Hotărârea nr. 104/2018

HOTARAREnr. 104 din 2018-02-22 PRIVIND APROBABAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA AFLATE IN PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI INTRETINERE A RETELEI STRADALE, LUCRARILOR DE ARTA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
Consiliul General al MunicipiuluiBucurești

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 22627/28,12.2017 și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3032/28.12.2017;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 17/21.02.2018 și


raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 101/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:-

-    art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale pentru Reglementarea Serviciilor Pu )lice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat ce interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și pct. 19 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini ai serviciul public de administrare a domeniului public și privat privind activitățile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, prevăzut în anexa nr. 2,, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

An.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.    . _ -

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Z A/larian^Prlando Culea


SECRETAR GENERAL PIPIULUI BUCUREȘTI, Zamfir
Pag 2
B-dul Regina ESsabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, Român a

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.io

Anexa 1I

I


teexM /KQM&

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor

I

Publice

(AMRSP)Acest studiu a fost elaborat de un colectiv de expeiți, constituit în Grupul de Lucru


AMRSP, format din:

Prof. univ. dr. Ioan RADU - Coordonator Conf. univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU Dr. Speranța STOMFF

Lect. univ. dr. Sorin BURLACU Dr. Tudor STOMFF

'    , , ■ Ing. expert Iulia RUGINĂ

Ec. drd. Mihai DEMETER

CONFORM CU ORIGINALULSTUDIUDE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUII

I

I

I*

I

I

I

I

.    .....Tc    1 ‘i.    1 • " '    " -•w-« vJ<«-'    *i'    %«.    „<

J" \ r, -    *    ,*    .si J

*    n    " t “** «•£»( s


} a l » pp hm    u u * i *    &


gea,harea.p„ sa tribțn s» se fi» Vcm*# ^JMame^r, cor'eae l


f^ontttțiiie de realizare a profițulnifrebuii sifie riflectate'prti'crîteriUe de performanți global» (economice, sociale ți'de mediu)'stabilite de AGA ți prin indicatorii di Pfrformanț» care vor fi asumați de Consiliul de MniOs^țț^ companiei ți de echipi managerial», prin contractul de mandat al directorOlifi genera/1*


Abrevieri

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CMSPPB

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

cs

Caiet de sarcini

DA

Documentație de atribuire

UE

Uniunea Europeană

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

HG

Hotărâre de Guvern

MT

Ministerul Transporturilor

OG

Ordonanță a Guvernului

OMT

Ordinul ministrului transporturilor

OUG

Ordonanță de Urgentă a Guvernului

PMB

Primăria Municipiului București

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

DNCB

Drumul național centura București

IC

Inel Central

IM

Inel Median

IP

Inel Principal

POIM

Program Operațional Infrastructură Mare

DN

Drum National

. ’VA

Cuprins

1.    Obiectul studiului.......................................................................................................................................5

2.    Starea actuală a serviciului.........................................................................................................................7

2.1    Prezentarea infrastructurii ce urmează a fi dată în administrare și exploatare.....................................13

2.2    Descrierea activităților pentru care se face    delegarea de    gestiune............................ 19

3.    Motivele de ordin economic, financiar, social și    de    mediu,    care justifică realizarea serviciului..............21

3.1    Motive de ordin economico-financiar....................................................................................................21

3.2    Motive de ordin social........................................................................... 22

3.3    Motive de mediu....................................................................................................................................23

4.    Redevența......................................................................................~........................................................28

5.    Cadrul legislativ aplicabil serviciului.........................................................................................................29

6.    Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat..................41

7.    Durata estimată a contractului.................................................................................................................51

8.    Riscuri.......................................................................................................................................................51


/£• <->11/

IE    eĂ

1    r#?


1. Obiectul studiului

05! ORIGINALUL

/    'i-Ă/

♦ i *

Prezentul studiu de oportunitate este realizat, în conformitate cu HCGMB 188/r8.05.2017, în vederea alegerii variantei optime de gestiune pentru serviciul public de administrare al domeniului public și privat conform grupei de activități ce vizează „construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane;”conform art 3, alin 1, lit. a din OG 71/2002. Astfel, în conformitate cu art 5. din OG 71/2002 principalele activitățile care vor fi prestate în cadrul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București simt următoarele:

•    executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

•    verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

•    creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a străzilor și a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

•    organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurării traficului în condiții de siguranța pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor;

•    evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

Totodată, în cadrul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București vor fi prestate activități de întreținere a lucrărilor de artă și a mobilierului urban, aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București, care sunt prevăzute în cadrul OG 71/2002 la art. 3 lit. i) după cum urmează: „amenajarea, organizarea și exploatarea (...) mobilierului urban și ambiental".


Modalitatea de gestiune a activităților din cadrul seryiciylu privind organizarea și funcționarea serviciilor publice /de; administrare

de interes local va fi stabilită pe baza analizei situației actuale a elementelor de infrastructură ce vor fi gestionate în cadrul serviciului public de construire, modernizare, reparare șfîntreținere a rețelei

stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București și a modului de administrare și exploatare a acestora în prezent, cât și pe baza legislației aplicabile în domeniu.

Prezentul studiu se referă exclusiv la infrastructura rutieră și lucrările de artă din domeniul public și privat care cad sub incidența Primăriei Generale din municipiul București și care sunt gestionate în pezent de Administrația Străzilor.

în cadrul prezentului studiu, asa cum au fost definite în hotlrile Consiliului General al municipiului București1 și în cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București, lucrările de artă se referă la poduri, pasaje, podețe, pasaje subterane, pasarele, ziduri de sprijin etc.


2. Starea actuală a serviciului

Structura Municipiului București, în funcție de suprafață și locuitori, este următoarea:

Sector 1

70,7 km2

206.329 locuitori

Sector 2

30,7 km2

352.386 locuite

ri

CONFORM CU ORIGINALUL

Sector 3

34,6 km2

405.113 Iocuito

i

Sector 4

32,3 km2

299.044 Iocuito

ri

,F %;X

Sector 5

29,9 km2

288.338 locuitori    /L/v

Sector 6

40,2 km2

361.305 locuitori    C

'il 73    ' -Ă 'r

B. XX. xi

Sectoarele sunt unități administrative mai mari chiar decât orașele de rang 2 din RomâniaLpeea ce ' implică probleme maj ore în administrarea lor.

Municipiul București este principalul nod feroviar, de aici plecând nouă magistrale feroviare și o cale ferată de centură de 74 km. Din dreptul Bisericii Sf. Gheorghe, în apropiere de Piața Unirii, începe măsurarea distanțelor pe principalele drumuri naționale cu trafic internațional și pe autostrăzi. în Municipiul București se află mai multe autogări pentru transportul de călători.

Municipiul București, cel mai populat oraș din România și cel mai important centru industrial, comercial, universitar, cultural, constituie o atracție pentru un puternic flux migrator dinspre localitățile României. Populația de 1.883.425 de locuitori în 2011, face ca Bucureștiul să fie al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană.

Prin funcțiile sale complexe politico-administrative, financiare, comerciale, industriale, culturale, turistice, Municipiul București constituie un pol de convergență majoră în cadrul sistemului urban național. Municipiul București, comparativ cu următorul municipiu ca număr de locuitori și dezvoltare economică și socială, municipiul Cluj-Napoca, este de circa 6 ori mai mare.

Una din marile probleme ale municipiului București, asemeni marilor capitale europene, este traficul din ce în ce mai congestionat ca urmare a evoluției puternice a numărului de mașini.

După anul 1990, numărul vehiculelor din București a fost într-o continuă creștere, modalitatea de gestiune a traficului devenind o adevărată provocare pentru administrația locală, în condițiile în care, majoritatea orașelor istorice, precum Bucureștiul, ^d^st^in^dmg^ pentru transporturi mici dimensiuni, atunci când acestea au fost construite/


O evidență a evoluției parcului auto în România și în București este realizată de Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor din cadțul"Mteiîsterului Aîacenlor In eme și este prezentată în tabelul 1.

Tabel 1 Evoluția numărului de autovehicule din București șfdfn România.

2012

2013

2014 _

2015<f

Parcul auto București ' ,

„ ■' ’ f r

„1.118.125

,1,125,59b

fi. 152.7,96

r 1,193 J75

’1 253 691^

Autovehicule    noi    îi»

București

7.466

27.205

40.979

59.916

Parculauto; Romania.

• •> ■ ■ •

5.7J0 773

■'s.h

5 985:085

6 270 615

6600.325

WîSai'i'Ma i

7 010 601

> *■ ' ’■*’

Autovehicule    noi    în

România

274.312

285.530

329.710

410.283

Sursă: Prelucrare date statistice preluate de la DRPCIVDupă cum se poate observa în tabelul 1, pe tot orizontul de timp analizat numărul de autovehicule a crescut în mod continuu, având ca efect direct creșterea gradului de congestionare a traficului în municipiul București și implicit degradarea mai accentuată și frecventă a rețelei stradale ca urmare a intensității traficului. Totodată, în figura 1, se poate observa că evoluția numărului de autovehicule în municipiul București este mai accentuată decât la nivel național, impunându-se astfel o atenție deosebită din partea municipalității asupra implicațiilor acestei evoluții.


Sursă: Prelucrare date statistice preluate de la DRPCIV

Conform statisticilor elaborate de DRPCIV2, parcul auto național din România s-a majorat în anul 2016 cu 6,21% față de anul anterior, depășind astăzi 7 milioane de mașini la nivel național, 1,25 de milioane fiind înmatriculate în București. La acest număr se adaugă și autovehiculele care sunt înmatriculate în Ilfov, dar-care tranzitează zilnic municipiul București.

-Evoluția puternică din ultimul an a numărului de mașini second - hand înmatriculate în România este explicată și de eliminarea taxei de medium conform legii nr. 1/2017 care abrogă OUG 9/2013. Eliminarea taxei a permis ca autovehiculele aduse din străinătate și care nu au plătit timbrul de mediu să poată fi înmatriculate fără taxe suplimentare, indiferent de motorizare sau vechime a autovehiculului, ducând astfel la o creștere rapidă a numărului de autovehicule și implicit la creșterea gradului de congestie a traficului.

Astfel, în vederea asigurării unui control asupra efectului de supraaglomerare cu autovehicule a municipiului București, managementul traficul și gestiunea eficientă a rețelei stradale joacă un rol de maximă importanță.

Din punct de vedere al rețelei stradale, municipiul București are un sistem de inele rutiere, menite să asigure traversarea mai facilă a orașului și ameliorarea nivelului de congestie dar acestea sunt discontinue, prezentând inconsistențe privind nivelele de dotări aferente, având un efect limitat în devierea traficului de tranzit de pe arterele rutiere.

Inelul medial din municipiul București este construit pe secțiuni, conform „Planului de mobilitate Urbană București - Ilfov 2016 -2030” acesta fiind finalizat doar în proporție de 50%.

în figura 2 se poate observa traseul inelului rutier median în municipiul București.


Statistici elaborate de DRPCIV, accesibile pe site-ul: http://www.drpcivtroYinfo-Dortaj/dikplav3jatistics.djZFigura 2. Inelul rutier median din municipiul București

Sursă: Planul de mobilitate Urbană Durabilă 2016 -2030, regiunea București - Ilfov

Conform PMUD 2016 - 2030 datorită distribuției radiale a principalelor drumuri de mare capacitate care intră în București, au fost dezvoltate sau propuse o serie de inele rutiere cu scopul de a diminua/devia traficul de tranzit din centrul orașului sau zonele dens construite.

•    Inelul central (IC) are un diametru aproximativ de 3,5 km, si atunci când va fi complet se dorește să asigure cel puțin două benzi de circulație pe sens, în multe cazuri utilizând străzi paralele cu sens unic, cu intersecții la nivel, majoritatea semaforizate.

•    Inelul principal (IP), având diametrul de aproximativ 6 km, este cel mai intens utilizat inel rutier din București. Deși are între 2 sau 3 benzi pe sens și treceri denivelate în unele puncte majore, IP este foarte congestionat la orele de vârf.

•    Inelul median (IM) are un diametru de aproximativ 10,5 km; cu toate acestea doar jumătate este construit. Primăria Municipiului București are in prezent un PUZ aprobat pentru segmentul de nord al inelului, considerându-1 pe acesta prioritar segmentului de sud-vest. A


•    Drumul național centura București (DNCB) cu un diametru de aproximativ 22,5 km este în faza de extindere la 2 benzi pe sens. Segmentul inclus în POIM cuprinde secțiunea de sud a

drumului, începând de la intersecția cu DN2, până la intersecția cu DN7.

•    Autostrada de centura are un diametru aproximativ de 30 km. Nevoia pentru aceasta a derivat din extinderea orașului către periferii, împiedicând astfel viteze și capacități ridicate

' pe centura existentă.

Aceste proiecte, cât și stadiul de realizare al acestora este prezentat în tabelul 2.

Tabel 2 Ineîele rutiere propuse în PMUD 2016 - 2020 și stadiul de realizare al acestora


Sursă: Planul de mobilitate Urbană Durabilă 2016 -2030, regiunea București - Ilfov Pentru o prezentare grafică, amplasarea pe hartă a inelelor rutiere este prezentată în figura 3.STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI

I    PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI

STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTĂ AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL


Sursă: Planul de mobilitate Urbană Durabilă 2016 -2030, regiunea București - Ilfov

I

I
2.1 Prezentarea infrastructurii ce urmează a fi dată în administrare și exploatare-

Conform datelor de la Primăria Generală a municipiului București rețeaua stradală a municipiului București cuprinde 5.340 de străzi cu o lungime totală de 1.820,8 km și cu o suprafață totală de 19.500 de metrii pătrați.

Administrarea acestor străzi cade în sarcina a doi mari actori:

•    Primăria municipiului București prin Administrația Străzilor.

•    Primăriile de sector prin Administrația Domeniului Public aferentă fiecărui sector.

Din totalul de 5.340 străzi din municipiul București, 258 de străzi sunt vitale pentru asigurarea desfășurării activităților economico-sociale ale municipiului, deoarece acestea asigură prelungiri ale drumurilor naționale ce penetrează capitala și fac parte din inelele principale de circulație sau penetrează marile ansambluri de locuințe.

Conform datelor obținute de la Primăria municipiului București din totalul de străzi a rețelei stradale, un număr de 1.932 sunt străzi cu îmbrăcăminte definitivă (1.532 străzi cu asfalt și beton de ciment și 400 străzi cu pavaj din piatră fasonată). Acestea reprezintă circa 57% din totalul străzilor. Restul sunt străzi cu pavaj din bolovani, pietruite sau neasfaltate. Starea rețelei stradale este prezentată în tabelul 3.


Tabel 3. Principalele date statistice privind rețeaua stradală din municipiul București

Nr.

crt

Tip    îmbrăcăminte

existent

Nr.

străzi

Lungime străzi (km)

Suprafața (mii mp)

Suprafața

(%)

l^,fe

Asfalt și beton

8M886

?0Ș9,9^.Vw, ,

2

Pavaj piatră fasonată

401

193,1

2008,9

10,3

30?

,’Pkvaj?din1bolovani^f-^;,C,

iSOi:

4

Pietruite

947

433,1

2143,7

11

5?®

< 165^6/'

140r,6J.

TOTAL

5340

1820,8

19499,9

100

Sursă: Date preluate de pe site-ul Primăriei municipiului București1

Prezentul studiu se referă exclusiv la străzile, podurile, pasajele și lucrările de artă care sunt

km, care reprezintă 21,04 % din totalul străzilor din municipiul București. Lista străzilor administrate de Primăria Municipiului București prin Administrația Străzilor se regăsește în anexa

1.

Conform literaturii de specialitate, prin lucrări de artă se înțeleg podurile și podețele care asigură continuitatea părții carosabile a drumului forestier în cazul traversării cursurilor de apă, viroagelor, văilor adânci sau a canalelor, precum și a unor denivelări mari de teren.

La nivelul municipiului București pasajele șLpodurile încadrate ca lucrări de artă sunt prezentate în tabelul 4, repectiv tabelul 5.

Tabelul 4. Lista pasajelor din municipiul București încadrate ca lucrări de artă4.

Tabel 5. Lista podurilor din municipiul București încadrate ca lucrări de artă.

Nr.    DENUMIRE PASAJ    ARTERĂ DE CIRCULAȚIE    SECTOR

crt

1 fp }

BdUSBfiiajhâP.    * 4

ComunfliiîB)ti^^^^8^BiBSSC

2

Pod Insula

Lacul Morii

6

Pod Roșu    'r, 1

Bd-.Uverturi? \    - /!> *    .

<4- /7

Pod Ciurel

-O5-Vinuiii——

6

zentate nu sunt rezultatul inventarierii bunurilor și aZpătHmdnJuJirtceVin momentul delegării gestiunii serviciului, acestea pot suferii rnodificărifCONFORM CU ORIGINALUL
Nr. crt

DENUMIRE PASAJ

ARTERĂ DE CIRCULAȚIE

SECTOR

"LâSSSS

Igâjuijyic^bri^^^^^

2

Pasajul Lujerului

Sos.Virtutii

3

3 V -

'■3£y:.

4

Pasajul Unirii

B-dul LC.Brătianu

3

Centuri'- ;

6

Pasajul Băneasa

Bd.Aerogării

1

7 P

' Pasajul-Jiului^ ■’ i>;.. v l..

8

Pasajul Bucur - Obor

Șos. Ștefan cel Mare

2

2.p'. ■ -V

10

Pasajul Muncii

șos.Mihai Bravu

2+3

aiW^W

12

Pasajul Constantin David

Centură

centura

ana®

14

Pasajul Jilava

Centură

centura

15<<

Pasajul Măgureley. >

ȘbS;București-LMăgurele-.Jî'.!p I

centura-' ,*■ /

16

Pasajul Dragomirești

Centură

centura

îxpun

Pasarela Politehnică'-’> M fk

IiISSifillISB®!

Sursă: Date preluate de pe site-ul Primăriei municipiului București <http://www4.pmb.ro/wwwt/avize/arta.php)

MMMM

6

Pod Eroilor

Bd. Eroilor

5

Piața Operei0WfeW'

5 !    > ' ;    • '

8

Pod Izvor

Bd. Schitu Măgureanu

5

3M. - a: ■’

10

Planșeu Piața Unirii

Piața Unirii

3+4

îwft

l’od'Mărășești.Ș;;'^ •

®d.Mărâșeștr;2    V .x ’    ; -

i|88SWWSB!BHBMBB|

12

Pod Timpuri Noi

Str.Nerva Traian

3+4

2l3^r'

l®®l®|ai Bravul

®.+4??S& ri'~ ’’

14

Pod Vitan Bârzești

Calea Vitan

3+4

‘ Pod Glma<: ,    ,V1 b? “

. SAI-.

16

Pod Străulești I

Str.Aeroportului

1

Pod Strâulești II .

18

Pod Străulești IV

Șos.Străulești

1

ISOfî

f$>$Băfieasa>

20

Pod Bordei

Bd.Aviatorilor

1

iiSSUi

SMBascăf.--.',,

22

Pod Toboc

Str.Petricani

■23SO

I^^Dobroestir- ■    '•'P-V-JB

fV7;.    :

24

Pod Pantelimon

Șos.Pantelimon-

2

25JOI

-.Hi

S    S?V<-

26

Pod Lacul Tei

Str.Barbu Delavrancea

2

2»X^^

28

PodHașdeu

Str.B.P.Hașdeu

5

, '29^

Sursă: Date preluate de pe site-ul Primăriei municipiului București

(http://www4, pmb. ro/wwwt/avize/arta. php)

Activitățile principale ale Administrației Străzilor, confomT Regulamentului de Organizare si

Funcționare al acesteia sunt următoarele:

să asigure monitorizarea sistemului rutier al rețelei stradale (ampriza străzii - carosabil și trotuare), a sistemului de poduri, pasaje, parcări supra și subterane și sistemelor de semnalizare și siguranța circulației (semaforizare, indicatoare și marcaje rutiere) în vederea funcționării în condiții de siguranță a întregului sistem aflat în administrare;

să întocmească lista obiectivelor de investiții anuale (lucrări noi) privind modernizarea sistemului rutier, fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere; să propună și să asigure, după aprobare, construcția de noi poduri, pasaje și parcări; să întocmească propuneri de programe de reparații, reabilitare și întreținere a sistemului rutier al rețelei stradale, a sistemului de poduri, pasajfe șiparcăn, jyȘpum și a sistemelor de circulației;
•    să asigure proiectele pentru lucrările de investiții, precum și pentru cele de reparații, reabilitări și întreținere;

•    să contracteze prin procedurile legale privind executarea de lucrări noi, precum și executarea de lucrări de reparații și întreținere- în regie proprie sau prin firme specializate, asigurând documentația tehnico-economică, consultanță, execuție, dirigenție și recepția lucrărilor;

•    să verifice în proiectele aprobate respectarea documentațiilor de execuție, a termenelor contractuale și a calității lucrărilor executate pentru investiții, precum și a celor de reparații, reabilitare și întreținere, recepția și punerea în funcțiune a acestora;

să execute prin forțe proprii lucrări de întreținere și reparații curente (ampriza străzii -carosabil și trotuare), a podurilor, pasajelor rutiere și parcărilor supra și subterane (infrastructură, suprastructură și aparate conexe), a sistemelor și instalațiilor de semnalizare rutieră (semaforizare, indicatoare rutiere și marcaje rutiere);

să exploateze mijloacele de transport și de mecanizare aflate în administrare, asigurând prin forțe proprii sau prin firme specializate, lucrări de întreținere și reparații a întregului parc auto și de utilaje;

să avizeze; să coordoneze, să urmărească și să prevadă, acolo unde este cazul, lucrările tehnico-edilitare care se execută pe rețelele stradale aflate în administrare, cu încadrarea în prescripțiile tehnice și în durata de execuție a acestora; -

asigură informatizarea structurilor organizatorice prin implementarea programelor și aplicațiilor informatice și instruirea corespunzătoare a personalului; să centralizeze și să verifice în teren propunerile pentru parcajele publice de reședință de pe teritoriul Municipiului București, solicitate de sectoare, și să le supună analizei Comisiei Tehnice de Circulație pentru avizare și încadrare îh categorie;

să propună Comisiei Tehnice de Circulație, pentru avizare și încadrare în categorie a parcajelor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București; să amenajeze, să construiască și să exploateze parcajele publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București;

să asigure semnalizarea rutieră a parcajelor publice utilizate de instituții publice de pe teritoriul Municipiului București, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulație;


Principalele verigi organizatorice din cadrul Administrației*    ițestează activitățile de

-adm-injatr-are-aretelei rutieri a podurilor si a pasajelor

• Serviciul de administrare, planificare, urmărire, recepție lucrări, siguranță exploatare poduri și pasaje care prestează următoarele activități:

o elaborează împreună cu structurile de structurile de specialitate din cadrul PMB strategia de reabilitare a podurilor și pasajelor rutiere și programele de investiții și reparații;

o după aprobarea programului anual de investiții și reparații și a fondurilor alocate cu această destinație, colaborează cu Serviciul Investiții, Achiziții Publice, Urmărire Contracte și Gestiuni în vederea întocmirii documentelor necesare și a procedurilor legale privind desemnarea executantului și clauzelor contractuale;

o urmărește și răspunde de respectarea documentațiilor de execuție și a termenelor contractuale;

o asigură împreună cu firmele de consultanță desemnate, verificarea și derularea tehnică a execuției lucrărilor de investiții și reparații;

o confirmă cantitativ și calitativ situațiile de lucrări raportate de executant după ce în prealabil acestea au fost verificate de firmele de consultanță desemnate

o cpnvoacă comisia de recepție și asigură recepționarea în bune condiții a lucrărilor finalizate și punerea în funcțiune a investiției;

o solicită firmei de consultanță întocmirea Cărții Tehnice a Construcției și asigură completarea acesteia pe perioada de exploatare a construcției;

o îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducătorul administrației, sau de normele legale în vigoare.

Serviciul Avizare și Urmărire Lucrări Tehnico - Edilitare care prestează următoarele activități:

o primește solicitări de la persoane fizice sau juridice în vederea avizării lucrărilor edilitare, a organizărilor de șantier și a oricăror construcții și instalații ce se execută în ampriza străzilor aflate în administrare;

o în baza verificării în teren, eliberează avizele de principiu solicitate prin Certificatul -^de șantier și a oricăror gr afl^reân administrare;

de Urbanism pentru lucrările edilitare, a g iisi instalații ce se execută în ampi
o în baza Autorizațiilor de Construcție și/sau Avizelor de Amplasare stabilește durata

-de execuție pentru orice lucrare telinică executată pe amprlza străzilor;

o în urma verificării documentelor și vizionării în teren întocmește procesul verbal de

predare amplasament în vederea deschiderii șantierului pentru lucrările autorizate; o avizează graficele de execuție pentru lucrările autorizate ;

o, verifică în teren și întocmește procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, cât și de recepție finală la lucrările edilitare autorizate și de intervenție;

o urmărește comportarea pavajului în perioada de garanție și solicită refacerea oricărui defect apărut până la recepția finală;

o întocmește somații și note de constatare constructorilor care nu respectă condițiile impuse de autorizații, informează conducerea administrației și le transmite structurilor de specialitate din cadrul PMB în vederea luării măsurilor contravenționale;

o efectuează periodic controale și întocmește rapoarte împreună cu Brigada de Poliție Rutieră (sau alte structuri specializate) privind starea de viabilitate a străzilor aflate

■ în administrare;

o colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare și . Urmărire Rețele Stradale, în vederea coordonării lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier cu lucrările deținătorilor de utilități;

o propune spre aprobare și execuție lucrări la sistemele de colectare și dirijare ape meteorice și a gurilor de scurgere la canalizarea subterană, în situația în care structurile de specialitate nu au prevăzute aceste investiții;

o colaborează cu Serviciul Strategie, Planificare și Urmărire Rețele Stradale în vederea completării din punct de vedere al intervențiilor la rețelele de utilități a Cărții Tehnice a Construcției;

o calculează și urmărește încasarea taxelor pentru organizarea de șantier și taxei de avizare traseu sau a altor taxe și tarife aprobate prin Hotărâri ale CGMB;

o îndeplinește și alte atribuții dispuse de conducerea administrației, structurile specializate din cadrul PMB și de normele legale în vigoare.

