Hotărârea nr. 103/2018

HOTARAREnr. 103 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBANprivind aprobarea Regulamentului privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv

echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 22627/28.12.2017 și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3032/28.12.2017;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 16/21.02.2018 și al Comisiei juridice și de disciplină nr. 100/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa A.M.R.S.P. nr. 2414/02.10.2017 înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 6944/03.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 10241/10.10.2017.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    Hotărârii G.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii acivității Autorității

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul Serviciilor publice de administrare a dmoeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP cu modificările și completările ulterioare;

(Cu respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicai republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (a) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea 'nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prevăzut în anexa care face parte

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de special București și Autoritatea Municipală de Reglemen îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.larului General al Municipiului Serviciilor Publice vor aduce la


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Maria Orlanpkf Culea

București, 22.02.2018 Nr. 103


Pag 2


E) 7    (R) 7


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1ifyY&X/l    /£#(\REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRII PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE șK^omA^ ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar și condițiile în care se desfășoară activitatea de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în conformitate cu principiile și reglementările prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr.3/2003 și în Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, în sistem de gestiune delegată.

Art. 2

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează si monitorizează gestionarea serviciului

Art. 3

Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban si urmăresc:

a)    clasificarea și definirea lucrărilor și serviciilor aferente de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a drumurilor, podurilor de șosea și a anexelor acestora, pasajelor auto și pietonale;

b)    principii, sisteme și proceduri de planificare și evaluare a lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare la drumuri, străzi, poduri, pasaje rutiere și pietonale, precum și construcții aferente;

c)    proiectarea, avizarea și/sau aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare la drumuri, străzi, pasaje, poduri și construcții aferente;

d)    organizarea, executarea și urmărirea lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare la drumuri, străzi, pasaje, poduri și construcții aferente;.

e)    recepția lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare' la drumuri, străzi, pasaje,

poduri și construcții aferente;    ' j

f)    fumizare/montare/reparare/întreținere elemente de mobilier Urban;    ‘    - !^TEHNICi Sil ?'JURIDICA Si

CGMB


Art. 4

Pentru definirea obiectului prezentului Regulament se foloSesp^Jrfnătorii termeni:

(1)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București si Primăria Municipiului București - PMB;

(2)    autoritate de reglementare locala - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, in calitate de autoritate de reglementare tehnica

(3)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizare a localității, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitatea locală;

(4)    amenajări rutiere - totalitatea construcțiilor, dispozitivelor și a oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securității rutiere;

(5)    amenajările specijice transportului în comun'.

a)    stâlpi pentru rețeaua de contact a transportului cu tracțiune electrică;

b)    calea de tramvai amenajată denivelat - cale proprie - sau înglobată la nivelul suprafeței carosabile și racordarea între acestea;

c)    peroane denivelate și alveole pentru stațiile transportului în comun etc.

(6)    ampriza drumului - este suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă.

Instalațiile tehnico-edilitare amplasate în ampriza străzii:

a)    sisteme de colectare și dirijare a apelor meteorice, guri de scurgere la canalizarea subterană;

b)    capace și rame pentru căminele de vizitare ale instalațiilor;

c)    guri de aerisire etc.

(7)    ampriza străzii - spațiul amenajat ocupat de toate elementele constructive ale străzii, pe verticală, situat între construcțiile sau gardurile laterale străzii, care marchează limita de proprietate; în cazul în care strada nu este mărginită de garduri sau clădiri, prin ampriza străzii se înțelege suprafața afectată de terasamente;

(8)    autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări și care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celor care circulă pe șine și a celor cu două sau trei roți;

(9)    căile circulabile și încadrările lor:

a)    partea carosabilă destinată circulației vehiculelor, incluzând zona intersecțiilor;

b)    calea pentru tramvai;

c)    piste de cicliști;

d)    trotuare și refugii pentru pietoni;

(10)    domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unității administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

(11)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile

aflate în proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care țiu-att^st declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;    -    ' l x-

(12)    drumuri publice de interes local - drumuri care aparțin- proprietății pyblice a unității

administrative pe teritoriul căreia se află și pot fi clasificate ca:    ' \

a) drumuri comunale, care asigură legăturile:    ț

- între reședința de comună și satele componente sau cu alte sate;

-    între oraș și satele care îi aparțin, precum și cu a

-    între sate;

b)    drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietăți, fiind situate la limitele

c)    străzi - drumuri publice din interiorul localităților, indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc;

Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane din 27/01/1998, publicat în Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 138bis din 06/04/1998.

încadrarea în categorii a străzilor din localitățile urbane se face de către consiliile județene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare și organizare a traficului, potrivit normelor tehnice menționate anterior.

(13)    drumuri - căi de comunicație terestră special amenajate pentru circulația vehiculelor și a pietonilor:

a)    drum public - drumuri de utilitate publică și/sau de interes public destinate circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de apărare a țării; acestea sunt proprietate publică și sunt întreținute din fonduri publice, precum și din alte surse legal constituite;

b)    drumurile naționale, județene și comunale își păstrează categoria funcțională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităților, servind și ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităților, precum și lucrările de realizare, modernizare și reparare a acestora se fac în conformitate cu legislația în vigoare;

c)    sectoarele de drumuri naționale, județene și comunale, incluzând lucrări de artă și amenajările aferente, situate în intravilanul reședințelor de județ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale;

d)    străzile din localitățile urbane cu următoarele funcții și caracteristici:

e)    străzile de categoria 1 - magistrale - asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național ce traversează orașul sau pe direcția principală de legătură cu acest drum, având minimum 6 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

f)    străzile de categoria a Il-a - de legătură - asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit, având 4 benzi de circulație, inclusiv liniile de tramvai;

g)    străzile de categoria a Ill-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și Ie dirijează spre străzile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulație;

h)    străzile de categoria a IV-a - de folosință locală - asigură accesul la locuințe și servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.

(14)    durata normală de funcționare a străzii- durata de utilizare în condiții normale de exploatare exprimate în ani, de la darea în circulație a străzii până la introducerea sa în prima reparație capitală sau între două reparații capitale; prin utilizare în condiții normale de exploatare se înțelege funcționarea străzii în condițiile de trafic preconizate în momentul construcției sau modernizării acesteia, precum și efectuarea la timp și corespunzător normelor tehnice, a lucrărilor de întreținere și reparații.

(15)    infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând în clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

(16)    intervenții de urgență - acele lucrări necesare în cazul avariilor la rețele edilitare sau ca urmar.e

a calamităților naturale sau a accidentelor.    ,

Tipurile de lucrări de întreținere sau reparații și/sau modernizări, voltimul lucrărilor și fondurilor necesare execuției acestora se stabilesc în funcție de:    _

a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura și intensitatea traficului, zona climaticăj^J5'’

n _    ,    ,    . w

b)    starea tehnică a drumurilor, a podurilor și a construcțiilor aferente lor, ca măsurătorilor tehnice, a reviziilor și controalelor;

c)    evidențele tehnice (banca de date tehnice rutiere) privind comportarea în exploatare;

d)    strategia și politicile de întreținere adaptate în funcție de ipotezele bugetare avute în vedere;

e)    normativele specifice fiecărei activități.

(17)    lucrările de artă - poduri, pasaje, podețe, pasaje subterane, pasarele, ziduri de sprijin etc.

(18)    lucrări de întreținere - totalitatea lucrărilor care se execută în tot timpul anului, determinate de uzura sau degradarea străzilor în condiții normale de exploatare, activități care au ca scop asigurarea condițiilor tehnice necesare desfășurării circulației rutiere în siguranță precum și menținerea patrimoniului public stradal în stare permanentă de curățenie și aspect estetic corespunzător;

(19)    lucrări de reparații - totalitatea lucrărilor fizice de intervenție care au ca scop compensarea parțială sau totală a uzurii fizice și morale a străzii produsă ca urmare a exploatării normale sau a acțiunii agenților de mediu;

(20)    mobilierul stradal:

a)    coșuri de gunoi;

b)    garduri de protecție;

c)    bănci, chioșcuri, bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatră naturală, suport din beton pentru coș de gunoi, mană curentă din oțel, mană curentă din fier forjat, mană curentă din lemn, gard din fier forjat, bănci cu structură metalică și confecție din lemn, stâlpi din lemn pentru pergole, stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole, structură lemn pentru acoperire pergole, coș gunoi din tablă perforată și suport din țeava de oțel, coș gunoi din tablă perforată și suport din tablă turnată

d)    amenajările specifice din stațiile transportului în comun.

(21)    parte carosabilă - porțiunea din platforma drumului destinată circulației vehiculelor, un drum poate cuprinde mai multe părți carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărțitoare sau prin diferență de nivel;

(22)    serviciu de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

(23)    spațiile verzi aferente străzii:

a)    fâșii pentru separarea părții carosabile de trotuare sau de pista de cicliști;

b)    zona verde mediană care separă sensurile de circulație;

c)    insule verzi pentru dirijarea traficului în zona intersecțiilor;

d)    spații verzi între trotuare și construcțiile sau gardurile laterale.

(24)    stațiile mijloacelor de transport în comun - spații, alveole, refugii destinate pentru staționarea mijloacelor de transport în comun.

(25)    vehicul - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă/remorcă tractată de aceasta;

(26)    trotuar - spațiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferență sau fără diferență de nivel, destinat circulației pietonilor;

(27)    zona drumului public- cuprinde ampriza, zonele de siguranță și zonele de protecție;

(28)    zone de protecție - sunt suprafețele de teren situate de o parte și de alta a zonelor de siguranță,

necesare proiecției și dezvoltării viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecție sunt prevăzute în Anexa nr. 1 - Ordonanța nr. 43/1997 republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru drumurile comunale - zonele de protecție în intravilan se stabilesc prin studii de circulație și prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului; zonele de protecție rămân în gospodărirea persoanelor juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea, prin activitatea lor,, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului;    ;

(29)    zone de siguranță - suprafețe de teren situate de o parte Și de cealaltă a amprizși^rdmtiluî, destinate exclusiv semnalizării rutiere sau altor scopuri legate <je îritreținerea șjAdxploatarea

drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăți lorXjîtfate în vecinătatea

zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren desfriate asigurării vizibilității încurbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea. Limitele zonelor de siguranță a drumurilor, podurilor și viaductelor în cale curentă și aliniament, sunt prevăzute în Anexa nr. 1 - Ordonanța nr. 43/1997, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru drumurile comunale; zonele de siguranță în intravilan se stabilesc prin studii de circulație și prin documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.

(30) zona străzii- include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi care separă sensurile de circulație, pistele pentru cicliști, suprafețele adiacente pentru parcaje, staționări sau opriri, precum și suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare se va asigura scurgerea apelor prin șanțuri sau rigole amenajate.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA SI FORMA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 5

Organizarea, coordonarea și reglementarea serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban constituie obligația exclusivă a autoritatii administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestui serviciu intră în atribuțiile și responsabilitatea acesteia.

Art. 6

Activitățile edilitar-gospodărești specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban vor asigura:

a)    creșterea capacității de preluare a traficului;

b)    îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;

c)    creșterea gradului de siguranță a participanților la traficul pe drumurile publice;

d)    reducerea cheltuielilor de transport în funcție de calitatea carosabilului;

e)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale;

f)    continuitatea serviciului;

g)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate;

h)    dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a Municipiului București;

i)    protecția și conservarea mediului natural și construit;

j)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

Art. 7

Autoritatea administrației publice locale a Municipiului București va stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerințelor participanților la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru:    ■    /    ■

a)    reabilitarea arterelor principale și a celor de acces în Municipiul București;

b)    modernizarea intersecțiilor, podurilor, pasajelor și traversărilor subterane/supraterane;

c)    executarea lucrărilor de reparații capitale, realizareaaferente infrastructurii edilitare;

d)    creșterea gradului de siguranță a circulației printr-o structură stradală adecvată;

e)    realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu;

f)    sistematizarea rețelei de drumuri pe principiul inelar-radial;

g)    executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor numai pe baza planurilor și documentațiilor de urbanism, studiilor de circulație și de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție.

h)    realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

i)    coordonarea operatorilor de servicii de utilități publice la efectuarea lucrărilor de orice natură la infrastructura tehnico-edilitară a Municipiului București.

j)    amenajarea în funcție de intensitatea traficului, pe drumurile publice, de stații pentru oprirea mijloacelor de transport în comun în afara fluxului circulației (alveole);

k)    protejarea sănătății populației la propunerea autorităților locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens.

Art. 8

Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se va stabili prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

Art. 9

(1)    Prezentul Regulament a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, conținând specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;

(2)    Specificațiile tehnice se referă la algoritmul executării lucrărilor, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare rețea stradală, lucrări de artă și mobilier urban stradal;

(3)    Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare rețea stradală, lucrări de artă, elemente de mobilier urban. în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului București, numai în condițiile specificate în prezentul Regulament;SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

SECȚIUNEA 1

BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 10

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București asigura administrarea, obiectivelor a căror lista se regăsește in Anexa 1 la prezentul regulament:

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si private incluse inițial in contract.

SECȚIUNEA 2

ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 11

Principalele activitati ale operatorului necesare prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban sunt:

a)    întocmirea documentației tehnico-economice pentru realizarea tuturor lucrărilor de investiții, inclusiv întreținerea și reparațiile curente, conform legislației în vigoare;

b)    întreținerea și menținerea în funcțiune a rețelei stradale, lucrărilor de artă;

c)    modernizarea străzilor de pământ și balast;

d)    consolidarea lucrărilor de artă;

e)    echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban specific;

f)    implementarea unui sistem de management modem al serviciului public de administrare și întreținere a rețelei stradale și a lucrărilor de artă.

Art. 12

(1) Operatorul serviciului va avea și va actualiza, în funcție de specificul activităților prestate, următoarele documente:

a)    hotărârea de dare în administrare și/sau contractul de gestiune;

b)    planul cadastral și situația terenurilor din aria de deservire;

c)    planurile generale cu amplasarea construcțiilor și instalațiilor și a tuturor bunurilor aJ-țăJeMn exploatare, actualizate cu toate mortificările sau completările;


d)    planurile clădirilor sau construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau^§țlfrt&ftăfrfe la zi;

e)    cărțile tehnice ale construcțiilor;

f)    documentația tehnică a utilajelor și instalațiilor și după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

g)    procese-verbale de constatare în timpul execuției și planurile de execuție ale părților de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

h)    proiectele de execuție a lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile și schemele instalațiilor și rețelelor etc;

i)    documentele de recepție, preluare și terminare a lucrărilor cu:

-    procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

-    procese-verbale de verificări și probe, inclusiv probele de performanță și garanție, buletinele de verificări, analiză și încercări;

-    procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

-    procese-verbale de punere în funcțiune;

-    lista echipamentelor montate în instalații, cu caracteristicile tehnice;

-    procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformităților și remedierile;

-    documentele de aprobare a recepțiilor și de predare în exploatare;

j)    schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu și de detaliu ale fiecărui agregat și/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile și cataloagele pieselor de schimb;

k)    instrucțiunile producătorilor/furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea și repararea echipamentelor și instalațiilor, precum și cărțile/fișele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

l)    normele generale și specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activități;

m)    planurile de dotare și amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul de apărare a obiectivului în caz de incendiu, calamități sau alte situații excepționale;

n)    regulamentul de organizare și funcționare și atribuțiile de serviciu pentru întreg personalul;

o)    avizele și autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

p)    inventarul instalațiilor și liniilor electrice, conform instrucțiunilor în vigoare;

q)    instrucțiuni privind accesul în incintă și instalații;

r)    documentele referitoare la instruirea, examinarea și autorizarea personalului;

s)    registre de control, de sesizări și reclamații, de dare și retragere din exploatare, de admitere la lucru etc;

t)    bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor periodice întocmite, conform prevederilor legale, inclusiv bilanțul de mediu, după caz.

(2) Documentațiile referitoare la construcții, se vor întocmi, completa și păstra conform nonnelor legale referitoare la "Cartea tehnică a construcției".

Art. 13

(1)    Operatorul serviciului are obligația să-și organizeze, conform unor proceduri proprii, o arhivă tehnică pentru păstrarea documentelor organizată, astfel încât, să poată fi găsit orice document cu ușurință.

(2)    Este obligatorie constituirea unei bănci de date tehnice, care va fi actualizată la fiecare intervenție asupra străzilor, lucrărilor de artă, mobilierului stradal și care, va fi folosită la actualizarea datelor și informațiilor cerute de Caietul de Sarcini.

(3)    La încheierea activității, operatorul va preda autorității administrației publice locale pe bază de proces-verbal, întreaga arhivă pe care și-a constituit-o, fiind interzisă păstrarea de cătfe^acesta a vreunui document original sau copje.
(4) Fiecare document va avea anexat un borderou în ca

a)    data întocmirii documentului;

b)    numărul de exemplare originale;c)    calitatea celui care a întocmit documentul;

d)    numărul de copii executate;

e)    necesitatea copierii, numele, prenumele și calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite și calitatea celui care a aprobat copierea;

f)    data fiecărei revizii sau actualizări;

g)    calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea și calitatea celui care a aprobat;

h)    data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i)    lista persoanelor cărora li s-au distribuit copii de pe documentul revizuit/actualizat;

j)    lista persoanelor care au restituit la arhivă documentul primit anterior revizuirii/modificării.

Art. 14

I.    întocmirea documentației tehnico-economice pentru realizarea tuturor lucrărilor de investiții, inclusiv întreținerea și reparațiile curente, conform legislației în vigoare

(1)    Activitatea de proiectare implică realizarea unei documentații tehnico-economice pentru lucrările de construcție, reparații (curente, capitale) și/sau modernizări și întreținere ale străzilor si lucrărilor de artă se elaborează de regulă în fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție - corespunzător categoriei de lucrări, a gradului de detaliere, a specificului și amplorii lucrării. Se va realiza și documentația aferentă obținerii avizelor de specialitate necesare obținerii autorizațiilor de construire.

(2)    Elaborarea documentației se efectuează:

a)    pentru lucrări de întreținere;

b)    pentru lucrări de reparații curente;

c)    pentru lucrările de reparații capitale, modernizări și investiții.

(3)    La proiectarea lucrărilor aferente străzilor, lucrărilor de artă, se va ține cont de existența altor instalații și construcții din zonă: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, căi ferate, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apă, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.

(4)    Se va face o descriere funcțională și tehnologică a soluțiilor proiectate. Se vor descrie traseele de stradă/ lucrare de artă/ trotuare, lungimea acestora, suprafața.

II.    Condiții tehnice privind proiectarea

(1)    Pentru străzile existente, condițiile tehnice din actualele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor;

(2)    Zona străzilor din localitățile urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile, rigolele, trotuarele, spațiile verzi, suprafețele adiacente pentru parcaje, suprafețele de teren necesare amplasării anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a străzilor;

(3)    Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului localităților urbane se stabilesc prin studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

(4)    La proiectarea străzilor se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, precum și capacitățile maxime de circulație care sunt prevăzute în Anexele nr. 1 și 2. din Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane.

(5)    Proiectarea, sistematizarea și realizarea străzilor din localitățile urbane se fac în corelare cu

planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare;    ---------

(6)    Prin sistematizarea rețelei stradale se va asigura ca drumurile naționale traversează localitatea prin una sau cel puțin două străzi principale de circulație, în conformitate cu legislația în vigoare;

(7)    La proiectarea, execuția, și intervențiile asupra străzilor se va ține seama dpf^ât^goriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța rirrnlatipi rlf> fnrtnrii prnnnnWri cnriali ci /ll


t'- ’7.A


de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor defini pact planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine^desțipație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoană'fctr'^tr handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști;

(8)    Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se poate face prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, în cazul străzilor din aria administrației teritoriale a orașului;

(9)    Documentațiile tehnice privind proiectarea construcției, modernizarea și reabilitarea străzilor se aprobă de către administratorul acestora, în speță Consiliul General al Municipiului București, după avizarea în prealabil de către comisia tehnico-economică (CTE) a Municipiului București;

(10)    îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă de trotuar;

(11)    Pentru drumurile de tranzit, care sunt în administrarea Primăriei Muncipiului București și care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

(12)    Vitezele de circulație luate în considerare Ia proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc conform prevederilor normelor în vigoare.

(13)    Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcție de caracteristicile traficului, cu respectarea capacităților maxime de circulație pe Anexa nr. 2 din „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane”.

(14)    Adoptarea elementelor geometrice ale străzilor se face cu respectarea normelor în vigoare și sunt redate în Anexa nr. 3 din „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane”.

(15)    Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I-1I1 se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în Anexa nr. 4 din „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane”.

(16)    Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare. Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

(17)    Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradări datorate fenomenului de îngheț-dezgheț se vor lua măsuri pentru sporirea rezistenței structurii rutiere la acest fenomen.

(18)    La proiectarea intersecțiilor se va ține seama de fluxurile circulației, de relațiile dintre curenții de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condițiile de vizibilitate și de siguranță a circulației, cu respectarea normelor în vigoare.

(19)    Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

(20)    La traversarea străzilor din categoriile I și II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.

(21)    Realizarea și amplasarea în zona străzilor a oricărei construcții sau instalații/rețele, în orice scop, se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(22)    Deținătorii construcțiilor sau instalațiilor/rețelelor acceptate sunt obligați să execute, pe

cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu cota părții carosabile, a străzii, dacă aceste operațiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreținerea s^u exploatarea.străzii.    ~ '

(23)    Autoritatea administrației publice locale este obligat să-i înștiințeze pe deținători defimobile (terenuri, clădiri etc.) în legătură cu lucrările prevăzute, după cum urmează:a)    cu cel puțin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție modificarea, pentru construcțiile autorizate cu caracter definitiv;

b)    cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor, în cazul construcțiilor acceptate cu caracter provizoriu.

(24)    Deținătorii de construcții amplasate în zona străzilor sunt obligați să execute revizia periodică și repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea străzii și siguranța circulației.

(25)    Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizare a structurilor rutiere, precum și în baza planurilor de mobilitate aprobate la nivel local.

Art. 15

întreținerea și menținerea în funcțiune a re (clei stradale si a lucrărilor de artă

Întreținerea și repararea și/sau modernizarea rețelei stradale

I. Defecțiuni și ne conformități la rețeaua stradala

(1)    Diversele tipuri de defecțiuni ce intervin la diversele componente ale străzilor sunt prezentate detaliat cu definiția și măsurile de prevenire și remediere, în normativul AND 547 intitulat "Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la imbrăcamințile rutiere modeme".

(2)    Defecțiuni la terasamente

Principalele defecțiuni ale terasamente lor sunt:

a)    Burdușiri datorită fenomenului de înghet-dezgheț;

b)    Tasarea inegală a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozării sau reparării de conducte tehnico-edilitare în corpul străzii;

c)    Degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecări provocate de factori atmosferici;

d)    Degradări datorate infiltrării apelor de suprafață în corpul străzii sau nivelului ridicat al apelor freatice.

(3)    Defecțiuni la partea carosabila

(3.1)    Defecțiunile părții carosabile sunt diferențiate după tipul îmbrăcăminții rutiere.

