Hotărârea nr. 100/2018

HOTARAREnr. 100 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTISI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE PUBLICITATE STRADALA SI AFISAJ DIN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția Urbanism nr. 15514/29.12.2017 și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului nr. 17/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 97/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

a in


Cu respectarea prevederi or Legii nr. 52/2003 privind transparența deciziona administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor ar. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 jalin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificările și completările ulterioare.


cu


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din municipiul București, prevăzut în anexa 1.

Ârt.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. , ,

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generat al

Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

' Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ( Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL .. . -AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

, \ -V /'Georgiana Zamfir


București, 22.02.2018 Nr. 100
Pag 2

B-dul Regina Elsabeta nr 47 cod postai 53013 sector 5 București România

Tel. 021.205.55.00

http YAVW.prnb rc

Anexa 1
Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (A M R S P)

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE PUBLICITATE SI AFISAJ ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Acest studiu a fost elaborat de un colectiv de experți. constituit 'fir Grupul de Lucru AMRSP, format din:

•    Prof.univ. dr. Ioan RADU - Coordonator

•    Conf.univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU

•    Dr. Speranța STOMFF

•    Fector univ.dr. Sorin BURFACU

•    Dr. Tudor STOMFF

•    Ing. expert Iulia RUGINĂ

•    Ec. Drd. Mihai DEMETER.

Lucrarea este proprietatea intelectuală a AMRSP.

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

ANRSC

Autoritatea Națională pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de utilități publice

AN RE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

ANAP

Agenția Națională pentru Achiziții Publice

ANR.MAP

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

CGMB

Consiliului General al Municipiului București

CNSC

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

DA

Documentație atribuire

HG

Hotărâre de Guvern

OG

Ordonanța a Guvernului

OUG

Ordonanța de Urgență a Guv ernului

PMB

Primăria Municipiului București

PMB-DUP

Primăria Municipiului București -Direcția de Utilități Publice

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

CMPAB

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA

Precizări


Prezentul studiu se justifică în situația în care operatowticare va presta serviciul public de publicitate și afișaj în municipiului București va funcționa în condiții de profitabilitate prin exercitarea unui management performant fără să beneficieze de compensații din partea Primăriei municipiului București pentru realizarea acestui serviciu, asigurând totodată o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local.

Realizarea profitului va trebui să se facă în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% din costuri.

Condițiile de realizare a profitului trebuie să fie reflectate prin criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de AGA și prin indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului general.
CONFORM CU ORIGINALUL

Cuprins    TjX /

Cuprins....................................................................................1...................................4

1.    Considerații generale privind serviciul de publicitate^șLaftsaj în municipiul București............5

2.    Aria de furnizare a serv iciului prestat în municipiul București..................................................7

3.    Cadrul legislativ aplicabil.............................................................................................................9

3.1    Legislație primară.........................................................................................................................................9

3.2    Legislație secundară....................................................................................................................................12

3.3    Legislație europeană....................................................................................................................................12

4.    Prezentarea infrastructurii și activitățile prestate în cadrul serviciului de publicitate și afișaj

în municipiul București......................................................................................................................13

5.    Motive de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea serviciului. 16

5.1.    Motive economico-fînaneiare pentru realizarea servicului...............................................................16

5.2.    Motive sociale...................................................... 18

5.3.    Motive de mediu....................................................................................................................................21

6.    Procedura de delegare a gestiunii serv iciului publicitate și afișaj.............................................25

7.    Matricea SWOT a delegării gestiunii serv iciului publicitate și afișaj în municipiul București34

8.    Durata    estimată a contractului de delegare...............................................................................35

9.    Nivelul    redevenței........................................................................................................................36

10.    Matricea riscurilor pentru gestiunea indirectă a serviciului publicitate și afișaj în municipiul

București.................................................................................................................................. 36

11.    Concluzii și recomandări............................................................................................................40

ABREVIERI
1. Considerații generale privind serviciul de publicitate și afișaj în municipiul București

Publicitatea (sinonim termenului englez advertisingl este definită de Asociația Americană de Marketing ca ..Orice formă plutită de promovare nonpersonală de idei. bunuri sau servicii, de către un anunțător (engl.announcer) identificat". Astăzi se poate vorbi despre publicitate ca reprezentând o industrie cu rol important în economia oricărei țări. ca un domeniu specializat al comunicării, cu implicații de ordin social și nu numai, ca fenomen aflat în continuă evoluție. în strânsă legătură cu societatea de consum, în ceea ce privește apariția și evoluția publicității, există doi factori principali care au favorizat-o: pe de o parte, existența și dezvoltarea activităților comerciale, iar pe de altă parte, apariția și evoluția marketingului ca știință și ca practică. Majoritatea lucrărilor care se referă la originile publicității consideră că aceasta este la fel de veche ca și cixilizația însăși, rădăcinile acesteia aflându-se în antichitate, fie că e vorba despre spațiul european, fie de cel extraeuropean.

Deoarece există mai multe forme și multe utilizări ale publicității este dificil să se facă generalizări referitoare la calitățile ei distincte ca și competență a mixului promoțional. Totuși pot fi remarcate următoarele caracteristici ale acesteia:

Prezentare publică - publicitatea este un mijloc de comunicare destinat publicului larg. Caracterul său public conferă produsului căruia i se face reclamă un fel de "legitimație” și totodată, sugerează că oferta referitoare la produsul respectiv este standardizată. Deoarece există mai multe persoane care recepționează același mesaj, cumpărătorii știu că motivele pentru care ei achiziționează produsul este calitatea oferită de produs, iar vânzătorii vor fi înțeleși de către marele public.

Puterea de influențare - reclama e un mijloc de comunicare influent, care permite vânzătorului să repete un mesaj de foarte multe ori. De asemenea, ea permite cumpărătorului să recepționeze și să compare mesajele venite din partea diferiților concurenți. Publicitatea pe scară largă tăcută de un anumit vânzător spune ceva pozitiv despre mărimea, puterea și succesul acestuia.

Expresivitate sporită - publicitatea oferă ocazia de a se realiza o prezentare a firmei și a produselor ei. prin intermediul utilizării artistice a textului tipărit, in cazul publicității outdoor sau în media scrisă, a sunetului și a culorii. în cazul altor canale de comunicare a publicității. Totuși uneori, expresiv itatea acestui instrument publicitar poate slăbi mesajul sau poate distrage atenția publicului de la mesajul lui.CONFORM CU ORIGINAL!Caracterul impersonal - publicitatea nu poate fi toț(ațât^Tnsistentă ca un agent de vânzări al unei firme. Auditoriul nu se simte obligat să fie atent sau să-i răspundă în vreun fel. Publicitatea este capabilă doar de monolog, nu de dialog cu auditoriul.

Publicitatea outdoor (sau OOH - out of home advertising) este o latură a publicității care constă în afișaj stradal de orice formă: panotaj (mesh. banner. poster, semne stradale etc.). suporturi mobile, tranzit (autobuze, troleibuze etc.). Publicitatea stradală este cel mai vechi mediu de reclamă din lume.

Studiul efectuat de EEROMEDIA în 2010 a demonstrat că 84% dintre respondenți au o atitudine pozitivă față de publicitatea stradală. 49% dintre respondenți afirmând că un astfel de tip de publicitate a contribuit la decizia cumpărării unui anumit produs sau serv iciu.

Avantajele Outdoorului:

>    cota ridicată de public activ:

>    frecvența de expunere ridicată:

'r cost per mie scăzut:

r stimul final în decizia de cumpărare:

’r impact deosebit datorită designului:

>    expunere 24 de ore din 24:

>    o prezență care nu poate fi evitată:

r transmite mesajul către populația dintr-o anumită zonă geografică.

Dezavantajele Outdoorului:

>    niv el scăzut al atenției acordate de către public (practic face parte din "peisaj"):

'r timp de expunere foarte scăzut:

>    posibilități limitate de segmentare a audienței (limitate în general la caracteristici geografice):

>    eficiență greu de cuantificat a diferitelor amplasamente;

>    apariția problemelor legate de panouri amplasate ilegal pe spațiul public (și este dificil de departajat publicitatea legală de cea ilegală);

>    existența problemelor legate de disponibilitatea spațiilor;

'r costurile înregistrează o tendință crescătoare. în special în zona centrală a orașului;

>    limitarea în conceperea mesajului: .

>    datorită naturii mediului, marketerul poate fi pus în situația de a negocia cu mai multe firme pentru a pune la punct o singura campanie în zona centrală a orașului.

Publicitatea outdoor este recunoscută pe plan global ca fiind una dintre cele mai creative tipuri de comunicare. Succeșuburtej campanii depinde în mare măsură de caracterul succint și de lizibilitatea mesajului publicjtaruiepai?ce durata potențială de expunere este foarte scurtă, de câteva secunde.Dincolo de avantajele publicității outdoor. Bucureștiul esre—plwr de mesh-uri. prisme și panouri publicitare. Nimeni nu știe cu exactitate câte sunt. care sunt amplasate legal și care ilegal. Deși există încă din 2013 o lege care interzice amplasarea reclamelor pe spațiile verzi. pe clădirile monument, pe pasajele rutiere etc.. în București sunt sute de astfel de exemple. Dincolo de aspectul haotic pe care îl crează în oraș și "poluarea vizuală" inclusiv a zonelor protejate și a centrului orașului, cea mai importantă problemă este cea legată de siguranța publică. în București sunt zeci de prisme și cuburi, care nu respecte cerințele de securitate legale și care. la o intensificare a v ântului, pot provoca accidente. Filiala București a Ordinului Arhitecților din România a publicat în 2016 un Raport pentru București (https://\vw\\ .oar-bucuresti.ro/documente/Raportul-pentru-Bucuresti-2016.pdf) în care se arată că publicituteu stradală reprezintă o problema majoră a spațiului public bucureștean. Zona istorică și cartierele de locuit deopotrivă sunt invadate de panouri publicitare parazitare. Publicitatea stradală a ajuns să acopere arhitectura, să o obtureze cu mesh-uri supradimensionate și stridente. Bulevardele reprezentative și arhitectura orașului rămân astfel ascunse publicului de ani de zile.

2. Aria de furnizare a serviciului prestat în municipiul București

Bucureștiul este singura capitală din Europa la nivelul căreia nu este reglementat și monitorizat serviciul de ocupare a domeniului public în scopul amplasării mijloacelor de publicitate și afișa}. Deși, încă din anul 2002. acest serviciu a început să fie legiferat, până astăzi nu a existat o politică uniformă de reglementare a acestui domeniu atât la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului București, cât și la nivelul instituțiilor aflate în subordinea Consiliul General al Muncipiului București.

în acest moment, la nivelul municipiului București, nicio insitituție a statului nu știe câte panouri publicitare sunt amplasate, care dintre ele sunt autorizate, cui aparțin, cine le exploatează, ce contracte de ocupare a domeniului public sunt încheiate, care sunt sumele generate de această activitate (în mass media se vehiculează cifre între 26 și 28 milioane euro anual). Astfel, în fiecare zi municipalitatea pierde sume importante din lipsa monitorizării acestui domeniu de activitate.

Panourile amplasate tară avizele și autorizațiile necesare reprezintă un real pericol atât pentru traficul pietonal cât și pentru cel al autovehiculelor și afectează într-un mod neplăcut imaginea București ului. Haosul generaide^publicitatea outdoor pe toate arterele orașului afectează în primul rând piața liberă și concurențîală?g/neiiipd^pierderi pentru toate companiile specializate în acest domeniu, dar și pentru


Infuzia de panouri neautorizate, pentru care nimeni nu plătește ta^ejjHrfficipalitâții sau altor autorități, a permis practicarea unor prețuri de dumping pe această piață și a afectat grav dezvoltarea corectă a unui domeniu care. în orice țară civilizată, reprezintă, pe de o pane. o sursă de venit la bugetul autorităților locale și. pe de altă parte, contribuie la sporirea atracțiilor vizuale ale orașului.

In acest moment se estimează că la nivelul capitalei României sunt amplasați, numai pe domeniul public, cca. 6.000 - 7.000 de suporți publicitari, de diferite dimensiuni care. la un calcul sumar, ar trebui să genereze sume importante pentru municipalitate. Din păcate. în realitate acest lucru nu numai că nu se întâmplă, dar mai grav de cât atât, nimeni nu știe cui aparțin, cine le exploatează și mai ales cine răspunde de siguranța multor astfel de panouri.

Municipalitatea este obligată să ia măsuri ferme și clare pentru reglementarea și monitorizarea permanentă a acestui domeniu de activitate, dar și pentru închirierea la justa valoare a domeniului public.

Singura organizație care are o situație centralizată în domeniul publicității outdoor din București, este BRAȚ (Biroul Român de Audit Transmedia, organizație non-profit a industriei de media și publicitate care are ca membri edituri de presă scrisă și online. agenții, regii și clienți de publicitate, difuzori de presă, companii care dețin stații radio, companii de outdoor și alti terți interesați). Potrivit Monitorizării Investițiilor în Publicitate realizată de BRAȚ (2016), în București sunt circa 5.000 de reclame stradale (aici fiind incluse backlit-urile - panouri publicitare cu iluminare din spatele print-ului), bannerele. prismele, cuburile, panourile, publicitatea de la metrou, din stațiile RATB etc).

Cele mai multe reclame stradale sunt în sectorul 1. potrivit Monitorizării Investițiilor în Publicitate realizată de BRAȚ:

•    sectorul 1- 1.871 reclame stradale.

•    sectorul 2-714 reclame stradale.

•    sectorul 3- 702 reclame stradale.

•    sectorul 4- 531 reclame stradale.

•    sectorul 5- 476 reclame stradale.

•    sectorul 6- 763 reclame stradale.

Defalcat pe categorii, situația la nivelul capitalei este următoarea:

mesh-uri ("pânze" uriașe ce acoperă fațadele clădirilor) - 175 reclame.

C prisme publicitare de mari dimensiuni, cu trei fețe publicitare - 40 bucăți.

•S eub-uri publicitare, patru fețe publicitare- 27 bucăți.

■S bannerg. publicitare de mari dimensiuni- 9 bucăți.

S i-teckîit-^ri^nâpouri publicitare)- 2.520 bucăți (de regulă au două fețe).

CONFORM CU ORIGINALUL

•/ city light (panouri publicitare de dimensiuni mediC_Lw«tnate. aflate de regula in zona intersecțiilor sau a aliniamentelor stradale, cu două fețe) - 440 bucăți, city light bus shelter (reclame luminoase din stațiile R.ATB. cu două fețe)- 840 bucăți BILLBOARD OOH (panouri de dimensiuni foane mari. 20 - 40 mp) - 380 bucăți.

3. Cadrul legislativ aplicabil

3.1    Legislație primară

3.1.1    Lege nr. 31 din 16 noiembrie 1990 prixind societățile, republicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990:

3.1.2    Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 618 din 18 iulie 2006. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007:

3.1.3    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind, proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 123 din 10 iunie 2011. cu modificările și completările ulterioare, intrată în v igoare la 23 ianuarie 1999:

3.1.4    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007. cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în v igoare la 23 mai 2001:

3.1.5    Hotărâre de Guvern nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 295 din 03 aprilie 2006. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

3.1.6    Ordonanța Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea 1, nr. 648 din 31 august 2002. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la

, 30 septembrie 2002:

3.1.7    Hotărâre de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7H2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și priv at de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 660 din 22 iulie 2004. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 22 iulie 2004:

3.1.8    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 86 din 1 februarie 2002. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002:

3.1.9    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21 z2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 578 din 5 august 2002. intrată în vigoare la 05 august 2002;

3.1.10    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea 1. nr. 883 din 14 decembrie 2011. intrată în vigoare la 14 decembrie 2011:

3.1.11    Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 803 din 12 octombrie 2016, intrată în vigoare la 18 februarie 2016:

3.1.12    Lege nr. 99 din 19 mai 2016 priv ind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 391 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016:

3.1.13    Lege nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 392 din 23 mai 2016. intrată în vigoare la 26 mai 2016;

3.1.14    Hotărâre de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 985 din 7 decembrie 2016. intrată în vigoare la 07 decembrie 2016:

3.1.15    Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea 1. nr. 393 din 23 mai 2016. intrată în vigoare laa26 mai 2016:

3.1.16    Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 390 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016:

3.1.17    Hotărâre de Guvern nr. 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 423 din 06

3.1.18    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței dqfurgș»ța a Guvernului nr. 30-2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea l. nr. 471 din 12 iulie 2007. intrată în vigoare la 15 iulie 2007:

3.1.19    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 pri\ind funcția de \erificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 365 din 26 aprilie 2006. intrată în vigoare la 30 iunie 2006:

3.1.20    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 156 din 12 martie 2009. intrată în vigoare la 12 martie 2009:

3.1.21    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 362 din 26 mai 2015. intrată în vigoare la 26 mai 2015:

3.1.22    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 738 din 22 septembrie 2016. intrată în \igoare la 22 septembrie 2016;

3.1.23    Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 1020 din 21 decembrie 2006. intrată în vigoare la 21 decembrie 2006:

3.1.24    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 1196 din 30 decembrie 1995. intrată în vigoare la 29 ianuarie 2005:

3.1.25    Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 487 din 31 mai 2004. cu modificările și completările ulterioare, intrată in vigoare la 07 august 1991:

3.1.26    Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 765 din 30 septembrie 2016. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 24 ianuarie 1995:

3.1.27    Ordonanța Guvernului nr. 63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.. publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 536 din 01 septembrie 2001. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 octombrie 2001:

3.1.28    Ordonanță de; Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe


3.1.29 Lege nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 405 din 05 iulie 2013. intrată în vigoare la 08 iulie 2013:

3.1.30    Lege nr. 334 din 17 iulie 2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 632 din 21 iulie 2006. intrată în vigoare la 20 august 2006:

3.1.31    Lege nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 349 din.20 mai 2015. intrată în vigoare la 23 mai 2015:

3.1.32    Lege nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 688 din 10 septembrie 2015. intrată în vigoare la 01 ianuarie 2016.

