Hotărârea nr. 105/2018

HOTARAREnr. 105 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A PARCURILOR SI GRADINILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a parcurilor și grădinilor din municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 11183/02.11.2017;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 5/21.02.2018 și al Comisiei juridice și de disciplină nr. 102/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa A.M.R.S.P. nr. 2414/02.10.2017 înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 6944/03.10.2017 și la Direcția de Mediu cu nr. 10241/10.10.2017.

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/18.05.2017 privind aprobarea extinderii acivității Autorității Municipale de

Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul Serviciilor publice de administrare a dmoeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprot București prevăzut în e


1â Regulamentul serviciului de administrare a parcurilor ș| grădinilor din municipiul anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ;.- A A'";-,

/]    O    MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

arian prlando Culeg    \ C----''—

t, f A' •• 'A ț î {

B-dul Regina Elisabeta nr 47 cod poșta) 50013, sector 5 i curești. România’ Tel. 021.205.55.00 http:wvw.pmb.roAnexa 1REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR sY GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1.

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale. în confonnitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată

-    OUG nr. 195/2005, republicata, privind Fondul de Mediu

-    HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spatiilor verzi pe teritoriul municipiului București.

Art. 2.

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București face parte din acti\itățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat asa cum sunt specificate la art. 5 din OG 71/2002 si se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează si urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

Art. 3.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București.

(2)    Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București este un serviciu public de interes local.

(3)    In vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, operatorul primește în administrare parcurile si grădinile din Municipiul București prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

Art. 4.

(1) Prevederile prezentului Regulament se aplică si pentru_proiectarea. executarea, receptionarea. exploatarea si întreținerea bunurilor mobile si imobile âpartj'napd. domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului public-de jrdmmjstraiy a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a pgrcurifor^rgtadjriiJbri.din municipiuLBucuresti, cu


urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.    V .

(2) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevâzuți în prezentul Regulament au" un caracter minimal. Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 5.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serv iciilor publice;

c)    subsidiarității și proporționalității:

d)    responsabilității și legalității:

e)    asocierii intercomunitare:

fi) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele:

g)    protecției și conservării mediului natural și construit:

h)    asigurării igienei și sănătății populației:

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

j)    participării și consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile privind serv iciile publice.

Art. 6.

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor:

b)    menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;

c)    regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi:

d)    elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor:

e)    identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație:

f)    extinderea suprafețelor ocupate cu spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

Art. 7.

(1)    Activitatea operatorului trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale prin prezentul regulament.

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aproba si alti indicatori de performanta decât cei aprobați prin prezentul regulament, in funcție de situațiile care pot apare.Art. 8.    /

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc Cn»ătt5rii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB si Primăria Municipiului București - PMB:

b)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură. într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale;

c)    autoritate de reglementare locala - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP. in calitate de autoritate de reglementare tehnica

d)    domeniul privat al unităților administraliv-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora:

e)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ -teritoriale. care. potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

f)    gradina - teren cultivat cu flori, copaci și arbuști ornamentali care este folosit pentru agrement și recreere, fiind deschis publicului;

g)    indicatori de performanta - parametrii măsurabili ai serviciilor prestate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene si in anumite condiții, si care se regăsesc si in caietul de sarcini;

h)    operator- persoana juridica ce prestează serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, desemnat in urma procedurilor legale:

i)    parc - spațiu verde cu suprafața de minimum un hectar, format dintr un cadru vegeta! specific si din zone construite, cuprinzând dotări si echipări destinate activitatilor cultural-educative. sportive sau recreative pentru populație;

j)    servicii de administrare a domeniului public și privut - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA SI FORMA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 9.

(1)    înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului public de administrare a

domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestuia intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acesteia.    ..