(3.2)    Pentru străzi modernizate având ca îmbrăcăminte pavaje din piatră cioplită, beton de ciment sau straturi asfaltice, tipurile de defecțiuni, inclusiv măsurile de remediere, sunt prezentate detaliat în Normativul AND indicativ 547;

(3.3)    Pentru străzi cu îmbrăcăminți semipermanente alcătuite din pavaje de și/sau piatră brută, macadam penetrat sau semipenetrat și covoare asfaltice pe macadam sau pe pietruiri sunt posibile următoarele defecțiuni:

a)    uzura mare și neuniformă datorită calității eterogene a bolovanilor;

b)    spargerea unor bolovani sau a blocurilor de piatră brută;

c)    stabilitate redusă a elementelor pavajului;

d)    denivelări pronunțate ale suprafeței de rulare;

e)    suprafața permeabilă și alunecoasă;

f)    decolmatarea rosturilor.

(3.4)    Pentru străzi cu îmbrăcăminți provizorii alcătuite din macadam, pietruiri sau din pământ stabilizat, pot apărea:

a)    gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;

b)    făgașe longitudinale, denivelări;

c)    aglomerarea către margini a granulelor dislocate prin circulație;

d)    uzura neuniformă, praf, noroi.

(3.5)    Pentru categoriile de străzi de la pct. 3.2, 3.3 și 3.4 pot apărea și defecțiuni datorate pozării de conducte sub carosabil și repararea necorespunzătoare a acestuia.

(4)    Defecțiuni la trotuare, alei pietonale, piste pentru cicliști

(4.1)    Defecțiunile acestor elemente constructive apar la îmbrăcăminte și la fundație;

(4.2)    Pot apărea și defecțiuni Care afectează întreaga structură datorită:

a) pozării de conducte-sub trotuar și repararea acestuia fără realizarea compactării pptiiîie a umpluturii din tranșee;b)    traversării trotuarelor de către autovehicule cu tonaj mare;

c)    rădăcinilor de copaci;


d) neetanșeității îmbrăcăminții și acțiunii fenomenului de îngheț-dezgheț.

(4.3)    Principalele defecțiuni ale trotuarelor cu îmbrăcăminți bituminoase sunt:

a)    fisuri și crăpături, praguri, gropi, denivelări;

b)    suprafața șiroită sau exudată;

c)    formări de amprente sau umflături.

(4.4)    Principalele defecțiuni ale îmbrăcăminților din plăci de beton sunt:

a)    tasări inegale, scufundări sau înclinări de plăci;

b)    crăparea sau sfărâmarea plăcilor, ruperi de colțuri și muchii;

c)    uzura mai avansată a unor plăci cu beton mai slab;

d)    decolmatări de rosturi etc.

(5)    Defecțiuni la borduri

Principalele defecțiuni care se constată la marginea trotuarelor sunt:

a)    borduri tasate, înclinate sau răsturnate;

b)    spărturi și rupturi ale bordurilor;

c)    rosturi netratate.

(6)    Defecțiuni la spațiile de staționare pentru transportul public de călători

Pentru aceste suprafețe se produc aceleași tipuri de defecțiuni ca și pentru partea carosabilă, dar cu intensitate mult mai accentuată datorită sarcinilor statice produse în majoritatea cazurilor de vehicule grele.

(7)    Defecțiuni la șanțuri, rigole, canalizare pluvială Principalele defecțiuni ale dispozitivelor de scurgere a apelor sunt:

a)    înfundarea și astuparea gurilor de canalizare;

b)    colmatarea rigolelor, lipsa pantelor de scurgere, înfundarea podețelor;

c)    ruperea pereului și dalelor de căptușire a șanțurilor sau rigolelor;

d)    dezvoltarea vegetației în rosturi și crăpături.

II. Lucrări de întreținere a rețelei stradale

(1) în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a rețelei stradale, este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere. Lucrările de întreținere trebuie să satisfacă atât cerințele traficului actual, cât și ale traficului de la finele duratei normale de funcționare.

Lucrările de întreținere au caracter permanent executându-se în tot cursul anului pe întreaga rețea stradală a unei localități în scopul menținerii tuturor elementelor componente ale străzii în condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue și fără pericol a circulației.

Activitatea de întreținere a rețelei stradale consta in:

a)    repararea degradărilor din îngheț-dezgheț (burdușiri izolate) pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație;

b)    întreținerea pavajelor din piatră, comportând decolmatarea rosturilor și refacerea locală a bituminării acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe suprafețe izolate etc.;

c)    întreținerea îmbrăcăminților din beton de ciment constând din: desfundarea, curățarea și colmatarea rosturilor, a fisurilor și a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățarea rosturilor cu mastic în exces etc.;

d)    întreținerea îmbrăcăminților bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonări, colmatarea crăpăturilor, înlăturarea denivelărilor locale etc.;

e)    curățarea și repararea locală a pavajelor de bolovani de râu sau piatră brută;

f)    întreținerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum și astuparea gropilor și a făgașelor;

g)    scarificarea și reprofilarea pietruirilor cu sau fără adaos de materiale pietroase;

h)    aprovizionarea și-aștemereâ de nisip; sau balast la străzile din pământ;    „

i)    întreținerea și repararea căilor circulabile la intersecțiile de străzi;    /    ~


defecțiunilor;

k)    repararea îmbrăcăminților și a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi, al racordurilor și branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare și în cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va ține cont de componența structurii rutiere existente pentru a se realiza o bună legătură între structura existentă și cea nouă;

l)    întreținerea trotuarelor și a pistelor de bicicliști, pentru eliminarea defecțiunilor îmbrăcăminților modernizate (îmbrăcăminte bituminoasă, beton de ciment) după caz, prin plombări, badijonari, colmatarea rosturilor și crăpăturilor etc;

m)    întreținerea trotuarelor și a pistelor de bicicliști cu îmbrăcăminți semipermanente sau provizorii (pietruiri, balastări) corespunzător categoriei de defecțiuni;

n)    întreținerea bordurilor pentru aducerea lor în stare de bună funcționare;

o)    întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, salubritate, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine etc;

p)    întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale și longitudinale etc;

r)    tăierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor;

s)    întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, precum și a lucrărilor de sistematizare pe verticală din zona străzii;

t)    întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare etc.

(2) Operațiunile specifice lucrărilor de întreținere a rețelei stradale tin cont de tipul de îmbrăcăminte a străzii si se realizează în vederea eliminării defecțiunilor și aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației:

(2.1)    Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos:

a)    reparația rostului;

b)    curățarea rostului, suflarea cu aer comprimat și spălare sub presiune;

c)    umplerea rostului cu material de colmatare;

d)    protejarea rostului;

e)    procurarea materialului de colmatare și transportul la punctul de lucru;

f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea;

g)    organizarea de șantier.

(2.2)    Reparații Beton asfaltic Ba 16 - 5 cm:

a)    curățarea suprafeței pentru aplicarea îmbrăcăminții;

b)    amorsarea suprafeței;

c)    procurarea mixturilor asfaltice;

d)    așternerea și compactarea mixturilor asfaltice;

e)    transportul la punctul de lucru;

f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea;

g)    organizarea de șantier.

(2.3)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase BAD 20-6 cm; BA 16-4 cm grosime:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și așternerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și așternerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

g)    verificarea grosimii șî gradului de compactare a stratului realizat;    ..

h)    transportul mixturilor.    'a) delimitarea zonelor degradate;


b) frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât margi vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și așternerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

g)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

h)    transportul mixturilor.

(2.5)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase BAD 20 6 cm; MASF 16-5 cm grosime:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și așternerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

g)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

h)    transportul mixturilor.

(2.6)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2-6 cm - BAD 20-6 cm; BA 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și așternerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

(2.7)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2-6 cm - BAD 20-6 cm; BAR 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și așternerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea si aștemerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor;

(2.8)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 - 6 cm- BAD 20-6 cm; MASF 16-5 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și așternerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și așțemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea suprafețelor; __

h)    verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;    z.<"

i) transportu1J

14(2.9)    Reparații carosabil cu beton C20/25 (20 cm), inclusiv spargere

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier:

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și aștemere beton ciment - 20 cm (C20/25);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.10)    Reparații carosabil cu beton C25/30 (20 cm), inclusiv spargerea betonului vechi:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și așternere beton ciment - 20 cm (C25/30);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.11)    Excavații carosabil:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    săpătură sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

(2.12)    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

(2.13)    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și așternere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.14)    Strat de nisip:

a)    procurare și așternere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.15)    Strat de fundație din piatră spartă:

a)    procurare și așternere strat de piatră spartă- compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul pietrei sparte;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.16)    Strat de fundație din balast stabilizat 6%:

a)    procurare și așternere strat de balast stabilizat 6 % - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului stabilizat;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.17)    Reparații carosabil alcătuit din pavaje din piatră naturală:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    procurare și așternere nisip de 7 cm - compactare;

c)    transportul nisipului;

d)    procurarea și transportul pietrei cubice;

e)    montarea pietrei cubice;

t) verificarea cotei proiectate'la patul drumului;    jfj

g)    împrăstierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului si împingerea lui cu peria în roituri.

;    ' 15    '    / Șe AMh;

(2.18)    Desfaceri pavaje:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    verificare strat suport;

c)    transportul deșeurilor;

d)    transportul pavajelor.

(2.19)    Geogril antifisură:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geogril antifisură;

e)    transportul geogrilului.

(2.20)    Geotextil:

a)    delimitarea zonelor de întins materialul;

b)    întindere geotextil;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    transportul geotextilului.

(2.21)    Geocompozit:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geocompozit;

e)    transportul geocompozitului.

(2.22)    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.23)    Reparații pe timp friguros (mixtura "la rece"):

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor;

g)    descărcarea și așternerea mixturii stocabile pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor;

h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru.

(2.24)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt turnat) 1 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și așternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dreșsihg ; .

h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru:

j)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).


(2.25)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (asternere asfalt turnat) 2 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la margineâ'acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Krafit;

g)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de bază, compactarea cu rulou compresor;

h)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;

i)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

j)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

k)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).

(2.26)    Administrare carosabil:

a)    menținerea unei stări de viabilitate bună prin supraveghere și intervenție rapidă;

b)    transmiterea către echipele specializate a informațiilor din teren în vederea programării intervențiilor în carosabil în timpul cel mai scurt.

(2.27)    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.28)    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.29)    Borduri 10x15 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.30)    Borduri 10x15 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.31)    Borduri 20x25 piatră naturală:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din piatră 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.32)    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

(2.33)    Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilon^re;
fac)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.34)    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și aștemere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.35)    Reparații carosabil cu beton CI5/20 (10 cm):

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și așternere beton ciment - 10 cm (CI6/20);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.36)    Reparații asfalt turnat manual l strat:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului debază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    asfalt turnat pe partea carosabilă - grosimea 4 cm, așternere manuală;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

g)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.37)    Reparații îmbrăcăminți asfaltice BA 8 - 4 cm - mp:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mărunt executat Ia cald în grosime de 4 cm, aștemere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;

g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.38)    Platforme din beton BCR 4,5 (20 cm):

a)    spargerea și desfacerea betoanelor de ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cabluri;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    îmbrăcăminte de beton de ciment executată într-un singur strat în grosime de 20 cm;

d)    beton rutier BCR 4,5;

e)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

e) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.39)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2-6 cm - BAD 20 -6 cm; BA 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscareasiamorsarea suprafețelor;

e)    procurarea ^faștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;    k

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețe&r;

h)    verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;    » V


i) transportul mixturilor.

(2.40)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2-6 cm; BAD 20 - 6 cm; BAR 16

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa - numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

(2.41)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2-6 cm; BAD 20-6 cm; MASF 16-5 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

(2.42)    Reparații carosabil cu beton C20/25 (20 cm) inclusiv spargerea betonului vechi:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și aștemere beton ciment - 20 cm (C20/25);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.43)    Reparații carosabil cu beton C25/30 (20 cm) inclusiv spargerea betonului vechi:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare)

e)    procurare și așternere beton ciment - 20 cm (C25/30);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului;

(2.44)    Excavații carosabil:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    săpătură sistem rutier

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat

(2.45)    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

(2.46)    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și așternere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului reajizat.

(2.4 7) Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.48)    Strat de fundație din piatră spartă:

a)    procurare și aștemere strat de piatră spartă- compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul pietrei sparte;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.49)    Strat de fundație din balast stabilizat 6%:

a)    procurare și aștemere strat de balast stabilizat 6 % - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului stabilizat;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.50)    Reparații carosabil alcătuit din pavaje din piatră naturală:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    procurare și aștemere nisip de 7 cm - compactare;

c)    transportul nisipului ;

d)    procurarea și transportul pietrei cubice;

e)    montarea pietrei cubice;

f)    verificarea cotei proiectate la patul drumului;

g)    împrăștierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului și împingerea lui cu peria în rosturi.

(2.51)    Desfaceri pavaje:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    verificare strat suport

c)    transportul deșeurilor;

d)    transportul pavajelor.

(2.52)    Geogril antifisură:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geogril antifisură;

e)    transportul geogrilului.

(2.53)    Geotextil:

a)    delimitarea zonelor de întins materialul;

b)    întindere geotextil;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    transportul geotextilului

(2.54)    Geocompozit:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material(inclusiv petrecerea de 10-15cm);

d)    întindere geocompozit;

e)    transportul geocompozitului.

(2.55)    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton'pentru borduri;

d)    procurarea șî transportul betonului.

(2.56)    Borduri 20x25 granit,-

a) procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.


(2.57)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt tfțrnat jfxtrat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și așternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;

h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

j)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).

(2.58)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt turnat) 2 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățarea temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și așternerea asfaltului turnat pentru stratul de bază, compactarea cu rulou compresor;

h)    descărcarea și așternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;

i)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

j)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

k)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).

(2.59)    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.60)    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.61)    Borduri 10x15 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.62)    Borduri 10x15 granit

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare bordurfnoi din granit 10x15 cm;

c)    fundație din, beton pentru borduri;    U


a)    procurarea și transportul bordurilor:

b)    montare borduri noi din piatra 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.64)    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

(2.65)    Strat de nisip:

a)    procurare și așternere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.66)    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și așternere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

(2.67)    Reparații carosabil cu beton C15/20 (10 cm):

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare)

e)    procurare și așternere beton ciment - 10 cm (CI6/20);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.68)    Reparații asfalt turnat manual 1 strat:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    asfalt turnat pe partea carosabilă - grosimea 4 cm, așternere manuală;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

g)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.69)    Reparații îmbrăcăminți asfaltice BA8 - 4 cm - mp:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos al stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mărunt executat la cald în grosime de 4 cm, așternere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;

g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.70)    Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos:

a)    reparația rostului;

b)    curățarea rostului, suflarea cu aer comprimat și spălare sub presiune;

c)    umplerea rostului cu material de colmatare;    .

d)    protejarea rostului;

e)    procurarea materialului de colmatare și transportul la punctul de lucru:

VH4b


a)    curățarea suprafeței pentru aplicarea îmbrăcăminții;

b)    amorsarea suprafeței;

c)    procurarea mixturilor asfaltice;

d)    aștemerea și compactarea mixturilor asfaltice;

e)    transportul la punctul de lucru;

f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea;

g)    organizarea de șantier.

(2.72)    Reparații îmbrâcăminți bituminoase BAD 20-6 cm; BA 16- 4 cm grosime:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

g)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

h)    transportul mixturilor;

(2.73)    Reparații îmbrâcăminți bituminoase AB 2-6 cm; BAD 20 - 6 cm; BA 16 - 4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

(2.74)    Reparații dală de beton C20/25.

(2.75)    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt) - 4 cm.

(2.76)    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.77)    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

(2.78)    Borduri 20x25 piatră naturală:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din piatră 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.    /

(2.79) Reparații îjnbrSccirninți asfaltice BA 8 - 4 cm - mp:    tir

a)    decaparea îmbrăcăminții-cu strat până la 4 cm grosime;    /f    -

b)    transportul „rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta:    /    $

c)    curățirea- pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos a stratului suport;


Yx'r    x a

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea apin^tnji^țrațulhi de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mărunt executat la cald în grosime de 4 cm , așternere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;

g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(2.80)    Reparații carosabil cu beton C15/20 (10 cm):

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și așternere beton ciment - 10 cm (CI6/20);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

(2.81)    Reparații betoane degradate - mp:

a)    montarea și demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale;

b)    curățirea cu peria de sârmă, spălarea cu apă și spoirea cu lapte de ciment a suprafeței de beton demolate;

c)    tencuială de 2 cm din mortar special reparații betoane;

d)    vopsitorii interioare executate manual pe suprafețe de beton cu vopsea acrilo-etilică, pe glet existent;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

f)    transport rutier materiale.

(2.82)    Reparare dispozitive de rost (inclusiv mastic de etanșare):

a)    curățirea cu peria de sârmă;

b)    cofraje panouri placaj tip Perry;

c)    confecționare armături;

d)    montare armături;

e)    dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;

f)    transportul rutier al materialelor;

g)    turnarea betonului C20/25;

h)    beton de ciment C20/25;

i)    transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

j)    întreținere rosturi și colmatări crăpate la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos.

(2.83)    înlocuire dispozitive de rost (inclusiv mastic de etanșare):

a)    curățirea cu peria de sârmă;

b)    cofraje panouri placaj tip Perry;

c)    confecționare armături;

d)    montare armături;

e)    dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;

f)    transportul rutier al materialelor;

g)    turnarea betonului C20/25;

h)    beton de ciment C20/25;

i)    transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

j)    întreținere rosturi și colmatări crăpate la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos.

(2.84)    Injecții betoane:

a)    injectarea fisurilor până la 3 mm deschidere cu rășini epoxidice pe adâncime de 15 cm în stâlpi, grinzi;

b)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.85)    înlocuire panouri deteriorate - kg:
a)    tăierea cu flacăra oxiacetilenică a barelor de oțel;

b)    confecții metalice diverse, montate aparent;

c)    panou metalic din tablă de 2 mm ambutisată, diferite dimensiuni;

d)    sudură electrică manuală pentru îmbinarea pieselor metalice prin suprapunere avan?

5-10 mm;

e)    spălare de corpuri grase și funingine cu apă și sodă a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zăbrele;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.86)    Confecții metalice - kg:

a)    confecții metalice diverse, montate aparent, parapeți și panouri despărțitoare pentru balcon;

b)    confecție metalică;

c)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.87)    Curățare prin sablare și protecția suprafețelor prin grunduire și vopsitorie - mp:

a)    curățirea prin sablare pentru protecție anticorozivă suprafață metalică cu nisip de râu;

b)    vopsitorii anticorozive la utilaje și construcții metalice cu email perclorvinilic;

c)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta.

(2.88)    Aduceri la cotă capace cămine, în rețeaua de termoficare:

a)    tăierea cu mașina cu disc diamantat rost contracție și dilatație beton uzură la drumuri;

b)    spargeri și desfaceri beton ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cabluri;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă sau teren - auto categoria

d)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

e)    ridicarea la nivel a capacelor căminelor de vizitare;

f)    demontarea capacului/grătarului cu ramă;

g)    remontarea capacului/grătarului cu ramă;

h)    fundație beton ciment la străzi, alei și platforme carosabile;

i)    beton marfa clasa CI5/20;

j)    rostuire pereu dale cu mortar bituminos și nisip;

k)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

l)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;

m)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.89) Aduceri la cotă capace cămine, în rețeaua de canalizare:

a)    tăierea cu mașina cu disc diamantat rost contracție și dilatație beton uzură la drumuri;

b)    spargeri și desfaceri beton ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cabluri;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă sau teren - auto categoria

d)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

e)    ridicarea la nivel a capacelor căminelor de vizitare;

f)    demontarea capacului/grătarului cu ramă la guri de scurgere;

g)    remontarea capacului/grătarului cu ramă la guri de scurgere;

h)    fundație beton ciment la străzi, alei și platforme carosabile;

i)    beton marfa clasa CI 5/20;

j)    rostuire pereu dale cu mortar bituminos și nisip;

k)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

l)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;

m)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.90) Decolmatări ale rigolelor:

a)    săpătura manuală îrtspații limitate sub 1 m cu taluz vertical nesprijinit în pământ;

b)    finisarea manuală a platformelor;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă stfu teren - auto^categoria

d) transportul futier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;(2.91)    înlocuire capace cămine, rigole și guri de scurgere lipsă sau deteriorate:

a)    înlocuirea capacelor de fontă cu ramă tip carosabil la cămine de vizitare apă canat

b)    demontarea grătarului cu ramă la guri de scurgere;

c)    remontarea grătarului cu ramă la guri de scurgere;

d)    grătar cu ramă fontă pentru guri de scurgere tip A carosabil;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.92)    Placări elemente structurale cu alucobondpe structură metalică:

a)    montaj alucobond +structură metalică;

b)    placaj alucobond inclusiv sistemul de susținere;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă al materialelor comode având sub 25 de kg;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.93)    Placări elemente structurale cu travertin prin placare umedă:

a)    placaje marmură, travertin pe suprafețe plane;

b)    placaj travertin;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă al materialelor comode având sub 25 de kg;

(2.94)    Placări elemente structurale cu granit pe structură metalică:

a)    placare elemente structurale - granit, pe structură metalică;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

b)    plăci granit, inclusiv sistemul de prindere;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă a materialelor comode având sub 25 de kg;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.95)    Placări elemente structurale cu granit prin placare umedă:

a)    placaje granit în sistem umed;

b)    placă granit;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă a materialelor comode având sub 25 de kg;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.96)    Reparații circuite electrice existente:

a)    demontarea cablurilor pentru energie electrică, inclusiv accesoriile;

b)    înlocuire cablu energie electrică.

(2.97)    întreținere capace și camere de tragere pentru iluminat:

a)    reparații cameră de tragere;

b)    înlocuire capace cu ramă-beton armat, circulare/pătrate, la cămine de vizitare, tip necarosabil.

(2.98)    Executarea lucrărilor se va face în conformitate cu normativele și standardele tehnice în vigoare.

(3) Executarea lucrărilor de întreținere ale rețelei stradale se realizează cu respectarea următoarelor principii de bază:

a)    evitarea dispersării fondurilor alocate;

b)    crearea unor legături continue între diferite zone ale localității prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi organizată, astfel încât, să facă față cerințelor de transport atât din punct de vedere funcțional cât și tehnic;

c)    acordarea priorității în planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale de circulație, precum și pentru traseele de străzi importante din punct de vedere economic-și social;

d)    acordarea priorității în sensul executării în prima urgență a lucrărilor accidentale rezultate ca urmare a calamităților naturale, pentru restabilirea circulației;

e)    alegerea soluției optime.de reparație pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvări tehnice și economice, astfel încât să se obțină eficiența maximă a utilizării fondurilor disponibile;

f)    respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activități;26g)    din punct de vedere tehnic și economic, volumul și costul reparațiilor ere lucrările de întreținere (minime) la reparații curente (medii) și la cele ■ costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se intercondiționează;

h)    întârzierea executării lucrărilor de întreținere grăbește executarea reparațiilor curente și mărește volumul și costul lucrărilor de reparații capitale;

i)    propunerile privind programele de perspectivă se întocmesc în funcție de realizările din perioada precedentă celei planificate și de notele de fundamentare elaborate în acest scop.

j)    programele de perspectivă pentru lucrările de întreținere cuprind volumele globale și costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor funcționale, economice și sociale realizabile, precum și evidențierea pierderilor care s-ar produce în lipsa executării lucrărilor respective.

k)    programele anuale pentru aceste lucrări se defalcă din programul de perspectivă în ordinea urgenței de realizat.

l)    prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii în definirea politicii de întreținere a străzilor, ținând cont de aplicarea eficientă a investițiilor.