3.2 Legislație secundară

3.2.1    Hotărâre CGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA;

3.2.2    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA;

3.2.3    Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București;

3.2.4    Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011. intrat în vigoare la 17 martie 2011:

3.2.5    Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1568 din 15 octombrie 2002. pentru aprobarea reglementării tehnice ..Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice", indicativ P 91/1-02:

3.3 Legislație europeană

3.3.1    Directiva 2014f23/'CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 priv ind atribuirea contractelor de concesiune;

3.3.2    Directiva 2014/24,'UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004 18 CE.■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390.23.05.20*16; —

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 423 <06.06.2016:

■    Legea nr.99'2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 39023.05.2016:

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016. publicată în Monitorul Oficial partea 1.

nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I. nr. 392/2016:

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

4. Prezentarea infrastructurii și activitățile prestate în cadrul serviciului de publicitate și afișaj în municipiul București

în conformitate cu obiectivele prezentate anterior. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA va presta următoarele activități :

o administrarea în mod unitar a tuturor spațiilor de publicitate de pe domeniul public al municipiului București, conform Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate, pentru a se asigura că exercitarea activ ității de amplasare a mijloacelor de publicitate pe respectivele spații și a activităților de expunere a reclamelor derulate de agenții economici se vor face. atât cu respectarea condițiilor legislației în domeniu, cât și cu asigurarea unui cadru construit coerent, annonios. sigur și sănătos, pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru prezervarea calității peisajului și a cerințelor priv ind asigurarea calității în construcții.

Obiectivul gestiunii serviciului public de administrare a bunurilor publice pentru activități de publicitate și afișaj îl constituie:

a) inventarierea tuturor amplasamentelor și a mijloacelor de publicitate existente pe domeniul public, și-’priAat_ al municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de
b)    identificarea-'stabilirea zonelor de publicitati/rur domeniul public și privat al municipiului București:

c)    stabilirea amplasamentelor și a pachetelor de amplasamente pentru derularea activităților de publicitate standard, publicitate prin orice tip de proiecte speciale și publicitate pe mobilier urban:

d)    identificarea modalității de ocupare a amplasamentelor (închiriere, concesiune, asociere în participație) de către agenții economici în funcție de pachetele de publicitate stabilite:

e)    închirierea unor spații de publicitate stradală și spații de afișaj stradal pentru publicitatea temporară:

f)    aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menținerii mijloacelor de publicitate, respectiv desființării acestora, pe fațadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susținere în raport cu pământul:

g)    gestionarea spațiilor de afișaj în mod unitar și asigurarea unui control strict privind protecția mediului, conservarea calității peisajului și repectarea reglementărilor privind calitatea în construcții:

h)    protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA va derula următoarele activități principale:

'r administrează spațiile de publicitate de pe domeniul public al municipiului București.

conform Regulamentului local pentru autorizarea, construirea și amplasarea mijloacelor de publicitate și, în acest sens. derulează următoarele activități:

■    asigură delimitarea zonelor de publicitate.

■    identifică amplasamentele unde se pot monta diversele mijloace de publicitate. în funcție de zonele respective.

■    stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate standard.

■    stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate atipică (proiecte speciale).

■    stabilește pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate pe mobilierul urban (stații de călători dotate cu suporturi publicitare etc.).

■    identifică modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către agenții economici (închiriere, concesiune, asociere în participație). în funcție de pachetele der gestionază și realizează serviciile de amplasare a mijloap^lor de publicitate pe terenurile proprietate publică a municipiului București.

r asigură conectivitatea ia utilitățile publice a mijloacelor de publicitate amplasate de către agenții economici cu care are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate, dacă este cazul, prin emiterea unui aviz necesar racordării la utilitățile publice.

r monitorizează mijloacele de publicitate amplasate de către agenții economici cu care are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate.

în conformitate cu legislația în vigoare, prin care se exercită competențele și atribuțiile autorităților administrației publice ale municipiului București și care transpun în practică politicile și strategiile adoptate la nivelul Consiliului General al Municipiului București și/sau al consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București, printre activitățile Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA se regăsesc și următoarele:

a)    inventarierea și evidența patrimoniului public aferent serv iciului:

b)    administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a patrimoniului public specific infrastructurii edilitar-urbane pentru activități de publicitate și afișaj:

c)    elaborarea politicilor și strategiilor cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea serviciului și a infrastructurii adecvate pentru publicitate și afișaj:

d)    elaborarea programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor de publicitate si aflsaj:

e)    elaborarea normelor și regulamentelor privind administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor publice din patrimoniul public și privat al Municipiului București pentru desfășurarea activităților privind publicitatea și afișajul.


5. Motive de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea serviciului

5.1. Motive economico-financiare pentru realizarea sen icului

Realizarea serviciul de publicitate și afișaj în municipiul București prin intermediul Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA. în calitate de operator, determină următoarele avantaje economice și financiare:

Pentru PMB


-    potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA;

-    delegarea de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții semnificative ca valoare și importanță de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și scăderea prețurilor'tarifelor;

-    posibilitatea renegocierii prețurilor/tarifelor pentru activitățile/lucrările prestate de operator în funcție de fluctuația prețurilor resurselor disponibile pe piață;

-    posibilitatea diminuării plăților către operator în perioada următoare în cazul nerealizării unor lucrări la temenele stabilite în contractul de delegare și în condițiile de calitate necorespunzătoare, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

-    eficientizarea utilizării fondurilor publice;

-    PMB deține controlul, intervenția directă și imediată asupra activităților companiei;

-    realizarea activităților aferente seviciului în regia proprie a operatorului elimină procedurile lungi și costisitoare necesare procedurilor de licitații pentru extemalizarea'subcontractarea acestor activități;

-    prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație impune criterii de performanță atât membrilor C.A., cât și conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între CGMB și membrii Consiliului de Administrație;

-    prin instrumentele specifice guvernării corporative, se asigură condițiile monitorizării în timp real a evoluției indicatorilor de performanță, atât ai serviciului cât și ai conducerii companiei;

-    CGMB poate impune adoptarea de măsuri pentru perfecționarea serviciului «^re'potjbontrjbui la creșterea eficienței și calității activităților de publicitate și


îunîcipiul București.

CONFORM CU ORIG1

Compania municipală va trebui să practice prețuri'tarife care să ofere un raport optim calitate preț. Strategia prețurilor trebuie să fie flexibilă, ținând cont de modificările care pot interveni în cererea și oferta pe piață a acestor servicii.

In condițiile în care se preconizează o modificare semnificativă a regimului taxelor (modificarea Codului fiscal), precum și a regimului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate (modificările aduse Legii nr. 185 2013 privind autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate și elaborarea și aplicarea Regulamentului local de publicitate) se estimează că se va restrânge numărul de amplasamente pe care se vor putea amplasa mijloace de publicitate.

Piața serviciilor de publicitate și afișaj în municipiul București este semnificativă ca volum și diversitate. Clienții potențiali ai companiei sunt societăți din domeniul publicității outdoor. Compania municipală va administra toate amplasamentele de pe domeniul public pe care se vor putea monta diferite tipuri de mijloace de publicitate.

De asemenea, prețurile,'tarifele privind chiria/utilizarea,folosirea amplasamentelor de către operatorii de publicitate vor putea fi influențate de numărul restrâns al acestora. Tarifele/prețurile mai mari ale companiei municipale vor determina creșterea prețurilor practicate de către operatorii de publicitate față de clienții beneficiari finali ai reclamelor, astfel este posibil ca în primul an compania să se confrunte cu venituri mai mici ca urmare a redirecționării bugetelor de publicitate outdoor către alte medii (internet, radio. tv. presa scrisă).

Bugetul inițial estimat al companiei în primele șase luni de activ itate se prezintă în tabelul 1.Tabel 1 Buget inițial estimat

BUGET VENITURI DE CHELTUIELI

Sinteză

Primele 6 luni de activitate

Surse de finanțare

Venituri din contracte

883.200 Iei

împrumuturi

2.737.691 lei

Total surse de venit

3.620.891 lei

Cheltuieli de startup

i

Achiziții - dotări și echipamente

!    427.712 lei

Cheltuieli de natură administrativă

6 luni    ;    247.634 lei

Cheltuieli de>șalayizare

6 luni    1.854.144 lei

Chel tui elfert-prom o ( Sr    ș i p u b 1 i c i t at e a

6 luni    42.000 lei    1

1 !

Alte cheltuieli și cheltuieli neprevăzute

6 luni

166.200 lei    '

Total cheltuieli de startup

2.737.691 lei

Sursa: Compania Municipală Publicitate și Afîșaj București SA: Business Plan

Investițiile absolut necesare în realizarea și dezvoltarea servicului de publicitate și afîșaj trebuie să aibă ca obiect un program de gestiune a bazei de date care să cuprindă tipul și numărul de amplasamente unde se pot monta diversele mijloace de publicitate pe zonele de publicitate.

în perspectivă, investițiile trebuie să vizeze creșterea numărului de amplasamentele unde se pot monta diversele mijloace de publicitate. în funcție de zonele de publicitate și stabilirea pachetelor de amplasamente pentru derularea serviciilor de publicitate standard, atipică (proiecte speciale), pe mobilierul urban (stații de călători dotate cu suporturi publicitare etc).

Apreciem că există suficiente avantaje de natură economică și financiară pentru autoritatea publică locală care justifică realizarea serviciului de publicitate și afîșaj și delegarea gestiunii acestuia Companiei Municipale Publicitate și Afîșaj București SA. Compania își va asuma în totalitate responsabiltatea realizării serviciului în condiții de profitabilitate, asigurând surse financiare suplimentare de alimentare a bugetului municipalității.

5.2. Motive sociale

Atât publicitatea cât și relațiile publice joacă un rol tot mai important în viața socială, fiind indisolubil legate de comunicarea de masă. al cărei impact atât asupra individului cât și a societății în ansamblu, sunt binecunoscute. Ele sunt expresii ale unor paradigme economice, sociale și chiar politice și se bucură de sprijinul unui aparat teoretic din ce în ce mai sofisticat. Publicitatea și relațiile publice au împrumutat și adaptat cu succes concepte, teorii și tehnici din științele sociale și în special din sociologia opiniei publice, psihologia aplicată, antropologie, management, retorică și analiză statistică. Acestea se folosesc "de instrumente teoretice care le permit să analizeze și să înțeleagă individul in relațiile sale cu propriile dorințe și motivații, in interacțiunile sale cu ceilalți din societate. în percepția pe care o are asupra mijloacelor de comunicare și a modurilor de reprezentare a acestora" . (Guv ot. 1992 )

Dacă la început publicitatea lucra mai mult intuitiv, informativ, bazându-se pe geniul unor creativi de excepție, tendința actuală estg.de a se baza din ce în ce mai mult pe cercetare. Obiectivul este de a facelumina unor "tehnologii de comunicare” fundamentate științific, bazate pe un aparat conceptual-solid și o abordare strategică.

Deși la prima vedere publicitatea pare a ține mai degrabă de marketing (deci de științele economiei) decât de sociologie sau psihologie - așa cum afirmă chiar unii autori de marcă - cum ar fii P. Kotler și \V. Mindak (1978) - tot mai mulți specialiști în domeniu apreciază că publicitatea se revendică mai degrabă din sociologia comunicării și din psihologia aplicată.

Prin efectele pe care publicitatea și relațiile publice (datorită faptului că sunt vehiculate de tnass media) le au asupra individului și structurilor sociale, acestea au devenit factori care influențează semnificativ viața socială, inducând chiar schimbări majore. Astfel. în țările dezvoltate economic, nici o decizie politică sau socială importantă nu este luată fără consultarea specialiștilor în comunicare și tară a se avea în vedere efectele asupra opiniei publice.

Cum influențează publicitatea obicieiurile de achiziționare ale consumatorilor? La această întrebare a încercat GfiK România să găseacă răspuns, prin două studii la nivelul anului 2011. realizate pentru IQads - un studiu în panelul online pe 500 de respondenți și un studiu Ontnibus pe 1000 de persoane. Conform studiului. 78% dintre locuitorii din mediul urban declară că au preluat comportamente din reclame. 73% preluând cuvinte, expresii și glume folosite în reclame - un comportament întâlnit mai degrabă la barbați și la tinerii cu vârstele cuprinse între 15-24 de ani. Totodată. 36% dintre respondenți consumă un produs așa cum este recomandat sau arătat în reclamă sau se comportă în același fel cum o făceau și personajele din reclamă. Persoanele cu educație superioară sunt mai deschise la mesajele comportamentale din reclame și afirmă în mai mare măsură că au consumat un produs așa cum era consumat în reclame.

Originalitatea și mesajul reclamei sunt mai apreciate de persoanele cu studii superioare. De asemenea, povestea reclamei este mai importantă pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-24 ani și mai puțin importantă pentru persoanele mature (45-55 ani), probabil mai preocupate de beneficiile concrete ale produsului.

Reconectarea publicității românești la cea internațională s-a produs la începutul anilor '90. odată cu apariția primelor agenții de publicitate. Prima agenție de publicitate din România a fost Centrade. înființată în mai 1990. iar primele contracte de publicitate au fost bartere de media. Au urmat apoi Graffiti Advertising Agency. înființată în 1991. care a pornit ca agenție de intermediere de media (media broker) oferind și serv icii de creație.

Omniprezența mass-mediei face ca nimeni să nu poată scăpa de influența publicității. Rod al unor intense studii demografice, psihografice. geografice, comportamentale, publicitatea modelează modul de a înțelege viața, lufh^âpjpî^ai-i^existeiiță în special in privința motivațiilor, criteriilor de selectare și a comportamentului    ndirect. dar puternic, asupra societății.    419


Funcțiile publicității al căror rol esențial este de a informa și dya convinge potențialul' client să achiziționeze. în condițiile concurenței acerbe, publicitatea înțearpă tot mai mult să seducă, cultivând orgoliul, stimulând nevoi artificiale și prezentând realitatea într-o manieră care îl face pe consumator să aleagă mai devreme și mai mult decât trebuie.

Literatura de specialitate consemnează ca principale funcții ale publicității:

>    funcția de comunicare, de informare și transmiterea de informații:

>    funcția economică:

>    funcția socială:

>    funcția politică:

’r- funcția persuasivă:

>    funcția culturală.

Funcția socială derivă din faptul că publicitatea este unul din factorii care influențează semnificativ atât indivizii, cât și instituțiile sociale. Indivizii primesc prin intermediul publicității, pe lângă informația de tip comercial, și o cantitate imensă de ..informație tăcută" privind regulile sociale generale acceptate, atitudini, roluri. Astfel, publicitatea oferă modele de comportament social. Ea mărește gradul de integrare socială prin oferirea de modele de valori de comportament validate de către comunitate, creează noi moduri de viață, facilitează răspândirea unor valori universale sau specifice anumitor spații culturale.

Publicitatea facilitează, de asemenea, disimularea rapidă a ideilor noi și a inovațiilor tehnice, de care profită ulterior Întreaga societate. Publicitatea este acuzată adesea că influențează în mod negativ indivizii și societatea prin faptul că determină sau alimentează conflicte sociale, poate produce frustrări sau chiar resentimente, creează false nevoi sau generează confuzie.

