Hotărârea nr. 101/2018

HOTARAREnr. 101 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în

domeniul privat al statului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 19444/28.12.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 22/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 98/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București

și încheierea actului completările ulterioare Cu respectarea decizională în adminis


adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. cu modificările si

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența rația publică, republicată;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de sp Autoritatea Municipală de Reglementare a îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

, j^Jlui Geperal",și Public^voWluce la


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir
București, 22.02.2018    V

Nr. 10l’

Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr 47. cod pesta! 50013. sector 5 București România

Tel. 021.205 55 0C

nttp'W’A-w.pmb ro

Anexa 1t/C M ,|(j//u3//

REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI


(«QAIP©WW^GiNA DISPOZIȚII GENERA"

Art. 1.

(1) Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar prix'md'Mesfășurarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public/și prâzat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, definind modalitățile și coikUihtc cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale. în conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    Ordonanța Guvernului nr. 712002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Lenea nr. 3/2003

-    Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței

-    alte reglementări în domeniu

(2) Prevederile prezentului Regulament se aplică Serviciului de Administrare a fondului Imobiliar al Municipiului București (S.A.E.I.). înființat și organizat de autoritatea administrației publice locale, pentru satisfacerea nevoilor populației, ale instituțiilor publice și ale agenților economici din aria administrativă teritorială a orașului.

Art. 2.

(1)    Serviciul public de administrare a fondului imobiliar este un serviciu public de administrare a patrimoniului public și privat de interes local și cuprinde activități edilitare și de interes public desfășurate pentru administrarea și exploatarea bunurilor publice / private ale Municipiului București si ale statului.

(2)    Fondul imobiliar are doua componente in structura sa. fondul locativ (locuințe) si spatii cu alta destinație decât cea de locuința.

Art. 3.

Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament au un caracter minimal. Consiliul General al Municipiului București ca organ deliberativ poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice pentru serv iciul de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Art. 4.

Serviciului public de administrare a fondului imobiliar al Municipiului București, având ca obiect de activitate administrarea fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind administrația publică locală, descentralizarea adi/muățrativă și financiară, dezv oltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:    '


a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serv iciilor publice: e) subsidiarității și proporționalității: d) responsabilității și legalității:e) asocierii intercomunitarc:

0 dezvoltării durabile și corelării cerințelor

g)    protecției și conservării mediului natural'și construit":

h)    asigurării igienei și sănătății populației:


i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sa teritoriale:

j)    participării și consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile priv ind serviciile publice.

Art. 5.

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:

-    Legea nr. 114/1996. legea locuinței:

-    Legea nr. 241/2001. pentru aprobarea O.U.G. nr. 40 1999. privind protecția chiriașilor și pentru stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință cu modificările și completările ulterioare:

-    Legea nr. 10/2001. legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989:

-    Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe:

-    Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat:

-    Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție jși căminele pentru .salariați ale societăților comerciale, copnpaniilor naționale., societăților naționale și regiilor autonome

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificată și completată:

-    Legea nr. 215/2001 privind Legea administrației publice locale:

-    Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local:

-    Hotărârea Guvernului nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000;

-    Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003:

-    Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998. privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

-    HCGMB nr. 201/ 2000- privind aprobarea propunerii proiectului OUG pentru competarea Ordonanței de Urgență nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuit.

-    HCGMB nr. 123/ 2012 - privind punera în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 priv ind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind masuri de reducerea riscului seismic al construcțiilor existente. în vederea finanțării de la bugetul local. în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, situate în clădirile incluse în programe anuale:

-    Dispoziția Primarului General nr. 1245'2012 pentru modificarea Dispoziției Primarului General nr.;

41/2011 privind nominalizarea componenței Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociali spații cu altă destinație decăt aceea de locuință, beneficiari ai Legii nr.341 2004    I

-    HCGMB nr. 162 ' 2015 aprobarea listei documentelor necesare, criteriilor și punctajelor necesare' pentru repartizarea locuințelor sociale aflate în patrimonial Municipiului Bucut-estb^si. în administrarea Serv iciului Spațiu Locativ și cu Altă Destinație:

HCGMB nr. 21


[997 priv ind concesionarea terenurilor din curiile imobilelor p^ttru e.xtinderea

locuințelor:

- IICGMB nr. 211    2006 privind aprobarea metodolog

domeniului public si privat al Municipiului București si ofertelor pentru procedurile de concesionare.

Art. 6.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB si Primăria Municipiului București - PMB:

b)    autoritate de reglementare locala - .Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, in calitate de autoritate de reglementare tehnica;

c)    fond imobiliar - alcătuit din: fondul locativ (locuințe) si spatii cu alta destinație decât cea de locuința. Împreuna cu terenurile aliate in administrare;

d)    fond locativ - ansamblul construcțiilor alcătuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac cerințele de locuit ale unei persoane sau familii:

e)    spafi cu altă destinație decât cea de locuința - spații în care se desfășoară activ ități economice, sociale, culturale, etc. (spații comerciale, spații pentru prestări ser icii, sedii bănci, etc.):

f)    domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intțate în proprietatea unjtăților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora:

g)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale. care. potrivit legii sau prin natura lor. sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național:

h)    domeniul privat al statului - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea statului și care nu fac parte din domeniul public al acestuia, asupra acestor bunuri statul avand un drept de proprietate privată:

i)    indicatori de performanta - parametrii măsurabili ai serviciilor prestate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene si in anumite condiții, si care se regăsesc si in caietul de sarcini:

j)    operator - persoana juridica ce prestează serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, desemnat in urma procedurilor legale;

k)    infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potriv it legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești: infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;'

l)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură. într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localifăților. dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane. precum și condiții nozmale'dg, muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale:

m)    servicii de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și

activităților


edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunnrilv»?. din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale. altele decât cele datej potri\ it legii, în administrarea altor servicii publice locale:    M


Art. 7.


CONFORM CU ORIGi


b'S£>    '

XU* &

t. cu clt^Țidințelc^lertăriIc ine sau famimss^LL


De asemenea. în prezentul Regulament mai sunt utilizați termenii:

1.    Locuința - construcție alcătuită din una sau mai multe cameiy'ae și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale uneL

2.    Locuință convenabilă - locuință care. prin gradul de /ațMacere a raportului dintre cerința utilizatorului și caracteristicile locuinței, la un moment dat. acoperă necesitățile esențiale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă, asigurând exigențele minimale.

3.    Locuința socială - locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a căror situație economicăă nu Ie permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

4.    Locuința de serviciu - locuința destinată funcționarilor publici, angajaților unor instituții sau agenți economici, acordată în condițiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

5.    Locuința de intervenție - locuința destinată cazării personalului unităților economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă îndeplinește actix ități sau funcții ce necesită prezența în caz de urgență în cadrul respectivelor unități economice sau bugetare.

6.    Locuința de necesitate - locuința destinată cazării temporare a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari.

7.    I.ocuința de protocol - locuința destinată utilizării de către persoanele care sunt alese în unele funcții ori demnități publice, exclusiv pe durata exercitării acestora.

8.    Casa de vacanță - locuința ocupată temporar, ca reședință secundară, destinată odihnei și

recreerii.    ....

9.    Locuință de sprijin - Locuință cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp. care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței."

10.    Locuință cu condiții improprii - locuința improvizată sau construcția cu destinația de locuință care nu îndeplinesc cerințele minimale de locuit, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1 lit a) din Legea 114/1996. legea locuinței.

