspect strict de legalitate pentru delegarea acestui serviciu, etapele ce ar trebui urmate sunt următoarele: elaborarea strategiei, stabilirea modalității de gestiune, studiul de oportunitate, aprobare procedură de licitație, aprobare documentație inclusiv caiet de sarcini, criterii de atribuire, contract cadru, lucruri pe care de altfel, primăria le cunoaște pentru că le-a înaintat Consiliului General pe alte spețe similare. Domnule primar, promovarea unui proiect de hotărâre referitor la un studiu atâta timp cât bugetul pe anul în curs nu este aprobat, nu îndeplinește

condițiile prevăzute de legalitate întrucât practic noi angajăm o cheltuială. Chiar dacă pe fond susțin implementarea acestui proiect de municipiul București chiar dacă este făcut cu întârziere el este unul util, noi nu îl putem dezbate în acest moment și vota fără, repet, respectarea condițiilor legale. Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc. Domnule primar vă rog să reglați situația cu domnul viceprimar. Deja pierdem vremea în consiliu.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Domnul consilier general Pieptea, hai să ne reglăm amândoi, în privința salubrizării. De 6 ani de zile au început discuțiile asupra modificării legii. După 5 ani de zile și după o mulțime de aberații pe care le-am ascultat împreună cu colegii cu care am fost prezent în comisiile administrative din Camera Deputaților, mai puțin din Senat, pentru că, cred că senatorii se pricepeau poate mai puțin și nu este vina lor că nu au de unde să le cunoască pe toate. Am ascultat toate aberațiile și am văzut încă o dată dacă mai era nevoie după atâta timp ce înseamnă impunerea unei hotărâri politice aberante. Acea aberație în prefacerea legii era că există și este voie de excepție la excepție. Nimeni nu a știut vreodată de unde, cum și în cadrul tehnicii legislative este posibil. Uite că este posibil. Tot ce ați spus dumneavoastră este perfect ca pași de urmat. Atunci aș vrea să vă spun că neînțelegerile, ca să le numesc generos, au pornit din momentul în care au existat mai multe idei, de împărțit din punct de vedere tehnic Bucureștiul în număr de felii, în așa fel încât să lărgim cadrul celor care pot participa la salubrizare, fie cât mai mulți și cât mai bine utilați. Aceasta a creat o mișcare din asta, a creat o mișcare de... altădată să-ți asculți primarul general când îți spune ceea ce-ți spune apropo de titulatură, pentru că nu vreți să fiți corecți până la sfârșit, dar asta este între noi doi, nu pentru consiliu. A creat o stare de emoție la toți operatorii de curățenie, oameni de altfel integri, dar ei nu vor... încerc să sintetizez cât mai mult. Dânșii nu vor, unii dintre ei, dânșii nu vor să înțeleagă un singur lucru, că legea o dată apărută, trebuie să o respecte. Ce spune această lege? Ați pronunțat acolo că nu se dau drepturile sectoarelor. Care drept? Dreptul prevăzut în Constituție? Cine este unitatea tehnico administrativă? Primăria Generală a Municipiului București. Au cerut toți primarii de sector, primul gest, au cerut în comisiile parlamentare să se modifice legea în sensul că să țină ei licitațiile. Dânșii țin licitațiile. Au cerut să existe excepție la

excepție și dacă unul dintre sectoare nu poate să își facă curat singur neavând buget, cel puțin asta a fost, să existe excepția de a putea să delege înapoi Consiliul Local, Consiliului General. Așa s-a aprobat legea. Ce am dorit? Știind că fără această strategie nu se pot face pașii următori în mod deliberat, și eu am proprietatea cuvintelor mele. în mod deliberat stăm pe loc, nerespectând o lege, pentru că majoritatea operatorilor de curățenie nu doresc să mai facă licitație. Nu doresc să existe o evaluare asupra investițiilor făcute de dânșii în cei 25 de ani, nu doresc să se miște decât în cadrul unor contracte superfluu. La ce au dus aceste lucruri? Aceste lucruri au dus la apariția cuvintelor, „curățenia este gratuită”. „Cetățeni, în sector la mine, curățenia este gratuită”. Minciună! Nelegalitate! Datorii adunate de-a lungul celor 25 de ani, plătite mai mult sau mai puțin, în momentul în care stăm de vorbă, fiecare primărie de sector are datorii destul de mari la operatorii de curățenie. Nu putem să stăm și să ne uităm și să ascult de 6 ani de zile într-o formă sau alta, aceleași vorbe: „Noi trebuie să ne gândim foarte bine”. Am avut toată deschiderea și am parcurs pașii legali. Am făcut dezbatere publică, am primit o serie întreagă de amendamente care nu modificau spiritul legii. Venind însă aici și transformând, domnule consilier general, acest lucru într-o cuvântare politică, „se pare că”, „nu există să”... și așa mai departe. Țin să vă spun respectuos că toți pașii de care ați vorbit dumneavoastră trebuie să îi facă primarii de sector, pentru că dânșii țin licitațiile. Mai mult decât atât, în ultimii 6 ani de zile s-au găsit o serie întreagă de chichițe ca să poată să o amâne pentru data viitoare să o discutăm foarte serios. Domnul primar al sectorului 1 mi-a adresat o scrisoare cu 103 sau 106, nu mai știu, amendamente. Concluzia era una singură: nu trebuie să se facă licitație. Mai mult decât atât, unii operatori, din dorința de a avea grijă de acest oraș, îi frământă gândul incineratoarelor. Avem 6 incineratoare. Mai mult decât atât, face plângere prealabilă, pentru ca să stabilim al cui este gunoiul. Gunoiul este al municipalității sau gunoiul este al sectoarelor? Toate lucrurile acestea ne îndreaptă către a nu respecta o lege, iar timpul a expirat. Dacă dumneavoastră nu veți dori să înțelegeți că nu există nimic personal cu nici un operator de curățenie ci dorința respectată a primarilor de sector care să își aleagă acești operatori pentru că în această strategie, trei sferturi din ea și doamna director luga, supranumită și Prințesa Zăpezilor poată să vă spună mult mai multe lucruri. Dacă de fiecare dată există câte un motiv, nu o să ducem la bun sfârșit acest lucru. Eu m-am hotărât să vă adresez o scrisoare personală, în cazul în care dumneavoastră găsiți și alte formule de a rediscuta acest lucru, țin să vă

respectă legea întru totul, nimic nu depășește cadrul legal, atunci am să ies și am să explic bucureștenilor de ce sunt tulburați toți operatorii de curățenie, care sunt grijile lor și care sunt legăturile de peste noapte a o serie întreagă de interese care sunt, vă rog să mă credeți, sunt interese mici, mici de tot.

în legătură cu parcările, situația parcărilor seamănă de foarte mult timp, în acest moment aveți parte din partea discursului meu de adevărul gol goluț. Șase luni de zile a durat explicându-mi-se de către factorii juridico științifico fantastici că nu pot să reziliez contractul cu Dalii. Contractul cu Dalii era din 1995. Este imposibil, atât de beton este făcut. Vorbeați de lipsa de bani din 2500, două locuri de parcare. Vă spun eu, domnule consilier general, că situația în 2008 se prezenta în felul următor: se vărsau la veniturile capitalei, se vărsau aproape 800.000 de euro. Asta să o credeți dumneavoastră. Asta să o știi tu de la mine, domnule consilier general. Domnule consilier general, îmi pare rău...chiar nu intru în dialog că nu are sens. Mergem mai departe. Știți de unde se obțineau acești bani? Se obțineau din 3000 de parcări închiriate cu acte semnate de domnul Udriște și lângă cele 3000 de parcări erau 9000 de parcări care erau date spre folosință firmei Dalii. în octombrie s-a terminat cu acest lucru, la început de octombrie s-a terminat cu acest lucru cu multă greutate, prin votul consiliului de atunci am reușit să fac o structură condusă. M-am pomenit cu următorul lucru: suntem 80 de inși care am rămas fără loc de muncă. De unde am preluat pe cei 80? Din foștii lucrători ai firmei Dalii, ca să nu rămână pe drumuri. Din ăștia, 20 s-au dovedit a fi neserioși, au plecat. Prin legea formidabilă dată în 2010, știți foarte bine că la început de an se perpetuează aceeași situație. Nu ai voie să angajezi nimic. Știu și eu, indivizii, nu știu cum să îi numesc altfel, care acționează în parcările respective mai ales după ora 6 seara. Da, am avut curiozitatea să calculez și pierderile. Pierderile prin greșeală personală, nu știu cum Dumnezeu să îi spun, asupra faptului că din 100%, perceptorul de taxe, nu aș vrea să îi jignesc pe unii care sunt la locul lor. Rămân în buzunar 30%. Aș vrea să vă explic, că am încercat de nenumărate ori să putem să intrăm într-o colaborare nu cu una, ci cu 15 firme dacă este cazul. Nu am putut. Am ajuns la formula parcărilor subterane care a funcționat și pentru prima dată parteneriatul public privat, verificat de o mulțime de ori, ca nu cumva să existe și pentru asta îi mulțumesc domnului director Hreapcă, dar este prea puțin după 6 ani de zile să putem să discutăm de acest lucru. Vă rog să vă aduceți aminte respectuos că, cu toții am condamnat cu mânie ridicatul de mașini. Având în vedere că cei care ridicau mașini din sectoare cu firme făcute în 2006,2007, 2008, pentru că după 2008 niciuna nu a mai cerut

permisiunea să se înființeze, în sectoarele unde nu erau, au început să care mașini. La început să care mașinile care chiar deranjau circulația, după aceea, din lipsă de activitate s-au repezit pe bulevardele unde este transport în comun, am mers în justiție, fiind dați în judecată, cum să ne permitem noi să le spunem de ce iau ei mașinile de pe marile bulevarde. Ori vor să facem ordine, ori nu vor să facem ordine. Le-am explicat că nu este corect și nici prețul, de altfel, nu l-am văzut niciodată, din ce este el constituit și în fiecare an creștea. Când am făcut vorbire în studiul... o să vă lămurească domnul director general Hreapcă, poate mult mai bine ca mine, fără să intre în toate amănuntele, ca să blocăm ședința cu o serie întreagă de lucruri, care sigur sunt importante. Dar adevărul este, stimați colegi, adevărul este că foarte mulți dintre consilierii generali, poate și sub influența vorbită despre parcări care sunt private... îmi aduc aminte și acum că în 2009 am îndrăznit să parchez, neavând treabă la sediul PSD Sector 6 de la Piața Moghioroș și acolo a apărut un individ care mi-a spus așa: „aici este parcarea privată a domnului consilier general”... pe vremea lui 2009. Domnule, ca să spun... așa este, altfel este vrăjeală. V-ați obișnuit cu lucrurile astea... nu este adevărat, v-am dat și numele. Aduceți-vă aminte de ședința de data trecută când am și numit. Nu numai acest lucru, nu aș vrea să înțelegeți, nu există interes... timp în care cu multă ipocrizie trecut pe tărâmul politic se spune: "Domnule, m-au sufocat mașinile, nu mai avem cum să circulăm pe trotuare”. Cetățenii nu îi interesează aceste ambiții personale a unuia sau a altuia sau a zecilor, că mai mulți nu sunt. Pe ei îi interesează să poată să circule. Da, sunt hotărât să merg în continuare cu amenajarea în parteneriate publice private de parcări subterane. Da, până la sfârșitul mandatului meu am să termin ceea ce mi-am propus la aceste parcări, iar dacă astăzi se întâmplă ceea ce se întâmplă, este urmarea discuțiilor pe care domnul director general Hreapcă le-a avut cu comisia, le-a avut cu reprezentanți de seamă, politici, ai Consiliului General, de 3 ori până acum, pentru că ea a fost pusă pe listă, folosește cuvântul „studiu”, l-am spus frumos: „Domnule director general, nu o să îți voteze nimeni niciodată studiul, pentru că numai studii am făcut 6 ani de zile” și după aceea vine întrebarea ipocrită: „De ce ai dat bani Oprescule pe atâtea studii?” Unele sunt de pe vremea domnului Videanu și sunt valabile și astăzi. Totdeauna au existat câteva chițibușuri. îmi aduc aminte de întrebările puse de președintele de ședință: „Auzi domnule, dar cum pui dumneata ghete la mașinile alea și așa mai departe”. Ce să fac? Să le las să inunde tot? Nici mie nu îmi plac stâlpii ăia când vin unul după altul pe sute de metri, pentru că nimeni nu vrea să respecte și să aducă o ordine în oraș. Ce să fac? Domnul director general crede că promovând

acest studiu pe care de altfel, fie vorba între noi, îl are de vreo 3 ani de zile, pentru că a lucrat pe el, amorțind puțin starea de... hai să nu transformăm starea de apartenență politică în hotărârile administrative. Am terminat. Domnul consilier general, ce să cred după ani de zile când încercăm într-o formă sau alta să aducem o ordine în aceste parcări?

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Stan, vă rog.

Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, domnule primar, referitor la...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Aveți răbdare, este colegul nostru la microfon, nu îl jigniți prin comportamentul dumneavoastră. Lăsați-I pe domnul Stan, după care urmați dumneavoastră...

