Hotărârea nr. 10/2018

HOTARAREnr. 10 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, PRECUM SI MODIFICAREA UNOR HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 305/2013 ABROGA HCGMB NR. 54/2016 MODIFICA HCGMB NR. 81/2016 MODIFICA HCGMB NR. 297/2016 MODIFICA HCGMB NR. 112/2017 MODIFICA HCGMB NR. 601/2017
Consiliul General al Municipiului H

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatuîOtde specialitate al Primarului General, precum și modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 420/1/15.01.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 9/17.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 29/17.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 3152/2018;

Potrivit prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul General va propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București, Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu de specialitate.

Art.3 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General - anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


— • ■<£//

Art.4 (1) Se reduce numărul total de posturi al Administrației Lacuri, Parcuri^Ș[Agr^m^nt București de la 571 posturi la 496 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a)    pozițiile nr. 51, 85, 107, 118, 130, 139, 151,153, 163, 210, 216, 221,224, 227, 232, 237, 243, 249, 258, 267, 317, 321, 324, 338, 343, 387, 388, 390, 394, 406, 409, 412, 413, 414, 422, 453, 490, 496, 502, 504, 510, 516, 517, 519, 558, 601, 603 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională I

b)    pozițiile nr. 166, 169, 171 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III

c)    pozițiile nr. 177, 178, 185, 334 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I

d)    pozițiile nr. 16, 190, 426, 528, 576, 590, 617 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional IA

e)    pozițiile nr. 10, 18, 193, 337, 428, 622 din statul de funcții - referent (M) treaptă profesională IA

f)    pozițiile nr. 359, 361,371,375 din statul de funcții - șofer (M;G) treaptă profesională

g)    pozițiile nr. 530, 531 din statul de funcții - subinginer (SSD) grad profesional IA

h)    pozițiile nr. 472, 473 din statul de funcții - maistru (M;G) treaptă profesională I

(2)    Se reduce numărul total de posturi al Administrației Străzilor București de la 453 posturi la 428 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a)    pozițiile nr. 153, 230 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională I

b)    poziția nr. 246 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III

c)    pozițiile nr. 351, 376, 383, 392 din statul de funcții - muncitor necalificat (M;G) treaptă profesională I

d)    pozițiile nr. 14, 25, 26, 92, 116, 274 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional IA

e)    pozițiile nr. 29, 63, 223 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional II

f)    poziția nr. 127 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional I

g)    poziția nr. 37 din statul de funcții - referent (M) treaptă profesională IA

h)    pozițiile    nr.    187,189 din statul    de    funcții - șofer (M;G) treaptă profesională I

i)    pozițiile    nr.    191,237 din statul    de    funcții - subinginer (SSD) grad profesional    IA

j)    pozițiile    nr.    210,    214 din statul    de    funcții - șofer (M;G) treaptă profesională II

k)    poziția nr. 21 din statul de funcții - consilier juridic (S) grad profesional I

(3)    Se reduce numărul total de posturi al Administrației Fondului Imobiliar de la 191 posturi la 183 posturi, prin desființarea următoarelor posturi vacante de execuție:

a)    pozițiile nr. 137, 138 din statul de funcții - muncitor calificat (M;G) treaptă profesională III

b)    pozițiile nr. 39, 54, 56 din statul de funcții - inspector de specialitate (S) grad profesional I

c)    pozițiile nr. 95,110,152 din statul de funcții - referent (M) treaptă profesională IA


(4) Art. 2 alin. (4) și anexa nr. 6a la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 27/2016, Hotărârea C.G.M.B. nr. 112/2017 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 601/2017 se modifică în consecință conform art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre, art. 2 și anexele 1 și 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 297/2016 se modifică în consecință conform art. 4 alin. (2) din prezenta hotărâre, art. 1 și anexele 1 și 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/2016 se modifică în consecință conform art. 4 alin. (3) din prezenta hotărâre.

Art.5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2016, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art.6 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 60 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107A1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

Anexa 1DIRECȚIA PATRIMONIU


DIRECȚIA DE MEDIU


DIRECȚIA JURIDIC


DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


DIRECȚIA AUDITUL Șl MANAGEMENTUL CALITĂȚII


DIRECȚIA DE INTEGRITATE


DIRECȚIA TRANSPORTURI


DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


DIRECȚIA DE PRESĂ


DIRECȚIA RELAȚIA CU ONG, SINDICATE Șl PATRONATE


) DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl

1    PROTOCOL


DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


SERVICIUL EURO - 2020


]-


SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ


BIROUL DOCUMENTE SECRETE


DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET


DIRECȚIA VENITURI


SERVICIUL PLANIFICARE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ


DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURĂ


DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIȚII


DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE


I DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE


BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE


BIROUL DERULARE Șl RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE


SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA


DIRECȚIA URBANISM


SERVICIUL PROIECTE URBANE


SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ


DIRECȚIA RELAȚII CU I^UBLICUL Șl

REGISTRATURA


DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE


DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE


|^^IRECȚȚA£LANIFICAREACHIZIȚlJ


DIRECȚIA PROCEDURI


SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE


SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ


direcția Înzestrare materială și

SITUAȚII DE URGENȚĂ


<

<

>

o

o

o

s

m

m

TJ

u

u

c

XJ

XJ

03

</>

3

>

3

>

r-

n

—i

XJ

71

—1

o

w

XJDIRECȚIA INFORMATICĂ


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ
CONFORM CU ORIGINALULCORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIONAL


SERVICIUL CONTROLUL

GESTIONĂRII Șl UTILIZĂRII FONDURILOR


DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ


DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE


BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE


BIROUL DERULARE Șl RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE


SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA
DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL PROIECTE URBANE

SERVICIUL DE URBANISM

SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ

• \
DIRECȚIA GENERALA ACHIZIȚII PUBLICE
9    I

SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI

SERVICIUL

CONTRACTARE

ACHIZIȚIICONFORMI CU ORIGINALUL
DIRECȚIA INFORMATICĂ

I


DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ

SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTE


SERVICIUL TEHNICO- ADMINISTRATIV


SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ INFORMATICĂ


COMPARTIMENTUL MUNCITORI


COMPARTIMENTUL DE DESERVIRESERVICIUL PARC AUTO Șl POȘTĂ


COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO


COMPARTIMENTUL POMPIERI


SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII

^7/

DIRECȚIA PATRIMONIU

9

SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU

SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ

DESTINAȚIE

«. ‘ / 7c<?\\

’Z


POV"


■>§5;SERVICIUL SALARIZARE Șl ORGANIZARE
a.


O-;-

Jl

<-?//


SERVICIUL ANALIZA

INFORMAȚIILOR Șl COOPERARE INTERISTITUTIONALĂ

I

,-3 t /


SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE
li

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.

STAT DE FUNCȚII

A APARATULUI DE SPECIALITATE ALPRIMARULUI GENERAL

ADMINISTRATOR PUBLICNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

c

LAȘA

NIVEL STUD.