Privit ca mijloc transmitere a mesajului în spațiul public, afișajul este decisiv pentru reușita acțiunilor publicitare. Agențiile de publicitate care folosesc comunicarea publică în strategiile de marketing împing lucrurile la extrem pentru captarea atenție și introducerea mesajelor tară a pune pe primul plan securitatea cetățenilor și normele legale privind afișajul publicitar, electoral sau orice altă formă de afișaj,'reclamă. inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice.

In prezent, verificările privind respectarea normelor legale priv ind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj,'reclamă. inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice sunt realizate de Serviciul control disciplina în construcții, serviciu organizat în cadrul Poliției locale a municipiului București (SPLMB). SPLMB este organizat în cadrul Direcției Generale de Poliție LcKalăl șyCoptrol. care este o instituție publică de interes local, cu personalitate

CONFORM CU OR1GSNĂLUL

poliție locală și control privind principalii indicatori de performanță înregistrați în perioada 01.01 -30.09.2017 (comparativ cu anul 20161. în anul 2017 au fost desființate un număr de 32 de structuri publicitare. în creștere cu peste 50% față de anul 2016. când au fost înregistrate un număr de 21 de astfel de cazuri.

In consecință, din punct de vedere social, publicitatea și afișajul stradal au implicații în ceea ce privește mesajul transmis către populație precum și asupra suportului publicitar, astfel că asigurarea securității populație trebuie privită și din punct de vedere psiho-sociologic.

5.3. Motive de mediu

Activitățile propuse a se desfășura în cadrul serviciului vor trebui să respecte normele în vigoare privind protecția mediului. Nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați negativ în mod direct de către serviciul prestat. Cu toate acestea, trebuie ținut cont de impactul materialelor și a materiei prime utilizate în fabricarea echipamentelor publicitare care vor fi folosite de Compania Municipală Publicitate și Atișaj București SA și de impactul acestora asupra mediului, atât la momentul fabricării lor, dar și după finalizarea ciclului de viață al acestora (ciclu nu foarte lung ținând cont de industria publicitară), când practic ajung un deșeu. cu multiple posibilități de reciclare. Pe lângă aceste posibile impacturi mai există un alt impact care nu ține de mediul înconjurăror, ci de mediul construit, prin gradul de poluare al mediului construit, deci al mediului în care omul trăiește zi de zi.

Poluarea vizuală înseamnă prezența în câmpul vizual a unor implanturi create de om. aflate în dizarmonie cu peisajul și promovând mesaje cu caracter excesiv, depresiv sau subversiv. Doar intervențiile umane în peisaj pot avea caracter vizual nociv. Dizannonia cu peisajul (natural sau artificial) poate apărea la diferite nivele: dimensional, formal, cromatic și textural. Dizannonia dimensională se referă la plasarea de elemente artificiale de dimensiuni mult superioare dimensiunii de baza a majorității elementelor indigene sau pasului ritmului vizual al zonei. De exemplu, un banner uriaș care acoperă în întregime un bloc cu zece etaje poluează zona caracterizată de dimensiunile ferestrei ca element vizual de bază. L'n efect nociv îl are și un panou publicitar plasat la marginea unei păduri și care are o lungime mult mai mare decât trei-patru distanțe dintre doi copaci alăturați, distanța dintre doi copaci fiind pasul ritmului vizual.

Dizannonia formală vizează prezența unor elemente artificiale de forme vizual-dure precum pătrate, dreptunghiuri sau stele într-un peisaj caracterizat de forme vizual-moi. cum sunt formele naturale, respectiv rotunjite. Dizannonia cromatică se referă la contrastul puternic și nejustificat estetic dintre


întâlnește în zonele rezidențiale unde culorile \ ii ale afișelor pub

atrage privirea, sunt în contrast cu culorile palide, odihnitoare ale clădirilor.

Poluarea vizuală se adaugă celorlalți factori poluanți și începe să fie tot mai mult o problemă. Unele state au început deja să lupte împotriva poluării v izuale prin intermediul unei legislații corespunzătoare, multe ajungând să ducă adevarate războaie juridice și administrative cu finitele care nu renunță la reclamele care sufocă zidurile, fațadele magazinelor sau autobuzele, ajungând să fie agasante și obositoare.

Orașul Beijing este unul dintre pionierii acestui efort concertat de eliminare a publicității stradale ilegale și de limitare a celei aprobate. Noi reguli din metropola chineză cer ca orice firmă sau organizație să își prezinte mai întâi proiectul de reclamă stradală unei comisii pentru aprobare. Reclamele ilegale sunt distruse dacă nu obțin aprobări.

în unele state ale Americii există legi care limitează numărul de rclame stradale și dimensiunile acestora în funcție de spațiul și numărul de case în zonă. Sunt limitate drastic și dimensiunile maxime ale panourile de reclamă, cele gigantice din trecutul recent riscând să fie în scurt timp doar o amintire. Când companiile mai mari sau mai mici s-au unit împotriva acestei decizii, argumentul legal și oficial a fost că este suficient în acest caz criteriul estetic, iar noua lege nu afectează în nici un fel drepturile proprietarilor.

în Marea Britanie - și în multe alte părți ale Europei - opinia publică este de părere că publicitatea poate fi făcută în mai multe feluri, iar creșterea sau scăderea cifrei de afaceri nu depinde direct de dimensiunile și numărul reclamelor, mai ales a celor stradale.

în Cehia, datorită creșterii rapide a numărului de reclame de neon și finne luminoase de tot felul, a fost necesară adoptarea unei legi care să limiteze efectele unei alte forme de poluare v izuală, cea luminoasă. Adversarii acestui tip de poluare susțin că datorită creșterii numărului spațiilor iluminate exterior din surse artificiale, este tot mai greu să se ajungă la un echilibru, starea de spirit a cetățenilor, dar și a faunei (păsări în special, dar și insecte) fiind profund afectată.

Poluarea cu plastic și produse chimice. Banner-ul, mesh-ul și baccklit-ul sunt materiale plastice produse din doi compuși chimici: poliester și vinii. Ceea ce oferă rezistență materialului este țesătura din poliester de tip matrice. Vinilul se folosește în stare lichidă și este alcătuit dintr-o serie de produse chimice. în principal clorura de vinii și un plastifiant. Plastifianții sunt utilizați ca agenți de dedurizare care oferă flexibilitate adaugată. pot fi monomerici sau polimerici. Utilizarea plastifianților de tip polimeric conferă produsului finit o mai bună rezistență în timp față de cei de tip monomeric (aproximativ 1 an). '    .

Backlit film este un film de poliester transparent cu un strat mat pe spate care contribuie la obținerea, unui contrast foarte mare și o definiție foarte bună a culorii. Aplicațiile cele mai comune ale backlit filmului sunt: casete luminoase, display-ere iluminate din spate.

Toate aceste sunt personalizate prin utilizarea de cerneluri rezistente pe bază de solvent sau pe bază de apă (mai rar deorece sunt mai puțin rezistente la intemperii). Pe piețele actuale de cerneală pentru sisteme digitale, vopselele pe bază de apă și pigmenții sunt materiale care au devenit proeminente și reprezintă aproape 100% din cerneala folosită în toată lumea. Sistemele de cerneală bazate pe vopsea și cele bazate pe pigment sunt apoase, adică sunt pe bază de apă. Neprotejate, aceste sisteme de cerneală pot fi folosite pentru printuri indoor. Pentru aplicațiile outdoor sau pentru a crește durabilitatea prințului, acesta trebuie laminat. Din motive de costuri și posibilități tehnologice, majoritatea imprimantelor de format mare folosesc cerneală pe bază fie de vopsea, fie de pigment. în special pentru printuri outdoor. Pentru acestea din urmă se utilizează și cerneala UV. Cerneala UV este compusă din oligomeri (poliesteri uretan și poliesteri epoxy. dar mai ales poliesteri acrilici): monomeri foarte lichizi (în general acrilici) care acționează ca agenți de diluare pentru a reduce \ âscozitatea; pigmenți care acționează ca și culori: diverși aditivi (stabilizatori, agenți thixotropici. corectori de tensiune a suprafețe, etc.) și fotoinițiatori.

Ce se întâmplă când toate aceste materiale nu mai sunt utilizate? Poliesterul este un produs chimic format din numeroase molecule de ester. iar vini Iul este un radical organic, nesaturat, obținut prin îndepărtarea unui atom de hidrogen din molecula etilenei. Pe scurt, bannerele publicitare conțin substanțe chimice care în timp se infiltrează în sol. în plus. numărul acestor materiale publicitare este foarte mare. iar durata lor de viață - foarte scurtă. Ideal ar fi ca bannerele să fie reciclabile.dar momentan nu avem aceasta soluție în România.

Policlorura de vinii contribuie la poluarea aerului atunci când deșeurile ajung în inceneratoare. Principalul risc pentru mediu se datorează deversărilor accidentale prin pătrunderea rapidă în atmosferă, prin evaporare. Din această cauză, poluarea solului și a apelor de suprafață și subterane este puțin probabilă. în aer, substanța ca atare, se descompune în câteva zile cu formare de compuși cu risc ridicat pentru om. animale și plante. în contact cu suprafețele încălzite se autoaprinde. iar contactul cu flacăra deschisă produce explozii puternice. Vaporii de clorură de vinii formează cu aerul amestecuri explozive detonante, în anumite condiții.

Majoritatea materialelor polimerice (numite în limbajul comun plastice) sunt derivate petrochimice. însă unele sunt parțial naturale. Relativ ieftine, ușor de realizat, versatile, durabile și rezistente la apă. aceste materiale sunt folosite în absolut doate domeniile și au înlocuit treptat


marea majoritate vine de la produse de unică (sau redusă) folo^mâ^^e care oamenii le utilizează și le aruncă în mai puțin de un an de la producerea lor.

Materialele plastice eliberează chimicale periculoase în sol. după care ajung în pânza freatică și pot afecta speciile care consumă apa. S-a demonstrat că substanțele respective afectează negativ și germinarea semințelor, lucru care. ultimativ, poate ajunge să afecteze și plantele sălbatice, dar și culturile. Similar, substanțe periculoase sunt eliberate din plastice în râuri, lacuri, mări și oceane, afectând multe specii de animale, păsări și pești. Pericolul crește odată cu fragmentarea acestora -pentru că multe bucăți mici sunt ingerate și au un impact negativ asupra proceselor naturale care au loc în organism. Biodegradarea (de către microorganisme), atunci când are loc, eliberează metan - un gaz cu puternic efect de seră care își aduce contribuția la încălzirea globală.

Evident, ciclul negativ nu se oprește aici. pentru că toate procesele de mai sus ajung să afecteze și sănătatea omului, direct sau indirect. Iar la asta se mai adaugă și urâțirea mediului în care trăim - urâțire pe care o putem observa ușor pe străzile orașelor noastre, în parcuri și spații verzi, dar și pe malul apelor sau la munte.

Cernelurile pe buză de solveați - sunt cerneluri cu rezistență mare la expunere outdoor (până la 5 ani), dar au la bază amestec de pigmenți organici sau anorganici, rășini, solvenți și aditivi. Solvenții conțin etanol. acetat de etil, propanol etc. . ca atare trebuiesc luate măsuri specifice pentru depozitarea deșeurilor provenite de la utilizarea acestor vopseluri. Tehnicile de imprimare serigrafică și tampografică UV sunt considerate tehnici de imprimare prietenoase cu mediul, deoarece cernelurile UV nu conțin solvenți.

Managementul deșeurilor. Conform reglementărilor CE cât și celor naționale, recuperarea deșeurilor reciclabile reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile necesare trebuie să genereze cea mai eficientă metodă de recuperare și reciclare, ținând cont de tipurile de deșeuri, de sursele de deșeuri și de compoziția diferită a deșeurilor.

Cea mai mare parte a produselor din plastic sunt obținute din petrol, o resursă naturală limitată. Materialele publicitare outdoor sunt și ele un consumator al acestei resurse. în prezent, există peste 40 de tipuri de plastic, fiecare cu o compoziție chimică și cu proprietăți diferite care le fac potrivite pentru o anumită utilizare.

Reciclarea produselor uzate și a deșeurilor de materiale publicitare care sunt fabricate din plastic contribuie la conservarea resurselor de petrol. în scopul reciclării, deșeurile de ambalaje din plastic trebuie colectate separat în containere dedicate și, conform legislației pot fi amestecate doar cu deșeuri din metal. După colectare, separare de metal și compactare, deșeurile de materiale publicitare din plastic

sunt transportate pertfrțiprocesare și reciclare. Deșeurile din plastic sunt sortate pe compoziții și culori și

La ora actuală la nivelul serviciului din cadrul PMB care se ocupă d^fmblicitatea și afișajul pe domeniul public al municipiului București nu au existat preocupări pe linie de protecție a mediului. Ca atare este absolut necesar ca Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA să facă propuneri concrete în acest sens, atât pe linie directă de protecția mediului prin utilizarea unor materiale cât mai puțin nocive și prietenoase cu mediul, dar și pe linie de reciclare a deșeurilor de materiale plastice provenite de la dezafectarea instalațiilor publicitare. Este totodată necesară o strategie coerentă, adecvată politicilor CGPMB de reducere a efectelor asupra mediului în general și, în special, pe de o parte, de îmbunătățire a reciclării deșeurilor din materiale plastice, iar pe de altă parte, de asanare a municipiului București de poluarea vizuală, din ce în ce mai prezentă și mai inconfortabilă pentru cetățenii orașului.

6. Procedura de delegare a gestiunii serviciului publicitate și afișaj

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art. 2 lit. a, acestea sunt definite ca reprezentând ..totalitatea acțiunilor și activ ităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date. potrivit legii. în administrarea altor servicii publice locale".

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte, în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept. Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ -teritoiiitlef /
Potrivit prev. art. 10 din OG nr. 71/2002. gestiunea Serviciilor de^dministrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare.

Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, cum este cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art. 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

"(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează. în totalitate sau numai în parte. în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori

fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a-) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale. înființate de autoritățile

administrației publice locale;

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat, intern sau extern:

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt. public și privat."

înființarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA are un scop de interes public. în conformitate cu prevederile art. 36. alin. (1). alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui articol 36 - Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul locul are inițiativă și hotărăște, in condițiile legii. în toate problemele de interes local, cu

excepția celor care suni date prin lege in competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliu! local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnicate către cetățeni: [...]

(6) In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 12 j lit. d). consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și in condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea

serviciilor publice de interes local privind: [...]

8.    situațiile de urgență:

9.    protecția și refacerea mediului: [...]

11. dezvoltarea urbană: [...]

16.    activitățile de administrație social-comunitară:

17.    locuințele sociale și celelalte unități locative aflate in proprietatea unității adminislrativ-teritoriule sau în administrarea sa: [...]

19. alte servicii publice stabilite prin lege. "

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

republicată, cu modificările gi completările ulterioare, studiul de oportunitate însotit de întreaga

documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare CG.MB.

CG.MB poate decide în baza studiului de oportunitate dacă va asigura serviciul de administrare a domeniului public și privat prin forțe proprii prin gestiune directă sau daca va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator prin delegarea gestiunii. în baza unui contract de delegare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CG.MB. în conformitate cu regulamentul-cadru. respectiv cu caietul de sarcini-cadru. elaborate de AMRSP.

In ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt furnizate.'prestate activitățile Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA. acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate. în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanței Guvernului nr. 21 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. Legii nr. 273.2006 privind fițțanțole^publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârii de

Guvern nr. 1703,din

domeniul public al statului. Hotărârii de Guvern nr. 76/2011 privind npdîîioaitaTtotărarii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunuriloWitt-domeniul public al statului și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

înființarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la aii. 35:

" [...] (2) Aittorită(ile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, in numele fi în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz. in condițiile lefii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea. în numele fi in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură fi pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in condițiile lefii. "

Cadrul legal este definit de normele de drept enumerate mai sus. la care se adaugă Ordonanța de L'rgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I. nr. 883 din 14 decembrie 2011.

