Hotărârea nr. 102/2018

HOTARAREnr. 102 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND SERVICIUL DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUIConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul

public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 19521/28.12.2017;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 25/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 99/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, republicată, cu modi


icările și completările ulterioare;


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 19 și art. 45 alin. (2) din

Legea nr. 215/2001 privind administra completările ulterioare.


ia publică locală, republicată, cu modificările și


CONSILIUL GENERAL. AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HO


TÂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București și în domeniul privat al statului, prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


fc


Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.Pag 2
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1
ală de Reglementare a Serviciilor

Publice (A M R S P )

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SI A SPATIILOR CU ALTĂ

9    9

DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Li''


BUCUREȘTI

■    ■ .    .    . t

[2017]


/■


Acest studiu a fost elaborat de un colectiv de experți, constituit în Grupul de Lucru AMRSP, format din:

Prof. univ. dr. Ioan RADU - Coordonț,+nr


Conf. univ. dr. Cleopatra ȘENDRO

Dr. Speranța STOMFF

Dr. Tudor STOMFF

Lect. univ. dr. Sorin BURLACU

Ing. expert Iulia RUGINĂ

Ec. drd. Mihai DEMETER


Lucrarea este proprietatea intelectuală a AMRSP.

Precizări

Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul care vd'pf e^t(^serviciul public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București va funcționa în condiții de profitabilitate, cu excepția cazurilor sociale, prin exercitarea unui management performant fără să beneficieze de compensații din partea Primăriei municipiului

București pentru realizarea acestui serviciu, asigurând totodată o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local.

Realizarea profitului va trebui să se facă în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% din costuri.

Tarifele practicate trebuie să asigure un echilibru între criteriile comerciale și competiționale care să reflecte costurile efective și accesibilitate care să nu afecteze gradul de suportabilitate al utilizatorilor în condițiile prestării unui serviciu de calitate ce ar putea asigura satisfacția clienților.

Condițiile de realizare a profitului trebuie să fie reflectate prin criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de AGA și prin indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului general.


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A SPAȚIILOR CU ALTĂ_

DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI

-•/VA

Abrevieri

AFI

Administrația Fondului Imobiliar    JF    V

AFL

Administrarea Fondului Locativ

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CM

Companie Municipală

CMIB

Compania Municipală ImobiliaraBucurești S.A.

CS

Caiet de sarcini

DA

Documentație de atribuire

UE

Uniunea Europeană

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

HG

Hotărâre de Guvern

OG

Ordonanță a Guvernului

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

OSAFL-

SAD

Operatorul Serviciului public de Administrare a Fondului Locativ și a

Spațiilor cu Altă Destinație

PMB

Primăria Municipiului București

SAD

Spații cu Altă Destinație

SAFL

Serviciul de Administrare a Fondului Locativ

SAFL-SAD

Serviciul public de Administrare a Fondului Locativ și a Spațiilor cu Alta Destinație

SIEG

Serviciu de Interes Economic General

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

Cuprins

1.    Considerații generale privind serviciul public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă

destinație..................................................................................................................................................6

1.1 Starea actuală a serviciului............................................................................................................8

1.2    Prezentarea infrastructurii care urmează a fi dată în administrare și exploatare...........................9

1.3    Descrierea activităților pentru care se face delegarea de gestiune...............................................10

1.4    Investițiile necesare pentru modernizare sau extindere...............................................................13

2.    Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea serviciului........14

2.1 Motive de ordin economico-financiar..........................................................................................14

2.2    Motive de ordin social.................................................................................................................15

2.3    Motive de mediu........................................................ .................................................................15

3.    Cadrul legislativ aplicabil..................................................................................................................19

4.    Procedura de delegare a gestiunii    serviciilor de    administrare a    domeniului    public și privat.............22

5.    Durata estimată a contractului ...■........................................................................................................29

6.    Nivelul redevenței..............................................................................................................................30

7.    Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de    încheiere    a contractului................................31

9.    Concluzii...............................

1. Considerații generale privind serviciul public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație

Studiul de oportunitate este realizat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 71/2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local. în baza OG 71/2002, studiul are la bază următoarele articole: - art. 3, pct. 1, lit. j): "Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect: (.. .^înființarea, organizarea și exploatarea unor servicii de întreținere, reparații curente și reabilitare a fondului locativ aflat. în proprietatea unităților administrativ-teritoriale”;

- art. 5, pct. 3, lit. c): "Principalele activități edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor și municipiului București, trebuie să asigure (...^administrarea, închirierea, întreținerea, repararea și reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităților administrativ-teritoriale”;

art. 10. alin (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și priyptscfpate

CONFORM CU ORIGINALUL -Z^organiza în următoarele modalități'.

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a d6menjafui public și privat se

face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, ale consiliilor județene și/sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, în funcție de specificul, volumul și natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectiva ale unității administrativ-teritoriale, precum și de numărul și mărimea localităților componente.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet desarcini și a unui regulament de serviciu, prin'care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatoribde

performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate.

(4) Caietul de sarcini și regulamentul de serviciu se elaborează și se aproba de consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau de Consiliul General al Municipiului București în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

- art. 12. (1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital cil „unităților administi utitneritoriale, înființate


de autoritățile administrației publice locale',    «■ > «oi/iimai i ii

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital privat; lfttem sau exteraA^

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

- art. 47 alin (1) în vederea încheierii contractelor de delegare i estijafiii consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului iBudurești, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum și documentația de delegare a gestiunii.

Actualul studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public serviciului public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe aflate în domeniul public și privat al municipiului București este realizat în baza OG nr. 71/2002, art. 5, alin. 3, lit. c) și vizează oportunitatea delegării acestui serviciu către Conlpahia Municipală Imobiliara Btfcuîeșt^S.A.,A

companie înființată prin HCGMB nr. 136/11.04.2017 pentru gestionarea unitară a Fondului imobiliar al Municipiului București (HCGMB 81/28.02.2017).    .


1.1 Starea actuală a serviciului

în prezent, administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fon dui imobiliar aflat în proprietatea statului și a Municipiului București sunt realizate de către Administrația Fondului Imobiliar (AFI).

Administrația Fondului Imobiliar este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul local al Municipiului București. AFI își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, de hotărârile Consiliului General al Municipiului București și de dispozițiile Primarului General.

Administrația Fondului Imobiliar are în principal următoarele atribuții1:

- administreazălocuințele și spațiile cu altă destinație din fondul imobiliar de stat și al Municipiului București, precum și repararea, întreținerea și vânzarea locuințelor și spațiilor cu altă destinație din fondul imobiliar de stat și al Municipiului București conform legii;

-organizează și coordonează în condițiile stabilite de lege administrarea clădirilor și terenurilor aferente aparținând statului și Municipiului București, conform legii;

-organizează și răspunde de contractarea și urmărirea lucrărilor de întreținere și reparații curente la imobilele aflate în administrare;

- reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.l 12/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.l0/2001;

-    evaluează terenuri în vederea stabilirii taxei de concesionare pentru terenurile administrate în condițiile Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

-    stimulează și determină utilizarea eficientă a resurselor umane și financiare de care dispune;

- prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice și alte date solicitate',    . -- întocmește evidenta imobilelor ce fac obiectul contractelor de prestări servicii încheiate între Consiliul General al Municipiului București - Administrația Fondului Imobiliar și societățile comerciale continuatoare ale fostelor ICRAL-uri respectiv locuințe, spații cu altă destinație decât aceea de locuință, terenuri;


-    participă împreună cu PMB - Direcția de Patrimoniu la organizarea și

coordonareaactivităfilor de identificare, defalcare, evidențiere și reactualizare a inventarierii

bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului București și a fondului A?

_____’

imobiliar de stat;


-    aprobă Regulamentul Intern',

-desjașoară activități de prestări de servicii către populație, pentru care se vor percepe tarife, pentru:

•    eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți;

•    eliberare copii simple a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți;

•    întocmire și eliberare de situații și informații referitoare la domeniul de activitate la solicitarea persoanelor îndreptățite, în condițiile legii.

1.2 Prezentarea infrastructurii care urmează a fi dată în administrare și exploatare

Organizarea și funcționarea serviciului de administrare a fondului locativ imobiliar se face în baza regulamentului serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe aflate în domeniul public și privat al municipiului București si a fondului imobiliar de stat. Conform acestuia2, fondul de locuințe este compus din:

a)    locuințe sociale si de necesitate;

b)    locuințe pentru tineri, construite în regim de închiriere din fonduri ANL;

c)    locuințe convenabile, în regim normal de închiriere.

Conform regulamentului serviciului, sunt considerate locuințe libere acele locuințe care trec în administrarea operatorului ca urmare a realizării de investiții, precum și locuințele rămase libere ca urmare a încetării contractului de închiriere (solicitarea chiriașului de a predzf


locuința; rezilierea contractului de închiriere și evacuarea din locuință; contractului de închiriere etc.).

1.3 Descrierea activităților pentru care se face delegar

în conformitate cu regulamentul serviciului public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București,gestiunea serviciului de administrare a fondului locativ se organizează, la nivelul Municipiului București, după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate și ținându-se cont de mărimea, gradul de dezvoltare și de particularitățile economico-sociale ale Municipiului București, de starea infrastructurii edilitar-urbane și de posibilitățile de dezvoltare(conform art. 42 din Regulamentul SAFL-SAD).

Activitățile specifice serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuințe se organizează și se desfășoară pe baza Regulamentului serviciului și a Caietului de sarcini al serviciului .

în caietul de sarcini sunt prevăzute lucrări de întreținere, reparații curente, capitale sau de modernizări ale imobilelor3 4. Aceste lucrări cuprind următoarele activități: planificarea lucrărilor, programarea lucrărilor, proiectarea lucrărilor, organizarea și execuția lucrărilor, recepția lucrărilor. Totodată, se face precizarea expresă că pe toata durata de valabilitate a hotărârii de dare în administrare/contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public si privat ce se dau in administrare operatorului, nu pot fi utilizate de către acesta decât în scopul realizării obiectului contractului de gestiune a serviciului de administrare a Fondului Imobiliar din Municipiul București (art. 43).