(2)    Autoritatea administrației publice locale va stabili prîn proiecte și studii urbanistice necesarul de parcuri si grădini, precum și destinația acestora. infcpiicordaiitâ'Țu legislația in vigoare si cu

CONFORM cu O'UC.'f^UJJL

strategia de dezvoltare durabila a municipiului București.    t/yl? '    -

Art. 10.    /Is

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului pubHCsi privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate si interes public:

b)    continuitatea serviciului:

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor oferite cetățenilor:

d)    protecția și conservarea mediului natural și construit:

e)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

(2)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, operatorul isi va dimensiona personalul propriu in mod corespunzător.

Art. 11.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se va realiza în mod etapizat astfel:

a)    etapei de proiectare, impusă prin documentațiile de urbanism. în care se realizează studiul parcurilor si grădinilor publice și se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestor spații întocmite de autoritatea administrației publice locale:

b)    etapa de realizare a noi parcuri si grădini, care se va face de către operator sau prin intermediul unor terti specializați. încredințarea realizării spațiilor verzi terților se va face în urma procedurii legale de achiziții publice:

c)    etapa de exploatare a parcurilor si grădinilor se va face de către operator si cuprinde lucrări de întreținere, reabilitare - reparații si restaurări, modernizări și paza. etc;

d)    etapa de producție- se va realiza in bazele de producție proprii a materialului dendrologic și floricol:

e)    etapa de achiziționare a materialului si realizarea serviciilor și lucrărilor necesare desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se va realiza respectând procedurile legale de achiziții publice.

Art. 12.

(1)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se realizează în condițiile OG nr.71/2002 privind organizarea si organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, prin gestiune, conform legii, respectând prevederile Legii nr.24/2007, republicata, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București este aprobata prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale, iar operatorul serviciului isi va desfasura activitatea in baza programului anual de lucrări si a bugetului de venituri si cheltuieli propus de acesta si aprobat de autoritatea administrației publice locale.

(3)    Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se organizează și se desfășoară pe baza prezentului Regulament și a Caietului de Sarcini aprobate prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

Art. 13.    V •

(1) Raporturile juridice dintre autoritatea administratjetqtttblice Jocale și operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat pftvhltTăcîb^latiîe de amenajare si intretinere'"a-,

(2)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București este modalitatea în care autoritatea administrației publice locale își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce ii revin potrivit legii, cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora.

(3)    Prin hotărârea autoritatii administrației publice locale privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la fumizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia:

(4)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București operatorul primește în administrare bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului.

CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 14.

(1) Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București este în responsabilitatea operatorului serviciului si se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Lucrările aferente serviciului se vor executa si deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 15.

Prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București este monitorizata, controlata si reglementata de autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala, in conformitate cu legislația in vigoare.

SECȚIUNEA 1

BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 16

(1) In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București asigura administrarea, exploatarea. întreținerea si protejarea următoarelor obiective, a căror lista se regăsește in Anexa 1 la prezentul regulament:

A.    Parcuri si grădini    -    ~

B.    fântâni arteziene din parcuri si grădini    1    '

C.    Ceasuri    *    '

D.    Pepiniere si sere    7    ,1 \ *    ■

E.    Alte bunuri conexe acestor obiective    ' i    .. .    \

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiulut'^ucupesii aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si priv ate incluse inițial in contract.

SECȚIUNEA 2

ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 17.

Operatorul serviciului va asigura amenajarea si întreținerea parcurilor si grădinilor, astfel incat acestea sa isi îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a)    funcția ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului:

b)    funcția de ameliorare a compoziției chimice a solului si a aerului;

c)    funcția de utilitate publica, prin care se vor asigura activ itatile sportive, odihna, agrementul si jocurile de copii:

d)    funcția complementara, prin care se va asigura funcționarea normala a comerțului, alimentației publice, educației si invatamantului.

Art. 18.