11.    Condominiu - Imobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și cate o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată in proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz. Constituie condominiu:

- un corp de clădire multietajat sau. in condițiile in care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia:

12.    Unitate individuală - LInitate funcțională, componentă a unui condominiu. formată din una sau mai multe camere de locuit și/sau spații cu altă destinație situate la același nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, avand acces direct și intrare separată, și care a fost construită sau transformată in scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. In cazul in care accesul la unitatea funcțională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menționate obligatoriu in actele juridice și înscrise in cartea funciară

13.    închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre proprietar și chiriaș, consemnată pri,n~-,

contract scris.    /    '

14.    Contractul de închiriere este un contract prin care o persoană numită locator se obligă să asidure/'j-'

unei alte persoane, numită locatar. în folosință temporară, totală sau parțială, o locuință.    \    \

15.    A.X.I. - Agenția Națională pentru Locuințe - instituție de interes public dip-sTrUct^ra Ministerului Dezvoltării Regionale. Administrației Publice si Fondurilor Europene cu personalitate juridică de coordonare a unor resurse de finanțare în domeniul construcției de locuințe.

16.    Tineri - Sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la dala depunerii cererii pentru

A -


Lri


CONFORM CU OEJGIîML!repartizarea rinei locuințe construite . destinate înehit'ierff

17.    Familie -■ Prin familie se înțelege soțul, soția, copiii §. gospodăresc împreună:

18.    Persoană marginalizată - persoana care nu beneficiază zfe njj^ifi forma de vemî^effi^beneficiază de venit minim garantat, sau face parte dintr-o familie 'beneficiară de venit minim garantat în condițiile Legii nr.416’2001. privind venitul minim garantat și se află în una din următoarele situații:

a)    nu are loc de muncă:

b)    nu are locuință în proprietate:

c)    locuiește în condiții improprii:

d)    tinerii care se regăsesc in una dintre categoriile prevăzute de Legea nr. 116    2002 privind

prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.

19.    Personă vărsnică - persoană care a împlinit varsta de pensionare stabilită prin lege.

20.    Copil - copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți. copilul adoptat, copilul încredințat unuia sau ambilor soți dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela. precum și copilul provenit din afara căsătoriei.

21.    Persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. locuiește și se gospodărește singură.

22.    Familie monoparentală - este familia formată din persoană singură și copii în vârstă de pănă la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta.

23.    Comisia socială de analiză - comisie numită prin Dispoziția primarului, formată din funcționari și specialiști din compartimentele cu atribuțiuni în domeniile administrativ, social și juridic precum și consilieri locali, care analizează solicitările de locuințe, acoițdă punctajul potrivit .criteriilor de ierarhizare. întocmește listele de priorități și de atribuire a locuințelor disponibile pentru închiriere și analizează7 avizează solicitările de schimburi de locuințe.

24.    Criterii -cadru pentru locuințele sociale - norme stabilite conform legislației in vigoare,

respectiv Legea tir. 114 1996 privind locuințele. 11.(1 nr. 12~5 21100 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114    1996. 11CCMB nr.

162 2015 si alte hotarari ale consiliilor locale cu privire la aprobarea criteriilor.

25.    Criterii cadru pentru locuințele AXL - norme stabilite de Consiliul Local pe baza Hotărârii de Guvern nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. Acestea cuprind:

26.    Lista solicitanfilor care au acces la locuință - reprezintă lista întocmită de comisia socială de analiză în urma stabilirii dosarelor a căror titulari de cereri se încadrează în prevederile punctului Persoana solicitanfilor care au acces la locuința."

27.    Lista solicitantilor care nu au acces la locuință - reprezintă lista întocmită de comisia socială de analiză în urma studierii dosarelor, a căror titulari de cereri nu se încadează în prevederile punctului A ” Criterii de acces Ia locuința' din Anexa nr. 11 a Hotărârîrii de Guvern nr. 962 din 27 septembrie 2001.

28.    Lista de prioritate pentru locuințele ANL - reprezintă lista întocmită de comisia socială de analiză în urma acordării punctajului pe baza prevederilor punctului B ..Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj" din Anexa nr. 11 a Hotărârîrii de Guvern nr. nr. 962 din 27 septembrie 2001. pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152'1998. prix ind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de către cei aflați pe lista solicitanților care au acces la locuință.

29.    Lista de prioritate pentru locuințele sociale - reprezintă Lista întocmită de comisia de analiza in

urma acordării punctajului conform normelor prevăzute de legislația in \ igoare. respectiv Legea nr. 114    1996 privind loeuinielt. fld nr. 12~5    2000 privind aprobarea normelor met (hlogggi.ee

pentru punerea 'ut aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114 1996. ÎICCMB nr. /dy'^i’9/5 si alte /;< narari ale conFUHot- locale t a privire la aprobarea criteriilor.    g

30.    Lista de repartizare a locuințelor - reprezintă lista întocmită prin preluarea solicitanțiior înscriși în lista de prioritat.efpț număr de camere în funcție de solicitarea acestora în ce/eiV. t ,

51. Contract de închiriere - actul juridic prin care se stabilesc drepturile și obligațiile, părților privind închirierea, exploatarea. întrpț inerenadmîni«ui-nren lominței:_


32. Chirie socială - chiria stabilită pentru ocuințele sociale al căn

venitul net lunar, calculate pe ultimele 12 lu


ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA SI FORMA DE

E A SERVTCTrLUI ZAFLAT IN DOMENIUL 2N DOMENIUL PRIVAT AL


PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOB PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘ STATULUI

SECȚIUNEA 1.

EXPLOATAREA SI ÎNCHIRIEREA LOCUINȚELOR DIN FONDULUI LOCATIX 'AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 8.

(1)    Fondul de locuințe este compus din:

a)    locuințe sociale

b)    locuințe de necesitate

c)    locuințe de sprijin

d)    locuințe pentru tineri, construite în regim de închiriere din fonduri .ANE:

e)    locuințe in reginj normal de inchiriere.

(2)    Locuințe libere sunt:

a)    locuințe care trec în administrarea Operatorului desemnat de autoritatea administrației publice locale, ca urmare realizării de inv estiții;

b)    locuințe rămase libere urmare a încetării contractului de închiriere prin: solicitarea chiriașului de a preda locuința; rezilierea contractului de închiriere și evacuarea din locuință: decesul titularului contractului de închiriere.

(3)    Individual, pentru fiecare unitate locativă care poate fi repartizată, se transmite lunar sau ori de cate ori este cazul de către operatorul serviciului compartimentului de spațiu locativ din cadrul autoritatii administrației publice locale, adresa poștală a locuinței, numărul de camere și dependințe, suprafața utilă și situația juridică a imobilului. In cazul in care sunt identificate probleme de structura / reparații ce nu pot fi suportate de chiriași, vor fi realizate demersurile de reparații de către instituția publica.

(4)    Compartimentul de spațiu locativ actualizeaza permanent lista locuințelor libere si le prezintă Comisiei Sociale care analizează solicitările de locuințe și repartizează locuințele care aparțin fondului locativ aflat în administrarea operatorului.

(5)    Departamentul pentru fondul imobiliar și/sau operatorul serviciului ține evidența fondului locativ, după ce au fost făcute repartizările pentru locuințele din fondul locativ.