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBL

ICĂ

CONF

ORMCU OR

GINALUL

1

PRIMAR GENERAL

2

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

_

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

1 CABINET PRIMAR GENERAL

5

DIRECTOR CABINET

S

6

CONS.PERSONAL

S

7

CONS.PERSONAL

S

8

CONS.PERSONAL

S

9

CONS.PERSONAL

S

10

CONS.PERSONAL

S

11

ASISTENT CABINET

M

12

CONS.PERSONAL

S

13

CONS.PERSONAL

S

14

CONS.PERSONAL

S

15

CONS.PERSONAL

S

16

CONS. PERSONAL

S

17

CONS.PERSONAL

s2 CABINET VICEPRIMAR 1


18

INSP.SPEC.

LA

S

19

INSP.SPEC.

LA

s

20

CONSILIER

SUPERIOR

I

s3 CABINET VICEPRIMAR 221

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

22

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

23

INSP.SPEC.

IA

s

4 SECRETAR GENERAL

(! -


24

SECRETAR GENERAL

II

SNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

4.1 CAB

NET SECRETAR GENERAL

25

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

26

EXPERT

SUPERIOR

I

s

27

INSP.SPEC.

IA

s

28

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

5 CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL

30

SEF SERVICIU

II

J

31

INSPECTOR

SUPERIOR

32

INSP.SPEC.

IA    /

/ r

' s

33

INSP. SPEC.

IA    C—

>    S

34

INSPECTOR

SUPERIOR

i

s

35

INSP.SPEC.

IA

s

36

INSP.SPEC.

IA

s

37

INSPECTOR

PRINCIPAL

i

s

38

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

39

INSPECTOR

ASISTENT

i

s

40

INSP.SPEC.

IA

S
29

DIRECTOR EXECUTIV

II

I    I 3 I

5.1 SERVICIUL CONTROL INSTITUȚIONAL

CONFORM CU ORIGINALUL

5.2 SERVICIUL CONTROLUL GESTIONARII SI UTILIZĂRII FONDURILOR

41

SEF SERVICIU

II

S

42

INSP.SPEC.

IA

s

43

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

44

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

45

INSP.SPEC.

IA

s

46

INSP.SPEC.

IA

s

47

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

48

INSP.SPEC.

IA

s


5.3 COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

49

INSP.SPEC.

IA

S

50

INSP.SPEC.

I

S

51

INSP.SPEC.

IA

S

6 DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA

52

DIRECTOR GENERAL

II

S

6.1 DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE, BUGET

53

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

6.1.1 SERVICIUL FINANCIAR

54

SEF SERVICIU

II

.....I' S

NALUL

6.1.1.1.COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE

CONFORM CU OftIGII

55

EXPERT

SUPERIOR

1

56

EXPERT

SUPERIOR

57

EXPERT

PRINCIPAL    x

s' I

.S

58

EXPERT

PRINCIPAL C—

S

59

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

60

EXPERT

SUPERIOR

I

s

61

INSP. SPEC

I

s

62

INSP. SPEC

LA

s

63

INSP. SPEC

LA

s

64

INSP. SPEC

LA

s

65

CASIER

M

6.1.1.2 BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII

66

SEF BIROU

II

S

67

EXPERT

SUPERIOR

I

S

68

EXPERT

SUPERIOR

I

s

69

CONS.JURIDIC

SUPERIOR

I

s

70

EXPERT

SUPERIOR

1

s

71

EXPERT

SUPERIOR

I

s

72

EXPERT

SUPERIOR

I

s

73

EXPERT

SUPERIOR

I

s

74

EXPERT

SUPERIOR

I

s

75

EXPERT

ASISTENT

I

s

76

EXPERT

SUPERIOR

I

s

TI

INSP. SPEC

IA

s6.1.2 SERVICIUL CONTABILITATE


78

SEF SERVICIU

II

s

79

EXPERT

SUPERIOR

I

S

80

EXPERT

SUPERIOR

I

s

81

EXPERT

SUPERIOR

I

s

82

EXPERT

SUPERIOR

I

s

83

EXPERT

ASISTENT

I

s

84

EXPERT

DEBUTANT

I

s

85

REFERENT

SUPERIOR

UI

M

86

EXPERT

SUPERIOR

I

s

87

EXPERT

SUPERIOR

I

s

88

REFERENT

SUPERIOR

IU

M

89

EXPERT

SUPERIOR

I

S

90

EXPERT

SUPERIOR

I

S

91

EXPERT

SUPERIOR

I

S

y .91


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA prof.

CLASA

NIVEL STUD.


6.1.3 SERVICIUL ELABORARE Șl EXECUȚIE BUGET


92

SEF SERVICIU

II

S

93

EXPERT

SUPERIOR

I

s

94

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

95

EXPERT

SUPERIOR

I

s

96

EXPERT

SUPERIOR

1

s

97

EXPERT

SUPERIOR

I

s

98

EXPERT

SUPERIOR

I

s

99

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

100

EXPERT

SUPERIOR

i

b6.1.4 SERVICIUL RAPORTARE EXECUȚIE BUGET


101

SEF SERVICIU

II

S

102

EXPERT

SUPERIOR

I

S

103

EXPERT

ASISTENT

I

s

104

EXPERT

SUPERIOR

I

s

105

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

106

EXPERT

SUPERIOR

I

s

107

EXPERT

SUPERIOR

1

s

108

EXPERT

ASISTENT

I

s6.1.5 COMPARTIMENTUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV


109

EXPERT

SUPERIOR

I

S

110

INSP. SPEC

IA

s

111

EXPERT

SUPERIOR

I

s

112

EXPERT

SUPERIOR

I

s

113

EXPERT

SUPERIOR

I

s

114

EXPERT

SUPERIOR

I

s

115

EXPERT

SUPERIOR

I

s

116

EXPERT

SUPERIOR

I

s6.2 DIRECȚIA VENITURI117

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


6.2.1 SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE Șl CREANȚE


118

SEF SERVICIU

II

s

119

EXPERT

SUPERIOR

I

s

120

EXPERT

ASISTENT

I

s

121

EXPERT

SUPERIOR

I

s

122

REFERENT

PRINCIPAL

in

M

123

EXPERT

SUPERIOR

i

s

124

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

125

EXPERT

SUPERIOR

i

S


' 2. -r. V vȚl


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

126

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

127

EXPERT

SUPERIOR

I

S

128

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

129

EXPERT

SUPERIOR

I

S

130

EXPERT

SUPERIOR

I

S

131

INSP. SPEC.

IA

S


6.2.2 SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI Șl TAXE


132

SEF SERVICIU

II

S

133

EXPERT

SUPERIOR

I

s

134

EXPERT

SUPERIOR

I

s

135

EXPERT

SUPERIOR

I

? —.....

136

EXPERT

SUPERIOR

I

s

137

REFERENT

SUPERIOR

III

M

138

EXPERT

SUPERIOR

I

s

139

EXPERT

SUPERIOR

I

s6.2.3 SERVICIUL EXECUTARE SILITA


140

SEF SERVICIU

II

s

141

EXPERT

SUPERIOR

I

s

142

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

143

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

144

EXPERT

SUPERIOR

I

s

145

EXPERT

SUPERIOR

I

s

146

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

147

EXPERT

SUPERIOR

i

s6.2.4 COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARA VENITURI

f


148

EXPERT

SUPERIOR

I

s

149

EXPERT

SUPERIOR

I

s

150

EXPERT

SUPERIOR

I

s

151

EXPERT

SUPERIOR

I

s

152

REFERENT

SUPERIOR

ni

M


7 DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ

9
154

SEF SERVICIU

II

S

155

EXPERT

SUPERIOR

I

s

156

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

157

EXPERT

SUPERIOR

I

s

158

EXPERT

SUPERIOR

I

s

159

INSPECTOR

PRINCIPAL

I .