Conform datelor culese în urma aplicării chestionarului privind perspectivele de prestare/fumizare a serviciilor publice de interes public (conform Legii 51/2006), respectiv activitățile de administrare a domeniului public și privat (conform OUG nr. 71/2004) prin noile companii, Compania Municipală Imobiliara București S.A. a prezentat activitățile din cadrul serviciului publicpe care ar putea să le desfășoare în cazul în care acestea ar serviciul ar fi delegat Companiei. Acestea sunt:• organizează și coordonează administrarea clădirilor și terenurilor aferente aflate în proprietatea publică și privată din Municipiul București si a fondului imobiliar de stat in conformitate cu reglementările legale în vigoare;

• administrează locuințele, spațiile cu altă destinație și terenurile aferente acestora din-fondul imobiliar aflate în proprietatea publică și privata n AlnnipipiirlnBnciireșiL^ȚÎn

CONFORM CU ORIGI1

Lși uniiâlirea lucrărilorproprietatea privata a statului;

• organizează și răspunde de contractarea reparații curente/capitale la imobilele aflate în administrare în scopul medț friifuncționalității acestora;

• vinde locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuințe din fondul imobiliar, in conformitate cu legea, cu aprobarea CGMB si ținând cont de necesitatea creșterii fondului imobiliar;

•    efectuează lucrării de investiții conform legii, asigură avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor și asigură condițiile necesare punerii în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;

•    urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări și reparații din patrimoniul public și cel privat din administrare;

•    organizează și coordonează activitățile de concesionare a imobilelor aflate în proprietatea publică și/sau privată din Municipiul București și în administrarea sa, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

•    asigură integritatea patrimoniului public și privat al Municipiului București si a celui din domeniul privat al statului, concesionat, precum și a patrimoniului propriu;

•    elaborează și implementează strategii de reabilitare și modernizare în vederea asigurării calității serviciilor;

•    elaborează planuri și desfășoară strategii active și preventive în vederea dezvoltării durabile, protecției mediului și a asigurării sănătății publice și comunitare;

•    efectuează studii și prognoze de îmbunătățire și dezvoltare echilibrată a activității și calității serviciilor prestate în întreaga arie deservită;• desfășoară alte activități de prestări de servicii către populație, în conformitate cu obiectul său de activitate.

Conform OG 71/2002 actualizată, art. 13, alin. (5) "Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parțial, numai activitățile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea, precum și activitățile de pregătire, finanțare și realizare a investițiilor din infrastructura edilitar-urbană a localităților, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public și privat".

CONFORM CU ORIGINALUL
1.4 Investițiile necesare pentru modernizare sau extindere

în tabelul nr. 1 sunt prezentate, în forma cuantificată, valorile investițiilor estimate să fi realizate de Administrația Fondului Imobiliar. Datele sunt preluate din Bugetul pe anul 2016, aprobat de Primarul General și din estimările pentru anii perioada 2017-2019 regăsite în lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget.

Tabel nr. 1 Investițiile estimate a fi realizate de AFI cu finanțare de la bugetul local

An

2017

2018

2019

Estimări - mii lei

520

570

430

Sursa: HCGMB Nr. 32/29.02.2016, HCGMB nr. 387/21.12.2016 anexa nr. 2.30-1

Analiza valorilor investițiilor propuse pentru perioada 2017-2019, reprezentate grafic în figura

1,indică un necesar investițional anual de aproxi


Investiții estimate pentru perioada 2017-2019700

600

500

400

300

200

100

0
2. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu tafe justifică realizarea serviciului    '    5    " N

Realizarea serviciului public de administrare a fondului locativ și a spațiil cu altă destinație decât cea de locuințe aflate în domeniul public și privat al municipliukrfBucurești si a fondului imobiliar de stat prin intermediul Companiei Municipalelmobiliara București SA, în calitate de operator, poate generaurmătoarele avantaje economice și financiare:

• creștere a productivității muncii și o scădere a prețurilor prin realizarea de către operator de investiții reprezentative ca valoare și importanță;

• crearea posibilității de renegociere periodică a tarifelor corespunzătoare activităților/lucrărilor prestate de operator, în funcție de fluctuația prețurilor resurselor disponibile pe piață;

• obligarea operatorului de a respecta realizarea indicatorilor de performanța a serviciului stabiliți prin contractul de delegare a acestuia;

• creșterea eficienței în utilizarea fondurilor publice, atât din punct de vedere economic și financiar, cât și din punct de vedere social;

• prin programul de administrare a serviciului elaborat de consiliul de administrație, precum și prin contractul de mandat se impun criterii și obiective de performanță, respectiv indicatori de performanță, care vor asigura un control și o evaluare permanentă a activității companiei;UREȘTl

2.2 Motive de ordin social

Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul caryC'a ppeSfa sefvifeiuf^i^lîiat va funcționa în condițiile eliminării complete a unei compensațira€ordate de către PMB pentru realizarea acestui serviciu, dar cu obligația acestuia de a asigura o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local.

în același timp, tarifele practicate vor trebui să asigure un echilibru între criteriile comerciale și competiționale care să reflecte costurile efective și accesibilitatea acestora, într-o manieră care să nu afecteze gradul de suportabilitate al utilizatorilor, dar care să asigure satisfacția acestora.

Aceste deziderate se pot îndeplini în condițiile exercitării unui management performantla nivelul companiei și al serviciului.Conform art. 60 din Regulamentul serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București si a fondului imobiliar de stat, indicatorii de performanță vor avea în vederecontinuitatea serviciului din punct de vedere cantitativ și calitativ, prestarea serviciului la aceeași calitate pentru toți utilizatorii, adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor, excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație ș.a. Pentru evidențierea gradului de realizare a indicatorilor de performanță, operatorul serviciului va presta, printre altele, activități specifice precum: facturarea corectă și la timp, precum și încasarea contravalorii serviciilor efectuate, menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți, soluționarea în timp util a reclamafiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație etc. (art. 62 din Regulamentul S AFL-SAD)

2.3 Motive de mediu

Activitățile propuse a se desfășura pe în cadrul serviciului vor trebui să respecte normele în vigoare privind protecția mediului. Nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați în mod direct de către serviciul prestat. Irnpactul de mediu al fiecărei noi investiții în parte, în domeniul imobiliar, aflate în coordonarea CGMB, vor fi evaluate, analizate șf aprobate, din punctul de vedere al mediului, la realizarea fiecărei proiect în parte.    * ■. I

Cu toate acestea activitățile de administrare a imobilelor, de reparație, întreținere și curățenie a acestora ce se vor desfășura în cadrul CA Tmnhiliara Rncurești SA vor aveaAnflu£nțe indirecte sau chiar directe asupra mediului, prii 'CONFORM CU ORlGlNAEfÎL'


Utilizarea de materiale de curățenie prietenoase cu mediul. Prinț; utilizate de CM Imobiliara în activitatea de curățenie și întreținere imobile aflate în administrare sunt: detergenții, substanțele dezinfectante, produsele petroliere, săpunurile, substanțe pentru întreținerea pardoselilor, substanțe de curățat, substanțe odorizante și dezodorizante, substanțe insecticide și raticide.

Produsele de curățare au fost elaborate să îndepărteze ușor praful și mizeria, să dizolve murdăria grasă, pentru dezinfecție sau alte operații de întreținere a suprafețelor. Aceste produse pot conține diferite tipuri de chimicale care pot intra în corp prin inhalare sau prin contact cutanat afectând în mod direct sănătatea lucrătorului. Și nu numai a acestuia ci și a mediului, în special a apei, prin evacuarea la canal a substanțelor amintite. Apa menajeră în municipiul București este și poate fi tratată biologic, însă nu se întâmplă așa în totalitate. Apele uzate menajere conțin detergenți sintetici, care, în final nimeresc în râuri și mări. Acumulări de substanțe anorganice afectează vietățile acvifere și reduc cantitatea de oxigen în apă, fapt care duce la formarea așa-numitelor "zone moarte". Daca în apă există o cantitate mare de substanțe solide (cum ar fi șervețelele de praf sau pentru ceramică impregnate cu detergenți), acestea o fac opacă la lumina soarelui și astfel împiedică procesul de fotosinteză în bazinele acvatice. Acest fapt, la rândul său, provoacă o perturbare în lanțul alimentar din aceste rezervoare de apă. în plus, deșeurile solide, înnămolesc râurile și canale de transport fluviale și maritime, ceea ce conduce la nevoia de dragare frecventă. Efectele poluării apelor depind de substanțele chimice deversate sau de micro organismele din apă, dar de obicei au ca finalitate distrugerea ecosistemelor zonale, moartea păsărilor și peștilor. în cazurile grave oamenii sunt afectați, dacă consumă apa din surse poluate sau dacă mănâncă pești proveniți din zone contaminate. în plus scăldatul în apele contaminate poate provoca boli ale epidermei. Diminuarea poluării se poate realiza și respectând o serie de reguli simple, dar eficiente, printre care se află:

•    utilizarea și depozitarea chimicalelor utilizate la curățenie în spații bine aerisite sau în afara spațiilor locuite, în cutii sau containere închise;

•    evitarea folosirii de detergenți sau solvenți volatili;

i

•    evitarea produselor cu un bogat conținut în asbest sau formaldehida•    folosirea cu precădere a vopselelor pe baza de apa;

•    evitarea utilizării produselor ce pot degaja benzen sau vapori de hidrocarburi.

•    depozitarea detergenților, pesticidelor și a insecticidelor în alte zone decât în interior, în spații de preferat betonate și fără posibilitatea scurgerilor și infiltrărilor accidentale.


Managementul deșeurilor provenite de la reparațiile imobilelor. în etapa de execuție a lucrărilor de reparare/reabilitare a imobilelor aflate în administrarea CM Imobiliara, în perioada de amenajare a organizării de șantier, vor rezulta cantități semnificative de deșeuri, în special în urma desfășurării lucrărilor de reparare, betonare, vopsire etc. JPe, parcursul acestei activități vor fi generate deșeuri specifice șantierelor de construcții.