(8)    Programarea lucrărilor de întreținere la rețeaua stradala se face avându-se în vedere următoarele:

a)    planificarea executării lucrărilor de întreținere se va face în corelare cu lucrări noi sau de reparații ale rețelelor tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora în canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere etc. în acest sens se vor face notificări în scris către operatorii rețelelor tehnico-edilitare (RADET, Apa Nova București, Engie, Operatorii de telefonie, Enel etc);

b)    pentru lucrări de întreținere se vor efectua evaluări globale, respectiv se vor utiliza prețurile unitare pe categorii de operații;

c)    cheltuielile necesare pentru întreținerea arterelor de circulație se finanțează din bugetele locale

g) graficele cu programarea lucrărilor de întreținere vor fi aduse la cunoștința autorității contractante a autoritatii administrației publice locale.

(9)    Documentația tehnico-economică pentru lucrările de întreținere se elaborează de regulă în fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție - corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului și amplorii lucrării.

(10)    Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale, pe bază de comandă scrisă.

III. Lucrări de reparare a rețelei stradale:

(1)    în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a rețelei stradale, este necesară executarea periodică a lucrărilor de reparații de diferite categorii.

(2)    Lucrările trebuie realizate la intervale adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.

Lucrările de reparații trebuie să satisfacă atât cerințele traficului actual, cât și ale traficului de la finele duratei normale de funcționare.

(3)    Lucrările de reparare a rețelei stradale se clasifică astfel:

a)    lucrări de reparații curente (R.C.);

b)    lucrări de reparații capitale (R.K.);

(4)    Lucrările de reparații curente (R.C.) - se execută periodic în scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii, lucrărilor de artă și mobilier stradal spre a fi repuse în funcțiune în condiții normale de exploatare și siguranță a circulației. Lucrările de reparații curente asigură, după caz, îmbunătățirea, repararea sau chiar înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, în cazul în care nu mai pot fi remediate prin lucrări de întreținere.

(5)    Lucrările de reparații capitale (R.K..) - reprezintă complexul de lucrări care se execută la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei durate normale de funcționare - în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale a străzii, lucrărilor de artă și elementelor de mobilier sțrșdtil.în cadrul lucrărilor de reparații capitale se    el

tehnic superior, a străzilor desfăcute cu oc;


(6) Executarea lucrărilor de reparații ale rețelei stradale se realizează cu respectarea următoarelor principii de bază:

a)    evitarea dispersării fondurilor alocate;

b)    crearea unor legături continue între diferite zone ale localității prin asigurarea unei rețele corespunzătoare de străzi organizată, astfel încât, să facă față cerințelor de transport atât din punct de vedere funcțional cât și tehnic;

c)    acordarea priorității în planificarea lucrărilor pentru arterele magistrale de circulație, precum și pentru traseele de străzi importante din punct de vedere economic și social;

d)    acordarea priorității în sensul executării în prima urgență a lucrărilor accidentale rezultate ca urmare a calamităților naturale, pentru restabilirea circulației;

e)    alegerea soluției optime de reparație pe baza analizei comparative a diferitelor rezolvări tehnice și economice, astfel încât să se obțină eficiența maximă a utilizării fondurilor disponibile;

f)    respectarea normelor tehnice specifice fiecărei activități;

g)    din punct de vedere tehnic și economic, volumul și costul reparațiilor cresc apreciabil de la lucrările de întreținere (minime) la reparații curente (medii) și la cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrări se intercondiționează;

h)    volumul lucrărilor de reparații și fondurile necesare se stabilesc pe bază de documentații tehnico-economice, respectiv proiecte elaborate în raport cu starea tehnică și funcționalitatea străzilor, ținând seama de compoziția și intensitatea traficului actual și în perspectivă. în acest scop se vor efectua periodic, la intervale de minim 3 ani, recensăminte de circulație și anual măsurători tehnice cum sunt: relevee, revizii, controale cantitative sau calitative și se va ține la zi evidența privind comportarea străzii în exploatare. Documentația pentru execuția lucrărilor se va întocmi cu respectarea standardelor și a normelor specifice, precum și a cadrului de conținut pentru proiectele de drumuri și străzi.

i)    propunerile privind programele de perspectivă se întocmesc în funcție de realizările din perioada precedentă celei planificate și de notele de fundamentare elaborate în acest scop.

j)    programele de perspectivă pentru lucrările de reparații cuprind volumele globale și costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor funcționale, economice și sociale realizabile, precum și evidențierea pierderilor care s-ar produce în lipsa executării lucrărilor respective.

k)    programele anuale pentru aceste lucrări se defalcă din programul de perspectivă în ordinea urgenței de realizat.

l)    prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii în definirea politicii de întreținere și refacere a străzilor, ținând cont de aplicarea eficientă a investițiilor.

m)    lucrările de reparații capitale și modernizări se nominalizează separat în programe pentru fiecare obiect, pe bază de indicatori globali.

(7) Programarea lucrărilor de reparații la rețeaua stradala se face avându-se în vedere următoarele:

a)    planificarea executării lucrărilor de reparații se va face în corelare cu lucrări noi sau de reparații ale rețelelor tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora în canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere etc. în acest sens se vor face notificări în scris către operatorii rețelelor tehnico-edilitare (RADET, Apa Nova București, Engie, Operatorii de telefonie, Enel etc);

b)    pentru lucrările de reparații curente și reparații capitale și /sau modernizări, detalierea se face pe baza devizelor și a proiectelor de execuție întocmite în prealabil, utilizând prețurile unitare;

c)    cheltuielile necesare pentru reparația arterelor de circulație se finanțează din bugetele locale precum și din alte surse prevăzute de legislația în vigoare;

d)    lucrări de rejjarațifcurente sau de reparații capitale nu se pot propune pentru străzi noi sau pentru care s-au executat recent R.C. sau R.K., respectiv pentru intervale de timp mai reduse djs^âfdurata normală de funcționare; ’o«fcrM

^S,SȚ^r£HMc^

nirss    i


?l Ridică

e)    se exceptează de la alin. (5) situațiile în care după ef^ctu^rea lucrărilor ct^R^C. sauJTJC., apar elemente neprevăzute care determină evoluții ale trafțduh)j<diferite de prognozei

f)    graficele cu programarea lucrărilor de reparații vor fi aduse la cunoștința autorității contractante a autoritatii administrației publice locale.

(8)    Documentația tehnico-economică pentru lucrările de reparații ale străzilor se elaborează de regulă în fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție -corespunzător categoriei de reparație, a gradului de detaliere, a specificului și amplorii lucrării.

(9)    Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele multianuale, pe bază de comandă scrisă.

IV. Lucrări de modernizarea a rețelei stradale

Lucrările de modernizare privind căile circulabile constau în:

a)    corectarea traseului străzii în totalitate sau parțial, în sectoarele critice, cuprinzând îmbunătățiri în planul de situație, profilul în lung și profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. în cadrul acestor lucrări de modernizare se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructură și suprastructură executate în corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente;

b)    lucrările de modernizări privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din îngheț-dezgheț sau acțiunea distructivă a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajări de taluzuri etc, inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate și a lucrărilor de sistematizare pe verticală. în cadrul acestor lucrări se va analiza și posibilitatea reciclării îmbrăcăminților rutiere existente;

c)    refacerea integrală a structurii rutiere, respectiv îmbrăcăminților, strat de bază, fundație (când este cazul), încadrări trotuare, pistă bicicliști (dacă este cazul) realizate pentru întreaga stradă sau pe sectoare distincte, delimitate de două intersecții principale;

d)    reamenajarea de intersecții principale și piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructură și infrastructură stradală, lucrări noi de extindere, amenajări principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.;

e)    amenajarea variantelor ocolitoare;

f)    lucrări pentru esplanade și alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel sau la niveluri diferite, tuneluri, pasarele, inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranță etc.;

g)    lucrări noi privind apărări de maluri, rectificări de cursuri de apă sau corecții locale de torenți care afectează rezistența și funcționalitatea străzilor, inclusiv amenajări de podețe și alte lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor de suprafață;

h)    lucrări de modernizare ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau de reparații capitale ale căii de transport în comun și lucrări specifice acestora;

i)    lucrări de modernizări ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau reparații de rețele tehnico-edilitare, inclusiv pozarea acestora în canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere etc.

Art. 16

Materialele utilizate pentru activitatea de întreținere și reparare a străzilor sunt aceleași folosite pentru lucrările de construcție sau reabilitare a drumurilor și sunt explicitate în tehnice specifice diverselor categorii de lucrări.

(1) Principalele materiale utilizate sunt indicate în:

a)    SR 13108/2013 privind mixturile asfaltice la cald;

b)    SR 183 pentru îmbrăcăminți din beton de ciment rutier;

c)    SR 7970 pentru straturi din.anrobate bituminoase;

d)    STAS 6400 pentru straturi de bază și de fundație;

e)    SR 662 pentru produse de balastieră;

f)    SR 667 pentru produse din piatră concasată.

cu cele normele
(2) Legislație aplicabilă:    '    "    V*

a)    Legea nr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/199Tj^ywdM^imul drumurilor;

b)    Legea nr. 10/1995 - Lege privind calitatea în construcții;

c)    Legea nr. 50/1991, republicată - Lege privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;

d)    H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 4 - Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții - Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor;

e)    Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;

f)    Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități urbane;

g)    Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații aferente drumurilor publice;

h)    Ord. MLPAT nr. 57/N/1999 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, P130-99;

i)    Norme metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000;

j)    SR 4032/1-2001 - Lucrări de drumuri. Terminologie;

k)    STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie;

l)    STAS 599-87 - Tratamente bituminoase;

m)    AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere modeme;

n)    AND 554-2002 - Normativ privind întreținerea și repararea drumurilor publice;

o)    AND 567-2002 - Instrucție privind modul de intervenție în cazul dezastrelor produse de fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

p)    AND 504-1993 - Instrucție privind revizia drumurilor publice;

q)    CD 99-2001 - Instrucțiuni tehnice privind repararea și întreținerea podurilor, podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră;

r)    AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea recepțiilor lucrărilor de întreținere și reparații curente la drumurile publice;

s)    AND 532-1997 - Normativ privind reciclarea la rece a îmbrăcaminților rutiere;

t)    AND 522-2002 - Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod;

u)    AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei pentru structuri rutiere suple și semirigide;

v)    AND 605-2016 - Normativul privind mixturile asfaltice executate la cald, condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice.

w)    Noul cod rutier cu completările și modificările ulterioare.

x)    HG. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

y)    OG. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

z)    HG.955/2004 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

aa) Normele tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor din 30.08.2017 în vigoare de la 18.septembrie 2017- emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 17

I. Organizarea lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare rețele stradale.---^..

(1) In vederea realizării coordonate, integrale și în condiții tehnico-economice corespunzătOafe a lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a străzilor se vor întocmicrograme

defalcare din programul de perspectivă.

(2)    La baza întocmirii programelor vor sta tabelele cu situația străzilor pe care trebuie executate lucrările menționate în ordinea dictată de urgențe și importanța lucrărilor.

(3)    Stabilirea ordinii de prioritate pentru lucrările de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare se va face pe baza informațiilor primite în urma aplicării unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea portantei structurii, examinarea vizuală a stării tehnice și determinarea duratei de viață reziduală.

II. Execuția lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare rețele stradale

(1)    Se va da prioritate reparației străzilor în stare rea, intens solicitate de trafic, în ordinea categoriei tehnice a acestora;

(2)    Pentru lucrările de reparații curente sau capitale și/sau modernizări care se execută pe întreaga lungime a străzii, în cazul unor volume mari de lucrări, se va organiza lucrul în 2 sau 3 schimburi prin prevederea execuției în flux continuu, cu procedee tehnologice cât mai eficiente, utilaje multifuncționale și consumuri de energie reduse;

(3)    Se va prevedea de regulă, execuția lucrărilor pe jumătate din lățimea părții carosabile, astfel încât pe cealaltă jumătate a străzii să se poată circula în ambele sensuri sau într-un singur sens, dar în acest caz trebuie amenajate variante provizorii de circulație pentru celălalt sens;

(4)    în toate situațiile se va da importanță deosebită semnalizărilor lucrărilor în execuție pentru avertizarea punctelor de lucru în vederea evitării confuziilor și accidentelor, atât ziua cât și noaptea;

(5)    Când circulația trebuie deviată pe o rută ocolitoare, aceasta va fi aleasă după o analiză atentă a traseului, a lățimii părții carosabile, a capacității portante a structurii rutiere a străzii, asigurându-se parcursuri minime.

(6)    Lucrările rutiere de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a străzilor se realizează cu aplicarea procedeelor tehnologice specifice în funcție de natura și soluția aplicată, conform prevederilor din standardele și normativele pentru execuția drumurilor.

(7)    La stabilirea procedeului și tehnologiei de reparație și/sau modernizare a străzii se vor avea în vedere următoarele criterii:

a)    tehnologia executării lucrărilor va asigura o cât mai mare productivitate și nivelul calitativ sau nivelul de performanță solicitate prin documentația tehnică;

b)    utilajele trebuie să fie adecvate volumelor de lucrări și se va recurge la muncă manuală numai în cazul volumelor mici și dispersate;

c)    soluția tehnică prevăzută pentru repararea îmbrăcămintei străzii va trebui aleasă astfel încât să asigure menținerea corespunzătoare a stării tehnice a îmbrăcămintei înconjurătoare locurilor reparate;

d)    reparațiile vor fi realizate la cota căii, de regulă în straturi cu grosimi uniforme, astfel încât, să nu se formeze praguri sau depresiuni;

e)    execuția reparațiilor îmbrăcăminților bituminoase, va asigura o bună aderență a mixturilor asfaltice față de îmbrăcămintea bituminoasă veche;

f)    reparația părților carosabile, va trebui să asigure realizarea unei bune suprafețe de circulație ca planeitate, rugozitate, pante transversale și longitudinale etc;

g)    reparația porțiunilor degradate ale căii se va efectua folosind materiale și sisteme constructive similare acelora din restul străzii, soluțiile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu autoritatea contractantă;

h)    materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate în vederea reutilizării;

i)    suprafața care trebuie reparată nu se va limita strict la suprafața degradată ci va îngloba și fâșiile

adiacente slăbite sau desprinse.    •

(8)    înainte de începerea lucrărilor, operatorul serviciului de administrare a străzilor sau executantul lucrărilor, după caz, va pregăti și va prezenta documente din care să rezulte următoarele: i/?'

a) amplasarea, categoria și volumul lucrării;

b)    cantitățile de materiale de aprovizionat;    /    /    Șiju^dica ' ?''

c)    lucrările de pozare sau de reparare a conductelor tehnic^/ediJitare sau alte ed|jipjiri tehnic^/ale străzii (ex.: iluminat public, semaforizare etc.) ce trebuie săpreceadă lucrările (fesd^afăție ale străzii;

d)    eventualele modificări ale programelor de organizare a lucrărilor, în situațiile în care operatorii economici, administratori ai rețelelor tehnico-edilitare, solicită intervenția de urgență la acestea.

e)    măsurile de siguranța circulației și rutele ocolitoare pentru efectuarea circulației pe durata executării lucrărilor de reparații.

III. Recepția lucrărilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare rețele stradale

(1)    Recepția lucrărilor se efectuează conform reglementărilor legale, atât pe parcursul realizării obiectivului pentru lucrările ascunse, pe măsura terminării acestora, cât și la terminarea completă a lucrării și după expirarea perioadei de garanție.

(2)    Recepția este actul prin care autoritatea contractantă declară că acceptă lucrarea cu sau fără rezerve, și că aceasta poate fi dată în folosință. Prin acest act, se certifică faptul că au fost îndeplinite obligațiile în conformitate cu prevederile documentației de execuție. Este actul prin care se certifică finalizarea lucrărilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic și cu detaliile de execuție.

(3)    Recepția se face atât la lucrări noi, cât și la intervenții în timp asupra construcțiilor existente și se desfășoară în două etape:

a)    recepția la terminarea lucrărilor;

b)    recepția finală.

(4)    Indiferent de sursa de finanțare, recepția se va organiza de către autoritatea contractantă, cu sprijinul dirigintelui de șantier.

(5)    Operatorul economic trebuie să comunice autorității contractante data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în proiect, printr-un act scris confirmat de către aceasta. O copie va fi emisă de executant direct dirigintelui de șantier.

(6)    Comisia de recepție a lucrărilor va fi alcătuită din cel puțin 5 membri. Din comisia de recepție vor face parte: reprezentanți ai autorității contractante și dirigintele de șantier.

(7)    Autoritatea contractantă va organiza începerea recepției în maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor și va comunica data stabilită :

a)    la membrii comisiei de recepție

b)    la executant

c)    la proiectant

(8)    Proiectantul va întocmi și va prezenta în fața comisiei de recepție punctul său de vedere privind execuția lucrărilor.

(9)    în momentul prezentării la fața locului, pentru efectuarea recepției lucrărilor, programul după care se va realiza aceasta va fi întocmit de către președintele comisiei.

(10)    Comisia poate funcționa legal numai în prezența a minim 2/3 din membrii numiți ai acesteia. în cazul în care comisia nu este întreagă, președintele poate fixa un nou termen care nu va depăși 4 zile lucrătoare de la data fixată inițial.

(11)    Comisia de recepție examinează:

a)    respectarea prevederilor din autorizația de construcție;

b)    respectarea avizelor;

c)    respectarea condițiilor de execuție impuse de autoritățile competente;

d)    executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectului și anexelor acestuia;

e)    referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiect și în anexele aferente acestuia. Examinarea se va face prin cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor conținute în cartea tehnică a construcției. '

(12)    La terminarea examinării, comisia va consemna observațiile și concluziile într-un proe|s'’verbal de recepție cu recomandarea de admitere a recepției, amânarea ei sau respingerea Acesteia^/


(13)    Admiterea recepției se face în cazul în care nu există sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale.

(14)    Amânarea recepției se face dacă se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranța în exploatarea construcției, dacă, construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua utilitatea construcției; dacă există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor.

(15)    Respingerea recepției se face dacă se constată vicii ce nu pot fi înlăturate și care prin natura lor împiedică realizarea uneia sau mai multor exigențe esențiale, caz în care se propun expertize.

(16)    în cazul în care operatorul economic nu ia parte împreună cu comisia la recepția lucrărilor, acesta nu este un motiv de anulare sau amânare a recepției. Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate în procesul verbal de recepție.

(17)    în cazul în care recepția se va face cu obiecții în procesul verbal de recepție se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate la termene care nu vor depăși 90 de zile calendaristice de la data recepției. Dacă executantul lucrărilor nu își îndeplinește obligațiile în acest sens, după trecerea termenului, comisia de recepție îl va soma, iar dacă acesta nu dă curs somației, autoritatea contractantă va face remedierile aferente numai pe cheltuiala executantului inițial al lucrărilor. Dacă remedierile vor fi executate de constructor, acesta va cere în scris autorității contractante anularea obiecțiilor în maxim 30 zile calendaristice. în cazul în care termenul nu este respectat, constructorul poate să acționeze în instanță pe autoritatea contractantă.

(18)    Data recepției este cea a încheierii de către comisia de recepție a procesului verbal de recepție a lucrărilor, cu sau fără obiecții.

(19)    Operatorul economic în maxim 20 zile calendaristice de la primirea procesului verbal de recepție, poate contesta obiecțiile sau respingerea acestuia.

(20)    După acceptarea recepției de către comisia de recepție cu sau fără obiecții, acesta nu mai poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări etc, decât cele consemnate în procesul verbal de recepție.

(21)    Recepția finală este convocată de comisia de recepție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție care este specificată în contract.

(22)    La recepția finală participă comisia de recepție, proiectantul lucrării și operatorul economic.

(23)    Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și locul fixate și vor examina următoarele:

a)    procesele- verbale de recepție la tenninarea lucrărilor;

b)    finalizarea lucrărilor cerute de recepția de la terminarea lucrărilor;

c)    referatul autorității contractante privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente pe perioada de garanție, inclusiv viciile aferente și remedierea lor.

(24)    La terminarea recepției finale, comisia iși va consemna observațiile și concluziile în procesul verbal de recepție finală cu recomandarea de admitere, de amânare sau respingere a recepției.

(25)    Cheltuielile de orice natură necesitate de activitatea comisiei de recepție finală cad în sarcina autorității contractante.

(26)    Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor de investiții se difuzează prin grija autorității contractante, direcțiilor de specialitate ale autorității administrației publice locale, emitentului autorizației de construcție și administrației financiare locale. Procesele verbale de recepție finală la terminarea lucrărilor se difuzează prin grija autorității contractante a administrației publice locale, emitent al autorizației de construcție și operatorului economic.

(27)    Cartea tehnică a construcției se păstrează la autoritatea contractantă pe toată durata existenței construcției. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, execuție, recepție, exploatare, întreținere, reparare și urmărire în timp a construcției. Ea se definitivează înainte de recepția finală, se întocmește de către operatorul economic și cuprinde:

a)    documentația privind proiectarea;

b)    documentația tehnica privind execuția;

c)    documentația tehnică privind recepția;

z'5.4


d)    documentația privind comportarea în timp care se adaugă ulterior cărții lehnice.

I. Defecțiuni la lucrări de arta (poduri, pasaje și podele)

(1)    Pentru podurile din lemn, defecțiunile posibile sunt:

a)    slăbirea strângerii buloanelor sau deplasarea penelor;

b)    degradarea anumitor componente ale suprastructurii sau a căii pe pod;

c)    lipsa ignifugării elementelor din lemn;

(2)    Pentru podurile și pasajele din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat, pot apărea defecțiuni ca:

a)    degradarea tencuielii sau a stratului de acoperire a armăturilor;

b)    degradarea rosturilor de dilatație și a celor dintre elementele zidăriei;

c)    înfundarea gurilor de scurgere;

d)    degradări ale căii pe pod, hidroizolației, parapetelui, trotuarelor;

e)    degradări ale casiurilor, sferturilor de con, aripilor, scărilor de acces.

(3)    Principalele defecte și degradări constatate la nivelul suprastructurii la grinzile prefabricate și antretoaze din beton armat, sunt:

a)    defecte de suprafață ale feței, văzute: culoare neuniformă, pete de rugină;

b)    infiltrații mari în zona grinzilor marginale, apariția de stalactite în special în zona gurilor de scurgere și a rostului dintre grinzile marginale și cele adiacente pe toate deschiderile;

c)    beton degradat prin carbonatare la consolele trotuar;

d)    antretoaze cu culoare neuniformă, pete negre, zone cu beton reparat;

e)    zone de beton cu calcinări pe grinzile principale, mai accentuate la grinzile marginale, stalactite;

f)    zone cu calcinări la partea inferioară a dalei din beton; beton degradat, desprins și armătura vizibilă la talpa superioară a grinzii.