S
NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

160

INSP. SPEC.

IA

S

161

INSP. SPEC.

IA

S


7.2 DIRECȚIA URMĂRIRE LUCRĂRI MARI DE INFRASTRUCTURA


162

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

163

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

164

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

165

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

166

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

167

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

168

EXPERT

PRINCIPAL

I

&■—-

169

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

170

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

171

EXPERT

SUPERIOR

I

s

172

EXPERT

SUPERIOR

I

s

173

EXPERT

SUPERIOR

I

s

174

INSP. SPEC.

IA

s

175

INSP. SPEC.

IA

s

176

INSP. SPEC.

IA

s

177

INSP. SPEC.

IA

s


8 DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII

9    »


178

DIRECTOR GENERAL

II

S


8.1 DIRECȚIA PLANIFICARE INVESTIT»


179

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


8.1.1 SERVICIUL LUCRĂRI INVESTIȚII


180

SEF SERVICIU

II

S

181

CONSILIER

ASISTENT

I

s

182

EXPERT

SUPERIOR

I

s

183

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

184

INSP. SPEC.

IA

s

185

EXPERT

ASISTENT

I

s

186

EXPERT

SUPERIOR

I

s <

187

INSP. SPEC.

IA

s

188

INSP. SPEC.

IA

s

189

INSP. SPEC.

IA

s

190

REFERENT

ASISTENT

III

M


8.1.2 SERVICIUL PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT


191

SEF SERVICIU

II

S


o

o

z

-n

O

70

3

O

czNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

192

EXPERT

SUPERIOR

I

S

193

EXPERT

SUPERIOR

I

S

194

EXPERT

SUPERIOR

I

S

195

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

196

CONSILIER

PRINCIPAL

i

S

197

EXPERT

SUPERIOR

i

S

198

CONSILIER

SUPERIOR

i

S

199

INSP. SPEC.

IA

S

200

INSP. SPEC.

IA

S


8.2 DIRECȚIA URMĂRIRE PROIECTE


201 DIRECTOR EXECUTIV


8.2.2 SERVICIUL CONTRACTE202

SEF SERVICIU

II    *■—

S

203

EXPERT

SUPERIOR

1

s

204

EXPERT

SUPERIOR

I

s

205

REF.SPEC.

SUPERIOR

II

SSD

206

EXPERT

SUPERIOR

I

S

207

INSP. SPEC.

IA

S

208

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

209

EXPERT

SUPERIOR

1

S


8.2.3 SERVICIUL URMĂRIRE LUCRĂRI


210

SEF SERVICIU

II

s

211

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

212

CONSILIER

SUPERIOR

l

s

213

CONSILIER

SUPERIOR

1

s

214

REF.SPEC.

SUPERIOR

U

SSD

215

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

216

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

217

INSP. SPEC.

IA

s9 DIRECȚIA GENERALA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ


218

DIRECTOR GENERAL

II

S


9.1 DIRECȚIA FONDURI NERAMBURSABILE


219

DIRECTOR EXECUTIV

II

S9.1.1 SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE


220

SEF SERVICIU

II

S

221

EXPERT

SUPERIOR

1

S

222

EXPERT

SUPERIOR

I

S

223

INSP.SPEC.

IA

s


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

224

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

225

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

226

INSP. SPEC.

IA

S

227

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

228

EXPERT

ASISTENT

I

S

229

EXPERT

SUPERIOR

I

S


9.1.2 SERVICIUL PROIECTE POIM


230

SEF SERVICIU

II

S

231

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

232

EXPERT

SUPERIOR

I

s

233

EXPERT

SUPERIOR

I

s

234

EXPERT

SUPERIOR

I

S .

235

EXPERT

SUPERIOR

I

• 'S

236

INSP. SPEC

IA

'î-

237 i

INSP. SPEC

IA

238

EXPERT

ASISTENT

I

X ■9.2 BIROUL ACCESARE FONDURI RAMBURSABILE


239

SEF BIROU

II

S

240

INSP. SPEC.

IA

s

241

EXPERT

SUPERIOR

I

s

242

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

243

EXPERT

SUPERIOR

I

s

244

EXPERT

PRINCIPAL

I

s9.3 BIROUL DERULARE SI RAPORTARE FONDURI RAMBURSABILE


245

SEF BIROU

II

S

246

EXPERT

SUPERIOR

I

s

247

EXPERT

SUPERIOR

I

s

248

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

249

EXPERT

SUPERIOR

I

s

250

EXPERT

ASISTENT

1

s9.4. SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA


251

SEF SERVICIU

II

S

252

INSPECTOR

SUPERIOR

l

S

253

INSPECTOR

SUPERIOR

I

_

5

254

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

255

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

256

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

257

INSPECTOR

SUPERIOR

l

s

258

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

259

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

260

INSP. SPEC

IA

s
NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


10 DIRECȚIA GENERALA URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI


261

ARHITECT SEF (DIRECTOR GENERAL)

II

S


10.1 DIRECȚIA URBANISM


262

DIRECTOR EXECUTIV

II

:■■■- s    j


10.1.1 SERVICIUL DE URBANISM


263

SEF SERVICIU

II

264

EXPERT

SUPERIOR

X.

i—--

s

265

EXPERT

SUPERIOR

I

s

266

EXPERT

SUPERIOR

I

s

267

REFERENT

SUPERIOR

III

M

268

INSP. SPECIALITATE

IA

s

269

EXPERT

SUPERIOR

I

s

270

EXPERT

SUPERIOR

I

S

271

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

272

EXPERT

SUPERIOR

I

S

273

EXPERT

ASISTENT

I

S

274

EXPERT

SUPERIOR

1

S
10.1.2 SERVICIUL DE AUTORIZARE


275

SEF SERVICIU

II

S

276

EXPERT

SUPERIOR

I

s

277

EXPERT

SUPERIOR

I

s

278

EXPERT

SUPERIOR

I

s

279

EXPERT

SUPERIOR

I

s

280

EXPERT

ASISTENT

I

s

281

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

282

EXPERT

SUPERIOR

1

s

283

EXPERT

SUPERIOR

i

S

284

EXPERT

SUPERIOR

i

S

285

EXPERT

SUPERIOR

i

s

286

EXPERT

SUPERIOR

i

s

287

EXPERT

SUPERIOR

i

s

288

EXPERT

SUPERIOR

i

289

EXPERT

SUPERIOR

i

s

290

EXPERT

SUPERIOR

i

s

291

EXPERT

SUPERIOR

i

s

292

EXPERT

SUPERIOR

î

s

293

EXPERT

SUPERIOR

i

s

294

EXPERT

ASISTENT

i

s

NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


10.2 SERVICIUL PROIECTE URBANE


295

SEF SERVICIU

II

s

296

EXPERT

SUPERIOR

I

s

297

EXPERT

SUPERIOR

I

s

298

EXPERT

DEBUTANT

I

s

299

EXPERT

SUPERIOR

I

s

300

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

301

EXPERT

SUPERIOR

I

s

302

EXPERT

SUPERIOR

I

s

303

EXPERT

SUPERIOR

I

s

304

EXPERT

SUPERIOR

I

s

305

EXPERT

SUPERIOR

I

s

306

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

307

EXPERT

SUPERIOR

I

s

308

REFERENT

SUPERIOR

ui

M

309

REFERENT

SUPERIOR

iii

M

310

REFERENT

SUPERIOR

UI

M

311

REFERENT

DEBUTANT

in

M

312

EXPERT

SUPERIOR

i

S

313

EXPERT

SUPERIOR

i

s

314

REFERENT

IA

M

315

EXPERT

SUPERIOR

i

S

316

INSP. SPEC.