Npreluate /îh-ț.'eadrul_ servili i public de construire,

privat al municipiului București, cu excepția activităților' care vizează serviciul de management a traficului și de administrare a parcărilor din municipiul București.

Ăîf    «Îjgîp-01 -    1 ggjtilaiÎJ

șW^aifsife tul ©SMltfRjtcțiî’fsl <0^, 19(0111    Ș/i '«'t!    lei    (atj q1p,

/'<oi rtujliLÎMJiițL    flUofcHs) p    irițȘ ffli    lL»SsîĂfifi.jg? lîțggtîîjn'fe piXfffn ii zsijlil’gnf^sl

I'îC.îiiAk 3° fcJMi Si âjt (țfji inoțmîl fojotiifșto i-StC’ v&,    QL&tfMoUL ‘SQiv'C-Î'k'I    <- IM- .an Wj~,

onioiriânfggfrCi^ î'fcpWM?’ Ș/    nf    bt,    ^1.0 fai |^offB»XQ)!ifilyjI]|    $)l

|)5)fjK /J[ fitil )on\utnu<JliOWtn VÎ=' Vii4j®l    P) onjW (oi'PRJ' 5gî& $ loofsV

^ligWsrfți' teiîițd-i®5 (QliL

2.2 Descrierea activităților pentru care se face delegarea de gestiune

Conform Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini elaborat de AMRSP activitățile care vor fi desfășurate în cadrul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București se referă la:

•    Reabilitarea arterelor principale și a celor de acces în municipiul București.

•    Modernizarea intersecțiilor, podurilor, pasajelor și traversărilor subterane/supraterane.

•    Executarea lucrărilor de reparații capitale, realizarea de covoare asfaltice, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare.

•    Creșterea gradului de siguranță a circulației printr-o structură stradală adecvată.

•    Realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu.

•    Sistematizarea rețelei de drumuri pe principiul inelar-radial.

•    Executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a străzilor și a drumurilor numai pe baza planurilor și documentațiilor de urbanism, studiilor de circulație și de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție.

•    Realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

•    Amenajarea în funcție de intensitatea traficului, pe drumurile publice, de stații pentru oprirea mijloacelor de transport în comun în afara fluxului circulației (alveole).

•    Protejarea sănătății populației la propunerea autorităților locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens.

•    Proiectarea și amplasarea elementelor de mobilier urban.

HS:— Principalele tipuri de lucrări ce vor fi executate pentru menținerea stării tehnice corespunzătoare a străzilor sunt:    - -

•    Lucrările de întreținere (L.I.) - au caracter permanent executându-se în tot cursul anului pe întreaga rețea stradală a unei localități în scopul menținerii tuturor elementelor componente ale străzii în condiții tehnice corespunzătoare desfășurării continue și fără pericol a circulației.

•    Lucrările de reparații curente (R.C.) - se execută periodic în scopul compensării parțiale sau totale a uzurii sau degradării elementelor componente ale străzii, lucrărilor de artă și mobilier stradal spre a fi repuse în funcțiune în condiții normale de exploatare și siguranță a circulației. Lucrările de reparații curente asigură, după caz, îmbunătățirea,'repararea sau chiar înlocuirea elementelor care au suferit deteriorări, în cazul în care nu mai pot fi remediate prin lucrări de întreținere.

•    Lucrările de reparații capitale (R.K.) - reprezintă complexul de lucrări care se execută la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei durate normale de funcționare - în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale a străzii, lucrărilor de artă și elementelor de mobilier stradal. în cadrul lucrărilor de reparații capitale se cuprinde și refacerea la parametrii inițiali sau la un nivel tehnic superior, a străzilor desfăcute cu ocazia introducerii de instalații tehnico-edilitare subterane.


I

I

I

I

a

a

i

i*

i

i

i

i

i

I*


3. Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care
justifică realizarea serviciului

3.1 Motive de ordin economico-financiar

PMB va beneficia de o serie de avantaje de natură economică și financiară care justifică realizarea serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București și delegarea acestuia către Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA:

•    potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către companie;

•    delegarea de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții semnificative ca valoare și importantă de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și la scăderea costului lucrărilor;

•    posibilitatea renegocierii tarifelor pentru activitătile/lucrările prestate de companie în funcție • de fluctuația preturilor resurselor disponibile pe piață;

•    posibilitatea diminuării plăților către companie în perioada următoare în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contractul de delegare și în condițiile de calitate necorespunzătoare, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

•    eficientizarea utilizării fondurilor publice;

•    PMB deține controlul, intervenția directă și imediată asupra activităților companiei;

•    realizarea activităților aferente sevicului în regie proprie a companiei elimină procedurile lungi și costisitoare necesare procedurilor de licitații pentru extemalizarea/subcontractarea acestor activități;

•    prin contractele de mandat, Consiliul de Administrație impune criterii de performanță atât membrilor C.A., cât și conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între CGMB și membrii Consiliului de Administrație;

•    CGMB poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienței și calității serviciului în municipiuLBucurești.Datorită costurilor relativ mari necesare asigurării stării de funcționalitate a companiei, este de așteptat ca în primii ani profitul obținut să fie destul de redus sau chiar nul.


3.2 Motive de ordin social

Forma de organizare și modul de realizare a serviciul public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București prin activitățile implicate, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban au un impact direct asupra cetățenilor urbei și implicit asupra calității vieții acestora. Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A și-a definit în regulamentul său de organizare și funcționare o serie de atribuții, competente și responsabilități care se realizează pe baza următoarelor principii:

-    securitatea serviciului;

-    tarifarea echitabilă;

-    rentabilitatea, calitatea și eficienta serviciului;

-transparența și responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii și cu asociațiile reprezentative ale acestora;

-    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

-    adaptabilitatea la cerințele municipalității și participanților la trafic;

-    accesibilitatea egală a participanților la trafic la serviciile prestate de societate;

-    respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și sănătății populației. Indiferent de forma de gestiune a serviciului public de construire, modernizare, reparare și


București, conștientizarea importantei și respectarea acestor principii este imperios necesară pentru creșterea calității acestuia.

în planul de afaceri al Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A regăsim viziunea care definește aspirațiile companiei și anume de a deveni un model de administrare eficace fi eficientă a infrastructurii rutiere a capitalei, capabilă să gestioneze prin resurse proprii proiecte de mare complexitate. Această viziune este însoțită de un set de valori propuse la baza căruia sunt declarate următoarele premisele fundamentale:

-    Respect fată de cetățean - plecând de la această premisă CMSPP București-S.A. îfi propune să facă cetățeanul un punct de referință în toate proiectele sale, ca beneficiar direct al eforturilor sale (...) și siguranfa cetățenilor să fie principala preocupare a companiei, dorind ca prin serviciile pe care le oferă să fie exemplu de disponibilitate față de client printr-un timp de răspuns scurt și o rezolvare concisă și coerentă. (Valori cheie: siguranță, disponibilitate, accesibilitate);

-    Responsabilitate în cheltuirea banului public - Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. propune un model de funcționare pentru îmbunătățirea permanentă a calității activităților și creșterea eficientei în conformitate cu principiile economiei de piață, prin care să urmărească crearea fi implementarea unor practici de guvernare a activităților. (Valori cheie: eficiență operațională, transparentă, excelență în execuție)

-    Sustenabilitate și dezvoltare durabilă - CMSPP București S.A. se definește ca o companie de interes public și se angajează să se implice într-un management responsabil de resurse, să susțină o atitudine ecologică fi să ofere cetățenilor un mediu sănătos și va crea oportunitatea de a crea noi locuri de muncă contribuind astfel direct la o dezvoltare durabilă a societății. (Valori cheie: impact de mediu, impact economic, impact social).

cu viteza


I

i

I

3%

I

I

I

I

I

i*


în prezent traficul pe principalele bulevarde ale municipiului București se desfășoară, redusă datorită stării defectuoase a suprafețerde rulare.-

Consecințele circulației cu fluentă mică sunt:

•    pierderi de natură economică: condițiile dificile de circulație conduc la sporirea timpului de parcurgere a distantelor și la consum mărit de carburanți;

•    impact negativ asupra mediului: circulația în condiții de fluență redusă, cu numeroase cicluri opriri - accelerări, determină emisii mari de substanțe poluante în atmosferă, precum și înregistrarea unui nivel ridicat de zgomot mai ales în zona centrală a orașului

De altfel și literatura de specialitate arată că:

•“ emisiile de CO cresc de 1,5 - 2,0 ori în timpul ciclurilor de accelerare/ffânare și cu până la 25 de ori la staționarea cu motorul pornit;

•    emisiile de hidrocarburi sunt minime la rularea cu viteza constantă, fiind maxime la staționarea cu motorul pornit.

Lucrările de întreținere, modernizare și refacere a rețelei stradale și lucrările de artă implică unele game de materiale care pot fi considerate toxice și periculoase. Cele mai folosite produse sunt:

•    combustibil folosit pentru echipament și vehicule de transport;

•    lubrifianți (uleiuri, parafina); .

•    vopsele, diluant - folosite pentru lucrările de întreținere și protecție a marcajelor rutiere.

Pot apărea probleme în timpul manevrării și utilizării acestor produse din partea unităților specializate în lucrările de întreținere a rețelei stradale. în acest sens personalul utilizat va trebui să respecte normele specifice ale lucrărilor pentru a asigura condiții de siguranță deplină a mediului înconj urător și construit.

în timpul executării lucrărilor de reabilitare și modernizare a rețelei stradale, transportul și manipularea carburanților, lubrifianților, a bitumului, se va face cu respectarea normelor de protecție a mediului și a muncii în vigoare.

Managementul deșeurilor. Următoarele recomandă din perioada de întreținere, modernizare și refacere a rețelei stradale referitoare la managementul deșeurilor provenite din activitățile menționate, de care ar trebui să se țină cont, simt:

•    depozitele de deșeuri de la construcția terasamentelor trebuie refolosite după un jcrgsqing;•    eventualele reziduuri inerte rămase vor fi transportate către terenurile existente unde se vor asigura lucrări de fertilizare. Ca alternativă, reziduurile pot fi folosite ca material de

acoperire a depozitelor de reziduuri urbane (municipale) pentru a reduce emisiunile în atmosferă și pentru a împiedica accesul oamenilor si al animalelor;

•    reziduurile de metale trebuie refolosite pe cât posibil;

•    soluțiile de electroliți folosite vor fi mai întâi neutralizate și apoi puse la dispoziția celor mai apropiate unități de recuperare de reziduuri municipale;

•    reziduurile petroliere vor fi recuperate și valorificate.

Anumite deșeuri rezultate necesită un program special de gospodărire, în acord cu reglementările în vigoare și pe principiile unui management ecologic, cele rezultate din activitățile de întreținere și reparații a mijloacelor auto și utilitarelor. Aceste tipuri de deșeuri se compun din: anvelope uzate, acumulatori uzați, uleiuri de motor, piese metalice uzate și înlocuite, filtre de ulei etc.

Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de șantier a proiectelor de întreținere, modernizare, reabilitare a rețelei stradale vor intra în circuitul de evacuare al serviciilor locale de salubrizare, întreținerea utilajelor și vehiculelor folosite îh activitatea de amenajare și modernizare a străzilor se efectuează doar în locuri special amenajate^ pentru a evita contaminarea mediului.

Poluarea solului și subsolului. Pentru asigurarea unor condiții normale de lucru, sub aspectul protecției i mediului, precum și pentru reducerea la minimum a posibilităților de poluare a acviferelor, trebuiesc luate în considerare următoarele:

•    rezolvarea scurgerii apelor pluviale prin rigole prefabricate prevăzute îh profilul bordurilor

prefabricate, cu scurgere naturală prin panta terenului unde se fac lucrări de reparații și modernizări, sistematizată până în zonele în care există colector de ape pluviale în sistemul de canalizare municipală existent.    _

•    întreținerea utilajelor, schimbul de ulei și alimentarea cu motorină a acestora nu se va face niciodată pe sol, doar în locații betonate; operațiile se vor face numai de către personal instruit astfel încâfsă prevină împrăștierea produselor petroliere;

•    alimentarea cu combustibili a utilajelor, schimbul de ulei și reparațiile curente se vor efectua numai în zone special amenajate în acest scop; sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material plastic. Dacă, accidental, vor apărea scurgeri de produse petroliere, se va proceda imediat la îndepărtarea acestora prin folosirea unor materiale absorbante (nisip, rumeguș etc) și îndepărtarea lor, acestea fiind depozitate $ ldcUfi^special amenajate, pentru a nu permite materialului contaminat să vină^a.I

I

I

*

I

I

I

I

I

I*


•    respectarea strictă a sistemului de gestionare a deșeurilor.

Emisiile de substanțe poluante (produse de traficul auto caracteristic unui șantier, manipularea și

execuția materialelor) care ar putea ajunge direct sau indirect în apele de suprafață sau subterane, dacă nu simt în cantități semnificative, nu vor influenta major calitatea solului și a apelor subterane și de suprafață.

Manipularea și punerea în operă a materialelor de construcții determină emisii specifice fiecărui tip de material și fiecărei operații de reparare, reabilitare și modernizare a rețelei stradale. De asemenea, ploile care spală suprafața șantierului pot antrena depunerile și astfel, indirect, acestea pot ajunge în cursurile de apă, dar și în stratul freatic.

Manevrarea defectuoasă a autovehiculelor care transportă diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezintă o altă posibilă sursă potențială de poluare ca urmare a unor deversări accidentale de materiale, combustibili, uleiuri.

Poluarea atmosferică. Sursele de poluare atmosferică specifice activităților aferente reparării și întreținerii rețelei stradale și lucrărilor de artă sunt date de:

•    circulația rutieră la și de la zonele de reparații și întreținere a lucrărilor;

•    lucrările specifice de modernizare a infrastructurii și a rețelei stradale, ce pot fi constituite • din următoarele surse:

•    surse aflate în apropierea solului (emisii la o înălțime de până la 4m față de nivelul solului),

•    surse deschise (manevrarea pământului, nisipului, cimentului etc.);

•    surse mobile (utilaje, echipamente etc.).

Caracteristicele sursei și geometria zonei plasează activitățile amintite în categoria de sursă poluantă lineară. Emisiile poluante atmosferice cauzate de lucrările aferente sunt neregulate.

Emisia poluantă atmosferică durează o perioada de timp egală cu aceea a programului de lucru (în general, 8-10 ore pe zi), dar poate varia de la ora la ora sau de la zi la zi, în funcție de intensitatea circulației rutiere din zona lucrărilor și de condițiile atmosferice (vânt, ploaie, temperaturi ridicate). De asemenea, emisia poluantă va varia în timpul perioadei de muncă datoritaă diferitelor operații executate la un moment dat și condițiilor atmosferice de la momentul respectiv. Emisia de particule produse de eroziunea vântului poate avea loc continuu, în timpul întregii perioade de construcție; cantitățile pot varia în funcție de viteza vântului.Emisia de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului sau nisipului este direct

I

I

I

I

I

I


proporțională cu conținutul de particule mici (d < 75 pm), invers proporționala cu umiditatea solului

și, unde este cazul, cu greutatea echipamentului.

Gama poluanților organici și anorganici emiși în atmosferă prin gazele de eșapament conțin substanțe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel prezența pe lângă poluanții comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanțe cu potențial cancerigen evidențiat prin studii epidemiologice efectuate de Organizația Mondiala a Sănătății: cadmiu, nichel, crom și. hidrocarburi aromatice policiclice. De asemenea, poate fi prezent protoxidului de azot (N2O) - substanța încriminată în epuizarea stratului de ozon stratosferic- și a metanului, care, împreună cu CO2 au efecte globale asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră.

Cantitățile de poluanți emise în atmosfera de traficul rutier intens din zona centrală a orașului, dar și de utilajele de construcție folosite pentru reabilitarea și modernizarea rețelei stradale depind, în principal de următorii factori:

•    nivelul tehnologic al motorului;

•    puterea motorului;

• • •'- consumul de carburant pe unitatea de putere ;

•    capacitatea utilajului;

•    vârsta utilajului/motorului;

•    dotarea cu dispozitive de reducere a poluării (catalizatoare).

Zgomot și vibrații. Posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zona unde se vor desfășura activități de întreținere și reparare a rețelei stradale, din cauza zgomotelor și vibrațiilor produse de activitățile amintite, sunt reale, având în vedere faptul că lucrările se vor desfășura în municipiul București, în zone cu funcțiune de “locuințe și funcții complementare”. Sursele de zgomot și vibrații pot proveni din următoarele surse:

•    zgomotele datorate activității utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra și transport; Se estimează că sursele de zgomot de acest fel vor crea un disconfort moderat având în vedere că lucrările se vor desfășura pe o perioadă scurtă de timp.

•    zgomotele datorate autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării activităților, a materialelor excavate, se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului


I

I

I

I

Ig)    indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții;

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora;

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate;

il nivelul redevențelor:

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului;

q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat;

Propunem ca nivelul redevenței care urmează să fie plătit de companie către CGMB să fie stabilit prin contractul de delegare al serviciului.    f *■ î»’    ;•/.< t

Facem precizarea că în conformitate cu prerogativelor care îi revin,, Consiliul Generab al municipiului București stabilește, prin HCGMB, mvpklqjedevSȘț^ pentru utilizarea infrastructurii de prestare a serviciului


^oiAja1


a

I

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI

I    PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI

' STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTĂ AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

I


5. Cadrul legislativ aplicabil semnului.

Legislație primară


1.1.Lege nr. 31din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată ^NjorâtormOficial partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990;


1.2.    Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007;

1.3.    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 23 ianuarie 1999;

1.4.    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;.

1.5.    Hotărâre de Guvern nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 295 din 03 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

1.6.Ordonanța Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 septembrie 2002;

1.7.Hotărâre de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 22 iulie 2004;

1.8.0rdonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;


CCNf’OKM CU OiîiuihALULI

I

I

I

I1.10.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța -corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul-Qficial partea-1,—nr. 883 din 14

decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

1.11.    Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016, intrată în vigoare la 18 februarie 2016;

1.12.    Lege nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.13.    Lege nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.14.    Hotărâre de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, intrată în vigoare la 07 decembrie 2016;

1.15.    Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mâi 2016;

1.16.    Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.17.    Hotărâre de Guvern nr. 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423 din 06 iunie 2016, intrată în vigoare la 06 iunie 2016;


I

I

f

I

I

I

I


1.18.    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007, intrată în vigoare la 15 iulie 2007;

1.19.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, intrată în vigoare la 30 iunie 2006;


1.20. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7jnartie^009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice^^li/;ât^4i jvîîmitorul Oficial partgș 156 din 12 martie 2009, intrată în vigoare la 12:


1.21. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea —și funcționarea Agenției Naționale pentru-Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial

partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, intrată în vigoare la 26 mai 2015;

1.22. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 738 din 22-septembrie 2016, intrată în vigoare la 22 septembrie 2016;

1.23.    Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006, intrată în vigoare la 21 decembrie 2006;

1.24.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 1995, intrată în vigoare la 29 ianuarie 2005;

1.25.    Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 07 august 1991;

1.26.    Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 24 ianuarie 1995;

1.27.    Ordonanța Guvernului nr..63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.Ș.C., publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 536 din 01 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 octombrie 2001;

1.28.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 670 din 03 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 28 decembrie 2002;

1.29.    Hotărâre de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 26 octombrie 2006;

1.30.    Lege nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 482 din 05 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 05 iulie 2002;

1.31.    Lege nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, intrată în vigoare la 22 aprilie 2007;

1.32. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protej Monitorul Oficial partea I, nr. 407 din 24 iulie 20; intrată în vigoare la 24 iulie 2001;.entelor istorice, publicată în icântasi completările ulterioare,

7/1.33.    Lege nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind _protejarea monumentelor istorice, puhlicatâ în Monitorul Oficial partea I, nr. 573 din 03-iulie

2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 06 iulie 2006;

1.34.    Lege nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 405 din 05 iulie 2013, intrată în vigoare la 08 iulie 2013;

1.35.    Ordonanța de Guvern nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 221 din 29 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 1998;

1.36.    Lege nr. 82 din 15 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 22 aprilie 1998;

1.37. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 193 din 30 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 decembrie

2005.Legislație secundară*


2.1.Hotărâre CGMB nr. 96 din 29 martie 2017 privind Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA;

2.2.Anexa la Hotărâre CGMB nr. 96 din 29 martie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București SA;

2.3.Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București;

2.4.Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011, intrat în vigoare la 17 martie 2011;

2.5.Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1568 din    15

octombrie 2002, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02.


Legislație terțiară - standarde, se va lua în considerare ultima

I

!•

I

I

I

I

I


3.4.STAS 10144/5-89 3.5.STAS 10144/6-89


Calculul capacității de circulație a străzilor Calculul capacității de circulație a intersecțiilor de străzi


3.6.SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri și amplasare

3.7.SR 1848-2:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 2: Condiții tehnice

3.8.SR 1848-3:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire

3.9.SR 1848-3:2011/C91:2012    Semnalizare rutieră. Indicatoare și mijloace de semnalizare

rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire


3.10.    SR 1848-4:1995 și funcționare

3.11.    SR 1848-7:2015


Siguranța circulației. Semafoare pentru dirijarea circulației. Amplasare


Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere

3.12.    STAS 1948/1-91 Lucrări de drumuri. Stâlpi de ghidare și parapete. Prescripții generale de proiectare și amplasare pe drumuri

3.13.    STAS 4032/2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie

3.14.    STAS 10144/3-91 Elemente geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulației.


3.15.    STAS 10795/1-76 Clasificare

3.16.    SR 10795-2:2001 Clasificare


Tehnica traficului rutier. Aparate pentru înregistrarea traficului rutier.


3.17.    STAS 11416-80 Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulație a drumurilor. Prescripții generale de calcul

3.18.    SR 179:1995 Lucrări de drumuri. Macadam. Condiții tehnice generale de calitate

3.19.    SR 183-1:1995 Lucrări de drumuri. îmbi
3.20.    SR 183-2:1998 Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți de beton de ciment executate în cofraje glisante. Condiții tehnice de calitate

3.21.    STAS 863-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripții de proiectare

3.22.    SR 1120:1995 Lucrări de drumuri. Straturi de bază și îmbrăcăminți bituminoase de macadam semipenetrat și penetrat Condiții tehnice de calitate

3.23.    SR EN 1338:2004' Pavele de beton. Condiții și metode de încerc IrP'^'    ^RuaiLALUL

3.24.    SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări (


3.25.    SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiții și metode de încercări

3.26.    SR EN 1339:2004/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări.

3.27.    SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări

3.28.    SR EN 1340:2004/AC:2006 Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode de

3.29.    SREN 1341:2012 încercare

3.30.    SREN 1342:2013 de încercare

3.31.    SREN 1343:2012 de încercare -


Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode

Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiții și metode

3.32.    SR EN 1344:2013 Pavele de argilă arsă. Cerințe și metode de încercare

3.33.    SR EN 1344:2013/AC:2015 Pavele de argilă arsă. Cerințe și metode de încercare

3.34.    SREN 1423:2012 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul acestor două componente

3.35.    SREN 1423:2012/AC:2013 Produse de marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante și amestecul acestor două componente

3.36.    SR EN 1424:1999 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate

3.37.    SREN 1424:1999/Al:2004 Produse pentru marcare rutieră. Microbile de sticlă preamestecate

3.38.    SREN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane reflectorizante. Partea 1: Condiții inițiale de performanță

3.39.    SR EN 1463-2:2002 Produse pentru marcarea rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 2: încercare rutieră

3.40. STAS 1598/1-89 Lucrări de drumuri. încadri construcții noi și modernizări de drumuri. Prescrip

ibrăcăminților la lucrări de aiectare și de execuție
3.41. STAS 1598/2-89 Lucrări de drumuri. încadrarea îmbrăcăminților la ranforsarea _sistemelor rutiere existente. Prescripții generale de proiectare și de execuție-

3.42.    STAS 1709/1-90 Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri. Adâncimea de îngheț în complexul rutier. Prescripții de calcul

3.43.    STAS 1709/2-90    Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri.

Prevenirea și remedierea degradărilor din îngheț-dezgheț. Prescripții tehnice

3.44.    STAS 1709/3-90    Acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț la lucrări de drumuri.

Deteiminarea sensibilității la îngheț a pământurilor de fundație. Metodă de determinare

3.45.    SREN 1790:2013

3.46.    SREN 1824:2012

3.47.    SREN 1871:2002

3.48.    STAS 2900-89

3.49.    STAS 6400-84 generale de calitate


Produse pentru marcare rutieră. Marcaje rutiere prefabricate^

Produse pentru marcare rutieră. încercări rutiere Produse pentru marcare rutieră. Proprietăți fizice Lucrări de drumuri. Lățimea drumurilor


Lucrări de drumuri. Straturi “de bază și de fundație. Condiții țj

3.50.    SR 6978:1995 Lucrări de drumuri. Pavaje de piatră naturală, pavele normale, pavele-

abnorme și calupuri    '    , J

3.51.    STAS 9095-90    Lucrări de drumuri. Pavaje din piatră brută sau bolovani

3.52: STAS 10473/1-87    Lucrări de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pământuri

stabilizate cu ciment. Condiții tehnice generale de calitate

3.53.    STAS 10473/2-86 Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianți hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare și încercare

3.54.    STAS 10796/1-77 Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor. Prescripții generale de proiectare

3.55.    STAS 10796/2-79 Lucrări de drumuri. Construcții anexe pentru colectarea și evacuarea apelor, rigole, șanțuri și casiuri. Prescripții de proiectare și execuție

3.56.    STAS 10796/3-88 Lucrări de drumuri. Construcții pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripții de proiectare și amplasare