Deșeurile rezultate în perioada de constricție sunt:

-    deșeuri metalice;    CONFORM CU ORIGIN

-    deșeuri de ambalaje: (găleți din plastic, cutii carton, resturi de materiale plastice;-    materiale de construcții: resturi de cărămizi, resturi de mortar, beton, saci de ciment;

-    deșeuri menajere;

-    deșeuri din activități administrative: hârtie și carton, consumabile epuizate/uzate (cartușe de toner, dischete uzate, piese uzate etc).

în acest moment nu se pot inventaria cu exactitate cantitățile de deșeuri ce vor rezulta, în acest scop, la faza de proiect tehnic a fiecărei imobil reparat/reabilitat în parte, se vor detalia lucrările propuse cât și estimarea cantităților de deșeuri tehnologice rezultate.

Se recomandă prevederea măsurilor de reducere permanentă a deșeurilor, gestionarea corespunzătoare și preluarea acestora de către operatori de salubritate autorizați, din zona de execuție, funcție de natura deșeurilor și posibilităților de valorificare.

Gospodărirea deșeurilor va urmări reducerea continuă a acestora, colectarea corespunzătoare, valorificarea și prelucrarea acestora de către operatori de salubritate autorizați în vederea valorificării și/sau eliminării acestora.

Măsuri generale pentru gestionarea eficientă a deșeurilor pe care CM Imobiliara le poate impune prin caietele de sarcini, în vederea unui bun management al deșeurilor rezultate din activitatea de reparații a imobilelor aflate în administrare:

•    inventarierea tipurilor și cantităților de deșeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de periculozitate a acestora, pentru fiecare imobil în parte,

•    evidența generării și colectării deșeurilor la nivelul fiecărui imobil âflat în reparație,

•y


•    identificarea măsurilor privind reducerea generării deșeurilor și valorificării acestora pe tipuri de deșeuri,

•    desemnarea unui responsabil privind implementarea și monitorizarea măsurilor propuse pentru gestionarea deșeurilor cât și a condițiilor impuse prin Acordul de mediu, pentru fiecare organizare de șantier.

•    amenajarea unor spații speciale la nivelul organizării de șantier destinate depozitării temporare, în aer liber sau, pentru deșeurile periculoase în containere inscripționate, cu o evidență strictă a generării și colectării deșeurilor


3. Cadrul legislativ aplicabil

CONFORM CU ORIG

Legislație primară


1.1.    Lege nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată în Ăfonitorul Oficial partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990;

1.2.    Lege nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007;

1.3.    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 23 ianuarie 1999;

1.4.    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;

1.5.    Hotărâre de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 295 din 03 aprilie ,2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

1.6.    Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 septembrie 2002;

1.7.    Hotărâre de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

1.8.    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

1.9.    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002

privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial parte^ I, nr. 578 din 5 august 2002;    1    /

1.10.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

1.11.    Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016;

1.12.    Lege nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 391 din 23 mai 2016;

1.13.    Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016;

1.14.    Hotărâre de Guvern nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrăriși


concesiunile de servicii, publicată în Moni orul Oficial partea I, nr. 9 15 dinJ.decembrie

CONFORM C0 ORIGINALUL

2016;

1.15. Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în ma|KÎ^|ț«r^^buire contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a cofmaftelor de concesiune

de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016;

1.16.    Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 390 din 23 mai 2016;

1.17.    Hotărâre de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

1.18.    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;


1.20.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare aspectelor procedurale aferente procesului do atribuire a coptractelor de» achiziție publică;

1.21.    Ordonanță de Urgență a Guvernului

CONFORM CU ORIGINALUL

■7-martiedomeniul legislației referitoare la achizițiile publice;

1.22.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 ma£2QL^ privind înființarea, organizarea și funcționareaAgențieiNaționale pentru Achiziții Publice;

1.23.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

1.24.    Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006;

1.25.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

1.26.    Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 07 august 1991;

1.27.    Ordonanța Guvernului nr. 63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 536 din 01 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 octombrie 2001;

1.28.    Lege nr. 114 din 11 octombrie 1996 a locuinței, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 21 octombrie 1996;

1.29.    Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 505, din 15 iulie 2011, intrată în vigoare la 01 octombrie 2011;

1.30.    Lege nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înființareaAgențieiNaționale pentru Locuințe, republicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, intrată în vigoare începând cu data de 18 aprilie 2016.

Legislație secundară

2.1. Hotărâre CGMB nr. 136 din 11 aprilie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București SA;
2.2.    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 136 din 11 aprilie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București SA;

2.3.    Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări țțotăț’âri ale autorităților deliberative ale Municipiului București,


Legislație europeană

3.1.    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesi

3.2.    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European ș/a

februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016;

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

4. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art. 2 lit. a, acestea sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autoritățiloradministrației publice locale.

în exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit prev. art. 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;    CONFORM CU ORIGJMALU

b)    gestiune indirectă sau gestiune delega tă,Pentru desfășurarea eficientă a activităților edilitar-gospoȚâreștKcare compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare.

Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, în cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățileadministrației publice locale, în cazul gestiunii indirecte (art. 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

”(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățileadministrațici pubTiCe local


pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora a țe

r


încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

înființarea Companiei Municipale Imobiliara București SA are un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui articol 36 - Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local:

”(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competenta altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; [...]

(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: [...]

8.    situațiile de urgență;

9.    protecția și refacerea mediului; [...]

11. dezvoltarea urbană; f...J

16.    activitățile de administrație social-comunitară;

17.    locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa: [...]

19. alte servicii publice stabilite prin lege. ”

Nerespectarea prevederilor Regulamentul de organizare și funcționare sau furnizarea de

fntractuală,-, administrativă, civilă sau


informații false către CGMB atrage răgf penală, după caz.

in Le^eă ni. 21J'/26oi a administrației publice

locale, republicat

1, cu modificările sf conjpi

îtările ulterioare; studiul de oportunitate însotit de

întreaga documer

:zbatere si aprobare CGMB.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, directă sau indirectă, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB.

în această situație, invocăm aplicabilitatea directă a dreptului comunitar, adică dreptul oricărei persoane fizice sau juridice a unui stat membru al Uniunii Europene, de a beneficia de toate sursele dreptului comunitar. Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă cetățenilor statelor membre drepturi și obligații, pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus, nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii.

Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care, în pofida opoziției unor state membre, a stabilit în Cazul 26/62, Van Gend & Loos, aplicabilitatea directă a întregului drept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apăra drepturile cetățenilor și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național6.

Directivele 2014/23/UE7 și 2014/24/UE8 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor ”in house”, care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în rpod direct,

fără licitație, contractul de delegare a gest iunii serviciilor de administrare a do rpenjuluf public


•    • t , ttat t

• u „ CONFORM CU ORK

și privat al UAT operatorilor „in house .

Operatorii „in house” sunt societăți comerciale înființatei ^Ktrdtat^f-deJTÎÂT. în reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control al operatorului „in house” similar celui

1

exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ, îndeplinirea condițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT. Condițiile de control prezumă existenta unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii.

Menționăm că operatorul „in house” este o societate comercială care prestează activitățile economice corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT delegate, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.

Luând în considerare caracterul restrictiv pentru piață al măsurii de atribuire directă către operatorul „in house”, o asemenea soluție se impune ca fiind singura opțiune viabilă din punct de vedere economic.

în acest sens, având în vedere faptul că operatorul „in house” este o întreprindere orientată, prin natura sa, spre obținerea de profit ca rezultat al activității sale pe o piață de monopol, trebuie instituite măsuri care să o împiedice să se comporte în mod unilateral fată de clienții săi sau să se angajeze în acțiunianticoncurențiale.

Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.    !

Menționăm că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului/ nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu /mpact asupraU domeniului achizițiilor publice, în vigoare de la 21 iulie 2017, s-a aprobat Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor

acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu ui CONFORM CU ORIGfflSgSl

articolul IIpunctul 27, articolul 52 se abrogă.    ț

Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consiliului Concpcfet


avizul acestuia nu mai este necesar pentru delegarea directă/a geșfidnii unui operatoruifrințat de Municipiul București prin HCGMB.

Din analiza HCGMB nr. 136 din 11 aprilie 2017, privind înființarea Companiei Municipale Imobiliara București SA, raportat la prevederile legislației specifice aplicabile, observăm următoarele:

> Conform art. 36 din Legea nr. 100/20168, gestiunea indirectă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți în același act normativ, dar cu anumite excepții privind delegarea/concesionarea serviciului unei societăți comerciale înființate de UAT:

Extras LEGE 10019/05/2016 a concesiunilor de servicii

Articolul 36(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) Ut. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
27    /


CONFORM CU ORIG

antădn șenșul art. 10 alin. (1) conflol similar celui pe care îl exercită


(2) în sensul alin. (1) lit. a), se considera ca entitatea lit. a) exercită asupra unei persoane juridice asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra

obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; unastfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în acelașimod de către entitatea contractantă respectivă.

(3)    Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(4)    Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a)    entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitățile contractante care o controlează

sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași entități contractante;

c)    nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesar potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influent determinantă asupra persoanei juridice controlate.3c


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDT ILITT t OC ATTV ȘT A SPAȚIU OR CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PUBL C ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONFORM CU ORIGI

[■■■] _


Articolul 117La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată îf Monfi^țd Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;

c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

5. Durata estimată a contractului

Durata maximă a încredințării serviciului ca regulă generală, ar trebui să fie justificată prin trimitere la criterii obiective, cum ar fi necesitatea amortizării activelor fixe netransferabile, în principiu, perioada de valabilitate a actului nu trebuie să depășească perioada necesară amortizării celor mai importante active necesare pentru prestarea SIEG - serviciu de interes economic general.

Durata pentru care autoritatea contractantă încredințează efectuarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al UAT unui singur operator devine un element esențial. Astfel, durata derulării unui astfel de contract trebuie fixată ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a proiectului, în așa fel încât să nu limiteze libera concurență mai mult decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate investiției.

Legea 100/2016 a concesiunilor de servicii, în legătură cu durata concesiunii, are următoarele prevederi în Articolul 16:

(1) Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței.

Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate.

(2) Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este. mai, l '    \ I

mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.


»

29Față de raționamentele juridice făcute în cele ce preced, propunem ca durata contractului să nu depășească 4 ani.___

6. Nivelul redevenței


CONFORM CU ORIGINALULServiciile de administrare- a domeniului public sunt defimțe și reglefnentate^de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor pujmce de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 13 alin. (7) din OG 71/2002 cu modificările și completările ulterioare:

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprinde în mod obligatoriu'.

g)    indicatorii de performanta stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;

j)    nivelul redevențelor;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;

q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

Propunem ca nivelul redevenței care urmează să fie plătit de companie către CGMB să fie stabilit prin contractul de delegare al serviciului.

Facem precizarea că în conformitate cu prerogativelor care îi revin, Consiliul General al municipiului București stabilește, prin HCGMB, nivelul redevenței pentru utilizarea infrastructurii de prestare a serviciului.    _________ /

7. Termenele previzibil î pentru realizarea procedurii de încheiere

x    .    CONFORM CU ORIGINAL ’

a contractului

Contractul de gestiune al serviciului public de adrpkustrapFa fondului, locațivși a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat aTmunicipiului București, precum si cele din domeniul privat al statului poate fi încredințat direct către CMIB.

Delegarea gestiunii serviciului de administrare și exploatare a spațiilor locative din municipiului București către Compania Municipală Imobiliara București SA se va realiza prin negociere directă, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. a din OG nr.71/2002, deoarece acesta este un operator cu capital social integral al municipiului București și este înființat prin HCGMB. Procedura aplicabilă va respecta reglementările în vigoare.

CGMB va stabili, în condițiile aprobării prezentului studiu de oportunitate, data încheierii contractului de delegare a gestiunii către Compania Municipală Imobiliara București SA.

8. Matricea riscurilor pentru gestiunea delegată a serviciului public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinațieîn municipiul București

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanta ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate (art. 10, alin (3)). Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municipalitate, căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul prin câștigarea licitației.

Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul nr. 2.

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV ȘI A SPATIILOR CU ALTĂ


DESTINAȚIE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC ȘI PTabel 2.Matricea riscurilor gestiunii serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București.


Categoria de Risc


Descriere


Consecințe


4>

i.

>3

u

73

s- n W> fl *

U

3

s

s


Im

o

’C

s


73


41

Im


fi.


V

u

La '

S !

>3

o

3 i

Q

Im ;

:

G

>2

Im

Oi

:

73

U

O

•w

3

M i £

&

e:

G

O

Pm

O

u

3

Im

a

<s ■

3

(Zi


Riscuri de planificare și proiectare


Infrastructura

existentă

(reabilitare/mo

dernizare)


Fondul locativ și spațiile cu altă destinație sunt insuficiente și inadecvate cerințelor actuale atât municipale, naționale cât și europene în domeniu.


Majorarea

prestare

datorate

învechite


costurilor de a serviciului infrastructurii sau amortizării


Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


în situația în care modul de atribuire a gestiunii serviciului se realizează prin delegare directă, către o companie înființată    de

municipalitate, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare pentru prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate    și

economicitate,    a

serviciului.


costurilor investiționale în situația

dezvoltării,modernizării sau reabilitării fondului imobiliar și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipalității.

Dotarea    tehnică

neadecvată a operatorului poate conduce la scăderea drastică a calității serviciului public și la acestuia cu costuri


prestarea

anumite


supradimensionate în vederea    asigurării

continuității serviciului.


Aprobări


In situația necesității de î întârzieri în începerea sau reabilitare/modemizare/ex i finalizarea proiectelor de tindere a fondului i investiții în fondulimobiliar    pot apărea imobiliar ce conduc,

blocaje, dacă nu sunt ulterior,    la majorarea

obținute toate aprobările ; costurilor investiționale. necesare.

Descoperirea de i Lipsa unui GIS la nivelul alte rețele    municipiului București

edilitare    ; poate genera, în cazul

i unui proiect de ! dezvoltare/reabilitare/mod > emizare/extindere a i fondului imobiliar, situații conflictuale cu alți

i operatori de rețele.


Costuri și timp de implementare peste cele prevăzute în proiect.


j Utilizarea de i materiale de ; slabă calitate


Creșterea costurilor investiționale sau de i operare ca urmare a ‘ utilizării unor materiale de calitate inferioară.Creșterea costurilo operare/investiționale și în anumite situații, apariția unor blocaje în furnizarea serviciului, pe anumite perioade de timp.


Riscuri de întreținere și operare

Creșterea costurilor cu j forța de muncă


Creșteri neprevăzute a i Creșterea costurilor totale costurilor cu forța de ‘ ale operatorului, muncă ca urmare a j

deciziilor de ordin politic

sau alte situații de

conjunctură.

i Costuri de ; întreținere mai mari decât cele i previzionate

! Riscuri de disponibilitate


Depășirea costurilor de i Creșterea costurilor totale întreținere față de cele ale operatorului, planificate în BVC

(planificat).

Apariția unor evenimente i întreruperi în prestarea neprevăzute ce pot duce la serviciului, întreruperea furnizării serviciului public pe i anumite perioade de timp. j

Veniturile Operatorului și cererea aferentă

Condiții extreme ale mediului economic general


Crize    economice

neprevăzute la nivel internațional ce pot avea efecte puternice asupra echilibrului financiar al operatorului.

: Diminuare a veniturilor ; operatorului ca urmare a : unor    dezechilibre

economice puternice atât ■ la nivel internațional cât și ’ la nivel național.

Condiții nefavorabile ale mediului


Capacitatea scăzută de 1 Diminuarea' veniturilor finanțare a serviciului din operatorului, ca urmare a scăderu capacității de

33


economic pe plan local


partea PMB.


susținere a serviciului din punct de vedere fințuiciar de către PMB.


Inflația


Un nivel neprevăzut al Afectarea echilibrului inflației.    i financiar al operatorului.


CONFORM CU ORIGINALUL X.


Riscuri financiare


■ Finanțare suplimentară


Este necesară o finanțare


suplimentară anumite neprevăzute, asigurării serviciului.


pentru costuri vederea continuității


in


In conformitate cu ROF-ul serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în care pot fi acordate    finanțări

suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.Indisponibilitat ea PMB de a finanța serviciul


Primăria Municipiului : București nu mai are ! capacitatea financiară de a j suporta serviciul pentru \ asigurarea unui nivel ! corespunzător de calitate ; a serviciului.

Pot apărea anumite blocaje în prestarea serviciului sau calitatea acestuia poate scădea ca o consecință a faptului că serviciul public este finanțat în cvasitotalitate de la bugetul local.

Modificarea

dobânzilor

bancare


Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ    valoarea

finanțărilor prin credite asumate de operator.

Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.

Risc legal și de politică a PMB

Schimbări

legislative

generale


i Legi,    ordonanțe,    ;    Exigențe    noi asupra    :    J    X

l reglementări    care    modalității    de prestare a

i afectează    prestarea    <    serviciului.    ;

i serviciului față de

| condițiile actuale.    i

Schimbări

politice


Anumite schimbări la Modificarea    cadrului

nivel politic care

pot

general de prestare a :

influența cadrul general

serviciului.

de    prestare

a

i

serviciuluide

administrare

a

domeniului public

și

privat de interes local având ca obiect34


Forță majoră


servicii de întreținere, reparații    curente    și

reabilitare a fondujuiONFORM CU ORIGINAL,! locativ    aflat    lîn

proprietatea UAT-urilor


Evenimentele de forță majoră vor fi definite în ROF-ul serviciului sau contractul de delegare după caz.In cazul manifj eveniment pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului.


Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea serviciului


Costuri unitare supraevaluate


! Lipsa definirii : și delimitării

clare a

activităților din

9

cadrul

serviciului


Neutilizarea unor limite : Creșterea costurilor ' maxime de costuri unitare unitare ce rezulta în pe tipuri de operațiuni. creșterea costurilor totale

! ale operatorului.

H

________________________________i__________________________ _______________________;___ ..

In cadrul serviciului de Alocarea arbitrară a X utilitate publică lucrările 1 costurilor pe activități, sau operațiunile realizate

nu sunt clar definite și

descrise, în vederea ’

delimitării acestora.


Externalizarea Eventuala extemalizare a Extemalizarea anumitor ■ activităților din unor activități din cadrul * activități fără o cadrul    ! serviciului de utilitate fundamentare riguroasă

serviciului de    publică pot produce poate duce la creșterea

utilitate publică implicații majore dacă nu costurilor sau scăderea

sunt fundamentate pe calității serviciului, baza de strategii, politici, ; calcule de eficiență și de economicitate sau studii ,

! comparative.    :


Creșterea

' Lipsa unor politici

și ' Creșterea    costurilor

costurilor ca

strategii clare privind ! operatorului.

urmare a

! contractarea

Și i

subcontractării

aprovizionarea

cu

intermediarilor

■ materiale    de

la

producători direcți

Și

limitarea intermediarilor ;

prin    restricționarea :

subcontractării.

X


Decontarea din bugetul local a unor prețuri supraevaluate și mărite artificial


Acest fapt este consecința lipsei concurenței reale între firmele participante la procesul de achiziție publică, a subcontractării lucrărilor și a serviciilor,

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public nu se


existența unor verigi : autofinanțează. intermediare    între


beneficiar și producători.

9. Concluzii


înființarea Companiei Municipale Imobiliara București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la art. 35:

” [...] (2) Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii. ”

Cadrul legal este definit de normele de drept enumerate mai sus, la care se adaugă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011.