(6)    Departamentul pentru fondul imobiliar din cadrul autoritatii administrației publice locale

verifică periodic, dar cel puțin o dată pe an sau de câte ori este nevoie, modul de întreținere și exploatare a locuințelor de către chiriași.    / \

Locuința socială    / zX’

Art. 9    z '

(1)    Locuința sociala este locuința in cadrul fondului locativ din cadrul fondului imobilian-si nu poate fi instrainata.

(2)    Locuințele sociale se repartizează de către autoritatea administrației publice locale_pe..baza criteriilor stabilite anual de aceasta. în condițiile reglementate, și de ele pot beneficia. în ordinea de--prioritate hotarata. categoriile de beneficiari stabilite in actele legislative in vigoare.

(5; Dosarele cu documentele necesare pentru atribuirea unei locuințe >ociale se constituie conform II.MG.M.B. nu IM 2M


Art. 10

Categoriile de persoane indreptățite să primească cu prioritate o locuință socială sunt următoarele:

a)    , tineri căsătoriți care au flecare varsta de pană la 35 de ani:

b)    familii monoparentale:


c)    tineri proveniți din instituțiile de ocrotire socială care au implinit varsta de

d)    d) invalizi de gradul I și II. persoane cu diza ulitati:

e)    pensionari;

f)    veterani și văduve de război:

g)    persoanele oprimate de regimul comunist:

h)    persoane care datorită condiției de vârstă nu pot beneficia de lo

i)    persoanele evacuate din casele naționalizate.

j)    alte persoane sau familii considerate ca și cazuri sociale, pe c^ Jjxsfabilește comisia sociala.

Art. 11

Solicitările de atribuire a unei locuințe sociale se adresează comisiei sociale din cadrul autoritatii administrației publice locale și se depun la registratura generală a autoritatii administrației publice locale.

Art. 12

(1)    Solicitantul de locuință socială va întocmi un dosar care va cuprinde numai documentele și actele specificate în legislația în vigoare.

(2)    In procesul de elaborare a dosarului pentru atribuirea unei locuințe sociale, persoanele vor fi sprijinite.de personalul din cadoul compartimentelor specializate de spațiu locativ ale administrației publice locale.

Art. 13.

(1)    Verificarea dosarelor cu actele solicitate se face prin compartimentul de specialitate din cadrul autorităților administrației publice locale.

(2)    Serviciul de asistență socială al autoritatii administrației publice locale verifică în teren situația locativă a fiecărui solicitant de locuință socială și întocmește anchete sociale, intr-un termen rezonabil, pe care le transmite comisiei sociale.

Art. 14.

(1)    In vederea întocmirii listei de priorități se numește comisia sociala privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale. în repartizarea locuințelor sociale și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, cu componența stabilită prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

(2)    Comisia sociala, potrivit reglementarilor legale, analizează dosarele solicitanților de locuințe sociale, intocmește lista de priorități și o supune spre aprobare autoritatii administrației publice locale:

(3)    Lista de priorități se va afișa la sediul autoritatii administrației publice locale.

Art 15.

(1)    Lista de priorități întocmită și aprobată. în conformitate cu normele legale si reglementările locale, va cuprinde în principal:

a)    numele și prenumele solicitantului

b)    data depunerii dosarului

c)    data aprobării dosarului    ( ț

d)    total punctaj acumulat    ,    1

e)    datele de identificare ale unitatii locative atribuite.

(2)    Contestațiile cu pri\ire la poziția de pe listele de priorități sau cu privire la punctajul acordat se vor depune la registratura generala a autoritatii administrației publice locale, in termen de 5 zile de la afișarea listelor.

LV- ■ -..... A /


(3) Contestațiile vor li soluționate in ten

Art.16.    V

(1)    închirierea locuințelor din fondul locativ aliat în domenjd public și privnTlirMunicipiuIui București si in domeniul privat al statului se face în baza lisrelo Jj/priorități întocmite și aprobate, în condițiile legii.

(2)    Lista de priorități se întocmește sau se reface anual, conform legislației in vigoare, prin grija autoritati administrației publice locale.

Art. 17.

în cazul în care numărul cererilor pentru atribuirea locuințelor sociale inregistrate la nivelul autorității administrației publice locale este. timp de cel puțin un an. constant mai mare decât numărul locuințelor sociale aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, aceasta poate aproba închirierea unor alte tipuri de locuințe (spre exemplu, locuințe de sprijin) si numai daca se constata un excedent pe celelalte tipuri de locuințe, cu respectarea prevederilor legale.

Locuința de sprijin

Art. 18.

Aceste locuințe aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu pot fi înstrăinate, dar pot fi exploatate în condițiile legii.

Art. 19.

Locuințele de sprijin se repartizează de către autQritățile administrației.publice locale, care fe-au dobândit în proprietatea publică a municipalității printr-o formă legală, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. în condițiile prevederilor legislative in vigoare. De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe. în baza unui contract de închiriere, devenind persoane fara adapost.

Art. 20.

Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, potrix it legi. persoanele sau familiile care:

a)    dețin în proprietate o altă locuință:

b)    dețin. în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Art. 21.

în cazul în care locuința de sprijin nu este solicitată de către fostul proprietar al locuinței, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuință a fost executată silit.

Art. 22.

în cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin inregistrate la nivelul autorității administrației publice locale este. timp de cel puțin un an. constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solieitanți. cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23.    \

(1)    Contractul de închiriere se încheie de către reprezentantul autoritarilor administrației publice locale cu beneficiarii legali stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani. cu posibilitatea prelungirii pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

(2)    Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni. pe familie.

Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la buștenii, lb£al al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.    / J ./IoArt.24.

Contractul de închiriere se poate rezilia la cererea chiriașului? un termen de minimum 60 de zile.sau la cererea proprietarului.

a)    chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere:    ’NNvm

b)    chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen dc 90 de zile de la comunicare:

c)    chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile. dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriașului:

d)    chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

Art. 25.

Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchiricze. să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.

Locuința A.N.L

Art. 26.

(1)    Locuințele construite din fondurile statului prin grija Agenției Naționale pentru Locuințe pot fi închiriate in condițiile legii:

(2)    Solicitările de locuințe pentru tineri, construite în regim de închiriere, din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.) se înregistrează intr-un registru special al Autorității Publice Locale.

(3)    Cererea de atribuire a unei locuințe construite din fondurile A.N.L-. în regim dc închiriere se depune, de către solicitant, la registratura generală a autoritatii administrației publice locale.

Art. 27.

(1) Documentele necesare constituirii dosarului de solicitare de locuință pentru tineri, construite în regim de închiriere din fondurile Agenției Naționale de Locuințe, sunt aprobate conform legislației in vigoare, respectiv Legea nr. 152/1998 și II.GR. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe.

Art. 28.

(1)    înaintarea, spre verificare și aprobare a dosarelor cu solicitările de locuințe ANL către comisia socială, pentru întocmirea listei de priorități, cu propunerile de repartizare a unei locuințe ANL. lista care va fi aprobată de Consiliului General al Municipiului București / Consiliile locale.

(2)    Ierarhizarea solicitărilor de locuințe care au îndeplinit. în totalitate, criteriile restrictive, se stabilește în conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înființarea A.N.L. cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin HGR. nr. 962/2001. cu modificările și completările ulterioare. în baza actelor depuse de către solicitant, această ierarhizare reprezentând lista de priorități.