Domnul Consilier Stan Ion

Stimați colegi, vreau să vă informez că ieri am avut o comisie de transporturi și infrastructură și pe problema acestui studiu l-am chemat și pe domnul Hreapcă și am constatat două lucruri. Țin să îi dau dreptate domnului primar, de multe ori cei din executiv nu sunt pregătiți să prezinte anumite proiecte de hotărâre către consiliu. Nu doar titlul este neinspirat, domnule primar, și modalitatea cum a fost pregătit acest proiect de hotărâre este unul nefericit pentru că nu știm cine bugetează acest studiu, Direcția de Investiții a domnului Hreapcă sau Administrația Străzilor care trebuie să îl implementeze? De unde banii și unde îi prindem? Asta pe de o parte. Să înțeleagă domnii directori din primărie, că unii mai vechi pe aici știm și ce înseamnă administrație publică, domnule Hreapcă. Nu mai veniți cu fel de fel de cardeli proaste, vă rog eu frumos. Am spus așa: domnul Hreapcă poate să își ia studiul foarte bine la subțioară și să cheme Administrația Străzilor, să cheme Comisia tehnică de circulație din primărie și Direcția de Transporturi, să facă împreună acest studiu. Domnule Voicu, vă rog eu frumos... deci i-am recomandat domnului Hreapcă să cheme Administrația Străzilor care trebuie să implementeze acest studiu, împreună cu Direcția de Transporturi și cu Comisia tehnică de circulație să găsească împreună o variantă pe care să ne-o propună, respectând condițiile legale pentru a emite un proiect de hotărâre care trebuie să fie votat astăzi, pentru că am con

t^că sunt probleme mult mai importante întrebați pe mine, problemadecât studiul domnului... de parcărilor este una care nu se rezolvă printr-un studiu, domnule Hreapcă.

Se rezolvă prin înțelegerea problemelor reale ale bucureștenilor privind

parcarea și vreau ca orice problemă care ține de parcări să fie supusă

votului pe site ca să îl citească toți bucureștenii și să își ea cu părerea

pentru că la un moment dat dacă venim cu o propunere cum o faceți

dumneavoastră... auzeam pe cineva de aici din primărie pe Facebook și la

Radio Zu, de fapt citeam pe Facebook și ascultam la Radio Zu, de fapt, că

ar trebui semnalizate. Nu domnule, eu cred, domnule primar, că din

puținele care au mai rămas la administrația publică a municipiului

București, nu ar trebui să vindem nimic și să nu externalizăm nimic. Să nu

mai vindem nici spații, să nu mai vindem nimic și să rămână ia

municipalitate ca și o sursă de venit Și parcările, faceți-ie în parteneriat

public privat, faceți-le ceva, nu să le externalizăm, pentru că s-a vehiculat și

chestia aceasta pe ia radio să se externalizeze. Nu vreau să dau exemple

pentru că nu este colegial. Eu am auzit cu urechile mele, trebuie să ținem

cont... da, se pot întâmpla și lucruri care să nu fie tocmai corecte în modul

în care se încasează și în care se gestionează acum această activitate, dar

cred că ar trebui să facem într-o manieră în care să avem o soluție care să 1

fie și legală și să fie și oportună. De aceea am respins ieri la comisie această inițiativă, pe de o parte. Pe de altă parte, avem și probleme mai serioase, știți că pe strada Pantelimon, la nr. 89, există riscul să se surpe strada. Există acolo, s-a lăsat deja, nu știu dacă v-a informat de la Administrația Străzilor cineva...

Domnul Sorin Mircea Oorescu - Primar general al municipiului

București

Da, da, există o cameră dedesubt...

Domnul Consilier Stan Ion

Trebuie să intervenim acolo, pentru că ferească Dumnezeu, poate să cadă un autobuz cu oameni, poate să se întâmple orice. Adică domnii directori ai dumneavoastră din primărie, când îi chemăm pe la comisii să facă bine să vină. Domnul Hreapcă a venit, dar să vină și ceilalți de la alte direcții, Direcția Transporturi sau altele și vreau să înțeleagă fiecare din executiv că de multe ori noi ne uităm și pe hârtiile acestea, nu suntem niște „yes men” care ridicăm mâna pe aici.

Vreau să revin la PUZ-uri. Am o problemă pe care trebuie să o lămurim domnule primar și profit, cred că și colegii mei sunt în asentimentul meu ca să nu ne mai trezimcmneș^O de procese, că s-a făcut o practică să fim dați în judecată.yfș? odc^țafă civilizată sau în orice capitală

europeană există un PUG, un PUD și un PUZ, echivalentul la noi aici. La noi a dispărut noțiunea de PUG și PUD. Toată lumea se îndreaptă către PUZ că este mai ușor de obținut prin fel de fel de înțelegeri cu executivul, cu arhitecții, cu nu știu cine. Vă dau exemplu: în strada Maxim Gorki, are aviz de la arhitecți de aici și din nefericire și de la o comisie de specialitate de la noi, în care se dă undă verde să se construiască acolo un birou de firme sau birouri. Legea spune că trebuie să ai acordul vecinilor pe de o parte și să poată face un birou pentru o activitate liberală, cabinet de notar, de avocat, de anticariat, ceva să fie pretabil cu zona, pentru că este o zonă protejată acolo și nu are. Deci cei care au venit să ne spună să nu votăm sunt cei care nu au dat acordul, iar constructorul și arhitectul spun că ne dau în judecată dacă nu îl votăm. Suntem într-o situație destul de dificilă. Dacă nu votezi te dă în judecată constructorul că de ce nu votezi, că el are avizul de la arhitect și nu știu de la ce comisie, de pe aici din primărie, dacă îl votezi, te dă în judecată ceilalți și spun că de ce ați votat domnule că nu s-a respectat legea. Nu are acordul de vecinătate, nu are nu știu ce și atunci ne trezim pe lângă cele 19 procese pe care le avem că o să mai avem încă vreo 10, 20, 30, în funcție de PUG - uri. Aceeași chestie este și pentru Rosetti, vis a vis de Cina. Domnule, dacă respectăm puțin București-ul acesta, deci București-ul acesta a fost cândva foarte frumos. Eu vreau să văd unde sunt asociațiile de... Salvați București-ul care s-a pus pe noi cu Clubul Român de Presă, cu nu știu mai cine, nu dați Parcul Bordei lui Costanda, faceți toate eforturile, păi nu l-am dat și procese avem noi acum, domnule primar. Ar trebui să îl chemați pe arhitect, dumneavoastră, și să îi explicați clar să revenim să urgentăm aprobarea acelui PUG pentru că am înțeles că încă se mai lucrează la el, în care să fie toți obligați și PUZ-uri să dăm doar pentru locuințe. Vrea cineva să își facă o locuință, să respecte niște criterii de zonă, de înălțime, de nu știu ce. Dăm pentru locuințe pentru că nu poți să îngrădești dreptul omului, dar dacă vreți să faceți Mall-uri, centre comerciale, birouri de nu știu ce firme, totuși să nu mai fie la îndemâna oricărui constructor să vină cu un PUZ și să ne condiționeze. Pentru că dacă vă uitați, instanțele nu mai judecă doar oportunitatea, te și obligă că de ce nu ai votat într-un fel sau altul. Mă rog, la Costanda am pățit-o pe propria piele, unii dintre noi care suntem mai vechi. Haideți să găsim o variantă pentru ca aceste PUZ-uri să nu mai fie decât pentru locuințe, domnule primar, nu pentru centre comerciale, să îi trimitem la PUG și la PUD că așa este normal și arhitecții să se implice mai

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Domnule consilier general, problema este în felul următor: întâmplător cunosc acest lucru de pe strada Maxim Gorki din mai multe motive. A avut toate aprobările necesare, are un aviz de la comisia de urbanism și este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră că a avut o plângere făcută de la vecinul care mărginește Bulevardul Primăverii. Era vorba de reședința ambasadorului. Au demonstrat la vremea respectivă, ca urmare a analizei plângerii, că toate avizele au fost date în mod legal. Se întâmplă însă alte lucruri și alte lucruri sunt următoarele... și ați pronunțat un cuvânt, nu ne face plăcere întotdeauna să ne aducem aminte. „Suntem unii vechi aici care...,,. Lucrul acesta se perpetuează și s-a perpetuat de-a lungul anilor. Adică eu aș mai adăuga ceva la... dacă nu respectăm legea ne dau pe drept cuvânt, cetățeanul respectiv interesat, în judecată. Dacă respectăm legea și se inventează o serie întreagă de lucruri, nu are avizul nu are cutare, nu are cutare, iarăși nu este bine. Eu aș mai adăuga aici și partea de asociații sau ONG-uri, care ani de zile, unii dintre ei, au procedat în felul următor: au atacat PUZ-UL în instanță și după aceea pe calea negocierii și a bunei înțelegeri, la ultima înfățișare și-au retras plângerea. Din ce motive rămâne să gândiți dumneavoastră. Sunt convins că o discuție din aceasta cu domnul arhitect șef care la rândul lui să vă prezinte .... sunt foarte multe cazuri. Așa s-a întâmplat, o să vă explic de ce nu am lăsat PUD-urile să zburde. Pentru că domnule consilier general, majoritatea nu fac altceva decât să fie excepție la excepție de ceea ce vorbeam, mutăm ceea ce este de mutat la salubrizare. PUD-urile modifică și pot să permită excepția în construire, nu există justificarea votului, pentru că dacă ar exista justificarea votului și Comisia de urbanism a Consiliului General va spune că: „Nu suntem de acord pentru că” .... nu vorbesc de legalitate pentru că legalitatea nu ai cum să o negociezi. Nu suntem de acord pentru că, cu cunoștințele pe care le are fiecare despre obiectul respectiv, atunci lucrurile ar fi mult mai simple. Din păcate nu se întâmplă așa.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule Pieptea, vă rog, după aceea se pregătește domnul Rizoiu, domnul Manolache și domnul Silviu Văduva.

Domnul Viceprimar PiepteaQornel

Mulțumesc, domnule^ăședin|^?La microfon vorbesc, dar la mine este oprit, în general. Puryâbak^omhâe’ primar, ați spus că tragem de timp pentru a avantaja anumiți operatori. Legea a apărut în iulie 2014, conform legii în termen de trei luni aveați obligația de a prezenta strategia consiliului, adică la sfârșitul lui septembrie sau octombrie și ați venit cu ea în consiliu pe 29 ianuarie, când nu a trecut, iar astăzi suntem în 12 februarie. Noi credem și afirm aceasta cu tărie, că atâta timp cât ea nu va fi acceptată și de primăriile de sector nu va putea fi aplicată pentru că va fi atacată în contencios administrativ, va fi suspendată și vom avea în continuare aceleași servicii de salubrizare pe care și dumneavoastră le blamați acum și de care foarte puțini dintre bucureșteni sunt mulțumiți. Referitor la atribuții, conform legii 99/2014 adoptată anul trecut PMB-ul are atribuții privind elaborarea strategiei, adoptarea și controlul aplicării strategiei, iar la primăriile de sector, legea prevede competențe exclusive privind înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea. Acesta este motivul pentru care dorim să fim convinși că se respectă toate prevederile legale, astfel încât această strategie să fie pusă în practică. Nu vreau să intru acum în conflict cu viziunea primarului. Referitor la parcări vă readuc aminte că în cadrul Consiliului General am adoptat un amendament, prin care din 2013 a fost prins în buget un astfel de studiu. Din nefericire pentru bucureșteni, studiul nu a fost realizat. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc, domnule consilier general! Urmează domnul Rizoiu.

Domnul Consilier Rizoiu Mircea

Domnilor consilieri, din respect pentru dumneavoastră am să fiu foarte concis, pentru că este mare lucru să respectăm și timpul și mai ales că avem foarte multe de făcut astăzi. Vreau să vă spun că nu a venit proiectul de la Parlament, deși m-am dus personal și am făcut și eu intervenții în legătură cu apariția acestei legi. Mai mult decât atât, chiar și după ce legea nu a fot promulgată, vă aduceți aminte, am spus că măcar noi să facem un pas înainte în ceea ce privește acest proiect de lege, pentru că mi s-a părut destul de simplu. Acum aflu că, de fapt, ar trebui eventual să ne adresăm și Academiei Române, probabil, ca să apară sau să ne ajute să găsim găselnița privind acest proiect. Eu am considerat că este foarte simplu, am plecat de la ideea că dacă la alții se poate și chiar îl face, de ce la noi nu. De ce la noi nu? Și acum îmi dau seama că la noi există această tendință a multora dintre noi și nu numai de aici și din alte părți, inclusiv de la Parlamentă își dea în plus, cu presupusul care de mai care, indiferent ce. Eu spuprwar ațâț; că gunoiul acesta este atât de simplu de rezolvat. Foarte simofu> Estejgfevărat că va trebui să fie urmate niște reguli, reguli din care să nu iasă nici operatorii, dar nici cei care îl gestionează pe sectoare. Dar sunt mirat pur și simplu, pentru că fac parte din această comisie, am citit tot acest proiect, sunt mirat cum, Dumnezeu, să complicăm lucrurile de așa manieră, încât să îl ducem acolo, unde spune: „Știți, mai stăm încă vreo două luni”, poate rezolvăm luna viitoare. Eu atât am avut de spus. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc, domnule Rizoiu. Urmează domnul Manolache.

Domnul Consilier Manolache Valeriu Marian

Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Primar general, domnule Prefect, stimate colege, stimați colegi... interpelare adresată domnului primar general și câteva puncte de vedere vis-a-vis de niște subiecte care s-au discutat anterior luării mele de cuvânt.

Urmare a unor sesizări primite de la diferiți cetățeni, aduc în discuție aplicarea Hotărârii nr. 66 din 2006 care se referă la aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului București. Conform acestei hotărâri, mai exact a anexelor la Hotărârea C.G.M.B. nr.

66.....să așteptăm pe colega noastră, pe doamna Popa, să termine ....