Apreciem că față de normele legale enumerate mai sus, gestiunea indirectă a serviciului de administrare și exploatare a spațiilor locative aparținând Municipiului București se poate face fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP, fără licitație publică, în temeiul art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016 și a următoarelor texte de lege enumerate în continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:

• Constituția României TITLUL VI, Art. 148 :

”[...] (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fată de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.    ț

public și privat al municipiului București, fără a -se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP și fără licitație publică, operatorul către care se încredințează serviciul trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiții:

1. Compania Municipală Imobiliara București SA să fie o societate înființată în \    conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - condiție îndeplinită;

2. Compania Municipală Imobiliara București SA să desfășoare exclusiv activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT

destinate satisfacerii nevoilor de interes public general, pe raza de competentă a Municipiului

București - condiție îndeplinită;

3. CGMB să exercite asupra Companiei Municipale Imobiliara București SA un control

similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii - condiție

îndeplinită;

4. mai mult de 80% din activitățile Companiei Municipale Imobiliara București SA să fie

efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către CGMB care o

controlează sau de către alte persoane juridice controlate de CGMB - condiție îndeplinită;

5. să nu există participare privată directă la capitalul Companiei Municipale Imobiliara

București SA, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate - condiție îndeplinită;

6. să nu existe participare privată la capitalul social al societății, acesta fiind deținut în totalitate de CGMB - condiție îndeplinită dacă luăm în considerare faptul că Municipiul București este asociat unic și la Service Ciclop SA, deci nu ar exista participare privată la capital al noii societăți, iar în final Municipiul București deține tot capitalul social al ndîî societăți.    ,    L

Societatea Service Ciclop SA are CUI 11573879 și este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999. Din datele comunicate de Oficiul Registrul Comerțului se confirmă că Service Ciclop SA are ca acționar unic Municipiul București prin CGMB.

în concluzie, sunt îndeplinite condițiile directă a serviciului public de administ

privat al municipiului București si pe cele

prevăzute de lege pentru

rare a fondului imobiliar

din domeniul privat al Sta

delegare prin atribuire

iflat în domeniul public și

ului/ *

față de prevederile:

• Legii 215/2001 privind administ

ulterioare, Legii nr. 213/1998

acesteia, cu modificările și comph

vwwruKM CU ORIGINALUL

rația publică locala, cum irivind proprietatea pubj'

î țări le ulterioare:/    /

odifîgiifljș ?i .completările x$*\și regimul juridic al

• Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

•    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011;

•    Legii nr. 100 din 19/05/2016 a concesiunilor de servicii, care transpune în legislația română Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

•    Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

•    Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

•    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

De asemenea, apreciem că există suficiente avantaje de natură economică, socială, de mediu care justifică realizarea serviciului public de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București și recomandăm delegarea gestiunii acestuia Companiei Municipale Imobiliara București SA.

Compania își va asuma în totalitate responsabilitatea realizării serviciului în condiții de profitabilitate, asigurând creșterea continuă a satisfacției utilizatorilor.

în final se impune precizarea că prezentul studiu nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul acestuia s-a precizat în mod expres că operatorul căreia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București.

Mex* z htffok


)E SARCINI

PRIVIND SERVICJfULlPUBLIC de administrare a fondului imobiliar si a SPATIILOR CU ALTA DESTINAUE AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIWUWI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legislative:

-    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificată și completată;

-    Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

-    Legea nr. 114/1996 republicată cu privire la locuințe, actualizată;

-Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe;

-    Hotararea Guvernului nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

-    H.G. nr. 1275/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;

-    H.G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului sau unităților administrative -teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu,locuințele de intervenții și căminele pentru salariați ale societăților comerciale,companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

-    H.G. nr. 457/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996

-    O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, actualizată;

-    Ordonanța Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,modificata si completata;

-    H.C.G.M.B. nr. 32/2007 pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă

)    destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului

București, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 268/2010;

-    HCGMB nr. 211 / 1997 privind concesionarea terenurilor din curțile imobilelor pentru extinderea locuințelor;

-    HCGMB nr. 211 / 2006 privind aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului București si a documentației cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare.

CAPITOLUL II

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 2.

Prezentul caiet de sarcini Stabilește condițiile de desfășurare a activitatii operatorului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului/ București si in domeniul privat al statului. Prin acest caiet de sarcini se stabilesc nivelurile da calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii in condiții de eficienta si siguranța.    ff

Art. 3.

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica de referința în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului si conține specificațiile care definesc caracteristicile rejdri+Jafe la nivedul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța în exploatare, precu


CONFORM CU ORIGINALUL

; sarcini face parte integranta


Art. 4.

Prezentul Caiet d serviciului de administrare a fondului imobilia București si in domeniul privat al statului si £0.nnzflocumentgtta/ce în dome^iirf public


la baza desfășurării /privat al Municipiului


Art. 5.

(1)    Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevanta sau altele asemenea.

(2)    Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executării activitatilor, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de întreținere si reparații, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfasurarea serviciului.

Art. 6.

Termenii utilizați si intelesul acestora se regăsesc in Regulamentul privind serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

CAPITOLUL III

CONDIȚII SI OBIECTIVE DE ORDIN ECONOMIC, FINANCIAR SI DE MEDIU PRIVIND EXPLOATAREA FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

SECȚIUNEA 1

CONDIȚIILE DE FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 7.

Pentru desfasurarea în condiții bune a serviciului, operatorul va folosi, exploata si conserva întregul patrimoniu indiferent de regimul juridic al acestuia in asa fel incat sa asigure prestarea serviciului in cele mai bune condiții precum si continuitatea acestuia.

Art. 8.

Operatorul va avea in vedere la exploatarea bunurilor preluate respectarea legislației in vigoare cu privire la: protecția civila, apararea împotriva incendiilor si a normelor de securitate si sanatate.

Art. 9.

Operatorul are obligația de a obține si deține avize, autorizații si licențe, conform legislației in vigoare, care fac obiectul serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

Art. 10

Activitățile ce fac obiectul delegării de gestiune se vor desfasura în aria de cuprindere a domeniuli/i public si privat al Municipiului București precum si pe cele din domeniul privat al statului aflate ir

2’‘ '    Pb)    asigurarea accesului egal si nediscriminatoriu la serviciile fumizate/prestate pentru toti beneficiarii serviciilor;

c)    promovarea principiilor economiei de piața, asigurarea unui mediu de afaceri concurential si stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficientei serviciilor;

d)    reflectarea costului efectiv al prestației în structura si nivelul tarifelor;

e)    îmbunatatirea condițiilor de viata pentru comunitatea locala;

f)    atragerea de fonduri pentru lucrări specifice obiectului de activitate al operatorului caruia i s-a delegat serviciul

de admnistrare a domeniului public si privat care face obiectul acestui caiet de sarcini, precum si în vederea finanțării programelor de investiții pentru extinderea, dezvoltarea , reabilitarea si/sau modernizarea bunurilor publice care fac obiectul administrării si exploatării fondului imobiliar ;

g)    gestionarea activitatii operatorului pe criterii de competitivitate, după criteriul raport calitate-cost pentru serviciile prestate ;

h)    protecția si conservarea mediului natural si construit;

i)    protecția si asigurarea igienei si sanatatii publice;

j)    administrarea eficienta a bunurilor aparținând patrimoniului public si privat al Municipiului București;

k)    controlul periodic al activitatii operatorului si promovarea unor masuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respecta nivelurile de calitate si indicatorii de performanta ai serviciilor.

CAPITOLUL IV

SARCINILE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE SI ALE OPERATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

SECȚIUNEA 1

SARCINILE AUTORITATII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 12


în exercitarea atribuțiilor ce le revin în domeniul conducerii si controlului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului autoritatile administrației publice locale au inițiativa, adopta hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

a)    aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare si modernizare a intreg fondului imobiliar existent, respectiv a programelor privind înființarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publica si privata din domeniul imobiliar;

b)    aprobarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, extindere/si

modernizarea bunurilor publice din domeniul fondului imobiliar; ,    I

c)    coordonarea proiectării si execuției obiectivelor din cadrul fondului' imobiliar în școfiui realizării acestora într-o concepție unitara, corelata cu programele^ue dezvoltare gcoțipmico-sociala a localităților si cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului si protectiâ'dWdiului;

d)    coordonarea si/sau organizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiectarea si execuția obiectivelor specifice fondului imobiliar;

e)    stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, precum si încredințarea administrării bunurilor aparținând fondului imobiliar operatorului care este insarcinat cu administrarea si exploatarea bunurilor;

f)    participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale cu capital public si privat;

g)    contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții pentru înființarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea si/sau modernizarea fondului imobiliar;

h)    aprobarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de administrare si exploatare a domeniului public si privat din cadrul fondului imobiliar.

Art. 13

în exercitarea competentelor si responsabilităților ce le revin potrivit legii autoritatile administrației publice locale vor urmări cu prioritate:

a)    gestionarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului pe criterii de competitivitate si eficienta economica;

b)    promovarea dezvoltării si reabilitării infrastructurii fondului imobiliar;

c)    monitorizarea si controlul sistematic ale activitatii operatorilor si promovarea unor masuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceștia nu respecta nivelurile de servicii si indicatorii de performanta asumați;

d)    elaborarea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului;

e)    informarea periodica si consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor si a strategiilor locale de organizare, gestionare si dezvoltare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public si privat, respectiv a bunurilor publice ce constituie fondul imobiliar, precum si asupra necesității de instituire a unor taxe locale;

f)    medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari si operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre parti;

g)    asigurarea, in condițiile legii, a accesului la locuințele sociale de sprijin si de necesitate a categoriilor de beneficiari legali.

Art. 14

în cazul gestiunii directe sau delegate, autoritatea administrației publice locale competente verifica periodic următoarele:

a)    nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate si aplicarea penalităților prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora;

b)    menținerea echilibrului contractual stabilit prin regulamentul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului;

c)    asigurarea unor relații echidistante si echilibrate între operator si utilizatori;

d)    limitele minime si maxime ale profitului operatorului;

e)    clauzele de administrare, exploatare, întreținere si predare a bunurilor publice;

f)    independenta manageriala a operatorului fata de orice ingerințe ale autoritatilor si instituțiilor publice, cu respectarea normelor legale si ale reglementarilor locale.

g)    responsabilitatea autoritatii administrației publice locale privind nerespectarea obligațiilor

contractuale, pentru fiecare parte semnatara a contractului de delegare a administrării bunurilor publice din cadrul fondului imobiliar.    /

SECȚIUNEA 2DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE AUTORITATII ADMINISTRAT!