(4)    La nivelul infrastructurii, aparatelor de reazem, sferturi de con, pot apărea defecțiuni ca:

a)    defecte de suprafață ale feței văzute: culoare neuniformă, aspect prăfuit, impurități ale betonului din bancheta cuzineților;

b)    prezența vegetației și depuneri de material pe banchete, tencuială degradată;

c)    infiltrații la riglele pilelor, beton carbonatat, armături tară strat de acoperire, dislocarea din banchetă la culee, beton segregat;

d)    aparatele de reazem metalice ruginite; podul nu are dispozitive de protecție la acțiuni seismice;

e)    pereuri degradate la sferturi de con, scară acces degradată, lipsă/degradare casiuri, lipsă/degradare parapet;

fj infiltrații pe fețele zidurilor întoarse;

g)    pilele sunt afiliate;

(5)    La nivelul albiei și a rampelor de acces, pot apărea defecțiuni ca:

a)    pereul de pe maluri este degradat;

b)    calea pe rampe este degradată, prezintă crăpături, denivelări;

(6)    La nivelul căii pe pod se pot inventaria următoarele defecțiuni:

a)    sistem rutier cu degradări: fisuri, crăpături, faianțări, denivelări etc.

b)    scurgere defectuoasă a apelor de pe pod și depozite de praf la marginea părții carosabile;

c)    calea pe trotuar este fisurată, denivelată. Bordurile de trotuar sunt degradate;

d)    gurile de scurgere ruginite, lipsesc grătarele de acoperire și tuburi prelungitoare;

e)    dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație de tip lisă metalică, sunt degradate conducând la infiltrații mari în zona rosturilor;

f)    parapetul din beton armat este degradat: stâlpii, zăbreluțele, mâna curentă au betonul corodat, armătura vizibilă, panouri de parapet sunt înlocuite cu panouri metalice.

(7)    La podurile metalice pot apărea următoarele defecțiuni:

a)    desprinderea vopselei pe anumite suprafețe și ruginirea;

b)    deformarea unor elemente ca urmare a lovirii de către vehicule;


c)    degradarea sudurilor sau niturilor.

(8)    La podețe pot apărea următoarele defecțiuni:


34
a)    spargeri ale coronamentelor;

b)    colmatarea camerelor de cădere sau degradarea pereților ace

c)    colmatarea secțiunii podețelor în special după viituri;

d)    degradări ale pereelor etc.

II. Lucrări de întreținere ale lucrărilor de arta (poduri, pasaje și podeje)

(1)    Lucrările de întreținere a podurilor, pasajelor subterane și supraterane pentru circulația rutieră și/sau pietonală se vor executa la partea de zidărie și/ sau betoane, dar și la partea de structuri de beton sau metal, după caz.

(2)    La lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimat, lucrările de întreținere sunt:

a)    reparații de tencuieli;

b)    curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar;

c)    curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem;

d)    curățarea căii de noroi și gunoaie și desfundarea gurilor de scurgere:

e)    completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

f)    reparații la parapete, trotuare și guri de scurgere;

g)    reparații locale ale hidroizolației și ale rosturilor de dilatație;

h)    reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi și scări de acces.

(3)    La lucrările din metal pentru lucrări de întreținere se va avea în vedere:

a)    îndreptarea elementelor deformate;

b)    curățarea aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii;

c)    degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor;

d)    revopsirea parapetelor.

(4)    La albiile râurilor traversate de poduri se vor executa următoarele lucrări de întreținere:

a)    înlăturarea din albii a depunerilor de aluviuni și a vegetației care împiedică scurgerea apei;

b)    curățarea de plutitori blocați în zona infrastructurii podurilor;

c)    reparații izolate Ia pragurile de fund și la apărările de mal.

(5)    Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere la străzi, inclusiv a celor de întreținere la lucrările de artă, se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de stradă. Aceasta perioadă se încadrează în. interiorul ciclului de reparații curente și respectiv de reparații capitale.

(6)    Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere sunt: intensitatea traficului și structura acestuia, tipul de lucrări asupra căruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecvența apariției degradărilor datorită circulației și factorilor naturali etc.

(7)    Perioada dintre două lucrări succesive de întreținere poate fi majorată dacă lucrările se prezintă în bună stare de funcționare.

III. Lucrări de reparare și/sau modernizare ale lucrărilor de arta (poduri, pasaje și podele)

(1)    Reparațiile curente aferente lucrărilor de artă constau în:

a)    înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

b)    consolidarea infrastructurilor;

c)    consolidarea provizorie la poduri în vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

d)    realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;

e)    demolări și desființări de poduri;

f)    captarea izvoarelor de pe zona străzilor și executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;

g)    lucrări de apărare a străzilor împotriva inundațiilor și eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de gardă etc.;

h)    repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de căptușire;

i)    repararea rampelorla pasaje denivelate și executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate

sau alte lucrări rutiere justificate de trafic.    fi-- "L

(2)    Lucrările de reparații capitale privind lucrările de artă, poduri, pasaje constau în: . X'

a) consolidarea si reabilitarea podurilor, pasajelor, zidurilor de sprijin etc.; i    >


35


b)    definitivarea podurilor a căror structură existentă este provizorie,

c)    lărgirea podurilor;

d)    ridicarea clasei de încărcare.

(3)    Lucrările de reparații capitale (R.K.) se execută la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei

durate normale de funcționare - în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale a lucrărilor de artă.

(4)    Durata normală de funcționare a pasajelor, podurilor și podețelor se stabilește în concordanță cu legislația în vigoare și este în funcție de tipul podului sau podețului și diferențiat pe infrastructură și suprastructură.

(5)    Pentru lucrările de artă care au beneficiat de lucrări de consolidare, amenajare, adică cheltuieli de capital, după expirarea perioadei de garanție, vor fi în administrarea serviciului public pe toată durata contractului de gestiune încheiat de acesta cu autoritatea administrației publice locale.

Art. 19

Echiparea Iramei stradale cu elemente de mobilier urban specific

(1)    în speță, proiectarea elementelor de mobilier urban este realizată pentru utilizare îndelungată și durabilă. Materialele din care sunt realizate echipamentele (lemn, metal sau beton), trebuie să corespundă domeniului de utilizare pentru cetățeni. Prin utilizarea inovatoare a materialelor, se pot asigura dotări cu o durabilitate ridicată, care rezistă în timp la efectele razelor solare, Ia schimbările de anotimpuri, la folosire și uzurpare, precum și la acte de vandalism.

(2)    Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametri de calitate ar fi: barele de oțel sau fier zincat, nevopsite sau vopsite, plăcile din beton sau plăcile stratificate vopsite sau acoperite cu material plastic.

(3)    Calitatea echipamentelor înseamnă nu atât alegerea acelor produse care au în compoziție materiale ecologice, cât și acele materiale ecologice care trebuie să asigure obținerea unor produse cu cea mai mare durabilitate. în fapt, acestea trebuie să asigure cea mai bună combinație între calitatea superioară și rezistență ridicată la intemperii.

(4)    Calitatea materialelor utilizate trebuie să confere rezistență, siguranță în exploatare și durabilitate.

(5)    Condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele, vizează tipo-dimensiuni (dimensionarea produselor și forma acestora trebuie să permită utilizarea facilă și în condiții de siguranță), să fie proiectate pentru o greutate stabilită și declarată, să confere stabilitate și să aibă aspect plăcut.

(6)    Cerințe tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de mobilier stradal:

a)    materialele folosite să fie adaptate din punct de vedere ergonomie și al siguranței;

b)    structura utilizată la ansamblare să fie metalică;

c)    fixarea structurii metalice să se realizeze prin îngropare la diverse adâncimi, conform standardelor și a utilizării betonului pentru realizarea fundației;

d)    să fie accesibile și persoanelor cu dizabilități;

e)    să permită alegerea culorilor;

f)    să permită combinarea cu alte elemente în funcție de necesități;

g)    să nu prezinte porțiuni tăioase, iar îmbinările să fie conform STAS în materie.

(7)    Condiții minimale tehnice de calitate specifice pentru bănci, coșuri de gunoi confecționate din lemn:

a)    suprafețele din lemn trebuie să fie rezistente la acțiunea factorilor de mediu și a agenților corosivi, prin structura lor, să fie plane și curate, să nu prezinte zgârieturi, fisuri, ondulări, lipsă de material, pungi de rășină, coajă înfundată, mucegai, putregai, noduri concrescute.

b)    mobilierul din lemn ca și cel din lemn brut ar trebui să fie tratat corespunzător, iar umiditatea lemnului în niobilierul finit nu ar trebui să aibă, la livrare, o valoare mai mare de 12%. Suprafețele vizibile, care vin în contact cu utilizatorii ar trebui să fie rindeluite și șlefuite pe toate fețele.și-țoate muchiile și de asemenea să fie acoperite cu o peliculă de protecție care să fie și decO/atîvă (lac, vopsele, folii).


(8)    Condițiile minimale tehnice de calitate pentru coloranți, lacuri, vopsele, adezivi trebuie să asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate, aer, agenți chimici, stabilitate la lumină, variații de temperatură, condiții specifice mediului extern în care sunt amplasate produsele și nu în ultimul rând să aibă avizul organului de specialitate pentru conformitate, dacă e cazul.

(9)    Condițiile minimale tehnice de calitate pentru montaj și instalare:

a)    la instalarea echipamentelor, un accent deosebit ar trebui să se pună pe stabilitatea mobilierului (când este așezat în plan orizontal să nu se miște);

b)    asamblarea componentelor pieselor de mobilier și echipamentelor ar trebui să se realizeze ușor fără joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului și a nu prezenta zgomote și pericol de accidente în timpul exploatării;

c)    accesoriile metalice și șuruburile ar trebui să fie protejate anticoroziv, iar la fixarea acestora pe suprafețe vizibile trebuie să fie acoperite sau îngropate, atât pentru siguranța exploatării cât și în scop decorativ;

d)    prelucrările metalice trebuie să fie astfel executate încât reperele vizibile prelucrate să nu prezinte asperități, iar sudurile să fie netede și fără rigurozități;

(10)    Având în vedere destinația produselor, în speță comunitatea și categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerința obligatorie, îndeplinirea standardelor de calitate, care presupune prezentarea actelor doveditoare de certificare a calității sau de asigurare a sistemului de calitate, fie prin dovada efectuării auditului calității produsului sau inspecții pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de calitate cu rezultatul constatărilor.

(11)    Echipamentele de mobilier urban trebuie să asigure securitatea fizică a utilizatorilor și să respecte următoarele caracteristici:

a)    echipamentele pot fi confecționate din metal sau din lemn, cu ansamblare demontabilă sau nedemontabilă;

b)    suprafețele din beton ar trebui să fie plane, să nu prezinte zgârieturi sau fisuri și să reziste la acțiunea factorilor corozivi;

c)    prelucrările metalice ar trebui să fie astfel executate încât să nu prezinte asperități;

d)    suprafețele de beton placate cu mozaic să fie fără denivelări, colorări neuniforme;

e)    suprafețele vizibile ale subansamblurilor să fie finisate frumos.

(12)    La livrare produsele trebuie să fie însoțite de certificat de garanție, semnate și ștampilate de producător. în certificat trebuie să fie precizate :

a)    durata medie de utilizare a produsului,

b)    termenul de garanție, (minim de 36 luni),

c)    modalitățile de asigurare a garanției.

(13)    Conform prevederilor legale, corespunzător fiecărei perioade sau distinct pe produs, operatorul economic, este obligat față de beneficiar, pentru produsele reclamate în cadrul termenului de garanție, să asigure și să suporte toate cheltuielile pentru punerea în funcțiune, întreținerea, repararea sau înlocuirea acestora, precum și cheltuielile de manipulare, expertizare, montare, ambalare și transport. în plus, operatorul economic are obligația să asigure repararea sau înlocuirea gratuită a produselor după expirarea termenului de garanție, în cazul unor vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare și care nu permit utilizarea produsului de către beneficiarul final. Ca urmare, răspunderea juridică pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzătoare a produselor, pe perioada exploatării, care pot afecta sănătatea sau securitatea utilizatorului, revine operatorului economic.

(14)    La nivel de concept pentru a îmbunătăți flexibilitatea în modul de utilizare a produsului, acesta trebuie conceput de așa manieră încât să necesite foarte puține modificări în crearea de elemente personalizate. Aceasta înseamnă că echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu ușurință pentru crearea unei versiuni viitoare a amplasamentului, fără a ridica probleme cu privire la prcpta) sau calitatea personalizării. Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilități de combinare a elementelor, crează împreună un echilibru între nenumăratele forme de mișcare (este foarte


r Lecția

vSiSS,!^

\\°- ?IJWlDlCA i

k


important rolul culorilor și poate să ajute și să inspire, să transpună posibihtă^teAde^^ihnă și recreere). O coloristică clară și în contraste asigură o relație vizuală între om și spațiuTpumic.

(15) Elementele de mobilier urban sunt:bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatră naturală, bănci din beton cu șezut din lemn, suport din beton pentru coș de gunoi, masă ping-pong din beton, masă șah și două băncuțe din beton cu șezut din lemn, lucrări de aștemere asfalt colorat, mană curentă din oțel, mană curentă din fier forjat, mană curentă din lemn, gard din fier forjat, bănci cu structură metalică și confecție din lemn, stâlpi din lemn pentru pergole, stâlpi metalici pentru pergole, stâlpi metalici placați cu lemn pentru pergole, structură lemn pentru acoperire pergole, bănci cu suport din profile de oțel și confecție din lemn, bănci cu suport din placă de oțel și confecție din lemn (fără spătar), bănci cu suport din fontă turnată și confecție din lemn, coș gunoi din tablă perforată și suport din țeavă de oțel, coș gunoi din tablă perforată și suport din tablă turnată.

Art. 20

Durate normate de funcționare pentru rețele stradale (străzi la partea carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști), lucrări de arta (pasaje, poduri și podețe)

(1)    Durata normală de funcționare pentru străzi la partea carosabilă, trotuare, piste pentru cicliști, se stabilește în concordanță cu legislația în vigoare și este în funcție de tipul de îmbrăcăminte rutieră și de intensitatea medie zilnică anuală a traficului.

(2)    Durata normală de funcționare a pasajelor, podurilor și podețelor se stabilește în concordanță cu legislația în vigoare și este în funcție de tipul podului sau podețului și diferențiat pe infrastructură și suprastructură.

(3)    Durata normală de funcționare variază în funcție de diverși factori: climă, trafic, structură rutieră, calitatea execuției etc.

(4)    Durata normală de funcționare se stabilește considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele și construcțiile aferente care asigură stabilitatea și capacitatea de circulație și portantă a străzii.

(5)    La alegerea structurilor rutiere și dimensionarea acestora, elemente care determină în mod direct durata normală de funcționare a străzilor, se va ține seama de intensitatea traficului, de condițiile impuse prin PUG și de zona de amplasare a străzilor.

(6)    Duratele normale de funcționare a diverselor structuri rutiere, stabilite în raport cu elementele menționate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulație ca stradă nouă sau după reparație capitală, au intervenit creșteri ale traficului sau modificări în structura acestuia, altele decât cele avute în vedere la proiectare. în acest caz, se vor executa lucrări de reparații capitale la străzile respective înainte de expirarea duratei normale de funcționare.

(7)    Se consideră că durata normală de funcționare este expirată și în situațiile în care străzile au capacitatea de circulație depășită, necesitând lărgiri, benzi suplimentare de circulație, reorganizarea circulației sau modernizări, chiar dacă din punct de vedere al structurilor rutiere, durata de funcționare nu a expirat.

(8)    Durata inițială de funcționare sau între două reparații capitale va putea fi prelungită în cazul în care starea tehnică, capacitatea portantă și capacitatea de circulație a străzii se mențin în limitele admisibile, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, la data expirării duratei normale de funcționare.

(9)    Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de funcționare se determină prin observații și măsurări directe ale traficului, ale stării tehnice, ale capacității portante și capacității de circulație în raport cu evoluția traficului și în conformitate cu legislația în vigoare.

(10)    Pentru menținerea stării de viabilitate a străzii în intervalul duratei normale de funcționare (inițială sau între două reparații capitale), se execută lucrări de întreținere și reparații curente.

Art. 21

Protecția muncii '

(1) La execuția lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații capitale, stradale șțconstrucții stradale și lucrări de artă ce fac obiectul prezentului Regulament, se vor asigura de cătrecxecutantul^
An

I..,--. •    ($ oirectia

i " •' ....."    'i    H 5 asistența tehnic Al

L__    ______________J \jo. JURIDICĂ cțj

lucrărilor toate măsurile de protecția muncii stabilite în standardele și normativete^^țfiep^în vigoare pentru diferitele categorii de lucrări, având în vedere în special "Normelea^protecția muncii pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri" aprobate de M.T.Tc. cu Ordinul nr. 9/1982 și NSPM 79 - Norme de protecție a muncii pentru exploatarea și întreținerea drumurilor și podurilor.

(2)    Normele specifice de protecție a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate națională care cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfășurarea principalelor activități din economia națională în condiții de securitate. Respectarea conținutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau persoanele fizice de răspundere pentru prevenirea și asigurarea oricăror altor măsuri de securitate a muncii adecvate condițiilor concrete de desfășurare a activității respective. Normele specifice de protecție a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea securității și sănătății în muncă, sistem compus din:

a)    norme generale de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii și de igienă a muncii, general valabile pentru orice activitate;

b)    norme specifice de protecție a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii specifice unor anumite activități sau grupe de activități, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protecție a muncii;

(3)    Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ și au valabilitate pe toată perioada de derulare a contractului de gestiune.

(4)    Respectarea cerințelor din Reglementarea măsurilor de protecție a muncii în cadrul nonnelor specifice de protecție a muncii, vizând global desfășurarea uneia sau mai multor activități în condiții de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securității muncii la nivelul fiecărui element al sistemului executant - sarcina de muncă - mijloace de producție -mediu de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităților care fac obiect de reglementare.

(5)    Se va avea în vedere necesitatea respectării următoarelor cerințe :

a)    procesele de muncă vor fi conduse și supravegheate de către salariați care posedă pregătirea tehnică corespunzătoare, numiți prin decizia conducerii persoanei juridice;

b)    salariații, care în timpul efectuării sarcinilor de muncă folosesc tehnici specifice lucrului la înălțime sau alpinismului utilitar trebuie angajați și repartizați la locul de muncă, conform prevederilor NSSM pentru lucru Ia înălțime și NSSM pentru alpinism utilitar;

c)    pentru activități complexe (utilizarea mașinii de frezat asfalt, a mașinii de marcat drumuri etc.) sunt admiși numai salariații care posedă calificarea necesară, care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice și fizice și care au împlinit vârsta de 18 ani;

d)    dotarea salariaților cu echipament individual de protecție (E1P);

e)    conceperea și repartizarea sarcinilor de muncă se vor efectua în conformitate cu prevederile corespunzătoare din Normele generale de protecție a muncii înaintea deschiderii șantierului. Actualizarea planului de securitate și sănătate de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate fiind obligatorie;

f)    semnalizarea rutieră a punctelor de lucru la lucrările de întreținere și reparare a străzilor, modernizări și investiții, precum și asigurarea circulației pe timpul execuției lucrărilor se vor face în conformitate cu "Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului" - emise de Ministerul de Interne și Ministerul Transporturilor în octombrie 2000.

Art. 22

Urmărirea lucrărilor d£_reparații modernizări

(1)    Lucrările specifice de întreținere, reparații curente și capitale, modernizări, vor fi urmărite de către reprezentanții autorității administrației publice locale.

(2)    Urmărirea execuției lucrărilor, prin dirigintele de șantier autorizat, care supraveghează buna desfășurare a lucrărilor de construire, garantează respectarea prevederilor documentației tehnice a
I __________________ „_________I    2 ASISTENTĂ reHN

WS- ȘIJUKIOiCĂ

construcției, dirigintele fiind împuternicit cu atribuții și competențe privind verificare^ calității materialelor de construcții puse în lucrare și/sau cu verificarea execuției corecte a luctejS^jwjțfe construcții;

(3) Urmărirea continuă a execuției lucrărilor de reparații și modernizări presupune:

a)    verificarea respectării legislației cu privire la materialele pentru construcții, respectiv: existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

b)    interzicerea utilizării materialelor de construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declarație de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiționale);

c)    verificarea existenței autorizației de construire, precum și a îndeplinirii condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

d)    verificarea concordanței între prevederile autorizației și ale proiectului;

e)    studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

f)    realizarea construcției în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare și ale contractului;

g)    verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare;

h)    interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate, conform reglementărilor legale în vigoare;

i)    efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

j)    interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

k)    realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;

l)    dispunerea opririi execuției, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluțiilor elaborate de proiectant și vizate de verificator de proiecte atestat;

m)    verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale;

n)    respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

o)    asigurarea secretariatului recepției și întocmirea actelor de recepție;

p)    urmărirea soluționării obiecțiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;

r) predarea către investitor/utilizator a actelor de recepție și a cărții tehnice a construcției după efectuarea recepției finale.

CAPITOLUL V

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 23

(1) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de administrare a domeniului public, care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din/punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunitățil^'locale, în

calitatea lor de utilizatori ăi serviciului;    /    „


d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

e)    respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului;

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice.

(2)    Indicatorii de performanță se referă la:

a)    calitatea și eficiența serviciului;

b)    îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

c)    menținerea unor relații echitabile între delegatar și delegant prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

d)    soluționarea reclamațiilor referitoare la serviciul de administrare a străzilor;

e)    creșterea gradului de siguranță rutieră;

(3)    în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul economic căruia i se încredințează gestiunea activităților de construcție și întreținere, reparare și/sau modernizare a străzilor și lucrărilor de artă trebuie să asigure gestiunea activităților de întreținere a arterelor, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București, conform prevederilor contractuale;

(4)    Operatorul serviciului public va trebui să-și organizeze un sistem de înregistrare unică a reclamațiilor, sesizărilor, precum și a modalităților de soluționare ale acestora.

(5)    Autoritățile administrației publice locale și a autorităților de reglementare locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, au acces la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

b)    calității și eficienței serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractul de delegare a gestiunii și în prezentul regulament de serviciu;

c)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune a sistemului rutier încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

d)    modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de administrare și întreținere a străzilor care au ca scop creșterea capacității portante a arterelor aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București;

e)    stadiului de realizare a lucrărilor;

f)    modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice.

Art, 24

(1)    Indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa 2 la prezentul Regulament se vor respecta în efectuarea serviciului de administrare și exploatare a rețelei stradale, lucrărilor de artă, elementelor de mobilier urban de pe raza Municipiului București;

(2)    Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala vor verifica respectarea indicatorilor de performanță. Dacă la verificarea trimestrială, se constată că indicatorii de performanță influențează în mod negativ executarea serviciului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București pe perioada controlată, operatorul economic va fi atenționat scris. în cazul repetării unei astfel de situații pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii se va rezilia în mod automat unilateral.


41

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII AI

ȘI ALE OPERATORULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 25

Municipiul București acționează în numele și în interesul comunității locale pe care o reprezintă și răspunde față de aceasta pentru:

a)    modul în care gestionează și administrează arterele, lucrările de artă, elementele de mobilier urban aflate în proprietatea sa;

b)    modul în care organizează, coordonează și controlează funcționarea serviciului de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a rețelei stradale, lucrărilor de artă, elementelor de mobilier urban.