3.57.    SR 10969:2007 Lucrări de drumuri. Determinarea adezivității bitumurilor rutiere și a emulsiilor cationice bituminoase față de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrică

3.58.    STAS 11210-88    Lucrări de drumuri. Plantații rutiere. Prescripții generale de execuție

3.59.    STAS 11348-87    Lucrări de drumuri. îmbrăcăminți bituminoase pentru calea de pod.

Condiții tehnice generale de calitate

3.60. STAS 12253-84 calitate


Lucrări de drumuri. StfatjiriQle^oq >ndiții tehnice generale de3.61. SREN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerințe


3.62.    SREJN 12272-1:2002 Tratamente bituminoase. MetddeQ^-Jncere^jf;P^ptg^l,GL

răspândire și exactitatea răspândirii liantului și a agregatelor'

3.63.    SREN 12272-2:2004Tratamente bituminoase. Metode de încercare. Partea 2: vizuală a defectelor

3.64.    SR EN 12272-3:2004Tratamente bituminoase. Metodă de încercare. Partea 3: Dete: adezivității liant-agregat prin încercare cu placa Vialit

3.65.    SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerințe

3.66.    SREN 12274-1:2002Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de îftcercare. Partea>l :

Prelevare de probe pentru extracția liantului    Ă

3.67.    SREN 12274-2:2004Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 2: • Determinarea conținutului de bitum rezidual

3.68.    SREN 12274-3:2002Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 3 : Consistență

3.69.    SREN 12274-4:2004Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii

3.70.    SREN 12274-5:2004Mixturi asfaltice preparate la rece. Metodă de încercare. Partea 5: Determinarea uzurii

3.71.    SREN 12274-6:2002Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 6 : Grad de âștemere

3.72.    SREN 12274-7:2006Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de încercare la abraziune prin agitare

3.73.    SREN 12274-8:2006Mixturi asfaltice turnate la rece. Metodă de încercare. Partea 8: Evaluare vizuală a defectelor

3.74.    STAS 12288-85 Lucrări de drumuri. Determinarea densității straturilor rutiere cu dispozitivul cu con și nisip

3.75.    SR EN 12591:2009 Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere

3.76.    SREN 12697-1:2012Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conținut de liant solubil

3.77.    SREN 12697-2:2016Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea granulozității


3.79.    SREN 12697-4:2015Mixturi asfaltic/'^Meto preparate la cald. Partea 4: Recuperări

£o/aj9'


CONFORM CU ORIGINALUL

3.80.    SREN 12697-6:2012Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice

-preparate la cald. Partea 6: Determinarea densității aparente a epruvetelor-bituminoase-—--

3.81.    SREN 12697-7:2014Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea densități aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma

3.82.    SREN 12697-8:2004Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase

3.83.    SREN 12697-10:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate

3.84.    SR EN 12697-10:2002/AC:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate

3.85.    SREN 12697-11:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinității dintre agregate și bitum

3.86.    SREN 12697-12:2008 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase

3.87.    SREN 12697-12:2008/C91:2009 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilității la apă a epruvetelor bituminoase

3.88.    SREN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii

3.89.    SREN 12697-13:2002/AC:2002    Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi

asfaltice preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii

3.90.    SREN 12697-14:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conținutul de apă

3.91.    SREN 12697-14:2002/AC:2002 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conținutul de apă

3.92.    SREN 12697-15:2004 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea sensibilității la segregare

3.93.    SREN 12697-16:2016 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 16: Abraziune cauzată de pneuri cu crampoane

3.94. SREN 12697-17:2017 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă


3.96. SREN 12697-24:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistența la obosealâ-—

3.97. SREN 12697-25:2016 compresiune ciclică


Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 25: încercare la

3.98.    SR EN 12697-26:2012 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate

3.99.    SREN 12697-32+Al:2007 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice în laborator cu compactorul vibrator

3.100.    SREN 12802:2011 Produse pentru marcare rutieră. Metode de laborator pentru identificare

3.101.    SR EN 12970:2003 Mastic asfaltic pentru hidroizolare. Definiții, condiții și metode de încercare

3.102.    SREN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

3.103.    SREN 13043:2003/AC:2004Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

3.104.


SREN 13108-1:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1:

Betoane asfaltice

3.105.    SREN 13108-l:2006/AC:2008    Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale.

Partea 1: Betoane asfaltice

3.106.    SR EN 13108-1:2006/C91:2014    Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale.

Partea 1: Betoane asfaltice

3.107.    SREN 13108-l:2016Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

3.108.    SREN 13108-2:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2:

Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri

3.109.    SREN 13108-2:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri

3.110.    SR EN 13108-2:2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subțiri

3.111. SREN 13108-3:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
3.113.    SREN 13108-3:2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 3: Asfalt

-SUplu-H

3.114.    SREN 13108-4:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea -4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

3.115.    SREN 13108-4:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

3.116.    SREN 13108-4:2016Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

3.117.    SREN 13108-5:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic

3.118.    SREN 13108-5:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conținut ridicat de mastic

3.119.    SR EN 13108-5:2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Asfalt cu conținut ridicat de mastic

3.120.    SR-EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier

3.121.    SREN 13108-6:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier

3.122.    SR EN 13108-6:2016Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 6: Asfalt tumatrutier

3.123.    SREN 13108-7:2006Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

3.124.    SREN 13108-7:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

3.125.    SR EN 13108-7:2016Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 7: Asfalt drenant

3.126.    SREN 13108-8:2006Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 8: Asfalt recuperat

3.127.    SREN 13108-8:2016Mixturi asfaltice. Specificații de material. Partea 8: Asfalt

recuperat

3.128.    SREN 13108-9:2016Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 9: Asfalt pentru straturi ultra subțiri

3.129.    SREN 13373:2003 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea caracteristicilor geometrice ale elementelor

3.130.    SREN 13459:2011 Produse penOu/itfarciu^sjwiet Eșantionare din

încercări    Z >
3.131.    SREN ISO 13473-5:2010 Caracterizarea texturii îmbrăcămintei unei structuri

-rutiere plecând de-la releveele de profit Partea 5: Determinarea megatexturii-

3.132.    SREN 13863-1:2004îmbrăcăminți de beton. Partea 1: Metoda de încercare nedistructivă pentru determinarea grosimii dalei de beton

3.133.    SREN 13863-2:2004îmbrăcăminți de beton. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea aderenței între două straturi

3.134.    SR EN 13877-1:2013 îmbrăeăminți rutiere de beton. Partea 1: Materiale

3.135.    SREN 15381:2009/C91:2014 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice

3.136. SREN 15381:2009 Geotextile și produse înrudite. Caracteristici impuse pent utilizarea la lucrări de drumuri și pentru straturi de uzură asfaltice


Legislație europeană


4.1.Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European srâConsiliulukEuropeahdin 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

4.2.Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016;

Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru^Fgaruz^țeaf-si funcționarea CNSC, publicată în

Monitorul Oficial al României nr. 393/20î(țiV    t
6. Procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a
domeniului public si privat

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art 2 lit a, acestea simt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

în exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.


Potrivit prev. art 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare aj și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunpaf^^șp^^șă a serviciului și administrarea

infrastructurii necesare, unor operatori prestatori dp
Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice,

cum este cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

”(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

Activitatea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București SA este organizată, coordonată, reglementată, condusă, monitorizată și controlată de autoritatea publică locală, respectiv Primăria Municipiului București.

înființarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București SA are un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui articol 36 - Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local:

"(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]


a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: [...]

8.    situațiile de urgentă:


9.    protecția și refacerea mediului; [...]

11. dezvoltarea urbană: L...J

16, activitățile de administrație social-comunitară;[...]

19. alte servicii publice stabilite prin lege. ”

In conformitate cu prevederile art. 45, alin, 6 din Legea nr, 215/2001 a administrației publice locale.

republicată, cu modificările si completările ulterioare, studiul de oportunitate însoțit de întreaga

documentație va fi prezentat spre dezbatere si aprobare CGMB,

CGMB poate decide în baza studiului de oportunitate dacă va asigura serviciul de administrare a domeniului public și privat prin forțe proprii prin gestiune directă sau daca va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator prin delegarea gestiunii, în baza unui contract de delegare.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv cu caietul de sarcini-cadru, elaborate de AMRSP.

în ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt fumizate/prestate activitățile Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București SA, acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate, în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statyJț^^Qtă/$nl^dș Guvern nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006Q)entrtTjptpbafdonventarului centralizat al

bunurilor din domeniul public al statului și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor

din domeniul public al statului.

înființarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la art 35:

” [—1 (2) Autoritățile, deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii. ”

Cadrul legal este definit de normele de drept enumerate mai sus, la care se adaugă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011.

Apreciem că față de normele legale enumerate mai sus, gestiunea indirectă a serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă aflate în patrimoniul public și privat al municipiului București se poate face fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP, fără licitație publică, în temeiul art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016 și a următoarelor texte de lege enumerate în continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:


Legislație europeană

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGAREA SERVICIULUI PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTĂ AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

Noîmele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională, adică orice persoană fizică și/sau juridică a unui stat membru ăl Uniunii Europene beneficiază de toate sursele dreptului comunitar. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre drepturi și obligații pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus, nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii și persoanele juridice.

Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care, în pofida opoziției unor state membre, a stabilit în Cazul 26/62, Van Gend & Loos, aplicabilitatea directă a întregului drept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apăraDirectivele 2014/23/UE1 și 2014/24/UE2 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului

public și privat al UAT operatorilor ”in house”, care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în mod direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor „in house”.

Operatorii „in house” sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT. în reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ, îndeplinirea condițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT. Condițiile de control prezumă existența unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii.

Menționăm că operatorul „in house” este o societate comercială care prestează activitățile economice corespunzătoare serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT delegate, fiind inevitabilă orientarea acestuia spre piață.    ~

Luând în considerare caracterul restrictiv pentru piață al măsurii de atribuire directă către operatorul „in house”, o asemenea soluție se impune ca fiind singura opțiune viabilă din punct de vedere economic.

Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum..șLdreptul-și-obligația-aeestora de a administrași de a exploata aceste sisteme.    j (O?Jcu 0RÎSjKALUL
Menționăm că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului

achizițiilor publice, în vigoare de la 21 iulie 2017, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu următoarea modificare: la articolul II punctul 27, articolul 52 se abrogă.

Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consiliului Concurenței, în contextul în care avizul acestuia nu mai este necesar pentru delegarea directă a gestiunii unui operator înființat de Municipiul București prin CGMB.

Dacă analizăm HCGMB nr. 96 din 29 martie 2017 privind înființarea Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București SA, raportat la prevederile legislației specifice aplicabile, observăm următoarele:

> Conform art. 36 din Legea nr. 100/20163, gestiunea indirectă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți în același act normativ, dar cu anumite excepții privind deleearea/concesionarea serviciului unai-fjnr.ietați comerciali înființate de UAT:


Extras LEGE 100 19/05/2016 a concesiunilor de servicii Articolul 36

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite derbeptitate'contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) entitatea .contractantă respectivă, exercită asupra persoanei juridice în^ăuză un Controls

.’Ă- V* '    ‘ , r ’ '    j| ,?

similar, celuipe care. u exercita asupra propriilor departamente sau servicii®    »CONFORM CU QKIGi^ALUl

bl mai., mult de 80% din activitățile persoanei iuridice controlate.sunt of&ctu&te în yedereS Ă.- - .r

îndeplinirif sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea cbnfraâiantă respective®

ir,. > l mtr >'t iz i iau k t im ilti. f'.rviuit iiinlut u ntr >latt. Ji. m/u/n i <.ntit ia.

c)« nuieusta .partu-inare prnata directa, la Lapitalulfpersoanei juridiceicontrolate,^cm

.r?>s

excepția, participațiilor carepnuzoferarcontroluLispifdzeptuLdeyetofdar 'a^caror'existența

..... . •.> .

este necesara potrivit dispozițiilor? legale, m conformitate cu tratatele,"șt eare.nie. exercita w influențaydeterminăntă'asupra-pețsdanei juridicetcontrolatl '-D y    8|


(2)    In sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă respectivă.

(3)    Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit: a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(4)    Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile respectivei persoanj îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către, sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași entitățTcQjc) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu ojeră controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară

potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

[..■]

Articolul 117

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:    . . . .

a)    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b)    Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul OftciabaPRamămei, Parteal, pir. 98 din 8 februarie 2007;    CONFORM CU OfîlGiEAL


c> orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Rezultă că pentru a fi încredințat direct de către Municipiul București contractul    a

serviciului de administrare și exploatare a străzilor, podurilor și pasajelor de pe ddtneniufpublic al Municipiului București, fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP și fără licitație publică, operatorul către care se încredințează serviciul trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiții:

1.    Societatea să fie înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - condiție îndeplinită;

2.    Societatea să desfășoare exclusiv activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT destinate satisfacerii nevoilor de interes public general, pe raza de competență a Municipiului București - condiție îndeplinită;

3.    CGMB să exercite asupra societății un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii - condiție îndeplinită;

4.    mai mult de 80% din activitățile societății să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către CGMB care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate

de CGMB - condiție îndeplinită;

5.    să nu există participare privată directă la capitalul societății, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate - condiție îndeplinită;

6.    să nu existe participare privată la capitalul social al societății, acesta fiind deținut în totalitate de CGMB - condiție îndeplinită dacă luăm în considerare faptul că Municipiul București este asociat unic și la Service Ciclop SA, deci nu ar exista participare privată la capital al noii societăți, iar în final Municipiul București deține tot capitalul social al noii societăți.


Societatea Service Ciclop SA are CUI 11573879 și este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999. Din datele comunicate de Oficiul Registrul CSmerțQl’Ul Stf confirmă că îCiclop SA are ca acționar unic Municipiul București prin CGMBlCG^rOHH CU OaiGiKALUL în concluzie, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru delegare prin atnmure directă a serviciului de administrare și exploatare-a străzilor,1* podurilor și pasajelor de pe domeniul public al Municipiului București, față de prevederile:

•    Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;

•    Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007;

•    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

•    Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii,

publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 dut-23-mm 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;    /    /X•    Ordonanței Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea 1, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările

și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;

•    Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. .1020 din 21 decembrie 2006, intrată în vigoare la 21 decembrie 2006;

•    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011, intrat în vigoare la 17 martie 2011.

7. Durata estimată a contractului

Durata derulării unui astfel de contract trebuie fixată ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a operatorului, în așa fel încât să nu limiteze libera concurență mai mult decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate investițiilor.

De regulă, durata maximă a unui contract de delegare nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar operatorului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

Față de raționamentele juridice făcute în cele ce preced, propunem ca durata contractului

nu depășească 5 ani, cu posibilitatea'prelungirii acestuia în urma renegocierif prevederilor

s .? - •,*    :    * r, A    ; ,    - '    .1 /- ?4

contractuale»',    'L ■■    < •«’    r ? V’d f

8. Riscuri

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a

domeniului public și privat se organizează și se desfășoară jjșjhazaunui caiet de sarcini și a unui

regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile<â&Mi^t^L/^&țcatorii de performanta ai / O s''    ''■s. *y\i

serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utm^atojv^gpnfiț frodul de/arifare„și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate (art. 10, alin (3)). Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de

municipalitate, căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul prin câștigarea licitației de atribuire a gestiunii serviciului.

Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul următor.


Tabel 6 Matricea riscurilor gestiunii serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de- artă aflate în patrimoniul- public și privat al

municipiului București.


Categoria

Risc


de

Descriere

Consecințe

Riscuri de planificare și proiectare

Infrastructura

existentă

(reabilitare/mod

ernizare)


Infrastructură neadecvată cerințelor actuale atât municipale, naționale cât și europene în domeniul administrării drumurilor și străzilor.


Majorarea

prestare

datorate

învechite

costurilor

situația de

reabilitare

existente.


costurilor de a serviciului infrastructurii sau amortizării investiționale în modernizare sau a infrastructurii


Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


In situația în care modul de atribuire â gestiunii serviciului se realizează prin delegare directă, către o companie înființată de municipalitate, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare pentru prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, a serviciului.


Dotarea tehnică neadecvată a operatorului poate


conduce

drastică

serviciului

prestarea

anumite


la


supradimensionate    în

vederea    asigurării

continuității serviciului.


Aprobări

în situația necesității de

construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și lucrărilor de artă pot apărea blocaje, dacă nu sunt obținute toate aprobările necesare.


întârzieri în începerea sau

finalizarea proiectelor de investiții în rețeaua stradală sau lucrări de artă, ce conduc ulterior, la majorarea    costurilor

investiționale.


Conflicte cu alți operatori în administrarea rețelei rutiere


Având în vedere că lucrările de administrare a marcajelor rutiere și a mijloacelor de semnalizare pe străzile'principale din municipi București vor fi realizare fli»


Costuri și timp de peste cele

operatorul de management al

UallvUlUl pur aparca connictc

în situația unei comunicării inadecvate între cei doi operatori.

Descoperirea de alte    rețele

edilitare

Lipsa unui GIS la nivelul municipiului București poate genera, în cazul unui proiect de reabilitare / modernizare / extindere a rețelei stradale și lucrărilor de artă, situații conflictuale cu alți operatori de rețele.

Costuri și timp de implementare peste cele prevăzute în proiect. :■

X

Utilizarea    de

materiale    de

slabă calitate

Creșterea    costurilor

investiționale sau de operare ca urmare a utilizării unor materiale de calitate inferioară.

Creșterea costurilor de operare/investiționale și în anumite situații, apariția unor blocaje în furnizarea serviciului, pe anumite perioade de timp.

-

X

Riscuri de întreținere și operare

“a.    .    f .    1    1* *- .    r\.

-1 ?    /’-H

Creșterea costurilor    cu

forța de muncă

Creșteri    neprevăzute    a

costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații de conjunctură.

Creșterea, costui ale operatorului.

îlor totale

CONFORM

cu ord

X

StMALU,

Costuri    de

întreținere mai mari decât cele previzionate

Depășirea    costurilor    de

întreținere față de cele planificate în BVC (planificat).

Creșterea costurilor totale ale operatorului.

Riscuri    de

disponibilitate

Apariția unor evenimente neprevăzute ce pot duce la întreruperea    furnizării

serviciului public pe anumite perioade de timp.

întreruperi în prestarea serviciului.

X

Veniturile Operatorului și cererea aferentă ’ ; -

Condiții extreme ale    mediului

economic general

Crize economice neprevăzute la nivel internațional ce pot avea efecte puternice asupra echilibrului financiar al operatorului.

Diminuare a veniturilor operatorului ca urmare a unor    dezechilibre

economice puternice atât la nivel internațional cât și la nivel național.

X

Condiții

nefavorabile ale mediului

Capacitatea scăzută de plată a contravalorii serviciului din partea PMB.    i

Dyrimua&eaiV ^Meniturilor

/C^rataruh«?xca<^mare a ^cădănisC3îS&mttii da plată

X

economic pe plan local-

Evoluția inflației


Un nivel neprevăzut al inflației.


Riscuri financiare

ici    i»


Finanțare

suplimentară


Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute, în vederea asigurării    continuității

serviciului.


a contravalorii de către PMB.—


serviciului


Afectarea echilibrului financiar al operatorului.


«K


In conformitate cu ROF-ul serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în care pot fi acordate finanțări suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.


Modificarea

dobânzilor

bancare


Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ valoarea finanțărilor prin credite asumate de operator.


Risc legal și de politică; a PMB

Schimbări

legislative

generale


Legi, ordonanțe, reglementări care afectează prestarea serviciului față . de condițiile actuale.


Schimbări

politice


Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local


Forță majoră

Evenimentele de forță majoră vor fi definite în ROF-ul serviciului sau contractul de delegare după caz.


Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.


Exigențe noi asupra modalității de prestare a serviciului.


Modificarea general de serviciului.


In cazul manifestării unui eveniment de forță majoră pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului.


Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea serviciului

Costuri unitare supraevaluate

Neutilizarea unor limite maxime de costuri unitare pe tipuri de operațiuni.


Creșterea costurilor unitare ale operatorului.


Lipsa definirii și delimitării clare a activităților din    cadrul

serviciului


In cadrul serviciului de utilitate Alocarea publică lucrările sau operațiunile realizate nu sunt clar definite și descrise, îp4 vederea delimitării acestora.

Externalizarea

Eventuala extemalizare a unor

Externalizarea anumitor

X

activităților diir

cadrul

serviciului    de

utilitate publică

activități din cadrul sei viciului

de utilitate publică pot produce implicații majore dacă nu sunt fundamentate pe baza de strategii, politici, calcule de eficiență și de economicitate sau studii comparative.

activități-fără-o-

fundamentare    riguroasă

poate duce la creșterea costurilor sau scăderea calității serviciului.

Creșterea costurilor    ca

urinare    a

subcontractării

intermediarilor

Lipsa unor politici și strategii clare privind contractarea și aprovizionarea cu materiale de la producători direcți și limitarea intermediarilor prin restricționarea subcontractării.

Creșterea    costurilor

operatorului.

X

Decontarea din bugetul local a unor    prețuri

supraevaluate și mărite artificial

Acest fapt este consecința lipsei concurenței reale între firmele participante la procesul de achiziție publică, a subcontractării lucrărilor și a serviciilor, existența unor verigi intermediare între beneficiar și producători.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public nu se autofinanțează.

X

9. Concluzii și recomandări

Pentru determinarea procedurii de delegare s-a avut în vedere fluxul informațional prezentat în

figura 4, flux determinat de reglementările cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Conform ordonanței nr. 71 din 29 august 2002 (actualizată) privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, emisă de Guvernul României, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public ți privat se poate organiza în următoarele modalități (art. 10, alin (1)):
în cazul gestiunii directe autoritățile administrației publice locale îsi asumă nemijlocit toate sarcinile si responsabilitățile privind organizarea, conducerea, finanțarea,- gestionarea și controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public și privat, respectiv administrarea și exploatarea infrastructurii aferente (art. 11, alin (1). Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi compartimentele pentru administrarea domeniului public și privat, organizate în cadrul aparatului propriu (...) ale sectoarelor municipiului București, și/sau al Consiliului General al Municipiului București (art. 11 alin (2) lit. a)), precum și imul sau mai multe servicii publice, specializate și autorizate conform legii, având personalitate juridică și buget propriu, organizate în subordinea sectoarelor municipiului București,' și/sau a Consiliului General al Municipiului București (art. 11 alin (2) lit. b)).
Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile administrației publice locale (Art. 12, alin (2) lit. a). în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum si la administrarea si exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare

realizării serviciilor (Art 12. alin fi). .    '    ,


Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economica-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat (OG 71/2002, art. 13, alin (2) lit a).

serviciului"* public*- dei construire^, mo<fernizare,J' reparare'^și^întfeținereSaîrețelek stradal
lucrărilor

contractuluiAnexa 1

LCui'Ui'ii;! LU 0,
,_ra. 'curesti «Mftafc' f «- •

teffioviste' x a. f.


1690


3540    1


P-ta Victoriei____ _ 760

WMMmlâche ■    f~750

1800


20


22


23®Șî

t "


Bd


Str


StriA’


24

25

26

lgg

28

29^

30*"'"


P-ta


Calea Bd

Bd’1


P-ta

’stFTp

Str


obalcesU1^


str.Av.Alexandru Serbanescu

Sch itufM âgtu rea nȘ?|TstcTBeSS


Cuza Alex.Ioan > Str.Buzesti

5WB


Bd.Laminorului


»*v

JiBJe

- 4 *


I 570


;r>f. ■

1,


J^M-J&£Ej£iJaL£-±4il


StKAy’.Poptsteanu


Sos.N.Titulescu


Constantinescu > Bd.lMai    Sos.Kiseleff

Alexandru


itarnpi’uheanuS*

fe# ..........


■»


taSSMBawMBMW


8 «OS


Charles de Gaulle ~

Dorobanți 7    [ P-ta Alex.Lahovari* [>-ta Charles’de Gaulle

Duca Gheorghe ; Calea Grivitei i Bd.Alex.Ioan Cuza ing. ..... ,    ................

.Dacia*, ■ TCalea Grivitei »,. 7 l.Sțr. Polona^ - * .71    4 *


Dorobanți


Dobrescu I.Dem (fosta4716

200?:-


1104


24657'

340■sssifet


CC

i__
63 f

'str:    ,

Natatiei *

64

Str.

Oaspeților

65, ’

oiiisi

Occidentului

66

Sos.

Orhideelor

67

Calea

Plevhei,

* J


'Z'Ol/GS'
98 Str.


99-


Str.,«


îi


100 Bd.


101


,Străt

’Șjgjj


102 Str.


Batistei


Bâiculîii 4‘“A5*rv, |

aislF


Bd.N.Baicescu


imon


Str.Vasile Lascar Str.Paharnicul Turturea ' f


600 _ 500


Basarabia


Bâcil'a^yasile:-

MaioM^&A*


Budila


Sos.Mihai Bravu Sos.Vergului


î. o^nnBRRKiBnRagBtcpB îs

Sos/ Colentina^' ^4


Str.tepes Vodă


Stri .Pescarilor,    - A'X


Str.Delea Veche


1800


45£&VA~


2+3


»(M?șws


wreaawrtit


130


T--.--

Str. -

   î Mare     1......

îcăfdArniî    * * l ^Wal^Wf^anfrari i7innn“

460 *

•»7’ <'    ,

110

pjjgB

Str.

BaW»ewwMBlBK Ciuca Ștefan

Str. Oituz

Str. Cumpenei

730

2

Sse^»

B®    ;

O&M&uniL ... V?

SEA A

112

Bd.

Dacia

Str. Polona

Calea Moșilor

800

2

.iStr?

114

Str.

['Sti^#K

Dețea Veche

'Drâ'nei! 7'

$■ î i

Str.Ciresului .. Bd;‘Garoia?T?î3? t j

Str. Comisei

Str.Orzarl

{Sfrijea qț^ou isȚVT? v sCaltteron^îtj

440

IE_

116

Str.

Escaladei

Str. Porțile de Fier

670

2

rR-t:av

lEoisojul de. Foc

118

Bd.