IA

S

317

EXPERT

SUPERIOR

i

S

318

REFERENT

IA

M

319

INSP. SPEC.

IA

S

320

EXPERT

SUPERIOR

i

S

321

EXPERT

SUPERIOR

i

S

322

INSP. SPEC.

I

S
10.3 SERVICIUL PUBLICITATE STRADALA


323

SEF SERVICIU

II

S

324

EXPERT

SUPERIOR

1

s

325

EXPERT

SUPERIOR

I

s

326

EXPERT

SUPERIOR

I

s

327

INSP. SPEC.

IA

s

328

EXPERT

SUPERIOR

I

s

329

EXPERT

SUPERIOR

I

s

330

EXPERT

SUPERIOR

I

s11 DIRECȚIA GENERALA ADMINISTRAȚIE Șl RELAȚIA CU CGMB

>    I    ’    9331

DIRECTOR GENERAL

II

s


11.1 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


332

DIRECTOR EXECUTIV

II

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


11.1.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE


333

SEF SERVICIU

,1

s

334

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

335

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

336

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

337

REF.SPEC. '

SUPERIOR

n

SSD

338

INSP. SPEC

IA

s

339

REFERENT

SUPERIOR

m

M

340

REFERENT

SUPERIOR

ni

M


11.1.2 SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE341

SEF SERVICIU

II

S

342

REFERENT

SUPERIOR

UI

M

343

REFERENT

SUPERIOR

III

M

344

REFERENT

DEBUTANT

m

M

345

CONSILIER

DEBUTANT

i

S

346

REF. SPEC.

SUPERIOR

ii

SSD

347

REFERENT

SUPERIOR

m

M

348

REFERENT

DEBUTANT

ni

M


11.1.3 COMPARTIMENTUL DE REDACTARE MONITOR OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


349

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

350

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

351

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

352

REFERENT

SUPERIOR

III

M

353

REFERENT

PRINCIPAL

ni

M

354

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s11.2 DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ Șl JURIDICĂ


355

DIRECTOR EXECUTIV

II

s


11.2.1 SERVICIUL TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ
NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

365

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

S

366

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

367

CONSILIER

ASISTENT

I

S

368

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

369

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S


11.2.2 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ Șl TEHNICĂ LEGISLATIVĂ


370

SEF SERVICIU

II

S

371

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

372

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

373

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

374

CONS.JUR.

PRINCIPAL

I

s

375

INSP.SPEC.

IA

s

376

CONS.JUR.

PRINCIPAL

I

s

377

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s11.2.3 SERVICIUL ASISTARE COMISII


378

SEF SERVICIU

II

S

379

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

S

380

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

381

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

382

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

383

CONSILIER

ASISTENT

I

s

384

CONSILIER

SUPERIOR

l

s

385

CONS.JUR.

DEBUTANT

I

s11.2.4 SERVICIUL EVIDENTA HOTARARI C.G.M.B..


386

SEF SERVICIU

II

S

387

INSP.SPEC.

II

S

388

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

389

CONSILIER

DEBUTANT

1

s

390

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

391

CONSILIER

DEBUTANT

I

s

392

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

393

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s11.3 DIRECȚIA RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ394

DIRECTOR EXECUTIV

II

s


11.3.1 SERVICIUL RELAȚII CU CETĂȚENII


395

SEF SERVICIU

II

S

396

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

397

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

398

CONSILIER

SUPERIOR

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

399

CONSILIER

SUPERIOR

I

400

CONSILIER

SUPERIOR

I

401

CONSILIER

SUPERIOR

I

402

CONSILIER

SUPERIOR

403

CONSILIER

SUPERIOR

404

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

405

REF.SPEC.

SUPERIOR

n

SSD

406 '

CONSILIER

PRINCIPAL

i

S

407

CONSILIER

SUPERIOR

i

S

408

CONSILIER

SUPERIOR

i

S

409

EXPERT

SUPERIOR

i

S

410

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

411

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

412

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

413

INSPECTOR

SUPERIOR

i

s

414

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

415

EXPERT

SUPERIOR

i

s

416

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

417

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

418

CONSILIER

DEBUTANT

i

s

419

CONSILIER

DEBUTANT

i

s

420

CONSILIER

DEBUTANT

i

s

421

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

422

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

423

CONSILIER

ASISTENT

i

s

424

CONSILIER

ASISTENT

i

s

425

CONSILIER

DEBUTANT

i

s

426

CONSILIER

DEBUTANT

i

s
11.3.2 SERVICIUL DISPECERAT COMUNICARE, AUDIENȚE


427

ȘEF SERVICIU

II

S

428

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

429

CONSILIER

ASISTENT

I

s

430

EXPERT

SUPERIOR

1

s

431

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

432

EXPERT

SUPERIOR

I

s

433

CONSILIER

DEBUTANT

I

s

434

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

435

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

436

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

437

EXPERT

SUPERIOR

I

s <

438

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

439

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

440

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

441

CONSILIER

ASISTENT

I

s

442

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

443

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

444

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

445

CONSILIER

SUPERIOR

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

446

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

447

CONSILIER

SUPERIOR

I

S


12 DIRECȚIA GENERALA SERVICII PUBLICE


448

DIRECTOR GENERAL

II


12.1 DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE


449

DIRECTOR EXECUTIV

II

S12.1.1 SERVICIUL ALIMENTARE CU APĂ Șl CANAL


450

SEF SERVICIU

II

S

451

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

452

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

453

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

454

INSPECTOR

SUPERIOR

l

s

455

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

456

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

457

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s


12.1.2 SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE


458

SEF SERVICIU

II

s

459

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

460

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

461

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

462

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

463

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

464

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

465

REF.SPEC.

SUPERIOR

n

SSD

466

INSPECTOR

SUPERIOR

i

S

467

INSPECTOR

SUPERIOR

i

s


12.2 DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE468

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


12.2.1 SERVICIUL TERMOENERGETIC469

SEF SERVICIU

II

S

470

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

471

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

472

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

473

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

474

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

//<■


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


12.2.1.1 COMPARTIMENTUL EFICIENTĂ ENERGETICĂ


475

INSPECTOR

SUPERIOR

I    (

S    /-

476

INSP.SPEC.

IA

477

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s12.2.2 SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC


478

SEF SERVICIU

II

s

479

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

480

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

481

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

482

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

483

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

484

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

485

REFERENT

SUPERIOR

m

M

486

INSPECTOR

PRINCIPAL

i

S

487

CONSILIER

SUPERIOR

i

S


O

c

o

S

Q

>

r-

c12.2.3 SERVICIUL MANAGEMENT AVARII - DISPECERAT


488

SEF SERVICU

II

S

489

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

490

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

491

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

492

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

493

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

494

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

495

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

496

EXPERT

SUPERIOR

I

s

497

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

498

INSP.SPEC.