Art. 26

(1)    Autoritatea administrației publice locale are următoarele atribuții:

a)    stabilirea strategiilor de dezvoltare și funcționare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

b)    luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor privitoare la serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

c)    exercitarea competențelor și responsabilităților ce îi revin potrivit legislației în vigoare, referitoare Ia serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

(2)    Realizarea obligațiilor administrației publice locale în domeniul administrării și întreținerii drumurilor și străzilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura:

a)    creșterea capacității de preluare a traficului;

b)    îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru vehicule;

c)    creșterea gradului de siguranță a participanților la traficul pe drumurile publice;

d)    reducerea cheltuielilor de transport în funcție de calitatea carosabilului.

Art. 27

Autoritatea administrației publice locale are în raport cu operatorii următoarele drepturi:

a)    să verifice, să solicite refundamentarea structurii, nivelurile și ajustările prețurilor și tarifelor propuse de operatorul activităților de administrare și întreținere a străzilor;

b)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.stabilire a modalității de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

c)    să aducă la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozițiile al căror obiect îl constituie activitățile de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a rețelei stradale, lucrărilor de artă, dotarea cu elemente de mobilier urban;

d)    să atribuie contractul de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, în conformitate cu procedurile legale;

e)    să respecte și să îndeplinească obligațiile asumate prin contractele de gestiune;

f)    să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

g)    să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire Ia activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

Art. 29

Drepturile operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se regăsesc în prezentul Regulament, se înscriu în Caietul de Sarcini și în Contractele aferente, urmărindu-se asigurarea și menținerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

Art. 30

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban are următoarele drepturi'.

a)    să propună autorității publice locale ajustarea periodică a prețurilor și a tarifelor, în funcție de influențele intervenite în costurile de operare;

b)    să fundamenteze, conform prevederilor legislației, tarifele utilizate în activitatea serviciului și să le supună aprobării autorității publice locale;

c)    în cazul în care operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității sau serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității administrației publice locale și autoritatii de reglementare locala, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

d)    să preia de la autoritatea publică pe bază de proces-verbal de predare-preluare, rețeaua stradală, lucrările de artă, care fac obiectul contractului de gestiune.

Art. 31

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban are următoarele obligații:

a)    să asigure exploatarea și administrarea serviciilor publice, care fac obiectul delegării potrivit obiectivelor stabilite de către autoritatea contractantă, în condiții de siguranță, eficiență, continuitate și de permanență;

b)    să asigure prin planificare, coordonare, supraveghere, control și analiză echilibrul funcțional al serviciului public-delegat;

c)    să execute activitățile specifice prezentului regulament pe criterii de competitivitate'șr eficiență

economică;    f t

43

vaZa


d)    să elaboreze și să supună spre aprobarea autorităților administrației publice Ibeale#^ iifforgi^rea autorităților de reglementare competente, planurile de perspectivă privind \dezvoltar$a ^sau repararea, modernizarea serviciului în concordanță cu stadiul actual și evoluția ace^^N,A »S^'Z

e)    să asigure supravegherea și să răspundă cu promptitudine la îndepărtarea necohformităților stradale, lucrărilor de artă, mobilierului stradal;

f)    să asigure dotarea tehnică și să dispună de personalul aferent prestării serviciului în termenul stabilit în contractul de delegare la data emiterii hotărârii de dare în administrare;

g)    să deservească toți utilizatorii din aria de acoperire;

h)    de a nu subcontracta serviciul ce face obiectul delegării de gestiune fără acordul autorității contractante;

i)    să asigure creșterea eficienței în următoarele modalități: aplicarea unor metode performante de management; utilizarea de tehnologie modernă;

j)    să realizeze investiții ce privesc modernizarea serviciului; standardele de calitate a activităților și serviciilor publice prestate;

k)    să respecte prevederile prezentului Regulament, Caietului de Sarcini și a celorlalte reglementări tehnice din domeniul de activitate;

l)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale în Caietul de Sarcini sau în contractele de gestiune și să realizeze investițiile stabilite prin Caietul de Sarcini;

m)    să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii și prevederile legale în vigoare;

n)    să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

o)    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

p)    să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea bunului etc);

r)    la încetarea contractului din alte cauze decât: termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activităților în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către autoritatea contractantă, dar nu mai mult de 90 de zile;

s)    să despăgubească utilizatorii serviciului public oferit pentru pagubele dovedite produse din vina sa, plata despăgubirilor se va face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL VII

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 32

Finanțarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se asigură din următoarele surse:.    —

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru prestarea activităților se realizează pe criterii economice și comprciale și se asigură din bugetul local.    W

(2)    Exploatarea și funcționarea sistemelor aferente serviciului pul public si privat privind activitatile de construire, modernizare, stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se realizează pe criterii economice și comerciale și se asigură din veniturile operatorului în perioada post garanție și numai la activitățile care au fost executate prin lucrări de reparații capitale și fac obiectul contractului de delegare de gestiune.

(3)    Prețurile și tarifele aferente serviciului care face obiectul contractului de gestiune se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție și exploatare, a cheltuielilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizări, amortismentele capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a costurilor pentru protecția mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, cota minimă de profit.

(4)    Tarifele unitare pentru plata serviciilor prestate se propun de către operatorul de servicii publice și se ajustează și se modifică prin hotărârea autoritatii administrației publice locale, conform legislației în vigoare.

(5)    Principiile care stau la baza realizării veniturilor operatorului de servicii publice au la bază asigurarea autonomiei financiare a acestuia, asigurarea rentabilității și eficienței economice, recuperarea în totalitate de către operatorul de servicii publice a costurilor furnizării serviciilor, asigurarea egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general.

(6)    Veniturile operatorului se vor constitui din:

a)    sume provenite din exploatarea investițiilor realizate din surse proprii, sub formă de prețuri sau tarife încasate de la clienți persoane fizice și juridice;

b)    sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise, conform situațiilor de lucrări întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare, reprezentând contravaloarea activităților prestate către Municipiul București;

c)    sume provenite de la clienți persoane fizice și juridice, reprezentând contravaloarea activităților prestate de către operator pentru lucrări de refacere sistem rutier, conform situațiilor de lucrări, întocmite potrivit normelor tehnice în vigoare.

Art. 33

Pentru lucrările de întreținere, reparații curente și/sau reparații capitale, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban va propune administrației publice locale, alocarea resurselor financiare integral sau parțial de la bugetul local.

CAPITOLUL VIII RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

Art. 34

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legislației în vigoare.

(2)    Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în contract, atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

(3)    Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzătoare de către operator a obligațiilor, a indicatorilor de performanță, ale condițiilor de execuție, a tennenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plată etc., asumate prin contract și prin Caietul de Sarcini se penalizează astfel:

(a) pentru întârzîereaTînprestarea serviciilor de construire, reparare, întreținere și/sau modernizare a rețelei strădale și lucrărilor .de artă, aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului»^București inclusiv echiparea cu eleitiente de mobilier urban a tramei stradale, se plătește o penalitate de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor rămase neexe.cutate; I    țj


(b)    în situația în care autoritatea administrației publice locale întârzie îndeplinirea obliț a sumelor datorate operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termenul de scadență, avea dreptul să solicite autoritatii administrației publice locale penalități în cuantum de 0,05% pe zi din valoarea plăților restante.

(c)    în cazul executării unor lucrări necorespunzătoare calitativ sau care nu respectă documentația tehnică, operatorul are obligația să remedieze lucrările respective până la aducerea acestora la nivelul tehnic și calitativ prevăzut în documentația tehnică în termenul stabilit, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de întârziere față de termenul stabilit, cauzată de o astfel de situație se vor calcula penalități de întârziere de 0,05% pe zi din valoarea lucrărilor neremediate.

(4)    Plățile se vor considera efectuate prioritar în contul penalităților (până la plata integrală a acestora) și numai după aceea în contul sumelor restante;

(5)    Nerespectarea nivelului de servicii și a indicatorilor de performanță prevăzuți în prezentul Regulament dă dreptul autoritatii administrației publice locale si autoritatii de reglementare locala de a aplica penalități operatorului în conformitate cu normele legale.

(6)    Sumele datorate de operator vor putea fi deduse de autoritatea administrației publice locale din oricare alte sume pe care autoritatea administrației publice locale le-ar datora operatorului în baza Contractului, fără ca operatorul să poată invoca vreo excepție sau alt drept de prioritate cu privire la sumele respective.

(7)    în situația în care beneficiarul constată că operatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, în baza prezentului Regulament, are dreptul să constate de plin drept nulitatea contractului încheiat cu operatorul fără vreo altă formalitate prealabilă, prin dispoziția Primarului.

Rezilierea contractului nu scutește operatorul de plata daunelor pe care le datorează pentru neîndeplinirea obligațiilor sale.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 35

Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, va fi aprobat de catrew autoritatea administrației publice locale și va intra în vigoare conform normelor legale.Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de arîatlin municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

ELEMENTE ALE REȚELEI STRADALE - SECTOR 1

Nr.

crt

Denumire    Drum/Strada/Bulcvard

Tronson de Drum/Strada/Bulevard

Categoric

Amplasament (sector administrativ)

Elemente de delimitare (punctele de extremitate)

Drum/Strada/Bulevard

Trotuare

Borduri (tip)

MOBILIER IRBAN

Lungime (L)

(m)

Lățime (1)    (m)

1-

Suprafața (mp)

Structura

drum

Nr. dc benzi de circulație pe

sens

Stanga

Dreapta

se

Bl

55

Dreapta

Bolarzi

Jardiniere

Coșuri

Banei

Suport biciclete

Gratar pomi

22

o

•o

pana la

Lungime (L)

(m)

Lățime (1)

(m)

Suprafața trotuar

(mp)

Structura trotuar

Lungime (L)

(m)

Lățime (1)

(m)

Suprafața trotuar

(mp)

Structura trotuar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Bd

Aerogării

II

1

Sos.București Ploiești

Bd. Ficusului

530

14

7420

balast, beton,

3 str asfalt

2

398

3

1193

balast , beton, 1 str asfalt

398

3

1193

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

2

Str

Agronomiei

III

1

Pta Horticultorilor

Pta    Aurel

Popoviciu

290

14

4060

balast, ps , 2 str asfalt

2

218

3

653

balast , beton, 1 str asfalt

218

3

653

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

3

Str

Aries

IV

1

Str.Cavnic

Str.Sarmas

211

7

1477

balast, ps , 2 str asfalt

1

158

3

475

balast , beton, 1 str asfalt

158

3

475

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

4

Str

Arion Eraclie grai

IV

1

Sos.București Ploiești

Str.Drum Lapus

290

7

2030

balast, ps . 2 str asfalt

1

218

3

653

balast , beton, 1 str asfalt

218

3

653

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

5

Intr.

Atanasiu Nicky

-

1

Limita

proprietate

Limita

proprietate

100

6

600

paniant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

6

Str

Avionului

III

1

Sos. Pipera

Linie    CF

Constanta

400

7

2800

balast, beton,

2 str asfalt

1

300

3

900

balast , beton, 1 str asfalt

300

3

900

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

7

Bd

Averescu

Alex.Mareșal

II

1

Bd.Ion

Mihalache

Sos Kiscleff

660

14

9240

balast, beton,

3 str asfalt

2

495

3

1485

balast , beton, 1 str asfalt

495

3

1485

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

8

Bd

Aviatorilor

11

1

Pta Victoriei

Sos.Nordului

2561

21

53781

balast, beton,

3 str asfalt

3

1921

3

5762

balast , beton, 1 str asfalt

1921

3

5762

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

9

Pta

Aviatorilor

II

I

Bd Aviatorilor

Bd Av Gli Demetriade

58

21

1218

balast, beton.

3 str asfalt

3

44

3

131

balast , beton, 1 str asfalt

44

131

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

10

Str

Baiculesti

III

1

Sos.Straulesti

Str.Pajurei

'    700

7

4900

balast, beton,

2 str asfalt

1

525

3

1575

balast . beton, 1 str asfalt

525

3

1575

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

11

Bd.

Balcescu

Nicolae

II

1

Bd.Regina Elisabeta

Str.CA Rosetti

600

30

18000

balast, beton,

3 str asfalt

4

450

3

1350

balast , beton, I str asfalt

450

3

1350

balast . beton. 1 str asfalt

beton

beton

1357

16

112

30

6

31

12

Str

Baldovin

Parcalabul

IV

1

Str.Mircea

Vulcanescu

Str.Cameliei

125

7

875

balast, ps , 2 str asfalt

1

94

3

281

balast , beton, 1 str asfalt

94

3

281

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

13

Bd.

Banu Manta

II

1

Sos.    N.

Titulescu

Bd.    Ion

Mihalache

670

14

9380

balast, beton.

3 str asfalt

2

503

3

1508

balast , beton, 1 str asfalt

503

3

1508

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

14

Str.

Barbu Eugen

-

1

Bd IMihu

Bd M Veroiu

254

7

1778

paniant

1

191

3

572

pamant

191

3

572

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

15

Intr.

Baiesu Ion

-

1

Str G Patriciii

limita

administrativa

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

16

Intr.

Bănică Ștefan Sr.

-

1

Limita

proprietate

Limita

proprietate

100

6

600

paniant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

17

Str.

Beller Radu Lt.

av.

II

1

Calea Dorobanți

Bd.    Mircea

Eliade

630

14

8820

balast, beton,

3 str asfalt

2

473

3

1418

balast , beton, 1 str asfalt

473

3

1418

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

18

Str.

Berthelot Henri Matthias Grai

IV

1

Str. Berzei

Calea Victoriei

1080

7

7560

balast, ps , 2 str asfalt

1

810

3

2430

balast . beton, 1 str asfalt

810

3

2430

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

19

Pta

Botescu

Haralambie

11

1

str.    Botescu

Haralambie

str    Botescu

Haralambie

15

12

180

balast, beton,

3 str asfalt

2

11

3

34

balast , beton. 1 str asfalt

11

3

34

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

20

Str.

Berzei

II

1

Calea Plevnei

Pta Haralambie Botescu

870

16

13920

balast, beton.

3 str asfalt

2

653

3

1958

balast . beton. 1 str asfalt

653

3

1958

balast , beton. 1 str asfalt

beton

beton

0

' ■ ’ p

0

0

0

0

21

Str.

Biharia

IV

1

Bd. Aerogării

Str.    Zapada

Mieilor

720

7

5040

balast, ps , 2 str asfalt

1

540

3

1620

balast , beton, 1 str asfalt

540

3

1620

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

\ o'

0

0

0

0

22

Str.

Biharia

(prelungire)

-

1

Bd 1 Mihu

str    Titus

Popoviei

300

7

2100

paniant

1

225

3

675

pamant

225

3

675

pamant

nu exista

nu

exista

0

<p—0

0

'. A V>

<

’ 0

23

Str

Bileiulesti

IV

1

Str.Promoroaca

Str.Ocna

Sibiului

200

7

1400

balast, ps . 2 str asfalt

1

150

3

450

balast . beton. 1 str asfalt

150

3

450

balast . beton. 1 str asfalt

beton

beton

1

w

¥:

0

0

24

Sos.

București

11

1

Pta    Presei j

Str.    Elena

7320

14

102480

balast, beton,

2

5490

3

16470

balast . beton. 1

5490

3

16470

balast . beton, 1

beton

beton

0

0

z Âfri

R.S)*

26


Str


27


Str


28


29


30


Ploiești


Libere


Vacarescu


3 str asfalt


str asfalt


str asfalt


București

Targoviste


Buruiana

Lascar


Buescu Pana


Bd. Bucureștii Noi


Str. I Budisteanu Ion


Str. Buzesti


31 Pta Buzesti


32 I Str Campineanu

1 Ion


33


Str.


Caraiman


IV


IV


34 Str.


Carantfil

Nicolae


35 I Bd. I Câmpul Pipera


IV


36


Str


Cavnic


37


Pta


Charles

Gaulle


de


38


Sos. Chitilei


39


Str


Ciurea Viorel


IV


40


Str. Clabucet


41


Str.


Cobalcescu

Grieore


IV


42


Str


Comana


IV


43


Bd.


Constantin

George


44


Str


Constantinescu

Gherasim


IV


45


Str.


Constantinescu

Alex.


46


Str


Costesti


47


Str. Coralilor


48


Bd.


Cuza

Ioan


Alex.


49


Str


Cristesti


50


Alee


de legătură


IV


51


Bd


Dacia


52


Intr.


David

Alexandru


Dobrescu 1.

53    | Str. | Dem (fosta

Onești)


54


Str


Dornei


IV


56


57


58


Cale


Pta


Str.


Bd.


Dorobanți


Dorobanți


Drumul

Nisipoasa


Duca Gheorehe


Bd. Bucureștii Noi


Calea Radu

Vladescu


Calea Ion Zăvoi


Calea Grivitei


Str.    Grai

Berthelot


Calea Grivitei


Bd Gh Polizu


Str. Știrbei Vodă


Calea Grivitei


Sos. Nordului


Aleea

Privighetorilor


Sos.București Targoviste


Bd Aviatorilor


Bd. București Noi


Str.Pana Buescu


Calea Grivitei


Schitu

Magureanu


Str.C.Marinescu


str Biharia


Pta    Aurel

Popoviciu


Bd.    Ion

Mihalache


Str.Lonea


Sos. Straulesti


Str. Buzesti


Str.Lonea


Calea Grivitei


Calea Grivitei


limita

administrativa


Calea Victoriei


.inie CF


Pta    Alex

Lahovari


Calea Dorobanți


Str. Câmpul Pipera


Calea Grivitei


Sos. Odăii


Pta Aurel Popoviciu


Str.Viorel

Ciurca


Sos. București Targoviste


Calea Grivitei


Pta Victoriei


Bd Occidentului


Bd. N. Balcescu


Bd.    Ion

Mihalache


Str. Av. Alex. Serbanescu


Limita

proprietate


Prel.Lonea


Calea Dorobanți


Lim.Adm.


Bd.Neculai

Stamatin


Str.    Av

Popisteanu


Str. Berzei


Sos.

N.Titulescu


limita

administrativa


Str.Mihai

Levente


Sos. Kiscleff


Limita

proprietate


Str. Natatiei


Sos.    N.

Titulescu


Limita

proprietate


Str.Ialomicioare i nr.6


Calea Moșilor


limita

administrativa


Bd. N. Balcescu


Ar.Popisteanu


Pta

Gaulle


Ch.de


Str. Ltt Av Radu Beller


Linia

Constanta


CF


Bd. Alex. Ioan


1690


131


500


3540


315


760


40


980


750


1800


1000


500


100


4716


300


200


570


320


1010


700


600


600


975


1104


1200


100


950


100


225


150


2465


88


2500


340


14


14


14


21


21


14


21


21


14


14


10


16


14


14


14


14


21


23


23660


917


7000


49560


2205


15960


840


13720


5250


37800


9000


3500


2100


66024


4200


1400


5700


2240


7070


4900


9600


4200


6825


15456


8400


700


13300


600


3150


1050


34510


1848


17500


7820


balast, beton 3 str asfalt


balast, ps str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton. 3 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, beton. 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


pamant


balast, beton 3 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


pamant


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton. 3 str asfalt


pamant


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


pamant


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


pamant


balast, beton. 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton, str asfalt


balast, beton, str asfalt


balast, beton


balast, beton.


1268


3803


balast . beton. 1 str asfalt


1268


3803


balast , beton, 1 str asfalt


98


375


2655


236


570


30


735


563


1350


750


375


75


3537


225


150


428


240


758


525


450


450


731


828


900


75


713


75


169


113


1849


66


875


255


295


1125


7965


709


1710


90


2205


1688


4050


2250


1125


225


10611


675


450


1283


720


2273


1575


1350


1350


2194


2484


2700


225


2138


225


506


338


5546


198


5625


765


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast . beton, 1 str asfalt


balast , beton. I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


pamant


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, I str asfalt


pamant


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton. 1 str asfalt


pamant


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


pamant


balast , beton. 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


pamant


balast , beton. I str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton. 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


pamant


balast . beton, 1


98


375


2655


236


570


30


735


563


1350


750


375


75


3537


225


150


428


240


758


525


450


450


731


828


900


75


713


75


169


113


1849


66


1875


295


1125


7965


709


1710


90


2205


1688


4050


2250


1125


225


10611


675


450


1283


720


2273


1575


1350


1350


2194


2484


2700


225


2138


225


506


338


5546


198


5625


765


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


pamant


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


pamant


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


pamant


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


pamant


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


pamant


balast. beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast . beton, 1 str asfalt


pamant


balast . beton. 1ing.

Cuza

3 str asfalt

str asfalt

str asfalt

/ ‘tTTQ:

_

59

Bd

Eliade Mircca

II

1

Bd.Aviatorilor

Calea Floreasca

966

14

13524

balast, beton,

3 str asfalt

2

725

3

2174

balast , beton, 1 str asfalt

725

3

2174

balast . beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

< 0 Ao,

<2

60

Str.

Eminescu

Mihai

11

1

Calea Moșilor

Piața Romana

1215

7

8505

balast, beton,

3 str asfalt

1

911

3

2734

balast, beton, 1 str asfalt

911

3

2734

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

61

Str

Enescu George

II

1

Str. Luterana

Pta    Alex.

Lahovari

562

12

6744

balast, beton,

3 str asfalt

2

422

3

1265

balast , beton, 1 str asfalt

422

3

1265

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

62

Pta

Encscu George

11

1

calea Victoriei

Calea Victoriei

74

21

1554

balast, beton,

3 str asfalt

3

56

3

167

balast , beton, 1 str asfalt

56

3

167

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

63

Str.

Episcopiei

IV

1

Calea Victoriei

Str.    Nicolae

Golescu

129

7

903

balast, ps , 2 str asfalt

2

97

3

290

balast , beton, 1 str asfalt

97

3

290

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

64

Bd.

Expoziției

II

1

Str.    Av.

Popisteanu

Bd. Kiseleff

1450

14

20300

balast, beton,

3 str asfalt

2

- 1088

3

3263

balast , beton, 1 str asfalt

1088

3

3263

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

65

Str

Felix Dr.

IV

I

Bd.Ion

Mihalache

Pta Buzesti

450

7

3150

balast, ps , 2 str asfalt

2

338

3

1013

balast , beton, 1 str asfalt

338

3

1013

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

66

Str

Filip Nicolae

IV

1

Bd.Paul Biegler

Str.Mihai

Levente

600

14

8400

balast, ps , 2 str asfalt

2

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

450

3

1350

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

67

Bd

Ficusului

II

1

Str.EIena

Vacarescu

Bd.Aerogarii

634

14

8876

balast, beton,

3 str asfalt

2

476

3

1427

balast, beton, 1 str asfalt

476

3

1427

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

68

Cale

a

Floreasca

11

1

Sos. Ștefan cel Mare

Sos. Pipera

3083

14

43162

balast, beton,

3 str asfalt

2

2312

3

6937

balast, beton, 1 str asfalt

2312

3

6937

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

69

Bd.

Furtunescu

Alexandru

IV

1

Bd.Paul Biegler

Pta    Aurel

Popoviciu

820

14

11480

balast, ps , 2 str asfalt

2

615

3

1845

balast , beton, 1 str asfalt

615

3

1845

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

70

Str

Franklin

IV

1

Calea Victoriei

Bd. Magheru

265

6

1590

balast, ps , 2 str asfalt

1

199

3

596

balast , beton, 1 str asfalt

199

3

596

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

71

Str.