SSMIB

Ferdjnarvd^l^^

P-ta Protopopescu

?^§|^anFe|ffi6WS

^B^aril^Otior

1100

îSsooS

2

120

Str.

Gării Herăstrău

Sos. Pipera

Bd.Dimitrie Pompei

300

2

SalM8S

MMm

SMBmkt;-?..

MB

122

■Î23?

Str.

^t^^I

Grozdea

Dimitrie

ffl®muzachr'?î

Str.Ziduri intre Vii

Str.Baicului

270

2

124

Str.

Heliade intre    1 Strr.D-na Ghica

Vii    |

Str.Slugeru

180

2

UW

• Sos:X\

ssisraHWri®

ISWlBBmi

Z2$sfîajZ:.‘.ji

126

.12^

128

Str.

rșț^?sc#f

Iancu Cavaler Bd.Pache

^deFloi^^^roțopopescu " LaculTei

i Vacarescu

Bd.Ferdinand

£34’ j    ?' *'* *

Str.Petricani

100

rsgis^

aMawijws

2200

2

2

1293

Str,"-7-?77;',';'

Mf

"2 <■ '

130

131

‘i .SCfT»

Str.

Str.'

Lizeanu    Sos.Ștefan cef

1 Mare

Matei Voievod Bd.Pache <

•    '    | Protopopescu

Str.Reanvierii

Sos.Mjhâi Bravu

300

1160

2

132

Str.

Maica

Domnului

Str. Lizeanu

Bd.Lacul Tei

300

133?

'Morarilor® A

SqSiPâhtelimon/ 7?

Sbs.Ve’rg.uiujX'.JXl^*??

?650'l!

SBlttfl

134

■--rrrxe-iFVrpî

13Sg

Calea

Moșilor

yTOâHBtlWliSt

Str. Ba rației_

rsW.'C&iSntnT^^Wi

Sos.Mihai Bravu IBdSBașarabia^afei^

200

(250077

136

Str.

Onciul Dimitrie

Str.Zece Mese

Str.Traian

200

2

FștWWSF

«MSSS18

Str.! Comisei*

Androhache< V ’.**

^5tW

138

Str.

Pescarilor

Sos. Fundeni

Str. Maior Vasile

Bacila

550

2

139®

«MS»»

.PetricanF 17.

Str.D-ha'Ghic'a!‘*'“:iî' ■

Limita administrativa J

VâooO

ă»11

140

Bd.

Pierre de Coubertin

Sos.Pantelimon    i Stadionul National

I

400

2

141?

.Sos. ,ij.

.RfperM VA'?,

Calea;Floreasca " f Linie C.F. Constanta

'1500.

A’

142

Bd.

Protopopescu Pache    '

P-ta Prototpopescu i Sos.Mihai Bravu

500

2

143»

144

WBSgB

Str. ‘

Popa Nan f Bd.Carol I    | Calea Călărașilor

Popa Nicolae    Str.Heliade intre ! Str.Cozia

, Vii

800 < 450

OlflM

2

<î45¥-

146

Sos.

Popa Petre    > | Str.Maria Rosetti    | C.ș<p.Mdsifdr Z'%.

Pantelimon    : Str.Ziduri Moși    !/Umita^oras^^

$25117

3025

'2®WB

2 '

147?;

Bd. ;

Pompei ■    /J Str.GariiJjerastrau ^LTni^£^J^[e\tH Y.

1650

2

63

AMRSP


I

I

I

I

I

I

I

I

I*


lamitriel

■,    ■ j

-2.....

-148-

-Stfh-

Russo Aiecu--Bd. Dacia-

Str. Mi hai Eminescu-Ul£5-

îf!

Bl !

P88W«i^.Masina de *; • » Str.'Lizeano/ *, s    . ■    ■ Painevvr':?r.-.v*'

ISO

Str.

Ritmului    i Sos. Pantelimon

Bd. Ferdinand    '420

2

ww

; 'J

152

sg®

^s®BSI81i

^Ros^^^m^^StrI±.Qiragji^^^^Sb‘Jbamne^

,300

tem

2

154

P-ta

șSps.;^'^

Spania    • |    |.....

“Steian cel    Xalea Dorobanți * J f’Caîea MoȘÎJor'    ' ■-

Mare.T5 i ; v - V: x^Aș.^A.' j'K £ -

2100

m> ’ ia

fi«r ( „

ra

156

(Str.

stn^:<

Tunari    Sos.Stefan cel

«x»    ^Mare ■ ■    ■

Str.Mihai Eminescu

525

2

158

Str.

Turmeleor    ISos.Coîentina

Str.Masina de Paine

^îio'7'7'

2

IiW

ISlSSllS?

SteîÎJl^rnnei^ ^plîGȘiântînâ:C«

21000; • ’

160

16F

Str.

Str. V 7

TepesVoda    Str.Traian

Str.Popa Nan

350

1900

2

^Vacârgcu'"-;'; ‘ pSos.Stefan&y^JA. j-Barbu-v, x.    l.Mareei

/Sos.Pipera’ *

o ■    '

162

Str.

Vatra    Sos.Mihai Bravu

Luminaoasa

Bd.Pierre de Coubertin

1200

2

w

Sos.

IMului.-^JrA<?.<'s6s:Mdrânlbr^:;^

1200

2 ;• .. ■' •

164 , 165i 166 WtfzȘ

Str.

Str..-,.-?

Str._______

Viitorului    Bd.Alex.Donici

Sos.Stefan cel Mare

900

2

2

»Zid'âri Moși    rrJîos.Cblenținaf: ■*%;

Zece Mese    Calea Moșilor

^ȚXp^fcembrie.    Bd Theoâor 1

^Foișorul de Foc ’ BcK Basarabîei*-

«oojH

250

1500'-'

168

Str.

Baba Novac    Mihai Bravu

Str. Bucovina

195Q

3

ti6.s®

la’rasi    '>«'x -'r>

3

170

171?

Băniei    1 Bd.Bratianu

Str. Cavafi Vechii -

Bd.Umrii - ,    ' f ;

[75

gȘKSiiiW

172

Str.

Brancusi    Strr.Bucovina

Constantin    i

Str.Lucretiu

Patrascanu

1050

3

173;

■MilS

isBrâtiahifGJ.’. A’ Bd-Regina^^^,#;

ISmS®™^ lltBSBiSllBBfc

- BcfeCorneliu Coposu&Ș£

*»• * *■

f 1050A

MBSgBafae

174

Î75s,

Bd.

®e®ăS888I

Burebista    i P-ta Alba Iuha

[BaraîuJ Dunării 'f sFnLiviuȚRebreanu?

Str.Umrii

Barajul SaduluFȚff’ÎT^Â

500

|§gî»

176

Str.

Botev Hristo    P-ta Rosetti

Bd.Corneliu Coposu

600

3

177

Calea •

W

' ' ‘Coposu ’:

? Sds; âihakBra¥u^e'&3.£?

âSsoaiiste1

ț'?900^

9s&hB8£&

3 = f

&■    *. r

178

Str.

Cavafi Vechi i Str.Bamei    ! Str.Lipscani

75

3

179

\Câmpia‘t?ixfl‘<7 Bd,Basarabiei    i Str.Liviu Rebreanu

300

MH

180

Bd

Corneliu    j Bd.I.C.Bratianu    i P-ta Corneliu Coposu

Coposu

500

3

181

,

Piața x

Corneliu ’ ,    -7    ,

V'î t's    -f    ir, 7

. ■

?( ’/wî-^* f,1

iâțifeâAâte

182

Bd.

Decebal    : P-ta Alba Iulia

Sos.Mihi Bravu

1050

3

183

Delea Noua . t Calea calarasi - | Bd.dacia? A,    ,

400"

184

Str.

Dristorului    Bd.Decebal    < Bd.Camil Ressu

500

3

185

Calea 1'

Dudesti " '    '| Calea.Vitafi'    "( Soș^Mt^r^^t^

1100......

HBBBSS?

186

Str.

Drum intre    Sos.Gării Catelu i ^L^i.Palady <

Tarlale    /o zz^^l\*Y*V

2200

3

187 | P-ta

21 Decembrie [(fosta" '    /V756M^V x\\ \\ i

j/S
190 Sos.


191


192 Bd.


Gara Catelu


Sos.PantelimonGrigorescu Nicolae Halelor


Bd.Basarabia200


Str.


Patrascanu

Lucretiu


Str.C-tin Brancusi


Bd.Basarabia


1J00

3700'

SSBSa

800


202

20l


Str.


Postăvarului


Nd.Nicolae


Bd.l Decembrie 1918    900


204 Str.


2051


Ramnicu Valcea


Bd.Camil. Ressu


Bd.Ramnicu Sarat


800


206 Bd.


Ressu Camil pictor


1209881

210


Str.


Sf.Vineri

7 Sf.Qhebrghe{îyg

Traian


Sos.Mihai Bravu

^S^^SorîeT

W!. Calea Moșilor


Bd.N. Grigorescu rp-tâ\ Un iVers if at 11

Bd.Mircea Vodă


2200


675    3


211'


212 Bd.    Unirii


214 Calea


Victoriei


Calea Moșilor


Calea Calarasi


600


P-ta Unirii


P-ta Alba Iulia


2000


215", Calea-

216 i Str.

>So’s?

Str.


'Vltam>G^r\,;

Vulturilor


Splai Independentei


220 Str.


Bd.Regina ElisabetaStr.Romulus


Str.Ion Pilat


gepcșni «vj: ASp^Qltieniteia^w^f DrumukCHeile<ur2M i/oda il


Bibescu Vodă | Drumul Mitropoliei


Brancoveariu C-tinM r i


22£

Bd.

Căntemir

Dimitrie

222

Bd.

Cosbuc George j

223

Str.

Cutitul de    J

* J1J

_Argjnț, _    iJ

224

P-ta

Erou Revoluției i

Splai Unirii >

225 Sos.

F-ca de


'SbS'.OItenitei;\^ * ’


Bd.D.CantemirBrumarescu D. i Intr.IMGB-Vulcan I Bd.Metalurgiei


Bd.Smcaiz


Str.Gazelei


faSs


Sos.Viilor
390

;28Q0ÎS 60

’2400if£

■i

1000


81

«SIiCC7Jro;îM CJ o:;;w.Lik STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULlPUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘTINTRE^INERE-ArREȚE-LB STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTĂ AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC ȘIPRIVAT( ' MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


269

Bd.

Eroilor Sanitari Spaliul    Bd.Prof.Ghe.Marinescu

""îooo/

• (rilt- Sa +    Ș

■ ‘ « >    1    1    <    ....... IUOMBI |U

270

Î2#f

Calea

^rel'i.

Ferentari

ffSWiaiîKHI

Calea Rahovei    1 Bd.Pieptănari

1900

:’f600,7;..

..5

272

Str.

Freamătului

Str.Carlibaba    j Sos.Salaj

150

5 " ' ' ’

273‘

*Str. ’ •' V

Wdeu' Bogdan?*^-

■ Pphrirpirb*1 ***

fWV* - ‘:'*,<^'"‘Bd«raW!bHite ■* • -Independentei- L* .

As’ '**    *

300

iiBM

274 i str..............

Humulesti

Sos.Salaj

Str.Mandresti

1200

iSQOQSi

5

27^KStifâî‘ul/;,'<

WiWătpîeW

WOltiW»

CCalea^Victoriep/ ;'£& 4^

276

Str.

Ispirescu Petre

Str.Margeanului

Calea Rahovei

850

5

RSMBI

HSMMS

immmk

£"h iOOO/^

F-i

278

Bd.

Kogalniceanu

Mihail

P-ta;.

M.Kogalniceanu

Splaiul Independentei

700

5

SZzsi

SBlwJteglnaMaM®

LSBÎaluinoȘIBeti^iW

iSoifel

280

Str.

Lacul Mare

Str.Tacerii

Sos.Alexandriei

150

5

28!

BMMiriei.

Mi

282

2g

284

Str.

g *-■ ■    '

Str.

[Str./-'’.'î;,'>

Marinescu

Gh.Prof.

Nasaud

Bd.Eroilor

rpSaî'Năt]uhil8¥'1 ’fj

Calea Ferentari

Sos.Cotroceni

ptr^^ffașdeuȚ^T^

Str.Odoarei

750

400

975

■ZQOL'^

5

5

286

Sos.

Pandurilor

Calea 13

Septembrie

Bd.Geniului

1400

5 " ’

Maharr--'--j

MWMI

MMan - , -

BLZdo^T

288

'289S

Str.

OSHS

Progresului

!»1SS«II

Str.Razoare

^Str.făceriK.J^

Stnniclinata

3100

9O.-..:

290 J

Str.

Preda, cpt.

Str.Amurgului

Str.Sold.Croitoru

90

5

5Z9iJS

«ras

^BÎSailSsWW

SSib^AI.Sxâ'K'dFjel^^^S

E2251K

5*"' “l•* 7 11

292

Calea

Rahovei

Bd.T.VIadimirescu

Sos.Alexandriei

2050

5

O9QS

BIS»

294

295

.W^«S3Î0%9Ș5

Str.

"Bd.

Rainer

I.Francisc prof. Regina.

Elisabeta*. ■. *

P-ta Eroilor

pTa " Ț >'    - r

,M.Kogalniceanu,WM.,

Sos.Panduri

300

700

5

Calea Victoriei*

f 5>WJ- 3

296

;29>

Sos.

IslBSIlSl

Sa lai

Calea Ferentari

Str. Mândrești

950

1W«S

1183BBI

;Sebâs'tiah'

, Căljea’Kaliovel^/Sl

298

Str.

Salviei

Str.Semanatorului

Str.Bachus

225

5

299^

MMe

sKaiei    stH coâruiu«al

ȘSWBăchu^W»»

5?-' . .

300

Str.

Tăcerii    1 Str.Antiaeriana

Str.Lacul Mare

350

5

O®®

302

Str.

iBfasi^^O.SoșlSJyr^ylii^^ Viilor    i Bd.George Cosbuc

IPTelferenBirjgS^^

Calea Serban Vodă

nas

1850

*5 '

303^

ffiiWîrfîirescu ^'.rcâleâ^ali'ovei

,!Ca leasl 3; Septârp b rieA^

700.. M

5

304

Str.

Zețarilor    | Str. Șinei

Prel. Ferentari

1000

5

305/

306

Str.

Apusului/< £Bd'.IuliiîManiUc't »'<

Brașov    Bd.Timisoara

Bd.Ghencea

,1100',.

1450

6

307/

Str. ' ' 4

Catinek    “ j Str,'Piscul Crasani. l'Str? Mărgelelor"-< f.

ost

is«««

308

Bd.

Constructorilor 1 Calea Crangasi

Calea Giulesti

1350

6

309^

Sos.’, //'l"

t~    i J

i '    t

Cotroceni , •' Splaiul" /

" ,    Independentei

900*

Slteifft

3B8«

< S î <2

310 1 Calea    | Crangasi    ■ Calea Giulesti    /

Str.M^hadietX

1350

6

311 t Sos/ ' ' [ Ciurel,    4 Str.Gral Popovat ^^t^Pî^fâjfiSâaiiîluk V :

«240WB

312


uC-îc-ohm cu C';îG)?:alUl

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIUL

PUBLIC DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘIINTREflNERE-A-REfE. STRADALE, LUCRĂRILOR DE ARTĂ AFLATE ÎN PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Str.


Dezrobirii


-Dreptății


Bd. Iuliu Maniu


Bd. Uverturii6501

I

I

!•

I I I I I I
Feniului
«iwtBWBa


330


332


?333^


Str.


Bd.


Noica

Constantin


Petrescu C-tin Titel


Calea Plevnei


Str.Ion Mihalache


Splaiul Independentei


Bd.Ghencea


■WnuEiiWgBaB


300


450nJnsK.

MbshhS


341?


IB^BOâiberețUJa/ IfStr.Iop MîhălacheRK &


342


Drum


Taberei


Str.Razoare


Str. Brașov


343c


344

3454990


'58001?


346


34^


348


349


350


Str.


Str.


Șglpffis


fes


Str.


MăSSBKS


Sos.


Tufanelelor Uverturii fc


Str. Piscul Crasani


Hîî'H


Str. Catrinei


120 Mi


Valea Argeșului i Drumul Taberei Str.Valea Oltului


VirtuțiiBd.Timisoara/j j'X,600


4250?

iMlBl


650


SfM®CAIET DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL

BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

CAPITOLUL I
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI-
SECȚIUNEA 1

CONSIDERAȚII GENERALEArt. 1

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit pe baza legislației în vigoare și stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice minime necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea desfășurării activităților de construire, modernizare, întreținere, reparare a rețelei stradale, lucrărilor de artă, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București.

Art. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară atribuirii/delegării de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4

(1)    Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sistemul de asigurare a calității, terminologie simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele specifice sau altele, asemenea.

(2)    Specificațiile tehnice se referă și la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, tehnici, procedee și metode de exploatare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, prevăzut de actele normative și reglementările specifice realizării serviciului de delegare de gestiune a activităților de construire, modernizare, întreținere și reparare a rețelei stradale, lucrărilor de artă, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București.

(3)    Caietul de sarcini precizează reglementările obligațțOrîi^Wit^tr^ la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediufuȘ îndeplinirii și realizării serviciului de administrare străzi, (


București.    1 Ș?

Art. 5

Terminologia utilizată este cea din Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.

SECȚIUNEA 2 OBIECTIVE URMĂRITE
Art. 6

(1) Obiectul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrărilor de artă, aflate în patrimoniul public și privat al Municipiului București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, presupune următoarele activități:

a)    întocmirea documentației tehnico-economice pentru realizarea_tuturoE-lu&răFiloF-de-inveștiții, inclusiv întreținerea și reparațiile curente, conform legislației în vigoare;

b)    întreținerea și menținerea în funcțiune a rețelei stradale, lucrările fUeaîfât;^ CJ Ofl’GiHALUt.

c)    modernizarea străzilor de pământ și balast;

d)    consolidarea lucrărilor de artă;


e)    echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban specific;

f)    implementarea unui sistem de management modem al serviciului public de administra^ întreținere a rețelei stradale și a lucrărilor de artă.

(2)    Obiective de ordin financiar, economic și de mediu:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii concurențiale a activității prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a societății;

c)    reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului și prețurilor;

d)    ajustarea periodică a prețurilor și tarifelor;’

e)    corelarea activităților prestate de operator cu programele- de dezvoltare economică ale

Municipiului București;    . , -

f)    stabilirea strategiei de dezvoltare și funcționare a operatorului, ținând seama de reglementările în vigoare referitoare la asigurarea securității și a igienei publice etc.;

g)    asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor;

h)    gestionarea activității operatorului, pe criterii de competitivitate, după criteriul raport cost-calitate pentru serviciile prestate;

i)    promovarea, dezvoltarea și exploatarea domeniului public care intră sub incidența obiectului de activitate al societății;

j)    modernizarea și controlul periodic al activității operatorului și promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile publice prestate nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor;

k)    elaborarea și aprobarea unor indicatori de performanță cât mai înalți pentru activitatea Operatorului.

(3)    în desfășurarea activității de „Reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodemizate din Municipiul București", se urmăresc următoarele obiective:

a)    creșterea calității rețelei de străzi ale Municipiului București;

b)    creșterea și exploatarea potențialului turistic cu efecte pozitive asupra bugetului;

c)    optimizarea transportului local și fluidizarea traficului din oraș.

serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale,


Art. 7


(1) Construirea, modernizarea, repararea și întreținerea rețel^straha. patrimoniul public și privat al Municipiului București, ijțicWs elemente de mobilier urban, este responsabilitatea excluși


conform legislației în vigoare și se va realiza pe baza unui contract de gestiune păstrând următoarele atribuții:

a)    urmărirea executării lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, echipare cu mobilier urban;

b)    aprobarea programelor anuale de lucrări de întreținere, reparații curente și reparații capitale și/sau modernizări ale rețelei stradale și lucrărilor de artă ;;

c)    aprobarea programelor anuale privind echiparea rețelei stradale cu elemente de mobilier urban în scopul îmbunătățirii aspectului estetic și funcțional al orașului;

d)    evidența centralizată a tuturor intervențiilor din rețeaua stradală și asigurarea unor intervenții

imediate împreună cu operatorul economic;    r -----

e)    verificarea documentelor de plată în vederea decontării; ! .    _

f)    urmărirea respectării indicatorilor de performanță;    ț '/ 1 v    ALLÎl
g)    urmărirea refacerii sistemului rutier afectat de intervenția la utilitățLpuhlicfi^,._

h)    realizarea strategiilor în domeniul dezvoltării infrastucturii rutiere și urmărirea impl^ acesteia.

(2)    Aceste activități se vor desfășura sub conducerea, coordonarea și responsabilitateamîtorităților administrației publice locale în scopul asigurării gestionării și optimizării activităților de modernizare, construire și întreținere a rețelei stradale și a pasajelor pietonale, subterane și supraterane de utilitate publică și funcționarea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local.

(3)    Conform normativelor în vigoare, lucrările de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale și pasajelor pietonale, subterane și supraterane necesită a fi permanente, astfel încât să se mențină starea de viabilitate a rețelei de străzi și a lucrărilor de artă. Aceste lucrări trebuie realizate la termene adecvate, în condiții tehnice și economice corespunzătoare, care să asigure confortul și siguranța circulației, pentru toate categoriile de vehicule reglementate prin lege, dar și circulația pietonală.

(4)    Lucrările de întreținere și reparații trebuie să asigure cerințele unei circulații în siguranță și confort cel puțin până la finele duratei normale de funcționare.

(5)    De asemenea, există necesitatea întreținerii străzilor și corelarea lucrărilor de reparații cu lucrările de intervenție la utilități precum și realizarea de investiții pentru creșterea capacităților de preluare a traficului și circulației rutiere și pietonale.

(6)    Asupra străzilor aflate în perioada de garanție se va putea interveni numai de către constructor, care are obligația de a asigura garanția, iar în situația în care acesta nu intervine pentru remedierea defecțiunilor, realizarea lucrărilor de remediere, vor putea fi executate de către administratorul rețelei stradale, a lucrărilor de artă și a elementelor de mobilier urban.

CAPITOLUL H

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ȘI ÎNTREȚINERE

Art. 8

(1) Activitatea de proiectare implică realizarea unei documentații tehnico-economice pentru lucrările de construcție, reparații (curente, capitale) și/sau modernizări și întreținere ale străzilor, lucrărilor de artă și se elaborează de regulă în fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție - corespunzător categoriei de lucrări, a gradului de detaliere, a

specificului și amplorii lucrării. Se va realiza și docui specialitate necesare obținerii autorizațiilor de construirea^

(2) Elaborarea documentației se efectuează:    z

a)    pentru lucrări de întreținere;

b)    pentru lucrări de reparații curente;

c)    pentru lucrările de reparații capitale, modernizări(3)    La proiectarea lucrărilor aferente străzilor, lucrărilor de artă, se va ține cont de existența altor instalații și construcții din zonă: paralelisme, apropieri, intersecții cu drumuri, căi ferate, instalații telefonice, conducte, clădiri, rețele de apă, rețele electrice existente, gaze sau canalizări.


(4)    Se va face o descriere funcțională și tehnologică a soluțiilor pcsicctate.JSe_vordescri^ traseelșj stradă/ lucrare de artă/ trotuare, lungimea acestora, suprafața.

_i ecKFoa?;, c j orjș

Art. 9    |

(1)    Pentru străzile existente, condițiile tehnice din prezentul caiet de sarcini trebij repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.

(2)    Zona străzilor urbane include partea carosabilă, acostamentele, șanțurile/rigpldîe, trotuarele, spațiile verzi, spațiile (alveolele) destinate stațiilor transportului în comun. Pe”§ectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurată prin șanțuri amenajate, cu dirijarea în afara zonelor de siguranță a străzilor.

(3)    Zonele de siguranță și de protecție a intravilanului Municipiului București se stabilesc prin studii de trafic și prin documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului.

(4)    La proiectarea străzilor se vor respecta condițiile tehnice de proiectare a străzilor din localitățile urbane, precum și capacitățile maxime de circulație care sunt prevăzute în „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane” din 27/01/1998 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 bis. din 06/04/1998.

(5)    Proiectarea, sistematizarea și realizarea străzilor din localitățile urbane se face în corelare cu planul urbanistic general al localității, pe baza studiului de dezvoltare și organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectivă de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

(6)    La proiectarea, execuția și intervențiile asupra străzilor se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de factorii economici, sociali și de apărare, de conservarea și protecția mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinație, precum și de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerințele persoanelor cu handicap și ale celor de vârsta a treia, precum și pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști.

(7)    îmbunătățirea elementelor geometrice ale străzii se poate efectua, potrivit dispozițiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lățimea minimă de trotuar.

(8)    Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersecții amenajate corespunzător intensității traficului.

(9)    Vitezele de circulație luate în considerare la proiectare, intensitatea și natura traficului, precum și organizarea circulației, dispunerea și amenajarea intersecțiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.

(10)    Adoptarea elementelor geometrice ale străzilor se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare și sunt redate în „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane”.

(11)    Alinierea construcțiilor în lungul străzilor din categoriile I - III se face cu respectarea distanțelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 4 la „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane” din 27/01/1998.

(12)    Dimensionarea structurii rutiere se face în funcție de intensitatea și de compoziția traficului de perspectivă, de caracteristicile fizico-mecanice și de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare. Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice și de rentabilitate, ținând seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare. Perioada de perspectivă pentru dimensionarea structurii

rutiere va fi de

(13)    Pe se vor 1

(14)    La^ de trafic* respectai


15 ani, în concordanță cu planul de dezvoltare durabilă, unde sunt semnalate degradări datorate fenomei rea rezistenței structurii rutiere la acest fenom kor se va ține seama de fluxurile circulației, traficului, de condițiile de vizibilitate și
(15)    Pentru circulația pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o lățime cuprinsă între 1,00 m și 4,00 m, în funcție de intensitatea circulației pietonale și de locul unde sunt amplasate. Dacă este' cazul, se pot amenaja piste pentru bicicliști, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate și planurile de urbanism local.