IA

s

499

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s12.2.4 SERVICIUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR INTEGRATE12.2.5 SERVICIUL DEZINSECȚIE, DERATIZARE, DEZINFECȚIE


508

SEF SERVICU

II

S

509

INSPECTOR

SUPERIOR

I

SNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

510

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

511

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

512

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

513

INSP.SPEC..

IA

S

514

INSP.SPEC.

IA

s

515

INSP.SPEC.

IA

s


12.2.6 SERVICIUL AUTORIZARE, COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ


516

ȘEF SERVICIU

II

S

517

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

518

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

. 519

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

520

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

521

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

522

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

523

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

524

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

525

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

526

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

527

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

528

INSP.SPEC.

IA

s

529

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

530

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

531

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s■;a13 DIRECȚIA GENERALA ACHIZIȚII PUBLICE » *NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


13.2 DIRECȚIA PROCEDURI


549

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


13.2.1 SERVICIUL INIȚIERE PROCEDURI


550

SEF SERVICU

II

S

551

EXPERT

SUPERIOR

I

s

552

EXPERT

SUPERIOR

I

s

553

EXPERT

SUPERIOR

I

s

554

EXPERT

SUPERIOR

I

s

555

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

556

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s

557

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

558

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s


13.2.2 SERVICIUL CONTRACTARE ACHIZIȚII


559

SEF SERVICU

II

S

560

EXPERT

SUPERIOR

I

S

561

EXPERT

SUPERIOR

I

S

562

EXPERT

SUPERIOR

I

s

563

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

564

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

565

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

566

INSP.SPEC

IA

s13.3. SERVICIUL MONITORIZARE DERULARE CONTRACTE


567

SEF SERVICU

II

S

568

REFERENT

IA

M

569

EXPERT

SUPERIOR

I

S    '

570

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

571

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

572

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

573

INSPECTOR

ASISTENT

1

s

574

INSP.SPEC

IA

s


14 DIRECȚIA GENERALA SITUAȚII DE URGENȚA, STATISTICI Șl STRATEGII575

DIRECTOR GENERAL

II

s


14.1 SERVICIUL INTEGRARE MULTICULTURALĂ


576

SEF SERVICIU

II

S

577

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

578

INSP.SPEC.

IA

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRADZTREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

579

INSP.SPEC.

JA

S

580

REFERENT

IA

M

581

INSP.SPEC.

DEBUTANT

S

582

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

583

CONSILIER

SUPERIOR

I

S


14.2 DIRECȚIA ÎNZESTRARE MATERIALA SI SITUAT» DE URG584

DIRECTOR

II

--

-9^


14.2.1 SERVICIUL ORGANIZARE - MOBILIZARE SI PLANURI OPERATIVEv;.y


585

SEF SERVICIU

II

S

586

INSP.SPEC.

IA

S

587

REFERENT

IA

M

588

REFERENT

IA

M

589

REFERENT SPEC.

IA

SSD

590

CURIER

591

MAGAZINER

M

592

INSP. SPEC

IA

S

593

PAZNIC

594

PORTAR

595

PAZNIC

596

INSP. SPEC

IA

S

597

INSP.SPEC.

IA

S

598

INSP.SPEC.

IA

S

599

PAZNIC

600

PAZNIC

601

PAZNIC

602

PAZNIC

603

PAZNIC

604

PORTAR

605

INSP.SPEC.

II

S

606

PORTAR

607

PAZNIC
14.2.2. SERVICIUL SUPORT LOGISTIC SI VOLUNTARIAT PENTRU SITUAT» DE URGENTA


608

SEF SERVICIU

II

S

609

INSP.SPEC.

IA

S

610

INSP.SPEC.

LA

S

611

INSP.SPEC.

LA

S

612

INSP.SPEC.

IA

S

613

MAGAZINER

M

614

MUNCITOR

necalificat

615

MUNCITOR

I

616

INSP.SPEC.

IA

S

617

INSP.SPEC.

II

S


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.


14.3 DIRECȚIA STATISTICI Șl STRATEGII


618

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


14.3.1. SERVICIUL STATISTICĂ


619

SEF SERVICU

II

S

620

INSPECTOR

SUPERIOR

1

S

621

REFERENT

SUPERIOR

HI

M

622

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

623

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

624

INSPECTOR

ASISTENT

1

S

625

INSPECTOR

ASISTENT

I

S

626

INSP. SPEC.

IA

S

627

INSP. SPEC.

IA

. S14.3.2. SERVICIUL STRATEGIE


628

SEF SERVICU

II

S

629

EXPERT

SUPERIOR

s

630

EXPERT

SUPERIOR

I

s

631

CONSILIER

SUPERIOR

1

s

632

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

633

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

634

INSP. SPEC.

IA

s

635

INSP. SPEC.

IA

s15 DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ >


636 DIRECTOR GENERAL

II

S

15.1 DIRECȚIA INFORMATICĂ

637 DIRECTOR EXECUTIV

II

s15.1.1 SERVICIUL PLANIFICARE, STRATEGIE, PROIECTENR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

650

EXPERT

SUPERIOR

I

S

651

EXPERT

SUPERIOR

I

S

652

INSP. SPEC.

IA

S


15.1.2 SERVICIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURA INFORMATICA


653

SEF SERVICIU

II

S

654

EXPERT

SUPERIOR

I

s

655

EXPERT

SUPERIOR

1

s

656

EXPERT

SUPERIOR

I

s

657

EXPERT

SUPERIOR

l

s

658

EXPERT

SUPERIOR

I

s

659

EXPERT

SUPERIOR

I

s

660

EXPERT

SUPERIOR

I

s

661

EXPERT

SUPERIOR

I

s

662

EXPERT

SUPERIOR

I

s

663

EXPERT

SUPERIOR

I

s

664

EXPERT

ASISTENT

I

s

665

EXPERT

SUPERIOR

I

s

666

INSP. SPEC.

LA

s

667

EXPERT

SUPERIOR

I

s

668

EXPERT

SUPERIOR

I

s

669

EXPERT

SUPERIOR

1

s

670

EXPERT

SUPERIOR

I

s

671

EXPERT

PRINCIPAL

I

s
15.2 DIRECȚIA ADMINISTRATIVA


672

DIRECTOR

II

S


15.2.1 SERVICIUL TEHNICO-ADMINISTRATIV


673

SEF SERVICIU

II

S

674

INSP.SPEC.

I

S

675

INSP.SPEC.

n

S

676

INSP.SPEC.

IA

S

677

INSP.SPEC.

i

S

678

INSP.SPEC.

IA

s

679

INSP.SPEC.

IA

s

680

INSP.SPEC.

IA

s

681

INSP.SPEC.

IA

s

682

INSP.SPEC.

IA

s

683

INSP.SPEC.

IA

s

684

INSP.SPEC.

I

s

685

INSP.SPEC.

LA

s

686

REFERENT

IA

M15.2.1.1 .COMPARTIMENTUL MUNCITORI


687

MUNCITOR

I


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

688

INSP.SPEC.

