Hotărârea nr. 1/2018

HOTARAREnr. 1 din 2018-01-17 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 368/2016 PRIVIND INFIINTAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC SI APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ACESTUI SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CU ACTIVITATEA DE PREGATIRE, PROGRAMARE A SERVICIILOR DE RELOCARE DE LA IMOBILELE LA CARE URMEAZA SA SE EXECUTE LUCRARI DE INTERVENTIE - CONSOLIDARE PANA LA LOCUINTELE DE NECESITATE ATRIBUITE SI LUCRARI DE INTREVENTIE IN PRIMA URGENTA PENTRU PUNEREA IN SIGURANTA A CLADIRILOR DE LOCUITConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București cu activitatea de pregătire, programare și contractare a serviciilor de relocare de la imobilele la care urmează să se execute lucrări de intervenție - consolidare până la locuințele de necesitate atribuite și lucrări de intervenție în prima urgență pentru punerea în siguranță a clădirilor de locuit

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții, Direcției Generale Economice și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 98/11.01.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 1/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 1/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Legii locuinței nr. 114/1996, republicată și ale Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Luând în considerare Hotărârea C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016 si Norma internă a

I

Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 479/28.09.2017;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se completează Hotărârea C.G.M.B. nr. 368/2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București cu activitatea de pregătire, programare și contractare a serviciilor dejelocare de la imobilele la care urmează să se

execute lucrări de intervenție - consolidare până la locuințele de necesitate atribuite și lucrări de intervenție în prima urgență pentru punerea în siguranță a clădirilor de locuit.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

B-dui Regina Efeabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

O

db.

V

UKAS

UKAS

Pag 2

X'xowo'.z'’’

WWKNI

iNVBrwMraM SUMA IM IM

001

001