(3)    Lista de priorități se înaintează, de către comisia socială numită în vederea analizării cererilor și repartizării locuințelor aflate în domeniul public și privat al Municipiului București, precum și a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, autoritatii administrației publice locale, spre analiză și aprobare, prin

hotărâri în acest sens.

(4)    Lista de priorități se afișează la sediul autoritatii administrației publice locale.

Locuința de necesitate    V

Art. 29.

emiterea upei

,,-n(1) Locuința de necesitate se finanteaza si se realizează in condițiile stabilite pentru locdinta sociala: (2> Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor si familiilor ale carpi’ Ioifliinte au devenit inutilizabile in urma unor catastrofe naturale sau accidente .sau ale;cațăr locuifite/suntsupuse demolărilor in vederea realizării unor obiective de investiții de utilitate publjț^i k precum si lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua m clădiri ocupate CONFORM CU OR!


Perfectarea contractelor de închiriere

Art. 30.    I~~    —

(1)    închirierea locuințelor se face pe baza acordului dintre administrează locuința si chiriaș, consemnat prin contract scris, fiscal teritoriale

(2)    Perfectarea contractelor de închiriere se realizează urmare a repartițiilor de locuințe emise de Comisia Socială numită în vederea analizării cererilor și repartizării locuințelor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului București și a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe. în conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr. 114'1996. cu modificările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 241/2001. pentru aprobarea O.U.G. nr. 40/1999. privind protecția chiriașilor și pentru stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 152/1998 priv ind înființarea Agenției Naționale de Locuințe și a normelor de aplicare a acesteia.

(3)    Contractul va cuprinde:

a)    adresa locației:

b)    suprafața locative:

c)    suprafața curților si grădinilor folosite in comun:

d)    valoarea chiriei lunare;

e)    Qbligatiile pârtilor privjnd folosirea si întreținerea bunurilor aferente spatiilor inchiriate: o data contractului si durata acestuia:

g)    persoanele care vor locui împreuna cu titular contractului:

h)    condițiile de folosire a pârtilor aliate in coproprietate:

i)    alte clauze convenite intre parti:

(4)    Sunt nule de drept orice clauze:

a)    referitoare la obligația chiriașului de a plăti iin avans suma pentru reparații ce cad in sarcina operatorului.

b)    privind responsabilități collective a chiriașilor in caz de degradare a elementelor constructive ale imobilului si a instalațiilor aferente

c)    care impun chiriașilor sa faca asigurări de dauna

d)    care exonerează proprietarul de obligațiile ce ii rev in (transferare operatorului care administrează fondul imobiliar).

Prelungirea contractelor de închiriere

Art. 31.

(1)    Asigurarea continuității contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuințe, din cadrul fondului imobiliar aflat in domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului prin prelungirea duratei de închiriere este reglementată prin acte normative emise de către Autorităților Administrației Centrale și/sau locale.

(2)    Documentele solicitate de operatorul care administrează fondul locativ' pentru reînnoirea contractelor de închiriere și prelungirea duratei de închiriere sunt documente legale specifice fiecărui tip de locuința închiriata.

(3)    In cazul in care părțile nu convin asupra rcinoirii contractului de închiriere, chiriașul este obli^tțU

sa paraseasca locuința la expirarea termenului contractual.    ,


Urmărirea contractelor de închiriere

Art. 32.    v

Urmărirea executării contractelor de închiriere pentru suprafețele cu destinația- de locuință, se realizează în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea Locuinței nr. 114.1996. cu modificările ulterioare și normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 241)2001. pentriVaprobarea


O.L.G. nr. 40 1999. privind protecția chiriașilor și pentru stabilirea destinația de locuință, cu modificările și completările ulterioare, a înființarea Agenției Naționale de Locuințe și a Normelor de.aplicare a ax Somarea și chemarea în judecată

Art 33.    i COHfORM CU QRIG1NALU

Somarea și chemarea în judecată a chiriașilor rau-plaini.

locuiesc Iară titlu locativ și întocmirea formalităților în vedtrca-"e\ acuari administrativă și judecătorească, rezilierea, dacă este cazul, a contractelor de închiriere, recuperarea creanțelor și evacuarea chiriașilor cu titlu locativ sau samavolnic care nu respectă clauzele contractuale, precum și întocmirea oricăror acte și proceduri referitoare la executarea contractelor de închiriere și a sancțiunilor prevăzute de lege în caz de neexecutare. urmând ca acestea sa reintre in Lista suprafețelor cu destinație de locuințe disponibile.

Rezilierea contractelor

Art. 34.

(1)    Rezilierea contractului de închiriere inainte de termenul stabilit se face in următoarele condiții:

a)    La cererea chiriașului

b)    La cererea proprietarului

(2)    Proprietarul poate solicita rezilierea contractului la propunerea operatorului care administrează imobilul atunci când:

a)    chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutive

b)    chiriașul provoacă deteriorări ale clădirii sau instraineaza parti ale acestora

c)    chriasul nu repecta clauzele contractuale

(3)    Rezilierea poate fi ceruta si de către asociația de proprietari atunci când chiriașul nu si-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de cel puțin 3 luni. daca acestea au fost in sarcina chiriașului.

SECȚIUNEA 2

VÂNZAREA LOCUINȚELOR DIN FONDULUI LOCATIV AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Locuințe construite din fondurile statului

Art. 35.

(1) Vânzarea locuințelor construite din fondurile statului care aparțin domeniului privat al statului se realizează conform prevederilor Legii nr. 85/1992. privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat și a Decretului Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație., a Hotărârii Guvernului nr. 608/25.05.1990. privind stabilirea prețurilor de vânzare ale locuințelor construite din fondurile statului, recepționate după 1 ianuarie 1990. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului nr. 197-D din 23.07.1990. actualizate prin Legea nr. 244'2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din tpndprile^ unităților economice sau bugetare de stat.

(2)    Documentele legale necesare întocmirii referatului de aprobare a cumpărării sunt:    ./

a)    cerere de cumpărare:    \    )

b)    declarații notariale pentru titularii contractului de închiriere (soț. soție) că fheepând cu 01.01.1990 nu au dețin și nu au dobândit sau înstrăinat imobil proprietate personală, teren intravilan, inclusiv casa de vacanță:

(3)    In conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 pri\ ind reglementarea situației juridice a unor immobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și Legea nr. 10 2001. privind regimul juridic al unor immobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. "locuințele trecute în proprietatea statului în perioada 06.03.19^5 / 22.1 Jl 1989 pot fi
ZA

cumpărate de titularii contractelor de închiriere" pe baza unor declarații notariale, pentru persoanele majore care sunt înscrise în f'ișa suprafeței locative, cu drept locativ propriu, că renunță, tară alte

clauze, la dreptul locativ în favoarea titularilor contractului apartamentul sunt necesare următoarele documente:a)    certificat de atestare fiscală privind înregistrarea la plata taxelor local

b)    copii buletine:    I CONFORM CU OHICIMAI

c)    documentația pentru înscrierea în cartea fupciară (memoriu tehni1

d)    fotografii imobil:

e)    adeverință eliberată de administrația financiară a localității de nu figurează înregistrat cu imobil proprietate sau moștenire (dacă^

f)    adeverință de achitare a utilităților:

g)    ultima chitanță din care rezultă achitarea chiriei la zi:

h)    dosar cu șină;

i)    -verificarea în teren și aprobarea stării tehnice a locuinței pentru determinarea coeficientului de stare tehnică:

j)    verificarea suprafeței locative efective cu cea înscrisă în contractul de închiriere:

k)    calculul prețului de vânzare sau solicitarea prezentării unui raport de evaluare din care să rezulte “Valoarea de vânzare a locuinței calculată raportat la prețul pieței de către un expert autorizat. în condițiile legii*':

l)    achitarea integrala a prețului lînal de către cumpărător din surse proprii / din credite contractate de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului sau în rate lunare egale inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare.