(16)    La traversarea străzilor din categoriile I și II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.

Art. 10

Funcțiile, dimensiunile și modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în „Norma tehnică privind proiectarea străzilor în localitățile urbane” din 27/01/1998 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 bis. din 06/04/1998.


Art. 11

La alegerea structurilor rutiere și dimensionarea acestora, elemente care determină în mod direct durata normală de funcționare a străzilor, se va ține seama de normele și reglementările tehnice de proiectare specifice.    «—

Art. 12    CCJfCKțVî CU

Stabilirea listei lucrărilor care trebuie proiectate se face pi in defalcarea diqpj care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizări precum și în baza planurilor de mobilitate aprobate la nivel local.

Art. 13

Avizarea documentației tehnico-economice pentru lucrările de întreținere șiraparății curente a străzilor se face de către comisia tehnico-economică din cadrul autorj(at«^administratiei publice locale.

Art. 14

Aprobarea documentațiilor tehnico-econâmice pentru lucrările de reparații capitale se face de către autoritatea administrației publice locale,- după avizarea în prealabil de către comisia tehnico-economică a Municipiului București.


CAPITOLUL III

ACTIVITĂȚI SPECIFICE SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

SECȚIUNEA 1
BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE
Art. 15

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București asigura administrarea, obiectivelor a căror lista se rega^e&ts-jnAnexa 1 la prezentul regulament:(2)    Bunurihs^o&le^QhiQbile apartinand domeniului public si privat al municipii, administrare a domeniului public si privat privim p și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de art lamei stradale cu elemente de mobilier urban,/vor


SECȚIUNEA 2

ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 16

(1)    Lucrările de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, se regăsesc in Anexa nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini.

(2)    Lucrările de întreținere (L.I.) se clasifică astfel:


a)    lucrări privind căile circulabile;

b)    lucrări privind lucrările de artă: poduri, pasaje, ziduri deșpryițr?ețCU ORlSiMALUL

c)    lucrări privind mobilierul urban.

Art. 17

La întreținerea căilor circulabile, în cazul îmbrăcăminților rutiere modeme, (se ya^țîne cont de prevederile "Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere modeme" - indicativ AND 547.

Art. 18

Activitatea de întreținere a căilor circulabile constă, în principal, din:

a)    repararea degradărilor din îngheț-dezgheț (burdușiri izolate) pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație;

b)    întreținerea pavajelor din piatră; comportând decolmatarea rosturilor și refacerea locală a bituminării acestora, înlocuiri de pavele rotunjite prin uzixra pe suprafețe izolate etc.;

c)    întreținerea îmbrăcăminților din beton de ciment constând din: desfundarea, curățarea și colmatarea rosturilor, a fisurilor și a crăpăturilor cu mastic bituminos, curățarea rosturilor cu mastic în exces etc.;

d)    întreținerea îmbrăcăminților bituminoase prin efectuarea de plombări, badijonări, colmatarea crăpăturilor, înlăturarea denivelărilor locale etc.;

e)    curățarea și repararea locală a pavajelor de bolovani de râu sau piatră brută;

f)    întreținerea străzilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea uzurii precum și astuparea gropilor și a făgașelor;

g)    scarificarea și reprofilarea pietruirilor cu sau fără adaos de materiale pietroase;

h)    aprovizionarea și aștemerea de nisip sau balast la străzile din pământ;

i)    întreținerea și repararea căilor circulabile la intersecțiile de străzi;

j)    întreținerea benzilor de staționare, a platformelor și a spațiilor (alveolele) destinate stațiilor de transport în comun, stațiilor de taximetre etc., în funcție de tipul îmbrăcăminților și tipul defecțiunilor;

k)    repararea îmbrăcăminților și a structurii rutiere din dreptul traversărilor de conducte pe sub străzi, al racordurilor și branșamentelor, a degradărilor izolate generate de lucrări privind conducte tehnico-edilitare și în cazul intervențiilor accidentale. La efectuarea reparațiilor se va ține componența^E^t^î^uțjere existente pentru a se realiza o bună legătură între structura i cea nouă ar și a, pistelor de bicicliști, pentru eliminarea defecțiunilor îmbrfl ituminoasă, beton de ciment) după caz, prin plombări,m)    întreținerea trotuarelor și a pistelor de bicicliști cu îmbrăcăminți semipermanente sau provizorii (pietruiri, balastări) corespunzător categoriei de defecțiuni;

n)    întreținerea bordurilor pentru aducerea lor în stare de bună funcționare;

o)    întreținerea lucrărilor edilitare de pe părțile circulabile, salubritate, desfundarea gurilor de scurgere, înlocuirea grătarelor rupte, capace, cămine etc;

p)    întreținerea șanțurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea apelor, decolmatarea lor.

asigurarea pantelor transversale și longitudinale etc;

r)    tăierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor străzilor;

s)    întreținerea terasamentelor deteriorate local prin operații de reprofilare, taluzare, precum și a lucrărilor de sistematizare pe verticală din zona străzii;

t)    întreținerea lucrărilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a căminelor de vizitare etc.
Art. 19.

(1)    Lucrările de întreținere a podurilor, pasajelor subterane și supraterane pentru circulația rutieră și/sau pietonală se vor executa la partea de zidărie și/ sau betoane, dar și la partea de structuri de beton sau metal, după caz.

(2)    La lucrările din zidărie, beton, beton armat sau beton precomprimatrlucrăriîe'dFîntrețînere kunt:

a)    reparații de tencuieli;    j r, C J 0R!3^AlU«-

b)    curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar;    < f •

c)    curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem;

d)    curățarea căii de noroi și gunoaie și desfundarea gurilor de scurgere;

e)    completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

f)    reparații la parapete, trotuare și guri de scurgere;

g)    reparații locale ale hidroizolației și ale rosturilor de dilatație;

h)    reparații pe suprafețe izolate la casiuri, sferturi de con, aripi și scări de acces.

(3)    La lucrările din metal pentru lucrări de întreținere se va avea în vedere:

a)    îndreptarea elementelor deformate; - = • •

b)    curățarea aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii;

c)    degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor;

d)    revopsirea parapetelor.

(4)    La albiile râurilor traversate de poduri se vor executa următoarele lucrări de întreținere:

a)    înlăturarea din albii a depunerilor de aluviuni și a vegetației care împiedică scurgerea apei;

b)    curățarea de plutitori blocați în zona infrastructurii podurilor;

c)    reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de mal.

(5)    Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere la străzi, inclusiv a celor de întreținere la lucrările de artă, se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de stradă. Aceasta perioadă se încadrează în interiorul ciclului de reparații curente și respectiv de reparații capitale.

(6)    Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere sunt: intensitatea traficului și structura acestuia, tipul de lucrări asupra căruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecvența apariției degradărilor datorită circulației și factorilor naturali etc.

(7)    Perioada dintre două lucrări succesive de întreținere poate fi majorată dacă lucrările se prezintă în bună stare de funcționare.


Art. 20

Lucrările de reparații curente (R.C.) se clasifică astfel:

(1)    Lucrări privind căile circulabile;

(2)    Lucrări priyj^4^ățjje de artă: poduri, pasaje, podețe, pasarele, ziduri de sprijin etc;


(3)    Lucrări

(4)    în ca determin; rutiere șurban;

grații curente mai sunt cuprinse și o serie de activități ice ale străzilor și ale traficului, capacității portante a s| lor circulabile și a podurilor și pasajelor rutiere și pie


(5) Simultan cu efectuarea reparațiilor curente, se pot realiza și lucrări noi pentru completări de echipări sau extinderi locale ale acestora justificate de îmbunătățirea condițiilor de funcționare ale străzilor, sau a caracteristicilor tehnice ale pasajelor și podurilor.


Art. 21

(1) Lucrările de reparații curente (R. C.) privind căile circulabile constau în:


a)    repararea completă pe suprafețe întinse a părții carosabile degradată de îngheț-dezgheț (burdușiri), precum și executarea unor lucrări de prevenire a apariției acestor degradări;

b)    reparații de pavaje din piatră degradate pe suprafețe întinse, bitumarea rosturilor;

c)    executarea de pavaje din piatră pe porțiuni izolate în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație la stații de transport în comun, intrări în intersecții, stații de alimentare cu carburanți etc.;

d)    refacerea dalelor degradate sau distruse ale îmbrăcăminților din beton de ciment;

e)    reparații curente ale îmbrăcăminților din beton de ciment, înlocuirea izolată a structurii rutiere distruse, injectări, repozări de dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor și a crăpăturilor etc.;

f)    executarea de covoare asfaltice de grosime redusă (max. 4 cm.) pe. sectoare de străzi la care aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafață nu asigură compensarea uzurii;

g)    executarea de îmbrăcăminți bituminoase din două straturi - legătura și uzura - peste îmbracăminți existente, respectiv pe:

-    pavaje din piatră, betoane de ciment sau îmbrăcăminți bituminoase;

-    pietruiri existente, completate cu material pietros pentru îmbunătățirea planeității, inclusiv rectificări în plan și în profil longitudinal;

-    grosimea straturilor se stabilește prin calcule de dimensionare.

h)    executarea tratamentelor bituminoase duble:

-    suprafețe bituminoase;    | „ ,v, cu OUlGiEALUi-1

-    macadamuri și straturi stabilizate;

-    beton de ciment.

i)    repararea pavajelor existente;

j)    executarea de pavaje din piatră;

k)    scarificări, reprofilări și cilindrări ale pietruirilor existente cu adaoS dematerîal pietros;

l)    lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profiTmlung și profiltransversal,aștemerea și cilindrarea de material pietros pe stradă precum și pentru sistematizarea pe verticală a zonei adiacente;

m)    repararea îmbrăcăminților degradate în zona liniilor de tramvai respectiv la racordarea părții carosabile cu șinele;

n)    repararea îmbrăcăminților rutiere în zona pasajelor la același nivel cu calea ferată;

o)    repararea și înlocuirea elementelor degradate ale rețelelor tehnico-edilitare de la suprafața părților circulabile, ca de exemplu, aducerea la cotă a căminelor de vizitare, înlocuirea de rame și capace distruse etc.;

p)    executarea de peroane pentru călători la stațiile de tramvai, precum și alveole în partea carosabilă pentru stațiile de autobuze și troleibuze;

r)    înlocuirea integrală a bordurilor uzate și degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundației acestora;

s)    refaceri de trotuare și piste pentru bicicliști cu îmbrăcăminți modeme: bituminoase, din beton de ciment, pavaj;

t)    repararea, reprofilarea, stabilizarea și impermeabilizarea acostamentelor, inclusiv executarea de benzi de încadrare a unor pârtii carosabile pe acostamente când Stradă are profil de șosea;

u)    repararea de șanțuri și rigole inclusiv lucrări de periere și pavare a acestora când este cazul;


v) executarea

x)    reparați,

y)    refacj transve

z)    lărgii și condtțiiloprotecție de diferite categorii pe sectoare întregi de stradă; corecții de torenți, apărări de maluri, canale de evacuare etc. matate ale drenurilor și completări de drenuri longitu; areaflde benzi carosabile suplimentare, corespunzător soliciți
aa) reamenajări și modernizări de intersecții de străzi la același nivel prin crearea de benzi

carosabile de selectare, stocare, virare, insule de dirijare etc.;

bb) executarea de trotuare și piste de bicicliști la străzile cu trafic intens;

cc) executarea de variante locale de străzi pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea ferată sau a unor puncte cu restricții de gabarit;

dd) lucrări de desființare a variantelor de străzi nefuncționale;_

ee) eliminarea refulărilor și a văluririlor îmbrăcăminților în stațiile mijloacelor de transport în comun și la semafoare.

(2) Reparațiile curente aferente lucrărilor de artă constau în:

a)    înlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

b)    consolidarea infrastructurilor;

c)    consolidarea provizorie la poduri în vederea efectuării unor transporturi agabaritice;

d)    realizarea unor variante provizorii de circulație pe timpul lucrului la poduri sau pasaje;

e)    demolări și desființări de poduri;

f)    captarea izvoarelor de pe zona străzilor și executarea de lucrări de amenajare a evacuării apelor;


g)    lucrări de apărare a străzilor împotriva inundațiilor și eroziunilor, corecții locale ale albiilor, șanțuri de gardă etc.;

h)    repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de căptușire;

i)    repararea rampelor la pasaje denivelate și executarea de bretele suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucrări rutiere justificate de trafic.

Art.22

(1)    Periodicitatea efectuării lucrărilor de reparații curente la străzi se definește ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru același sector de stradă, în interiorul ciclului de reparații capitale.

(2)    Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor sunt: mărimea intensității traficului, și structura acestuia, tipul sau genul de lucrări asupra căruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecvența apariției degradărilor datorită circulației, factorilor naturali sau a altor cauze.

(3)    Periodicitatea normată a execuției lucrărilor de reparații curente este cuprinsă în documentațiile tehnice.

Art. 23

(1)    Reparațiile capitale (R.K.) se efectuează de regulă după consumarea duratei normale de funcționare.

(2)    Lucrările de reparații capitale a căilor circulabile reprezintă refaceri complete ale suprastructurii, respectiv, a infrastructurii străzii precum și extinderi de lucrări în vederea creșterii capacității de circulație, a fluenței și a siguranței traficului.

(3)    în corelare cu aceste lucrări se pot realiza lucrări de echipare pentru transportul în comun, instalații/rețele tehnico-edilitare sau pentru dirijarea traficului. Lucrările de reparații capitale asigură creșterea gradului de dotare a străzii.

(4)    Lucrările de reparații capitale se clasifică astfel’


a)    reparații privind căile circulabile;

b)    reparații privind lucrările de artă.

Art. 24

Lucrările de reparații capitale (R. K.) privind căile circulabile constau,

(1) Corectarea traseului străzii în totalitate sau parțial, în sectoare în planul dgz«î^^i^^h^ul în lung și profilurile transversal; geometri


jegoriei străzii. In cadrul acestOF-Wcrări de reparații utiere de infrastructură și suprastructură execute în\^ nte.


cuprins echipări

(2)    Lucrările de reparații capitale privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile, expuse la degradări din îngheț-dezgheț sau acțiunea distructivă a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajări de taluzuri etc., inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate și a lucrărilor de sistematizare pe verticală.

(3)    Refacerea integrală a structurii rutiere, respectiv îmbrăcăminte, strat de bază, fundație (când este cazul), încadrări trotuare, pistă bicicliști (dacă este cazul) realizate pentru întreaga stradă sau pe

sectoare distincte delimitate de două intersecții principale.

(4)    Reamenajarea de intersecții principale și piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de suprastructură și infrastructură stradală, lucrări noi de extindere, amenajări principale pentru circulația pietonilor (tuneluri) etc.

(5)    Amenajarea variantelor ocolitoare.

(6)    Lucrări de reparații capitale pentru esplanade și alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete etc.

(7)    Reparații sau lucrări noi privind apărări de maluri, rectificări de cursuri de apa sau corecții locale de torenți care afectează rezistența și funcționalitatea străzilor, inclusiv lucrări pentru colectarea și evacuarea apelor de suprafață.


(8)    Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau de reparații capitale ale căii de transport în comun și lucrări specifice acestora.

(9)    Lucrări de reparații capitale ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau reparații de rețele tehnico-edilitare, inclusiv pozarea acestora în canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente, cămine, guri de scurgere etc.


Art. 25

(1)    Lucrările de reparații capitale privind lucrările de artă, poduri, pasaje constau în:

a)    consolidarea și reabilitarea podurilor, pasajelor, zidurilor de sprijin etc.;

b)    definitivarea podurilor a căror structură existentă este provizorie;

c)    lărgirea podurilor;    •

d)    ridicarea clasei de încărcare.

(2)    Lucrările de reparații capitale (R.K.) se execută la intervale mai mari de timp - la sfârșitul unei durate normale de funcționare - în scopul compensării totale a uzurii fizice și morale a lucrărilor de artă.


(3) Durata normală de funcționare a pasajelor, podurilor și podețelor se stabilește în concordanță cu legislația în vigoare și este în funcție de tipul podului sau podețului și diferențiat pe infrastructură și suprastructură.

Art. 26

Lucrările de modernizare (L.M.) se clasifică astfel:

a)    lucrări privind rețeaua stradală;

b)    lucrări privind poduri, pasaje etc.;

c)    lucrări privind mobilierul urban.

Art. 27


(1)    Lucrările de modernizări stradale se realizează pentru creșter6a-ifidicatorilor tehnici în scopul asigurării preluării fluxurilor actuale de circulație și creșterea gradului de confort al cetățenilor.

(2)    Lucrările de modernizare constau în realizarea suprastructurii, respectiv a infrastructurii străzii precum și extinderi de lucrări în vederea creșterii capacității de circulație, a fluenței și siguranței traficului.

lucrări se pot realiza lucrări de echipare pentru transportul e&ilifoir<y!§&^ pentru dirijarea traficului. Lucrările de modemizai^'â'sigura'' zii cu mobilier adecvat, modernizat.


(3) In corelare instalații te creșterea gri

a)    corectarea traseului străzii în totalitate sau parțial, în sectoarele critice, cuprinzând îmbunătățiri în planul de situație, profilul în lung și profilurile transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzător categoriei străzii. în cadrul acestor lucrări de modernizare se cuprinde ansamblul lucrărilor rutiere de infrastructură și suprastructură executate în corelare cu echipările tehnico-edilitare aferente;

b)    lucrările de modernizări privind sectoare de străzi cu terasamente slabe, deformabile. expuse la_

degradări din îngheț-dezgheț sau acțiunea distructivă a apelor. Se prevăd, după caz, lucrări de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin, sisteme de drenaje, amenajări de taluzuri etc,

inclusiv refacerea structurilor rutiere afectate și a lucrărilor de sistematizare pe verticală. în cadrul acestor lucrări se va analiza și posibilitatea reciclării îmbrăcăminților rutiere existente;

c)    refacerea integrală a structurii rutiere, respectiv îmbrăcăminților, strat de bază, fundație (când

este cazul), încadrări trotuare, pistă bicicliști (dacă este cazul) realizate pentru întreaga stradă sau pe

sectoare distincte, delimitate de două intersecții principale;

d)    reamenajarea de intersecții principale și piețe de circulație cuprinzând refacerea lucrărilor de

suprastructură și infrastructură stradală, lucrări noi de extindere, amenajări principale pentru

circulația pietonilor (tuneluri) etc.;


e)    amenajarea variantelor ocolitoare;

f)    lucrări pentru esplanade și alei pietonale, trotuare, traversări la același nivel sau la niveluri

diferite, tuneluri, pasarele, inclusiv lucrările de protecție a circulației pietonilor cum sunt: parapete,

glisiere de siguranță etc.;

g)    lucrări noi privind apărări de maluri, rectificări de cursuri de apă sau corecții locale de torenți

care afectează rezistența și funcționalitatea străzilor, inclusiv amenajări de podețe și alte lucrări

pentru colectarea și evacuarea apelor de suprafață;

h)    lucrări de modernizare ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau de reparații capitale ale

căii de transport în comun și lucrări specifice acestora;

i)    lucrări de modernizări ale străzii efectuate în corelare cu lucrări noi sau reparații de rețele tehnico-

edilitare; inclusiv pozarea acestora în canale vizitabile, cu realizarea de racorduri, branșamente,

cămine, guri de scurgere etc.

Art.29    ............

Lucrările de modernizări (L.M.) aduc îmbunătățiri ale indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții, cum ar fi asfaltarea străzilor de pământ sau cu balast etc.

Art. 30

Străzile care au beneficiat de lucrări de reparații capitale și/sau modernizări sau investiții, după expirarea perioadei de garanție, rămân în gestiunea operatorului serviciului public de administrare a străzilor și lucrărilor de artă pe toată perioada contractului de gestiune indiferent de modalitatea de contractare a execuției lucrărilor (de către operatorul serviciului public sau de către alți constructori angajați de administrația publică locală).

Art. 31

Pentru lucrările de artă care au beneficiat de lucrări de consolidare, amenajare, adică cheltuieli de capital, după expirarea perioadei de garanție, vor fi în administrarea serviciului public pe toată durata contractului de gestiune încheiat de acesta cu autoritatea administrației publice locale.
CAPITOLUL IV

CONDIȚII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE A REȚELEI STRADALE SI LUCRĂRILOR DE ARTĂ DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN


Art. 32

Având în vedere degradările evolutive datorate solicitărilor dinamice și a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de întreținere specifice tipului de îmbrăcăminte a străzii, în vederea eliminării defecțiunilor și aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța și confortul circulației,; în. cadrul cărora se vor; executa operații specifice, după cum urmează:    .    : -

1.    Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos:

a)    reparația rostului;    ,

b)    curățarea rostului, suflarea cu aer comprimat și spălare sub presiune;

c)    umplerea rostului cu material de colmatare;.

d)    protejarea rostului;

e)    procurarea materialului de colmatare și transportul la punctul de lucru;

f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea;

g)    organizarea de șantier.

2.    Reparații Beton asfaltic Ba 16 - 5 cm:

a)    curățarea suprafeței pentru aplicarea îmbrăcăminții;

b)    amorsarea suprafeței;

c)    procurarea mixturilor asfaltice;

d)    aștemerea și compactarea mixturilor asfaltice;

e)    transportul la punctul de lucru; ,f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea

g)    organizarea de șantier.

3.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase BAD 20-6 cm; BA 16- 4 cm,

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii


vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

g)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

h)    transportul mixturilor.

4.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase BAD 20-6 cm; BAR 16-4 cm grosime:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;


g)    verificarea

h)    transport,

5. Repara)

a)    delim

b)    freza vii; frezaiadului de compactare a stratului realizat;


inoase BAD 20-6 cm; MASF16- 5 cm grosime:

slor astfel încât marginile decapate să aibe așa numi oane astfel încât acoperirea să se execute în maxinjfe4 o' 12

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea su

g)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;


h)    transportul mixturilor._’_

6.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 - 6 cm- BAD 20-6 cm; BA 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16 - 4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

7.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 -6 cm- BAD 20-6 cm; BAR 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea si aștemerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;-

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor;

8.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 -6 cm- BAD 20-6 cm; MASF 16-5 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii; frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

9.    Reparații carosabil cu beton C20/25 (20 cm), inclusiv spargerea betonului vechi:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și aștemere beton ciment - 20 cm (C20/25);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

10.    Reparații carosabil cu beton C25/30 (20 cm), inclusiv spargerea betonului vechi:

a)    delimitarea zonelordegradate;

b)    desfacere siș

c)    încărcare^    jurilor;11.    Excavații carosabil:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    săpătură sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

12.    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

13.    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și aștemere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;    ..........

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

14.    Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;


d)    verificarea grosimii stratului realizat.

75. Strat de fundație din piatră spartă:

a)    procurare și aștemere strat de piatră spartă- compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul pietrei sparte;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

16. Strat de fundație din balast stabilizat 6%: ■ , .. /

a)    procurare și aștemere strat de balast stabilizat 6 % - compaotare;

b)    pregătire.pat - compactare;

c)    transportul balastului stabilizat; ■    ■    ■ '>

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

77. Reparații carosabil alcătuit din pavaje din piatră naturală:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    procurare și aștemere nisip de 7 cm - compactare;

c)    transportul nisipului;

d)    procurarea și transportul pietrei cubice;

e)    montarea pietrei cubice;

f)    verificarea cotei proiectate la patul drumului;

g)    împrăștierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului și împingerea lui cu peria în rosturi.

18.    Desfaceri pavaje:

a)    desfacere îmbrăcăminte;

b)    verificare strat suport;

c)    transportul deșeurilor;

d)    transportul pavajelor.

19.    Geogril antifisură:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geogril antifisură;

e)    transportul geogrilului.


20.    Geotex


a)    deliipitâ&

b)    întț

c)    pri


v'/siAia'


petrecerea de 10-15 cm);

14

d) transportul geotextilului.

21. Geocompozit:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geocompozit;


e) transportul geocompozitului.

22.    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

23.    Reparații pe timp friguros (mixtura "la rece"):

a)    reperarea suprafeței degradate;


ii la marginea acesteia, muchii vii;


b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarj folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regi

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor;

g)    descărcarea și aștemerea mixturii stocabile pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor;

h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru.

24.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt turnat) 1 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;

h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

j)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).

25.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (asternere asfalt turnat) 2 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de bază, compactarea cu rulou compresor;

h)    descărcarea compresor

i)    colma

j)    proc

k)    sei

aștemerea asfaltului turnat pentru stratul

osturilor de lucru; jc și transportul la punctul de lucru; pul execuției (inclusiv noaptea).
15


a)    menținerea unei stări de viabilitate bună prin supraveghere și intervenție rapidă;

b)    transmiterea către echipele specializate a informațiilor din teren în vederea programării intervențiilor în carosabil în timpul cel mai scurt.

27.    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm; __

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

28.    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

29.    Borduri 10x15 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

30.    Borduri 10x15 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.


31.    Borduri 20x25 piatră naturală:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din piatră 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;    / -

d)    procurarea și transportul betonului.    _

32.    Spargeri betoane: >•    <    .....

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

33.    Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

34.    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și aștemere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

35.    Reparații carosabil cu beton CI5/20 (10 cm):

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);


e)    procurare și aștemere beton ciment - 10 cm (CI6/20);


f) transpo A

36. Repartiții,

a)    d

b)    t:


alastului și betonului. manual 1 strat: u strat până la 4 cm grosime; itului sau molozului cu autobasculantă;

16


c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    asfalt turnat pe partea carosabilă - grosimea 4 cm, aștemere manuală;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

g)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

37.    Reparații îmbracaminți asfaltice BA 8- 4 cm- mp:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton âsfaltic cu agregat mărunt executat la ca d în grosime de 4 cm, aștemere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;    C&KOW, CU ORî-S^Al IA

g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobascula ita;    ' °    “ L


h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale?