Apreciem că față de nonnele legale enumerate mai sus. gestiunea indirectă a serviciului de publicitate și afișaj se poate face tară a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP. fără licitație publică, în temeiul an. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016 și a următoarelor texte de lege enumerate în continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:

Legislația europeană

3.1.    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

3.2.    Directiva 2014/24/L'E a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 pricind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016:

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. publicată în M.O. nr. 423'06.06.2016:

■    Legea nr. 99/2016 pric ind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390'23.05.2016:

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394 '2016. publicată în M.O. nr. 423 06.06.2016:

■    Legea nr. 100/^0 pricind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în


Z A

oin^aieți nr. 392/2016: \\

A■ Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională, adică orice persoană fizică și'sau juridică a unui stat membru al Uniunii Europene beneficiază de toate sursele dreptului comunitar. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că-legislația europeană conferă cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre drepturi și obligații pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus. nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii și persoanele juridice.

Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care. în pofida opoziției unor state membre, a stabilit în Cazul 26/62. Van Gend & Loos, aplicabilitatea directă a întregului drept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apără drepturile cetățenilor și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național1.

Directivele 2014/23/UE' și 2014/24/UE3 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor "in house". care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT. gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în mod direct, tară licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor ..in house".

Operatorii ..in house" sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT. în reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control al operatorului ..in house" similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ. îndeplinirea condițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT.Condițiile de control prezumă existența unui control al operatorului ..in house" similar celui exercitat asupra propriilor servicii.

Menționăm că operatorul ..in house” este o societate comercială care prestează activitățile economice corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al CAT delegate, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.

Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Menționăm că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice. în vigoare de la 21 iulie 2017. s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1. nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu următoarea modificare: la articolul IIpunctul 27, articolul 52 se abrogă.

Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consiliului Concurenței, în contextul în care avizul acestuia nu mai este necesar pentru delegarea gestiunii prin atribuire directă unui operator înființat de Municipiul București prin CGMB.

Dacă analizăm HCGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA. raportat la prevederile legislației specifice aplicabile, observăm următoarele:

> Conform art. 36 din Legea nr. 100/20164. gestiunea indirectă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți în același act normativ, dar cu anumite excepții privind delegarea/concesionarea serv iciului unei societăți comerciale înființate de UAT:

Extras LEGE 100 19/05/2016 a concesiunilor de servicii

Articolul 36


'77/ Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a)    entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice in cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

<2) In sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. tl) lit. a/ exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată in același mod de către entitatea contractantă respectivă.

<3) Excepția prevăzută la alin. tl/ se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul ari. 10 alin. tl) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, in conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(4) Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) Ut. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. tl). în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții;

a) entitatea contractantă în sensul art. l'J alin. 11) lit. at exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau șervicii: '

31

bl mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate in vederea îndeplinirii sarcinilor care ii sunt încredințate de către entitățile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași entități contractante:

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto. dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, in conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

[■■■]

Articolul 117

La data intrării in vigoare a prezentei legi se abrogă:

a)    Legea parteneriatului public-privat nr. 178.201(1. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea

I. nr. 6~6 din 5 octombrie 2010. cu modificările și completările ulterioare:

b)    Hotărârea Guvernului nr. "l:200~ pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute in Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34-2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea 1. nr. 98 din 8 februarie 200~t

c)    orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative."

Rezultă că pentru a fi încredințat direct de către Municipiul București contractul de delegare a serviciului de administrare și exploatare a publicității și afișajului de pe domeniul public al Municipiului București, fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP și fără licitație publică, operatorul către care se încredințează serviciul trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiții:

1.    Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA să fie o societate înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - condiție îndeplinită;

2.    Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA să desfășoare exclusiv activități din sfera furnizării.prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat al CAT destinate satisfacerii nevoilor de interes public general, pe raza de competența a Municipiului București - condiție îndeplinită:

3.    CGMB să exercite asupra Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii - condiție îndeplinită:


4.    mai mult de 80% din activitățile Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către CGMB care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de CGMB - condiție îndeplinită:

5.    să nu există participare privată directă la capitalul Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA. cu excepția pârtieipațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de v eto. dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale. în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate - condiție îndeplinită:

6.    să nu existe participare privată la capitalul social al societății, acesta fiind deținut în totalitate de CGMB - condiție îndeplinită dacă luăm în considerare faptul că Municipiul București este asociat unic și la Service Ciclop SA. deci nu ar exista participare privată la capital al noii societăți, iar în final Municipiul București deține tot capitalul social al noii societăți.

Societatea Service Ciclop SA are CCI 11573879 și este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999. Din datele comunicate de Oficiul Registrul Comerțului se confirmă că Service Ciclop SA are ca acționar unic Municipiul București prin CGMB.

în concluzie, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru delegare prin atribuire directă a serv iciului de administrare și exploatare a serviciului public de publicitate și afișaj în municipiul București, față de prevederile:

•    Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 123 din 20 februarie 2007. cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001:

•    Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 618 din 18 iulie 2006. cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare Ia 01 ianuarie 2007:

•    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I. nr. 883 din 14 decembrie 2011. intrată în vigoare la 14 decembrie 2011:

•    Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 392 din 23 mai 2016. intrată în vigoare la 26 mai 2016:

•    Ordonanței Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicatei în Monitorul Oficial partea I. nr. 86 din 1 februarie 2002. cu modificările și

•    Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentsuajfrobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 1020 din 21 decembrie 2006. intrată în vigoare la 21 decembrie 2006:

•    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 manie 2011. intrat în vigoare la 17 martie 2011.

7. Matricea SWOT a delegării gestiunii serviciului publicitate și afișaj în municipiul București

Puncte tari

încredințarea administrării spațiilor necesare pentru publicitate și afișaj din București în responsabilitatea operatorului delegat.

Menținerea autorității nemijlocite a CGMB asupra activităților delegate.

Reducerea costurilor din perspectiva autorității locale prin implementarea unui management adecvat al costurilor. Posibilitatea unei gestionări adecvate a riscurilor de către autoritatea locală și de către operatorul delegat prin partajarea acestora și implementarea de măsuri de contracarare a manifestării lor.

Reducerea poluării vizuale din București printr-o politică coerentă a CGMB. susținută de un serviciu public de calitate.


Puncte slabe

CGMB, în virtutea exercitării nemijlocite a tuturor competențelor și responsabilităților care îi revin potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice. respectiv administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. își va asuma o serie de riscuri de natură financiară în susținerea operatorului.

Pe termen scurt sau mediu, costurile de capital ale operatorului delegat pot fi semnificative ca volum. în condițiile dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activității.

Inexistența unui inventar al spațiilor publicitare aflate pe domeniul public al municipiului București și necunoașterea potențialului economic al acestora.
și creșterea costurilor pentru CGMB.

•    Existența multor echipamente publicitare, unele de mari dimensiuni aplasate pe monumente arhitecturale sau istorice sau pe spații verzi și scăderea valorii \izuale și turistice a municipiului București.

•    Existența suporturilor publicitare amplasate în zone de trafic intens care pot împiedica atât traficul pietonal cât și buna vizibilitate a semnelor de circulatie/semafoare etc. putând genera incidente și accidente.

•    Influențe politice, juridice, economice pentru accesul publicității outdoor în arealul arhitecturii stradale și a spațiilor verzi aflate în administrarea PMB.


pe termen mediu și lung.-. a PMB și alinierea la politicile ecologice ale Uniunii Europene.

•    Recuperarea integrală a componentelor reciclabile printr-o politică de mediu coerentă.

•    Punerea în valoare a potențialului turistic al municipiului București, atragerea unui număr mare de turiști prin crearea unui ambient plăcut, natural și ecologic

•    Sistematizare repartizării suporturilor publicitare la nivelul Bucurestiului cu impact asupra bunei exploatări a tuturor zonelor apartinand domeniului public care sunt pretabile activitatii de publicitate OOH

•    Stabilirea tuturor locațiilor unde se pot amplasa astfel de suporți, respectând toate normele legale în vigoare.


8. Durata estimată a contractului de delegare

Durata derulării unui astfel de contract trebuie fixată ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a operatorului. în așa fel încât să nu limiteze libera concurență mai mult decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate investițiilor.

De regulă, durata maximă a unui contract de delegare nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar operatorului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

1 Față de raționamentele juridice făcute în cele ce preced, propunem ca durata contractului să nu

i

! depășească 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în urma renegocierii prevederilor I contractuale.    x\ /9. Nivelul redevențeiConform art. 13 alin. (7) din OG nr. 71/2002 cu modificările și completările ulterioare: "Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public p privat cuprinde in mod obligatoriu-.

g)    indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serv iciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;

j)    nivelul redevențelor;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului:

q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat:

Propunem ca nivelul redevenței care urmează să fie plătit de companie către CGMB să fie stabilit prin contractul de delegare al serviciului.

Facem precizarea că în conformitate cu prerogativelor care îi revin, Consiliul General al municipiului București stabilește, prin HCGMB, nivelul redevenței pentru utilizarea infrastructurii de prestare a serviciului.

10. Matricea riscurilor pentru gestiunea indirectă a serv iciului publicitate și afișaj în municipiul București

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activ itățile specifice serviciilor de administrare a domeniului

public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de

serv iciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile * v * /

tehnice, raporturile operatentqtilrz^ori. precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii

serviciilor fumizate/pre^t^rt\l0. atin (3)). Astfel, exigentele la care trebuie să răspundă un operator

I !    ‘

care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municip^ntat^f căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare, sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat ser\ iciul prin câștigarea licitației.

Repartiția riscurilor din punct de \edere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul următor.

Tabel 2 Matricea riscurilor pentru gestiunea serviciului publicitate și afișaj in municipiul București

Categoria de    Descriere
Risc

Consecințe


u

Zi

3

u

**

u

)3

3

u

3

O

X

O

"w

*u

>3

u

3

c

C

>3

X'

L

SI

3

u,

*3

SI

22

Q

O

O

u

£

A

5J

»

w

>3 *-=•<£


Riscuri de planificare și proiectare

Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


în situația în care modul de Dotarea tehnică neadecvată a atribuire a gestiunii operatorului poate conduce la serviciului se realizează prin scăderea drastică a calității delegare directă, către o serviciului și la prestarea companie înființată de acestuia cu anumite costuri municipalitate, trebuie să se supradimensionate acorde o mare atenție dotării

tehnice necesare pentru

prestarea, în condiții de

eficiență, eficacitate și

economicitate, a serviciului.

Utilizarea de materiale de slabă calitate


Creșterea    costurilor

investiționale sau de operare ca urmare a utilizării unor materiale de calitate inferioară.


Creșterea costurilor de operare/investiționale și în anumite situații, apariția unor blocaje în furnizarea serviciului. pe anumite perioade de timp.


Riscuri de întreținere și operare
Creșterea costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații


Creșterea costurilor totale ale operatorului.Creșterea costurilor totale ale operatorului.
ho


CONFORM CU ORIGINALUL

mari decât cele

planificate

în    BVC

previzionate

(planificat).

Deteriorarea

Refacerea

spațiilor

Creșterea    costurilor

X

spațiilor

publicitare amenajate.

operatorului.

publicitare

amenajate

Veniturile Operatorului și cererea aferentă

Condiții

Capacitatea

scăzută de

Diminuarea    veniturilor

X

nefavorabile ale

finanțare a

serviciului din

operatorului, ca urmare a

mediului

partea PMB.

scăderii    capacității    de

economic pe

susținere a serviciului din

plan local

punct de vedere financiar de

către PMB.

Inflația

Un nivel

neprevăzut al

Afectarea    echilibrului

X

inflației.

financiar al operatorului.

Amenajări

Amenajări

și exploatări

Reducerea    drastică    a

X

publicitare

ilegale de spații publicitare

veniturilor operatorului.

ilegale

pe domeniul public.

Riscuri financiare


Schimbări    Anumite schimbări la nivel Modificarea cadrului general

politice    politic ce pot influența de prestare a sen iciului.

cadrul general de prestare a serviciului publicitate și afișaj.

Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea sen iciului

Lipsa definirii și delimitării clare a activităților din cadrul seniciului


Lucrările sau operațiunile Alocarea arbitrară a costurilor realizate    nu sunt clar pe activități,

definite    și descrise. în

vederea delimitării acestora.

Lipsa

indicatorilor de performanță ai seniciului


Externalizarea masivă a serv iciilor de amenajare și întreținere spații publicitare, prin încheierea unor acorduri-cadru pe mai mulți ani, cu valori foarte mari, fără o analiză

comparativă a

costurilor

acestora


Nu sunt stabiliți indicatori de performanța care să stea la baza fundamentării solicitării de fonduri, respectiv utilizării acestora.

Nu sunt stabiliți indicatori de performanță tehnici și economici pentru serviciile extemalizate. Contractarea se face pe termen lung fără posibilitatea denunțării unilaterale datorită unei calități scăzute a sen iciului


Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate ale operatorului în condițiile în care serviciul public încă nu se autofinanțeazâ.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate ale operatorului în condițiile în care serviciul public nu se autofinanțeazâ integral.


iNefundamentare a economico-calitativă a sumelor pentru investiții


Documentare sumară, întocmită prin completarea unor formulare de deviz, a unor planșe ale amplasamentului și schițe sau fotografii cu mobilierul stradal.


Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate ale operatorului în condițiile în care serviciul public nu se autofinanțeazâ integral.


Fundamentarea sumelor pentru investiții nu are la bază date concrete privind locații stabilite pe zone și adrese precise.

Finanțare

suplimentară


Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute. în vederea    asigurării

continuității serviciul ui.


Indisponibilitate a PMB de a finanța serviciul


Modificarea

dobânzilor

bancare


Primăria municipiului București nu mai are capacitatea financiară de a suporta serviciul pentru asigurarea unui nivel corespunzător de calitate a serviciului.

Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ valoarea finanțărilor prin credite asumate de operator.


în conformitate cu ROF-ul serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în care pot f acordate finanțări suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.

Pot apărea anumite blocaje în X prestarea calitatea scădea ca faptului publicitate


serviciului sau acestuia poate o consecință a că serviciul și afișaj este


finanțat de la bugetul local.

Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.


Schimbări

legislative

generale


Risc legal și de politică a PMB

Legi.    ordonanțe.    Exigențe

reglementări care afectează modalității prestarea serviciului față de serviciului.


noi asupra de prestare a
O.-11.Concluzii și recomandări


în urma analizei opțiunilor de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect administrarea, exploatarea și întreținerea spațiilor destinate publicității și afișajului aflate în administrarea Primăriei Municipiul București a rezultat concluzia de a recomanda delegarea gestiunii prin negociere directă unui operator cu capital al unității administrativ-teritoriale în care se dorește dezvoltarea serviciului, respectiv municipiul București, din unnătoarele motive:

1.    CGMB poate atribui direct Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA. companie înființată de CGMB. contractul de delegare a gestiunii servicului public publicitate și afișaj în municipiul București. în condițiile asigurării dotării corespunzătoare a acesteia cu mijloace materiale și umane, astfel încât începând cu 01.01.2018 să fie capabilă să furnizeze serviciul în București.

2.    Dotarea tehnică a Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București SA în calitate de operator, trebuie să se realizeze într-o manieră care să îi pennitâ acestuia să obțină licențele și avizele necesare prestării serviciului, până la momentul încheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului.

3.    Analiza informațiilor privind starea actuală a activităților de publicitate și afișaj pe spațiile aliate în administrarea PMB. în corelare cu cerințele tehnice și reglementațive privind indicatorii de calitate, de mediu și sociali arată necesitatea, dar și posibilitatea, efectuării unor procese imestiționale de reabilitare, modernizare, pe de o pane. în scopul realizării unui serviciu calitativ la nivel european care să conducă la creșterea calității vieții locuitorilor orașului, iar pe de altă parte, pentru îndeplinirea cerințelor europene referitoare la spațiile publice outdoor în municipiul București.

4.    Evaluarea performanței utilizării fondurilor publice prin aprecierea modului în care sunt cheltuite fondurile bugetului local impune adoptarea și monitorizarea continuă a unei serii de indicatori de performanță (de economicitate, de eficiență și de eficacitate și mai ales de calitate), astfel încât să se stabilească dacă rezultatele obținute pot fi atribuite politicii manageriale a companiei și nu unor circumstanțe independente de aceasta.

3. Un alt aspect sensibil îl reprezintă situația juridică a spațiilor care urmează să fie administrate. Se recomandă inventarierea și evaluarea spațiilor deținute de PMB sub formă de spații publicitare, pentru trecerea în legalitate a acestora.

6. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA \a trebui să echilibreze obiectivele sale economice cu obiectivele sociale și de mediu ale autorității locale, obiectite impuse de necesitatea asigurării unui servicii*- publjc^cafe să corespundă exigențelor la nivel european, dar și exigențelor
beneficiarilor săi (cetățenii municipiului București). Pentru a atinge obiectivele de creare a'valorii publice și de extindere. Compania Municipală Publicitate și Afișaj București SA ar trebui să funcționeze în concordanță cu o serie de linii directoare, astfel:

a.    Compania trebuie să fie administrată și gestionată în mod activ de către autoritatea locală prin stabilirea unei misiuni și a unor obiective clare, legate în primul rând de obiectivele și rezultatele sociale dorite pentru administrarea spațiilor pentru publicitate și afișaj în București.

b.    Calitatea de proprietar și de management activ necesită ca aceia care își asumă aceste roluri. în special consiliul de administrație și conducerea executivă, să îndeplinească condiții de capacitate organizatorică, capabilitate profesională și angajament față de integritate.

c.    Compania trebuie să asigure transparența activității desfășurate prin raportări ale performanței periodice, de calitate și de încredere. Acest lucru excede simplele raportări financiare, impunând o raportare integrată: economică, financiară, socială, de mediu etc. Acest lucru contribuie la consolidarea încrederii între autoritatea locală (proprietar) și cetățeni.

d.    Este necesară crearea unui echilibru intem-e.xtern adecvat: ca orice organizație, compania municipală trebuie să dezvolte și să mențină o bună gestionare internă pentru a maximiza eficiența și eficacitatea în condiții de economicitate. Ar trebui să utilizeze inovații tehnologice pentru a furniza servicii care să răspundă nevoilor comunității în cadrul unor bugete restrânse și să obțină rezultatele scontate din punct de vedere economic și social.

e.    Compania municipală ar trebui să-și extindă influența externă prin co-crearea de valoare în legătură cu alte părți interesate (holdingul companiilor municipale) și prin stimularea unei bune dezvoltări teritoriale, legate de scopul, misiunea și obiectivele strategice ale autorității locale.

în final se impune precizarea că prezentul studiu nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul acestuia s-a precizat în mod expres că operatorul căreia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București.CAPITOLUL I
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Alt. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității operatorului serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a serv i drept documentație tehnică și de referință in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

Art. 4

Termenii și expresile din prezentul caiet de sarcini sunt cele utilizate în Regulamentul de funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București.

CAPITOLUL II

CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINTSTIURE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALA Șl AFIȘAJ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 5

Obiectivul general și obiectivele specifice gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj îl constituie:

a)    inventarierea tuturor amplasamentelor și mijloacelor de publicitate existente pe domeniul public și privat al Municipiului București pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate:

b)    identificarea și stabilirea zonelor de publicitate pe domeniul public și privat al Municipiului București:

c)    stabilirea amplasamentelor și a pachetelor de amplasamente pentru derularea activităților de publicitate standard, publicitate prin orice tip de proiecte speciale și publicitate pe mobilier urban:

d)    identificarea modalității de ocupare a amplasamentelor (închiriere, concesiune, asociere in participație) de către operatorii.economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice și asociații prefeslonk/irtȚupcție de pachetele de publicitate stabilite:

e)    închirierea urtor.^pajii^ăfc^pLÎbli^itale stradală și spații de afișaj stradal pentru publicitatea

temporară:    ..    ■/?f)    aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menținerii mijloacelor de publicitate* respectiv desființării acestora, pe fațadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susținere în raport cu pământul:

g)    gestionarea spațiilor de afișai în mod unitar și asigurarea unui control strict privind protecția mediului, conservarea calității peisajului și a reglementarilor privind calitatea in construcții:

h)    protecția și conservarea mediului natural și construit, precum și a monumentelor și siturilor istorice și arhitectonice. în conformitate cu reglementările legale în vigoare:

i)    eficiența și eficacitatea activ ității de publicitate și afișaj.

Art. 6

Serviciul cuprinde activități specifice administrării și exploatării domeniului public și privat al .Municipiului București privind publicitatea stradală și aflșajul.

Art. 7

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate și aflșaj din Municipiul București asigură administrarea, exploatarea. întreținerea și protejarea spațiilor destinate derulării activităților de publicitate stradală și afișai :

(2)    Bunurile aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile activitățile de publicitate stradala și aflșaj din Municipiul București vor ti inventariate si vor 11 cuprinse in lista bunurilor publice anexată la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat între autoritatea administrației publice locale și operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de gestiune a serviciului se vor include în lista bunurilor anexată și alte bunuri care fac obiectul activității operatorului și vor fi administrate în aceleași condiții în care sunt administrate bunurile publice și private incluse inițial în contract.

Art. 8

Pe parcursul derulării activ ităților, se va urmări eficientizarea exploatării amplasamentelor aflate pe domeniul public și privat al Municipiului București, prin identificarea, inventarierea și monitorizarea eficientă a acestora, prin aplicarea corectă a taxelor și tarifelor precum și prin practicarea unor prețuri eoncurențiale legale.

Art. 9

Bunurile aferente serv iciului public de administrare a domeniului public și privat priv ind activitățile de publicitate stradala și aflșaj din Municipiul București se vor utiliza exclusiv pentru publicitatea stradala și aflșaj.

Art. 10

Obiectivele urmărite în funcționarea serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradala și aflșaj sunt:

a)    creșterea gradului de utilizare a amplasamentelor pentru mijloacele de publicitate:

b)    creșterea gradului de exploatare a spațiilor de publicitate, reclamă și afișaj:

c)    creșterea gradului de încasare a taxelor și tarifelor pentru toate activ itățile specifice de publicitate și afișaj începând cu emiterea autorizațiilor și avizelor de amplasare, utilizarea domeniului public și realizarea publicității prin mijloace de publicitate autorizate.

Art. 11

Emitentul avizelor și autorizațiilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate stradala și afișaj pe domeniul public și privat al Municipiului București este. conform legislației în vigoare, direcția specializată privîțid ămejjăjarga teritoriului și urbanismul din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bu ''    ' " ’liilor locale ale sectoarelor Municipiului București, după caz.

CONFORM Ci ‘


Art. 12

Obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu avute(iix>edere in desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privai privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București sunt:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului:

c)    recuperarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifelor și prețurilor:

d)    ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor:

e)    atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate al societății căreia i s-a delegat serviciul public de administrare a domeniului public care face obiectul acestui caiet de sarcini:

f)    corelarea activităților prestate in cadrul serv iciului public de administrare a domeniului public și privat priv ind activ itățile de publicitate stradală și afișaj cu programele de dezvoltare economică ale Municipiului București:

g)    asigurarea unei utilizări eficiente a bunurilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj de către operatorul serv iciului:

i)    gestionarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport cosl-calitate pentru serviciile prestate prin exploatarea domeniului public și privat încredințat prin contract de gestiune:

j)    controlul periodic al prestației operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciului:

k)    elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță pentru activitatea operatorului în concordanță cu strategia de dezvoltare a activ ităților de publicitate și afișaj.

CAPITOLUL 111

CONDIȚII PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE PUBLICITATE STRADALĂ ȘI AFIȘAJ

Art. 13

Pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate și afișaj din Municipiul București, operatorul va folosi, exploata și conserva întregul patrimoniu încredințat, indiferent de regimul juridic, astfel încât să asigure continuitatea serviciului. Pentru aceasta, va avea în vedere întocmirea programelor anuale de folosire, exploatare și conservare în conformitate cu normele în vigoare privind întreținerea, repararea și reabilitarea bunurilor publice și private ale municipalității.

Art. 14

In desfășurarea activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat, operatorul va avea în vedere să respecte legislația în vigoare, referitoare la protecția mediului, securitate și sănătate în muncă precum și situații de urgență.

Art. 15

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru conservarea patrimoniului public incredințat prin contractul de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publjeiiaieșȚțifișaj din Municipiul București.

«c '    '' ' '


Art. 16

In contractele a căror încheiere o asigură și in care sunt pane. autoritățile administrației publice locale vor urinări. în mod obligatoriu, includerea unor clauze referitoare la:    ' '

a)    condiții de exploatare în siguranță a lucrărilor. în conformitate cu legislația în \ igoare:

b)    condiții privind conservarea patrimoniului public:

O condițiile priv ind protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare:

CAPITOLUL IV DREPTURI ȘI OBLIGAȚII SECȚIUNEA 1

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLIC E LOCALE
Art. 17

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspund față de aceasta pentru:

a)    modul în care gestionează și administrează infrastructura aferentă serviciului public de administrare a domeniului public si privat pentru activități de publicitate și afișai din Municipiul București:

b)    modul în care organizează, coordonează și controlează desfășurarea activităților de publicitate și afișaj în Municipiul București.

Art. 18

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele drepturi:

a)    să verifice, să solicite refundamentarea și să aprobe structura, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul căruia i s-a încredințat administrarea domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj:

b)    să sancționeze operatorul serv iciului în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradală și afișaj. cu excepția situațiilor care nu se datorează acestuia.

Art. 19

Autoritățile administrației publice ale Municipiului București au următoarele obligații:

a)    să asigure un mediu de afaceri concurential și transparent:

b)    să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile publice privind serviciul:

c)    să elaboreze și aprobă documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București:

d)    să aducă la cunoștința publică. în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie serviciile de publicitate stradală și afișaj:

e)    să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune a serviciului:

f)    să emită certificate de urbanism și autorizații de construire pentru amplasarea mijloacelor de publicitate stradală:

g)    să emită avize de amplasare pe durată limitată a suporturilor publicitare atipice și avizează «rafica acestora:

h)    să emită avize de schimbare a graficii pentru firme și suporturi publicitare:

i)    să elibereze certificatele de urbanism, autorizațiile de demolare și sau de construire, precum și alte documente pre'vă^utpde^ege:

j)    să pună în aplicăi'ejvtllIlicVclc'hțediu la nivelul Municipiului București.

k)    să asigure, prin autorizațiile de construire emise și.sau aprobările date. coerența imaginii urbane pentru zonele destinate amplasării mijloacelor de publicitate. potrivit prezentului regulament.

l)    să organizeze procedura privind atribuirea prin concesiune. închiriere sau asociere în participație a amplasamentelor și mijloacelor de publicitate stabilite prin prezentul regulament, pe zone de publicitate și tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

m)    să asigure accesul nediscriminaloriu al tuturor operatorilor economici din domeniul publicității la utilizarea amplasamentelor stabilite prin prezentul regulament.

n)    să păstreze confidențialitatea. în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului sere iciului public de administrare a domeniului public și pricat pricind activitățile de publicitate stradală și afișaj. altele decât cele publice.

SECȚIUNEA 2
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI
Art. 20

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și pricat pricind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București, indiferent de forma de organizare și de forma de proprietate, are calitatea de autoritate contractantă și poate efectua achiziții publice potrivit reglementărilor legale în v igoare.

Art. 21

Operatorul serviciului de administrare a domeniului public și pricat pricind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București are următoarele drepturi:

a)    sa încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora:

b)    sa propună autorităților administrației publice ale Municipiului București ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare:

c)    să sisteze prestarea serviciilor către utilizatorii care nu și-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere. în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată. Reluarea prestării serviciilor se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plății, cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării prestării, fiind suportate de utilizator.

Art. 22

Operatorul desemnat pentru administrarea domeniului public și privat pentru activ ități de publicitate și afișaj în Municipiul București are față de utilizatori următoarele obligații:

a)    să urmărească respectarea regulamentului serviciului de publicitate și afișaj. aprobat de Consiliul General al Municipiului București și să propună eventuala modificare a acestuia în conformitate cu necesitățile dictate de dinamica dezvoltării urbanistice și economice la nivelul Municipiului București.

b)    să studieze posibilitățile de publicitate, să elaboreze și să implementeze strategia de dezvoltare a activității de publicitate în concordanță cu dezvoltarea urbanistică și dinamica dezvoltării economice a Municipiului București:

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin prezentul regulament și în contractul de gestiune a serviciului:

d)    să furnizeze autorităților administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului. în conformitate cu clauzele contractului de gestiune a serviciului și prevederile legale în vigoare:

ei să propună acte normative referitoare la reglementarea activității de publicitate și a cuantumului


O să urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului și al autorizării executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul Municipiului București și. in funcție de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancțiunile prevăzute în regulamentul serv iciului.

g)    să primească documentațiile pentru obținerea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, pentru suporturile publicitare, precum și pentru firme, efectuând cerilicări pe teren după caz.

h)    să verifice și să avizeze documentația tehnică depusă în șederea obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire emise de autoritățile dministrației publice locale.

i, să inițieze. în baza documentațiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită și respectiv a zonelor de publicitate restrânsă.

j)    să identifice și să propună amplasamentele și categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.

k)    să stabilească pachete de amplasamente pentru derularea de publicitate standard, pe mobilierul urban sau prin orice tip de proiecte speciale.

l)    să inventarieze amplasamentele pe care sunt montate diverse mijloace de publicitate:

m)    să gestioneze serviciile de amplasare a mijloacelor de publicitate pe terenurile proprietate publică și privată a Municipiului București

n)    să identifice modalitatea de ocupare a amplasamentelor de către operatori economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale (închiriere, concesiune, asociere în participație) în funcție de pachetele de publicitate stabilite:

o)    să monitorizeze mijloacele de publicitate amplasate de către operatori economici din domeniul publicității, instituții publice, organizații civice, asociații profesionale cu care are încheiate contractele în baza cărora sunt amplasate respectivele mijloace de publicitate:

p)    să instaleze panouri speciale, destinate afișelor publicitare pentru evenimente, spectacole și concerte și anunțurilor de mică publicitate.

r)    să supravegheze amplasarea și realizarea mijloacelor de publicitate în conformitate eu reglementările în v igoare:

s)    să propună, dacă este cazul, clauze și condiții pentru licitații având ca scop desfășurarea activ ității de publicitate pe diferite suporturi publicitare, ținând seama de strategia de publicitate a capitalei, de locurile de amplasare cât și de amploarea evenimentelor economice sau culturale (permanente sau temporare).

t)    să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire:

SECȚIUNEA 3
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR
Art. 23

Utilizatorii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate și afișaj din Municipiul București au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice referitoare la activ itățile de publicitate și afișaj:

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serviciile specifice de publicitate și afișaj din aria de acoperire a operatorului. în zonele de publicitate și afișaj stabilite;

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la organizarea și funcționarea serviciului:

d)    de a contesta. în condițiile legale, prevederile adoptate de Consiliul General al Municipiului București referitoare ia problematica specifică serviciului.

Art. 24

Utilizatorii serviciului de_administrare a domeniului public și privat pentru activității de publicitate și afișaj din MuniciptbfHpcyfe'sti.au următoarele obligații:

a)    să respecte clauzele contractului de închiriere concesiune asociere în participație și folosire a amplasamentelor pentru publicitate și să își achită obligațiile de plată în conformitate cu prevederile acestora:

b)    să achită sumele reprezentând contrav aloarea sen iciilor facturate:

c)    să plătească dobânzi și penalități de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat:

d)    să respecte prevederile prezentului regulament. în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau. în anumite cazuri, de a li se suspenda accesul la serviciul respectiv.

e)    să asigure identificarea panourilor publicitare prin inscripționarea acestora cu informații privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscală a acestuia și numărul autorizației de construire, fi) să realizeze. în scopul asigurării siguranței cetățenilor și integrității bunurilor, mijloace publicitare cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.și să reexpertizeze tehnic construcțiile de publicitate, să elibereze,desființeze suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizația sau avizul pentru publicitate temporară și să readucă amplasamentul și mediul înconjurător la starea inițială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului:

CAPITOLUL V PREȚURI, TAXE Șl TARIFE
Al t. 25

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate și afișaj din Municipiul București în vederea efectuării/prestării activităților de identificare. întreținere și exploatare a infrastructurii specifice serviciului, se asigură pe baza tarifelor, prețurilor sau taxelor locale aprobate legal, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate'prestate sau prin surse de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activităților prestate:

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului:

c)    ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor:

d)    recuperarea integrala a cheltuielilor prin prețuri.

Art. 26

(1)    Aprobarea prețurilor și a tarifelor se face de către Consiliul General al Municipiului București cu avizul autorităților de reglementare competente.

(2)    Cuantumul și regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)    Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al fumizării/prestării serviciilor utilizatorilor;

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare, după caz:

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa:

dj să încurajeze exploatarea eficientă a bunurilor publice și protecția mediului:

e)    să încurajeze investițiile de capital:

Art. 27

(1)    Deținătorii de mijloace de publicitate datorează bugetului local taxe de publicitate stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 227 2015 cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Fiscal, precum fftFfegjgmentărilor emise de Consiliul General al Municipiului București.