Locuințe care au trecut în proprietatea statului în perioada 6.03.1945 - 22.12.1989 Art. 36.

(1)    Vânzarea locuințelor situate în imobile care au trecut în proprietatea statului în perioada 6.03.1945 - 22.12.1989. în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și a Legii nr. 112/1995, privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului.

(2)    După clarificarea situației juridice urmare aplicării legilor de restituire către foștii proprietari sau moștenitorii acestora se parcurge următoarea procedură:

a) verificarea documentelor solicitate de sectorul de fond locativ necesare întocmirii referatului de aprobare a cumpărării, respectiv:

-    adeverința eliberată de Comisia Locală de Aplicare a Legii nr. 10/2001. privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, care să ateste situația juridică a imobilului, respectiv dacă se poate înstrăina către actualul deținător (titularul/titularii contractelor de închiriere):

-    cerere de cumpărare, adresată Serviciului de Administrare a Fondului Imobiliar București:

-    declarații notariale pentru titularii contractului de închiriere (soț și soție) că începând cu 01.01.1990 că nu dețin și nu au dobândit sau înstrăinat imobil proprietate personală, teren intravilan, inclusiv casa de vacanță:

-    în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 102001. "locuințele trecute in proprietatea statului în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989 pot fi cumpărate de titularii contractelor de închiriere", declarații notariale pentru persoanele majore care sunt înscrise în fișa suprafeței locative, cu drept locativ propriu, că renunță. Iară alte clauze, la dreptul locativ în favoarea titularilor contractului de închiriere, pentru a cumpăra apartamentul:

-    certificat de atestare fiscală privind înregistrarea la plata taxelelor locale cu alte imobile:    /

-    copii buletine:

-    documentația pentru înscrierea în cartea funciară (memoriu tehnic):

-    fotografii imobil:

și,soției) că


-    adeverința eliberată de administrația financiară a localității de naștere a titularului nu figurează înregistrat cu imobil proprietate sau moștenire (dacă gste cazul):.


-    adeverința de achitare a utilităților și chiriei:

-    adeverința de achitare a chiriei:

-    dosar cu șină.

b)    verificarea în teren și aprobarea stării tehnice a locuinței pentru determinarea coeficientului de stare tehnică:


c)    verificarea suprafeței locative efective cu cea înscrisă in contractul de închi$

d)    calculul prețului de vânzare:

e)    achitarea prețului de către cumpărător: CONFORM CU ORIGlf

f)    perfectarea contractului de vânzare-cump irare la notar.

Locuințe construite inițial în regim de închiriere Art. 37.

(1)    Locuințele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele/pdstruite și destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate, repartizate în condițiile legii, după caz. se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, tară ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului.

Vânzarea locuințelor construite în regim de închiriere, pentru tineri, din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr. 962/2001 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 3897/2010 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe. .

(2)    Actele necesare pentru cumpărarea locuințelor sunt:

a)    solicitare adresată operatorului care administrează locuințele:

b)    contract de închiriere cu viza șefului de sector "valabil în vederea cumpărării":

c)    documentația pentru înscrierea în cartea funciară (memoriu tehnic):

d)    declarație notarială pentru titulari (soț și soție) și a persoanelor majore cu drept locativ, că începând cu 01.01.1990 nu au deținut sau înstrăinat o locuință proprietate personală, inclusiv casa de vacanță, atât în Municipiul București cât și în altă localitate din țară sau străinătate:

e)    adeverințe de venit cu venitul mediu brut de la membrii familiei care sunt încadrați în muncă sau cupoane de pensie:

f)    copie acte identitate cu domiciliul stabil la adresă:

g)    certificate fiscale eliberate de ANAF;

h)    adeverința sau cartonaș de achitare a chiriei:

i)    adeverințe privind achitarea utilităților (întreținere, gaze. etc.);

(3)    Vânzarea locuințelor construite în regim de închiriere, se face cu respectarea următoarelor condiții obligatorii:

a)    prețul locuinței se poate achita integral, la data încheierii contractului de vânzare, din surse proprii ale beneficiarului și/sau din credite contractate de beneficiar de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, sau în rate lunare egale, inclusiv dobânda aferentă, cu un avans de minimum 15% din valoarea de vânzare;

b)    titularul contractului de închiriere, precum și soțul/soția acestuia pot beneficia o singură dată de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii:

c)    titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție. copii și sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m2. suprafață utilă minimală persoană, prevăzută de Legea nr.

114 1996 priv ind legea locuinței., republicată, cu modificările și completările ulterioare: _.....

d)    titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia - soț/soție. copii și sau alte persoane aflate în întrețti^erea acestuia - să nu dețină la data încheierii contractului dfc vânzare-

y    1    1 '
cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15 2003 pri^S sprijinul acordat

tinerilor pentru construirea unei locuințe pE&pr-ietaltf-pcrsonaL--

e) valoarea de vânzare a locuinței se calculjează de către operatorii se află imobilele respective, in conformitat


SECȚII NEA 3.

ADMINISTRAREA SPAȚIILOR CE ALTĂ DESTINAȚIE DEtĂT/ACEEA DE LOCUINȚĂ AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNTQIPJfclui BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 38.

Administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință se realizează astfel:

a)    biroul fond locativ din cadrul autoritatii administrației publice locale și/sau operatorul serviciului de administrare a fondului imobiliar ține evidența spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, libere:

b)    perfectarea contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, urmare a dispozițiilor legale ale autoritarilor administrației publice / a proceselor verbale de licitațiem etc:

c)    încasarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, calculate conform tarifelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau alte dispoziții legale;

d)    somarea și chemarea în judecată a chiriașilor răi platnici prin grija operatorului serviciului:

e)    rezilierea, dacă este cazul, a contractelor de închiriere;

f)    recuperarea creanțelor și evacuarea chiriașilor, precum și întocmirea oricăror acte și proceduri referitoare la executarea contractelor de închiriere și a sancțiunilor prevăzute de lege în caz de neexecutare;

g)    întocmirea actelor și procedurilor necesare pentru vânzarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuința conform prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

h)    verificarea stării tehnice și a păstrării destinației spațiilor cu altă destinație decât cea de locuința pentru care sunt perfectate contracte de închiriere.

SECȚIUNEA 4.

GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 39.

Gestiunea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se organizează la nivelul Municipiului București după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale Municipiului/ București, de starea infrastructurii edilitar-urbane și de posibilitățile de dezvoltare.    /    , > !/

Art. 40.    , /    \

(1) Gestiunea serviciului public de administrare a fondului imobiliar din Municipiul fltecurești se realizează în conformitate cu prevederile:

- Ordonanța Guvernului nr. 71 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.

3 2003:

- 1 lotărârca Guvernului nr.


955 2004 privind aprobarea reglementarilor-cadruy de apli

are .a


■M

COMFOflÎJl CU 0IU3ÎB.U

71 2002 prixind organizarea și liingjjțS^rrer


ser^^^/^ublige de 'i •    »*

har se oruairraează5»! se


Ordonanței Guvernului nr.

administrare a domeniului public și prixat de interes local?'