Art. 15

Autoritățile administrației publice locale au următoarele Mrepturii    u

a)    sa stabilească, sa ajusteze, sa modifice și sa aprobe prețurile și tarifele propuse dejciperator

pentru exploatarea fondului imobiliar;    '<

b)    să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor de către operator și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului;

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului;

d)    sa hotarasca asupra modalităților de utilizare a spatiilor locative si a celor cu alta destinație decât cea de locuința;.

e)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale poate anula hotărârea de atribuire a Contractului privind gestiunea serviciului, în baza rapoartelor întocmite de autoritățile competente;

f)    să verifice modul de respectare și îndeplinire de către operator a obligațiilor contractuale.

Art. 16

Autoritatea administrației publice locale are următoarele atribuții-.

a)    sa asigure funcționarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar în bune condiții;

b)    sa adopte hotărârile de reglementare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar;

c)    sa exercite competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul public de administrare a fondului imobiliar.

d)    sa adopte politicile si strategiile de dezvoltare a serviciului public de administrare a fondului imobiliar, respectiv a programelor de dezvoltare aferente fondului imobiliar in integritatea sa.

Art 17

(1)    Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații-.

a)    să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor legale privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de administrare a fondului imobiliar;

b)    să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul regulament și caietul de sarcini al serviciului si in contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului imobiliar.

c)    să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice;

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului, in vederea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli, astfel incat execuția lucrărilor specifice serviciului să se realizeze în limita bugetului aprobat;

e)    sa urmareasca respectarea de către operatorul serviciului public a principiilor transparentei si consultării cetățenilor.

(2)    activitățile specifice serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului sunt finanțate din bugetul local pentru:

a)    cheltuieli legate de amenajarea, întreținerea, paza și protecția imobilelor aflate in administrare;

b)    investițiile capitale în domeniul fondului imobiliar aflat in administrare;

c)    dezvoltarea fondului imobiliar aflat in administrare;

d)    alte obligații legate de administrarea și gospodărirea fondului imobiliar aflat in administrare. /"

(3)    Sursele de finanțare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare și gospodăriră a fondului imobiliar aflat in administrare vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București.

SECȚIUNEA 3

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 18

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului are următoarele drepturi'.

a)    să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantității și calității acestora;

b)    să fundamenteze și să propună autorității administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

c)    să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, in condițiile nerespectării prevederilor legale si a hotărârilor administrației publice locale referitoare la administrarea integrală a fondului imobiliar încredințat.

(2)    Operatorul serviciului public care administrează fondul imobiliar are dreptul de a efectua verificări, în prezența utilizatorilor (chiriașilor), a modului în care acesta respectă obligațiile asumate prin contract cu privire la folosirea și întreținerea spațiului închiriat.

(3)    Constatările făcute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces verbal de constatare care va fi semnat de administrator, cpîîlăi? ȘT dl calic un iq (chiriașilor) după caz.


Art. 19

Operatorul serviciului public de administrare a fondului imobiiUwlTâl^în domeniuj^public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului are următoafe^C^Z>ft^r(zz:

a)    să presteze serviciul public utilizatorilor cu care a încheiat contracte, în conformitate cu clauzele prevăzute în contract;

b)    să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire, fara discriminare;

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale în regulamentul serviciului și in contractul de atribuire a gestiunii serviciului;

d)    să întocmească planul anual de activitate în vederea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli, sa intocmeasca bugetul aferent planului de activitati, sa le supună aprobării Consiliului de Administrație al operatorului si ulterior autoritatii administrației publice locale;

e)    sa desfasoare si sa execute lucrări în limita bugetului aprobat;

f)    să furnizeze autorității administrației publice locale si autoritatii de reglementare locala informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g)    sa reprezinte interesele proprietarului fondului imobiliar în raport cu utilizatorii, pe de o parte, dar și cu instituțiile publice;

h)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

i)    sa angajeze incheierea contractelor cu furnizorii de servicii necesare pentru funcționarea imobilelor.

j)    sa asigure intretinerea si repararea imobilele aflate in administrarea sa.

Art. 20

(1) Atribuțiile operatorului pentru administrarea si exploatarea fondului imobiliar sunt:

a)    asigurarea administrării și gestionarii fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București sau in administrarea CGMB in integralitate;

b)    punerea în aplicare a prevederilor contractuale, în baza comunicărilor serviciilor specializate din cadrul autoritatii administrației publice locale și în baza hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

c)    participa la elaborarea Rapoartelor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri

autoritatii administrației publice locale cu privire la specificul obiectului de activitate;    /

d)    urmărește modul de îndeplinire, de către utilizatori, a obligațiilor prevăzute în contracte; I /

e)    transmite compartiementului de specialitate cererile de modificare a contractelor în derulare sau

de încheiere a celor noi;    ____

f)    ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legislative privind protecția chiriașilor in

cazul utilizatorilor fondului locativ;    CONFORM C

g)    participă prin reprezentanți la punerea în aplicare a sentințelo • și dispozițiilor de evacu4re stabilite de instanțele judecătorești competente;


h)    comunică autoritatii administrației publice locale imobilele disponibile și terenurile libere, urma rezilierilor de contracte, în vederea redistribuirii acestora în condițiile legii;

i)    asigură arhivarea exemplarului al II-lea al tuturor documentațiilor tehnice pe care căror conținut este cel reglementat de legislația și regulamentele specifice;

j)    participă la procesul de inventariere anuala a terenurilor și spațiilor administrate;

k)    propune autoritatii administrației publice locale măsuri de valorificare si utilizare și â\

l)    asigură întocmirea și actualizarea contractelor din evidențele sale;

m)    răspunde de aplicarea corectă a actelor legale de reglementare emise;

n)    răspunde pentru depunerea la timp a inventarului patrimoniului public al fondului imobiliar;

o)    verifica in teren modul de respectare al clauzelor contractelor de închiriere locuințe, spatii, contracte de concesionare terenuri, s.a, sub aspectul respectării destinației stipulate in contract, a amplasamentelor aprobate, a păstrării integrității si întreținerii corespunzătoare si informează despre rezultatul verificărilor compartimentului de specialitate;

p)    verifica in teren toate sesizările, adresele primite de la cetateni sau de la alte compartimente din cadrul autoritatii administrației publice locale ce fac obiectul sau de activitate si formulează răspunsurile in termenul prevăzut de lege;

r)    participa la predarea amplasamentelor diferitelor obiective, pe baza unor acte normative in domeniu transmise pentru aplicare de către Secretariatul Consiliului General al Municipiului București si/sau compartimentul de specialitate;

s)    întocmește Note de constatare, Procese verbale de sigilare, Procese verbale de predare- primire a unităților locative, spatiilor sau terenurilor, pe care le preda compartimentului de specialitate;

t)    participa, la solicitarea compartimentului de specialitate, împreuna cu alte organe abilitate, la evacuarea chiriașilor;

u)    face propuneri de lucrări de întreținere si reparații ce trebuie executate la spatiile ce aparțin fondului locativ care sunt obligația proprietarului, estimează valoarea acestora si le preda compartimentului de specialitate;

v)    răspunde in termen la sesizările si adresele depuse de cetateni adresate direct sau care sunt repartizate pentru soluționare de către autoritatile administrației publice locale;

(2)    Activitatea de administrare a blocurilor de locuirile sociale si de necesitate este activitate proprie a serviciului și presupune îndeplinirea următoarelor atribuții:

a)    gestionarea bunurilor și a fondurilor bănești;

b)    asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de locuit în comun;

c)    analiza facturilor de la furnizorii de servicii și calcularea consumurilor pe apartamente și persoane;

d)    includerea contravalorii reparațiilor curente efectuate în calculul consumurilor lunare, împreună cu celelalte cheltuieli administrativ-gospodărești;

e)    comunicarea la compartimentul financiar contabil a obligațiilor de plată la serviciile contractate și furnizate și repartizarea plăților către furnizori în raport cu sumele încasate;

f)    urmărește listele cu debitorii, în vederea demarării acțiunuilor de recuperare a sumelor restante;

g)    comunicarea listelor cu apartamentele disponibile în vederea redistribuirii acestora în condițiile legii;

(3)    Documentele pentru care se asigura pastrarea confidențialității sunt cele stipulate in legile specifice fiecărei activitati.


(4)    Operatorul cooperează cu toate celelalte compartimente de specialitate din cadrul autoritatii administrației publice locale pentru derularea operativa si corespunzătoare a activitatilor specific administrării eficiente a bunurilor fondului imobiliar.

CAPITOLUL VI

CLAUZE FINANCIARE SI DE ASIGURĂRI

SECȚIUNEA 1 REDEVENTA

Nivelul preturilor si/sau al tarifelor pentru plata serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se fundamentează pe baza costurilor de operare si exploatare, a costurilor de întreținere si reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce deriva din contractul de gestiune si include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării si modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum si profitul operatorului.

Art. 24.

Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor pentru serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului se face de către Consiliul General al Municipiului București.

Art. 25.

Structura si nivelul preturilor si tarifelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    sa acopere costul efectiv al fumizarii/prestarii serviciilor;

b)    sa acopere cel puțin sumele investite si cheltuielile curente de întreținere si exploatare;

c)    sa descurajeze consumul excesiv si risipa;

d)    sa încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protecția mediului;

e)    sa încurajeze investițiile de capital;

f)    sa respecte autonomia financiara a operatorului.

Art. 26.

Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea fumizarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de performanta stabiliți de autoritatile administrației publice locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor si prin contractele de gestiune, după caz;

b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru între riscurile si beneficiile asumate de părțile contractante;

c)    asigurarea exploatării si întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor de administrare a fondului imobiliar integral./

Art. 27.

Aplicarea de către operator a preturilor, tarifelor si taxelor astfel aprobate este obligatorie, excepția cazurilor in care prin aplicarea procedurilor legale competitive acestora.