1

S

689

MUNCITOR

1

690

MUNCITOR

1

691

MUNCITOR

1

692

MUNCITOR

1

693

MUNCITOR

1

694

INSP.SPEC.

IA

S

695

MUNCITOR

n

696

INSP.SPEC.

IA

S

697

MUNCITOR

n

698

MUNCITOR

1

699

INSP.SPEC.

II

S

700

ȘOFER

I


15.2.1.2 COMPARTIMENTUL DE DESERVIRE


701

INSP.SPEC.

DEBUTANT

S

702

REFERENT

IA

M

703

ȘOFER

I

704

MUNCITOR

I

705

MUNCITOR

I

706

INSP.SPEC.

n

S

707

INSP.SPEC.

u

S

708

BUFETIER


15.2.2 SERVICIUL PARC AUTO Șl POȘTA


709

SEF SERVICIU

II

S

710

INSP.SPEC.

IA

S

711

INSP.SPEC.

IA

S

712

INSP.SPEC.

11

S

713

REFERENT

IA

M

714

REFERENT

IA

M

715

REFERENT

IA

M

716

INSP.SPEC.

I

S

717

REFERENT

IA

M

718

INSP.SPEC.

II

S

719

CURIER

720

CURIER


15.2.2.1 COMPARTIMENTUL CONDUCĂTORI AUTO

721

ȘOFER

I

722

ȘOFER

I

723

ȘOFER

I

724

ȘOFER

I

725

ȘOFER

I

726

INSP.SPEC.

II

s

727

ȘOFER

INR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

728

ȘOFER

1

729

REFERENT

IA

M

730

ȘOFER

I

731

ȘOFER

I

732

ȘOFER

1

733

ȘOFER

I

734

ȘOFER

I

735

MAGAZINER

M

736

ȘOFER

I

737

REFERENT

IA

M

738

INSP.SPEC.

IA

S

739

ȘOFER

I

740

REFERENT

IA

M

741

INSP.SPEC.

II

S15.2.2.2 COMPARTIMENTUL POMPIERI


742

POMPIER

743

POMPIER

744

POMPIER

745

POMPIER

746

POMPIER

747

POMPIER

748

POMPIER

749

POMPIER

750

POMPIER

751

POMPIER

752

POMPIER

753

POMPIER

754

POMPIER

755

POMPIER

756

POMPIER

757

POMPIER

758

POMPIER

759

POMPIER

760

POMPIER

761

POMPIER
15.2.3 SERVICIUL ADMINISTRARE SEDII


762

SEF SERVICIU

II

763

INSP.SPEC.

IA

S

764

INSP.SPEC.

IA

S

765

INSP.SPEC.

IA

S

766

INSP.SPEC.

IA

S

767

MUNCITOR

I

768

MUNCITOR

I

769

MUNCITOR

I'■'U

\\ n.

A


NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

5 DIRECȚIA PATRIMONIU

9

770

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


16.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU


771

SEF SERVICIU

11

s

772

EXPERT

SUPERIOR

I

s

773

EXPERT

SUPERIOR

I

s

774

EXPERT

SUPERIOR

1

s

775

EXPERT

SUPERIOR

I

s

776

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

777

EXPERT

ASISTENT

I

s

778

EXPERT,

SUPERIOR

I

s

779

EXPERT

SUPERIOR

I

s

780

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

781

EXPERT

SUPERIOR

i

s

782

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

783

EXPERT

SUPERIOR

i

s

784

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

785

EXPERT

SUPERIOR

i

s

786

EXPERT

SUPERIOR

i

s

787

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

788

EXPERT

SUPERIOR

i

s

789

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

790

EXPERT

SUPERIOR

i

s
16.2 SERVICIUL CADASTRU


791

SEF SERVICIU

II

s

792

EXPERT

SUPERIOR

I

s

793

EXPERT

SUPERIOR

I

s

794

EXPERT

SUPERIOR

1

s

795

EXPERT

SUPERIOR

1

s

796

EXPERT

SUPERIOR

I

s

797

INSP.SPEC.

IA

s

798

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

799

REFERENT

SUPERIOR

UI

u

800

EXPERT

SUPERIOR

I

s

801

EXPERT

SUPERIOR

1

s

802

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

803

INSP.SPEC.

IA

s

804

EXPERT

SUPERIOR

i

s

805

EXPERT

SUPERIOR

i

s

806

EXPERT

SUPERIOR

i

s

807

EXPERT

SUPERIOR

i

s

808

REFERENT

SUPERIOR

ni

u

809

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

810

EXPERT

SUPERIOR

i

sĂAaNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

811

EXPERT

SUPERIOR

I

S

812

EXPERT

SUPERIOR

I

S

813

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

814

EXPERT

PRINCIPAL

I

S

815

EXPERT

ASISTENT

I

S

816

EXPERT

ASISTENT

I


16.3 SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV Șl CU ALTĂ DESTINAȚIE


817

SEF SERVICIU

II

818

REF.SPEC.

SUPERIOR

n

SSD

819

EXPERT

SUPERIOR

i

S

820

EXPERT

ASISTENT

i

s

821

EXPERT

PRINCIPAL

i

s

822

EXPERT

SUPERIOR

i

s

823

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

824

EXPERT

SUPERIOR

i

s

825

EXPERT

SUPERIOR

i

s

826

REFERENT

SUPERIOR

UI

M

827

EXPERT

ASISTENT

i

S

828

INSP.SPEC.

IA

s

829

INSPECTOR

PRINCIPAL

i

s

830

INSP. SPEC.

II

s

831

INSP. SPEC.

IA

s

832

EXPERT

SUPERIOR

i

s

833

INSP.SPEC.

IA

s

834

INSP.SPEC.

IA

s

835

INSP. SPEC.

IA

s

836

INSP.SPEC.

IA

s

837

INSP.SPEC.

IA

s

838

REFERENT

SUPERIOR

ni

M    fi

839

INSP.SPEC.

IA

s h
16.4 SERVICIUL CONCESIONARI


840

SEF SERVICIU

II

s

841

EXPERT

SUPERIOR

I

s

842

EXPERT

SUPERIOR

I

s

843

EXPERT

SUPERIOR

I

s

844

EXPERT

SUPERIOR

l

s

845

EXPERT

SUPERIOR

I

s

846

EXPERT

PRINCIPAL

I

s

847

INSP.SPEC.

n

S

848

INSP.SPEC.

IA

S
16.5 BIROUL EXPROPRIERI


849

SEF BIROU

II

S

850

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

851

EXPERT

SUPERIOR

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUO.

852

EXPERT

SUPERIOR

I

S

853

EXPERT

SUPERIOR

I

S

854

EXPERT

SUPERIOR

I

S


17 DIRECȚIA DE MEDIU


855

DIRECTOR EXECUTIV

II


17.1 SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI


856

SEF SERVICIU

II

S

857

INSPECTOR

DEBUTANT

I

s

858

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

859

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

860

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

861

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

862

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

863

EXPERT

SUPERIOR

I

s

864

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

865

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

866

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

867

EXPERT

SUPERIOR

I

s
17.2 SERVICIUL AVIZE Șl ACORDURI17.3 SERVICIUL MONITORIZARE SPATII VERZI


884

SEF SERVICIU

II

S

885

INSPECTOR

SUPERIOR

l

s

886

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

887

INSPECTOR

ASISTENT

1

s

888

CONSILIER

PRINCIPAL

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

889

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

890

INSPECTOR

ASISTENT

1

S

891

INSPECTOR

DEBUTANT

I

S


17.4 SERVICIUL ECOLOGIE URBANA


892

SEF SERVICIU

II

893

INSPECTOR

SUPERIOR

f

894

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

s '

895

INSPECTOR

DEBUTANT

I

s

896

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

897

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

898

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

899

INSPECTOR

SUPERIOR

i

S18 DIRECȚIA JURIDIC900

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

901

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

S

902

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s


18.1 SERVICIUL EVIDENȚĂ ANALIZĂ, SOLUȚIONARE Șl GESTIUNE NOTIFICĂRI LEGEA NR. 10/2001


903

SEF SERVICIU

II

S

904

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

905

CONS.JUR.