Gârlei

IV

I

Bd. Ion Ionescu de la Brad

Str. Dobrogeanu Gherea

600

7

4200

balast, ps , 2 str asfalt

1

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

450

3

1350

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

72

Str.

Gării de Nord

II

1

Str. Cameliei

Pta Gării de Nord

402

14

5628

balast, beton,

3 str asfalt

2

302

3

905

balast , beton, 1 str asfalt

302

3

905

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

73

Pta

Gara de Nord

II

1

Bd 1 Ghe Duca

Str Gării de Nord

90

21

1890

balast, beton,

3 str asfalt

3

68

3

203

balast, beton, 1 str asfalt

68

3

203

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

74

Pta

Gara Baneasa

11

1

Bd Tipografilor

Sos Bucuresti-Ploiesti

52

21

1092

balast, beton,

3 str asfalt

3

39

3

117

balast , beton, 1 str asfalt

39

3

117

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

75

Str

Ghetie Vasile

IV

1

Pta    Aurel

Popoviciu

Bd.Neculai

Stamatin

200

7

1400

balast, ps , 2 str asfalt

1

150

3

450

balast, beton, 1 str asfalt

150

3

450

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

76

Intr.

Girardi Nicolae

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

77

Intr.

Giurumia Aurel

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

I

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

78

Bd.

Gloriei

II

1

Bd. Bucureștii Noi

Str. Piatra Morii

806

14

11284

balast, beton,

3 str asfalt

2

605

3

1814

balast, beton, 1 str asfalt

605

3

1814

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

79

Str.

Godeanu

Constantin

IV

1

Sos. Chitilei

Pod Straulesti

500

7

3500

balast, ps , 2 str asfalt

1

375

3

1125

balast , beton, 1 str asfalt

375

3

1125

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

80

Bd.

Golescu Dinicu

II

1

Str. Berzei

Sos. Orhideelor

1398

14

19572

balast, beton,

3 str asfalt

2

1049

3

3146

balast , beton. 1 str asfalt

1049

3

3146

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

81

Str.

Golescu

Nicolae

II

I

Str.    CA.

Rosetti

Str.    George

Enescu

317

6

1902

balast, beton,

3 str asfalt

1

238

3

713

balast , beton, 1 str asfalt

238

3

713

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

411

0

0

0

0

0

82

Cale

a

Grivitei

II

1

Calea Victoriei

Bd. Bucureștii Noi

5276

21

110796

balast, beton,

3 str asfalt

3

3957

3

11871

balast , beton, 1 str asfalt

3957

3

11871

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

83

Pta

Horticultorilor

IV

1

Bd.Agronomiei

bd L Librescu

30

14

420

balast, ps , 2 str asfalt

2

23

3

68

balast , beton, 1 str asfalt

23

3

68

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

84

Str

lalomicioarei

II

1

Str.C.Marinescu

Str.Comana

250

6

1500

balast, beton,

3 str asfalt

1

188

3

563

balast , beton, 1 str asfalt

188

3

563

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

85

Bd.

lancu    de

Hunedoara

11

1

Pta Victoriei

Calea Dorobanți

973

21

20433

balast, beton,

3 str asfalt

3

730

3

2189

balast , beton, 1 str asfalt

730

3-

2189

balast, beton, 1 str asfalt

beton

granit

0

0

0

0

0

0

86

Bd.

Ion Ionescu de la Brad

11

1

Sos. București Ploiești

Sos. Straulesti

1570

14

21980

balast, beton,

3 str asfalt

2

1178

3

3533

balast , beton, 1 str asfalt

1178

3

3533

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

87

Sos.

Ionescu Sisesti Glieorghe

II

I

Sos.București Targoviste

Bd.I. Ionescu de la Brad

3000

14

42000

balast, beton,

3 str asfalt

2

2250

3

6750

balast , beton, 1 str asfalt

2250

3

6750

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

88

Str

Jandarmeriei

II

1

Sos. București Ploiești

Sos.Gh.Ionescu Sisesti

2500

14

35000

balast, beton,

3 str asfalt

2

1875

3

5625

balast . beton, 1 str asfalt

1875

3

5625

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

89

Str.

Jiului

II

I

Bd. Bucureștii Noi

Bd. Poligrafiei

1383

14

19362

balast, beton,

3 str asfalt

2

1037

3

3112

balast , beton. 1 str asfalt

1037

3

3112

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

o~

-.... 0

0

__0

0

90

Sos.

Kiseleff Pavel

Dimitrieviei

II

1

Pta Victoriei

Pta    Presei

Libere

2875

21

60375

balast, beton,

3 str asfalt

3

2156

3

6469

balast , beton. 1 str asfalt

2156

3

6469

balast, beton, 1 str asfalt

beton

/

beton

. 140

O-

\

0,

•- 0

91

Intr.

Kovacs Gvorgy

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

. pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu,

exista

0

Q

, o

%

0

0

92

Pta

Lahovari

Alexandru

II

1

Str. Gen Erentia Grigorescu

Calea Dorobanți

52

21

1092

balast, beton.

3 str asfalt

3

39

3

117

balast . beton. 1 str asfalt

39

3

117

balast . beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

J

0

/ idt

f- ttîi F

'. ■


nor«l'iw < a'    Uiți L< '.s.L

//•;’

127

Str.

Parvan Vasile

11

1

Bd.    M.

Kogalniceanu

Calea Plevnei

350

14

4900

balast, beton,

3 str asfalt

2

263

3

788

balast , beton, 1 str asfalt

263

3

788

balast, beton, 1 str asfalt

beton

4

£

iridica

beton

0

0

0

128

Str

Pechea

IV

1

Str.Berca

Limita ’ proprietate

258

7

1806

balast, ps . 2 str asfalt

1

194

3

581

balast . beton, 1 . str asfalt

194

3

581

balast, beton, 1 str, asfalt

beton

beton

0

0

0

0

Vo.

0 .

129

Str.

Perlea Ion

IV

1

Calea Plevnei

Str.    Grigore

Cobalcescu

160

7

1120

balast, ps , 2 str asfalt

1

120

3

360

balast , beton, 1 str asfalt

120

3

360

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

130

Str

Piatra Morii

IV

1

Str. Natatiei

Str. Gloriei

270

7

1890

balast, ps , 2 str asfalt

1

203

3

608

balast , beton, 1 str asfalt

203

3

608

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

131

Cale

a

Plevnei

II

1+

6

Sos.Orhideelor

Splaiul

Independentei

2640

21

55440

balast, beton,

3 str asfalt

3

1980

3

5940

balast , beton, 1 str asfalt

1980

3

5940

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

132

Bd.

Poligrafiei

11

1

Pta    Presei

Libere

Str.Jiului

1600

14

22400

balast, beton,

3 str asfalt

2

1200

3

3600

balast , beton, 1 str asfalt

1200

3

3600

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

133

Str.

Polizu

Gheorghe

11

1

Calea Grivitei

Str. Buzesti

350

7

2450

balast, beton,

3 str asfalt

1

263

3

788

balast , beton, 1 str asfalt

263

3

788

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

134

Str.

Polona

11

1 +

2

Pta    Ghe.

Cantacuzino

Sos. Ștefan cel Mare

950

7

6650

balast, beton,

3 str asfalt

1

713

3

2138

balast, beton, 1 str asfalt

713

3

2138

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

135

Str.

Popa Tatu

II

1

Str.    Știrbei

Vodă

Pta Haralambie Botescu

728

7

5096

balast, beton,

3 str asfalt

1

546

3

1638

balast , beton, 1 str asfalt

546

3

1638

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

136

Str.

Popisteanu Av.

11

1

Bd.    Ion

Mihalache

Str. Putui lui Crăciun

750

14

10500

balast, beton,

3 str asfalt

2

563

3

1688

balast , beton, 1 str asfalt

563

3

1688

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

137

Str.

Popovici Titus

-

1

Str. Biharia

Bd    G

Constantin

400

7

2800

pamant

1

300

3

900

pamant

300

3

900

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

138

Pta

Popoviciu

Aurel

IV

1

Bd.Agronomiei

Bd.Gherasim C-tinescu

150

14

2100

balast, ps , 2 str asfalt

3

225

3

675

balast , beton, 1 str asfalt

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt    ---

beton

beton

0

0

0

0

0

0

139

Pta

Presei Libere

II

1

Bd Marasti

Sos Bucuresti-Ploiesti

80

21

1680

balast, beton,

3 str asfalt

3

60

3

180

balast , beton, 1 str asfalt

60

3

180

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

140

Bd.

Prezan

Constantin

11

1

Pta Arcul de Triumf

Pta Charles de Gaulle

530

21

11130

balast, beton,

3 str asfalt

3

398

3

1193

balast , beton, 1 str asfalt

398

3

1193

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

141

Alee

a

Privighetorilor

II

1

Sos. București Ploiești

Str.    Iancu

Nicolae Erou

2050

11

22550

balast, beton,

3 str asfalt

2

1538

3

4613

balast , beton, 1 str asfalt

1538

3

4613

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

142

Str.

Putui    lui

Crăciun

IV

1

Bd.    Ion

Mihalache

Str.    Av.

Popisteanu

250

7

1750

balast, ps , 2 str asfalt

1

188

3

563

balast , beton, 1 str asfalt

188

3

563

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

143

Intr.

Rautclii

Constantin

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

144

Pta

Revoluției

11

1

Str. Academiei

Calea Victoriei

80

21

1680

balast, beton,

3 str asfalt

3

60

3

180

balast , beton, 1 str asfalt

60

3

180

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

145

Str

Roman

Cornel iu

IV

1

Str.Lascar

Buruiana

Bd.Agronomiei

1674

7

11718

balast, ps , 2 str asfalt

1

1256

3

3767

balast , beton, 1 str asfalt

1256

3

3767

balasl , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

146

Pta

Romana

11

1

Bd. Dacia

Bd. Gen. Ghe. Magheru

73

21

1533

balast, beton,

3 str asfalt

3

55

3

164

balast , beton, 1 str asfalt

55

3

164

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

147

Str

Rares Petru

IV

1

Str.A.I.Cuza

Calea Grivitei

288

7

2016

balast, ps , 2 str asfalt

1

216

3

648

balast , beton, 1 str asfalt

216

3

648

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

148

Str

Riegler Paul

IV

1

Calea Ion Zăvoi

Bd.Alex.Furtun

eseu

180

14

2520

balast, ps , 2 str asfalt

2

135

3

405

balast , beton, 1 str asfalt

135

3

405

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

149

Str

Rosctti C A.

11

1 +

2

Calea Victoriei

l.L.Caragiale

150

14

2100

balast, beton,

3 str asfalt

2

113

3

338

balast , beton, 1 str asfalt

113

3

338

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

186

0

20

0

0

0

150

Str

Saidel Teodor

IV

1

Bd.Nicolae

Filip

Bd.Alex.Furtun

eseu

550

14

7700

balast, ps , 2 str asfalt

2

413

3

1238

balast , beton, 1 str asfalt

413

3

1238

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

151

Bd.

Schitu

Magureanu

11

1

Bd.    Regina

Elisabeta

Str.    Știrbei

Vodă

550

14

7700

balast, beton,

3 str asfalt

2

413

3

1238

balast , beton, 1 str asfalt

413

3

1238

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

152

Str.

Serbanescu Av.

11

1

Sos. Pipera

Str. Ficusului

2500

14

35000

balast, beton,

3 str asfalt

2

1875

3

5625

balast , beton, 1 str asfalt

1875

3

5625

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

153

Str.

Sf. Constantin

IV

1

Str.    Vasile

Parvan

Bd.    Schitu

Magureanu

200

7

1400

balast, ps , 2 str asfalt

1

150

3

450

balast , beton, 1 str asfalt

150

3

450

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

154

Intr.

Simionescu

Constantin

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

155

Bd

Stamatin

Neculai (Liviu Librescu)

IV

1

Str.Viorel

Ciurea

Pta

Horticultorilor

923

14

12922

balast, ps . 2 str asfalt

2

692

3

2077

balast , beton, 1 str asfalt

692

3

2077

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

156

Intr.

Stavru Tudor

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0-

0

0

0

0

157

Str.

Știrbei Vodă

,1

1

Calea Victoriei

Splaiul

Independentei

1800

14

25200

balast, beton,

3 str asfalt

2

1350

3

4050

balast , beton. 1 str asfalt

1350

3

4050

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

.0

, 0

0

JC

0

158

Sos.

Straulesti

11

1

Limita

proprietate

l.lonescu de la Brad

2800

14

39200

balast, beton,

3 str asfalt

2

2100

3

6300

balast , beton, 1 str asfalt

2100

3

6300

balast , beton. 1 str asfalt

beton

beton

0

0'

0

V 0

0

159

Intr.

Septilici

Mircea

-

1

limita    de

proprietate

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

Oi

'b

Qx

■/-rr?

? o

"■6160

Intr.

Talianu Ion

-

1

limita .'.ț. de proprietate.

limita    de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

°/

r °

1

9'JUri,

161

Aice

a

Teisani

IV

1

Pasaj Otopeni

Str.    Vadul

Moldovei

2061

7

14427

balast, ps , 2 str asfalt

1 '

1546

3

4637

balast , beton, I str asfalt

1546

3

4637

balast , beton, 1 str asfalt

beton

• beton

0

0

0

0

162

Str.

Timica George

-

1

bd M Veroiu

limita

administrativa

270

14

3780

pamant

2

203

3

608

pamant

203

3

608

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

163

Sos.

Titulescu

Nicolae

11

1

Pta Victoriei

Calea Grivitei

1500

14

21000

balast, beton,

3 str asfalt

2

1125

3

3375

balast , beton, 1 str asfalt

1125

3

3375

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

164

Str.

Turda

11

1

Pod Grant

Bd.    Ion

Mihalachc

1200

14

16800

balast, beton,

3 str asfalt

2

900

3

2700

balast , beton, 1 str asfalt

900

3

2700

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

165

Str.

Vamali

Leonida

11

1

Bd. A I. Cuzp

Str. Gheorghe Polizu

150

7

1050

balast, beton,

3 str asfalt

1

113

3

338

balast , beton, 1 str asfalt

113

3

338

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

166

Str.

Vacarescu

Elena

11

1

Sos. București Ploiești

Linie CF

568

7

3976

balast, beton,

3 str asfalt

1

426

3

1278

balast , beton, 1 str asfalt

426

3

1278

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

167

Bd.

Veroiu Mircea

-

1

Str.    Ghe.

Timica

limita

administrativa

2051

14

28714

pamant

2

1538

3

4615

pamant

1538

3

4615

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

168

Cale

a

Victoriei

11

1+

3

Splaiul

Independentei

Pta Victoriei

2200

11

24200

balast, beton,

3 str asfalt

3

1650

3

4950

balast , beton, 1 str asfalt

1650

3

4950

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

169

Str.

Vitanidis

Gheorghe

-

1

Intr    Ștefan

Bănică Sr

Str    Câmpul

Pipera

1200

7

8400

pamant

1

900

3

2700

pamant

900

3

2700

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

170

Cale

a

Vladescu Radu

11

1

Calea Ion Zăvoi

Str.Viorel

Ciurea

3848

14

53872

balast, ps , 2 str asfalt

2

2886

3

8658

balast , beton, 1 str asfalt

2886

3

8658

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

171

Pta

Victoriei

11

1

Calea Victoriei

Calea Buzesti

102

21

2142

balast, beton,

3 str asfalt

3

77

3

230

balast , beton, 1 str asfalt

77

3

230

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

3250

0

0

0

0

0

172

Str.

Vulcanescu

Mircea

II

1

Calea Grivitei

Calea Plevnei

500

7

3500

balast, beton,

3 str asfalt

1

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

375

3

1125

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

173

Str.

Witing

II

1

Bd.    Dinicu

Golescu

Calea Plevnei

200

7

1400

balast, beton,

3 str asfalt

1

150

3

450

balast , beton, 1 str asfalt

150

3

450

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

174

Cale

a

Zăvoi Ion

IV

1

Str.Pana Buescu

Str.Campul

Pipera

4685

7

32795

balast, ps , 2 str asfalt

1

3514

3

10541

balast, beton, 1 str asfalt

3514

3

10541

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

- Z/4 o l Bunica

străzi preluate prin HCGMB străzi preluate prin HCGMB

NR.6/02.02.2015 NR.75/28.04.2011

ELEMENTE ALE REȚELEI STRADALE - SECTOR 2


LECȚIA

AS,s^t£hni^ >    & JURIDICA,

Nr.

crt.

Denumire

Drum/Strada/Bulcvard

Tronson de

Drum/Strada/Bulcvard

Categoric

Amplasament (sector

administrativ)

Elemente de delimitare (punctele de extremitate)

Drum/Strada/Bulcvard

Trotuare

Borduri (tip)

—MOBILIER URBAN

Lungime (L)

(m)

Lățime (I)

(m)

Suprafața    (mp)

Structura drum

Nr. de benzi de

circulație pe sens

Stanga

Dreapta

«a

s

55’

Dreapta

Bolarzi

Jardiniere

Coșuri

Banei

Suport biciclete

Gratar pomi

da Ia

pana la

Lungime (L) (ni)

1    Latiine (1)

|    (m)

Suprafața trotuar

(mp)

Structura trotuar

Lungime (L)

(m)

Lățime (1)    (m)

Suprafața trotuar

(mp)

Structura trotuar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Intr.

Afirmării

IV

2

Str. Râul

Colentina

Limita

proprietate

- 78

4

312

balast, ps, 2 str asfalt

1

59

3

176

balast, beton, 1 str asfalt

59

3

176

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

2

Sos.

Andronache

11

2

Sos. Colentina

Limita

administrativa

2900

14

40600

balast, beton,

3 str asfalt

2

2175

3

6525

balast, beton, 1 str asfalt

2175

3

6525

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

3

Str.

Arghezi Tudor

IV

2

Str.    CA.

Rosetti

Pta Rosetti

500

7

3500

balast, ps, 2 str asfalt

1

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

4

Str.

Armeneasca

II

2

Calea Moșilor

Str. Toamnei

797

7

5579

balast, beton,

3 str asfalt

1

598

3

1793

balast, beton, 1 str asfalt

598

3

1793

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

5

Str.

Avrig

II

2

Str.

Chiristigiilor

Sos. lancului

1463

7

10241

balast, beton,

3 str asfalt

1

1097

3

3292

balast, beton, 1 str asfalt

1097

3

3292

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

6

Str

Baicului

II

2

Sos.Pantelimon

Str.Rodica

500

14

7000

balast, beton,

3 str asfalt

2

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

7

Bd.

Basarabia

II

2+

3

Sos.    Mihai

Bravu

Str. Industriilor

1800

14

25200

balast, beton,

3 str asfalt

2

1350

3

4050

balast, beton, 1 str asfalt

1350

3

4050

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

8

Str.

Batistei

II

2

Bd. N. Balcescu

Str.    Vasile

Lascar

600

7

4200

balast, beton,

3 str asfalt

1

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

450

3

1350

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

9

Str.

Baeila Vasile Maior

11

2

Sos. Colentina

Sos.Fundeni

450

7

3150

balast, beton,

3 str asfalt

1

338

3

1013

balast, beton, 1 str asfalt

338

3

1013

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

10

Str

Beiu Constantin

IV

2

Str. Petricani

Str.Paroseni

1184

7

8288

balast, ps. 2 str asfalt

1

888

3

2664

balast, beton, 1 str asfalt

888

3

2664

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

11

Intr.

Beiu Constantin

IV

2

Str.Beiu

Constantin

Limita

proprietate

56

4

224

balast, ps, 2 str asfalt

1

42

3

126

balast, beton, 1 str asfalt

42

3

126

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

12

Str,

Berindei Ion

IV

2

Str.    Teiul

Doamnei

Str. D-na Ghica

657

7

4599

balast, ps, 2 str asfalt

1

493

3

1478

balast, beton, 1 str asfalt

493

3

1478

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

13

Pta

Bucur Obor

11

2

Sos Colentina

Calea Moșilor

400

125

50000

balast, beton,

3 str asfalt

3

320

3

960

balast, beton, 1 str asfalt

320

3

960

balast, beton, 1 str asfalt

beton

granit

0

0

0

0

0

0

14

Str.

Budila

IV

2

Str. Tepes Vodă

Str.    Delea

Veche

130

7

910

balast, ps, 2 str asfalt

1

98

3

293

balast, beton, 1 str asfalt

98

3

293

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

15

Str

Brina

IV

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

238

7

1666

balast, ps, 2 str asfalt

1

179

3

536

balast, beton, 1 str asfalt

179

3

536

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

16

Str.

Calderon Jean Louis

IV

2

Bd. Carol I

Pta Gheorghe Cantacuzino

450

14

6300

balast, ps, 2 str asfalt

2

338

3

1013

balast, beton, 1 str asfalt

338

3

1013

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0-

“ " 0-

0

0

0

0

17

Str.

Calinescu

Armând

II

2

Bd. Carol 1

Str. Batistei

300

7

2100

balast, beton,

3 str asfalt

1

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

o

..- o-

0'

0

0

f“7l

B

18

Bd.

Carol 1

11

2

Bd.    Nicolae

Balcescu

Pta    Pache

Protopopescu

800

14

11200

balast, beton.

3 str asfalt

2

600

3

1800

balast, beton. 1 str asfalt

600

3

1800

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

; o.

; o

X

-"o

19

Str.

Ceaikovski I.P.

11

2

Calea Floreasca

Str.    Barbu

Vacarescu

400

14

5600

balast, beton.

3 str asfalt

2

300

3

900

balast. beton. 1 str asfalt

300

3

900

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

6

/ J?

£ 0

a Al

20

Bd

Cbisinau

11

2

Str. Dobrina

Bd.Basarabia

950

14

13300

balast, beton.

713

3

2138

balast. beton. 1

713

3

2138

balast.

beton

beton

0

0

0

& 0

0
21


Str.


Ciuca Ștefan


IV


Str. Oituz


Str. Cumpenei


730


5110


22


Str.


Constantinescu

George


Bd. Dimitrie Pompei


Str. Fabrica de Glucoza


340


14


4760


23


Sos


Colentina


Sos. Ștefan cel Mare


Limita

administrativa


5000


21


105000


24


Str.


Comisei


IV


Str. Mențiunii


Str. Cumpenei


670


4690


25


Str


Cristea

Logofătul


IV


Str.Raul

Colentina


Str.Sold.Pascale Ștefan


189


1323


26


Str.


Cristian Radu Dr.


IV


Pta C A. Rosetti


Str.Sfintilor


132


924


27


Str.


Delea Veche


Str. Cireșului


Calea

Calarasilor


440


3080


28


Str.


Dianei


IV


Bd. Carol I


Str. Italiana


230


1610


29


Str.


D-na Ghica


Bd. Lacul Tei


Str. Baicului


2100


14


29400


30


Str.


Escalei


IV


Str. Calmatui


Str. Porțile de Fier


670


4690


31


Str.


Fainari


IV


Calea Moșilor


Str. Viitorului


636


4452


32


Str.


Fabrica de Glucoza


Str. Barbu Vacarescu


Sos. Pctricani


2804


19628


33


Bd.


Ferdinand I


Pta Pache Protopopescu


Bd. Gării Obor


1100


14


15400


34


Str


Ferestrei


IV


Str.Neagota


Str.Pietrisului


293


2051


35


Pta


Foișorul de Foc


bd Ferdinand


160


50


8000


36


Str


Folclorului


IV


Str.Steaua Roșie


Str.Steaua Roșie


288


2016


37


Sos.