Deci conform prevederilor anexei la hotărârea de consiliu, se spune la punctul 5, spre exemplu, că pentru locuințele de tip blocuri minim un loc de parcare pentru fiecare apartament, pentru construcțiile cu funcțiune financiar bancară , birouri, hoteluri se vor asigura minim un loc de parcare pentru fiecare 60 m pătrați ai suprafeței utile aferente destinației respective. Mai mult decât atât, punctul 6.2 precizează că, suplimentar, față de această cerință, respectiv un loc la fiecare 60 metri pătrați suprafață utilă se va asigura suplimentarea cu minim 20% a totalului locurilor de parcare pentru salariați, vizitatori, aprovizionări. Și ajung la o chestiune, de fapt, obiectul interpelării. Articolul 12 se prevede că în cazul nerealizării numărului minim de locuri de parcare prevăzut în Norme pentru construcții noi, se va obliga solicitantul la plata unei taxe de zece mii euro pentru fiecare loc nerealizat în parcelă proprie, în vederea constituirii unui fond pentru construirea de parcaje publice. Tocmai vorbeam de parcări publice, mai devreme. Autorizația de construire nu va fi eliberată fără plata taxei de exceptare de la norma corespunzătoare. în art. 13 se prevede modul de constituire al fondului penjru- construirea de parcaje și construcții amenajate, care se va re^menț^ <prin dispoziția Primarului general al municipiului București. în/^rn^u5eTâdlicitări adresate serviciului, Direcției

de venituri, a primit următorul răspuns. Mă scuzați un moment...... La

întrebarea care sunt veniturile colectate în perioada 2006-2015? Răspunsul este: vă aducem la cunoștință că în perioada 2006-2015 nu figurează sume cu această destinație. Prin urmare cred, domnule Primar general, că prin direcțiile de specialitate ar trebui, în primul rând, să se deschidă acest cont. în al doilea rând pentru că sesizările primite de la cetățeni de care vă aminteam vizează exact realitatea a ceea ce se întâmplă în teren. Se dau autorizări, se prevăd niște locuri de parcare subterane care ulterior nu sunt vândute aferent, împreună la pachet, cu apartamentele și sunt transformate fie în spații locuibile, care se vând ca atare sau se închiriază ca spații comerciale, iar problema parcărilor în București tocmai s-a văzut că este una dureroasă. Acesta a fost unul, în al doilea rând legat de studiul privind realizarea pentru parcările din București. Este foarte clar că acest sistem general de parking într-un oraș, într-o municipalitate și vedem în metropole comparabile cu municipiul București, din Europa, este în cvasitotalitate un parteneriat public-privat. Marea problemă, a spus despre colectarea sau necolectarea sau colectarea parțială ca să fiu mai corect, a unor venituri, vine din faptul că nu am introdus un sistem eficient electronic, digital, așa cum se întâmplă cam peste tot, fie plătești cu telefonul mobil, fie cu cârd, dar nu cu sacoșa, ca să zic așa. Nu cu gentuța pe care o are acel parcangiu. Prin urmare studiul trebuie făcut, din punctul meu de vedere. Trebuie făcut cât mai repede posibil și trebuie să ia în considerare modul în care vor fi gestionate aceste aspecte, dar să fie un mod realist și modern.

Privind PUZ-urile, absolut de acord cu colegul Victor Stan și eu am aceeași părere vis-a-vis de unele dintre PUZ-uri, Maxim Gorki este unul dintre exemple și poate este un exemplu chiar pe care o să îl reiau acum. Votul nostru vizează legalitatea și oportunitatea. Pe aspectul legalității, de acord, pot fi avize, pot lipsi avize. E o discuție. Sigur, dacă lipsesc avize lucrurile sunt clare nu se merge mai departe, dar intervine acel aspect al oportunității. Acum, personal și e un punct de vedere, absolut personal, nu mi se pare firesc ca într-un cartier sau niște cartiere vechi atâtea cât au mai rămas, puține în București să te trezești că în stânga este o casă, în dreapta este o casă normală, un P+1, P+2 și în mijlocul lor apare un pinten de 10-12 etaje care nu are nimic de-a face cu istoria, nici cu zona și creează niște probleme funcționale indiscutabile, pe care nu .... nu vreau să dezvolt subiectul acum. De asemenea a mai fost un PUZ, este undeva în zona Turnu Măgurele, îmi lipsește adresa acum, în care un dezvoltator de retail vine cu un PUZ pe care njj propjjne și în care prevede un drum de

acces, care este pe terenul une\ deposedat, de facto, de circ^C 1
dezvoltatorul, că nu are cum să ajungă la teren decât dacă ... deci iar nu este în regulă. Trebuie mai bine analizat.....

Privind salubrizarea, pentru că s-a discutat și fac parte din această comisie, am spus-o și în fața colegilor, în diferite momente și în comisie părerea mea este că discutăm despre strategie. Strategia înseamnă un set de reguli, un set de norme, care trebuie să fie unitare, pentru tot Bucureștiul. Bucureștiul nu înseamnă șase orașe, înseamnă unul singur. Regulile acestea mai departe vor fi puse în operă de către primarii de sector prin diferite proceduri, licitații, nu este treaba noastră, nu ne privește. Dar regulile trebuie să fie aceleași. Dacă regulile nu vor fi aceleași avem o problemă. în primul rând că înseamnă că adoptăm o strategie la modul formal, fără nici o valabilitate. S-ar putea ca în anumite locuri să fim și ia limita legii dacă nu suntem atenți, iar strategia nu înseamnă caiet de sarcini, nu înseamnă organizarea unei licitații. înseamnă niște obiective, pe termen lung. De altfel, așa se și numește, Strategia pe termen mediu și lung. Deci nu de mâine operatorii vor aplica ci într-un interval de timp bine definit și care este permisiv. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc și eu domnule consilier. Domnule Primar general, doriți să răspundeți?

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Da, domnule, am înțeles că trebuie să luăm gentuțele acelora .... sigur era o glumă, proastă, dar nu pot să fiu top douăzeci și patru din

douăzeci și patru...... Hai, că vorbim după aceea........Mă ocup și de

matale.......

în legătură cu PUZ-urile aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Aș vrea să înțelegeți foarte clar și să nu împingem problema de la unul la altul. Nu au intrat niciodată pe ordinea de zi PUZ-uri cărora le-a lipsit ceva. Dacă nu știi despre ce este vorba .... este vorba.... dar te rog respectuos să te informezi și după aceea să stăm de.... Doamnă, să știți că microfonul acesta în șase ani de zile suportă multe. Sunt absolut convins, numai că ale dumneavoastră sunt mai proaspete. Deci rugămintea mea este să vă informați. Acest PUZ de pe Maxim Gorki a avut încă de la bun început toate aprobările. După care, în parcursul lui, a apărut acea contestație făcută la vremea respectivă. La acea contestație .... eu încercam să vă explic. Dacă doriți eu tac din gură și vă răspund în scris .... pierdem

asaltează cu semnături la PUD-uri. în aceleași timp ne asaltează cu certificatele de urbanism. Aș vrea să vă spun un lucru foarte clar, există stipulat în lege că trebuie, ești obligat în calitate de primar general să îi dai avizul. Sigur, pentru zonele de responsabilitate. Dacă nu îi dai avizul, este abuz în serviciu ș.a.m.d. De aceea, vă rog respectuos .... la Comisia de urbanism să motivați, subliniez ...să motivați. Domnule, nu suntem de acord pentru că lipsesc avizele unu, doi, trei, patru, cinci ș.a.m.d. Sau nu îi lipsește nimic. Nu facem discuție de oportunitate, aceasta o supun dumneavoastră și dumneavoastră hotărâți. Facem discuție de legalitate, dar în felul acesta puteți să ajutați foarte mult, dar aș vrea să înțelegeți un lucru. Majoritatea PUD-urilor sunt trecute prin .... unde nu există zone neprotejate .... sunt trecute prin consiliile locale de sector aprobat, iar controlul respectării autorizației de construcție este făcut tot de către sectoare. Așa este legea, așa funcționează. Bine sau rău, este alt palier de discuție. Mulțumesc frumos.

I    I

Domnul Președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc. Domnule Văduva......sau domnul Ralcu.

Domnul Consilier Raicu Mircea Cristian

Domnule Primar general, stimați colegi, vă comparați cu perioada de dinainte de 2008, domnule primar. Vreau să vă spun că vă dezavantajează. înainte de 2008 se plăteau subvenții la căldură și la transport, s-au cumpărat peste o mie de autobuze, s-au modernizat punctele termice, s-au contorizat blocurile, 95% din marile bulevarde au fost modernizate. Acum cele două companii sunt în pragul falimentului, străzile sunt pulbere, deci nu vă avantajează deloc această comparație. în ceea ce privește locurile de parcare, adevărul este următorul. înainte de 2008 Primăria primea un milion cinci sute de mii de euro și nu făcea nicio cheltuială, astăzi când de mulți ani se află la Administrația Parcărilor sau cum se numește acolo protejatul dumneavoastră, domnul Lungu sau omul de încredere al dumneavoastră, Primăria ia cinci sute de mii de euro, din care dă salarii ia o sută și ceva de oameni. Acesta este adevărul, eu sunt convins că nu era bine nici un milion cinci sute și din această activitate se pot scoate multe milioane de euro care să vină la oraș și nu v-a împiedicat nimeni să o faceți în această perioadă. Ceea ce v-a spus colegul nostru, domnul Pieptea, a fost un singur lucru de bun simț. Nu putem să aprobăm studiul centru că nu este trecut în buaet și legea nu ne dă voie să aprobămDomnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Două cuvinte, domnule primar.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Nu am dorit și nu am să doresc niciodată să mă compar cu mandatul primarului dinaintea mea. Comportamentul meu față de toți primarii de dinaintea mea a fost respectuos și onest. Atunci când am constatat că există o serie întreagă de inadvertențe, le-am comunicat dânșilor, în niciun caz nu vi le-aș fi comunicat dumneavoastră. Nu mă refer la încălcări de legalitate. Vreau să vă răspund următorul lucru: da, aveți dreptate domnule consilier general. Eu am rămas să plătesc cei cinci sute de milioane de

euro .... nu......vorbiți prostii .... dacă ieșiți pe hol mi-ați distrus tot feng

shui-ul.... către dumneavoastră o să mă adresez atunci...sigur că da. Da, nu o să pot să mă compar niciodată pentru milionul acela de euro pe care .... pe numărul de parcări de care am vorbit, dintre care trei mii erau date și semnate cu bunăvoință, pentru niște finii trase pe jos și încasa banii de la cetățeni. Așa este, aveți dreptate. Nu făcea nicio cheltuială Primăria Generală, nu făcea niciun fel de cheltuială pentru că varul acela pe care îl trăgeau pe jos la parcări era foarte ieftin, deci nu asta era problema. Cam atât.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Fătu, vă rog. După care, domnul lliescu.

Domnul Consilier Fătu Gabriel

Mulțumesc. Domnule Primar general, domnule Prefect, domnule Președinte, stimați colegi, am mai făcut un apel la dumneavoastră, domnule Primar, tot de la microfonul Consiliului General, când vă

spuneam, fără glumă, că mi-au scris pe mașină.......Steaua și mă refer tot

la locurile de parcare, mă refer la oamenii care seara, ziua te parchează peste tot pe trotuare și nu știm cine îi adună. Haideți să beau și eu ceva, zice omul. îi zic, băutura nu este bună. Hai pentru o bucată de pâine și dacă pleci, zice nu e bine. Aseară aproape de Sala Palatului mi-a spart geamul la mașină și vă aduc poze, că nu este o glumă. Cine îi adună pe oamenii aceștia? Poliția locală, de sector, Poliția Municipiului București? Este vorba despre siguranța cetățeanului.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă roa, domnule Primar^7?bun./..domnule lliescu.Domnul Consilier lliescu Cătălin Lucian

Bună ziua dragi colegi, bună ziua domnule Primar general. Domnule Președinte de ședință, aș dori să suplimentez ordinea de zi a ședinței ordinare cu un punct, deoarece eu cred că rolul consilierilor generali nu este numai acela de a polemiza pe un subiect sau altul mai bine sau mai puțin știut, ci și de a propune proiecte în folosul oamenilor, în folosul bucureștenilor. Fapt pentru care vă propun și o să depun la secretariat un proiect care are avizul comisiilor de specialitate privind prestarea de muncă în folosul comunității de către contravenienți. Succint, pot să vă spun că potrivit art. 39 din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contravenientul nu achitat o amendă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, instanța procedează dacă există acordul expres al acestuia la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității, ținându-se seama de partea de amendă care a fost achitată, pe o durată de maxim 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, la 25 de ore de muncă. Activitatea de executare a sancțiunilor prestări servicii, a unei activități în folosul comunității de către contravenienți, persoane fizice, se va desfășura în cadrul Administrației Străzilor și Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București, Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane în următoarele domenii și locuri: întreținerea curățeniei străzilor, curățirea zăpezilor în parcările supra și subterane, curățarea spațiilor verzi de pe aliniamentele stradale aflate în administrarea ALPAB, efectuarea și întreținerea curățeniei în parcuri, efectuarea și întreținerea curățeniei precum și acțiuni de deszăpeziri în cimitire aflate în administrarea ACCU.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o perioadă cuprinsă între cincizeci și trei sute de ore, maxim trei ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare șase, opt ore pe zi. în conformitate cu OG nr. 55/2002 activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor. Sancțiunea de prestări a unei activități în folosul comunității se aplică numai contravenienților persoane fizice și se execută după programul de muncă. în conformitate cu art. 39 din OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care contravenientul nu achitat o amendă în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării; silite instanța procedează dacă există

acordul expres al acestuia la înlocuirea amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

I    1

Eu consider că această hotărâre a C.G.M.B. este benefică pentru persoanele care nu au posibilitatea să plătească o amendă și ar putea, în cazul unei hotărâri a instanței să folosească acei bani decât să plătească amenda pentru munca în folosul comunității. Fapt pentru care vă rog frumos pe dumneavoastră consilierii generali să fiți de acord cu această suplimentare a ordinii de zi. Este la latitudinea dumneavoastră, domnule președinte, pe ce punct de pe ordinea de zi o să introduceți acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim, domnule lliescu. Dacă domnul Hreapcă se mai află în sală, pentru punct de vedere la ceea ce s-a discutat despre parcările din Municipiul București. Chemați-I pe domnul Hreapcă, vă rog.