38.    Platforme din beton BCR 4,5 (20 cm):

a)    spargerea și desfacerea betoanelor de ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cq

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    îmbrăcăminte de beton de ciment executată într-un singur strat în grosime de pa cm;

d)    beton rutier BCR 4,5;

e)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

e) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

39.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 -6 cm- BAD 20-6 cm; BA 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;


g)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

40.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB 2 - 6 cm; BAD 20-6 cm; BAR 16-4 cm:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa - numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2 - 6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BAR 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

41.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase AB2- 6 cm; BAD 20-6 cm; MASF16-5 cm:

a)    delimitareajonelorjdegradate;


b)    frezarșa^ațvd&ia^fe^suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitg țronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxyn 24,


ziduurilor; irea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

g)    procurarea și aștemerea mixturii din MASF 16-5 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

42.    Reparații carosabil cu beton C20/25 (20 cm) inclusiv spargerea betonului vechi:_

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și aștemere beton ciment - 20 cm (C20/25);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

43.    Reparații carosabil cu beton C25/30 (20 cm) inclusiv spargerea betonului vechia

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare)

e)    procurare și aștemere beton ciment - 20 cm (C25/30);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului;

44.    Excavații carosabil:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    săpătură sistem rutier


c)    încărcarea și transportul reziduurilor;    •

d)    nivelare și compactare strat    I CCMFORW Cu Osu-uu

45.    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

46.    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și aștemere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

47.    Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

48.    Strat de fundație din piatră spartă:

a)    procurare și aștemere strat de piatră spartă- compactare;


b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul pietrei sparte;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

49.    Strat de fundație din balast stabilizat 6%:

a)    procurare și aștemere strat de balast stabilizat 6 % - compactare;

b)    pregătire pat - compactare;

c)    transportul balastului stabilizat;


d)    verificarea grosirau-stotului realizat.

50.    ReparațiyzqrobabU ap&tyjt din pavaje din piatră naturală:


a)    desfaceri

b)    procur^    (7 cm - compactare;

c)    transpi

18


18

d)    procurarea și transportul pietrei cubice;

e)    montarea pietrei cubice;

f)    verificarea cotei proiectate la patul drumului;

g)    împrăștierea nisipului de concasaj pe suprafața pavajului și împingerea lui cu peria în rosturi. 57. Desfaceri pavaje:

a) desfacere îmbrăcăminte;

b)    verificare strat suport

c)    transportul deșeurilor;

d)    transportul pavajelor.

52.    Geogril antifisură:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    întindere geogril antifisură;

e)    transportul geogrilului.

53.    Geotextil: ■    ,

a)    delimitarea zonelor de întins materialul;

b)    întindere geotextil;

c)    procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);

d)    transportul geotextilului

54.    Geocompozit:

a)    delimitarea zonelor degradate;


b)    amorsare strat suport;

c)    procurare material(inclusiv petrecerea de 10-15cm);

d)    întindere geocompozit;

e)    transportul geocompozitului.

55.    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

56.    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

57.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt turnat) 1 strat:

a)    reperarea suprafeței degradate;

b)    marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea de linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;

c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățare temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;


h)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

i)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

j)    semnalizare^eeesaEăpe timpul execuției (inclusiv noaptea).

58.    Reparqfîi^rrkn-^ări^fiiturninoase (așternere asfalt turnat) 2 strat:

a)    reperaj:

b)    marcarea/    ebuie să fie decapată, prin trasarea de linii

pentru obținerea unor forme regulate cu muchi.

19 <7
csn


I

I

I

i

i


c)    tăierea verticală a marginilor suprafeței marcate cu dispozitive mecanice;

d)    decaparea manuală/mecanică în forme geometrice regulate a suprafeței degradate;

e)    curățarea temeinică a suprafețelor decapate;

f)    amorsarea suprafețelor și întinderea hârtiei Kraft;

g)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de bază, compactarea cu rulou compresor;
h)    descărcarea și aștemerea asfaltului turnat pentru stratul de uzură, compactarea cu rulou compresor și dressing;

i)    colmatarea și protejarea rosturilor de lucru;

j)    procurarea betonului asfaltic și transportul la punctul de lucru;

k)    semnalizarea necesară pe timpul execuției (inclusiv noaptea).

59.    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

60.    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

61.    Borduri 10x15 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

62.    Borduri 10x15 granit

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit' 10x15 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

63.    Borduri 20x25 piatră naturală:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din piatra 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

64.    Spargeri betoane:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    spargere betoane degradate;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    nivelare și compactare strat.

65.    Strat de nisip:

a)    procurare și aștemere strat de nisip - compactare;

b)    pregătire pat - pilonare;

c)    transportul nisipului;

d)    verificarea grosimii stratului realizat.

66.    Strat de fundație din balast:

a)    procurare și aștemere strat de balast 20 cm - compactare;

b)    pregătire pat -compagtare:

c)    transportul^m^uliîî; / tufiM^


d) verificare# gîi 67. Reparc/fiîb a) delimit;20


b)    desfacere sistem rutier;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare)

e)    procurare și aștemere beton ciment - 10 cm (CI6/20);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

68. Reparații asfalt turnat manual 1 strat:_

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    asfalt turnat pe partea carosabilă - grosimea 4 cm, aștemere manuală;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

g)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

69.    Reparații îmbrăcăminți asfaltice BA8 - 4 cm- mp:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos al stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mărunt executat la cald în grosime de 4 cm, aștemere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;


g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta; , .

h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

70.    Colmatare rosturi și crăpături cu mastic bituminos:

a) reparația rostului;

b)    curățarea rostului, suflarea cu aer comprimat și spălare sub presiune;

c)    umplerea rostului cu material de colmatare;

d)    protejarea rostului;

e)    procurarea materialului de colmatare și transportul la punctul de lucru;

f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și no

g)    organizarea de șantier.

71.    Reparații Beton asfaltic Ba 16 5 cm:

a)    curățarea suprafeței pentru aplicarea îmbrăcăminții;

b)    amorsarea suprafeței;

c)    procurarea mixturilor asfaltice;

d)    aștemerea și compactarea mixturilor asfaltice;

e)    transportul la punctul de lucru;


f)    semnalizarea necesară pe timpul execuției atât în timpul zilei cât și noaptea;

g)    organizarea de șantier.

72.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase BAD 20-6 cm; BA 16-4 cm grosime:

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și asternereaunixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;


g)    verificarea groșif^ii gm^teț^de compactare a stratului realizat;


h)    transportul i

73.    Reparații^    pse AB 2-6 cm; BAD 20-6 cm; BA 16

a) delimitare

21

b)    frezarea sau decaparea suprafețelor astfel încât marginile decapate să aibe așa numitele muchii vii, frezarea suprafețelor pe tronsoane astfel încât acoperirea să se execute în maxim 24 ore;

c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    curățirea, uscarea și amorsarea suprafețelor;

e)    procurarea și aștemerea mixturii din AB 2-6 cm, compactarea suprafețelor;

f)    procurarea și aștemerea mixturii din BAD 20-6 cm, compactarea suprafețelor;_

g)    procurarea și aștemerea mixturii din BA 16-4 cm, compactarea și închiderea suprafețelor;

h)    verificarea grosimii și gradului de compactare a stratului realizat;

i)    transportul mixturilor.

74.    Reparații dală de beton C20/25.

75.    Reparații îmbrăcăminți bituminoase (așternere asfalt) - 4 cm.

76.    Borduri 20x25 beton:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.


77.    Borduri 20x25 granit:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

78.    Borduri 20x25 piatră naturală:

a)    procurarea și transportul bordurilor;

b)    montare borduri noi din piatră 20x25 cm;

c)    fundație din beton pentru borduri;

d)    procurarea și transportul betonului.

79.    Reparații îmbrăcămințiasfaltice BA 8- 4cm-mp:

a)    decaparea îmbrăcăminții cu strat până la 4 cm grosime;

b)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

c)    curățirea pentru aplicarea îmbrăcăminții sau tratament bituminos a stratului suport;

d)    amorsarea suprafeței stratului de bază sau îmbrăcăminții existente în vederea aplicării stratului de uzură;

e)    îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mărunt executat la cald în grosime de 4 cm , așternere manuală;

f)    mixtura asfaltică tip BA 8;

g)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

h)    transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

80.    Reparații carosabil cu beton CI5/20 (10 cm):

a)    delimitarea zonelor degradate;

b)    desfacere sistem rutier;


c)    încărcarea și transportul reziduurilor;

d)    verificare strat suport și completare cu balast (inclusiv compactare);

e)    procurare și așternere beton ciment - 10 cm (CI6/20);

f)    transportul nisipului, balastului și betonului.

81.    Reparații betoane degradate - mp:

a)    montarea și demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale;

b)    curățirea cu peria de sârmă, spălarea cu apă și spoirea cu lapte de ciment a suprafeței de beton demolate;

c)    tencuială de 2 cm dmjBfiggr special reparații betoane;


d)    vopsitorii interibar^exVci^aîe^manual pe suprafețe de beton cu vopsea acrilo-etțj existent;


e)    transportul    pnifabricatelor cu autobasculanta;

f)    transport rui

22

82. Reparare dispozitive de rost (inclusiv mastic de etanșare):

a)    curățirea cu peria de sârmă;

b)    cofraje panouri placaj tip Perry;

c)    confecționare armături;

d)    montare armături;

e)    dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;

f)    transportul rutier al materialelor;

g)    turnarea betonului C20/25;

h)    beton de ciment C20/25;

i)    transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

j)    întreținere rosturi și colmatări crăpate la îmbrăcăminți cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos.

83. înlocuire dispozitive de rost (inclusiv mastic de etanșare):

a)    curățirea cu peria de sârmă;

b)    cofraje panouri placaj tip Perry;

c)    confecționare armături;

d)    montare armături;


e)    dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;

f)    transportul rutier al materialelor;

g)    turnarea betonului C20/25;

h)    beton de ciment C20/25;

i)    transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

j)    întreținere rosturi și colmatări crăpate la îmbrăcăminți < bituminos.

84.    Injecții betoane:

a)    injectarea fisurilor până la 3 mm deschidere cu rășini epoxidice pe adâncime de 15 cm în stâlpi,

grinzi;    ----------

b)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

85.    înlocuire panouri deteriorate - kg:    «•

a)    tăierea cu flacăra oxiacetilenică a barelor de oțel;

b)    confecții metalice diverse, montate aparent;

c)    panou metalic din tablă de 2 mm ambutisată, diferite dimensiuni;

d)    sudură electrică manuală pentru îmbinarea pieselor metalice prin suprapunere având grosimea de 5-10 mm;

e)    spălare de corpuri grase și funingine cu apă și sodă a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zăbrele;

f)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

86.    Confecții metalice - kg:

a)    confecții metalice diverse, montate aparent, parapeți și panouri despărțitoare pentru balcon;

b)    confecție metalică;

c)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

87.    Curățare prin sablare și protecția suprafețelor prin grunduire și vopsitorie - mp:

a)    curățirea prin sablare pentru protecție anticorozivă suprafață metalică cu nisip de râu;


b)    vopsitorii anticorozive la utilaje și construcții metalice cu email perclorvinilic;

c)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta.

88.    Aduceri la cotă capace cămine, în rețeaua de termoficare:

a)    tăierea cu mașina cu disc diamantat rost contracție și dilatație beton uzură la drumuri;

b)    spargeri și desfaceri beton ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cabluri;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă sau teren - auto categoriațuluf&m molozului cu autobasculanta; ăminelor de vizitare; amă;

23


23

g)    remontarea capacului/grătarului cu ramă;

h)    fundație beton ciment la străzi, alei și platforme carosabile;

i)    beton marfă clasa CI5/20;

j)    rostuire pereu dale cu mortar bituminos și nisip;

k)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

l)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;

m) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

89.    Aduceri la cotă capace cămine, în rețeaua de canalizare:

a)    tăierea cu mașina cu disc diamantat rost contracție și dilatație beton uzură la drumuri;

b)    spargeri și desfaceri beton ciment pe suprafețe limitate pentru pozare cabluri;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă sau teren - auto categoria 1;

d)    transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta;

e)    ridicarea la nivel a capacelor căminelor de vizitare;

f)    demontarea capacului/grătarului cu ramă la guri de scurgere;

g)    remontarea capacului/grătarului cu ramă la guri de scurgere;


h)    fundație beton ciment la străzi, alei și platforme carosabile;

i)    beton marfă clasa CI5/20;

j)    rostuire pereu dale cu mortar bituminos și nisip;

k)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

l)    transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;

m)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

90.    Decolmatări ale rigolelor:

a)    săpătura manuală în spații limitate sub 1 m cu taluz vertical nesprijinit în pământ^

b)    finisarea manuală a platformelor;

c)    încărcarea materialelor, grupa A - grele și mărunte, prin aruncare rampă sau t^fprf - auto categoria 1;

d)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;

91.    înlocuire capace cămine, rigole și guri de scurgere lipsă sau deteriorate:

a)    înlocuirea capacelor de fontă cu ramă tip carosabil la cămine de vizitare apă canal;

b)    demontarea grătarului cu ramă la guri de scurgere;

c)    remontarea grătarului cu ramă la guri de scurgere;

d)    grătar cu ramă fontă pentru guri de scurgere tip A carosabil;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

92.    Placări elemente structurale cu alucobondpe structură metalică:

a)    montaj alucobond +structură metalică;

b)    placaj alucobond inclusiv sistemul de susținere;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă al materialelor comode având sub 25 de kg;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

93.    Placări elemente structurale cu travertin prin placare umedă:

a)    placaje marmură, travertin pe suprafețe plane;

b)    placaj travertin;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă al materialelor comode având sub 25 de kg;


94.    Placări elemente structurale cu granit pe structură metalică:

a)    placare elemente structurale - granit, pe structură metalică;

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

b)    plăci granit, inclusjv^Sî^i^Pd^nrindere;

c)    montare - demontâ^schgl^n/ntșuihicrări de construcție;

jiâare^dfceetăfâ^nateBjalelor comode având sub 25 de kg; /r^aferiaietpAsemîfabricatelor cu autocamionul.

fote | itructurale țujgramt prin placare umedă:


d)    transport prin ~

e)    transportul ruț

95.    Placări elei


a)    placaje granit în sistem umed;

b)    placă granit;

c)    montare - demontare schelă pentru lucrări de construcție;

d)    transport prin purtare directă a materialelor comode având sub 25 de kgj

e)    transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

96. Reparații circuite electrice existente:

a)    demontarea cablurilor pentru energie electrică, inclusiv accesorii

b)    înlocuire cablu energie electrică.

97. întreținere capace și camere de tragere pentru iluminat:

a)    reparații cameră de tragere;

b)    înlocuire capace cu ramă-beton armat, circulare/pătrate, la cămine de vizitare, tip necarosabil.

Art. 33

Executarea lucrărilor se va face în conformitate cu normativele și standardele tehnice în vigoare.


Art. 34

Toate materialele, care intră în componența unei lucrări, nu pot fi introduse în lucrare decât dacă în prealabil:

a)    s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme fără dubiu că sunt corespunzătoare normativelor în vigoare;

b)    s-au efectuat la locul de punere în operă încercările prevăzute (după caz) în prescripțiile tehnice respective și cu frecvența prescrisă. Pentru lucrările unde se utilizează beton sau asfalt preparat la stații sau centrale de beton/asfalt, situate în incinta șantierului, poate fi introdus în lucrare numai dacă este însoțit de fișa de transport, din datele căreia să rezulte că acestea corespund calității prescrise în prescripțiile tehnice. înainte de punerea în operă a betonului/asfaltului este necesar a se efectua verificările prescrise (încercări pe beton/asfalt proaspăt, confecționare de epruvete).

Art. 35 ■

Executarea lucrărilor de betonare/asfaltare nu va începe «decât numai după ce se va fi verificat existența proceselor verbale de lucrări ascunse.


Art. 36

Verificările scriptice care se vor face pe parcursul executării lucrării constau în următoarele:

a)    existența tuturor proceselor verbale de lucrări ascunse și a buletinelor de încercare prescrise, precum și a altor prescripții sau condiții tehnice impuse și cerute în dispozițiile de șantier date de beneficiar;

b)    conținutul și rezultatele înscrise în documentele respective;

c)    actele încheiate cu ocazia executării de lucrări de remedieri, pentru a se stabili dacă acestea au fost executate în toate cazurile când au fost necesare, precum și dacă sunt de calitate corespunzătoare.

Art. 37

Verificările directe care se vor executa vor consta în examinarea vizuală a elementelor structurale, cu luarea în considerare a tuturor defectelor și abaterilor indicate la capitolul „Abateri admisibile din normativele specifice fiecărei lucrări"

Art. 38

Fiecare lucrare va cuprinde:

a)    situație dejuc£|riîn baza căreia se va face decontarea;

b)    toate^ttocdmJHteJre^heiate pe parcursul executării lucrărilor, inclusiv buletinele dirocesele verbale de remediere sau consolidare; ertise;

cu concluzii, privind calitatea lucrărilor executate.

25

Comisia de recepție preliminară a obiectului, prin membrii săi de specialitate, procedează la verificări, completate cu prezentarea de concluzii pe întreaga lucrare.

Art. 39

Lucrările vor fi decontate în funcție de cantitățile real executate și acceptate în baza proceselor verbale de recepție admise de către comisia de recepție și a situațiilor de lucrări aferente tipului de

lucrări.

Art. 40

(1)    Dacă pe parcursul derulării contractului, la solicitarea autorităților administrației publice locale, este necesar a se executa orice tip de activitate nouă pe străzile din Municipiului București, se va prezenta analiza de preț ce va fi supusă aprobării autoritatii administrației publice locale.

(2)    Pe parcursul derulării contractului, operatorul serviciului va urmări obținerea eficientizării activităților specifice prin reducerea consumurilor de resurse.

Art. 41

Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezentul Caiet de Sarcini al serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban.


Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini

al serviciului ublic de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale si lucrărilor de artă din municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

ELEMENTE ALE REȚELEI STRADALE - SECTOR 1Elemente dc

delimitare

(paietele de extremitate)


Drum/Strada/Bulevard


Borduri (tip)


MOBILIER URBAN


Aerogării


Sos.Bucuresti

Ploiești


Agronomiei


Pta

Horticultorilor


Pta Aurel

Popoviciu


Stângi


Dreapta


Arion Eraclie

grai


Atanasiu Nicky


Averescu

Alex.MaresaI


Aviatorilor


Balcescu

Nicolae


Baldovin

Parcalabul


Barbu Eugen


Baiesu Ion


Bănică Ștefan

Sr.


Berthelot Henri Matthias Grai


Botescu

Haralambie


Biharia

(prelungire)


Sos.Bucuresti

Ploiești


Limita

proprietate


Sos.Pipera


Bd.ton

Mihalache


Bd Aviatorilor


Bd.Regina

Elisabeta


Str.Mircea

Vulcan eseu


Sos. N.

Titulescu


Limita

proprietate


Calea Dorobanți


str Botescu Haralambie


Bd. Aerogării


Str.Promoroaca


Pta Presei

Libere


Str.Drum Lapus


Limita

proprietate


Linie CF

Constanta


BdAvGh

Demetriade


Str.Pajurei


Bd. Ion

Mihalache


limita

administrativa


Limita

proprietate


Bd. Mircea

Eliade


str Botescu Haralambie


Pta Haralambie Botescu


Str. Zapada

Mieilor


strTitus

Popovici


Str.Ocna

Sibiului


Str. Elena

Vacarescu


d

«I _


Structura

dram


balast, beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


pamant


balast, beton,

2 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton,

2 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


pamant


pamant


pamant


balast, beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton,


•a -« 2 V £


2

e


1193


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


5762


1508


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


beton


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, l

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


pamant


pamant


pamant


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


pamant


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


5490


balast, beton, I 1268


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


pamant'


pamant


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


pamant


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, I

str asfalt


balast, beton, 1


1357Targoviste

Noi

3 stras&lt \

stras&lt

strasfelt

26

Sțr

Buruiana.

Lascar

IV

î

Calea Radu Vladescu

Pta Aurel Popoviciu

131

7

917

balast, ps, 2 str asfalt

1

98

3

295

balast, beton, 1 stras&lt

98

3

295

balast, beton, 1 stras&lt ■

;beton

beton

0

0

0

0

0

0

27

Str

Buescu Pana

IV

î

Calea Ion Zăvoi

Str. Viorel

Ciurea

500

14

7000

balast ps ,2

str asfalt :

2

375

3

. 1125

balast, beton, 1

strasfelt

375

, 3'

1125

balast, beton, 1

strasfelt

. - ibeton

. beton

0

o

0

0

0

0

28

Bd.

Bucureștii Noi

11

1

Calea Grivitei

Sos. București Targoviste

3540

14

49560

balast, beton,

3 str asfalt

2

2655

3

7965

balast, beton, 1 stras&lt

2655

3

7965

balast, beton, l strasfalt

- beton

beton.

0

0

0

0

0

0

29

Str.

Budisteanu Ion

11

1

Str. Grai

Berthelot

Calea Grivitei

315

7

2205

balast, beton,

3 stras&lt

1

236

3

709

balast., beton, 1

str as&lt

236

3

709

balast, beton, 1

strasfelt

■ibeton

beton

0

0

0

0

0

0

30

Str.

Buzesti

II

i

Calea Grivitei

Pta Victoriei

760

21

15960

balast, beton,

3 stras&lt

3

570

3

1710

balast, beton, 1

stras&lt

570

3

1710

balast, beton, 1

stfasfelt

'beton

beton

0

0

0

0

p

p

31

Pta

Buzesti

11

i

Bd Gh Polizu

Bd Occidentului

40

21

840

balast, beton,

3 str asfalt

3

30

3

90

balast, beton, 1

stras&lt

30

3

90

balast, beton, 1

strasfalt '

■tbeton

beton

0

0

0

p

0

Q

32

Str.

Campineanu

Iod

IV

i

Str. Știrbei

Vodă.......

Bd. N. Balcescu

980

14

13720””

-balast, pa,2 .

strasfelt’

: •. 2

^735'

3

T20S-<

balast, beton, 1

'stfasfelt '

“ 735 -

: :~3"‘

- :”2205~ ~

.balast, betonul

’ stfasfelt""

^Sbetou

'beton

.--Q-

0

: 0:

:.O'

- a:.

33

Str.

Caraiman

II

1

Calea Grivitei

Bd. Ion

Mihalache

750

7

5250

balast, beton,

3 str asfalt

1

563

3

1688

balast, beton, 1

stras&lt

563

3

1688

balast, beton, 1

strasfalt

^beton

beton

0

0_

0

0

0

0

34

Str.

Caramfil

Nicolae

II

*

Sos. Nordului

Str, Av. Alex. Serbanescu

1800

21

37800

balast, beton,

3 stras&lt

3

1350

3

4050

balast, beton, I str as&lt

1350

3

4050

balast, beton, 1 strasfelt *

'i    ■

^beton

beton

0

0

0

0

0

0

35

Bd.

Câmpul Pipera

IV

1

Aleea

Privighetorilor

Limita

proprietate

1000

9

9000

balast, ps, 2

str as feb

750

3

2250

balast, beton, l

str as&lt

.750

3

2250

balast, beton, l

strasfelt

_ beton

beton

0

0

0

0

0

0

36

Str

Cavnic

-

l

Sos.București Targoviste

Prel.Lonea

500

7

3500

pamant

375

3

1125

pamant    ''

375

3

1125

pamanț

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

37

Pta

Charles de

Gaulle

E

1

Bd Aviatorilor

Calea Dorobanți

100

21

2100

balast, beton,

3 stras&lt

3

75

225

balast, beton, 1

str as&lt

75

3

225

balast, beton, 1 stras&lt

'beton

beton

0

0

0

0

0

0

38

Sos.

Chitilei

II

1

Bd. București

Noi

LinvAdm.

4716

14

66024

balast, beton,

3 stras&lt

2

3537

.3

10611

balast, beton, 1

stras&lt

3537

3

10611

balast, beton, 1 str as&lt

țbeton

beton

0

0

0

0

0

0

39

Str

Ciurea Viorel

IV

1

Str.Pana Buescu

Bd.Neculai

Stamatin

300

14

4200

balast, ps, 2 stras&lt

2

225

675

balast, beton, 1 stras&lt

225

3

675

balast, beton, 1 stras&lt

‘beton

data

ranged

ata

0

0

0

0

0

0

40

Str.

Clabucet

11

1

Calea Grivitei

Str. Av. Popisteanu

200

7

1400

balast, beton,

3 stras&lt

1

150

3.

450

balast, beton, 1

stras&lt

150

3

450

balast, beton, 1 stras&lt

'beton

beton

0

p

0

0

0

0

41

Str.

Cobai cescu Grigore

IV

1

Schitu

Magureanu

Str. Berzei

570

10

5700

balast, ps, 2

stras&lt

2

428

li

1283

balast,beton, l

stras&lt

428

3

1283

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

42

Str

Comana

IV

l

Str.C.Marinescu

Sos.

N.Titulescu

320

7

2240

balast, ps, 2 stras&lt

1

240

720

balast, beton, 1

stras&lt

240

3

720

balast, beton, 1 stras&lt

'beton

beton

0

i

0

0

0-

0

0

43

Bd.

Constantin

George

-

strBiharia

limita

administrativa

1010

7

7070

pamant

1

758

3

2273

pamant

758

3

2273

pamant

nu exista

nu

exista

0

p

0

0

0

0

44

Str

Constantin eseu Gherasim

IV

1

Pta Aurel Popoviciu

Str.Mibai

Levente

700

7

4900

balast, ps, 2 stras&lt

l

325

3

1575

balast, beton, 1 str as&lt

525

3

1575

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

45

Str.

Constantinescu

Alex.

II

1

Bd. Ion

Mîhalache

Sos. Kiseleff

600

16

9600

balast, beton,

3 stras&lt

2

450

3

)3S0

balast, beton, 1

stras&lt

450

3

1350

balast, beton, 1

str as&lt

■ beton

beton

0

0

0

0

o

0

46

Str

Costesti

-

1

Str.Lonea

Limita

proprietate

600

7

4200

pamant

l

450

3

1350

pamant

450

3

1350

pamant

-

0

0

0

0

0

0

47

Str.