(2)    Taxa pentru' ocufrârea -tjGHîitytiului public și privat se va stabili și aproba de autoritățile administrației publice'îoeâtesyși se\va aplica în cadrul contractelor de închiriere, concesiune sau


t

//
asociere în parlicipație pentru ocuparea amplasamentelor destinate montării mijloacelor de publicitate.

Art. 28

(1 ) Aplicarea prețurilor și tarifelor minimale aprobate este obligatorie.

(2) Prețurile și tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea furnizării prestării serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul General al .Municipiului București și sau consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, după caz:

b)    realizarea unui raport calitate cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante:

c)    asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a patrimoniului public aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate Serv iciului de Publicitate și Afișaj din Municipiul București.

Art. 29

(1)    In vederea realizării de fonduri suplimentare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de operare și sau de dezvoltare, operatorul va putea practica și alte prețuri și tarife în baza aplicării unor proceduri concurențiale legale.

(2)    Pentru buna funcționare a serviciului și pentru lucrări de modernizare sau investiții se pot acorda în completare și alocații de la bugetul local, după caz.

(3)    Pentru menținerea echilibrului contractual orice alocație bugetară pentru dezvoltarea serviciilor și/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de autoritățile administrației publice locale numai dacă determină o reducere, corespunzător alocației acordate, a tarifului-prețului și/sau o creștere a calității serv iciilor. inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcțiune a acestora.

CAPITOLUL VI
ALTE CLAUZE FINANCIARE PR1\ INI) SERVICIUL DE PUBLICITATE ȘI AFIȘA.!
Art. 30

(1)    In funcție de natura activității, serv iciile de administrare a domeniului public și priv at pot fi:

a)    servicii care desfășoară activ ități de natura economică și se autof nanțează:

b)    servicii care desfășoară activități de natură instituțional-administrativă sau socială și sunt finanțate din alocații bugetare.

(2)    Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și exploatare ale domeniului public și privat se asigura astfel:

a)    din v eniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, după caz. dacă serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt gestionate direct de autoritățile administrației publice locale:

b)    din bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor, dacă serv iciile de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se realizează prin delegare de gestiune.

(3)    în cazul finanțării potrivit alin. <2) lit. b). în funcție de natura și de specificul activității edilitar-gospodârești desfășurate/prestate și de modul de organizare și subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenții de la bugetele locale.

Art. 31

Fondurile rezultate din exploatarea amplasamentelor de pe domeniul public și priv at al Municipiului București constituie v enjîviij ale operatorului căruia i s-a încredințat în regim de gestiune directă sau delegată întreținerea*-și explrtîfatrfeq domeniului public și privat pentru activități de publicitate și afișaj.    ‘    \
/F

z /


Art. 32

Bugetul de venituri și cheltuieli ai servieiQfur ptrbff c'ctmdm i 11 i s u a i e pentru activități de publicitate stradală și afișaj din Municipiul București se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 33

Veniturile aferente serviciului public de administrare a domeniului public și privat pentru activități de publicitate stradala și afișaj în Municipiul București se încasează, administrează, utilizează și contabilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 34

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina in construcții, urbanism și amenaj area teri tori ul u i.

(2)    Forma de finanțare pentru Funcționarea în condiții de eficiență a activităților specifice de publicitate și afișai va fi stabilită în contractul de gestiune a serv iciului. încheiat între administrația publică locală și operatorul serviciului care are în administrare și exploatare bunuri publice. în conformitate eu prevederile legale în vigoare.

Art. 35

(1)    In cazul gestiunii delegate, contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităților administrației publice locale și. pe de alta parte, operatorilor în ceea ce privește finanțarea și realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiții.

(2)    Investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de gestiune a serviciului, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, și se vor amortiza de către operator pe durata contractului: în contractul de gestiune a serviciului se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a contractului.

CAPITOLUL VII PATRIMONIU
Art. 36

(1)    Bunurile din domeniul public și privat al Municipiului București destinate activităților de publicitate și afișaj constau în spații pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, cu respectarea prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a acesteia.

(2)    Inventarul amplasamentelor și construcțiilor suport pentru panouri de afișare și publicitate se actualizează ori de cate ori intervin modificări în structura, numărul și delimitarea spațiilor destinate publicității și afișajului din Municipiul București.

(3)    Amplasamentele pentru mijloace de publicitate sunt supuse inventarierii anuale și se evidențiază distinct, extracontabil. în patrimoniul operatorului, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori țara de origine a operatorului.

(4)    Informațiile referitoare la ev idența, disponibilitatea, tipul construcțiilor suport pentru panouri de afișare și publicitate, precum și orice alte date relevante legate de aceste construcții suport vor fi ținute in sistem informatic.

ț5) în scopul eQJîSTÎfi^nț'ba^ei de date privind construcțiile suport pentru panouri de afișare și publicitate din Miîhicipiul Sucești. operatorul serviciului de administrare a domeniului public și

CONFORM CU ORIGINAL’,’-'

nxentarierea construcțiilor


prixat prixind actix itățile de publicitate și afișaj xa proceda pentru panouri de afișare și publicitate existente.

(6) Bunurile care aparțin domeniului public și prixat al Municipiului Buc publicitate și afișaj sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.


CAPITOLUL MII
CONTROLUL EXECUTĂRII SERM

Art. 37

.Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a urmări, controla și supraxeghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serxiciilor încredințate spre a fi gestionate. întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului serxTeiului public.

Art. 38

în virtutea competențelor și atribuțiilor ce le revin potrixit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul și obligația de a monitoriza și controla respectarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de gestiune a serx iciului.

Art. 39

(1)    Indiferent de forma de gestiune adoptată, actixitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare deslășurate în cadrul serx iciului de administrare a domeniului public și prixat pentru publicitate stadală și afișaj sunt activități relexante și supuse reglementărilor în xigoare privind achizițiile publice.

(2)    Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public și prixat trebuie să posede capacitatea tehnică și organizatorică, dotarea și experiența managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a administrării și exploatării bunurilor publice încredințate cât și pentru exploatarea eficientă a acestora.

Art. 40

/Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din documentația prezentului caiet de sarcini și oferă informații despre serviciul public de administrare a domeniului public și prixat prixind actixitățile de publicitate și afișaj. după cum urmează:

a)    Anexa 1 se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aliate în perimetrul zonelor construite protejate iar tabelul nr. 1 prezintă infonnații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate:

b)    Anexa 2 se referă la situația zonelor de publicitate restrânsă aflate în afara perimetrului zonelor construite protejate iar tabelul nr. 2 prezintă infonnații referitoare la amplasamentele din aceste zone de publicitate;

c)    Anexa 3 se referă la la tipurile de mijloace de publicitate iar tabelul nr. 3 prezintă infonnații prixind identificarea acestora pentru fiecare categorie de zonă de publicitate în parte:

d)    Anexa 4 - tabelul nr. 4 prezintă situația amplasamentelor pentru montarea mijloacelor de publicitate și afișaj situate pe domeniul public și prixat al Municipiului București:

e)    Anexa 5 - tabelul nr. 5 prezintă taxele aplicate în conformitate cu legislația în xigoare pentru amplasarea și exploatarea unui mijloc de publicitate'pe domeniul public și prix at al Municipiului București.


.Miexa nr. 1 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate și afișaj din Municipiul București

A. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN PERIMETRUL ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE
Zona protejată nr. 01

Strada tradițională comercială Calea Moșilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre Bulevardul Brătianu și Bulevardul Carol și include str. Stelea Spătarul, str. Cavafii Vechi. str. Biserica Răzxan. Intr. Pictor Vermonl.

Zona protejată nr. 02

Strada tradițională comercială Calea Gri\iței

delimitare: porțiunea de stradă dintre Calea Victoriei și str. Atelierului ce include str. Atelierului și str. Semicercului

Zona protejată nr.03

Strada tradițională comercială Calea Călărașilor

delimitare: porțiunea de stradă dintre bd. 1 Iristo Bote\ și str. Medeleni, ce include și străzile Poet Al.Sihleanu. Argetoaia. Intr. Pristolului și porțiuni ale străzilor Dunărea Albastra. Oborului.

Zona protejată nr. 04b

Bulevardul "modernist" - Brătianu

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Universității și Piața Unirii și include str. Slănic. str. Ion Nistor.str. Ion Chica. str. Colței. str. Mavrogheni. str. Pălrașcu Vodă. str. Băniei, str. Jacques Elias. str.Baratiei. str. Patriei, str. Sf. Ion. str. Sepcari.

Zona protejată nr. 04a

Bulevardul "modernist" Magheru

delimitare: porțiunea cuprinsă între Piața Romană și Piața Universității și include str. Stanislas Cihoski. str. Mendeleev. str. Nicolae Milescu. str. Traian Vuia. str. Nicolae 1-ilipescu. str. Biserica Enei. str. Edgar Quinet.

Zona protejată nr.05

Bulevardul haussmannian Carol I

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața lancului și include Piața Rosetti. str. Jean-Louis Calderon. str. Slanic. str. Dr. Radu Cristian, str. Lacul Gorgova. str. Caimatei. str. Armeneasca. Calea Moșilor, scuarul Pache Protopopescu. str. Traian. str. Olari. Intr. Serg. Lecarda Ion. Intr. Serg. Costea Gh.. str. Matasari. str. Agricultori. Intr. Serg. lancu Ion. Intr. Serg. Pantiru Ion. Intr. Sold. Calota. Intr. Plut. Luicu V.

Zona protejata nr.06

Bulevardul haussmannian - Elisabeta - Kogălniceanu

delimitare: bulevardul care unește Piața Universității și Piața Operei și include Piața Universității. Piața Mihail Kogălniceanu. str. 1. Nistor. str. T. Caragiu. str. Eforiei, str. Domnița Anastasia, str. Lipscani, str. Brezoianu, str. Mihai Vodă. str. Ing. Angliei Saligm. str. Ing. Elie Radu. str. Zalomit Ion. str. Gutemberg. sțr...SjJfidelor. bd. Schitu Magureanu. Calea Plcvnei. Intr. Vasile Păun. str. Gradina cu cai. str. Vasile Pyrvgn. Splaiul Independentei.

Zona protejată nr. 07    (

Bulevardul haussmannian. Ferdinand

delimitare: bulevard care unește scuarul Pache Protopopescu si bulevardul Mihai Bravu si include ’ strada Olari și Piața Foișorul de Foc

Zona protejată nr. 8

delimitare: bulevardul care unește Piața Rosetti și Calea Călărașilor

Zona protejată nr. 09

Bulevardul haussmannian de leșul - Regina Maria delimitare: bulevardul care unește Piața l nirii și Calea Rahovei;

Zona protejată nr. 10

Calea Dorobanți

delimitare: bulevardul care unește bulevardul Dacia și șoseaua Ștefan cel Mare și include lntr. Cărnii Petrescu. str. L.Maiorescu și porțiuni ale străzilor N. Beloceanu. Stanislav Cihoski. lntr. Stanislav Cihoski.

Zona protejată nr. 11

delimitare: bulevardul care unește bulev ardul Regina Maria și Parcul Caro!

Zona protejată nr. 12

Bulevardul rezidențial - l.ascar Catargiu

delimitare: bulevardul care unește Piața Romană și Piața Victoriei.

Zona protejată nr. 13

Bulevardul rezidențial - Dacia

delimitare: bulevardul care unește Piața Romana cu Calea Moșilor.

Zona protejată nr. 14

Bulevardul promenada Aviatorilor

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Aviatorilor și Șoseaua Nordului

Zona protejată nr. 15

Bulevardul promenada Kiseleff

delimitare: bulevardul care unește Piața Victoriei cu Piața Presei Libere

Zona protejată nr. 16

Strada simbol a orașului Calea Victoriei

delimitare: porțiunea de stradă dintre Piața Victoriei și Splaiul Independentei și include Piața Revoluției și Piața Palatului, străzile Luterana. Boteanu. Ministerului. Ing. Marconi. Dr. Raureanu și porțiuni ale străzilor G-ral BertheloL George Enescu. Ion Campineanu Știrbei Vodă. C-tin Exarhu.

B. Frankl. C./V Rosetti. Poiana Narciselor. Brezoianu. Aristide Demetriad. George Vraca. Matei Millo. Oteteleseanu. Constantin Miile. Demetru 1. Dobrescu. Academiei. Edgar Quinet. Beldiman Alex.. Eforiei. Domnita Anastasia. Lipscani. Mihai Vodă. Ilfov .CONFORM CU ORIGINALE'!.

Zona protejată nr. 18    x

Strada de tesut tradițional majora - Vasile Lascar

Delimitare: porțiunea de strada care unește Piața Rosetti cu Piața Gemeni și include porțiuni ale străzilor Speranței. Dianei. Italiana. Otelari. I.L. Caragiale. Armând Calinescu.

Zona protejată nr. 19

Strada de tesut tradițional majora Traian

delimitare: porțiunea de strada care unește str. Matei Basarab si bulevardul Carol.

Zona protejată nr. 20

Strada de tesut tradițional majora - Batistei

delimitare: strada care unește bd. Magheru și strada Vasile Lascar.

Zona protejată nr.21

Strada de tesut tradițional majora - Jean-Louis Calderon-Polona

delimitare: porțiunea de stradă care unește bd. Carol și bd. Dacia și care include Casa Universitarilor. Gradina Icoanei. Piața Gh. Cantacuzino. Intr. Polona și porțiuni ale străzilor 1 udor Arghezi. Dianei. Dr. E. Bacaloglu. Pictor Anhur Verona. A.D. Xenopol.

Zona protejată nr.22

Delimitare: strada care unește bd. Carol și Calea Calarasilor și care include Intr. Mantuleasa.

Zona protejată nr.23

Strada majora Știrbei Vodă

delimitare: strada care unește Piața Palatului si strada Berzei si care include Intr. Știrbei Vodă si o porțiune din str. Poiana Narciselor.

Zona protejată nr. 24

delimitare: strada care unește Calea Dorobanți și Calea Moșilor și care include str. Alex. Philippide. Luminei. și porțiuni ale străzilor Aurel Vlaicu. Drobeta. Alecu Russo. Gh. Palade. Vasile Lascar. Toamnei. Monumentului. Suvenir.

Zona protejată nr. 25

delimitare: bulevardul care unește Parcul Carol si Splaiul Unirii si care include porțiuni ale străzilor Timpului. Deceneu.

Zona protejată nr. 26

delimitare: zona definita de str. Doamnei, bdul. l.C. Bratianu. Splaiul Independentei si Calea Victoriei si include străzile: Blanari. Lipscani. Bacani. Hanul cu Tei. Zarafi. Gabroveni. Peisajul Francez. Sepcari. Șelari. Intr. Șelari. Soarelui. Franțuzeasca (luliu Maniu).

Zona protejată nr.27

Nucleu monumental - zona Stavropoleos

delimitare: - zona definita de Calea Victoriei, bd. Regina Elisabeta. str. Smardan. Splaiul Independentei si include străzile: Academiei. Doamnei. Eugeniu Carada. Lipscani. Stavropoleos. Sf.Dumitru. Pictor Nicolae Tontza. Filitti. Franțuzeasca (luliu Maniu).

Zona protejată nr. 28

tesut tradițional difuz - zona Amzei

delimitare: zona defnha.dq Calea Victoriei, bd. Dacia. bd. Magheru si Piața Palatului si include Piața Amzei si straztTe CUraU(Cristian Teii. Biserica Amzei. Intr. Biserica Amzei. Piața Amzei.
.Mendeleex. George Enescu, Intr. Biserica Alba. Intr. Sibioara. Georges Clemenceau. Episcopiei. Nicolae Golescu. C-tin. Exarhul.

Zona protejată nr. 29

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Victoriei - bd. Lascar Catargiu - bd. Dacia si include in aceste limite porțiunile străzilor: Putui de Piatra Orlando. G-ral Glieorghe Mânu. Henri C'oanda. Amiral L’rseanu. Nicolae (orga. Intr. Nicolae lorga. Visarion.

Zona protejată nr. 30

delimitare: zona definita de Calea Moșilor, bd. Hristo Botev. strada Slanic. str. Scaune, slr. G-ral I. Elorescu. si include in aceste limite porțiunile străzilor: Coltei. Dimitrie Bolintineanu. l.otusului. Zona protejată nr. 31

delimitare: zona definita de bd. Carol. bd. Hristo Botev si Calea Moșilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Caimatei. Dr. Radu Cristian. Sfinților.