SECȚIUNEA 3

FINANȚAREA ACTIVITATILOR AFERENTE SERVICII, ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT î f D

PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENI<£QNF®RWj£tf OHlOSNALDUi

Finanțarea activitatii operatorului

Art. 28.

Serviciul public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, în funcție de natura activitatii, este un serviciu care desfasoara activitati de natura economica si care se autofmanteaza si activitati de natura instituțional - administrativa ori social si care sunt finanțate prin subvenții de la bugetul local sau alte forme legale de finanțare.

Art. 29.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționarii propriu-zise a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului si a efectuării/prestarii activitatilor edilitar-gospodaresti specifice acestuia, respectiv pentru întreținerea, reabilitarea si exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigura prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor si preturilor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocații bugetare, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    organizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si concurentiale a activitatilor prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c)    reflectarea costului efectiv al fumizarii/prestarii serviciului în structura si nivelul tarifelor sau al taxelor locale practicate;

d)    ajustarea periodica a preturilor, tarifelor si taxelor locale si reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor preturi si tarife;

e)    recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife pentru exploatarea imobilelor;

f)    acoperirea prin tarife si preturi cel puțin a sumelor investite si a cheltuielilor curente de funcționare si întreținere a serviciilor de administrare a bunurilor publice;

g)    calcularea, înregistrarea si recuperarea uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe specifice fondului imobiliar aferente prin redeventa calculata si aprobata de autoritatea administrației publice locale.


SECȚIUNEA 4

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, REPARAȚII CURENTE, CAPITALE SAU DE MODERNIZĂRI ALE IMOBILELOR

Art. 32.

(1)    Stabilirea necesarului privind lucrările de întreținere, reparații curente, reparații capitale si/sau modernizare se va face pe baza informațiilor obținute in urma aplicării unui sistem de monitorizare a tuturor imobilelor din cadrul fondului imobiliar.

(2)    Din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de intretinere (minime) ia reparații curente (medii) si la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se interconditioneaza;

(3)    întârzierea executării lucrărilor de întreținere grăbește executarea reparațiilor curertte si mărește

volumul si costul lucrărilor de reparații capitale;-—-    L direcția


Planificarea lucrărilor Art. 33.

Planificarea lucrărilor de intretinere si reparații si/sau moderț realizează cu respectarea următoarelor principii de baza:

a)    evitarea dispersării fondurilor alocate;

b)    acordarea priorității in planificarea lucrărilor pentru imobile destinate locuințelor;

c)    acordarea priorității in sensul executării in prima urgenta a lucrărilor accidentale rezultate ca urmare a calamităților naturale;

d)    planificarea executării lucrărilor de intretinere, reparații si/sau modernizări se va face in corelare cu lucrări noi sau de reparații ale utilităților, cu realizarea de racorduri, branșamente, etc.

Programarea lucrărilor

Art. 34.

(1)    Propunerile privind programele de reparații se întocmesc in funcție de realizările din perioada precedenta celei planificate si de notele de fundamentare elaborate in acest scop.

(2)    Programele pentru lucrările de intretinere si reparații cuprind volumele globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor funcționale, economice si sociale realizabile, precum si evidențierea pierderilor care s-ar produce in lipsa executării lucrărilor respective. Programele anuale pentru aceste lucrări se defalca din programul de perspectiva in ordinea urgentei de realizat.

(3)    Lucrările de reparații capitale se nominalizează separat in programe pentru fiecare obiect, pe baza de indicatori globali.

(4)    Lucrări de reparații curente sau de reparații capitale nu se pot propune pentru imobile pentru care s-au executat recent lucrări de reparații curente sau lucrările de reparații capitale, respectiv pentru intervale de timp mai reduse decât durata normala de funcționare, dobândita ca urmare a lucrărilor executate;

(5)    Se exceptează de la alin.(4) situațiile in care după efectuarea lucrărilor de lucrări de reparații curente sau lucrările de reparații capitale, apar elemente neprevăzute care determina intervenții rapide pentru reparații si reabilitare.

(6)    Graficele cu programarea lucrărilor de intretinere, reparații si/sau modernizări vor fi aduse la cunoștința autoritatii administrației publice locale.

(7)    In vederea realizării coordonate, integrale si in condiții tehnico-economice corespunzătoare a

lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a imobilelor apartinand fondului imobiliar se vor întocmi programe anuale pentru organizarea execuției. Acestea se întocmesc in primele sase luni ale anului care precede execuția lucrărilor, prin defalcare din programul multianual.    I

(8)    La baza întocmirii programelor vor sta urgentele si importanta lucrărilor.    \

Proiectarea lucrărilor Art. 35.

(1)    Elaborarea documentațiilor tehnico-economice si a execuției lucrărilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a imobilelor se realizează de către unitati specializate in proiectare pe baza de comanda din partea autorității contractante, având la baza programul anual stabilit de comun acord intre autoritatea contractanta si operatorul care gestionează serviciile de administrare a fondului imobiliar

(2)    Alegerea soluției optime de reparație pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvări tehnice si economice, astfel incat sa se obțină eficienta maxima a utilizării fondurilor disponibile;

(3)    Volumul lucrărilor de reparații si/sau modernizări si fondurile necesare se stabilesc pe baza de documentații tehnico-economice, respectiv proiecte elaborate in raport cu starea tehnica si funcționalitatea imobilelor. In acest scop se vor efectua periodic, la intervale legale de timp, recensăminte ale imobilelor si anual măsurători tehnice cum sunt: relevee, revizii, controale cantitative sau calitative si se va tine la zi evidenta privind comportarea imobilelor in exploatare. Documentația pentru execuția lucrărilor se va intocmi cu respectarea standardelor si a normelor specifice precum si a cadrului de conținut pentru proiectele de clădiri.

(4)    Pentru lucrările de reparații curente si reparații capitale si /sau modernizări, detalierea se face pe baza devizelor si a proiectelor de execuție intocmite in prealabil, utilizând preturile unitare;

(5)    Documentația tehnico-economica pentru lucrările de intretinere, reparații si/sau modernizări ale imobilelor se elaborează de regula in fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului si amploarei lucrării.

(6)    Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale , pe baza propunerilor operatorului care administrează fondul imobiliar.

(7)    Elaborarea documentației se efectuează astfel:

a)    pentru lucrări de intretinere - operatorul serviciului;

b)    pentru lucrări de reparații curente - unitati specializate in proiectare sau operatorul,

c)    pentru lucrările de reparații capitcde - unitati specializate in proiectare,

d)    pentru lucrările de modernizări - unități specializate in proiectare,

(8)    Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de intretinere si reparații se face de către comisia tehnica a Municipiului București

(9)    Aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de reparații capitale si/sau modernizări se face de către Consiliul General al Municipitritri-Bucurti, după avizarea în prealabil de către comisia tehnica a Municipiului Bu :


D'RECTM < j ._2 ASISTENȚA TEHNICĂ si JURIDICĂ


criter|i?M^oMAN^j/ a categoriei tehnice a


Organizarea si execuția lucrărilor Art. 36.

(1)    La organizarea execuției lucrărilor se vor avea in vedere

a)    se va da prioritate reparației imobilelor in stare rea, intenș acestora;

b)    pentru lucrările de reparații curente sau capitale si/sau modernizări, in cazul unor volume mari de lucrări, se va organiza lucrul in 2 sau 3 schimburi prin prevederea execuției in flux continuu, cu procedee tehnologice cat mai eficiente, utilaje multifuncționale si consumuri de energie reduse;

(2)    La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparație si/sau modernizare se vor avea in vedere următoarele criterii:

a)    tehnologia executării lucrărilor va asigura o cat mai mare productivitate si nivelul calitativ sau nivelul de performanta solicitate prin documentația tehnica;


b)    utilajele trebuie sa fie adecvate volumelor de lucrări si se va recurge Ia munca manuala numai in cazul volumelor mici si dispersate;

c)    reparația porțiunilor degradate ale imobilelor se va efectua folosind materiale si sisteme constructive similare, soluțiile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu autoritate contractanta;

(3)    Cheltuielile necesare pentru întreținerea si reparația si /sau modernizarea imobilelor finanțează din bugetele locale precum si din alte resurse prevăzute de legislația in vigoare;Recepția lucrărilor

Art. 37.

(1)    Recepția lucrărilor de reparații curente, de reparații capitale, de intretinere si/sau de modernizări se efectuează conform reglementarilor legale, atat pe parcursul realizării obiectivului pentru lucrările ascunse, pe măsura terminării acestora, cat si la terminarea completa a lucrării si după expirarea perioadei de garanție.

(2)    Recepția este actul prin care autoritatea contractanta declara ca accepta lucrarea cu sau fara rezerve, si ca aceasta poate fi data in folosința. Prin acest act se certifica faptul ca operatorul economic care executa lucrările si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentației de execuție. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrărilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de execuție.

(3)    Recepția se face atat la lucrări noi, cat si la intervenții in timp asupra construcțiilor existente. Recepția se realizează in 2 etape:

a)    recepția la terminarea lucrărilor;

b)    recepția finala.

(4)    Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autorității contractante, Organului administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si Organului administrației financiare locale. Procesele verbale de recepție finala la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autorității contractante, administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție si operatorului economic.

(5)    Cartea tehnica a construcției se păstrează la autoritatea contractanta pe toata durata existentei construcției. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, execuție, recepție, exploatare, intretinere, reparare si urmărire in timp a construcției. Ea se definitivează inainte de recepția finala, se întocmește de către operatorul economic si cuprinde:

a)    documentația privind proiectarea;

b)    documentația tehnica privind execuția;

c)    documentația tehnica privind recepția;

d)    documentația privind comportarea în timp care se adaugă ulterior cărții tehnice.

(6) Un exemplar in copie se va contractului de gestiune a servicikMNjțORl/PISțilSWÎSIN de către acesta.


preda operatorului care adfninistreaza fondul imobiliar, in baza nu sunt executateSECȚIUNEA 5 REGIMUL INVES'

b ASIS’EI4ȚĂ TEHniC;- ?i! Ș’JURIDICĂ


Art. 38.