Coralilor

II

1

Sos. StrauJesti

Str. Natatiei

975

7

6825

balast, beton,

3 stras&lt

1

731

3

2194

balast, beton, 1

stras&lt

731

3

2194

balast, beton, 1

stras&lt

-beton

beton

0

0

0

0

0

0

48

Bd.

Cuza Alex.

Ioan

11

I

Str. Buzesti

Sos. N.

Titulescu

1104

14

15456

balast, beton,

3 stras&lt

2

828

3

2484

balast, beton, 1

stras&lt

828

3

2484

balast, beton, 1

strasfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

49

Str

Cristesti

-

1

Str.Lonea

Limita

proprietate

1200

7

8400

pamant

1

900

3

2700

pamant

900

3

2700

pamant

ițu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

50

Alee

a

de legătură

IV

I

Calea Grivitei

Str.Ialomicioare

i nr.6

100

7

700

balast, ps, 2

stras&lt

1

75

3

225

balast, beton, 1

str as&lt

75

3

225

balast, beton, I

stras&lt

; beton

beton

0

0

0

0

p;

0

51

Bd

Dacia

u

1+

2

Calea Grivitei

Calea Moșilor

950

14

13300

balast, beton,

3 str asfalt

2-

713

3

2138

balast, beton, 1

stras&lt

713

3

2138

balast, beton, 1

str as&lt

j beton

beton

0

0

0

0

0

0

52

într.

David

Alexandru

-

1

limita

administrativa

limita

administrativa

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

nu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

f 100 ~

o

53

Str.

Dobrescu L

Dem (fosta Onești)

II

1

Calea Victoriei

Bd. N. Balcescu

! c

S 225

Z 14

3150

balast, beton,

3 stras&lt

2

169

3

506

balast, beton, 1 stras&lt

169

3

506

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

Q

o

54

Str

Domei

rv

1

Linie CF

Av.Popisteahu

150

’ 7

1050

balast, ps, 2

stras&lt

1

113

3

338

balast, beton, 1

stras&lt

113

3

338

balast, beton, 1

str as&lt

'beton

beton

0

0

0

0

fr

0

55

Cale

a

Dorobanți

u

1

Pta

Lahoyrfj

Pta Ch.de \ J

faulta. jY

2465 ~~

14 1

34510

balast, beton,

3 stras&lt

2

1849

3

5546

balast, beton, 1

stras&lt

1849

3

5546

balast, beton, 1

str as&lt

■ ■beton

beto^

f'X’î

0

0

0

0

56

Pta

Dorobanți

h

1

CalerOorobanti

^tr. Ltt Av I&țuBeller y*

88 £•

r"

21 |

1848

balast, beton,

3 stras&lt

3

66

3

198

balast, beton. 1 stras&lt

66

3

198

balast, beton, 1 strasfelt

-beton

/®7

0

0

0

57

Str.

Drumul

Nisipoasa

IV

Str. CampuT'x-

Pipera

Linia SF    \

vCo nstanth,.

2500 i"

7

17500

balast, beton

1

1875

3

5625

pamant

1875

3

5625

pamant

du exista

oEflSg!

58

Bd.

Duca Gheorghe

ing.

u

1

Calea Grivitei

\ 340?^

23

7820

balast, beton,

3 stras&lt

3

255 .

3

765

balast, beton, 1

str as&lt

255

3

765

balast, beton, 1

str as&lt

Vbeton

o

4 0

0

59

Bd

Eliade Mircea

u

1

Bd.Aviatorilor

Calea Flmgșca

14

13524

balast, beton,

3 stras&lt

2

725

3

2174

balast, beton, 1

stras&lt

725

3

2174

balast, beton, 1

str as&lt

beton

/ °i

RSf

60

Str.

Eminescu

Mihai

u

I

Calea Moșilor

Piața RomanaS.

7

8505

balast, beton,

3 str as&lt

1

911

3

2734

balast, beton, 1 str as&lt

911

3

2734

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

gjftr

0'

o

<r

61

Str

Enescu George

n

1

Str.Luterana

Pta Alex.

Lahovari

12

6744

balast, beton,

3 str as&lt

2

422

3

1265

balast, beton, 1 str as&lt

422

3

1265

balast, beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

=*0


2862

Pta

Enescu George

II

I

calea Victoriei

Calea Victoriei

74 '

21

1554.

balast, beton,

3 str asfalt

3

56

3

167 •

balast, beton, 1; str as&lt

36

3

167

balast, beton, 1 stras&lt

l

'beton

beton

0

0

J 0

-. »

0

0-

63

Str.

Episcopiei

IV

1

Calea Victoriei

Str. Nicolae

Golescu

129-

7

903

balast, ps,2

str asfalt

2 '

97

■    3 ■

290

balast, beton, 1

stras&lt'

97

3

290

balast, beton, 1

str as&lt

T

. Tbeton

beton

0

0

0

0^

SȘ§F *

64

Bd.

Expoziției

II

1

Str. Av. •

Popisteanu

Bd. Kiseleff

1450

14

20300

balast, beton,

3 str asfalt

2

1088

■■■■ 3

3263 :

balast i beton, 1

str asftlt ’

1088

-3

3263

balast, beton, 1

stras&lt'

Beton

beton

0

0

0

' 0

'' 0

65

Str

Felix Dr.

IV

1

Bd.Ion

Mibalacbe

PtaBuzesti

450

7

3150

balast, ps, 2

str as&lt

2

338

1013

balast, beton, 1

strasftlt

338

3

1013

balast, beton, 1.

str as&lt

.-{beton

beton

0

0

0

0

6;

66

Str

Filip Nicolae

IV

1

Bd.Paul Biegler

Str.Mihai

Levente

600

14

8400

balast, ps, 2

str as&lt

2

450

1350

balast, beton, 1

str as&lt

450

3

1350

balast .beton, 1 stras&lt

j beton

beton

0

0

0

0

0

^.0

67

Bd

Ficusului

n

1

Str.Elena

Vacarescu

BtLAerogarii

634

14

8876

balast, beton,

3 str as&lt

2

476

1427

balast i beton, l

stras&lt

476

3

1427

balast, beton,1

strasftlt

•Jbeton

beton

0

0

0

0

0

0

68

Cale

a

Ftoreasca

u

1

Sos. Ștefan ce)

Mare

Sos. Pipera

3083

14

43162

balast, beton,

3 str as&lt

2

2312

3

6937

balast, beton, 1

stras&lt

2312

3

6937

balast . beton, 1

stras&lt

'.beton

beton

0

0

0

0

0

0

<69

Bd; .

Furtunescu Alexandru' '

IV -

1 :

Bd-Paul Biegler;

Pto Aurel.........

' Popoviciu -

- -820--.

balast, pș ,2

stras&lt7

-1-

'.««7

«4$

balașțj beton, 1

stras&lt-----—

-615r:

1-

< 1.845 :

balast, beton, 1 ; strasftlt-

r-,jbcton-~r

-beton-.

: 0.

— -0-

; _ 0

0-

0

- - 0

70

Str

Franklin

IV

1

Calea Victoriei

Bd. Magheru

265

6

1590

balast, ps, 2

stras&lt

1

199

3

596

balast, beton, 1

str as&lt

199

3

596

balast, beton, 1

str asftlt

-beton

beton

0

Q

0

0

0

0

71

Str.

Gârlei

IV

1

Bd. Ion lonescu de Ia Brad

Str. Dobrogeanu Gherea

600

7

4200

balast, ps ,2 str as&lt

1

450

3

1350

balast, beton, 1 stras&lt

450

3

1350

balast, beton, 1 str as&lt    '

/.beton

beton

0

0

0

0

0

0

72

Str.

Gării de Nord

a

1

Str. Cameliei

Pta Gării de

Nord

402

14

5628

balast, beton,

3 str as&lt

2

302

3

905

balast, beton, 1

stras&lt

302

3

905

balast, beton, 1 stras&lt

.beton

beton

0

0

0

0

0

0

73

Pta

Gara de Nord

u

1

Bd I Gbe Duca

Str Gării de

Nord

90

21

1890

balast, beton,

3 str as&lt

3

68

3

203

balast, beton, i

stras&lt

68

3

203

balast, beton, 1 stras&lt

'beton

beton

0

0

0

0

0

0

74

Pta

GaraBaneasa

n

1

Bd Tipografilor

Sos București* Ploiești

52

21

1092

balast, beton,

3 str as&lt

3

39

3

117

balast, beton, 1 stras&lt

39

3

117

balast, beton, 1 stras&lt

' beton

beton

0

0

0

0

0

0

75

Str

Ghebe Vasile

IV

1

Pta Aurel

Popoviciu

Bd.Neculai

Stamatin

200

7

1400

balast, ps, 2

str as&lt

1

150

3

450

balast, beton, 1

stras&lt

150

3

450

balast, beton, 1 stras&lt

.beton

beton

0

0

0

0

0

0

76

Intr.

Girardi Nicolae

-

1

limita de

proprietate

limita de

proprietate

100

6

600

pamant

1

75

; 3

225

pamant

75

3

225

pamant

pu exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

77

lntr.

Giurumia Aurel

-

1

limita de

proprietate

limita de proprietate

100

6

600

pamant

1

75

,3

225

pamant

75

3

225

pamant

iui exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

78

Bd.

Gloriei

II

1

Bd. Bucureștii

Noi

Str. Piatra Morii

806

14

11284

balast, beton,

3 str as&lt

2

605

,3

1814

balast, beton, 1

stras&lt

605

3

1814

balast, beton, 1. str as&lt

'beton

beton

0

0

0

0

0

0

79

Str.

Godeanu

Constantin

IV

1

Sos. Chitilei

Pod Straulesti

500

7

3500

balast, ps,2

str as&lt

1

375

3

1125

balast, beton, 1

stras&lt

375

3

1125

balast, beton, 1 stras&lt

■ beton

beton

0

0

0

0

0

0

80

Bd.

Golescu Dinicu

u

1

Str. Berzei

Sos. Orhideelor

1398

14

19572

balast, beton,

3 str asfalt

2

1049

3

*

3146

balast, beton, 1

stras&lt

1049

3

3146

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

Jo

0

0

0

0

81

Str.

Golescu

Nicolae

II

Str. C.A.

Rosetti

Str. George

Enescu

317

6

1902

balast, beton,

3 str as&lt

1

238

3

713

balast, beton, 1

stras&lt

238

3

713

balast, beton, 1

stras&lt

beton

beton

411

0

0

0

0

0

82

Cale

a

Grivitei

II

Calea Victoriei

Bd. Bucureștii

Noi

5276

21

110796

balast, beton,

3 str as&lt

3

3957

. 3

11871

balast, beton, 1

stras&lt

3957

3

Uțțl

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

83

Pta

Horticultorilor

IV

Bd-Agronomiei

bd L Librescu

30

14

420

balast, ps ,2

str as&lt

2

23

3

68

balast, beton, 1

stras&lt

23

3

68

balast, beton, 1 stras&lt

-beton

beton

0

0

0

0

0

0

84

Str

Ialomicioarei

u

1

Str.C.Marinescu

Str.Comana

250

6

1500

balast, beton,

3 str as&lt

1

188

3

563

balast, beton, 1

stras&lt

188

3

563

balast, beton, 1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

85

Bd.

lancu de

Hunedoara

II

Pta Victoriei

Calea Dorobanți

973

21

20433

balast, beton,

3 str as&lt

3

730

3

2189

balast, beton, 1

stras&lt

730

3

2189

balast, beton, 1

str as&lt

beton

granit

0

0

0

0

0

0

86

Bd.

Ion lonescu de

la Brad

11

l

Sos. București

Ploiești

Sos. Straulesti

1570

14

21980

balast, beton,

3 str as&lt

2

1178

3

3533

balast, beton, 1

stras&lt

1178

3

3533

balast, beton, 1

stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

87

Sos.

lonescu Sisesti Gheorghe

u

1

SosBucuiesti

Targoviste

Bd.I.lonescudel

la Brad    j

4

42000

balast, beton,

3 str as&lt

2

2250

3

6750

balast, beton, 1 stras&lt

2250

3

6750

balast, beton, 1 str asftlt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

88

Str

Jandarmeriei

II

1

Sos.Bucuresti

Ploiești

Sos.Gb.lonescu!

Sisesti    |

4

35000

balast, beton,

3 str as&lt

2

1875

3

5625

balast, beton, 1 stras&lt

1875

3

5625

balast, beton, 1 str asftlt

..beton

beton

0

0

0

0

0

0

89

Str.

Jiului

II

1

Bd. Bucureștii

Noi

Bd. Poligrafiei

iași

4

19362

balast, beton,

3 str as&lt

2

1037

3

3112

balast, beton, 1

stras&lt

1037

3

3112

balast, beton, 1

str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

90

Sos.

Kiseleff Pavel Dimitrievici

11

1

Pta Victoriei

Pta Presei

Libere

60375

balast, beton,

3 str as&lt

3

2156

3

6469

balast, beton, 1 stras&lt

2156

3

6469

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

140

0

4

6

0

0

91

lntr.

Kovacs Gyorgy

-

1

limita de

proprietate

limita de

proprietate

6

600

pamant

1

75

3

225

pamant

75

3

225

pamant

np exista

nu

exista

0

0

0

0

0

0

92

Pta

Lahovari

Alexandru

II

1

Str. Gen Eremia Grigorescu

Calea Doroban i

â?

21

1092

balast, beton,

3 str as&lt

3

39

3

117

balast, beton, 1 stras&lt

39

3

117-

balast, beton, 1 str as&lt

beton

.    0

0

0

0

0

93

Bd

Laminorului

II

1

Sos.Chitilei

Str. Fabrica de sțaramida

‘Â.OI

?220

!

I7

I

15540

balast, beton,

3 str as&lt

1

1665

3

499S

balast, beton, 1 stras&lt

1665

3

4995

balast, beton, 1 Str as&lt

beton /

,    0

0

0

0

94

Bd.

Lascar Catargiu

II

1

Pta Romana

vfetQriei

J21

20202

balast, beton,

3 str as&lt

3

722

3

2165

balast, beton, 1 stras&lt

722

3

2165

balast, beton, 1

stras&lt

beton fP

1 i,HWI

1 0

n 0

0

95

Str

Levente Mihai

IV

l

Str.Gherasim C-

tinescu

Privijih<h&lor

7

707

balast, ps, 2

str as&lt

1

76

3

227

balast, beton, l stras&lt

76

3

227

balast, beton, 1

strasftlt

beton

f//°

0

96

Prel

Lonea

-

I

Str.Lonea

Str.Nadlac/lim^ a administrativei

^28^\

6

228

pamant

1

29

3

86

pamant

29

3

86 .

pamant

nu exista

îpiu?

p/<>

A

JIRS

p!

97

Str.

Lutherana

IV

1

Str. Știrbei

Vodă

Str. Grai

Berthelot

'\oo\

2100

balast, ps, 2

str as&lt

2

150

3

450

balast, beton, 1 stras&lt

150

3

450

balast, beton, 1

stras&lt

beton

beton

0 1 ^.0

—r-a*s^-1iS


29

■'T-cwif
Chisinau


Ciuca Ștefan


Bd.Basarabia


Str. Cumpenei


5110


balast; beton,. 3 strasfalt


balast, beton, 1 str asfalt


beton, 1 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 str asfalt


I

I

I

I

•1

I

I

I

I

I

I*

I

I

I


Constantinescu

George


Bd. Dimitrie Pompei


Str. Fabrica de Glucoza


balast, beton, 3 stras&lt


balast, beton, 1 stras&lt


balast',

beton, 1 str asfalt


Cristea

Logofătul


Cristian Radu Dr.


Fabrica de Glucoza


Foișorul de Foc


Gara Obor


Sos. Ștefan cel Mare


Limita

administrativa


Str. Cumpenei


StrRaul

Colentina


Str.Sold. Pascale Ștefan


Pta C.A. Rosetri


Calea

Călărașilor


Str. Porțile de Fier


Ștr. Viitorului


3080


4452


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2-strasfalt


balast, ps, 2 strasfalt


balast, ps, 2 strasfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 stras&lt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 strasfalt


balast,ps,2

strasfalt


:p.


503


— 1508


Str. Barbu Vacarescu


balast, beton, 3 strasfalt


Pta Pache Protopopescu


Bd. Gării Obor


1100


15400


balast, beton, 3 strasfalt


Str.Neagota


Str.Pietrisului


293


balast, ps, 2 stras&lt


balast, beton, 3 strasfalt


480


Str.Steaua RĂsie


Sos. Pantelii ionbalast, beton, 1 strasfalt


balast,-beton, 1-strâsfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, l stras&lt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, 1 stras&lt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 str asfalt


330


- 1508'


4725


1508


beton, 1 str -asfalt


balast,

betoni-l^str-

asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast,

beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast,

beton, 1 str asfalt


' betpn


betpn


beton


"P—

Str^teaua


balast, beton, l sțr asfalt


beton


2016


balast,ps,2 str asfalt


648


balast, beton, 1 str asfalt


216


■o-

Colent na


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


beton, 1 str asfalt


balast, beton, L str

asfalt '


limita administrativa


O“


Strfabrica le €jfaicoza


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3i


balast, beton, 3 stras&lt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 stras&lt


balast, beton, 3 strasfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


2925


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, l stras&lt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 strasfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast,

beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast,

beton, 1 str asfalt


balast, beton, I str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


beton


beton


beton


beton


bețon
asfelt

. ■■

i. •

73

Sos.

Pantelimon

II

2

Str. Ziduri Moși

Limita

administrativa

5025

21

105525

balast, beton,

3 str asfalt

ț'

3769.;

M &

;.;?113Q6

balast . beton, 1 ; str asfalt

3769

3

11306

balast,

beton, 1 str . asfelt

i beton ,

■ beton

0

0

0

0

0

0

74

Str

Paraschi

Nicolae

IV

2

Str.Raul

Colentina

Str.Pascale

Ștefan soldat

134

6

. 804

balast, ps, 2 strasfelt

. V

101 -

302

balast, beton, 1 - ’ str asfalt

101

3

302

balast, '

beton, 1 str asfalt

bețpn

‘beton

0

0

0

0

0

p

75

Str

Paroseni

IV

2

Str.lspir Petre cpt

Str.Petricani

609

7

4263

balast, ps, 2 strasfelt

1

457

3

1370

balast, beton, 1 str asfalt

457

3

1370

. balast,

beton, 1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

p

76

Str

Pascale Ștefan soldat

II

2

Str.Gimalau

Ștr.Steaua Roșie

274

14

3836

balast, beton,

3 str asfalt

2

206

,3

617

balast .beton, 1 str asfalt

206

3

617

balast, beton, 1 str ' asfelt i‘

beton

beton

0

0

0

0

0

0

77

Str

Parau Nicolae

- IV .

2

Str.Gimalau

Ștr.ȘteauaRosic

-201

6

_ 1206

balast, ps, 2 — sirasiflf —

...

-451--

-A-

--

balast . beton, l -str asfalt ;

15 b

__ 3-

-452-

balast,

-rbcton, 1-str -asfelt

--beton

. beton ■

- P<

9

0

0

0

; - 0-

78

Str.

Peris

II

2

Str. Comisei

Sos.

Andronache

650

7

4550

balast, beton,

3 str asfalt

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfalt

488

3

1463

balast, beton, 1 str asfidt

beton

beton

0

0

0

p

0

P

79

Str.

Pescarilor

u

2

Sos. Fundeni

Str.Maior

Bacila

550

7

3850

balast, beton,

3 str asfalt

2

413

1238

balast, beton, 1 str asfalt

413;

3

1238

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

80

Str

Petri câni

n

2

Str.Dna Ghica

I.im Adm

3000

14

42000

balast, beton,

3 str asfalt

2

2250

'/î;

6750

balast, beton, 1 strasfelt

2250

3

6750

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

P

81

Bd.

Pierrede

Coubertin

IV

2

144

Stadionul

National

400

14

5600

balast, ps, 2 str asfalt

2

300

/ 3'i

900

balast, beton, 1 strasfelt

300

3

900

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

82

Str

Pietrișului

IV

2

Str.Petricani

Limita

Administrativa

362

6

2172

balast, ps, 2 str asfalt

1.

272

: 3j

' ’ 815

balast, beton, 1 strasfelt

272

3

815

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

p

83

Sos.

Pipera

u

1+

2

Str.N.Caramfil

Linie CF Constanta

2437

21

51177

balast, beton,

3 str asfalt

3

1828

3 t

5483

balast, beton, 1 strasfelt

1828

3

5483

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

p

o

84

Bd.

Pompei

Dimitrie Prof.

ii

2

Str. Gării Herăstrău

Sos. Petricani

1450

7

10150

balast, beton,

3 str asfalt

1

1088

3

3263

balast, beton, I strasfelt

1088

3

3263

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

p

0

85

Str

Popa Nicolae

IV

2

Str.Heliade intre Vii

Str.Dimitrie

Grozdea

669

7

4683

balast, ps, 2 str asfalt

1

502

i

1. ’

1505

balast, beton, 1 strasfelt

502

3

1505

balast, beton, 1 str asfelt

beton

1

beton

0

0

0

0

9-

p

86

Str.

Popa Petre

II

2

Str. Mana

Rosetti

Calea Moșilor

325

7

2275

balast, beton,

3 str asfalt

l

244

3

731

balast, beton, 1 strasfelt

244

3

731

balast, beton, 1 str asfelt

1

beton

beton

0

0

0

0

0

0

87

Bd.

Protopopescu

Pache

II

2

Pta

Protopopescu

Sos. Mihai

Bravu

500

14

7000

balast, beton,

- 3 str asfalt

2

375

3

1125

balast, beton, 1 strasfelt

375

3

1125

balast, beton, 1 str asfelt

betop

beton

0

0

0

0

0

0

88

Pta

Pache

Protopopescu

II

2

Bd

Protopopescu

Pache

125

40

5000

balast, beton,

3 str asfalt

3

94

3

281

balast, beton, 1 strasfelt

94

3

282

balast,

beton, 1 str asfelt

■i

betop

beton

0

0

0

0

0

p

89

Str

Râul Colentina

II

2

Str.Gimalau

StrPascale

Ștefan soldat

537

3

1611

balast, beton,

3 str asfalt

1

403

3

1208

balast, beton, 1 strasfelt

403

3

1208

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

0

0

o

90

Str.

Reînvierii

IV

2

Str. Mașina de Paine

Ț p

}Str. Lizeanu

360

7

2520

balast, ps. 2 strasfelt

1

270

3

810

balast, beton, l strasfelt

270

3

810

balast,

beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

0

o

0

0

91

Str.

Ritmului

II

2

Sos. Pantelimon

Bd. Ferdinand I

500

21

10500

balast, beton,

3 str asfalt

3

375

3

1125

balast, beton, 1 strasfelt

375

3

1125

balast,

beton, 1 str asfelt

beton

beton

o

0

G

:®ao.

0

0

92

Pta

Rosetti CA

II

2

Bd Carol

o

200

50

10000

balast, beton,

3 str asfalt

3

160

3

480

balast, beton, 1 strasfelt

160

3

480

balast,

beton, l str asfelt

ț

beton

beton

o.

0

Q

0

0

0

93

Str.

Rosetti Mana

II

2

Str. LL.

Caragiale

Str. Toinîhei

1984

14

27776

balast, beton,

3 str asfalt

2,

1488

3

4464

balast, beton, 1 strasfelt

1488

3

4464

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

410

.p

-■-'.'34

4

p

0

94

Str.

Russo Alecu

II

2

Bd. Dacia

Str. Milta^ Eminescir

165

7

1155

balast, beton,

3 str asfalt

1

124

3

371

balast, beton, 1 strasfelt

124

3

371

balast,

beton, 1 str asfelt

beton

beton

w

0

0

0

95

Intr.

Satirului

IV

Str.Beiu

^untantin

^f,tr

Limita p— proprietate

37

4

148

balast, ps, 2 str asfalt

1

28

3

83

balast, beton, 1 strasfelt

28

3

83

balast, beton, 1 str asfelt

beton

betontff II4

Q XL

« ZA

1 0

jl 0

0

0

96

Pta

Sf. Ștefan

-UZ.

2

HSalea    ■—

CalarasifeA

550

7

3850

balast, beton,

3 str asfalt

1

440

2

880

balast, beton, 1 strasfelt

440

2

880

balast, beton, 1 str asfelt

beton

•ț

beton ’K

1 0

s, Jfe

rM

97

Str

Sipca

*

0 **.

*3?

' Str.PetricâhiJ^^

atrGimalaocK

375

4

1500

balast, ps, 2 str asfalt

l

281

3

844

balast, beton, 1 strasfelt

281

3

844

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

■ 98

Pta

Spania

Q

■■

60

30

1800

balast, beton,

3 str asfalt

2

48

3

144

balast, beton, I strasfelt

48

3

144

balast, beton, 1 str asfelt

beton

beton

0

0

( 099

Str:

Sportului

11

2

Sos. Colentina

Spital Fundeni

700

14 -

■ 9800

balast, beton,

3 str as&lt

2

525

3 :

1575

balast, beton, V str as&lt •

■525-

3

1575

balast, beton, 1 str asftlt

beton

beton

0

0

■ 0

■ 0

0

0

100

Str

Steaua Roșie

IV

2

Str.Pascale

Ștefan soldat

Limita

proprietate

452

4

1808

balast, ps, 2 str as&lt

1

339

3

1017

balast, beton, 1 strasfelt

339

3

1017

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

101

Sos.

Ștefan cel Mare

U

2

Calea Dorobanți

Calea Moșilor

2100

28

58800

balast, beton,

3 str as&lt

4

1575

3

4725

balast, beton, 1 str as&lt

.1575

: 3

, 4725

balast, beton, 1 str

as&lt'

beton

. granit

0

0

0

0

0

0

102

Str

Tane Dumitru soldat

IV

2

Str.Raul

Colentina

Str.Pascale

Ste&n soldat

168

7

1176

balast, ps, 2 str as&lt

*

126

3

378

balast „beton, 1 str as&lt

126

3

378

balast, beton, 1 str as&lt

beton

0

0

0

0

0

0

103

Str.