Din partea Consiliului General, dacă mai sunt solicitări pentru luări de cuvânt? Dacă nu mai sunt, vă propun să îi invităm în sală pe cei care au făcut solicitare pentru luare de cuvânt.

Doamna Gabriela Elena Petcu și domnul Virgil Stănescu.

Imediat....o secundă, între timp vreau să o rog pe doamna Raluca Negulescu de la POLICY CENTER să se pregătească, după ce finalizăm cu cei care au făcut solicitare pentru luare de cuvânt Vă rog, doamna Petcu Gabriela Elena.

Doamna Petcu Gabriela Elena

Bună ziua, se aude?

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Da, încercați în trei minute să expuneți ceea ce doriți.

Doamna Petcu Gabriela Elena

Voi încerca să vă conving astăzi să votați împotriva aprobării punctului 31 de pe ordinea de zi referitor la aprobarea PUD - Str. Maxim Gorki nr. 28 - 30, sector 1, un subiect deja controversat.

M-am prezentat în fața domniilor voastre și în cursul anului 2014, pentru a vă cere același lucru. Pe tot parcursul anului trecut nu a fost aprobat acest PUD, este și astăzi pe ordinea de zi în aceeași formă. Vreau să vă menționez faptul că destinația pentru care se dorește aprobarea PUD-ului este una ilegală, proprietarii învecinați, sunt titulari ai dreptului de proprietate pe apartamente în impbile cu destinație rezidențială, se dorește avizarea unei destinații diferit^’destinație de birouri, deși formal se spune că este vorba de o destinație pentru profesii liberale, în speță imobilul dorit a fi edificat a fost prezentat inițial cu destinație de birouri, formal s-a schimbat destinația pentru a fi încadrat în „PUD Zone protejate”.

Mai precizez că avizul arhitectului șef este eliberat fără susținerea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, deși raportul 13/2014 menționează că această comisie a avizat favorabil proiectul. Dacă veți verifica procesul verbal al ședinței acelei comisii, veți observa că nu este adevărat. Comisia, în ședința din 26 februarie 2014, dacă veți observa pe site-ul Primăriei Municipiului București, nu l-a aprobat favorabil. Eu am verificat site-ul chiar acum, așteptând să iau cuvântul și nu am observat pe ordinea de zi a ședinței din 20 februarie 2014 că acest PUD, Maxim Gorki, a fost supus avizării comisiei. Raportul 13/2014 apreciez eu că stipulează ceva care nu corespunde realității. Veți verifica și vă veți convinge personal.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule consilier, lăsați-o pe doamna să își termine alocuțiunea, după care o să interveniți dumneavoastră.

Doamna Petcu Gabriela Elena

Sunt aspecte de nelegalitate, întrucât Legea nr. 50/1991 privind identificarea, autorizarea edificării construcțiilor în anexa nr. 1 la pct. 2.5.6 prevede în mod expres acordul proprietarilor vecini pentru.... în calitate de avocat al proprietarului din Jean Monnet nr. 35, eu vă sesizez aspecte de nelegalitate, așa cum a spus domnul primar mai devreme, deși se susține că acest proiect are toate avizele, pe baza celor prezentate de mine veți aprecia.

Repetăm, solicităm să se voteze împotriva aprobării acestui PUD.

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc, doamna avocat.

Domnul Virgil Stănescu.

Doriți să îi răspundeți doamnei avocat?

Doamna Petcu Gabriela Elena

31 de pe ordinea de zi, eu am verificat documentația încărcată peDomnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Nu, aveți răbdare, după aceea.

Haideți domnul Virgil Stănescu, după care domnul Văduva, vă pregătiți să luați cuvântul.

Vă rog, să vă prezentați. Aveți trei minute la dispoziție pentru a.....

Domnul Stănescu Virgil

.....nu ați fost obișnuit....nu, nu mă descurc.

Domnule Primar general, domnule Președinte al C.G.M.B., doamnelor și domnilor consilieri, sunt Virgil Stănescu, președintele echipei de baschet Steaua CSM EXIM Bank.

Sunt aici și vreau să precizez acest lucru doar pentru a vă raporta, strict legat de secția de baschet, nu am și nu avem nicio... nu știu, nicio abilitate de a vorbi în numele CSM și în urma parteneriatului pe care îl avem cu Consiliul General al Municipiului București și cu echipa Steaua, eu sunt Președintele executiv.

Am venit în fața dumneavoastră în primul rând să vă mulțumesc și din proprie inițiativă, după un an și jumătate de parteneriat și să vă prezint puțin anumite cifre și anumite întrebări pe care le-am primit de-a lungul timpului.

în momentul acesta, suntem cel mai mare club de baschet din România și asta nu o spun eu, ci cifrele. Avem 1200 de copii sub umbrela CSM Steaua EXIM Bank. Avem rezultate de performanță, din cele 6 campionate naționale, la nivel de copii de toate vârstele, avem 4 medalii de aur, 1 de argint și 1 de bronz, anul trecut. Cu Liga Națională de Baschet suntem pe locul întâi, în momentul acesta, suntem prezenți în 33 de școli. Avem aproximativ 300 de meciuri organizate pentru copii și tineri, suntem în 40 de turnee naționale, avem 4 jucători la echipa națională de baschet, de seniori din 12, avem 16 jucători total la nivel de copii, în loturi naționale. Și lucrurile acestea spun mult despre programul de copii. Suntem prezenți cu echipa de seniori în școli, suntem prezenți în licee, organizăm campionate interliceale, vorbim cu copiii și ne implicăm social în educația lor, ne interesează lucrul acesta.

Avem 43 de mii, în momentul acesta, de suporteri, pe Facebook ai echipei, mai mult decât orice altă echipă de baschet, mai mult decât Federația Română de Baschet și toate adunate la un loc. Avem împreună cel mai mare club de copii, nu dirubaschetul românesc actual, ci din istorie, și din istoria CSM, și din istria Sj^aua, cu cei 1100 de copii sub umbrela noastră. Suntem prezenț^abșoîuTpeste tot și suntem cea mai medîatizată

echipă din campionatul național, suntem al doilea sport după fotbal, ca echipă, asta și mulțumită emisiunii pe care am avut-o pe sport.ro, în ultimii doi ani.

Am încercat să comunicăm, relația dintre municipalitate, dintre Consiliul General prin CSM și echipa de baschet continuă. Avem personal calificat, antrenorii noștri au fost selectați și la rândul lor în loturile naționale, sunt antrenori de lot național, avem 60, parcă 60 de antrenori, total. Am organizat evenimente pentru copii, de 1 iunie și de Crăciun, unde am ajuns în Sala Polivalentă să fie plină după mult timp, plină de copii și părinți, circa 1500 de copii și 2500 de părinți. Suntem toate, cu ajutorul dumneavoastră și țin să precizez că într-un sport care are cele mai mari investiții, după fotbal, în România, noi suntem una din echipele cu cel mai mic buget, suntem cei mai eficienți, suntem pe locul întâi, pe locul doi urmând AS Soft Ploiești, care are un buget de un milion nouă sute. Noi avem din partea CSM cinci sute de mii, din partea primăriei, cel mai mic din partea cetățenilor din București.... Sigur, prin dumneavoastră, și vreau să vă spun că este cel mai mic buget din istoria CSM, al secției de baschet. Suntem secția cu cel mai mare venit din privat, suntem secția care comunicăm, știu că exista întrebarea jucătorilor străini și jucătorilor români, într-o medie de 15, Federația Română de Baschet a zis că sunt 15 jucători străinî/echipă în acest an competițional, noi suntem cu cel mai redus număr, 5, cei mai bine plătiți jucători de la noi sunt români, ne mândrim cu asta și îi purtăm peste tot, prin școli, prin licee, să fie modelele jucătorilor de mâine.

De asemenea, am pus pentru dumneavoastră o prezentare, pe care puteți să o aveți. Avem și niște date statistice și am venit pregătit, în caz că aveți întrebări, în care sportul de performanță este cel care aduce sportul de masă în săli.

Declarația Președintelui Federației de Tenis spunea că după rezultatele doamnei Halep, rezultatele Simonei, a crescut înscrierea fetițelor la tenis substanțial, aproape jumătate, adică încă pe atât.

Tot sportul de performanță dictează implementat bine în educația copiilor, nevoia de sport, că vorbim de loasir sau efectiv de performanță este atras de către noi, cei direct implicați.

BBC, într-un articol, spunea că 70% dintre copii spun că cea mai importantă persoană din viața lor este un atlet, un sportiv de performanță. Acest număr este al doilea după părinți, 92%, deci 72%.

Am cu mine, dacă doriți și pentru cunoștința dumneavoastră, ce s-a scris în Wall Street, în HarvardTjțjsiness Magazine, sau în alte jurnale de specialitate.    xDomnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnule Stănescu, vă mulțumim pentru......și vă felicităm pentru

performanțele obținute.

Domnul Stănescu Virgil

Și eu vă mulțumesc și vă doresc...

Domnul Consilier Stan Ion

Fiți amabil, în calitatea mea de membru în Consiliul de Administrație al CSM, vreau să vă pun două întrebări.

Din cei 1200 de copii care spuneți că sunt estimați la Steaua CSM EXIM Bank, sunt într-adevăr estimați la noi sau sunt la club atletic baschet?

Domnul Stănescu Virgil

Țin să menționez că protocolul de colaborare dintre părți este exclusiv pe seniori, noi am îndrăznit și am promovat municipalitatea și în ce facem în programul de copii bineînțeles și...

Domnul Consilier Stan Ion

E în regulă, am înțeles.....

Domnul Stănescu Virgil

Stati, lăsati-mâ doar o secundă să termin că este o întrebare foarte bună și vă felicit. E o întrebare și contează.

Având în vedere că nici un fond din bani publici în acest protocol nu este destinat copiilor, organizarea este pur și simplu în atletic. Toți cei de la centrul de excelență, deci copiii pe care îi susținem total, financiar și poartă numele de Steaua CSM EXIM Bank, lucru care nu este impus de protocolul de colaborare, însă eu așa îl văd normal, suntem o echipă de jos până sus sunt susținuți din bani privați, din alte fonduri decât cele venite din primărie.

Domnul Consilier Stan Ion

A doua întrebare era legată de prima, pentru că această inițiativă de a atrage copii la secțiile sau la centrele de copii și juniori, pe lângă secțiile care funcționează la Clubul Sportiv Municipal, a aparținut și mie și Consiliului de Administrație, în urmă cu câțiva ani de zile, încât s-a făcut un parteneriat cu Ministerul învățământului prin direcția de sport și se face sport prin școli, prin licee, că ațr^pomenjt de licee și de școli și voiam să văîntreb: plătiți cumva de la clubul acesta al dumneavoastră sau plătim noi de la CSM acei profesori care fac ore de sport cu copii și cu elevii de la liceu?

Domnul Stănescu Virqil

Așa cum am menționat la început, eu sunt aici să vorbesc pur și simplu din punctul de vedere al secției de baschet.....

Domnul Consilier Stan Ion

De baschet vorbim.

Domnul Stănescu Virgil

........are și CSM-ul clubul de copii și juniori, în plus cei 600 de

membri care fac loasir, noi suntem cei care am organizat acești 1100 de copii în afara proiectului CSM și nefinanțat de CSM.

Domnul Consilier Stan Ion

Este în regulă.

Cea de a doua echipă care este tot la CSM este tot a dumneavoastră a clubului atletic sau este a CSM-ului?.......este a CSM-ului.

Domnul Stănescu Virgil

Este a CSM-ului.

Domnul Consilier Stan Ion

Este a CSM-ului......

Domnul Stănescu Virqil

A CSM-ului.....

Domnul Consilier Stan Ion

.....cea care retrogradase.

Domnul Stănescu Virgil Nu a retrogradat nicio echipă.

Domnul Consilier Stan Ion

Mă rog, era aproape să retrogradeze când am făcut parteneriatul cu dumneavoastră.

Domnul Stănescu Virqil

Cea de a doua echipă, cea din liga a doua

Domnul Consilier Stan Ion

Așa......

Domnul Stănescu Virqil

.......în momentul acesta este tot sub întreținerea noastă.....

)

Domnul Consilier Stan Ion

.......lui atletic....

Domnul Stănescu Virqil

......sub managementul nostru....

Domnul Consilier Stan Ion

....atletic....

Domnul Stănescu Virqil

......atletic și este formată din copii sub 18 ani și țin să vă anunț că au

un parcurs foarte bun, chiar dacă au 16, 17 ani, avem 5 victorii și 7 înfrângeri cu echipe mari.

Domnul Consilier Stan Ion

Nu sunt ai CSM-ului, sunt ai Atletic Club Baschet. Aceasta era întrebarea de bază.

Domnul Stănescu Virgil

De fapt nu formăm echipe diferite și asta, de aceea sunt astăzi aici din proprie inițiativă, pentru că urmând parteneriatul avem același interes și ne dorim același lucru.

Domnul Consilier Stan Ion

Evidențele sunt altele domnule, în sfârșit nu mai contează.

Mulțumesc!

1

întrebări? Da.Domnul Consilier Stan Ion

Să fim serioși.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Imediat.

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Deci, spuneți-mi și mie care este bugetul secției de baschet?

Domnul Stănescu Virqil

500 de mii de euro este cel care se duce...