(2)    Actixitățile specifice serxiciului public de administrare a fonduluLrți desfășoară pe baza Regulamentului și Caietului de sarcini ale /erxăzfului ca\^jțyngn^îi de reglementare și care xor fi aprobate prin Hotărâri ale Consiliului ^jgpefal al VlunicipiuTtrrBucurești. indiferent de modalitatea de gestiune hotărâtă

(3)    Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și Operatorul serxiciului public, sunt reglementate prin hotărâre de dare în administrare și/sau Contractul de gestiune a serxiciilor de administrare a fondului imobiliar al Municipiului București.

Art. 41.

<1) Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a fondului imobiliar este stabilită și aprobată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

(2)    In sistemul gestiunii directe, desfășurarea activităților specifice serxiciilor publice de administrare a domeniului public și privat se va realiza pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de Consiliul General al Municipiului București.

(3)    Gestiunea directa se realizează prin:

a)    compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al autoritatii administrației publice locale:

b)    prin intennediul operatorului de drept public înființaț la nivelul unității administratix-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorilarea deliberatixă a acestuia: acest operator este înființat și organizat prin hotărârea autorității deliberative a unității administratix -teritoriale a Municipiului București.

Art. 42.

(1)    In cazul gestiunii delegate (indirecte), desfășurarea actix itâților specifice serviciului public de administrare a domeniului public și privat al Municipiului București si in domeniul prixat al statului se va realiza prin încredințarea parțială sau totală a realizării serviciului public către unul sau mai mulți operatori.

(2)    încredințarea serxiciului public se va face prin încheierea unui contract de gestiune încheiat cu operatorul autorizat/desemnat.

(3)    operatorul prin intermediul cărora se desfășoară gestiunea indirecta a serviciului public va fi un operator atestat și licențiat conform legii.

(4)    Operatorul serxiciului public poate administra patrimoniu propriu și bunuri patrimoniale aflate in domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul prixat al statului date în administrare, funcționează pe bază de gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională; operatorul este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului unic de înregistrare fiscală și posedă cont deschis la Trezoreria Municipiului București întocmind totodată în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

(5)    Operatorul furnizează/prestează servicii de utilitate publică prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente fondului imobiliar pe baza hotărârii de dare în administrare sau a contractului de gestiune a serx iciului public.

(5) Operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și prixat al Municipiului bucurești si in domeniul prixat al statului își desfășoară activitatea pe baza


CAPIT

CONTROLUL SI VERIFICAREA ACTIVTTATII OPERATORlzLLl PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMQJh£

AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCl^fȘTÎ^ÎW/ DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI    a C

Art.43.

(1)    Coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Autoritatea de reglementare locala va monitoriza si va verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

(3)    In cazul constatării nerespectarii indicatorilor de performanță ai serviciului, autoritatea de reglementare locala poate propune autoritatii administrației publice locale aplicarea unor penalitati operatorului, prevăzute in contractul de delegare a gestiunii, numai daca după implementarea unui plan de acțiuni de către operator nu sunt remediate neconfonnitatile constatate.

CAPITOLUL V.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA 1.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 44.

Autoritățile administrației publice locale au următoarele drepturi:

a)    sa stabilească, sa ajusteze, sa modifice și sa aprobe prețurile și tarifele propuse de operator, pentru exploatarea fondului imobiliar;

b)    să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor de către operator și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului:

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului:

d)    sa hotarasca asupra modalităților de utilizare a spatiilor locative si a celor cu alta destinație decât cea de locuința:

e)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale poate anula hotărârea de atribuire a Contractului privind gestiunea serviciului. în baza rapoartelor întocmite de autoritățile competente:

f)    să verifice modul de respectare și îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale.

Art 45.

Autoritatea administrației publice locale are următoarele atribuții:

a)    sa asigure funcționarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar în bune condiții:

b)    sa adopte hotărârile de reglementare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar:

c)    sa exercite competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul public de administrare a fondului imobiliar.

d)    sa adopte politicile si strategiile de dezvoltare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar, respectiv a programelor de dezvoltare aferente fondului imobiliar in integritatea sa.

Art. 46.

(1) Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:


a) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și deslajjurârii pj^pedurijjjr^Jegal

CONFGflM CU 0RÎC1NALU.,

i    imobiliar:

tgtljlm^zș^aienil de

sarcini al serviciului si in contractul de delegare a gestiunii scrvi/iykti publV de \o.


privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de adminișjjray

te m


b) să respecte și să își îndeplinească obligai

fondului imobiliar.

'V.'A


confidențialitatea informațiilor cu privire1''-te'-activitatea


c)    să păstreze. în condițiile legii, operatorului, altele decât cele publice:

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului, in vederea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli, astfel incat execuția lucrărilor specifice serviciului să se realizeze în limita bugetului aprobat:

(2)    activitățile specifice serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului sunt finanțate din bugetul local pentru:

a)    cheltuieli legate de amenajarea. întreținerea, paza și protecția imobilelor aflate in administrare:

b)    investițiile capitale în domeniul fondului imobiliar aflat in administrare;

c)    dezvoltarea fondului imobiliar aflat in administrare:

d)    alte obligații legate de administrarea și gospodărirea fondului imobiliar aflat in administrare.

(3)    Sursele de finanțare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare și gospodărire a fondului imobiliar aflat in administrare vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București.

Art. 47.

Autoritatea administrației publice locale are dreptul si obligația de a monitoriza si de a controla modul de administrare, exploatare. întreținere si menținere în funcțiune, dezvoltare si/sau modernizare a bținurilor încredințate .prin contractul de delegare a gestiunii. serviciului de administrarea fondului imobiliar.

SECȚIUNEA 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 48.

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului are următoarele drepturi:

a)    să încaseze contras aloarea sen iciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora:

b)    să fundamenteze și să propună autorității administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare precum si de cerințele pietii;

c)    să sisteze furnizarea'prestarea serviciului, in condițiile nerespectării prevederilor legale si a hotărârilor administrației publice locale referitoare la administrarea integrală a fondului imobiliar încredințat.

(2)    Operatorul serviciului public care administrează fondul imobiliar are dreptul de a efectua verificări, în prezența utilizatorilor (chiriașilor), a modului în care acesta respectă obligațiile asumate prin contract cu privire la folosirea și întreținerea spațiului închiriat.

(3)    Constatările tăcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare care va fi semnat de administrator, chiriaș și de către un reprezentant al asociației locatarilor (chiriașilor) după caz.

Art. 49.    z

Operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public y// privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului are următoarele obligații: /

a)    să presteze serviciul public utilizatorilor cu care a încheiat contracte. în conformitate culela^el^

prevăzute în contract:    »    \

b)    să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, fara discriminare:

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrațiej publiceț/Jocale în regulamentul serviciului si in contractul de atribuire a gestiunii serviciului: f


CCNFCi^l CU Oîîic'

d) să întocmească planul anual de artiviinib în vederea fundamentă

cheltuieli, sa întocmească bugetul aferent planului de activitati. sa .Administrație al operatorului si ulterior autoritarii administrației pul

e)    sa desfasoare si sa execute lucrări în limita bugetului aprobat:

f)    să furnizeze autorității administrației publice locale si autoritarii de reglementare locala informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului. în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

g)    sa reprezinte interesele proprietarului fondului imobiliar în raport cu utilizatorii, pe de o parte, dar și cu instituțiile publice:

h)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii:

i)    sa angajeze încheierea contractelor cu furnizorii de servicii necesare pentru funcționarea imobilelor.

j)    sa asigure intrctinerea si repararea imobilele aflate in administrarea sa.