Principalele activitati ale operatorului necesare prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București sunt:

a)    realizarea de documentații tehnice pentru amenajarea parcurilor si grădinilor:

b)    asigurarea materialelor necesare realizării proiectelor si pentru întreținerea parcurilor si grădinilor;

c)    activitatea de pregătire a terenului pentru realizarea spatiilor verzi peisagistice:

d)    activitatea de amenajare a spatiilor verzi acoperite cu gazon:

e)    activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști din parcuri si grădini:

f)    lucrările pentru plantarea de flori, plante perene si bulbi;

g)    lucrările de plantare a gardului viu;

h)    lucrările de întreținere a spațiilor verzi;

i)    lucrări de intretinere a arborilor:

j)    lucrările de protejare a plantațiilor;

k)    lucrările de amenajare a aleilor si cailor de acces la construcții:

l)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila si a instalațiilor de udat din incinta parcurilor si grădinilor:

m)    lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de canalizare din incinta parcurilor si grădinilor;

n)    activitatea de producere și comercializare a materialului dendrologic și floricol necesar amenajării, decorării și înfrumusețării parcurilor si grădinilor;

o)    lucrările de amenajare si intretinere a iluminatului public, arhitectural si ornamental si a instalațiilor de sonorizare:

p)    lucrările de intretinere a WC-urilor publice din incinta parcurilor si grădinilor:

r)    lucrările de amenajare si intretinere a spatiilor de joaca ptentrmgopii;

s)    lucrările de intretinere a monumentelor si a statuilor .din parchr^sUgradini:

t)    lucrările de modernizarea si intretinerea cladirilob-si arfexeTbmjec^saye desfășurării activ ît'atilor:    Z1

u)    activitatea de paza si protecție la obiective diiț^parCunsi'grădini:    >


v) lucrările specifice de protejare, marcare, intretinere a arborilor care fac parte din categoria arbori ocrotiți pentru care este necesar acordul Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii. din cadrul Academiei Romane:

x) alte aetivitati necesare funcționarii operatorului, respectiv întreținerea utilajelor proprii, asigurarea necesarului de hrana pentru animale si păsări, in special in perioada de iarna. etc.

Art. 19.

(1)    Realizarea efectiva a lucrărilor de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se face de către operator in baza unor documente zilnice de lucru specifice fiecărui tip de operațiune sau activitate, cum ar fi:

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor;

b)    procedura si documentația tehnică de execuție;

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile:

d)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă:

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control:

f)    asigurarea la punctul de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției:

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2)    Activitățile specifice desfășurate in zona parcurilor si grădinilor sunt aetivitati complexe si presupun respectarea cu strictete a procedurilor de lucru.

Art. 20.

(1) Resursele materiale utilizate în vederea amenajării si întreținerii spațiilor verzi din parcuri si grădini sunt:

a)    răsaduri de flori:

b)    plante perene:

c)    bulbi;

d)    îngrășăminte organice și chimice:

e)    împletitura de sârmă:

f)    pânza de sac:

g)    apă;

h)    semințe de gazon;

i)    arbori de foioase și rășinoase;

j)    puieți de arbuști foiosi si rasinosi:

k)    alte materiale necesare pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi:

l)    alte materiale dendrofloricole necesare.

.2) Resursele umane necesare desfășurării activi parcuri si grădini sunt:

de intretinere si amenajare a spațiilor verzi dina)    muncitori pentru deservire;

b)    peisagist;

c)    mecanic utilaje (șofer):

d)    muncitori calificați;

e)    drujbist:

f)    floricultor:

g)    personal necalificat.etc.

(3) Utilajele necesare desfășurării activ itatii de parcuri si grădini sunt:

a)    mijloace de transport:

b)    autocisterne cu dispozitiv de stropit.

c)    macara:

fii'"


d)    P.R.B.:

e)    tractor:

f)    ifront

g)    motofierâstrâu:

h)    funii.

i)    tocător resturi vegetale:

j)    foarfeci:

k)    scări duble:

l)    semne de circulație (popiei, panglică, vestă reflectorizantă):

m)    mașina de ierbicidat

Art. 21.