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Care este bugetul secției de baschet, că de rest noi știm?

Domnul Stănescu Virqil

In jur de 800-850 de mii de euro.

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Care este salariul cel mai mare la un jucător de baschet?

Domnul Stănescu Virgil

Este un jucător român cu un salariu de 7 mii de euro.

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Deci, banii care vi-i dăm noi se duc pe salarii, înțeleg, nu?

Domnul Stănescu Virgil

Pur și simplu, direct, fără nicio legătură cu noi, privatul, se duc direct la jucători, în contract direct cu jucătorii.

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Am înțeles. Scopul CSM-ul este să promoveze tineretul, nu sportul de performanță.

Domnul Stănescu Virqil

Și de aceea eu vă mulțumesc și asta mă bucur pentru întrebarea asta pentru că eu, din punctul meu de vedere și cred că sunt aici, pentru că

sportul de performanță dictează implicarea copiilor în baschet. Noi avem singura pârghie care poate...

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Am înțeles. Spuneți-mi și mie de ce la meciurile când jucați nu apare și sigla CSM-ului?

Domnul Stănescu Virgil

Este foarte mare și sigla CSM-ului și este mai prezentă în sală sigla CSM-ului și a primăriei decât orice alt....

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

De câte ori m-am uitat la televizor apare Steaua, nu apare Steaua CSM EXIM Bank, Steaua.

Domnul Stănescu Virgil

Am avut grijă ca ponderea imaginii....

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Dacă le aveți împrăștiate în sală, nu contează, la televizor nu apare.

Domnul Stănescu Virgil

Ba da, țin să vă contrazic, adică avem... sunt cele mai mari semne, cele cu CSM și cu primăria, deși din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, este un minus pe care îl avem pentru că nu putem folosi lucrul acesta în scop comercial.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Din banii CSM-ului câți copii ați crescut până acum?

Domnul Stănescu Virgil

Din banii CSM-ului nu, absolut niciunul.

Domnul Consilier Giugula Doru Mihai

Vă mulțumesc!

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Vă mulțumesc! Deci vă dăm banii de pomană.

Domnul Stănescu Virqil

Nu, nu dați banii de pomană, fără dumneavoastră nu am exista.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Stănescu, în regulă, mai avem o întrebare. Apăsați microfonul.

Domnul Stănescu Virqil

Vă rog.

Domnul Consilier Voicu Mihai

Domnule președinte, gata? Sunt Mihai Voicu, care pentru domnul invitat și pentru domnul care conduce clubul de baschet, acum cred, 2 ședințe am felicitat Consiliul și CSM-ul pentru povestea cu baschetul în școli, pe care am remarcat-o, am fost, am constatat și este un lucru minunat. Vreau să-l felicit pe domnul care conduce baschetul, cel puțin pentru copiii din școlile în care eu personal am fost și m-am interesat dacă este așa și așa este și felicitări.

Vă mulțumesc!

Domnul Stănescu Virqil

Vă mulțumesc! Aceleași felicitări le meritați dumneavoastră și aș vrea să fiți mândri de asta.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Dacă mai sunt și alte întrebări din partea consilierilor? Domnule Văduva, apăsați. Pe alt subiect, da? OK, am înțeles. în regulă, bun, domnul Stănescu vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-ați adus.

Domnul Stănescu Virqil

Vă mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Urmea w "    ~ ‘    ' la Policy Center, vă rog.


Domnul Stănescu Virqil

O singură mențiune, vă rog. Am pregătit și v-am trimis tuturor, mi-am permis să vă trimit invitație la meciuri, v-am făcut o invitație specială pe care o voi trimite personal și vă doresc să veniți să vedeți cu ochii dumneavoastră, sunt niște card-uri nominale pe care vă doresc să le folosiți.

J

Mulțumesc!

I

Doamna Negulescu Raluca

Bună ziua și mulțumim foarte mult pentru oportunitatea de a ne exprima punctul de vedere, în numele Policy Center for Roma and Minorities și în numele comunității de pe strada lacob Andrei din Ferentari. Aș vrea să le mulțumesc și consilierilor generali, care ieri la ora 10.00 au făcut un drum până în Ferentari și la Școala nr. 136 s-au întâlnit cu cetățenii de pe strada lacob Andrei și au discutat despre problemele cu care se confruntă acolo.

Rolul meu astăzi este să vă expun și dumneavoastră care este situația foarte gravă de pe lacob Andrei, și anume că 156 de familii au primit notificări că urmează să elibereze garsonierele și apartamentele în care unii dintre ei locuiesc de zeci de ani. După cum știți, zona Ferentari este o zonă definită de o sărăcie extremă, sunt foarte multe probleme structurale, noi Fundația Policy Center lucrăm de 5 ani în comunitate cu copiii, oferindu-le asistență educațională și oferindu-le posibilitatea să își dezvolte abilitățile și talentele și lucrăm și cu cetățenii, în ideea în care oamenii din această comunitate au nevoie de reprezentare și au nevoie de o voce. Chiar alături de mine este colega mea Rodica Păun, care este în comunitate și locuiește în una dintre aceste garsoniere. Ce se întâmplă de fapt? Firma care deține aceste locuințe se numește S.C. Administrare Cazare Cantină S.A. este o firmă privată care în momentul de față se află în insolvență. Deși, oamenii plăteau până la acest moment o chirie foarte mică, de aproximativ o sută de lei/lună se află în situația să ajungă în stradă, pentru că nu au altă oportunitate, firma respectivă fiind nevoită să valorifice activele pe care le are în acest proces de reorganizare judiciară.

Ceea ce am discutat ieri la întâlnirea cu consilieri locali, cu consilieri generali, în prezența domnului ambasador al Elveției, reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite, ai Ambasadei Franței în România, a fost o soluție pentru această situație. După cum vă dați seama costurile sociale pentru astfel de situație sunt foarte mari. Vorbim de peste 600 de oameni, dintre care minim 200 de cppîîp^cacâ vor ajunge în stradă, complet neajutorați. Din estimările noastrefosturi Iepe an minime, conform legilor în vigoare pentru instituționalizarea a minim 200 de copii sunt de circa 330 de mii de euro pe an, nepunând în calcul costurile pentru personalul din centrele de plasament și nemaivorbind de traumele pe care le vor avea acești copii, fiind separați de familiile din care fac parte.

Ieri la întâlnire am discutat despre soluția de achiziționare a acestor garsoniere și apartamente și de a le transforma în locuințe sociale. Dimineață am participat la o întâlnire organizată de Banca Mondială pe tema legii locuințelor sociale și concluzia principală a fost că, în momentul de fată, există un număr foarte mic de locuințe sociale în contradicție cu un număr foarte mare de solicitări. Noi considerăm că soluția pe care a propus-o domnul consilier Georgescu și anume de a.... ca Primăria Municipiului București să achiziționeze o parte, măcar o parte din aceste garsoniere este una bine venită și avem toată disponibilitatea să lucrăm cu dumneavoastră și cu oamenii din comunitate, să înțelegem această situație este foarte complexă, pentru că vorbim de 156 de familii, fiecare cu anumite caracteristici, cu provocări foarte specifice, vorbim de familii cu 8-9 copii, vorbim de mame singure care își cresc copiii cu venitul minim pe economie sau chiar mai puțin de atât.

Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a vă expune această situație. Am trimis scrisori către dumneavoastră și către consilierii locali de la sectorul 5 și sper ca acesta să fie un moment în care să se deschidă un dialog între dumneavoastră, ca reprezentanți ai cetățenilor și cetățenii din lacob Andrei din Ferentari, care se află în această situație gravă și această societate care deține în momentul de față garsonierele.

Mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim! Domnule Văduva, vă rog.

Domnul Consilier Văduva Silviu

O completare pentru doamna avocat, care a venit pentru PUD-ul de pe Maxim Gorki. Bine, doamna avocat poate fi și avocatul Măriei Tereza, poate fi și avocatul diavolului. Din păcate speța aceasta este de un an de zile. Doamna avocat, noi aici dezbatem probleme de oportunitate, dar nu încercați să ne manipulați și să creați impresia că legea este într-un fel, altfel decât este. De ce? Din păcate în România nu este un cadrul legislativ foarte exact ca să spună: asta este o zonă strict rezidențială, asta este o zonă strict de birouri sau strict comercială. Ce se întâmplă în fapt. Aici unii mai șmecheri decât alții, au reO^^ă construiască și au construit în jurul

terenului respectiv imobile >ge S^etâje,^etaje, chiar și 7 unii, pe urmă,


după, au încercat să cumpere și terenul acesta care a rămas liber printre ultimele, încercând să ofere un preț mult mai mic decât proprietarul vroia să... pe terenul respectiv. Repet, imobilele respective cu 6 etaje și 7 etaje, sunt unele apartamente închiriate către persoane, altele vândute către persoane, dar altele sunt ocupate și de firme. Acum se dorește construirea unui imobil de 4 etaje, care într-adevăr are o destinație și de birouri de profesiuni liberale, dar, potrivit legii, imobilul respectiv respectă norma de parcare. Ce se întâmplă în fapt? Vecinii vor să facă în continuare o presiune și sunt supărați că nu au cumpărat imobilul pe prețul pe care și I-au dorit, un preț pe care proprietarul dorea să îl vândă. In fapt, noi trebuie să votăm aici ținând cont de oportunitate și de binele orașului și nu de ceea ce încearcă să ne inducă și manipularea pe care încearcă să o facă doamna avocat.

Vă mulțumesc!

T

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Un minut, vă rog.

Doamna Petcu Gabriela Elena

O scurtă replică. Evident nu sunt competentă în manipulări, am venit doar să evidențiez doar aspectele de nelegalitate și o repet, nu ați intrat în polemică cu mine pe aceste aspecte, eu vreau doar să rețină domnii consilieri că, potrivit Legii nr. 50/1991, există un drept al proprietarilor învecinați de a exprima acordul în formă autentică, pentru aprobarea unei destinații diferite de cea existentă actualmente, rezidențială. Pe acest aspect, apreciem noi, că modul în care este întocmit proiectul și supus aprobării, absolut este acest drept al nostru și numai la el ne referim și îl exercităm.

în concluzie, din această perspectivă, a lipsei acordului proprietarilor vecini, acest PUD este nelegal.

Vă mulțumesc!

)

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

In regulă doamna Petcu, vă mulțumim. Domnul Georgescu, vă rog, după care facem propuneri la ordinea de zi, votăm și începem.

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

V-ati uitat documentele aici.

Domnule primar, dra^i cdl^Jjî, așa cum doamna de la Policy Center v-a povestit în câteva cuvinte cam cese întâmplă în zona lacob Andrei, cu

aceste locuințe și situația locativă a persoanelor, care urmează să fie evacuate. în urma discuțiilor avute în prezența reprezentanților Ambasadelor Statelor Unite, Elveției și Franței, am făcut o propunere, cred eu, perfect legală și sustenabilă din punct de vedere al Primăriei Municipiului București, ca primăria capitalei cu sprijinul Consiliului General, pentru că de noi depinde și de votul nostru, să achiziționăm aceste locuințe, care apoi să fie date cu caracter social, către oamenii care locuiesc în acea zonă. Tocmai de aceea, am să rog, dacă se poate, domnul primar general să ne spună în ce măsură are disponibilitatea de a sprijini locuitorii din acea zonă.

Vă mulțumesc!

t

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog, domnule Primar general.

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Domnule consilier general, acum 3 ani m-am văzut cu mai mulți cetățeni din lacob Andrei. Am discutat la vremea respectivă cu patronul S.C. Cantine București ș.a.m.d., firmă care își dobândise toate aceste lucruri, dovedind că au fost ale lor ș. a. m. d. Mai puțin interesează. La vremea respectivă dorea să crească chiria. Am avut discuția cu conducerea firmei, ca să îi spun așa, și lucrurile au rămas într-un echilibru. S-a dovedit a fi un echilibru fragil, pentru că, cuvântul „social și necesitate socială” nu îl înțeleg toți, în special proprietarii, unii dintre ei, care încep discuția cu „sfânta proprietate”.

Mergând din discuție în discuție de „sfânta proprietate”... insolvență și aceste și aceste apartamente, sunt 6 apartamente cu 2 camere dacă nu mă înșel și 150 de garsoniere. Sigur, încercăm să facem o evaluare pentru că administratorul judiciar a comunicat deja un preț cetățenilor să facem o evaluare, dar să nu o facem peste 7 luni, să o facem acum. O să le trecem în patrimoniu, cumpărându-le, în patrimoniu municipiului București și se va aplica sigur chiria. Eu consider că este o faptă creștinească și omenească, deși mulți rămân în același grad de ticăloșenie. Spun: domnule, nu știu, este treaba Primăriei Municipiului București. Nu, este treaba noastră a tuturor să le rezolvăm problemele.

Mulțumesc!

1

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Deaconescu, ultima luare de cuvânt, după care propuneri la ordinea de zi.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule primar, domnule prefect, domnule președinte, stimați colegi. Domnule primar există o hotărâre de Consiliu 20/2000, dacă îmi aduc aminte, care vă dă dreptul să cumpărați aceste locuințe fără a avea aprobarea Consiliului General. Ne bucurăm de interesul pentru acest demers și noi vă susținem întru totul în a face acest lucru.

Vă mulțumesc!

I

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

Domnule consilier general, vă anunț că Hotărârea din 20/2000 a permis la acea dată achiziționarea de pe piața liberă a unor locuințe închiriate ca locuințe sociale. Această hotărâre nu mai poate fi baza achiziționării imobilelor datorită modificării legislației, însă poate fi amendată corespunzător, sub o formă sau alta sau o nouă hotărâre, procedăm de comun acord la proxima ședință așa cum am discutat.