Teiul Doamnei

II

2

Sos. Colentina

Bd. Lacul Tei

1000

14

14000

balast, beton,

3 str as&lt

2

750

3

2250

balast, beton, 1 str as&lt

750

3

2250

balast, betoo, 1 str as&lt

beton .

beton

0

0

0

0

0

0

104

Str

Tepes Vodă

IV

2

Str.Traian

Str.Matei

Voievod

1364

14

19096

balast, ps, 2 str as&lt

2

1023

3

3069

balast, beton, 1 str as&lt

1023

3

3069

balast, -beton, 1 str

as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

105

str

Traian

II

2

Calea Moșilor

Calea

Călărașilor

1215

7

8505

balast, beton,

3 str as&lt

l

911 ,

3

2734

balast, beton, 1 str as&lt

911

3

2734

balast, beton, l str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

106

Str.

Tunari

u

2

Sos. Ștefan cel Mare

Str. Mibai Eminescu

525

11

5775

balast, beton,

3 str as&lt

1

394

3

1181

balast, beton, 1 str as&lt

394

3

1181

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

107

Str.

Turmelor

II

2

Sos. Colentina

Str. Mașina de Paine

120

7

840

balast, beton,

3 str as&lt

1

90

3

270

balast, beton, 1 str as&lt

90

3

270

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

108

Str

Țiglelor

IV

2

Str.Petricani

Limita

proprietate

323

4

1292

balast, ps, 2 str as&lt

1

242

3:

727

balast, beton, 1 str as&lt

242

3

727    :

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

109

Str.

Vacarescu

Barbu

II

2

Sos. Ste&n cel Mare

Sos. Pipera

1900

21

39900

balast, beton,

3 str as&lt

3

1425

4275

balast, beton, 1 str as&lt

1425

3

4275

balast, i beton, i str,

ais&It

beton

beton

0

0

0

0

0

0

110

Str.

Vatra

Luminoasa

u

2

Sos. Mihai

Bravu

Bd. Pierrede Coubertin

1200

14

16800

balast, beton,

3 str as&lt

2

900

3 î.

2700

balast, beton, 1 str as&lt

900

3

2700.;

ba&st, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

111

Sos.

Vergului

n

2

Sos. Morarilor

So. Pantelimon

1200

14

16800

balast, beton,

3 str as&lt

2

900

' 3-

2700

balast, beton, 1 str as&lt

900

3

2700

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

i

0

112

Str

Verona

Artbur,pictor

IV

2

Bd.Magheru

Str.lcoanei

1232

11

13552

balast, ps, 2 str as&lt

1

924

3

2772

balast, beton, 1 str as&lt

924

3

2772

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

113

Str.

Viitorului

UI

2

Bld. Alexandru Donici

Sos. Ste&n cel Mare

1900

7

13300

balast, beton,

3 str as&lt

1

1425

4275

balast, beton, 1 str as&lt

1425

3

4275

balast, beton, 1 str as&lt

beton

granțf

0

0

0

0

0

0

114

Str

Zamfir Ghorghe soldat

IV

2

Str.Gimalau

Str.Steaua Roșie

186

7

1302

balast, ps, 2 str as&lt

>

140

3

419

balast, beton, 1 str as&lt

140

3

419

balast, beton, 1 str as&lt

i

beton

beton

o

0

0

0

0

0

115

Str.

Zece Mese

IV

2

Calea Moșilor

Ștr.Foisoru] de Foc

250

7

1750

balast, ps, 2 str as&lt

1

188

3

563

balast, beton, 1 str as&lt

188

3

563

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

o

o

0

0

0

0

116

Str.

Ziduri Moși

11

2

Sos. Colentina

Str. I.H. Radulescu

600

7

4200

balast, beton,

3 str as&lt

1

450

3

1350

balast, beton, 1 str as&lt

450

3

1350

balast, beton, 1 str as&lt

beton

beton

o

0

0

0

0

0

117

Str

Xenopol

IV

2

Str. Verona Arthur,pictor

Str.Polona

232

14

3248

balast, ps, 2 str as&lt

2

174

3

522

balast, beton, 1 str as&lt

174

3

522

balast, beton, I str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0ii

i

i

i

i

I

i

i

i

i

i


Nr.

crt


Academiei


Basarab

Matei


Biserica

Râsvan


Blaga Lucian


Bolintineanu

Dimitrie


Brancusi

Constantin


Barajul

Dunării


ELEMENTE ALE REȚELEI STRADALE - SECTOR 3


Elemente de delimitare (punctele de extremitate)


Drn m/Strada/Bulevard


Ștangă


Str. Doamnei


strD.

Bolintincanu


Sos. Mihai Bravu


Str. Lipscani


Bd.Coraeliu Coposu


Bd. I.C. Bratianu


str Cavafii Vechi


Bd. LC. Bratianu


Str.Liviu

Rebreanu


Bd. Regina Elisabeta


Str. Liviu Rebreanu


pana la


d

«I _

fii


£!'

? 8


Structura drum .


Elemente de prezentare si descriere


Trotuare


Dreapta


Borduri (tip)


MOBILIER URBAN


Str. Ion Campineanu


str Hristo Botev


Str. Bucovina


Calea

Călărașilor


Str. Cavafii Vechi


Str. Dr. R. Cristian


Str. Doamnei


Str. Lucratiu Patrascanu


Limita proprietate


Bd. Coraeliu Coposu


Str. Unitatii -Calea Dudesti


Barajul Sadului


Bd. Comeliu

Coposu


140balast,beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton,


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton,

pavaj


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton, 3 str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, beton,

3 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, beton, pavaj


balast, beton,

3 str asfalt


balast, beton .pavaj


balast, ps, 2 str asfalt


balast, pa, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


balast, ps, 2

str asfalt


balast, ps, 2 str asfalt


B S.

3


£

I

- s~

i


(k

668


131


1828


:35

-H—

1305


,2£


ț5


23


I 23


234


305


586


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt.


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, X

str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, X str asfalt


balast, beton, 1

str asfalt


balast, beton, I str asfalt


166?


305


170


563


2.5


MU


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, X str asfalt


balast, beton, X str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, istrasfalt-


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, Istrasfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton, X str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


balast, beton,

1 str asfalt


balast, beton, 1 str asfalt


beton


beton


beton29

Str.

Constantin esc u Mitrițfi, prof

IV

str V Lucaciu

Calea

Călărașilor

200

6

1200

balast, ps , 2- • str as&It

1î;

* 1    "■

sSiM69

■s,<xfr «ls*'

«balast’ beton, 1 str asfalt1

188

-■ 25

.469

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

' 0

0

0

0

»    0

30

Bd.

Comeliu

II

3

DU. l.V.

Bratianu

Pta Comeliu

Coposu

500

21

- 10500

balast, ps>,“2<:.’

str asfalt

'469

balast /beton,T

str1 as&lt" **

469

1172

balast, beton,'

1 stras&lt

•f

beton

beton

0

0

0

0

0

0

31

Pta

Cupusiu

Comeliu

11

3

150 ,

40..'

6000

balast, beton,/

3 str asfalt :

3r

' 120

îljlBsOâ

■balast/beton, !

străs&lt

120

360

balast, beton,

1 str as&lt

—r—

beton

beton

d

0

0

0

: 0

0

32

Str

Covaci

IV

3

Str.Selari

Str.Sepcan

210

14

2940

balast, beton

, pavaj

2.4

419j'i

balast; beton,. 1

stras&lt"

197

2.5

492

balast, beton,

1 străsfelt7

betpn

' beton

* 0

. 0

0

0

0

0

33

Str.

Culmea

Veche

IV

3

str Negustori

Str.Zbonilui

165

7

1155

balast; ps, 2 ... str asfalt

isF

•j ?

balast; beton, 1.

str as&lt

155

2.5

?'??.' 387

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

34

Bd.

Decebal

n

3

Pta Alba Iulia

Sos. Mihai

Bravu

1050

21

22050

balast, beton,

3 str as&lt 7

3

J- 984*

2461

balast; beton, 1

stras&lt    -

984

2J

2461.

balast, beton,

1 stras&lt?

beton

beton

0

0

0

0

0

0

35

Str.

DeleaNoua

ii

3

Călărașilor

Bd. Decebal

- 400

7

2800

balast, beton,

3 str asfalt

375**

-    938

balast, beton, 1

str as&lt

375

2.5

938

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

36

Str.

Doamnei

~n

3

Călea Victoriei

-Bd7lC

Bratianu

.410

14

' 5740

balast, beton;

3 str as&lt

' r~

T 961

balast, beton, 1--

str as&lt

' 384

" 2.5

961?"

-balast 7 beton;

I stras&lt

- beton"

“beton’

.....0

' • 0

’o

0

• 0 •

37

Str.

Dristomlui

u

3

Bd. Decebal

Bd. Camil-

Ressu

500

14

7000

balast, beton,

3 str as&lt -

2

'469

■ *25

1172

balast, beton, 1

stras&lt

469

2J

1172

balast; beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

38

Sos.

Dudesti

Pantelimon

ii

3

Bd. Basarabia

Sos. Gani

Gatelu

905

14

12670

balast, beton,

3 stras&lt ‘ ’

2

848

;-*3£ -vf

:; 2121

balast, beton, 1

str as&lt

848

2.5

2121

balast, beton,

I str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

39

Calea

Dudesti

n

3

Calea Vitan

Sos. Mihai

Bravu

1100

7

7700

balast, beton,

3 str asfalt.. >

“’L- 1

1031

2578

balast, beton, 1

str as&lt

1031

2.5

2578

balast .beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

40

Str.

Drum intre

Tarlale

ii

3

Sos. Gani

Catelu

Bd. Theodor

Pallady -

2200

7

15400

balast,beton, <

3 str asfalt

2063

5156

balast, beton, 1

stras&lt

2063

2.5

5156

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

41

Bd.

Energeticienil

or

u

3

Calea Vitan

Str. Releului

1000

7

7000

balast, beton,

3 str asfalt • ■; ■

938

2.3

2344

balast, beton, 1

str as&lt

938

2.5

2344

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

42

Str.

Fetitelor

IV

3

str V Lucaciu

Calea Moșilor

215

7

1505

balast, pȘj2 str asfalt

1

202

2J

504

balast, beton, 1

str as&lt

202

2.5

504

balast, beton,

l stras&lt

granit

granit

0

0

0

0

0

0

43

Str.

Filibiliu Ion

IV

str Romulus

St A Păun

162

7

1134

balast, ps,2

stras&lt

1

152

' 2ț*

380

balast, beton, 1

str as&lt

152

2.5

380

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

44

Str.

Fillitj Ion

IV

3

Calea Victoriei

Str. Pictor

Tonitza

116

7

812

balast, ps. 2 stras&lt

1

109

272

balast, beton, 1

stras&lt

109

2.5

272

balast, beton,

1 str as&lt

beton-

beton

0

0

0

0

Q

0

45

Str.

Fizicienilor

u

3

Bd. Camil

Ressu

Bd.

Energeticienilor

1150

14

16100

balast, ps, 2

stras&lt

2

1078

t

2.5

2695

balast, beton, 1 str as&lt

1078

2.5

2695

balast, beton,

1 str asfii|ț

beton

beton

0

0

0

0

0

0

46

Str.

Franceza

IV

Bd. L C.

Bratianu

Calea Victoriei

522

14

7308

balast, beton

,pavaj

2

489

1223

balast, beton, 1

stras&lt

489

2.5

1223

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

47

Str.

Gabroveni

IV

3

Str. Șelari

Splaiul

Independentei

220

7

1540

balast, beton

.pavaj

1

206

2.5

516

balast, beton, 1

stras&lt

206

2.5

516

balast, beton,

1 str asfalț

beton

beton

0

0

0

0

0

0

48

Sos.

Gara Catelu

ii

3

Sos. Pantelimon

Sos. Industriilor

3000

14

42000

balast, beton,

3 stras&lt

2

2813

2.5

7031

balast, beton, 1

str as&lt

2813

2.5

7031

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

49

Str.

Ghica Ion

IV

3

Str. Lipscani

Bd. LC.

Bratianu

244

7

1708

balast, beton

.pavaj

1

229

2J

572

balast, beton, 1

str as&lt

229

2J

572

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

372

0

0

0

0

0

50

Str.

Goga

Octavian

u

3

Splai Unirii

Calea Vitan

1100

14

15400

balast, beton,

3 str as&lt

2

1031

2.5

2578

balast, beton, 1

stras&lt

1031

2.5

2578

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

51

Bd.

Nicolae

ii

3

Bd.Basarabia

Splaiul Unirii

5200

21

109200

balast, beton,

3 stras&lt

3

4875

2J

12188

balast, beton, I

stras&lt

4875

2.5

12188

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

52

Str.

Halelor

u

3

Splaiul

Independentei

Bd. LC.

Bratianu

360

21

7560

balast, beton,

3 stras&lt

3

338

2.5

844

balast, beton, 1 stras&lt

338

2.5

844

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

53

Str.

Hanul cu Tei

IV

3

Str. Lipscani

Str. Blanari

286

7

2002

balast, beton

.pavaj

1

268

2.5

670

balast, beton, 1

str as&lt

268

2.5

670

balast, beton,

1 str asfalț

beton

beton

0

Q

0

0

0

0

54

Str.

Hârșova

IV

3

strCaloian

Județul

str Dristorului

525

7

3675

balast, ps, 2

str as&lt

1

492

2.5

1230

balast, beton, 1

stras&lt

492

2.5

1230

balast, beton.

beton

beton

0

0

0

0

0

0

55

Str.

Industriilor

II

3

Sos. Dudesti Pantelimon

Halta Cemica

2700

14

37800

balast, beton,

3 str asfalt

2

2531

2.5

6328

balast, beton, 1 stras&lt

2531

2.5

6328

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

56

Str.

Iosifesti

IV

3

Str. Drumul intre Tarlale

Str. Drumul intre Tarlale

300

7

2100

balast, ps, 2 str as&lt

I

281

2.5

703

balast, beton, 1 str as&lt

281

2.5

703

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

57

Str.

Labirint

IV

3

str M Basarab

limita de

proprietate

58(

-

4060

balast,ps,2

stras&lt

1

544

2.5

1359

balast, beton, 1

stras&lt

544

2.5

1359

balast, beton,

beton

beton

0

0

0

0

0

0

58

Str.

Levfințica

IV

3

str Rodiei

Sos M Bravu

53<

3710

balast, ps, 2

stras&lt

1

497

2.5

1242

balast, beton, 1

str asfalt

497

2.5

1242

balast, beton,

beton

beton

0

0

0

0

0

0

59

Str.

Lipscani

IV

5

Str. Cavafi

Vechi

Bd. Str. Elie

Radu

151

$

2100

balast, beton

.pavaj

2 '

141

2.5

352

balast, beton, 1 stras&lt

141

2.5

352

balast, beton,

beton

beton

0

0

0

0

0

60

Str.

Vasile

IV

3

strM Basarab

str Trifoi

125

1

âȘ

8750

balast, ps, 2 stras&lt

1

1172

2.5

2930

balast, beton, 1

str as&lt

1172

2.5

2930

balast, beton,

1 str asfalt

beton

beton

p

0

0

0

61

Str.

Mavrogheni

-

3

Bd. I.C.

Bratianu

Str.

Sarmizegetuza

13;

917

pamant

123

2.5

307

balast, beton, 1

str as&lt

123

2.5

307

balast, beton,

beton

beton Z

X.

» 0

0

0

62

Str.

Medeleni

IV

3

s£QUjraciu

Calea    /

Călărașilor    '

S. 25(

1750

balast, ps, 2 str asfalt

1

. 234

2.5

586

balast, beton, 1

str as&lt

234

2.5

586

balast, beton,

beton

beton |

X k

Jj 0

0

0

63

Bd.

Mircea Vodă

II

■^oposu    rV/

^Splaiul Unirii .

—a

22400

balast, beton,

3 stras&lt

2

1500

2.5

3750

balast, beton, 1 stras&lt

1500

2.5

3750

balast, beton,

1 stras&lt

beton

T?^

beton \

-v

rl

p 0

-.....z

64

Str.

Alexandru,

slt.

3

4

lAacm\

C    -

•gfoLabi^ifȚTg

VA5

>>

595

balast, ps, 2 stras&lt

1

80

2.5

199

balast, beton, 1 stras&lt

80

2.5

199

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

pufu

$ 0

_0

65

Str.

Nerva Traian

41 o

3

i&lal&KUtftrii

/BglLjfoni    \

120

£

16800

balast, beton,

3 stras&lt

2

1125

2.5

2813

balast, beton, 1 stras&lt

1125

2.5

2813

balast, beton,

beton

beton

1 °>

/ 0

0

l-A

r* 0

0

Vi. %    £//    \

MT’

1
'I


I

I

I

I

I


it


I

I

I

I

I

I

I


66

Bd.

Pallady

Theodor

pictor

II

Bd. Nicolae Grigorescu

Limita

administrativa

"'3700

21

77700

balast, beton,

3 str asfalt

3

3469

O

r^M72.'

tgulasț, beton, 1 stras&lt, ~    **

<3469

25

8672

■ balast, beton,

T stras&lt .

beton

beton

0

■ / 0

0

0

0

9

67

Str.

Parfumului

IV

3

strMBasarab

str ÂPann •

430

12

5160

balast, ps, 2

stras&lt

2

403

1008

balastr,beton,-1: stras&lt'»'*

403

^7'dOOȘ/'

balast,.beton,

1 stras&lt

bet^n

■ beton/

0

0

0

0

0

0

68

Str.

Patrascanu

Lucretiu

II

3

Str. Constantin Brancusi

Bd. Basarabia

800

14

V 11200

balast,beton,

3 stras&lt

■ 2

7501

1875

■balast, beton, li: str asfalt’l

750

25

1875

balast, beton,

1 stras&lt

beton

■ beton

- 0

0

0

0

0

0

69

Str.

Popa Nan

IV

3

Bd. Caroll

Str.Th.Sperantia

900

14

12600

balast, ps,2

strasftlt

2

844

2109

balast .beton, 1'. str as&lt * *

844

25

2109

balast, beton,’ .1 strasftlt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

70

Str.

Postăvarului

II

3

Bd. Nicolae Grigorescu

Bd. 1

Decembrie

1918

137

7

959

balast, beton,

3 stras&lt

l

128

*-25

321

balast i beton, 1 stras&lt    (

128

■'25

321

balast, beton,

1 stras&lt.....

beton

bete»

0

0

0

0

0

0

71

Str.

Poștei

IV

3

Str.

Stavropoleus

Ștr. Franceza

1200

14

16800

balast beton

,pavaj

2

1125

-2.5

2813

balast, beton, 1 -stras&lt

'1125

25

2813

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

72"

Bd.’ ‘

'Ramnicu

Sărat

iT

3'

BtL- Canul.....-

Ressu

CăleaVitan

” 800'.....

"14"

~ ”11200

balast, beton

3 stras&lt

' 2 '

”7'5tT

“ ~187î

-babst,-betonul'-stras&lt

'75(7

“Î5k

’ 1875"

-balast, betoBr-1 str as&lt

beton

" beton"'

- :

: " a

' ‘ 0

0

0

0'

73

Bd.

Ramnicu

Valcea

n

3

Bd. Camil

Ressu

Bd. Râmnicul

Sărat

200

14

2800

balast, beton,

3 str asfalt

2

188

25

469

balast; betotti 1 stras&lt • '

188

>2.5

469

balast beton,

1str. as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

74

Str.

Rebreauu

Liviu

n

3

Bd. Camil

Ressu

Str.Bratarii

2700

21

56700

balast beton,

3 stras&lt

3

2531

25

6328

balast, beton, 1 stras&lt

■ 2531

2.5

6328

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

75

Str.

Remus

IV

3

strVLucaciu

Calea

Călărașilor

225

7

1575

balast pa,2

stras&lt

1

211

2.5

527

balast, beton,1 str asfalt r

211

25

527

balast beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

76

Bd.

Ressu Camil

pictor

n

3

Sos. Mibai

Bravu

Bd. Nicolae

Grigorescu

2200

21

46200

balast beton,

3 stras&lt

2063

25

5156

balast, beton, 1 str as&lt -

2063

-25'•

5156

balast beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

77

Str.

Robescu F,

Constantin

IV

3

strR

Calomfîrescu

Calea

Călărașilor

380

6

2280

balast ps,2

stras&lt

356

V

891

balast, beton, 1 stras&lt

356

2.5

891

balast, beton,

1 sir as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

78

Str.

Romulus

IV

3

Calea

Călărașilor

str Parfumului

650

7

4550

balast pa, 2

stras&lt

$09

!

25

1523

balast, beton, 1 stras&lt

609

25

1523

balast, beton,

1 stras&lt

beton

betoa

0

0

0

0

0

0

79

Str.

Șelari

IV

3

Str. Lipscani

Splaiul

Independentei

278

14

3892

balast beton

,pavai

2 ■:

261,

2-i

652

balast, beton, 1 stras&lt

261

2.5

652

balast, beton,

1 str as&lt

beton

betoa

0

0

0

0

0

0

80

Str.

Sepcari

IV

3

Str. Franceza

Bd. LC.

Bratianu

270

7

1890

balast beton .pavaj

250

■ iT

633

balast, beton, 1 str as&lt

253

25

633

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

81

Str.

Sf. Dumitru

IV

3

Str. Poștei

Str. Smardan

137

7

959

balast beton .pavaj

128

321

balast, beton, l stras&lt

128

2.5

321

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0.

82

Str.

SC Vineri

n

3

Bd. LC.

Bratianu

Bd. Mircea

Vodă

675

14

9450

balast beton,

3 stras&lt

2

633

1582

balast, beton, 1 stras&lt

633

25

1582

balast, beton,

I str asfalt

-1

beton

beton

0

0

0

0

0

0

83

Pta

Sf. Gheorghe

u

88

14

1232

balast beton,

3 stras&lt

2

66

3

198

balast, beton, 1 stras&lt

66

3

198

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

84

Str.

Slanic

IV

3

Str. Coltei

Bd. Caroll

325

7

2275

balast ps, 2 stras&lt

l

305

25

762

balast, beton, 1 stras&lt

305

25

762

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

85

Str.

Smardan

IV

3

Str. Șelari

Str. Doamnei

378

14

5292

balast beton .pavaj

2

354

2.5

886

balast, beton, 1 stras&lt

354

2.5

886

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

86

Str.

Stavropoleos

IV

3

Calea Victoriei

Str. Smardan

208

7

1456

balast beton .pavaj

1

195

2.5

488

balast, beton, 1 stras&lt

195

2.5

488

balast, beton,

1 str as&it

beton

beton

0

0

0

0

0

0

87

Str,

Șelimbir

IV

3

str Coltei

str Băniei

90

7

630

balast ps, 2 stras&lt

1

84

25

211

balast, beton, 1 stras&lt

84

25

211

balast, beton,

1 str as&lt

betoa

betoa

0

0

0

0

0

0

88

Str.

Tonitza pictor

IV

3

Splaiul

Independentei

Str. Sf. Dumitru

228

7

1596

balast beton .pavaj

1

214

2.5

534

balast, beton, 1 stras&lt

214

25

534

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

89

Str.

Traian

II

2+

3

Calea Moșilor

Bd. Unirii

800

14

11200

balast beton,

3 str as&lt

2

750

2.5

1875

balast, beton, 1 stras&lt

750

25

1875

balast beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

90

Pta

Traian

II

3

50

14

700

balast beton,

3 stras&lt

2

38

3

113

balast, beton, 1

stras&lt

38

3

113

balast, beton,

1 stras&lt

betoa

beton

0

0

0

0

0

0

91

Splaiu

1

Unirii

II

3+

4

Pta Unirii

Lim.Adm.

5025

21

105525

balast beton,

3 stras&lt

3

4711

2.5

11777

balast, beton, 1 stras&lt

4711

25

11777

balast, beton,

1 strasftlt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

92

Bd.

Unirii

II

3+

4

Bd. Libertății

Pta Alba lulia

2000

21

42000

balast beton,

3 stras&lt

3

1875

25

4688

balast, beton, 1

str as&lt

1875

2.5

4688

balast, beton,

1 str as&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

93

Pta

Unirii

II

3

1500

40

60000

balast beton,

3 stras&lt

3

1125

3

3375

balast, beton, 1 str as&lt

1125

3

3375

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

820

24

56

21

2

15

94

Calea

Vitan

II

3

Calea Dudesti

Splaiul Unirii

3000

• 14“

42000*1

balast beton,

3 stras&lt

2

2813

2.5

7031

balast, beton, 1 str asfalt

2813

25

7031

balast, beton,

1 strasftlt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

95

Str.

Zarafi

IV

3

Str. Gabroveni

Str. Lipscani

58

; 7

rj 406'

balast beton

.pavaj

1

54

2.5

136

balast, beton, 1

stras&lt

54

2.5

136

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

0

0

0

0

0

0

96

Str.

Zborului

IV

3

str Mantuleasa

strTh

Ștefan eseu

251

i 7

1757

balast ps, 2

stras&lt

1

235

25

588

balast, beton, 1

str as&lt

235

2.5

588

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton

%J)

0

0

0

97

Str.

Vulturilor

IV

3

Str. Romulus

Str. Ion Pilat

390

i7

>2 2730

balast ps, 2

stras&lt

1

366

2.5

914

balast, beton, 1 stras&lt

366

2.5

914

balast, beton,

1 stras&lt

beton

beton $

■y-J

0

0

0

98

Bd.

1 Decembrie

1918

II

3

Bd. TȚreodon-r

o i

^M^Basarabia

21

^73500

balast beton,

3 str as&lt

3

3281

25

8203

balast, beton, 1 stras&lt

3281

25

8203

balast, beton,

1 stras&lt

beton

betonJlft

\ 0 R 0

0

0

99

Pta

21 Decembrie 1989

II

3 y

gnyra'Ptf

Bniversifttii)

30

14000

balast beton,

3 stras&lt

4

350