SECȚIUNEA 3.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 50.

Utilizatorii serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice pricind serviciul public de adminiștrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

b)    garantarea accesului și a dreptului de a beneficia de serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului din aria de acoperire a operatorului;

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor cu privire la serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

d)    de a contesta. în condițiile legale, hotărârile adoptate de autoritatea administrației publice locale în legătură cu serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

Art. 51.

Utilizatorii serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului au următoarele obligații:

a)    să respecte clauzele contractului de fumizare/prestare și să își achite obligațiile de plată în conformitate cu prevederile contractuale din contractele încheiate cu operatorul serviciului:

b)    să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, termenul fiind cel din contractul incheiate cu operatorul serviciului;

c)    să plătească penalități de întârziere conform clauzelor din contractul incheiate cu operatorul serviciului. în cazul în care contravin precizărilor de la lit. b):

d)    să respecte prevederile din actele de reglementare legala pentru serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului. în caz contrar fiind pasibili de a fi penalizați sau. în anumite cazuri, să li se sisteze serviciul prestat:

e)    să efectueze lucrările de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă conform prevederilor contractuale, fara a suporta insa cheltuielile pentru reparații ce tin de uzura elementelor de construcție, cauzate de vechimea acestora:

f)    să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și de instalații deteriovat^mUftîJosința comună, ca urmare ri TcMosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acektca Aint„îri interiorul sau in


j ccî;;:

0/23 cu :

exteriorul clădirii, dacă persoanele care au produs degradare reparații fiind suportate de cei care au acces sau folosesc î instalații, obiectele și dotările aferente;

a) să asigure curățenia și igienizarea în interiorul locuinței și la durata contractului de închiriere.

iet^h^ltuklile de de/zfen?frtl^tii. de


folosințaTuriTunâ pe toată


CAPITOLUL VI.

FINANȚATAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 52.

(1)    Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului și a efectuării/prestării activităților edilitar-gospodărești specifice acestuia, respectiv pentru întreținerea, repararea, reabilitarea și/sau modernizarea bunurilor publice aferente domeniului public și privat al Municipiului București si domeniului privat al statului, pentru fondul imobiliar se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, prețurilor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate'prestate, cu respectarea următoarelor condiții;

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activ ității prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c)    reflectarea costului efectiy al furnizării'prestării serv iciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului în structura și nivelul tarifelor aprobate de administrația publica locala;

d)    ajustarea periodică a prețurilor, tarifelor;

e)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin preturi;

f)    calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preț. tarif, după caz.

(2)    în general sumele datorate operatorului care administrază imobilele închiriate se constituie drept chirii încasate lunar de la chiriași (utilizatori).

(3)    Chiria practicată pentru locuință și/sau spațiile cu altă destinație decât cea de locuință va acoperi cheltuielile de administrare. întreținere și reparații, precum și recuperarea investițiilor. în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și un profit, supus negocierii între părți.

Art. 53.

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a)    subvenții de la bugetul local. în funcție de natura și de modul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritățile administrației publice locale sau autoritari ale administrației publice centrale după caz:

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale:

d)    participarea capitalului priv at în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat:


e)    transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse îri/cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare joarti^ipă fi Quvemul;

f)    venituri proprii ale operatorului:


fondului imobiliar se fundamentează pe baza costurilor de exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane. precum și profitul operatorului.

(2)    Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către autoritatea administrației publice locale. în condițiile respectării normelor legislative si de reglementare în domeniu.

(3)    Structura și nivelul prețurilor și tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al furnizării/preslării serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare:

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa:

d)    să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

e)    să încurajeze investițiile de capital:

lj să .respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 55.

(1)    Aplicarea de către operator a prețurilor si tarifelor avizate și aprobate de autoritatea administrației publice locale este obligatorie.

(2)    Prețurile si tarifele aprobate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    sa asigurare fumizareazprestarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale prin Regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz:

b)    sa realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului fumizat/prestat pe perioada angajată și sa asigurare un echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante:

c)    sa asigurare exploatarea și întreținerea eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București si domeniului privat al statului, aferente serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

CAPITOLUL VIII.

ÎNTREȚINEREA, REABILITAREA ȘI/SAU MODERNIZAREA IMOBILELOR APARȚINÂND FONDULUI IMOBILIAR DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AkO MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI DIN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 56.

(1) Stabilirea necesarului privind lucrările de întreținere și reparații curente se va face pe baza informațiilor obținute în urma aplicării unui sistem de monitorizare a tuturor imobilelor din cadrul fondului imobiliar, cu respectarea normativelor legale în vigoare privind efectuarea de lucrări de

reaparații curente.

(2) Neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere influențează starea tî/j^a morala/a imobilelor și mărește volumul și costul lucrilorde reparații curente.


CONFORM CU CLIC1M; si reabilitări se

W’feti^'CSTrealizări le


(3) Propunerile privind programele de reparații lucrărilor de întreținere din perioada anterioară celei pentru care'suj


■Sii


(4)    Reabilitarea reprezintă ansamblu operațiunilor de modificare cons&tf/ti^^^sau funcțională prin care se realizează refacerea și sau ameliorarea construcțiilor, astfel îhcât acesta sa^figfe^derințele de siguranță, de confort și de economicitate, pentru a asigura cel /utin-rin elul exigențelor minimale stabilite de lege.

(5)    Reabilitarea și modernizarea spațiilor aparținând fondului imobiliar se realizează prin:

â) asigurarea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, conform prevederilor din cartea tehnică a construcțiilor și a reglementărilor tehnice în vigoare:

b)    întocmirea listei anuale privind necesarul de lucrări de întreținere și reparații curente pentru imobilele care au destinația de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 . legea locuinței și a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

c)    verificarea semestriala a stării tehnice a imobilelor și în cazul constatării unor deteriorări în timp a clădirii sau a deteriorării intenționate de către chiriași, se aduce la cunoștința deteriorările constatate autoritatii administrației publice locale:

d)    verificarea de către compartimentul de specialitate din structura operatorului a lucrărilor de reparații sau de întreținere care se pot executa prin finne specializate sau de către muncitorii din cadrul echipelor de intervenție ale operatorului, propunând, unde este cazul, licitații sau solicitări de oferte în vederea executării acestor lucrări:

e)    dacă se constată că imobilul a fost deteriorat urmare a întreținerii defectuoase sau cu rea intenție de către chiriași, prin compartimentul de specialitate din structura operatorului se întocmește devizul estimativ cu lucrările care necesită a fi efectuate, fiind somat chiriașul care le-a produs să le execute pe cont propriy iar în caz de necopformare aceștia vor.fi acționați în justiție pentru recuperarea prejudiciului, rezilierea contractului când este cazul și evacuarea din imobil.

CAPITOLUL X.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 57.

(1)    Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului sunt prevăzuți în prezentul Regulament si vor fi incluși în hotărâre de dare în administrare/ contractul de gestiune a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

(2)    Autoritatea de reglementare locala propune valorile indicatorilor de performanță ai serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului pe baza performanțelor realizate de operator în perioada anterioara contractului de gestiune încheiat cu operatorul serviciului.