Domnul Consilier Giuoula Doru Mihai

Scurt, foarte scurt, ca să votați în cunoștință de cauză la Maxim Gorki, vă anunț că acest proiect nu are avizul Comisie juridice.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Haideți să vedem. Propuneri pentru ordinea de zi?

Domnul Sorin Mircea Qprescu - Primar general al municipiului

București

O să completăm cu ceva.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Avem din partea executivului propunere de introducere a unui

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului București ca partener în proiectul CREATE („Congestion Reduction in Europe: Advancing Transport Efficiency" - „Diminuarea Congestiei în Europa: Eficiență Avansată în Transporturi") din cadrul programului european Horizon 2020.    7 ’ /

Vă propun introducerea7^sordinea^dp zi la punctul 3.

I* z z?" .

Cine este pentru? 19 voturi, împotrivă? 26 de voturi, abțineri?

1 vot.

Acest proiect de hotărâre nu va fi introdus pe ordinea de zi.

Mai avem propunerea domnului viceprimar Pieptea care a făcut propunerea de retragere de pe ordinea de zi a punctului 3. Acum dumneavoastră reprezentați și executivul, nu știu dacă mai trebuie să cerem acordul, dar o să-l rog pe domnul Primar general.

Domnule Primar General, dacă sunteți de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 3?

Vă rog să vă exprimați punctul de vedere!

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

In considerentele pe care le-am Consiliului General, din respect față de lege, nu, nu sunt de acord. Dumneavoastră prin votul dumneavoastră veți hotărî astăzi dacă doriți ca Bucureștiul, respectând legile, să poată să-și facă curățenie și să poată să arate în condiții civilizate sau nu.

Vă mulțumesc.

t

Deci nu sunt de acord cu scoaterea...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul lliescu, dacă puteți să veniți la prezidiu o secundă vă rog! între timp, până se întoarce de la DATJ proiectul de hotărâre propus

de domnul lliescu, îl rog pe domnul Primar general să vină cu propuneri la ordinea de zi.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Vă propun la punctul nr. 23, este vorba de aprobarea de documentație de urbanism PUZ - Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, să-l retragem, să-l scoatem de pe ordinea de zi la cererea inițiatorilor PUZ-ului.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului primar general. Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

0 voturi.    -

Acest proiect de hotărâre vadfi scos cțe pe ordinea de zi.
Acum urmează proiectul domnului lliescu Lucian. Ne trebuie titlul... vă rog să ne comunicați dacă are toate avizele pentru a putea fi propus pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Acest proiect a fost pe ordinea de zi și are toate avizele comisiilor. Este proiectul de muncă în folosul comunității. Nu o să-l aveți acolo, este propus pe ordinea de zi suplimentară dintr-o eroare, data trecută a fost scos de pe ordinea de zi.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Așteptam o lămurire de la domnul director general Hreapcă pentru răspunsul la parcări. Că dacă lucrurile nu stau așa cum trebuie să stea, atunci sigur că vă propun să-l retragem. Dar dacă lucrurile stau în forma lor dreaptă, atunci cred că au trecut anii peste noi și nu are niciun sens să discutăm despre necesitatea acțiunii în ceea ce privește parcările.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

DATJ-ul, vă rog comunicați-ne dacă putem supune aprobării proiectul de hotărâre propus de domnul lliescu, vă mulțumesc.

Doamna Director Executiv Georgiana Zamfir - Asistentă Tehnică și

Juridică

Proiectul de hotărâre are raportul Comisiei de utilități, din data de 29.01.2015. A fost supus dezbaterii publice conform Legii nr. 52.

Practic și-a urmat procedurile cerute de lege.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc. Avem următorul titlu - Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice, vor presta activități în folosul comunității.

I

Supun aprobării dumneavoastră introducerea acestui proiect pe ordinea de zi.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Domnul Sorin Mircea Oprescu - Primar general al municipiului

București

Rămâne pe ordinea de zi. Dumneavoastră votați ce considerați.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vom intra în dezbatere. Atunci voi supune votului dumneavoastră ordinea de zi, așa cum a fost modificată de către propunerile dumneavoastră și ale executivului.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Intrăm pe ordinea de zi.

Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 04 martie 2015 - 03 iunie 2015.

Rog grupurile de consilieri să facă propuneri.

Domnule Georgescu, vă rog.

Domnul Consilier Georqescu Bogdan Cristian

Grupul PSD îl propune tot pe domnul Angelescu Ramiro Robert Eduard.

Domnul Consilier Qlteanu Cristian Marian

Grupul PNL îl propune pe domnul Richard Radu pentru această poziție.

La ora 16.20 domnul consilier Bologa Cătălin Gherghe a părăsit sala de consiliu.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Conform cutumei, propun vot deschis pentru acest proiect de hotărâre.

Supun la vot propunerea privind alegerea domnului Angelescu ca

împotrivă? 0 voturi, abțineri? 28 de persoane.

Acum propunerea pentru domnul Radu Richard.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 22 de

voturi.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitate.

Cine este pentru? majoritate de voturi...

Vă rog numărați voturile. Mâna sus cei care sunteți pentru proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 28 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 19 voturi.

Vă mulțumesc. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Pîrvu Cosmin Gabriel și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Dacă sunt puncte de vedere? Vă rog, domnule Poterașu.

Domnul Consilier Poterasu Cornel Constantin

In numele grupului PNL, noi am luat decizia de a vota pentru vacantarea postului și, mai mult decât atât, am dori vot nominal.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim, domnule consilier. Domnule Georgescu, vă rog.

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Așa cum am afirmat și la ședințele anterioare, grupul PSD aplică legea și va vota pentru această vacantare.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim, domnule Georgescu. Dacă mai sunt și alte puncte de vedere la proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre...

Domnule Poterașu, ați făcut propunerea pentru vot nominal. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Poterașu pentru vot nominal la acest proiect de hotărâre.

în regulă, se va vota nominal.

Domnule Secretar general vă rog să pregătiți lista cu consilieri.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Vot nominal.

Vă rog, domnule Secretar general.

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara - pentru Angelescu Ramiro - Robert - Eduard - pentru Boajă Minică - este absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - absent, suntem în procedură de vot... ar trebui să fie în sală, nu la baie.

Brăiloiu (fostă Popescu) Manuela - absentă Câmpeanu Remus - Cătălin - pentru Chiriș Mariana - pentru Comănescu Mihai - pentru Comănici Ancuța - Sorina - pentru Crețu Simona - pentru Darabont Alexandru - Dan - pentru Deaconescu Ionel - Cristinel - pentru Dinu Maria - Mirela - pentru Drăghici Aurelia - Grațiela - pentru Fătu Gabriel - pentru

Florescu Dragoș - pentru Georgescu Bogdan - Cristian - pentru Giugula - Doru Mihai

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

Deoarece mi-am exprimat punctul de vedere că această hotărâre nu este în conformitate cu legea, eu votez împotrivă!

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

lliescu Cătălin -Lucian - pentru llina Ion - Cosmin - pentru Manolache Valeriu - Marian - pentru Marin Ștefănel - Dan - pentru Mărgărit Nicolae - Sorin - pentru Mihailovici Virginia - pentru Mocioacă Ștefan Alexandru - pentru Mustăciosu Vlad - pențrti s,

Naghi Gabriel - pentrZ Z"

/L kV

;    V__Z /"C7    K

Neacșu Adrian - pentru

Nicolae Andrei - pentru

Nicolaescu Marcel - Octavian - pentru Nicolescu Cristina - Elena - pentru Olteanu Cristian - Marian - pentru Panaitescu Horatiu - pentru Peptan Mihai - pentru Pîrvu Cosmin Gabriel - absent Peter Alexandrina - pentru Pieptea Cornel - pentru Popa Maria - pentru

Popescu Dorin - pentru


Popescu Eugenia Ana - Maria - pentru Poterașu Cornel - Constantin - pentru Radu Richard Vicențiu - pentru Raicu Mircea - Cristian - pentru Rădulescu Ștefan - Cristian - pentru Rizoiu Mircea - pentru

Sava loan - Răzvan - pentru Scarlat Horia - pentru Stan Ion - pentru Stănoi Lucia - pentru Tache Felix Mihai - pentru Talău Mihnea - Ștefan - pentru Țugurel Marius - Cristian - absent Văduva Silviu - pentru Voicu Mihai - pentru Zorkoczy Julia - pentru

49 de voturi pentru, un vot împotrivă, nicio abținere.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Haideți să reamintim.

»

Cine este pentru? 49 de voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? 0 voturi. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureșfi?w?> x


Dacă sunt puncte de vedere*

Domnul Consilier Radu Richard Vicentiu

Domnule președinte, mulțumesc. Domnule viceprimar, bună ziua!

Doamnelor și domnilor consilieri, salubritatea este o chestiune care ne privește pe toți categoric, domnule Giugula, văd că mă aprobați și că sunteți în asentimentul meu și mai cu seamă la ceea ce înseamnă gestionarea la nivelul municipiului București. Știm că este unul din obiectivele noastre ale tuturor. Știm că interesează foarte tare pe cetățenii noștri, însă, în același timp, pentru a efectua un serviciu de salubrizare coerent, eficient, avem nevoie de armonizare, în nici un caz de nimic haotic, de armonizarea legislației în vigoare, și de o corelare între autoritatea publică locală și operatorii și deținătorii de gunoi.

Vreau să subliniez câteva aspecte, inadvertențe ale strategiei de dezvoltare și sunt convins că mă veți asculta cu atenție. în primul rând, trebuie clarificate competențele, drepturile și obligațiile, atribuțiile participanților la serviciul de salubrizare. P.M.B., C.G.M.B.,......

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Nu. O secundă, deci dacă aveți punctual la proiect ... că înțeleg că vreți să faceți un expozeu. Eu doar vreau să vă informez că presa este afară cu Primarul general, deci puteți fi mai rapid un pic. Dacă aveți o propunere concretă la ordinea de zi, formulați-o și noi o vom supune

votului. Mulțumesc.

Domnul Consilier Radu Richard Vicentiu

Am să vă înmânez documentul domnule președinte. Spuneam că înainte de a supune la vot dumneavoastră ca și președinte de ședință va trebui să fiți înștiințați de câteva inadvertențe pe care aș vrea să le exemplific. Trebuie clarificate drepturile, competențele, obligațiile și atribuțiile participanților la serviciul public de salubrizare al municipiului București. P.M.B., C.G.M.B., Consiliile Locale de Sector, operatori, deținători de gropi de gunoi, conform legilor în vigoare, sunt două la număr - nr. 101/2006 și nr. 99/2014, sunt trei hotărâri ale C.G.M.B - nr. 119, nr. 120 și nr. 121, adoptate în anul 2010, ale regulamentelor consiliilor locale de sector, precum și a normelor de reglementare A.N.R.S.C. Trebuie clarificată competența de salubrizare a podurilor, pasajelor rutiere, inclusiv a liniilor de tramvai din acest6^6â raportat la divizarea competențelor între municipiului București^ectaârefe. Trebuie să ajungem, de asemenea,

' z.

* o o

la un acord cu sectoarele în ceea ce privește dotările minime de utilaje și echipamente pentru asigurarea serviciului salubrizare stradală, cum ar fi: coșurile de gunoi, de deșeuri stradale. Sunt modele diferite - cele pentru stâlpi, cele pentru zonele protejate și pentru parcuri. Lămurirea și exemplificarea de către municipalitate a necesității dublei licențieri a operatorilor de colectare și transport. Aceștia trebuie licențiați legal de A.N.R.S.C. conform Legii nr. 101 articolul 6 lit. h), dar în același timp, în strategia de dezvoltare, vedem că se propune spre aprobare și o prevedere de autorizare din partea Primăriei Municipiului București prin eliberarea unui permis de lucru. Această dublă licențiere socot că nu ar trebui să existe. Iarăși în programul activității de iarnă, strategia nu prevede darea în administrarea fiecărui sector de către municipalitate... nu, sunt niște amendamente scrise pe care.... sunt șase la număr, dar ar trebui să facem sens pentru că zăpada pe care o punem tot timpul în fața Palatului Victoria... da, acel spațiu nu este suficient. Strategia pe care într-adevăr trebuie să o adoptăm va trebui să se gândească și la terenuri pe care să le pună la dispoziția sectoarelor, unde aceștia cu operatorii lor să depoziteze zăpada. Și ar mai fi iarăși un punct de vedere, pentru că 0,3% din plata către operatori din conținutul strategiei nu se găsesc dispoziții cu privire la informarea periodică a cetățenilor privind colectarea deșeurilor. Acestea sunt aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerare, nu înainte de a ne exercita dreptul la vot. Mulțumim!

Domnul președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumim. Am ascultat cu foarte mare atenție propunerile dumneavoastră. Fiți sigur că vom ține cont de ele.

Domnule Rizoiu, sigur că da, vă rog, dar să nu exagerați cum a făcut domnul Radu, două minute dacă se poate.

Domnul Consilier Rizoiu Mircea

Eu mă gândesc foarte serios dacă de la pod până la poarta cealaltă a podului într-o parte se face curățenie și mai rămân pe o bucată de 10 m care nu se curăță, eu stau și mă gândesc cine dracu o să mai curețe bucata aia de 10 m. Cam așa se pune problema. Suntem absurzi, să știți.

Domnul Președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală, asta pentru că nu e în regulă, deci vă rog, invitați-vă colegii în sală.

Dragi colegi,vă rog să vășșșzați la locurile dumneavoastră. Dragi colegi, vă invit înapoi la locurile dumneavoastră. Continuăm ședința.

Vreau să supun votului proiectul de hotărâre. Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală.

Supun votului proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București.