Activitatea de pregătire a terenului pentru realizarea spatiilor verzi peisagistice

Activitatea de pregătire a terenului pentru realizarea spatiilor verzi peisagistice cuprinde următoarele etape:

a)    degajarea terenului prin strângerea cu mana. sapa și grebla. în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafață sau puțin îngropate

b)    curățarea terenului, prin săpare cu sapa la adâncimea de 5 cm. de iarbă și buruieni și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru

c)    defrișări și tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate:

d)    extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea și aruncarea pământului în depozit sau vehicul. îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și a spatiilor verzi:

e)    mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului; săparea și întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea și mărunțirea bulgărilor cu sapa și grebla, finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafață mobilizată, împrăștierea pământului cu lopata și sfărâmarea sumară a bulgărilor;

Art. 22.

Activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi ucoperite cu gazon

(1) Activitatea de amenajare a spatiilor verzi acoperite cu gazon

Activitatea de amenajare a spatiilor verzi acoperite cu gazon cuprinde următoarele etape:

a) însămânțarea gazonului sau astemerea rulourilor de gazon -se va face după așternerea pământului vegetal și mărunțirea fină a acestuia:

bj însămânțarea gazonului cuprinde transportul în interiorul zonei de lucru, semănarea prin împrăștierea cu mâna, îngropatul cu grebla de grădină și tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

c) udatul terenului cu furtunul sau cu instalațiile specifice, cuprinde întinderea furtunului și racordarea la gura de apă. udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului sau utilizarea instalațiilor speciale de udat:

t2j Activitatea de întreținere a spatiilor verzi acoperite cu gazon

Activ itatea de întreținere a a spatiilor verzi acoperite cu gazon se realizează prin:

a)    udarea acestora - operațiune care implică următoarele:

-    desfășurarea, cuplarea și strângerea furtunului de apă la gura de apă:

-    udatul propriu-zis.

b)    plivirea buruienilor și mobilizatul solului, astfel:

-    extragerea manuală a buruienilor cu unelte de pliv it:

-    mobilizat solul cu sapa:    ,    .

-    depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru. în grăinezi: ‘    \    ■

-    căratul buruienilor.    '

c)    lucrări de fertilizare și combatere a bolilor și dâunătofrfoy.' canfcuprțni^următoarele operațiuni:

cS


CCNFC3M CU ORIGINALĂ

-    mărunțirea și prepararea amestecului de substanțe chii^hpe pentru combatere bolilor si dăunătorilor;

-    executarea stropirii sau prâfuirii prin acțiune manuală sau mecanica :

-    fertilizarea chimica sau cu îngrășăminte organice.

d) Lucrări de cosit a zonelor cu gazon si iarba, care presupun:

-    transportul utilajelelor la locul de muncă:

-    executarea lucrării propriu-zise de cosit:

-    greblarea:

-    căratul masei vegetale rezultate în urma lucrării:

-    transportul masei vegetale rezultate la locuri special amenajate.

(3) Protecția spatiilor verzi acoperite cu gazon împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de pretenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

Art. 23.

Activitatea de amenajare si intrelinere a spatiilor verzi cu arbori și arbuști din parcuri si grădini

(1)    Activitatea de amenajare a spațiilor verzi cu arbori și arbuști impune printre altele următoarele operații:

a)    pichetarea terenului:

b)    săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal;

c)    extragerea arborilor și arbuștilor cu sau tară balot de pământ la rădăcină se realizează prin săparea șanțului circular în jurul balotului, învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac;

d)    fixarea arborilor și arbuștilor în camion, stropirea cu apă a coroanei și transportul în zona de lucru, la locul de plantare, cu asigurarea umiditatatii pe toata perioada transportului:

e)    mocirlitul rădăcinilor:

1) așezarea balotului în groapă;

g)    scoaterea ambalajului;

h)    astuparea cu pământ a gropilor de plantare;

i)    baterea pământului;

j)    plantarea arborilor și arbuștilor ornamentali

k)    executarea farfuriilor sau mușuroaielor;

l)    executarea primului udat:

m)    fasonarea coroanei.