(3)    In situația in care nu sunt disponibile infonnatii inregistrate inainte de data încheierii contractului de concesiune, atunci se va proceda la o monitorizare a performantelor operatorului in prestarea serviciului public pe o perioada de cel puțin 1 (un) an de zile de la data incheierii contractului.

(4)    Valorile indicatorilor de performanță sunt considerate valori ale nivelurilor de bază. față de care se vor raporta performanțele, stabilite pentru perioada contractului.

(5)    Autoritatea administrației publice locale aplică penalități operatorului serviciului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat, ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului in baza rapoartelor de monitorizare întocmite de autoritatea de reglementare locala, privind conformarea operatorului cu obligațiile sale legale.


Art. 58.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator

serviciului public de administrare a fondului imobiliar aliat în domeniul public și privht al Municipiului București si in domeniu! privat al statului, avându-se în vedere:


a)    continuitatea serviciului din punct de vedere

b)    prestarea serviciului la aceeași calitate pentnkteți utilizatorii:

c)    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor:

d)    excluderea oricărei discriminări privind accesul Ia serviciul p imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului B statului:

ad m i n i strareijnțdnd ului ești si in domeniul privat al


e)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației:

f)    implementarea unor sisteme de management al calității, al mediului, al sănătății și securității muncii.

Art. 59.

Indicatorii de performanță pentru serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se referă, in principal, la următoarele activ ități:

a)    facturarea și încasarea contravalorii serv iciilor efectuate:

b)    îndeplinirea prevederilor contractuale cu privire la calitatea serviciilor efectuate:

c)    menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți:

d)    soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului:

e)    lucrări de mentenanță. intretinere si reparații curente ale bunurilor publice din componenta fondului imobiliar. ....

Art. 60.

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului trebuie să asigure o baza de date care sa conțină informații despre:

a)    gestiunea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului conform hotărârii de dare în administrare:

b)    evidența clară și corectă a imobilelor administrate și a contractelor cu utilizatorii;

c)    înregistrarea activităților privind facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d)    înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

e)    evidența lucrărilor de mentenanță și reparații la fondul imobiliar.

Art. 61.

Indicatorii de performanță au caracter minimal și pot fi modificați/suplimentați conform prevederilor legale în funcție de nivelurile de performanță stabilite pentru operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

Art. 62.

(1)    Semestrial, operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în' domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului va prezenta un raport către autoritatea de reglementare locala si către autoritatile administrației publice locale. în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți și aprobați.

(2)    Autoritatea de reglementare locala. în baza raportului operatorului și în baza activităților sale de monitorizare, verificare și evaluare a performanțelor operatorului va întocmi un raport de monitorizare.

(3)    In situația în care se constata neconformități ale operatorului cu obligația de îndeplinire a

indicatorilor de performanță, operatorul are obligația prezentării într-un termen rezpnabil a unui plan de măsuri de îmbunatatipe a activității sale.    !
Art. 63.

Indicatorii


de performanță ai serviciului publ domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul in Anexa nr. 1 la prezentul regulament.


'al statului ^^p^ă^iți


CAPITOLUL XII.

CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR

Art. 64.

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. in condițiile legii, prin:

a)    somarea privind neîndeplinirea clauzelor prevăzute în contractul de închiriere:

b)    aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor, pentru a determina operatorul să remedieze deficiențele constatate. Penalizările vor ti definite în contract:

c)    rezilierea contractului de închiriere dacă. după încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale de către locatar:

d)    drept de retenție asupra bunurilor aflate în spațiul închiriat, până la plata integrală a chiriei, penalităților.

(2)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau personalul împuternicit în acest sens.

(3)    Contravențiile și aplicarea sancțiunilor se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu.modificările și completările ulterioare și a ațlor prevederi legale îpdomeniu.

(4)    Contravenientul poate achita, conform art. 28 alin (1) teza 2 din OG 2/2001. pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz. de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art 65.

Prevederile art. 66 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare.

Art. 66.

Autoritatea administrației publice locale poate stabili și alte fapte ce constituie contravenții, cât și alte valori ale sancțiunilor aplicate.

CAPITOLUL XIII.

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 67.

Prezentul Regulament si anexele aferente se aprobă de către autoritatea administrației publice locale in condițiile legii.

Art. 68.

Operatorul va raporta anual, pana la sfârșitul primului trimestru al anului următor, autorității administației publice locale si autoritatii de reglementare locala, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, motivând situațiile necorespunzătoare și măsurile luate pentru remedierea lor/""'')

Art. 69.    A

Prezentul Regulament va fi modificat și sau completat de către autoritatea administrativi publice locale ori de câte ori se vor prpduce schimbări de natură tehnică, tehnologică și sauj legislativă care impun acest lucru.


Art. 70.

Prezentul regulament va intra in \igoare lar^G-de ,41 administrației publice locale.

Art. 71.

Anexa nr. 1 - "Lista indicatorilor de performanță și de calitate ai serviciului publî? fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului" face parte din prezentul regulament.

\    4»

'^e Oi^re autoritatea


milustrare aRegulamentul Serviciului public depublic și privat al Municipiului Bucureșttefin domeniuR^ț2^£^|^tatu'u'

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE CALITATE AI SERVICIULUI PUBLIC PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Nr.

Crt.

Indicatori de calitate si de performanta

Valori Propuse

Valori aprobate

0

1

2

3

1.

Numărul de sesizări și reclamații privind serviciile prestate pe tipuri de activ ități și categorii de utilizatori

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

2.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 1 care s-au dovedit justificate

3.

Procentul de reclamații de la pct. 2 care au fost rezolvate

4.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 48 de ore. raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate pe tipuri de activ ități:

- administrare fond locativ»    »

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

3.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 15 zile, raportat la numărul total de reclamații justificate rezolvate pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

6.

Numărul de reclamații justificate rezolvate în 30 zile. raportat la numărul total de reclamații justoficate rezolvate pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

7.

Numărul de reclamații rezolvate privind calitatea activității prestate, raportat la numărul total de reclamații privind calitatea activității prestate

8.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 7 care s-au dovedit justificate

9.

Ponderea din numărul de reclamații de la pct. 8 care s-au rezolvat

10.

Numărul de reclamații scrise la care s-a răspuns în termen legal, raportat la numărul total de reclamații scrise, pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința

11.

Numărul de sesizări din partea Agenției de Mediu. Direcției de Sănătate Publică. Inspectoratul de Stat în Construcții, rezolvate, raportate la total sesizări primite

i

12.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei operatorului sau din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activității

13.

Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere a imobilelor aparținând fondului imobiliar, conform planului anual de lucrări și a bugetului de venituri și cheltuieli (BYC) aprobat

/ \

-

; x *

/'

/

z

..    .    ...    ....    \    ' ' »,1 . ” > A-"    1 • M

i 14.

1

i

i

(Gradul de realizare a lucrărilor de reparaii^curehTe1 a

imobilelor din fondul imobiliar conform planitti+i anual și a bugetului de venituri și cheltuieli.

15.

Gradul de realizare a reparațiilor capital în conformitate cu programele anuale, pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuință

16.

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat. local și fonduri speciale

17.

Gradul de colectare a chiriilor pe tipuri de activități:

- administrare fond locativ

- administrare spații cu altă destinație decât cea de locuința/


V

I

26