Hotărârea nr. 608/2017

HOTARAREnr. 608 din 2017-12-19 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 DE A EFECTUA, IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI, DEMERSURI PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ROMSILVA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUPRAFETEI DE TEREN NECESARA REALIZARII UNUI DRUM DE ACCES
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a efectua, în numele

Municipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea ROMSILVA în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren necesară realizării unui drum de acces

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Direcției de Urbanism nr. 17580/13.12.2017;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 117/15.12.2017, raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 34/18.12.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 548/18.12.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Solicitarea nr. 45671/21.11.2017 a Primăriei Sector 1;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 345/31.10.2017 privind modificarea Hotărârii nr. 278/2017 privind declararea unei căi de acces ca fiind drum de interes local și inițierea procedurilor în vederea elaborării unei Hotărâri de Guvern privind trecerea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului Local;

-    Hotărârea C.G.M.B. nr. 218/2017;

-    Art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 81 alin. (4) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local Sector 1 să efectueze, în numele Municipiului București, demersuri pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea ROMSILVA în domeniul public al Municipiului București a suprafeței de teren având destinația de drum forestier și pădure, necesară realizării unui drum de acces conform prevederilor Legii

CONFORM CU ORIGINALULArt.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului (aeneraîâf Municipiului București și Consiliul Local Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.12.2017SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 19.12.2017 Nr.608Pag 2B-dul Regina EDsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021505.55.00

http:www.pmb.ro