Cine este pentru? 12 voturi, împotrivă? 21 de voturi, abțineri? 10 voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 176Z23.07.2014 și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare a serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul București.

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Mulțumesc. Domnule președinte, vreau să fac doar o precizare -proiectul a fost de mai multe ori pe ordinea de zi, noi, liberalii, l-am votat de fiecare dată. Proiectul a fost chiar adoptat în Juna iulie a anului 2014, dar ulterior suspendat fiind atacat de Prefectură. îl vom susține și astăzi, vom vota pentru astfel încât să se poată asigura acest serviciu de utilitate publică. Mulțumim!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Vă mulțumesc. Domnule Giugula, vă rog.

Domnul Consilier Giuqula Mihai Doru

Noi, neliberalii, am votat și noi acest proiect și-l vom vota și acum.

Vă mulțumesc!

1

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 - Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

Domnul Consilier Radu Richard Vicențiu

Un amendament pe care vreau să-l citesc înaintea dumneavoastră la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București și aș propune ca, după articolul 1 din proiect, să se introducă un nou articol, articolul 2, cu următorul cuprins:

„Art.2 Se desemnează doamna consilier Crețu Simona ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de consilier al domnului Tănase Ion Gabriel, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 287/2014".

Articolul 2 din proiect devine articolul 3 și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2012 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 96/2012 cu modificările ulterioare, se modifică conform prevederilor prezentei hotărâri."

Stimați colegi, articolul 3 din proiect devine articolul 4, articolul 4 din proiect devine articolul 5, articolul 5 din proiect devine articolul 6.

Domnule președinte, vă înmânez amendamentul scris.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Bun. Vă mulțumesc! Pentru acest amendament am avut nevoie de puțin timp ca să putem clarifica starea de fapt.

Avem următoarea situație: vom supune votului dvs. acest amendament de completare a comisiei și a proiectului de hotărâre, cu o singură excepție, numele persoanei desemnate nu va fi citit în cadrul amendamentului pentru că este un vot... va trebui să generăm după aceea, după ce se adoptă amendamentul, un vot secret, pe numele persoanei respective.

După ce votăm acest amendament, veți putea face propuneri, fiecare dintre grupurile de consilieri, veți putea face propuneri pentru ocuparea acestui loc și aceste propuneri vor fi votate cu vot secret. Vom ruga după aceea comisia de numărare să ne facă un raport în care ne prezintă rezultatul votului secret și ulterior vom vota în integralitate proiectul de hotărâre. Bun. Astfel, supun votului dvs. amendamentul propus de către domnul consilier Radu Richard fără a se preciza numele consilierului din textul amendamentului și îl voi ruga să vină la prezidiu, să șteargă numele și să semneze, după care voi ruga grupurile de consilieri să facă propunerile. Bun. OK.

Supun votului dvs. amendamentul propus de către domnul Richard.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.Acest amendament a fost adoptat. Rog grupurile de consilieri generali să facă propuneri pentru ocuparea acestui loc rămas vacant în A.T.O.P.

Grupul P.N.L. Vă rog, domnule Olteanul

Domnul Consilier Olteanu Cristian Marian

Grupul P.N.L propune pentru această poziție pe doamna Simona Cretu.

7

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Grupul P.P.D.D. Domnule Fătu, vă rog!

Domnul Consilier Fătu Gabriel

Grupul P.P.D.D. îl propune pe Marin Ștefănel.

Domnul Președinte Angelescu Ramiro Robert Eduard

Grupul P.S.D. Faceți, domnule Giugula, o propunere!

Domnul Consilier Giuqula Doru Mihai

In conformitate cu algoritmul politic, acest loc nu este al P.S.D.-ului, de aceea noi nu vom face nici un fel de propunere. Trebuie să fim corecți!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Domnul Horațiu Panaitescu!

A...sau dumneavoastră! OK. Domnule Deaconescu, vă rog!

Domnul Consilier General Deaconescu

Din partea grupului de independenți îl propun pe Horațiu Panaitescu.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bun. Mulțumesc!

7

Dacă mai sunt și alte propuneri în sală ...

Bun. Vă mulțumesc!

7

Rog D.A.T.J. - ul să ne sprijine în crearea buletinului de vot.

Deci, avem doamna Simona Crețu, domnul Marin Ștefănel și domnul

Horațiu Panaitescu. Vă rog!

Dragi colegi, vă rog să vă așezați la locurile dumneavoastră. în 2 minute începem procedura de vot secret.

Domnule secretar, vă rog anunțați comisia de numărare, anunțați procedura de vot, după care vă rog să-i chemăm pe fiecare dintre consilierii generali la prezidiu pentru a-și prelua buletinul de vot.

Dragi colegi, vă rog să fiți atenți pentru că vom explica acum procedura de vot, prezentăm și comisia de numărare! Vă rog să luați Ioc!

Domnule secretar general, aveți cuvântul!

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Vă mulțumesc, domnule președinte!

Comisia de numărare a voturilor este comisia stabilită prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 185/2014 și se compune din: domnul Florescu Dragoș, domnul Țugurel Marius Cristian, domnul Georgescu Bogdan, domnul Marin Ștefănel Dan și doamna Comănici Ancuța. Păi, aceasta este componența, au votat...

Dacă doriți, vă rog să propuneți pe altcineva! Și aici pe domnul președinte v-aș ruga să...

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Sigur, avem o situație excepțională, haideți să o reglementăm. Deci, domnul Marin Ștefănel, care este... dumneavoastră, domnule consilier, aveți puterea aceasta... Deci, domnul Marin Ștefănel, care este și candidat, se află și în comisia de numărare, așa că rog grupul P.P.-D.D. să facă o propunere nouă pentru membrul în comisia de numărare.

Domnul Consilier General Georgescu Bogdan

In comisia de numărare, în locul domnului Marin Ștefănel, îl vom propune pe domnul Gabi Fătu.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Bun. Supun votului dvs. propunerea ca domnul Gabriel Fătu să îl înlocuiască pe domnul Marin Ștefănel în comisia de numărare.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi,

abțineri? 1 vot.

»

Mulțumesc! Vă rog, dragi colegi, să luați loc, pentru că suntem în procedură de vot!

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Dacă îmi permiteți: procedurale vot este cea pe care o cunoașteți.Aveți 3 propuneri pe buletinul de vot, trebuie să rămână numele unei singure persoane și atunci veți proceda la bararea persoanelor pe care nu le doriți cu o linie orizontală.

I

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

Boajă Minică - absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - absent

Brăiloiu Manueia Violeta (fostă Popescu) - absent

Câmpeanu Remus - Cătălin

Chiriș Mariana

Comănescu Mihai

Comănîci Ancuta - Sorina

I

Cretu Simona 1

Darabont Alexandru - Dan

Deaconescu Ionel - Cristinel

Dinu Maria - Mirela

Drăghici Aurelia - Grațiela

Fătu Gabriel

Florescu Dragoș

Georgescu Bogdan - Cristian

Giugula Mihai - Doru lliescu Cătălin - Lucian llina Ion - Cosmin Manolache Valeriu - Marian Marin Ștefănel - Dan Mărgărit Nicolae - Sorin Mihailovici Virginia Mustăciosu Vlad Mocioacă Ștefan Alexandru Naghi Gabriel Neacșu Adrian Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horatiu

Peptan Mihai - absent

Peter Alevor,HrînîaPopescu Dorin

Popescu Eugenia Ana - Maria

Poterașu Cornel - Constantin

Radu Richard

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Scarlat Horia

Stan Ion

Stănoi Lucia

Tache Felix Mihai

Talău Mihnea - Ștefan

Țugurel Marius - Cristian - absent

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorckozy Julia

Rog comisia de numărare să meargă să numere voturile.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Dragi colegi, rog comisia de numărare să se prezinte la secretariat: domnul Florescu Dragoș, domnul Țugurel Marius Cristian, domnul Georgescu Bogdan, domnul Fătu Gabriel și doamna Comănici Ancuța -Sorina.

Dragi colegi, vreau să vă așezați la locurile voastre.

Haideți să vedem rezultatul votului. îl rog pe domnul președinte al comisiei de numărare, domnul Bogdan Georgescu, să ne prezinte raportul. Vă rog, domnule Georgescu, aveți cuvântul!

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Proces-verbal al comisiei de numărare încheiat astăzi, 12.02.2015, orele 17:20, privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București: s-a exprimat un număr de 48 de voturi, din care voturi anulate - 7.

Pentru domnul Panaitescu Horațiu, voturi pentru - 8.

Pentru doamna Crețu Simona, voturi pentru -16.

Pentru domnul Marin Ștefănel Dan, voturi pentru -17.

Domnul Consilier Georqescu Bogdan Cristian

Concluzia este: nu se desemnează nimeni, urmează turul 2 pentru

candidați! care au număr mai mare de voturi, respectiv doamna Crețu Simona și domnul Marin Ștefănel.

Rugăm secretariatul tehnic să facă buletinele de vot.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Bun. Aceleași propuneri, dar...

Deci, buletine de vot cu domnul Marin Ștefănel Dan și doamna Crețu Simona.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule secretar general, grupul independent solicită buletinele de

vot în original, odată cu redactarea hotărârii. Vă mulțumescl

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Domnule consilier, îmi cer scuze, doriți să vi se comunice hotărârea cu toată documentația?

I

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel Odată cu hotărârea, dorim să vedem buletinele de vot.

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Am înțeles.

1

Domnul Consilier Voicu Mihai

Domnule secretar general, nu mă auziți, dar eu vă aud, vă văd. Solicităm să ne mai explicați o dată procedura de vot. Să fie clar

pentru toată lumea. Unii încercuiesc.

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Domnule consilier Voicu, de fiecare dată am explicat. Probabil că lumea nu a fost atentă.

Domnul Consilier Voicu Mihai

Știu, dar cred că nu s-a auzit din cauza ... a fost o mișcare ...

Domnul Tudor Toma - Secretâftqeneral al municipiului București

Sigur că voi mai explicâto dafâ. Șigur.

Domnul Consilier Voicu Mihai

Mulțumim multl

Domnul președinte Ramiro să mai bage aer în sală că ne sufocăm acolo în spate!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Dragi colegi, vă rog să vă așezați la locurile voastre! Suntem în turul 2. Vă rog să fiți atenți! Mai ascultați o dată procedura de vot pentru a nu mai avea voturi anulate. Vă rog să vă exprimați opțiunea cât mai clar, așa cum vă va explica domnul secretar general!

Domnule secretar general, vă rog să reformulați procedura de vot! Mulțumesc!

T

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Nu o voi reformula, o voi explica încă o dată: acum aveți 2 candidați, pe cel pe care nu-l doriți să fie parte din A.T.O.P. îl barați cu o linie orizontală.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Adică îl tăiați, pur și simplu!

Domnul Tudor Toma - Secretar general al municipiului București

Sunt întrebări? Sau ... e clar pentru toată lumea? Vă mulțumesc!

Alexandre - Fontoura Lăcrămioara

Angelescu Ramiro - Robert - Eduard

Boajă Minică - absent

Bologa Cătălin - Gheorghe - absent

Brăiloiu Manuela Violeta (fostă Popescu) - absent

Câmpeanu Remus - Cătălin

Chiriș Mariana

Comănescu Mihai

Comănici Ancuta - Sorina

I

Cretu Simona

1

Darabont Alexandru - Dan Deaconescu Ionel - Cristinel Dinu Maria - Mirela Drăghici Aurelia - Grațiela Fătu Gabriel

Florescu Dragoș

'    rz

j£ tr 'Georgescu Bogdan - Cristian

Giugula Mihai - Doru

lliescu Cătălin - Lucian

llina Ion - Cosmin

Manolache Valeriu - Marian

Marin Ștefănel - Dan

Mărgărit Nicolae - Sorin

Mihailovici Virginia

Mocioacă Ștefan Alexandru

Mustăciosu Vlad

Naghi Gabriel

Neacșu Adrian

Nicolae Andrei

Nicolaescu Marcel - Octavian

Nicolescu Cristina - Elena

Olteanu Cristian - Marian

Panaitescu Horatiu

T

Peter Alexandrina

Pieptea Cornel

Popa Maria

Popescu Dorin - absent

Popescu Eugenia Ana - Maria

Poterașu Cornel - Constantin - absent

Radu Richard

Raicu Mircea - Cristian

Rădulescu Ștefan - Cristian

Rizoiu Mircea

Sava loan - Răzvan

Scarlat Horia

Stan Ion

Stănoi Lucia

Tache Felix Mihai

Talău Mihnea - Ștefan - absent

Văduva Silviu

Voicu Mihai

Zorckozy Julia.


Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Dragi colegi vă rog să vă reluați locul în bancă, avem rezultatul final al votului.

îl rog pe domnul Bogdan Georgescu să prezinte raportul Comisiei de numărare. Vă rog, domnule Georgescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Georgescu Bogdan Cristian

Proces verbal al Comisiei de numărare încheiat astăzi 12.02.2015 orele 17,47 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București.

S-au exprimat un număr de 46 voturi, din care voturi anulate 3.

Pentru doamna Crețu Simona: voturi pentru 25.

Pentru domnul Marin Ștefănel: voturi pentru 18.

Se desemnează doamna Crețu Simona, consilier în cadrul C.G.M.B., ca membru al A.T.O.P.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumim, domnule consilier general!

Dragi colegi, reluați-vă locurile în bancă, pentru că va trebui să supunem votului proiectul de hotărâre în integralitate.

Aveți răbdare, că poate nu trece proiectul, aveți răbdare...

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, așa cum a fost amendat de către consiliul general.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Crețu, aveți cuvântul, vă rog!

Doamna Consilier Crețu Simona

Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, o să fiu alături de colegii mei, domnul Doru Giugula.... o să facem ordine și disciplină.