(2)    Activitatea de întreținere a spațiilor verzi cu arbori și arbuști impune printre altele mănătoarele operații:

a)    formarea coroanei;

b)    elagajul tulpinilor și tunderea coroanei;

c)    tăiatul ramurilor crescute în interiorul coroanei și a celor care dezechilibrează coroana:

d)    realizarea farfuriilor la copaci;

(3)    Toaletarea arborilor

a)    Activitatea de toaletare a arborilor este o operație de întreținere ce are drept scop suprimarea anumitor parti dintr- un arbore in vederea modificării creșterii anuale si dirijării sevei către ramuri mai bine plasate.


Toaletarea arborilor se execută în scopul de a dirija coroatirude^ajorma coroana și de a asigura o înălțime de minimum 2.5 m de la sol în zona trotuarelorAși ^ertpjnimum 5 m în zona aleilor carosabile și a străzilor.    _    ---

b)    Toaletarile de arbori se efectuează numai in perioadelb-optfmeȚj^toâiețare:
Io-    toaletari de iama (repaus vegetativ) - se realizează in perioada 15 noiembrfe^jQ martie. Se executa începând cu luna noiembrie, pana la sfârșitul lunii martie, cu excepția perioadelor cu temperaturi foarte scăzute (sub -IO C), pentru a exita dezbinarea si ruperea crengilor:

-    toaletari de vara - se realizează in perioada de vegetație si se aplica numai ramurilor uscate care pot fi ușor identificate.

c)    Toaletarile de arbori si arbuști de pe domeniul public si privat se aproba de către autoritatea administrației publice locale, numai in situațiile in care sunt îndeplinite următoarele condiții:

-    arborii sunt uscati in totalitate sau in proporție de peste 80%

-    arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi si ramuri, constituind un potențial pericol pentru siguranța persoanelor si clădirilor

-    in urma calamitatilor naturale arborii prezintă ramuri rupte, necesitând intervenții pentru refacerea aspectului coroanei sau indepartarea pericolului:

-    coronamentul deranjează rețelele edilitare aeriene, aspect semnalat de societățile comerciale care le exploatează , impiedica vizibilitatea semnelor de circulație sau iluminatul pe timp de noapte:

-    acoperișul, terasele, ferestrele sau pereții clădirilor sunt afectați de coronament:

-    sunt situații pe amplasamentul noilor construcții pentru care s-au obtinut autorizație de construire:

-    sunt plantați la o distanta mai mica de 3 metri de zidurile clădirilor si creeaza in mod evident prejudicii clădirii si locatarilor:

d)    Operațiile de toaletare a arborilor se vor face avand in v edere următoarele:

d. 1) tăierile de formare - aplicate exemplarelor tinere, cuprind operații menite să echilibreze creșterea plantelor după stabilizarea la locul de plantare.

Aceste tăieri le continuă pe cele de formare din pepinierele furnizoare, pentru: d.1.1) arborii foioși - aceste tăieri constau în suprimarea ramurilor concurente, prea apropiate sau prea numeroase, corectarea orientării unor ramuri - prin scurtare (poziția mugurelui deasupra căruia se face tăierea fiind aleasă în funcție de direcția dorită de creștere a lăstarului de prelungire). Tăierile de formare trebuie să respecte forma de creștere tipică a speciilor din care fac parte. La coroanele cu ax (ovoidale, piramidale - cu ramificare simpodială - arțari, platani, tei. ulmi ș.a.) se urmărește menținerea dominanței axului, care permite creșterea în înălțime a coroanelor și dacă este necesar, înălțarea trunchiului (prin tăieri de elagare) pentru arborii din aliniamentele stradale. d.1.2) arborii rășinoși - în general nu se taie, cu excepția celor care suportă tunderea și la care se urmărește formarea geometrică regulată (tisă, tuie). Tăierile se execută numai pe lemnul tânăr (1 an), scurtând doar extremitatea lăstarilor din coroană.

d. 1.3) arbuștii foioși - lăstarii se scurtează mai puternic (14 - 14 din lungimea lăstarilor), pentru îndesirea tufelor. La unele specii de talie mare (liliac, salcâm galben ș.a.), se urmărește selectarea și formarea câtorva șarpante (ramuri de ordinul 1). cu creștere echilibrată, pe care se fac tăieri de ramificare.