ASISTENT

I

S

906

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

907

CONS.JUR.

DEBUTANT

I

s

908

CONS.JUR.

ASISTENT

1

s

909

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

910

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

911

REFERENT

SUPERIOR

UI

M

912

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

S

913

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

914

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

915

CONS.JUR.

ASISTENT

1

s

916

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

917

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

918

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

S

919

EXPERT

SUPERIOR

i

S

920

CONS.JUR.

DEBUTANT

i

S

921

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

922

CONS.JUR.

PRINCIPAL

i

s

923

CONS.JUR.

PRINCIPAL

i

s

924

CONSILIER

PRINCIPAL

i

s

925

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

926

CONS.JUR.

ASISTENT

i

s

927

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

928

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s
,4i.NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

929

CONS.JUR.

SUPERIOR

1

S

930

CONSILIER

ASISTENT

I

S

931

CONSILIER

DEBUTANT

I

S

932

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

933

CONSILIER

SUPERIOR

1


18.2 BIROUL ANALIZA Șl SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII934

SEF BIROU

II

s

935

REFERENT

SUPERIOR

m

M

936

CONS.JUR.

PRINCIPAL

i

s

937

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

938

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

939

EXPERT

ASISTENT

i

S


18.3 SERVICIUL INSTANȚE CIVILE Șl CONTENCIOS ADMINISTRATIV


940

SEF SERVICIU

II

s

941

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

942

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

943

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

944

REFERENT

SUPERIOR

ni

M

945

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

S

946

CONS.JUR.

ASISTENT

i

S

947

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

S

948

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

949

CONS.JUR.

PRINCIPAL

i

s

950

INSP.SPEC.

IA

s

951

CONS.JUR.

ASISTENT

i

s

952

CONS.JUR.

PRINCIPAL

i

s

953

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

954

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

955

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

956

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

957

CONS.JUR.

ASISTENT

i

s

958

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

959

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

960

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

961

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

962

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

963

CONS.JUR.

SUPERIOR

i

s

964

REFERENT

SUPERIOR

ni

M


18.4 BIROUL CAUZE COMERCIALE


965

SEF BIROU

II

S

966

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

967

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

968

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

969

CONS.JUR.

ASISTENT

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

970

CONS.JUR.

DEBUTANT

1

S


18.5 BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE


971

SEF BIROU

II

S

972

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

973

CONS.JUR.

DEBUTANT

I

s

974

CONS.JUR.

ASISTENT

I

975

CONSILIER

SUPERIOR

I

976

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s "


18.6 SERVICIUL LEGISLAȚIE


977

SEF SERVICIU

II

S

978

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

979

CONS.JUR.

DEBUTANT

I

s

980

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

981

CONSILIER

SUPERIOR

1

s

982

CONSILIER

DEBUTANT

I

s

983

CONS.JUR.

PRINCIPAL

I

s

984

CONS.JUR.

ASISTENT

I

s

985

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

986

INSP.SPEC.

IA

s

987

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

988

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s

989

CONS.JUR.

SUPERIOR

I

s


19 DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE


990

DIRECTOR EXECUTIV

II

S    /


19.1 SERVICIUL SALARIZARE SI ORGANIZARE


991

SEF SERVICIU

II

S

992

EXPERT

SUPERIOR

I

S

993

EXPERT

SUPERIOR

I

s

994

EXPERT

SUPERIOR

I

S

995

EXPERT

SUPERIOR

1

S

996

EXPERT

SUPERIOR

I

S

997

EXPERT

SUPERIOR

I

s

998

EXPERT

SUPERIOR

1

s

999

INSP.SPEC.

IA

s


19.2 SERVICIUL EVIDENTĂ PERSONAL

t


CONFORM CU ORIGINALUL


1000

SEF SERVICIU

II

S

1001

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1002

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1003

EXPERT

SUPERIOR

1

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRADZTREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1004

EXPERT

ASISTENT

I

S

1005

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1006

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1007

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1008

REFERENT

IA

M


19.3 SERVICIUL ORGANIZARE INSTITUT» PUBLICE


1009

SEF SERVICIU

II

-s-

1010

INSP. SPEC.

IA

S

1011

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1012

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1013

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1014

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1015

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1016

INSP.SPEC.

IA

S20 DIRECȚIA AUDITUL SI MANAGEMENTUL CĂLIT AȚII


1017

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1018

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1019

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1020

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1021

AUDITOR

SUPERIOR

• I

s

1022

AUDITOR

PRINCIPAL

I

s

1023

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1024

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1025

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1026

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1027

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1028

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1029

AUDITOR

PRINCIPAL

I

3 1

1030

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1031

INSP.SPEC.

IA

s

1032

AUDITOR

PRINCIPAL

I

s

1033

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1034

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1035

AUDITOR

ASISTENT

I

s

1036

AUDITOR

ASISTENT

I

s


21 DIRECȚIA DE INTEGRITATE1037

DIRECTOR EXECUTIV

II

s


21.1 SERVICIUL ANALIZA INFORMAȚIILOR SI COOPERARE INTERINSTITUTIONALA


1038

SEF SERVICIU

II

S

1039

CONSILIER

SUPERIOR

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1040

INSP.SPEC.

IA

S

1041

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1042

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1043

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1044

CONSILIER

DEBUTANT

I

S

1045

INSPECTOR

PRINCIPAL

I

S


o

o

z

■n

O

30

S

O

c

o

30

55


21.2 SERVICIUL METODOLOGII, STUDII SI PROIECȚII ANICORUPTIE / ABUZI1046

SEF SERVICIU

II

S

1047

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1048

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1049

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1050

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1051

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1052

CONSILIER

DEBUTANT

1

s

1053

CONSILIER

DEBUTANT

I

s21.3 SERVICIUL DE MONITORIZARE / VERIFICARE A ACTIVITATII STRUCTURILOR DIN CADRUL PMB SI SUBORDONATE


1054

SEF SERVICIU

II

S

1055

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1056

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1057

CONSILIER

SUPERIOR

1

s

1058

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1059

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1060

CONSILIER

ASISTENT

I

s

1061

CONSILIER

ASISTENT

I

s


22 DIRECȚIA TRANSPORTURI


1062

DIRECTOR EXECUTIV

II

S22.1 SERVICIUL SISTEMATIZARE TRAFIC


1063

SEF SERVICIU

II

S

1064

INSPECTOR

SUPERIOR

l

s

1065

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

1066

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

1067

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

1068

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

1069

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

1070

CONSILIER

ASISTENT

I

s22.2 SERVICIUL AUTORIZĂRI AUTO


1071

SEF SERVICIU

II

SNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUC.