Fundeni


Sos. Pantelimon


Sos. Colentina


3500


14


49000


38


Bd.


Gara Obor


Str. Baicului


Limita

administrativa


1300


9100


39


Str.


Gării Herăstrău


Sos. Pipera


Str.Fabrica de Glucoza


300


2100


40


Str.


Gherghitei


Sos. Colentina


Limita

administrative


1876


14


26264


41


Pta


Gemeni


bd Dacia


150


20


3000


42


Str


Gimalau


IV


Str.Raul

Colentina


Str.Beiu

Constantin


625


4375


43


Str.


Glinka M.l.


Calea Floreasca


Str. Barbu Vacarescu


1106


14


15484


44


Str.


Grozdca

Dimitrie


Str. Paharnicul Turturea


Str.Dna Ghica


270


1890


45 Str


Heliade intre II


Slr.Eleetronieii


Aleea Heliade


180


14


2520


3 str asfalt


balast, ps. 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beion.


548


255


3750


503


142


99


330


173


1575


503


477


2103


825


220


160


216


2625


975


225


1407


120


469


830


103


135


1643


765


11250


1508


425


297


990


518


4725


1508


1431


6309


2475


659


480


648


7875


2925


675


4221


360


1406


2489


608


405


str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton. 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton. 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast. beton, 1 str asfalt


balast, beton. 1


548


255


3750


503


142


99


330


173


1575


503


477


2103


825


220


160


216


2625


975


225


1407


120


469


830


203


135    3


1643


765


11250


1508


425


297


990


518


4725


1508


1431


6309


2475


659


480


648


7875


2925


675


4221


360


1406


2489


608


405


beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast. beton. 1 str asfalt


balast.


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


betongranit


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton
r î*! r ■ • /»

V. «I    . i j


Vii

intre Vii

3 str asfalt

str asfalt

beton, 1 str asfalt

a:

o.

...

46

Pta

Hurmuzachi

II

2

Bd Mihai Bravu

312.5

80

25000

balast, beton,

3 str asfalt

3

250

3

750

balast, beton, 1 str asfalt

250

3

750

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

X

V

47

Str.

Iancu Cavaler de Flondor

IV

2

Pta Foișorul de Foc

Bd.    Pache

Protopopescu

100

7

700

balast, ps, 2 str asfalt

1

75

3

225

balast, beton, 1 str asfalt

75

3

225

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

-X

0

0

0

0

48

Pta

Iancului

11

2

Sos    Mihai

Bravu

215

70

15000

balast, beton,

3 str asfalt

3

172

3

516

balast, beton, 1 str asfalt

172

3

516

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

49

Sos.

Iancului

11

2

Sos.    Mihai

Bravu

Sos. Pantelimon

4400

14

61600

balast, beton,

3 str asfalt

2

3300

3

9900

balast, beton, 1 str asfalt

3300

3

9900

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

50

Str.

Icoanei

11

2

Str.    J.L.

Calderon

Str.Vasile

Lascar

1188

7

8316

balast, beton,

3 str asfalt

1

891

3

2673

balast, beton, 1 str asfalt

891

3

2673

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

51

Str

Ionescu Grigore Arh.

11

2

Str.Lizeanu

Str.Teiul

Doamnei

600

14

8400

balast, beton,

3 str asfalt

2

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

52

Intr.

Ineu

IV

2

Str.Paroseni

Limita

proprietate

40

7

280

balast, ps, 2 str asfalt

1

30

3

90

balast, beton, 1 str asfalt

30

3

90

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

53

Str

Ispir    Petre

capitan

IV

2

Str.Ferestrei

Str.Gimalau

322

3

966

balast, ps, 2 str asfalt

1

242

3

725

balast, beton, 1 str asfalt

242

3

725

balast, beton, I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

54

Bd.

Lacul Tei

II

2

Str.    Barbu

Vacarescu

Str. Petricani

2200

14

30800

balast, beton,

3 str asfalt

2

1650

3

4950

balast, beton, 1 str asfalt

1650

3

4950

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

55

Str

Lascar Vasile

II

2

Pta CA Rosetti

Sos.Stefan cel Mare

2000

7

14000

balast, beton,

3 str asfalt

1

1500

3

4500

balast, beton, 1 str asfalt

1500

3

4500

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

56

Str.

Lizeanu

II

2

Sos. Ștefan cel Mare

Str. Reinvierii

300

7

2100

balast, beton,

3 str asfalt

1

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

granit

granit

0

0

0

0

0

0

57

Str

Lopetii

IV

2

Str. Steaua Roșie

Limita

proprietate

288

7

2016

balast, ps, 2 str asfalt

1

216

3

648

balast, beton, 1 str asfalt

216

3

648

balast , beton, I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

58

Str.

Maica

Domnului

11

2

Str. Lizeanu

Bd, Lacul Tei

300

7

2100

balast, beton,

3 str asfalt

1

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

225

3

675

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

59

Str.

Măgură

Vulturului

11

2

Str. Vatra Luminoasa

Sos. Pantelimon

768

7

5376

balast, beton,

3 str asfalt

1

576

3

1728

balast, beton, 1 str asfalt

576

3

1728

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

60

Str

Măgură Văii

IV

2

Str.Ferestrei

Str.Gimalau

333

7

2331

balast, ps, 2 str asfalt

I

250

3

749

balast, beton, 1 str asfalt

250

3

749

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

61

Str.

Mânu Victor

11

2

Sos. Iancului

Str.Maior

Coravu

658

7

4606

balast, beton.

3 str asfalt

1

494

3

1481

balast, beton, 1 str asfalt

494

3

1481

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

62

Str.

Matei Voievod

IV

2

Bd.    Pache

Protopopescu

Sos.    Mihai

Bravu

1160

7

8120

balast, ps, 2 str asfalt

1

870

3

2610

balast, beton, 1 str asfalt

870

3

2610

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

63

Str

Marin    Ion

soldat

IV

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

265

3

795

balast, ps, 2 str asfalt

1

199

3

596

balast, beton, 1 str asfalt

199

3

596

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

64

Str.

Mașina de Paine

IV

2

Sos. Ștefan cel Mare

Str.    Teiul

Doamnei

931

7

6517

balast, ps, 2 str asfalt

1

698

3

2095

balast, beton, 1 str asfalt

698

3

2095

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

65

Sos.

Mihai Bravu

II

2+

3

Sos. Colentina

Calea Văcărești

5700

21

119700

balast, beton,

3 str asfalt

3

4275

3

12825

balast. beton, 1 str asfalt

4275

3

12825

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

66

Sos.

Morarilor

II

2

Sos. Pantelimon

Bd.Basarabia

650

21

13650

balast, beton,

3 str asfalt

3

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfalt

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

. 0

'. 0

0

0

0

67

Cale

a

Moșilor

11

2

Str. Baratiei

Sos.    Mihai

Bravu

200

14

2800

balast, beton,

3 str asfalt

2

150

3

450

balast, beton, 1 str asfalt

150

3

450

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

, 0

o,

0

i

0

0

0

68

Str

Neagota

IV

2

Str.Petricani

Str.Gimalau

360

7

2520

balast, ps, 2 str asfalt

1

270

3

810

balast, beton, 1 str asfalt

270

3

810

balast, beton. 1 str asfalt

beton

beton

1 0

0

1

' 1

0

0

„.'■-o-

-4

69

Str.

Olari

IV

2

Calea Moșilor

Str. Traian

1167

7

8169

balast, ps. 2 str asfalt

1

875

3

2626

balast. beton. 1 str asfalt

875

3

2626

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

Z?b

0

k a.sViî

70

Str

Olanelor

IV

2

Str Brina

Str.Steaua Roșie

225

3

675

balast, ps. 2

1

169

3

506

balast . beton. 1

169

3

506

balast ,

beton

beton

0

0

0

Mo

t A\^

Rr

6,'?

_XfcX.


str asfalt

str asfalt

beton, 1 str asfalt

*

IkîH_1

V

71

Str

Onciul Dimitrie

11

2

Bd.Ferdinand

Str.Traian

329

7

2303

balast, beton,

3 str asfalt

1

247

3

740

balast, beton, 1 str asfalt

247

3

740

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

&

72

Intr.

Palamidei

IV

2

Str.Gimalau

Limita

proprietate

149

6

894

balast, ps, 2 str asfalt

1

112

3

335

balast, beton, I str asfalt

112

3

335

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

73

Sos.

Pantelimon

II

2

Str. Ziduri Moși

Limita

administrativa

5025

21

105525

balast, beton,

3 str asfalt

3

3769

3

11306

balast, beton, I str asfalt

3769

3

11306

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

74

Str

Paraschi

Nicolae

IV

2

Str.Raul

Colentina

Str.Pascale

Ștefan soldat

134

6

804

balast, ps, 2 str asfalt

1

101

3

302

balast, beton, 1 str asfalt

101

3

302

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

75

Str

Paroseni

IV

2

Str.Ispir Petre cpt.

Str.Petricani

609

7

4263

balast, ps, 2 str asfalt

1

457

3

1370

balast, beton, 1 str asfalt

457

3

1370

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

76

Str

Pascale Ștefan soldat

11

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

274

14

3836

balast, beton,

3 str asfalt

2

206

3

617

balast, beton, 1 str asfalt

206

3

617

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

77

Str

Parau Nicolae

IV

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

201

6

1206

balast, ps, 2 str asfalt

1

151

3

452

balast, beton, 1 str asfalt

151

3

452

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

78

Str.

Peris

II

2

Str. Comisei

Sos.

Andronache

650

7

4550

balast, beton,

3 str asfalt

1

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfalt

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

79

Str.

Pescarilor

II

2

Sos. Fundeni

Str.Maior

Bacila

550

7

3850

balast, beton,

3 str asfalt

2

413

3

1238

balast, beton, 1 str asfalt

413

3

1238

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

80

Str

Petricani

II

2

Str.Dna Ghica

Linr.Adm.

3000

14

42000

balast, beton,

3 str asfalt

2

2250

3

6750

balast, beton, 1 str asfalt

2250

3

6750

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

81

Bd.

Pierre    de

Coubertin

IV

2

144

Stadionul

National

400

14

5600

balast, ps, 2 str asfalt

2

300

3

900

balast, beton, 1 str asfalt

300

3

900

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

82

Str

Pietrișului

IV

2

Str.Petricani

Limita

Administrativa

362

6

2172

balast, ps, 2 str asfalt

1

272

3

815

balast, beton, 1 str asfalt

272

3

815

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

83

Sos.

Pipera

II

1 +

2

Str.N.Caramfil

Linie    CF

Constanta

2437

21

51177

balast, beton,

3 str asfalt

3

1828

3

5483

balast, beton, 1 str asfalt

1828

3

5483

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

\a

84

Bd.

Pompei

Dimitrie Prof.

II

2

Str.    Gării

Herăstrău

Sos. Petricani

1450

7

10150

balast, beton,

3 str asfalt

1

1088

3

3263

balast, beton, 1 str asfalt

1088

3

3263

balast , beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

85

Str

Popa Nicolae

IV

2

Str.Heliade intre Vii

Str.Dimitrie

Grozdea

669

7

4683

balast, ps, 2 str asfalt

1

502

3

1505

balast, beton, 1 str asfalt

502

3

1505

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

86

Str.

Popa Petre

II

2

Str.    Maria

Rosetti

Calea Moșilor

325

7

2275

balast, beton.

3 str asfalt

1

244

3

731

balast. beton, 1 str asfalt

244

3

731

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

87

Bd.

Protopopescu

Pache

II

2

Pta

Protopopescu

Sos.    Mihai

Bravu

500

14

7000

balast, beton,

3 str asfalt

2

375

3

1125

balast, beton. 1 str asfalt

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

88

Pta

Pache

Protopopescu

II

2

Bd

Protopopescu

Paclte

125

40

5000

balast, beton,

3 str asfalt

3

94

3

281

balast, beton, 1 str asfalt

94

3

282

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

89

Str

Râul Colentina

II

2

Str.Gimalau

Str.Pascale

Ștefan soldat

537

3

1611

balast, beton,

3 str asfalt

1

403

3

1208

balast, beton, 1 str asfalt

403

3

1208

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

90

Str.

Reinvierii

IV

2

Str. Mașina de Paine

Str. Lizeanu

360

7

2520

balast, ps, 2 str asfalt

1

270

3

810

balast. beton, 1 str asfalt

270

3

810

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

91

Str.

Ritmului

II

2

Sos. Pantelimon

Bd. Ferdinand I

500

21

10500

balast, beton,

3 str asfalt

3

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

92

Pta

Rosetti C.A.

II

2

Bd Carol

200

50

10000

balast, beton,

3 str asfalt

3

160

3

480

balast, beton. 1 str asfalt

160

3

480

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0‘ ' i

. . 0

0

0

rPy

93

Str.

Rosetti Maria

II

2

Str.    I.L.

Caragiale

Str. Toamnei

1984

14

27776

balast, beton,

3 str asfalt

2

1488

3

4464

balast, beton. 1 str asfalt

1488

3

4464

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

410-

0

34 ,

4

0

V

94

Str.

Russo Alecu

II

2

Bd. Dacia

Str.    Mihai

Enrinescu

165

7

1155

balast, beton,

3 str asfalt

1

124

3

371

balast, beton, I str asfalt

124

3

371

balast, beton. 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

-îl£

0

95

Intr.

Safirului

IV

2

Str.Beiu

Limita

37

4

148

balast, ps. 2

1

28

3

83

balast. beton, 1

28

3

83

balast.

beton

beton

. 0

0

0

0 /

LMW

AU—

Constantin

proprietate

str asfalt

str asfalt

beton, 1 str asfalt

(

96

Pta

Sf. Ștefan

II

2

Piața    Pache

Protopopescu

Calea

Calarasilor

550

7

3850

balast, beton,

3 str asfalt

1

440

2

880

balast, beton, 1 str asfalt

440

2

880

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

/

—'o

0

Mo

ț/ÂNIfr

97

Str

Sipca

IV

2

Str.Petricani

Str.Gimalau

375

4

1500

balast, ps , 2 str asfalt

1

281

3

844

balast, beton, 1 str asfalt

281

3

844

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

/

/ 0

0

0

98

Pta

Spania

11

2

60

30

1800

balast, beton,

3 str asfalt

2

48

3

144

balast, beton, 1 str asfalt

48

3

144

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

99

Str.

Sportului

11

2

Sos. Colentina

Spital Fundeni

700

14

9800

balast, beton,

3 str asfalt

2

525

3

1575

balast, beton, 1 str asfalt

525

3

1575

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

100

Str

Steaua Roșie

IV

2

Str.Pascale

Ștefan soldat

Limita

proprietate

452

4

1808

balast, ps, 2 str asfalt

1

339

3

1017

balast, beton, 1 str asfalt

339

3

1017

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

101

Sos.

Ștefan cel Mare

II

2

Calea Dorobanți

Calea Moșilor

2100

28

58800

balast, beton,

3 str asfalt

4

1575

3

4725

balast, beton, 1 str asfalt

1575

3

4725

balast, beton, 1 str asfalt

beton

granit

0

0

0

0

0

0

102

Str

Tane Dumitru soldat

IV

2

Str.Raul

Colentina

Str.Pascale

Ștefan soldat

168

7

1176

balast, ps, 2 str asfalt

1

126

3

378

balast, beton, 1 str asfalt

126

3

378

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

103

Str.

Teiul Doamnei

11

2

Sos. Colentina

Bd. Lacul Tei

1000

14

14000

balast, beton,

3 str asfalt

2

750

3

2250

balast, beton, 1 str asfalt

750

3

2250

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

104

Str

Tepes Vodă

IV

2

Str.Traian

Str.Matei

Voievod

1364

14

19096

balast, ps, 2 str asfalt

2

1023

3

3069

balast, beton, 1 str asfalt

1023

3

3069

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

105

str

Traian

11

2

Calea Moșilor

Calea

Calarasilor

1215

7

8505

balast, beton,

3 str asfalt

1

911

3

2734

balast, beton, 1 str asfalt

911

3

2734

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

106

Str.

Tunari

II

2

Sos. Ștefan cel Mare

Str.    Mihai

Eminescu

525

11

5775

balast, beton,

3 str asfalt

1

394

3

1181

balast, beton, 1 str asfalt

394

3

1181

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

107

Str.

Turmelor

11

2

Sos. Colentina

Str. Mașina de Paine

120

7

840

balast, beton,

3 str asfalt

1

90

3

270

balast, beton, 1 str asfalt

90

3

270

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

108

Str

Țiglelor

IV

2

Str.Petricani

Limita

proprietate

323

4

1292

balast, ps, 2 str asfalt

1

242

3

727

balast, beton, 1 str asfalt

242

3

727

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

109

Str.

Vacarescu

Barbu

II

2

Sos. Ștefan cel Mare

Sos. Pipera

1900

21

39900

balast, beton,

3 str asfalt

3

1425

3

4275

balast, beton, 1 str asfalt

1425

3

4275

balast. beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

110

Str.

Vatra

Luminoasa

II

2

Sos.    Mihai

Bravu

Bd. Pierre de Coubertin

1200

14

16800

balast, beton.

3 str asfalt

2

900

3

2700

balast, beton. 1 str asfalt

900

3

2700

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

111

Sos.

Vergului

II

2

Sos. Morarilor

So. Pantelimon

1200

14

16800

balast, beton,

3 str asfalt

2

900

3

2700

balast, beton, 1 str asfalt

900

3

2700

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

112

Str

Verona

Arthur, pictor

IV

2

Bd.Magheru

Str. Icoanei

1232

11

13552

balast, ps, 2 str asfalt

1

924

3

2772

balast, beton, 1 str asfalt

924

3

2772

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

113

Str.

Viitorului

111

2

Bld. Alexandru Donici

Sos. Ștefan cel Mare

1900

7

13300

balast, beton,

3 str asfalt

1

1425

3

4275

balast, beton, 1 str asfalt

1425

3

4275

balast, beton, 1 str asfalt

beton

granit

0

0

0

0

0

0

114

Str

Zamfir Ghorghe soldat

IV

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

186

7

1302

balast, ps, 2 str asfalt

1

140

3

419

balast, beton, 1 str asfalt

140

3

419

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

115

Str

Zece Mese

IV

2

Calea Moșilor

Str.Foisorul de Foc

250

7

1750

balast, ps, 2 str asfalt

1

188

3

563

balast, beton, 1 str asfalt

188

3

563

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

116

Str.

Ziduri Moși

II

2

Sos. Colentina

Str.    I.H.

Radulescu

600

7

4200

balast, beton,

3 str asfalt

1

450

3

1350

balast. beton, 1 str asfalt

450

3

1350

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0 . .

-------0

0

0

0

0

117

Str

Xenopol

IV

2

Str.Verona

Arthur.pictor

Str.Polona

232

14

3248

balast, ps, 2 str asfalt

2

174

3

522

balast, beton, 1 str asfalt

174

3

522

balast, beton. 1 str asfalt

beton

beton

, 0 .

0

' ' • 0'.

0

0

0

LEGENDĂ

slru/i preluate prin HCGMB \R n 02 022015 străzi preluate prin HCGMB NR.75 28 04 2011K S,Sd?c^


j C U g


Nr.

crt.

Denumire

Drum/Strada/Bulevard

Tronson de Drum/Strada/Bulevard

.2

Si

V

îS

U

Amplasament (sector administrativ)

Elemente de delimitare (punctele de extremitate)

Elemente de prezentare si descriere    '''

Drum/Strada/Bulevard

Trotuare

Borduri (tip)

MOBILIER URBAN

Latimc (1)

(m)

Suprafața

(mp)

Structura

drum

Nr. de benzi de circulație pc sens

Stanga

Dreapta

Dreapta

Bolarzi

Jardiniere

Coșuri

Banei

Suport biciclete

Gratar pomi

da Ia

pana la

- 1

Lungime (L)

(m)

Lungime (L)

(m)

î

O

s

ce

U

Suprafața trotuar

(ntp)

Structura trotuar

Lungime (L)

(m)

Lățime (1)

(m)

Suprafața trotuar

(mp)

Structura trotuar

Stanga

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Str.

Academiei

II

1 +

3

Str. Doamnei

Str.    Ion

Campineanu

712

14

9968

balast, beton ,

3 str asfalt

2

668

2.5

1669

balast, beton, 1 str asfalt

668

2.5

1669

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

2

Str.

Ivo Andric

IV

3

str    D.

Bolintineanu

str Hristo Botev

140

7

980

balast, ps , 2 str asfalt

1

131

2.5

328

balast, beton, 1 str asfalt

131

2.5

328

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

3

Str.

Baba Novac

II

3

Sos.    Mihai

Bravu

Str. Bucovina

1950

14

27300

balast, beton ,

3 str asfalt

2

1828

2.5

4570

balast, beton, 1 str asfalt

1828

2.5

4570

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

4

Str.

Bacani

IV

3

Str. Lipscani

Str. Blanari

80

14

1120

balast, beton , pavaj

2

75

2.5

188

balast , beton, 1 str asfalt

75

2.5

188

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

5

Str

Basarab

Matei

II

3

Bd.Comeliu

Coposu

Calea

Calarasilor

1392

14

19488

balast, beton ,

3 str asfalt

2

1305

2.5

3263

balast, beton, 1 str asfalt

1305

2.5

3263

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

6

Str.

Băniei

IV

3

Bd.    l.C.

Bratianu

Str.    Cavafii

Vechi

130

4

520

balast, beton , pavaj

1

122

2.5

305

balast , beton, 1 str asfalt

122

2.5

305

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

7

Str.

Biserica

Râsvan

IV

3

str    Cavafii

Vechi

Calea Moșilor

100

7

700

balast, ps , 2 str asfalt

1

94

2.5

234

balast , beton, 1 str asfalt

94

2.5

234

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

8

Str.

Blaga Lucian

II

3

Calea Dudesti

Bd. Unirii

1050

14

14700

balast, beton ,

3 str asfalt

2

984

2.5

2461

balast , beton, 1 str asfalt

984

2.5

2461

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

9

Str.

Bolintineanu

Dimitrie

IV

3

Str. Slanic

Str. Dr. R. Cristian

181

7

1267

balast, ps , 2 str asfalt

1

170

2.5

424

balast, beton, 1 str asfalt

170

2.5

424

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

10

Str.

Blanari

IV

3

Bd.    IC.

Bratianu

Str. Doamnei

200

7

1400

balast, ps , 2 str asfalt

1

188

2.5

469

balast , beton, 1 str asfalt

188

2.5

469

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

11

Str.

Brancusi

Constantin

II

3

Str. Bucovina

Str.    Lucretiu

Patrascanu

1074

14

15036

balast, beton ,

3 str asfalt

2

1007

2.5

2517

balast , beton, 1 str asfalt

1007

2.5

2517

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

12

Str

Brățării

IV

3

Str.Liviu

Rebreanu

Limita

proprietate

1000

7

7000

balast, ps , 2 str asfalt

1

938

2.5

2344

balast , beton, 1 str asfalt

938

2.5

2344

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

13

Bd.

l.C. Bratianu

II

3

Bd.    Regina

Elisabeta

Bd. Comeliu Coposu

1050

28

29400

balast, beton ,

3 str asfalt

4

984

2.5

2461

balast , beton, 1 str asfalt

984

2.5

2461

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

14

Bd.