Zona protejată nr. 32

tesutul tradițional difuz - zona Vasile Conta

delimitare: - zona definita de apere majore - bd. Magheru - slr.Batistei - str.Jean-Louis Calderon -str.C'.A. Rosetti si include in aceste limite porțiunile străzilor: I raian Vuia. Vasile Conta. Nicolae Eilipescu. Tudor Arghezi. G-ral D.Praporgescu. Blanduziei.

Zona protejată nr. 33

delimitare: zona definita de străzi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. Jean-Louis Calderon -str. Vasile Lascar si include in aceste limite porțiunile străzilor: Thomas Masarvk. I.L. Caragiale, Intr. I.L. Caragiale. Sf. Spiridon. Aaron Plorian.

Zona protejată nr. 34

tesutul tradițional difuz - zona Pitar Mos

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Magheru - bd.Dacia si de străzi de importanta medie - str. C.A Rosetti - str. A.D. Xenopol - str. Polona si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Enescu. Dionisie Lupu. Julles Michelct. Pitar Mos. Actor Arthur Verona. G-ral. Erintia Grigorescu, Columb. Intr. Armasului. Tacite lonescu si Piața Ale.x. Lahovari

Zona protejată nr. 35

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Mihai Kogalniceanu. Calea Plevnei si str. Vasile Pârvan si include in aceste limite porțiunile străzilor Th. Burada. Bibicescu.

Zona protejată nr. 36

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Hristo Botev. Calea Moșilor, str. Mântuleasa si Calea Călărașilor si include in aceste limite porțiunile străzilor Pictor Ștefan Luchian, PaJeologu. Negustori. Centica. Theodor Stefanescti. Culmea Veche. Calotesti. Zborului. Dunarea Albastra.

C.F. Robescu.

Zona protejată nr. 37

tesutul tradițional diftiz-zona Sf. Ștefan

delimitare: - zona definita de artere majore - bd. Carol. str. Mantuleasa. Calea Călărașilor si str. Lraian si include in aceste limite porțiunile străzilor Lunii. Dimitrie Racoxita. Sf. Ștefan. Avram lancu. Plantelor. Ștefan Mihaileanu. C-tin Kiritescu. Popa Soare. Zefirului. Doctor Burghelea. Roninlus. Pictor GioljțLRtȚinano. Intr. Dr. Bobeiea.

i CCUFQRM CU

Zona protejată nr. 38

delimitare: zona definita de artere majore - Calea Călărașilor, bd. Mircea Vodă str. Parfumului, str. Matei Basarab. str. Labirint si include in aceste limite porțiunile străzilor Columbelor. Prof. Ionescu Gh. Gion. Logofătul L'driste. Romulus. Matei Basarab. Preot Vasile Lucaciu. Intr. Preot'Vasile Lucaciu. Pr. Z. Demarat. Anton Pann. Labirint. Prof. Ion Filibiliu. Parfumului. Vulturilor. Radu Ceausu. Intr. Radu Ccau[u. Prof. luliu Valaori. Intr. Prof. [uliu Valaori. Remus. Fetitelor. S-lt. Moga. Prof. Constantinescu. Hagiului. Medeleni.

Zona protejată nr. 39

țesutul tradițional difuz - zona Armeneasca

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Carol. Calea Moșilor, str. Vasile Lascar. str. Maria Rosetti. str. Popa Petre si include in aceste limite porțiunile străzilor Speranței. Constantin Nacu. Săgeții. Italiana. Armând Calinescu. Arcului. Armeneasca. Popa Rusu. Inocentei. Pictor Rafaei Sanzio. Spătarului. Intr. Spătarului. I.icurg. Pasului. Intr. Domnești. Calea Moșilor. Semilunei. Latina. Corbeanca. Cercului. Franzelarilor. Silvestru. Logofăt Stroici. Doniei. M. Serghiescu. Bocșa.

Zona protejată nr. 40

țesutul tradițional difuz - zona Icoanei - subzona - Llb

delimitare: zona definita de artere majore - bd. Dacia. str. Vasile Lascar. str. Maria Rosetti. str. Jean-I.ouis Calderon si include in aceste limite porțiunile străzilor icoanei. Schitu Darvari. Aurel Vlaicu. C. Botez. Alex. Doniei. Viitorului. I. Movila. Dumbrava Roșie. Piața Spaniei.

Zona protejată nr. 41

tesutul tradițional difuz - zona Silvestru - subzona - Llb

delimitare: - zona definita de artere majore - bd. Dacia. Calea Moșilor, str. Vasile Lascar. str. Maria Rosetti. str. Popa Petre, si include in aceste limite porțiunile străzilor Viitorului. Logofăt Stroici. D. Paciurea. Toamnei. Salcâmilor. Silvestru. Venerei. Intr. Topolini. Oltarului. Intr. Cocora. Verii. .Armoniei.

Zona protejată nr. 42

a. delimitare: zona definita de artere majore - bd. Știrbei Vod'. bd. Mihai Kogalniceanu. str. Brezoianu si Parcul Cismigiu si include in aceste limite Piața \V. Maracineanu. porțiunile străzilor Sipotul Fântânilor. Poiana Narciselor. Dr. Marcovici Alex.. Aristide Demetriad. George Vraca. Intr. Rigas. Matei Millo. Zalomit Ion. Constantin Miile. Oteteleseanu 1.

Zona protejată nr.43

a. delimitare: zona definita de artere majore - str. Berzei. Calea Plevnei. bd. Mihail KogTniceanu.. bd. Schitu Magureanu. bd. Știrbei Vodă si include in aceste limite porțiunile străzilor bd. Schitu Magureanu. Cobalcescu. Pictor C. Stahl. G-ral. C-tin Cristescu. Berzei. Intr. Ezareni. Ostașilor. Ion Slavici. Calea Plevnei. Sf. Constantin. /Aurora. Intr. Aurora. Pompiliu E.. Gh. Lazar.

Zona protejată nr.44

delimitare: zona definita de artere majore: Calea Griviței. Berzei. Știrbei Vodă. Calea Victoriei si include in aceste limite porțiunile străzilor Popa Tatu. Horatiu. Mircea Vuleanescu. Iulia Hasdeu. Intr. Iulia Hasdeu. Crisana. Transilvaniei. Temisana. Intr. Temisana. G-ral. Berthelot. Luigi Cazzavillan. Astronomilor. Putui cu Plopi. Spiru Haret. Intr. Sf. Sava. Theodor Aman. G-ral N. Dona. G-ral Budisteanu.

Zona protejată nr.45

parcelare reglementata - parcelarea Cotroceni - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de Piața Eroilor, str. Dr. Dumitru Bagdasar. Sos. Panduri? ansamblul Cotroceni. Sos. Cotroceni. str. Dr. l.eonte A., str. C'arol Davila. bd. Eroilor Sanitari. Piața Operei, str. Dr. Staicovici. Clubul Sportiv Progresul (National). Spitalul Panduri si include porțiunile bd. Eroilor, străzilor Dr. Dumitru Bagdasar. G-ral Dr. A. Demosthen. Eelicia Racovita. Ana Davila. Dr. luliu Teodori. Dr. Zaharia Petrescu. Prof. Dr. Gh. Manescu. Dr. l.eonte A.. Dr. Tumescu N.. Dr. Radovici Ion. Carol Davila. Dr. St. Capsa. Boicescu Alex.. Dr. Gr. Taranu. Dr. Nanu Muscel. Grai. Dr. Butoianu M.. Dr. Clunet. Sfintul Elefterie. Dr. RK. Koch. Louis Pasteur. Intr. Pasteur. Doctor Lister. Dr. Mihail Obedenaru. Dr. Costache Negri. Intr. C. Negri. Dr. Staicovici. Dr. Teodorescu f.. Dr. latropol. Dr. lonescu Thoma. Dr. N. Manolescu. Dr. N. Vicol. Slt. Dr. M. Petrini. Dr. Grigore Romniceanu. Dr. D. Draghicescu. Dr. Herescu P.. Prof. Dr. Victor Babes. Dr. Erederic Joliot Curie. Dr. Victor Poloni. Dr. M. Mirinescu. Dr. N. Tomescu. Dr. Eugen losif. Prof. Dr. Ogrecescu. Prof. Dr. Al. Vitzu. Cpt. Vijelie. Mihai Ciuca. Prof. Dr. Anibal Teohari. Dr. Constantin Severeanu. Prof. Dr. I. Atanasiu. Dr. 1 Ghiulamila.

Zona protejată nr.46

delimitare: zona delimitată de Sos. lancului. str. Sarafinesti. str. Vatra Luminoasa, str. Tony Bulandra. str. Maior Coravu Ion. Lt. Victor Mânu. Maior lonescu Alanasie si include cvartalul Vatra Luminoasa si porțiunile străzilor Corabeasca. Competiției. Lt. lonescu Anton. Lt. Robescu Radu. Lt. Lazarovici Virgil. Lt. Romulus Niculescu. Clo[ani. Maior Dr. Laurenjiu Claudian. Gh. Folescu. Gr. Gabrielescu. Jan Atanasiu. Bozioru. Ir. Grozav eseu. N. Leonard. Aura Buzescu. Ion Păun Pincio. Calinului. Poet Neculuta T.. Ruschija. Constantin Ianase. Dr. D. Marinescu. Grigore Vasiliu Birlic. Sighișoara. Otto I. Calin. Mateevici. Remetea. Sica Alexandrescu. Lupeni. Dr.

Russel. Spartacus.

Zona protejată nr.47

parcelare reglementata - parcelarea Blanc - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris. bd. lancu de Hunedoara, sediul Guvernului si depoul de tramvaie si include porțiunile străzilor Duiliu Zamfirescu. z\rh. Louis Blanc. Argentina. Mexic.

Zona protejată nr. 48

parcelare reglementata - parcelarea filipescu - subzona L2b

delimitare: zona delimitată de str. Rabat. str. Atena, aleea Alexandru si parcelele (proprietățile) exterioare acestor străzi, bd. Aviatorilor si include porțiunile străzilor Tirana. Aleea Modrogan.

Aleea Zoe si str. Venezuela.

Zona protejată nr.49

parcelare reglementata - parcelarea Bonaparte - Mora - subzona - L2b

delimitare: zona delimitată de str. Paris. str. Sofia, Cpt. Av. Gh. Demetriad. bd. Aviatorilor. Poet Andrei Muresanu. Piața Dorobanți, str. Roma. bd. lancu de Hunedoara, depoul de tramvai, str. Mexic si include porțiunile străzilor Tokio. Oslo. Berna. Londra. Roma. Intr. Roma. Washington. Praga. Belgrad. Varșovia. Haga. Ankara. Sofia. Cpt. Av. Gh. Demetriad. Ing. Ermil Pangrati.

Zona protejată nr. 50

delimitare: str. Londra, str. Washington. Braziliei si bd. lancu de Hunedoara si include str. finlanda.

Zona protejată nr. 51

delimitare: str. Brazilia, bd. lancu dp Hunedoara. Calea Dorobanți si include porțiunile străzilor Brazilia. Madrid. Stokholm. >• '''    \
Zona protejată nr. 52

delimitare: zona delimitată de str. Roma. str. W ashington. Calea Dorobanți si include porțiunile străzilor Bruxelles. Lisabona. Braziliei. Washington.    ■

Zona protejată nr. 53

delimitare: zona delimitată de bd. A\iatorilor. str. Muzeul Zambaccian. Calea Dorobanți si incintji I VR si include porțiunile străzilor Dr. Grigore Mora. lng. Ermil Pangrati. lng. GH. Bals. Col. Blarenberg. lng. N. Costineseu. Eugen LoGnescu. lng. Starostescu. Arh. Gr. Cerchez.

Zona protejată nr. 54

delimitare: zona delimitată de Calea Dorobanți, l.t. AGator Radu Beller. Av. Popa Marin. Teheran si include porțiunile străzilor Av. Gh. Moceanu. Av. Jean Te.xier. Av. Veleseu N.. slt. Stoianovici V.. Av. Grigore Nicolae. sold. Moraru ().. serg. Angliei Gh.. G. Muzicescu. Simon Bolixar. Cpt. Av. Gheorghe Marasoiu. Lt. Av. Iuliu Tetrat. Lt. Av. Serban Petrescu.

Zona protejată nr. 55

delimitare: zona delimitată de Sos. Aviatorilor. Calea Dorobanți. Teheran, str. Pictor Negulici bd. Primăverii, str. Armindenului si include porțiunile străzilor Herăstrău. Pictor Iscovescu. Pictor D. Rosenthal. Amiral Balescu.

Zona protejată nr. 56

a. delimitare: zona delimitată de str. Herăstrău. Armindeniului. Jean Monnet si de bd. M. Eliade si include porțiunile străzilor Helesteului. Cringului.

Zona protejată nr. 57

delimitare: zona delimitată de str. Armindeniului. Jean Monnet. bd. M. Eliade. l.S. Turgheniex. Dante Alighieri. Helesteului. Pictor Negulici. Teheran. Av. Popa Marin, si include porțiunile bd. Primaterii si străzilor L. N. Tolstoi. Maxim Gorki. Jean Monnet. Amiral Balescu. Contraamiral Negrescu. Victor llugo. Moliere. A.P. Cehov. A.S. Puskin. N. Gogol. l.S. Turgheniet.

Zona protejată nr. 58

delimitare: zona delimitată de Sos. KiselelT. str. Arh. Ion Milieu, str. Clucerului, str. Serdarului. str. Postelnicului, str. Alex Petoffi. str. Serg. Gh. Militaru si include porțiunile străzilor Barbu St. Delavrancea. Serg. V. Dorobantu. Ady Endre. Prof. N. Ionescu. Intr. Eliza Zamfirescu.

Zona protejată nr. 59

delimitare: zona delimitată de str. Arh. Ion Mincu. str. Niceni. bd. .Aviatorilor, str. Virgil Draghiceanu. str. Campia Turzii. str. Docenților si include porțiunile străzilor Arh. Ștefan Burcus. Popa Savu.

Zona protejată nr. 60

delimitare: zona delimitată de Sos Kiseleff. str. Arh. Ion Mincu. str. Niceni. str. Docenților. Mr. Gh. Sontu. bd. Constantin Prezan si include poiliunile străzilor E’ruguay. Tuberozelor.

Zona protejată nr. 61

delimitare: zona delimitată de Sos. Mihai Braru. str. Maior Coratu. str. Aih. D. Hirjeu si bd. Basarabia si include poiliunile străzilor lng. N. Slaniceanu. Ing. Vasile Cristescu. Arh. Mandrea. Arh. Alex Zagoritz. Arh. Alex Savulescu. Arh. I. Socolescu. Arh. Gh. Sterian. Arh. D. Iorgulescu.


CCNFGAM CU ORIGINALUL

Zona protejată nr. 62

delimitare: zona delimitată de Sos. Pantelimon. str. Baicului. str. Prof. Nifon Balasescu. bd. Ferdinand. str. Prof. Eufrosin Poteca si include porțiunile străzilor Căminului. Spătarului N. Milescu. Prof. Eufrosin Poteca. Miresmelor. C-tin Georgian. Amiral Murgescu. Prof. Nifon Balasescu.

Zona protejată nr. 63

delimitare: zona delimitată de str. Constantin Istrati. str. Mitropolitul Nifon. str. Slobozia, str. Lamaitei. str. Fabrica de Chibrituri si include Piața Gării Filare! si str. Xenofon. Intr. Caltuna. Aleea N'egreni. str. Colonel Gh. Costescu.

Zona protejată nr. 64

delimitare: zona delimitată de str. Mamulari si intr. Mamulari.

Zona protejată nr. 65

delimitare: zona delimitată de Calea Serbau Vodă. str. Nicopole. Parcul Tineretului, str. Soldat Ilie Serbau, si include str. <3-ral Gh. Lupu. G-ral N. Cerchez. Intr. Muguraș.

Zona protejată nr. 66

delimitare: zona delimitată de str. Fabrica de Chibrituri. Șoseaua Viilor si include str. învoirii.

Zona protejată nr. 67

delimitare: zona delimitată de str. Fabrica de Chibrituri, str. C. Miculescu si include str. Ing. 13. Fac u.

Zona protejată nr. 68

delimitare: zona ce include Intr. Viilor.

Zona protejată nr. 69

delimitare: zona delimitată de str. Ing. I). Teodoru si str. Silexului ce include str. Ing. D. Teodoru. str. Otelul Roșu. str. D. Murmuzescu. str. Daisoara. str. Roznox.

Zona protejată nr. 70

parcelare reglementata - parcelarea Parcul loanid - subzona L2b

delimitare: zona delimitată de bd. Dacia. str. C. Botez. str. Dumbraxa Roșie. Piața Gh. Cantacuzino. str. Polona si include Parcul loanid.