1072

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

1073

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

1074

EXPERT

SUPERIOR

1

S

1075

INSPECTOR

SUPERIOR

I

S

1076

INSPECTOR

SUPERIOR

1

s

1077

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

1078

CONSILIER

ASISTENT

I


22.3 SERVICIUL PARKING


1079

SEF SERVICIU

II

S

1080

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1081

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1082

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1083

INSPECTOR

DEBUTANT

I

s

1084

INSP.SPEC.

IA

s

1085

INSP.SPEC.

LA

s

1086

INSP.SPEC.

LA

sCONFORM CU ORIGINA!


22.4 BIROUL STRATEGIE TRANSPORT URBAN


1087

SEF BIROU

II

S

1088

INSPECTOR

SUPERIOR

I

s

1089

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

1090

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1091

INSP.SPEC.

IA

s

1092

INSP.SPEC.

IA

s


22.5 SERVICIUL ADMINISTRARE STRĂZI


1093

SEF SERVICIU

II

S (

1094

CONSILIER

SUPERIOR

I

S    l

1095

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1096

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1097

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1098

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1099

INSP.SPEC.

IA

s

1100

INSP.SPEC.

IA

s23 DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


1101

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1102

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

D


23.1 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE


1103

SEF SERVICIU

II

S

1104

AUDITOR

SUPERIOR

I

S

1105

AUDITOR

SUPERIOR

I

sNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1106

AUDITOR

ASISTENT

1

S

1107

AUDITOR

SUPERIOR

1

S

1108

AUDITOR

SUPERIOR

I

S

1109

AUDITOR

ASISTENT

I

S

1110

REFERENT

SUPERIOR

III

M


23.2 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN PENTRU INSTITUȚII Șl SERVICII PUBLICE


1111

SEF SERVICIU

II

S    \

1112

AUDITOR

SUPERIOR

I

1113

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1114

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1115

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1116

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1117

AUDITOR

PRINCIPAL

1

s

1118

CONSILIER

ASISTENT

I

s

1119

AUDITOR

SUPERIOR

I

s


23.3 SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN, URMĂRIRE RECOMANDĂRIi.\


v-1120

SEF SERVICIU

II

S

1121

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1122

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1123

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1124

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1125

AUDITOR

SUPERIOR

I

s

1126

AUDITOR

PRINCIPAL

I

s

1127

CONSILIER

ASISTENT

I

s

1128

AUDITOR

SUPERIOR

I

s


24. DIRECȚIA GUVERNANTA CORPORATIVA

f


1129

DIRECTOR EXECUTIV

II

S

1130

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

II

s

1131

CONSILIER

SUPERIOR

I

. s

1132

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1133

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1134

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1135

CONSILIER

SUPERIOR

l

s

1136

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1137

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1138

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1139

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1140

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1141

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1142

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1143

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1144

CONSILIER

SUPERIOR

1

s

1145

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1146

CONSILIER

PRINCIPAL

1

S

1147

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1148

CONSILIER

PRINCIPAL

1

S

1149

CONSILIER

PRINCIPAL

l

S

1150

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1151

CONSILIER

PRINCIPAL

l

S

1152

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1153

CONSILIER

PRINCIPAL

I

S

1154

CONSILIER

PRINCIPAL

I

1155

CONSILIER

PRINCIPAL

1

1156

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1157

CONSILIER

ASISTENT

I

s

1158

CONSILIER

ASISTENT

I

s

1159

CONSILIER

DEBUTANT

I

s

1160

CONSILIER

DEBUTANT

I

sCONFORM CU ORIGINALUL!25. DIRECȚIA DE PRESA

f


1161

DIRECTOR EXECUTIV

II

S


25.1 SERVICIUL ANALIZA, SINTEZA, MONITORIZARE PRESA


1162

SEF SERVICIU

II

S

1163

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1164

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1165

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1166

CONSILIER

PRINCIPAL

I

s

1167

INSP.SPEC.

IA

S

1168

INSP.SPEC.

IA

s

1169

INSP.SPEC.

IA

s


25.2 SERVICIUL COMUNICAREA CU PRESA


1170

SEF SERVICIU

II

s

1171

INSP.SPEC.

IA

S

1172

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1173

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1174

REFERENT

DEBUTANT

ra

M

1175

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

1176

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

1177

CONSILIER

ASISTENT

i

s25.3 SERVICIUL COMUNICARE INTERINSTITUTIONALĂ

I


1178

SEF SERVICIU

II

S

1179

INSP.SPEC.

IA

S

1180

INSP.SPEC.

IA

S

27 DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE Șl PROTOCOL

9    9    ’NR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1218

INSP. SPEC.

IA

S

1219

INSP.SPEC.

IA

S

1220

REFERENT

IA

M

1221

REFERENT

I

M

1222

INSP. SPEC.

IA

S

1223

INSP. SPEC.

IA


28 DIRECȚIA CULTURĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM


1224 DIRECTOR EXECUTIVCONFORM CU ORIGINALUL


28.1 SERVICIUL CULTURA


1225

SEF SERVICIU

II

S

1226

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1227

CONSILIER

SUPERIOR

I

S

1228

CONSILIER

SUPERIOR

I

s

1229

REFERENT

ASISTENT

m

M

1230

CONSILIER

SUPERIOR

i

s

1231

CONSILIER

SUPERIOR

i

S

1232

CONSILIER

SUPERIOR

i

S

1233

CONSILIER

ASISTENT

i

s28.2 SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT, TURISM29. SERVICIUL EURO - 2020


1248

SEF SERVICIU

II

S

1249

INSP.SPEC.

IA

S

1250

INSP.SPEC.

IA

S

1251

INSP.SPEC.

IA

S

1252

INSP.SPEC.

IA

S

1253

INSP.SPEC.

IA

SNR.

CRT.

FUNCȚIA

GRAD/TREAPTA PROF.

CLASA

NIVEL STUD.

1254

INSP.SPEC.

IA

S

1255

REFERENT

IA


30. SERVICIUL SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ


CONFORM CU ORIGINALUL


1256

SEF SERVICIU

II

S

1257

EXPERT

SUPERIOR

I

S /

1258

EXPERT

SUPERIOR

I

s <

1259

EXPERT

ASISTENT

I

s

1260

INSP. SPEC.

IA

s

1261

REFERENT

SUPERIOR

I

M

1262

INSPECTOR

ASISTENT

I

s

1263

EXPERT

SUPERIOR

I

s


31. BIROUL DOCUMENTE SECRETE


1264

SEF BIROU

II

S

1265

EXPERT

SUPERIOR

I

S

1266

EXPERT

SUPERIOR

I

s

1267

EXPERT

ASISTENT

I

s

1268

EXPERT

ASISTENT

I

s

1269

EXPERT

ASISTENT

I

sFuncții de demnitate publică

3

Administrator public

1

Nr. total de funcții publice

980

Nr. de funcții publice de conducere

131

Nr de funcții publice de execuție

849

Nr. total defunctii contractuale

285

Nr. de funcții contractuale de conducere

10

Nr. de funcții contractuale de execuție

275

Nr. total de funcții in instituție

1269
Pagina 36