Programul lucrărilor de investiții se va aproba anual de către autoritateâ~ădministrației publice locale în funcție de necesitățile identificate de către operator si de politica de dezvoltare a municipalității pe aceasta zona imobiliara.

Art. 39.

Finanțarea si realizarea lucrărilor de investiții aferente serviciului public de administrare a fondului imobiliar se va face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea si aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri si servicii si cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina în construcții, urbanism si amenajarea teritoriului.

Art. 40.

Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse:

a)    alocații de la bugetul local;

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de către autoritatile administrației publice locali sau de Guvern;

c)    sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilateral sau multilateral;    I

d)    taxe special instituite conform legii; /    y

e)    surse proprii ale operatorului;

f)    alte surse constituite conform legii.

Art. 41.

(1)    La sfârșitul fiecărei lucrări operatorul va preda proprietarului bunurile rezultate în vederea înregistrării acestora în domeniul public sau privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului, inclusiv modificările de valoare aduse acestora conform reglementarilor legale în vigoare.

(2)    Bunurile astfel realizate vor fi date spre administrare operatorului in condițiile in care au fost predate si celelalte bunuri la inceputul contractului.


Art. 42.

La sfârșitul fiecărei lucrări operatorul v^3&    rictaruliiL-sTTesirele pentru bunurile din

domeniul public n privat în haza Hnenmanf    ■ejdrrfrunctiune si casare.

DIRECȚIA

ASISTENTA TEHNICĂ

.......ILUI

REGIMUL BUNURILOR UTILIZAO-DE OPERMqIL ÎNDERLLAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 43.

Categoriile de bunuri utilizate de către operator în derularea serviciului sunt următoarele:

a)    bunuri de retur - sunt bunurile care fac obiectul delegării precum si cele care vor rezulta în urma investițiilor impuse de către autoritatea administrației publice locale si care vor reveni de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini autoritatii administrației publice locale la expirarea contractului de delegare, fiind exceptate acele bunuri care pe perioada derulării contractului vor fi scose din funcțiune prin casare cu aprobarea autoritatii administrației publice locale Ia propunera Consiliului de Administrație al operatorului.

b)    bunuri de preluare - sunt bunurile care la sfârșitul contractului pot reveni delegantului/concedentului în măsură în care acesta din urma îsi manifesta intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații

c)    bunuri proprii - sunt bunurile care Ia expirarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului

Art. 44.

Pe toata durata de valabilitate a hotărârii de dare în administrare/contractului de delegare, bunurile aparținând domeniului public si privat ce se dau in administrare operatorului, nu pot fi utilizate de către acesta decât în scopul realizării obiectului contractului de gestiune a serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului.

CAPITOLUL VIII

OBLIGAȚIILE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, A SANATATII PUBLICE SI DE SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

Art. 45.

Toate responsabilitățile privind protecția mediului, a sanatatii publice si de siguranța în exploatau ce decurg din executarea serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniu public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului îi revin operatorului. I

CAPITOLUL IX

OBLIGATIVITATEA FUNCȚIONARII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMLNISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI ÎN REGIM DE CONTINUITATE SI PERMANENTA

Art.46.

Operatorul serviciului trebuie sa asigure prestarea acestuia în regim de continuitate pentru toti utilizatorii de pe raza Municipiului București, cu respectarea condițiilor tehnice specifice flecarei activitati pentru administrarea integrala a imobilelor din cadrul fondului imobiliar.

Art. 47.

La încetarea hotărârii de dare în administrare sau a contractului de gestiune, din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majora, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestării serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public și privat al Municipiului București si in domeniul privat al statului prin una din modalitățile legale.

Art. 48.

Prestarea serviciului se va realiza prin îndeplinirea indicatorilor de performanta ai serviciului anexa Ia Regulamentul serviciului care vo' fi raportați de către operat Drj^toritațiîsailmjsistratiei publice locale si autoritatii de reglementare 1    CU ORIGIf


CAPITOLUL

INTERDICȚIA SUBDELEGARII GESTttfNIJ ADMINISTRARE A FONDULUI I\1OBILL\I<AELAT IN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI

Art. 49.

Cesiunea sau novatia hotărârii de dare în administrare sau contractului de gestiune este posibila numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale si cu aprobarea autoritatilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL XI

CONDIȚII IMPUSE DE EXPLOATARE ÎN SIGURANȚA, CONSERVARE A PATRIMONIULUI PUBLIC

Art. 50.

(1)    Exploatarea serviciului se va face în condiții de siguranța cu luarea tuturor masurilor impuse de legislația în vigoare pentru activitatile specifice serviciului public de administrare a fondului imobiliar din prezentul caiet de sarcini.

(2)    Responsabilitatea privind siguranța prestării serviciului public aparține operatorului.

Art. 51.

Operatorul va lua toate masurile necesare folosirii în condiții optime si conservării patrimoniului aflat în administrare.

Art. 52.

Exploatarea serviciului public va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, poluarea apelor de suprafața, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de sera, precum si a oricărui risc pentru sanatatea populației, pe întreaga durata a hotărârii de dare în administrare/ contractului de gestiune.    .

Art. 53.

Exploatarea serviciului public se va face în condițiile impuse de organele de sanatate publica cu luarea tuturor masurilor impuse de legislația în vigoare aferente activitatilor din prezentul caiet de sarcini. Responsabilitatea privind sanatatea publica si relația cu autoritatile aparține operatorului serviciului.

Art. 54.

Operatorul va constitui garanții, daca este cazul, conform legislației în vigoare.

Art. 55.

Hotărârea de dare în administrare/Contractul de gestiune a/al serviciului încetează în următoarele situații:

a)    la expirarea duratei

b)    în cazul în care interesul național sau local o impune prin denunțarea unilaterala de către autoritatea contractanta a autoritatii administrației publice locale

c)    în cazul nerespectarii obligațiilor de către părțile contractante

d)    la dispariția dintr-o cauza de forța majora a bunurilor care fac obiectul contractului

Art. 56.

Transferul activitatii de la operator se va face numai in cazul in care se constata oportunitatea acestui fapt prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București cu respectarea prevederilor legale în materie.

Anexele 1- 3 fac parte integranta din prezentul Caiet de sarcini si se refera la informații si date tehnice despre infrastructura fondului locativ, inclusiv spatiile cu alta destinație.Tabel 1 - Situația Fondului imobiliar

Nr.

crt.

Nr.

postai/

Adresa

TERENURI

CLĂDIRI

SPATII CU ALTA

DESTINAȚIE DECÂT CEA DE

LOCUINȚA

UTILITATI

Descrierea terenului

Descrierea clădirii

Număr

teren

Supr.

totală

(nV)

Deschidere

(ml)

Adâncime

(ml)

Număr

clădiri

Număr

de

nivele

pe

clădire

Număr

unitati

locative

pe

nivel si clădire

Descrierea

locuinței

Număr

nivele

Nr.

unități

de

locuit

Pe

nivele

Destinație

Supr

Apa

Gaze

Enel

Supr

totala

Supr

utila

1.

2.

3.

4.

Tabel 1 - Situația juridică terenuri

IMOBILE - TERENURI

Nr postal/adresă

Situația juridică *

Situația contractuală

Tip contract

Nr. si data contract

Durata

contract

Tarif aplict

Valoare contract

Tip tarif

Valoare

*Notă: La situația juridică se va menționa certificatul de sarcini (extras de carte funciară), numele proprietarului, numărul de ordine și numărul cadastral, suprafața terenului, titlul de proprietate, dacă este sau nu ipotecat, dacă este în proces pe rol și titlul de proprietate.

Tabel 2 - Situația juridică clădiri

IMOBILE - CLĂDIRI

Nr postal/adresă

Situația juridică*

Situația contractuală

Tip contract

Nr. si data

contract

Durata

contract

Tarif aplicat

Valoare contract

Tip tarif

Valoare

*Notă: La situația juridică se va menționa certificatul de sarcini ( extras de carte funciară), numele proprietarului, numărul de ordine și numărul eqdnstrnf suprafața terenului, titlul de proprietate, dacă este sau nu ipotecat, dacă este în proces pe rol și titlul de proprietate

o

O

z

-n

O

33

5

O

cNr.postal/

Adresa

Situația juridica

S.A.D.

Tip

contract

Data

contract

Durata

contract

Tarif aprobat

Valoare contract

Tip tarif

Valoare

17


OTabel 1 - Situația terenurilor libereț fara contract)

Număr poștal/adresă

Data eliberării

Motivul eliberării*

Restanțe

*Notă:La motivul eliberării se va menționa când a încetat contractul, anularea fișei de calcul, transferul în administrare prin vacantare succesorală sau altă modalitate.

Tabel 2 - Situația locuințelor libereț fara contract)

Număr poștal/adresă ( nr.apartament)

Data eliberării

Motivul eliberării*

Restanțe

*Notă:La motivul eliberării se va menționa când a încetai contractul, anularea fișei de calcul, transferul în administrare prin vacantare succesorală sau altă modalitate


Tabel 3 - Situația spațiilor cu altă destinație libere( fara contract)

Număr poștal/adresă

Data eliberării

Motivul eliberării*

Restanțe

1 ° 1

_Cs_1_O__

*Notă:La motivul eliberării se va menționa când a încetat contractul, anularea fișei de calcul, transferul în admiri modalita

văfcanture succesorala sau alta
18V

1

www.afi.pmb.ro

2

art. 8 din Regulamentul serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu altă. destinație aflate îj domeniul public și privat al municipiului București    f

3

Art. 43, alin. (3) din Regulamentul serviciului de administrare a fondului locativ și a spațiilor cu ^Ită-destinație aflate în domeniul public și privat al municipiului București. '

4

“Secțiunea 4 din Caietul de sarcini - administrare spațiu locativ

5

realizarea activităților aferente serviciului în regie proprie de către operator elimină procedurile lungi și costisitoare necesare organizării licitațiilor impuse de extemalizarea/subcontractarea acestor activități.    ..... ....    /

6

Emilian CIONGARU (2010): Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european, Analele

7

Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 4/2010 SDIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune •    ( '    1    / Y

8

DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind I ~ I achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE    f    \ f[