Zona protejată nr. 71

delimitare: zona delimitată de spatele frontului din Piața Alba lulia. spatele frontului de pe Bd. Alba Iulia. str. Paunescu Paltin, str. Negoiului. str. Diligentei, str. Cerceluș, str. Dristorului. spatele frontului de pe str. Lt. Boțea Aurel. str. Caloian si include str. Chiparosului, str. Rodinei. str. Miletin. str. Cosiselor, str. Lexanticai. str. Cerceluș, str. Hârsoxa. str. Cogâlnic. str. Dristorului. str. Diligentei.

Zona protejată nr. 72

delimitare: zona delimitată de str. Manastirea Casin. Piața .Arcului de Triumf, sos. KiselelT. str. Sergent Gh. Militam, str. Ale.x. Petoffi. str. Clucerului, bd. Marasti si include bd. Mareșal A. Axerescu. Intr. Miciurin. str. Pictor G. A. Mirea.//
Zona protejată nr. 73

delimitare: zona delimitată de bd. I. Mihalache. str. C. Sandu'Âldea. bd. Marasti. str. A\. Maior St. Sanatescu si include str. A\. M. Zorileanu. A\. Maior P. Cretu. Alexandru Constantinescu. Lt. A\. Marasescu. a\. Lt. Gh. Stalpeanu. Av. Cpt. N. Drossu.

Zona protejată nr. 74

delimitare: z.ona ce cuprinde incintele Ștrandul Tineretului. Stadionul Tineretului. Institutul Agronomic Nicolae Baleeseu. Academia de Stiinte Agricole si include bd. Marati si str. Ștrandului.

Zona protejată nr. 75

delimitare: zona situata intre Calea Călărașilor, str. Sf. Vineri, bd. Unirii. str. Mircea Vodă ce cuprinde str. Clucerul Cdricani. str. Maria Clucereasa. str. Olteni, str. Dr. Iuliu Baraschi. str. Strehaia.

Zona protejată nr. 76

delimitare: zona ce cuprinde spatele fronturilor de pe Splaiul Independentei. Bd. Națiunile l nile si include str. Sapientei, str. Vigilentei, str. Brutus si str. Politiei.

Zona protejată nr. 77

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri. Parcul Palatului Cotroceni. str. G-ral medic A. Demosthen. str. Dr. Carol DaMla. str. Dr. Prancisc Rainer. str. Cpt. Al. Vitzu. str. Cpt. A Vijelie si include ansamblul Academia Militară, azilul Hiena Doamna. Piața Eroilor, bd. Eroilor, str. Dr. Prancisc Rainer. str. Prof. Dr. D. Bagdasar

Zona protejată nr. 78

delimitare: zona delimitată de Sos. Panduri. Sos. Cotroceni. str. Ana Davila. bd. Prof. Dr. Cili. Marinescu si include parcul si palatul Cotroceni.

Zona protejată nr. 79

delimitare: zona delimitată de Bd. Regina Maria. str. Bibescu Vodă. str. lenacliita Vacarescu. str. Principatele Unite. str. 11 Iunie si include Parcul si Ansamblul Patriarhiei, str. Patriarhiei. Intr. Patriarhiei, Aleea Dealul Mitropoliei.

Zona protejată nr. 80

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă. spatele fronturilor de pe bd. Marasesti si de pe Intr. Mihnea Vodă si include ansamblul Mănăstirii Radu Vodă.

Zona protejată nr. 81

delimitare: zona delimitată de bd. Schitu Magureanu, str. Știrbei Vodă. str. Sipotul Pintinilor. Piața Cpt. W. Maracineanu. str. Brezoianu. bd. Mihai Kog'Iniceanu si conține Parcul Cismigiu.

Zona protejată nr. 82

delimitare: zona delimitată de str. Dr. C-tin Istrati. str. G-ral Candiano Popescu. Calea Serban Vodă. str. Cutitul de Areint si conține Parcul Carol.

Zona protejată nr. 83

delimitare: zona delimitată de bd. C-tin Prezan. Sos. Kiseleff. sos. București - Ploiești, str. Menuetului, str. Tipografilor. Aleea Matelotilor. soseaua Nordului, bd. Av iatorilor si include Parcul Herăstrău. Pacul Herăstrău. Muzeul Satului., ansamblul Gării Baneasa. ansamblul Minov ici. str. Dr.
Zona protejată nr. 84

parcuri istorice Parcul Delavrancea subzona Vlc

delimitare: zona delimitată de bd. 1. Milialacbe. Piața VictorieifM-iatorilor. str. Arh. Ion Mincu. str. Barbu St. Delairancea si include Parcul Delaxraneea. Sos. Kiseleff. str. Monetariei. Intr. Nopții.

Zona protejată nr. 85

delimitare: zona delimitată de Splaiul Independentei, str. Dr. Dimitrie Brandza. sos. Cotroceni. sos. Grozacesti si include Gradina Botanica. Intr. Portocalelor. Facultatea de Stiinle Naturale.

Zona protejată nr.86

delimitare: zona delimitată de artere majore: bdul. l'nirii. bdul. Regina Maria [i bdul. Libertății si include in aceste limite porțiunile străzilor: George Georgescu. Mitropolit Antim hireanul. Poiana Florilor. Intr. Poiana Florilor. Gladiolelor. Justiției. I 1 Iunie. C’-tin Silvestri. Intr. Eliza Moroiu.

Zona protejată nr.87

delimitare: zona delimitată de str. Principatele l.’nile. str. lenachita Vacarescu. str. Bibescu Vodă. str. Cuza Vodă. bd. Dimitrie Cantemir. Calea Serban Vodă. bd. Marasesti. str. 11 Iunie si include str. Cpt. Preotescu Gh.. Intr. Cpt. Preotescu Gh.. str. Ipotesti. str. l itus. str. Olimpului. str. Muzelor, str. Principatele Unite. str. lenachita Vacarescu. str. Slanta Lcaterina. str. I. Budai Deleanu. str. Concordiei. Piața Concordiei, str. Petre Cercel, str. Deceneu. str. Cornelia. Intr. Dragusani.

Zona protejată nr.88

delimitare: zona delimitată de bd. G. Cosbuc. str. Poiana Florilor, str. 1 1 Iunie. str. Mitropolitul Nifon. str. Slobozia, str. Lamaita. str. Fabrica de Chibrituri, str. Mitropolitul Filaret. str. Gazelei si include str. Alba. str. Li\eni. str. C. Bozianu. str. Mitropolitul Nifon. str. Gramont. str. Episcopul Chesarie. Chindiei. Cpt. Mircea Vasilescu. Principatele L'nite. Justijiei. str. Mitropolitul Filaret. str. Slobozia. Intr. Slobozia, str. Prof Gh. Murgoci.

Zona protejată nr.89

delimitare: zona delimitată de str. Radu Vodă. ansamblul Radu Vodă. str. Grisului, str. Oițelor, bd. Mărasesti si include Intr. Mihnea Vodă.

Zona protejată nr.90

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor din Piața l'nirii si de pe bd. L'nirii si bd. Națiunile l'nite. Splaiul Independentei si include str. Vinatori. str. Apolodor. str. Dr. Paul Orleanu. str. Sfinții Apostoli, str. Operetei, str. Poenaru Bordea. str. Danielopol. str. Palatului Justiției.

Zona protejată nr.91

delimitare: zona delimitată de Splaiul Independentei, bd. Eroilor Sanitari, str. Carol Davila. str. Dr. Leonte A., str. Dr. Buicliu C. si include incinta Facultatii de Medicina, clădirea Spitalului Clinic al Mun. București si parcul inconj urător. bd. Eroilor.

Zona protejatănr.92

delimitare: prima subzona delimitată de Lacul Plumbuita, str. Doamna Ghica. sos. Colentina. str. Plumbuita, str. Ricinului ce include Parcul Plumbuita. Ansamblul si Parcul Doamna Ghica si o a doua subzona delimitată de str. Plumbuita, sos. Colentina. Lacul Plumbuita ce include Manastirea Plumbuita si parcul aferent.Zona protejată nr.94

tesutul tradițional difuz - zona Caderea Bastiliei - subzona - Cpl b. Cplc

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Lascar Catargiu. bd. laneu de Hunedoara. Calea Dorobanți si include str. Grigore Alexandrescu. str. Ciprian Porumbescu. str. Cantaretul Macarie. str. Caderea Bastiliei. Intr. Grigore Alexandrescu. Intr. fabulistului. Intr. Caderea Bastiliei. str. Vasile Alecsandri. str. G-ral C. Coanda. Intr. Blaj. str. Poxernei. str. Clopotarii Vechi, str. Viisoarei. str. C-tin Daniel, str. Visarion. Intr. Orizontului. Intr. Anasonului. str. I. Slatineanu. str. Crăciun. Intr. Crăciun, str. Cantilli.

Zona protejată nr.95

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. laneu de Hunedoara. Calea Dorobanți, str. Miltai Eminescu. str. Tunari si include str. Ștefan Greceanu. str. Paul Greceanu. str. Aurel Vlaicu. str. Fecioarei, str. Erou Calinion. Intr. Erou Calinion. str. Juslinian. Intr. Braxurii. Intr. Slatinita. Intr. Buciumeni. str. Prof. David Emanuel. Prof. Ion Bogdan. Intr. Jijia. Intr. Bocănită, str. Slăvești, str. g-ral Ernest Brosteanu. str. Ing. Emil Balaban. str. Caragea Vodă.

Zona protejată nr.96

delimitare: zona delimitată de Calea Serban Vodă. str. G-ral Candiano Popescu. str. G-ral Haralambie si include str. Sold. Simion Ștefan, str. G-ral Haralambie.

Zona protejată nr.97

delimitare: zona delimitată de str. Sexastopol. spatele fronturilor de pe str. Buzesti. Calea Grivitei. Calea Victoriei și include str. Sfinjii Voievozi, str. Ec. Teodoroiu, str. Occidentului. Intr. Sevastopol. str. Frumoas’. Intr. Frumoas'. Intr. Augustin. Intr. Lt. D-tru l.emnea. str. G-ral Gh. Mânu. str. Mihail Moxa.

Zona protejată nr.98

delimitare: zona delimitată de spatele fronturilor de pe bd. Carol. bd. Ferdinand si Calea Moșilor si include str. laneu Cavaler de Flondor. str. Vasile Stroescu. str. Cpt. I. Vasilescu. str. Horei. str. Lirei. str. Pictor Andreescu. str. Fluerului. str. Matasari.Tubei A. Amplasamente în Zona de publicitate restrânsă - în perimetrul zonelor construite protejate (ZPR1)

Nr.

crt.

Zonă

construită protejată

Delimitare

Amplasamente

Număr de amplasamente indentificate

Număr de ampasamente ocupate

1.

r    j

2. j    i    !

1 1


B. ZONA DE PUBLICITATE RESTRÂNSĂ SITUATĂ ÎN AFARA PERIMETRULUI ZONELOR CONSTRUITE PROTEJATE
a.    Delimitată astfel:

-    Nord si Vest - ZP 49:

-    Sud - ZP 52:

-    Est - Calea Dorobanților.

b.    Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord. Vest si Sud - ZP 52:

-    Calea Dorobanților.

e. Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord - ZP 52:

-    Vest - ZP 51 si 52:

-    Sud ZP 51:

-    Est Calea Dorobanților:

d.    Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord-ZP 50. 51. 49. 47.48. 14. 84. 15:

-    Est - Calea Dorobanților:

-    Sud-ZP97. 16. 29. 12. 94 si 10:

-    Vest - str. Buzesti pana la intersecția cu str. Dr. Sergiu Dumitru:

e.    Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord. Vest si Sud -- ZP 53:

-    Est -ZP 54 si 55:

f. Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord - ZP 6. 90. 27. 26. 4. pana la bd. l.C. Bratianu:

-    Est - bd. 1. C. Bratianu. de la intersecția cu bd. Comeliu Coposu pana la Splaiul Unirii:

-    Sud - Splaiul Unirii, de la intersecția cu bd. I. C. Bratianu pana la intersecția cu Aleea Dealul Mitropoliei. ZP 87. 79. 86. limita ZP 9. pana la intersecția cu strada Gazelei. Calea Raltovei. strada Sabinelor pana la intersecția cu strada Uranus;

-    Vest - Podul Eroilor. ZP 45 si 91. str. Dr. Staicovici (intre Str. Eouis Pasteur si incinta M Ap N). limita spate incinta MApN. str. Doctor Alexandru Vitzu. limita incinta Hotel Marriott, str. Mibail Cioranu. Calea 13 Septembrie (intre str. Mihail Cioranu si str. Ion Popescu Gopo). str. Ion Popescu Gopo pana la str. Lanțului, str. Lanțului, str. Acvila( intre str. Lanțului si str. Ion Creanga), str. Ion Creanga (intre str. Acvila pana la Aleea deservire imobile de pe str. Uranus). str. Uranus (intre str. Sirenelor si str. Sabinelor), str. Sabinelor (intre str. Uranus si Calea Rahoxei). Calea Rahotei (intre str. Sabinelor si str. Gazelei). str. Gazelei:

-    Din zona f. se exclude ZP 76.

g. Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord - Splaiul Independentei:

-    Est - ZP 91:

-Sud ZP"8. 45. 91:- Vest- ZP 85.

h. Delimitată după cum urmeaza:

-    Nord - ZP 78:

-    Est-ZP77. 78:

-    Sud - Bulesardul Geniului:

-    Vest - Bulesardul Geniului.


Tabel B. Amplusamenle în Zona

de publicitate restrânsă - în afara perimetrului zonelor

construite protejate (ZPR II)

Nr.

Zonă

Delimitare

Amplasamente

crt.

în afara zonelor construite protejate

Număr de amplasamente indentificatc

Număr de ampasamente ocupate

1.

2.

12

Tipurile de mijloace de publicitate:

1.    firme

2.    panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasă

3.    panouri publicitare mobile

4.    bannere

5.    steaguri publicitare, pancarte

6.    mesh-uri

7.    indicatoare publicitare direcționale

8.    proiecte publicitare speciale

Tipurile de mijloace de publicitate admise iu .Municipiul București, pentru fiecare categorie de zonă de publicitate

\r.

Zona    de

Tipuri de mijloace de publicitate admise    !

crt.

publicitate

I

2

3

4

5

6

7

8 I

1.

ZPR I

1 !

2.

ZPR II

i

i

3.

ZPL

ZPR1 = zonă de publicitate restrânsă in perimetrul ariilor construite protejate ZPRI1 = zonă de publicitate restrânsă in afara ariilor construite protejate ZPL = zonă de publicitate lărgită


~'A


Anexa nr. 4 la

Caietul de Sarcini ai Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul Rucurești


Situația amplasamentelor pentru mijloace de publicitate si afișaj


Nr.

cit.

.......

Nunifir înregistrare din Registrul de Publicialc

Zonfi

<le

publicitate

Delimitare

aniplasatue

ut

Sector

administrativ

Suprafață

Mijloc de publicitate

Autorizație/

Auz.

Durata

autorizată

Situația contractuală

tip

caracteristici

dimensiuni

nuniSriil și iliitn ciml rac I u lui

lip

tiu rații

taina re

'•

2

-............-

.........-

...

_

___CCNFOiW CU CFîlGiNALl’L


5~">Anexa tir. 5 Iu

Caidul de Sarcini al Serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de publicitate stradală și afișaj din Municipiul liucurești

Tarif e și taxe pentru mijloace și servicii tic publicitate stradală si afișaj pe domeniul public și privat a! Municipiului liucurești


?Șr.

Cri.

1.

->

,c~

Mijloc

tle

1) ii 1,1 ic i 1 ii 1 e

I'irme

Taxă    |    laxă

pentru aviz    1    pentru autorizație

1

laxă

pentru ocuparea domeniului public

laxă

pentru serxicii de reclamă și publicitate

laxă

pentru afișaj în scop (Ic reclamă si publicitate

Valoare

Document de aprobare

Valoare

Document tle aprobare

Va luare

Document de aprobare

Valoare

Document de aprobare

Valoare ‘ Document de aprobare

Panouri

publicitare

fixe

Panouri

publicitare

inobilc

llannere și

steaguri

publicitare

i

i

I

1

i

n

Mesh-uri

H fi-

Indicnton re publicitare direcționale

7.

K.

Proiecte

publicitare

speciale

Afișe

[ publicitare

----------------

1 \ \

.............. î \.....

1 \ \
26