Vă mulțumesc foarte mult.

>

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Dragi colegi, continuăm cu proiectele de pe ordinea de zi.

Suntem la punctul 6, proiect de hotărâre privind declanșarea

procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată

situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică 11 Lărgire Fabrica de Glucoză între strada Barbu Văcărescu și Șoseaua Petricani - Tronson I", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local”.

Dacă sunt puncte de vedere?

Domnule Pieptea, vă rog!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi doresc să fac câteva referiri la următoarele trei puncte întrucât, în special în Comisia economică, au fost discuții destul de aprinse. Avem suspiciuni privind corectitudinea valorilor de expropriere la acest moment, pe care sperăm ca direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București să le rezolve la momentul evaluării individuale și a stabilirii sumelor individuale pentru expropriere. Legea nr. 255 din decembrie 2010 privind exproprierea de utilitate publică, precizează că sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite și actualizate de Camerele Notarilor.

Evaluatorul pe care noi l-am selectat a ales să preia exact valorile din grila notarilor publici fără a alege și alte metode de evaluare conform standardelor A.N.E.V.A.R.

De aceea, solicităm direcțiilor de specialitate și Primarului General ca la momentul stabilirii sumelor individuale, această procedură să se facă cu respectarea cu strictețe a prevederilor legale.

Referitor la proiectul de investiții „Lărgire Fabrica de Glucoză”, celor care nu au fost în mandatul trecut, vă aduc la cunoștință că e[ a fost adoptat în anul 2010 însă nu a fost dus la bun sfârșit de executiv. întrucât exproprierea nu a fost realizată, dar proprietarii au fost lipsiți de dreptul de folosință, Primăria Municipiului București este pasibilă de a plăti despăgubiri. Verificați!

Conform art. 4 din proiectul înaintat astăzi nouă, față de proiectul tehnic acela care stă la baza acestei decizii de expropriere se vor realiza alveole și pasaje subterane pietonale. Nu înțelegem de ce, la momentul la care ni s-a propus proiectul, acesta nu a fost modificat astfel încât să corespundă tuturor standardelor. Aș fi vrut să-l întreb pe primarul general care astăzi nu este prezent, dacă peste doi ani ne va cere din nou să aprobăm exproprierea și așa mai departe.

Mulțumesc, domnule președinte!

Domnul Președinte de sedirițetAnqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc, domnule vic^pripar!Domnule Giugula, vă rog, două minute aveți la dispoziție...vă rog să

Domnul Consilier Giugula Mihai Doru

Fără nici un fel de discuție vreau să vă mulțumesc pentru modul serios în care tratati A.T.O.P.-ul.

r

Cu privire la exproprierile de la „Fabrica de Glucoză”, știți foarte bine că eu am fost primul care am oprit această hoție care era să se facă de către executiv, iar cu privire la valorile pentru expropriere legea prevede ca să se aibă în vedere grila notarilor publici, dar nu la maxim. Dacă prețul de piață este mai mic, se ia prețul de piață care este sub grila notarilor, nu putem depăși grila notarilor aceasta este o discuție, dar se iau prețurile sub ea.

De asemenea, la Comisia Juridică s-a făcut aceeași mențiune și aceeași propunere, ca pe traseul care se desfășoară această lărgire pe lângă „Fabrica de Glucoză”, să se vadă alveolele pentru R.A.T.B., pentru parcarea pentru stațiile R.A.T.B, iar traversările să fie subtraversări, să nu fie nici o trecere de pietoni de suprafață care să îngreuneze traficul.

Vă mulțumesc!

I

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Vă rog, doamna Nicolescu!

Doamna Consilier Nicolescu Cristina Elena

O singură, de fapt două completări.

Am o decizie a înaltei Curți de Casație și Justiție din 2013, care într-adevăr nu este izvor de drept, dar este foarte importantă, care într-o speță similară spune că instanța nu acordă grilei notarilor o putere doveditoare mai mare decât aceea acordată raportului de expertiză efectuată în cauză, prin raportare la situația concretă a imobilului, deci nu întotdeauna grila notarilor este de referință, de aceea și colegul meu, Cornel Pieptea, înțeleg că a cerut un punct de vedere instituțiilor.

Doi, am interpelat și aceasta este a treia oară, cu privire la utilizarea sau introducerea în preambulul acestei hotărâri, a indicatorilor tehnico -economici aprobați în anul 2010. Eu consider că dacă această cauză de utilitate a încetat, automat trebuie să abrogăm și indicatorii aprobați de noi în 2010 întrucât ei sunt corelați unei cercetări prealabile care a avut loc în acel moment și care au vei

it cu anumite concluzii pentru aceste cauze de totu^iriăcar a treia oară după interpelare


utilitate. Sper să primesc răspuns în acest sens.


■ \ -i.

\ \ y /■

ZiS£,


Nu în ultimul rând, țin să menționez că am cerut un punct de vedere și la C.N.A.D.R. și consider că este poate în avantajul tuturor să avem o ședință comună de lucru cu specialiștii de acolo, ca să putem să înțelegem mai bine și elementele juridice și tehnico-economice. Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumim, doamnă consilier!

Mai sunt și alte luări de cuvânt? Nu.

Este un proiect de două treimi.

Cine este pentru? 40 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești", între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I

Dacă sunt puncte de vedere pentru acest proiect? Domnul Deaconescu...

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule președinte, sunt în conflict de interese, mă abțin de la acest

vot.

Iar pentru presă, nu am sprijinit acest proiect, nu-l sprijin și nici nu pot să-l influențez.

I

Mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 43 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri?

2 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 - Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.G.M.B. nr. 108/30.05.2014 și aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai

pe B-dul Liviu Rebreanu în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local”.

Dacă sunt puncte de vedere? Nu sunt.

Este un proiect de două treimi.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 39 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind numirea Administrației Fondului... la acesta sau la care?

Aveți răbdare vă rog!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Am cerut cuvântul...

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Pentru care proiect de hotărâre doriți să luați cuvântul?

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Explicarea votului pentru proiectele anterioare.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Poftiti, aveți cuvântul!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc, domnule președinte.

Foarte scurt, doream doar să precizez că astăzi consiliul a dovedit

ceea ce a afirmat cu puțin timp în urmă, că există o majoritate pe proiecte,

și ori de câte ori vor fi proiecte bune pentru cetățenii municipiului București,

ele vor fi adoptate. Sper ca și Primarul general să înțeleagă acest lucru și

atunci când înaintează proiecte către consiliu să fie foarte atent la forma

acestora. Mulțumesc!

1

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumim, domnule viceprimar!

Domnule Giugula, vă rog, sigur și dumneavoastră...

Domnul Consilier Giuqula Mihai Doru

Doresc să vă spun că în sfârșit constat că cei care sunt liberali s-au alăturat celor care nu sunt liberali și au intrat într-o majoritate normală pentru interesul cetățenilor. Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Mulțumesc!

1

Punctul 9 - Proiect de hotărâre privind numirea Administrației Fondului Imobiliar ca administrator provizoriu al imobilului situat în Bd. Ferdinand I nr. 141, bl. A, sc.1, ap.13, sector 2.

Dacă sunt puncte de vedere pe acest proiect de hotărâre?

Bine ați revenit, domnule Deaconescu, în sală!

Este un proiect de două treimi.

Cine este pentru? 45 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 - Proiect de hotărâre privind repartizarea pe sectoarele Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2015 și estimare pe anii 2016 - 2018.

Puncte de vedere? Vă rog, domnule Pieptea!

Domnul Viceprimar Pieptea Cornel

Mulțumesc, domnule președinte!

Conform Legii finanțelor publice locale, este stabilit un mecanism pentru determinarea acestor sume. Ponderea se stabilește în funcție de nivelul arieratelor, de programele de dezvoltare locală și de proiectele de infrastructură locală la nivelul fiecărui sector. în proiectul de hotărâre înaintat Consiliului General, în anexa în care se regăsește procesul-verbal cu modalitatea prin care s-au stabilit aceste sume, constatăm că ele au fost repartizate strict pe criteriul /populației. Consider că în această formă

proiectul nu îndeplinește prevedrile legale și de aceea grupul P.N.L. nu va susține proiectul în forma propusă de executiv.

Domnul Președinte de ședință Anqelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 23 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 11 - Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret.

Domnul Viceprimar Darabont Alexandru Dan

Domnule președinte, vreau să vă reamintesc că acest proiect este în tandem cu proiectul următor, ele merg cuplate.

Domnul Președinte de ședință Angelescu Ramiro Robert Eduard

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 6 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în administrarea Centrului de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (CPPESCTB) a bazei sportive din Complexul „Lia Manoliu”, situată în B-dul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2, București.

Pentru acest proiect de hotărâre, este vot de două treimi.

Cine este pentru? 38 de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 7 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării unui studiu privind managementul locurilor de parcare de suprafață (on -Street) situate în București.

Dacă sunt puncte de vedere la acest proiect?

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? 2 voturi,^ împotrivă? majoritate de voturi, abțineri? 20 deAcest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 14 - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ,,Dr. Victor Babeș”, situate în Șoseaua Mihai Bravu nr. 281, sector 3, București.

Este vot de două treimi.

Cine este pentru? 19 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 24 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Maria Hagi Moscu nr. 28 - 32, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri?10 voturi.

t

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Dacă îmi permiteți să vorbesc pentru toate P.U.Z.-urile?

Domnul Președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Pentru toate P.U.Z.-urile? OK, luați cuvântul.

Domnul Consilier Deaconescu Ionel Cristinel

Domnule președinte, domnule primar, stimați colegi, precum știți am făcut un sondaj public referitor la P.U.Z.-urile care sunt pe ordinea de zi și vă aduc la cunoștință ceea ce am primit de la cetățeni.

Documentațiile de urbanism înaintate spre aprobarea Consiliului General, ce nu sunt prezente pe platforma de informare a Serviciului de Urbanism, sunt punctele 17, 25, 26, 27, 29 și 32. Aceste proiecte nu pot fi consultate în varianta propusă spre aprobarea consiliului, fișierul pdf ce poate fi accesat, planșa de reglementări, nu poate fi consultat, ci este scanat doar cartușul, adică planșa nu există. 17,25,26, 27, 29 și 32.

în concluzie, în cazul acestor proiecte nu există niciun mod de a verifica coordonarea părților scrise și desenate propuse spre aprobare.

Referitor la 21, nu este respectată limita U.T.R-ului M2 în aproprierea Zonei verzi 1A și, ca urmare, o suprafață importantă de teren, reglementată prin V1A este transformată în Zona 0102 din planșa anexată. Există o eroare materială în legenda/plahdlui de reglementări, culoarea galbenă a

legendei marchează zona de locuințe individuale. în planșa de reglementări culoarea galbenă este transpusă într-o zonă în care clădirile au înălțimi de P+11. Nu cred că pot exista clădiri de locuințe individuale de P+11.

Există propuneri de reglementări pe Zona T2. Se propun servicii de comerț P+15 sau servicii, comerț și spațiu verde, fără a modifica Zona UTR T2, prin Regulamentul de urbanism aferent documentației de PUZ propusă spre aprobare.

Menționez că în Zona T2 nu se pot propune spații de comerț și servicii.

Zona 03 și 03 din planșă anexată.

Vă mulțumesc!

Domnul Președinte de ședință Anaelescu Ramiro Robert Eduard

Revenim.

Punctul16 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Prinosului nr. 13 -15 -17 -19, sector 4.

Cine este pentru? 0 voturi,    împotrivă? 0 voturi,

abțîneri?unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Aleea Mizil nr. 14-16-18, sector 3.

Cine este pentru? 3 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.

Punctul 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - Str. Franceză nr. 70, sector 3.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? unanimitate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Gârlei nr. 1C - 1E, sector 1.

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.Punctul 20    - Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației de urbanism PUZ - Str. Dr. Caracaș Constantin nr. 47 -49-51, sector 1.

Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 21    - Proiect de hotărâre privind aprobarea

documentației de urbanism PUZ - B-dul Basarabia nr. 169 - 171,

V    7

sector 3.

Cine este pentru? 5 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șos. Vergului nr. 18 - 20 AZDudești -Panteiimon nr. 73 - 75, sector 2 și 3, extindere Centru Comercial

Cine este pentru? 13 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 23 a fost retras de pe ordinea de zi, mergem la punctul 24.

Punctul 24 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Polonă nr. 107, sector 1.

Cine este pentru? 11 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Șos. Electronicii nr. 25 - Str. Ziduri între Vii nr. 22, sector 2.

Cine este pentru? 5 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Prof. Ion Bogdan nr. 20, sector 1.

Cine este pentru? 3 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoDtat.
Punctul 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Gheorghieni nr. 5, sector 5.

Cine este pentru? 6 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 28 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Str. Eufrosina Popescu nr. 61, sector 3.

Cine este pentru? 7 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 29 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - strada, rectificare, Bd. lancu de Hunedoara nr. 34 - 36, sector 1.

Cine este pentru? 7 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 30 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD - Str. C.A. Rosetti nr.1 - 3, sector 1.

Cine este pentru? 2 voturi, împotrivă? 15 voturi, abțineri? 23 de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 31 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Str. Maxim Gorki nr. 28 - 30, sector 1.

Cine este pentru? 4 voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Punctul 32 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - Str. Drumul Stegarului - Str.

Stați că mai este un proiect de hotărâre.

Mai avem punctul 33, cel propus de domnul Lucian lliescu, imediat vă citesc titlul: Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 2 voturi.

I

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult, a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, vă urez o seară plăcută, declar ședința închisă.

La ora 18.50 ședința Consiliului General al Municipiului București a fost declarată închisă.


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


7!