Burebista

11

3

Pta Alba Iulia

Str. Unitatii -Calea Dudesti

500

14

7000

balast, beton ,

3 str asfalt

2

469

2.5

1172

balast , beton, 1 str asfalt

469

2.5

1172

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

15

Aleea

Barajul

Dunării

III

3

Str.    Liviu

Rebreanu

Barajul Sadului

525

7

3675

balast, beton ,

3 str asfalt

1

492

2.5

1230

balast , beton, 1 str asfalt

492

2.5

1230

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

16

Str.

Botev Hristo

III

3

Pta Rosetti

Bd.    Comeliu

Coposu

600

14

8400

balast, beton ,

3 str asfalt

2

563

2.5

1406

balast , beton, 1 str asfalt

563

2.5

1406

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

17

Str.

Calomfirescu

Radu

IV

3

Calea Moșilor

Str    Stelea

Spătarul

210

6

1260

balast, ps , 2 str asfalt

1

197

2.5

492

balast , beton, 1 str asfalt

197

2.5

492

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

18

Calea

Calarasilor

11

3

Pta    Comeliu

Coposu

Sos.    Mihai

Bravu

2900

14

40600

balast, beton ,

3 str asfalt

2

2719

2,5

6797

balast , beton, 1 str asfalt

2719

2.5

6797

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

19

Str.

Cavafii Vechi

IV

3

Str. Grai Ion Florescu

Str. Lipscani

130

7

910

balast, ps , 2 str asfalt

1

122

2.5

305

balast, beton, 1 str asfalt

122

2.5

305

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

20

Str

Carada

Eugeniu

IV

3

Str.Lipscani

Str.Doamnei

250

14

3500

balast, beton , pavaj

2

234

2.5

586

balast , beton, 1 str asfalt

234

2.5

586

balast, beton,

I str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

21

Str

Campia

Libertății

II

3

Bd.Basarabia

Str.Liviu

Rebreanu

950

21

19950

balast, beton .

3 str asfalt

3

891

2.5

2227

balast , beton, 1 str asfalt

891

2.5

2227

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

22

Str.

Caldarari

IV

3

Splaiul

Independentei

Str. Franceza

81

7

567

balast, beton ,pavaj

1

76

2.5

190

balast , beton, 1 str asfalt

76

2.5

190

balast, beton.

1 str asfalt

beton

beton

. fl-

0

0

0

0

0

23

Intr.

Ceauș Radu

IV

3

str Ceauș Radu

limita    de

proprietate

40

6

240

balast, ps . 2 str asfalt

1

38

2.5

94

balast. beton. 1 str asfalt

38

2.5

94

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

-0-

y

0

0

0

0

0

24

Str.

Cerceluș

IV

3

str Dristorului

str Rodiei

525

7

3675

balast, ps , 2 str asfalt

1

492

2.5

1230

balast , beton, 1 str asfalt

492

2.5

1230

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

<)

0

0

0

25

Intr.

Clucereasa

Maria

IV

3

str Sf Vineri

str Olteni

110

6

660

balast, ps . 2 str asfalt

1

103

2.5

258

balast, beton, 1 str asfalt

103

2.5

258

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0 .

— 0 !

0

Z

0 .

26

Str.

Cluceru

L'dricani

IV

3

str Iuliu Barach

Str Sf Vineri

150

7

1050

balast, ps . 2 str asfalt

1

141

2,5

352

balast . beton. 1 str asfalt

141

2.5

352

balast . beton,

I str asfalt

beton

beton /)

z

z

'■ 0

5-
ccmf:


Ui cu


■A1,


direcția

27

Str.

Cogâlnic

IV

3

str    Caloian

Județul

str Dristorului

305

7

2135

balast, ps , 2 str asfalt

1

286

2.5

715

balast , beton, 1 str asfalt

286

2.5

715

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

//O

(r 0

z IP

\\

asistenta

C Sl ji9ri

28

Str.

Coltei

IV

3

Bd.    IC.

Bratianu

Str.    Hristo

Botev

350

11

3675

balast, ps , 2 str asfalt

1

328

2.5

820

balast , beton, 1

str asfalt

328

2.5

820

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

(o

0

o'

. °

,y.

29

Str.

Constantinesc u Mitriță. prof

IV

3

str V Lucaciu

Calea

Calarasilor

200

6

1200

balast, ps , 2 str asfalt

1

188

2.5

469

balast , beton, 1 str asfalt

188

2.5

469

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

30

Bd.

Coposu

Corneliu

11

3

Bd.    IC.

Bratianu

Pta    Comeliu

Coposu

500

21

10500

balast, ps , 2 str asfalt

1

469

2.5

1172

balast , beton, 1 str asfalt

469

2.5

1172

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

31

Pta

Coposu

Comeliu

11

3

150

40

6000

balast, beton ,

3 str asfalt

3

120

3

360

balast , beton, 1 str asfalt

120

3

360

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

32

Str

Covaci

IV

3

Str.Selari

Str.Sepcari

210

14

2940

balast, beton ,pavaj

2

197

2.5

492

balast , beton, 1 str asfalt

197

2.5

492

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

33

Str.

Culmea

Veche

IV

3

str Negustori

Str Zborului

165

7

1155

balast, ps , 2 str asfalt

1

155

2.5

387

balast , beton, 1 str asfalt

155

2.5

387

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

34

Bd.

Decebal

II

3

Pta Alba Iulia

Sos.    Mihai

Bravu

1050

21

22050

balast, beton ,

3 str asfalt

3

984

2.5

2461

balast , beton, 1 str asfalt

984

2.5

2461

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

35

Str.

Delea Noua

II

3

Calea

Calarasilor

Bd. Decebal

400

7

2800

balast, beton ,

3 str asfalt

1

375

2.5

938

balast, beton, 1 str asfalt

375

2.5

938

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

36

Str.

Doamnei

11

3

Calea Victoriei

Bd.    I.C.

Bratianu

410

14

5740

balast, beton ,

3 str asfalt

2

384

2.5

961

balast , beton, 1 str asfalt

384

2.5

961

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

37

Str.

Dristorului

II

3

Bd. Decebal

Bd.    Camil

Ressu

500

14

7000

balast, beton ,

3 str asfalt

2

469

2.5

1172

balast , beton, 1

str asfalt

469

2.5

1172

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

38

Sos.

Dudesti

Pantelimon

II

3

Bd. Basarabia

Sos.    Gării

Gatelu

905

14

12670

balast, beton ,

3 str asfalt

2

848

2.5

2121

balast , beton, 1 str asfalt

848

2.5

2121

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

39

Calea

Dudesti

II

3

Calea Vitan

Sos.    Mihai

Bravu

1100

7

7700

balast, beton ,

3 str asfalt

1

1031

2.5

2578

balast , beton, 1 str asfalt

1031

2.5

2578

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

40

Str.

Drum intre Tarlale

II

3

Sos.    Gării

Catelu

Bd.    Theodor

Pallady

2200

7

15400

balast, beton ,

3 str asfalt

1

2063

2.5

5156

balast , beton, 1 str asfalt

2063

2.5

5156

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

41

Bd.

Encrgeticicnil

or

11

3

Calea Vitan

Str. Releului

1000

7

7000

balast, beton ,

3 str asfalt

1

938

2.5

2344

balast, beton, 1 str asfalt

938

2.5

2344

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

42

Str.

Fetițelor

IV

3

str V Lucaciu

Calea Moșilor

215

7

1505

balast, ps , 2 str asfalt

I

202

2.5

504

balast , beton, 1 str asfalt

202

2.5

504

balast, beton,

1 str asfalt

granit

granit

0

0

0

0

0

0

43

Str.

Filibiliu Ion

IV

3

str Romulus

st A Pann

162

7

1134

balast, ps , 2 str asfalt

1

152

2.5

380

balast, beton, 1 str asfalt

152

2.5

380

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

44

Str.

Filliti Ion

IV

3

Calea Victoriei

Str.    Pictor

Tonitza

116

7

812

balast, ps , 2 str asfalt

1

109

2.5

272

balast , beton, 1 str asfalt

109

2.5

272

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

45

Str.

Fizicienilor

II

3

Bd.    Camil

Ressu

Bd.

Energeticienilor

1150

14

16100

balast, ps , 2 str asfalt

2

1078

2.5

2695

balast , beton, 1 str asfalt

1078

2.5

2695

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

46

Str.

Franceza

IV

3

Bd.    I.    C.

Bratianu

Calea Victoriei

522

14

7308

balast, beton ,pavaj

2

489

2.5

1223

balast , beton, 1 str asfalt

489

2.5

1223

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

47

Str.

Gabroveni

IV

3

Str. Șelari

Splaiul

Independentei

220

7

1540

balast, beton .pavaj

1

206

2.5

516

balast , beton, 1 str asfalt

206

2.5

516

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

48

Sos.

Gara Catclu

II

3

Sos. Pantelimon

Sos. Industriilor

3000

14

42000

balast, beton ,

3 str asfalt

2

2813

2.5

7031

balast , beton, 1 str asfalt

2813

2.5

7031

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

49

Str.

Ghica Ion

IV

3

Str. Lipscani

Bd.    I.C.

Bratianu

244

7

1708

balast, beton ,pavaj

1

229

2.5

572

balast , beton. 1 str asfalt

229

2.5

572

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

372

0

0

0

0

0

50

Str.

Goga

Octavian

11

3

Splai Unirii

Calea Vitan

1100

14

15400

balast, beton ,

3 str asfalt

2

1031

2.5

2578

balast , beton, 1

str asfalt

1031

2.5

2578

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

51

Bd.

Grigorescu

Nicolae

II

3

Bd.Basarabia

Splaiul Unirii

5200

21

109200

balast, beton ,

3 str asfalt

3

4875

2.5

12188

balast , beton, 1 str asfalt

4875

2.5

12188

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

52

Str.

Halelor

11

3

Splaiul

Independentei

Bd.    I.C.

Bratianu

360

21

7560

balast, beton ,

3 str asfalt

3

338

2.5

844

balast , beton, 1 str asfalt

338

2.5

844

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

53

Str.

Hanul cu Tei

IV

3

Str. Lipscani

Str. Blanari

286

7

2002

balast, beton ,pavaj

1

268

2.5

670

balast , beton, 1 str asfalt

268

2.5

670

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

54

Str.

Hârșova

IV

3

str    Caloian

Județul

str Dristorului

525

7

3675

balast, ps , 2 str asfalt

1

492

2.5

1230

balast , beton, 1

str asfalt

492

2.5

1230

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

55

Str.

Industriilor

11

3

Sos.    Dudesti

Pantelimon

Halta Cemica

2700

14

37800

balast, beton ,

3 str asfalt

2

2531

2.5

6328

balast , beton. 1 str asfalt

2531

2.5

6328

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

56

Str.

losifesti

IV

3

Str.    Drumul

intre Tarlale

Str.    Drumul

intre Tarlale

300

7

2100

balast, ps , 2 str asfalt

1

281

2.5

703

balast , beton, 1 str asfalt

281

2.5

703

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

57

Str.

Labirint

IV

3

str M Basarab

limita    de

proprietate

580

7

4060

balast, ps , 2 str asfalt

1

544

2.5

1359

balast , beton, 1

str asfalt

544

2.5

1359

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

58

Str.

I.evănțica

IV

3

str Rodiei

Sos M Bravu

530

7

3710

balast, ps , 2 str asfalt

1

497

2.5

1242

balast , beton. 1

str asfalt

497

2.5

1242

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

.0

... -~6.

0

0

0

0

59

Str.

Lipscani

IV

3+

5

Str.    CavatI

Vechi

Bd. Str. Elie Radu

150

14 '

2100

balast, beton

, pavaj

2

141

2.5

352

balast , beton, 1

str asfalt

141

2.5

352

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

■ 6

0

0

0

0

0

60

Str.

Lucaciu

Vasile

IV

3

str M Basarab

str Trifoi

1250

7

8750

balast, ps . 2 str asfalt

1

1172

2.5

2930

balast , beton, 1

str asfalt

1172

2.5

2930

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

\ 0

0

0

. . . .0

61

Str.

Mavrogheni

-

3

Bd.    l.C.

Bratianu

Str.

Sarmizeaetuza

131

7

917

pamant

1

123

2.5

307

balast , beton, I

str asfalt

123

2.5

307

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

; o

0

-

R

!i 0

7

/(>

■ ■/'---—

0

62

Str.

Medeleni

IV

3

str V Lucaciu

Calea

Calarasilor

250

7

1750

balast, ps , 2 str asfalt

1

234

2.5

586

balast , beton, 1 str asfalt

234

2.5

586

balast , beton.

1 str asfalt

beton

beton

7”

TEHNICA

63


Bd.


Mircea Vodă


64


Str.


Moga

Alexandru,

slt.


II

IV


Pta Comeliu Coposu


str V Lucaciu


65


Str.


Nerva Traian


Splaiul Unirii


66


Bd.


Pallady

Theodor

pictor


Bd. Nicolae Grigorescu


67


Str.


Parfumului


IV


str M Basarab


68


Str.


Patrascanu

Lucretiu


Str. Constantin Brancusi


69


Str.


Popa Nan


IV


Bd. Carol I


70


Str.


Postăvarului


Bd. Nicolae Grigorescu


71


Str.


Poștei


IV


Str.

Stavropoleus


72


Bd.


Ramnicu

Sarat


Bd.

Ressu


Camil


73


Bd.


Ramnicu

Valcea


Bd.

Ressu


Camil


74


Str.


Rebreanu

Liviu


Bd.

Ressu


Camil


75


Str.


Remus


IV


str V Lucaciu


76


Bd.


Ressu Camil pictor


Sos. Mihai Bravu


77


Str.


Robescu F. Constantin


IV


str    R

Calomfirescu


78


Str.


Romulus


IV


Calea

Calarasilor


79


Str.


Șelari


IV


Str. Lipscani


80


Str.


Sepcari


IV


Str. Franceza


81


Str.


Sf. Dumitru


IV


Str. Poștei


82


Str.


Sf. Vineri


Bd.

Bratianu


IC.


83


Pta


Sf. Gheorghe


84


Str.


Slanic


IV


Str. Coltei


85


Str.


Sntardan


IV


Str. Șelari


86


Str.


Stavropoleos


IV


Calea Victoriei


87


Str.


Selimbăr


IV


str Coltei


88


Str.


Tonitza pictor


IV


Splaiul

Independentei


89


Str.


Traian


2+

3


Calea Moșilor


90


Pta


Traian


91


Splaiu


Unirii


3+

4


Pta Unirii


92


Bd.


Unirii


3+

4


Bd. Libertății


93


Pta


Unirii


94


Calea


Vitan


Calea Dudesti


95


Str.


Zarafi


IV


Str. Gabroveni


96


Str.


Zborului


IV


str Mantulcasa


97


Str.


Vulturilor


IV


Str Romulus


Splaiul Unirii


Str Labirint


Bd. Unirii


Limita

administrativa


str A Pann


Bd. Basarabia


Str.Th.Sperantia


Bd.    1

Decembrie

1918


Str. Franceza


Calea Vitan


Bd. Râmnicul Sarat


Str.Bratarii


Calea

Calarasilor


Bd. Nicolae Grigorescu


Calea

Calarasilor


str Parfumului


Splaiul

Independentei


Bd.    IC.

Bratianu


Str. Smardan


Bd. Mircea Vodă


Bd. Carol I


Str.Doamnei


Str. Smardan


str Băniei


Str. Sf. Dumitru


Bd. Unirii


Lim.Adm.


Pta Alba Iulia


Splaiul Unirii


Str. Lipscani


str

Stefanescu


Th


Str. Ion Pilat


1600


85


1200


3700


430


800


900


137


1200


800

200


2700


225


2200


380


650


278

270


137


675


88


325


378


208


90


228


800


50


5025


2000


1500


3000


58


251


390


14


14


21


12


14

14


14


14


14


21


21


14


14

14


7

14


14


14


21


21


40


14


22400


595


16800


77700


5160


11200


12600


959


16800


11200


2800


56700


1575


46200


2280


4550


3892


1890


959


9450


1232


2275


5292


1456


630


1596


11200


700


105525


42000


60000


42000


406


1757


2730


balast, beton 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, ps , 2

str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, ps , 2

str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, beton .pavaj


balast, beton .pavaj


balast, beton ,

3 str asfalt


balast, beton . 3 str asfalt


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, beton

.pavaj


balast, ps , 2 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, beton . 3 str asfalt


balast, beton , 3 str asfalt


balast, beton . 3 str asfalt


balast, beton 3 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, ps , 2

asfalt


str


balast, ps . 2 str asfalt


1500


80


1125


3469


403


750


844


128


1125


750


188


2531


211


2063


356


609


261


253


128


633


66


305


354


195


84


214


750


38


4711


1875


1125


2813


54


235


366


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5

2.5

2.5

2.5


2.5


3

2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


3

2.5


2.5


3750


199


2813


8672


1008


1875


2109


321


2813


1875


469


6328


527


5156


891


1523


652


633


321


1582


198


762


886


488


211


534


1875


113


11777


4688


3375


7031


136


588


914


balast , beton. 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast . beton. 1

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt _


balast , beton, I str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt _


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton. I

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1

str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton. 1

str asfalt


1500


80

1125


3469


403


750


844


128


1125


750


188


2531


211


2063


356


609


261


253


128


633


66


305


354


195


84


214


750


38


4711


1875


1125


2813


54


235


366


2.5


2.5


2.5


2.5

2.5


2.5


2.5


2.5

2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5

2.5


2.5

2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5

2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


3750


199


2813


8672


1008


1875


2109


321


2813


1875


469


6328


527


5156


891


1523


652


633

321


1582


198


762


886


488


211


534


1875


113


11777


4688


3375


7031


136


914


balast . beton, 1 strasfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton,

1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton,

1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton,

1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, I str asfalt


balast, beton,

I str asfalt


balast . beton, 1 str asfalt


balast , beton. 1 str asfalt


balast , beton,

I str asfalt


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


betoncupjg-


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton,


820


"'24


56


21


15


’TF98

Bd.

1 Decembrie 1918

11

3

Bd.    Theodor

Pallady

Bd. Basarabia

3500

21

73500

balast, beton ,

3 str asfalt

3

3281

2.5

8203

balast . beton. 1 str asfalt

3281

2.5

8203

balast , beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

99

Pta

21 Decembrie 1989

11

3

(fosta    Pta

Universității)

466

30

14000

balast, beton ,

3 str asfalt

4

350.

4

1398

balast , beton, 1 ștr asfalt

350

4

1398

balast, beton, pavaj '

beton

beton

12

8

8

0

2

0

LEGENDĂ

străzi preluate prin HCGMB NR.6/02.02.2015 străzi preluate prin HCGMB NR.75/28.04.2011


j C "'"'.

x - //

: //*

28

Calea

Serban Vodă

II

4

Str.Bibescu

SoS;Oltenitei

1380

14

19320

balast, beton ,

2

1104

2.5

2760

balast , beton.

1104

2.5

2760

balast, beton.

1 str asfalt

beton

b

itOfl,

0

0

0

i.

.A 5^ j.    a

Vodă

3 str asfalt

1 str asfalt

-)

v    r

29

Pta

Sudului

II

4

sos Olteniței

calea văcărești

160

50

8000

balast, beton ,

3 str asfalt

3

128

2.5

320

balast , beton,

1 str asfalt

128

2.5

320

balast , beton,

1 str asfalt

granit

granit

0

0

0

0

30

Str.

Sura Mare

111

4

Sos. Olteniței

Sos. Giurgiului

150

14

2100

balast, beton ,

3 str asfalt

2

120

2

240

balast , beton,

1 str asfalt

120

2

240

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

31

Str.

Tismana

III

4

Bd.    Regina

Maria

Str.    George

Georgescu

272

7

1904

balast, beton ,

3 str asfalt

1

217.6

2

435.2

balast , beton,

1 str asfalt

217.6

2

435.2

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

32

Calea

Văcărești

II

4

Bd.Gh.Sincai

Sos.Oltenitei

2705

14

37870

balast, beton ,

3 str asfalt

2

2164

2.5

5410

balast , beton,

1 str asfalt

2)64

2.5

5410

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

33

Sos.

Vitan

Barzesti

11

4

Splaiul Unirii

Sos. Olteniței

1965

14

27510

balast, beton ,

3 str asfalt

2

1572

2

3144

balast , beton,

1 str asfalt

1572

2

3144

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

34

Str.

11 Iunie

III

4

Str.    George

Georgescu

Pta Parcul Carol

1

700

7

4900

balast, ps , 2 str asfalt

1

560

2

1120

balast , beton,

1 str asfalt

560

2

1120

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

Ar.

crt.


CI 3

.1: ea £ » 3

= £ 4* ir a x


O.

E

<


10


12


13


14


15


Intr.


Str


Sos.


Str


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Str.


Pta


Abnegației


Adrian


Alexandriei


Aliman


Amaradiei


Amureului


Anul 1821


Angliei

Alexandru


Antiaeriana


Aramesti


Arbanasi


Arefu


Aron Pumnul


Armistițiului


Arsenalului


IV


IV


IV


IV


III


IV


111


IV


IV


IV


IV


IV


Elemente de delimitare (punctele de extremitate)


de la


pana la


si -

3

3


Prelungirea

Ghencea


Str.Sabinelor


Calea Rahovei


Sos.Alexandriei


Str. Gilortului


Calea Rahovei


Bd. Tudor Vladiinirescu


Sos. Giurgiului


Bd. Ghencea


Str. Spătarul Preda


Str. Aramesti


Drumul

Cooperativei


Sos. Giurgiului


Calea Ferentari


( fosta Puișor)


limita

administrativa


Str.Gheorgieni


Limita

administrative


Limita

proprietate


limita

administrativa


Sos. Salaj


Calea Rahovei


Str. Zețarilor


Sos.

Alexandriei


Str. Nasaud


Str. Aramesti


Str. Dantelei


limita

administrativa


str Sal viei


Calea    13

Septembrie


128


259


6000

506


96


1000


246


400


2000


263


189


659


1180


439


375


ELEMENTE ALE REȚELEI STRADALE - SECTOR 5

Elemente de prezentare si descriere


Drum/Strada/Bulcvard


TrotuareStanga


14


14


40


3.

3

tz>


10


Z .1=


E

'Sc


o.

E


Structura

trotuar


a.

3

CZ3


11


13


896


1813


84000


3542


672


7000


1722


2800


28000


789


1323


4613


8260


3073


15000


balast .

sparta

asfalt


piatra 2 str


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast, beton , 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast, beton . 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast, beton , 2 str asfalt


balast, beton , 2 str asfalt


balast , piatra

sparta , 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast . piatra sparta . 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast , piatra sparta , 2 str asfalt


balast, beton . 2 str asfalt


102.4


14

204.8


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


207.2


4800


414.4

14400


404.8


809.6


76.8


153.6


800


2.5


2000


196.8


393.6


320


2.5


800


1600


210.4


151.2


527.2


944


351.2


300


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton,

1 str asfalt


102.4


204.8


balast , beton, 1 str asfalt


beton


beton


207.2


4800

404.8


76.8


800

196.8

320


414.4


14400


809.6


153.6


1600


393.6


640


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast , beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton,

1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast , beton. 1 str asfalt


beton


beton


beton


beton


beton


beton

beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


beton


2.5

2


4000


420.8


302.4


1054