d. 1.4) garduri vii din specii de foioase - se fac tăieri anuale de îndesire, reducând noile creșteri atât pe partea superioară cât și pe părțile laterale ale gardurilor vii (daca este necesar se repetă taierea în luna iunie, după maturarea suficienta a creșterilor anuale).

d. 1.5) garduri vii din specii de rășinoase - tăierile sunt mai puțin severe. Se scurtează doar vârfurile de creștere, tară a tăia în lemn bătrân.

d.2) tăierile de întreținere - se fac cu scopul controlului evoluției plantelor. Aceste tipuri de tăieri se execută anual pentru arbuști și odată la 5 -10 ani pentru arborii sănătoși și bine adaptați la condițiile de mediu sau de câte ori este nevoie pentru a menține o stare adecvată de viabilitate a exemplarelor vizate.

d.2.1) la arbori - constau în suprimarea ramurilor moarte sau parțial uscate, a cioturilor, a lăstarilor lacomi de pe trunchi și ramuri, scurtarea ramurilor rupte, rărirea coroanelor prea dese (prin tăieri de suprimare a lăstarilor), pentru facilitarea pătrunderii luminii în interiorul coroanei, eliminarea drajonilor. In general este bine ca intervențiile sa fie limitate, pentru menținerea echilibrului fiziologic al plantelor.    ..    /v

Se vor evita tăierile în zonele de acumulare a substanțelor^ .rezervă, care sunt poziționate diferit. în funcție de specie (la inserția ramurilor și a lăstari lomfacomi lă' platan, zona dintre două creșteri
ll


consecutive la castan, zonele de cauliflorietăieri raționale favorizează menținerea nivelului optim a rezervelor arborilor, menținând vegetația într-o stare fiziologică bună.

d.2.2) Ia arborii foioși din aliniamentele stradale se v or efectua suplimentar următoarele intervenții:


-    înălțarea coroanelor față de nivelul solului - lucrare impusă de necesitățile circulației vehiculelor și ale iluminatului stradal. Lucrarea se execută în funcție de modul de ramificare, pe măsura creșterii în înălțime a arborilor, prin eliminarea ramurilor inferioare din coroană, în mod diferențiat. Astfel, pentru ramurile situate la înălțimi diferite pe trunchi, lucrarea de elagare (înălțare a coroanei) se va executa pe parcursul a doi ani consecutivi - în primul an se vor scurta ramurile la A sau A. urmând ca în anul al doilea să fie eliminate de la inel. Pentru ramurile situate la același nivel pe trunchi suprimarea lor se va face la intervale de 2 - 3 ani. pentru ca circulația sevei să nu fie stânjenită prin prezența simultană a mai multor răni dispuse circular la același nivel pe trunchi. Tăierea de elagare se va executa succesiv, până se va ajunge la înălțimea de 4 metri față de nivelul carosabilului.

-    tăieri de stimulare a creșterii axului arborilor - se vor efectua în mod diferențiat. în funcție de modul de ramificare a tulpinii (ntonopodial sau simpodial). La speciile cu ramificare monopodială (stejar, frasin, castan etc.) se va evita tăierea vârfului (care asigură dominanța de creștere). La speciile cu ramificare simpodială (tei. ulm, salcâm, catalpă etc.) se vor scurta energic ramurile care tind să ia locul axului.

-    refacerea vârfului distrus - se alege o ramură de înlocuire a vârfului (cu unghi mic de inserție, bine dezvoltată), se palisează în poziție de prelungire (cu ajutorul unei șipci fixate pe trunchi sau pe axul șarpantei afectate), apoi se suprimă toate ramurile care tind să o concureze (în doi timpi - în primul an se scurtează si în anul următor se elimină). De asemenea se suprimă ramurile viguroase prea des inserate în apropierea noului vârf.

-    limitarea creșterii impusă de poziția arborilor față de clădiri, instalații aeriene, subterane etc. -se face prin reducerea ramurilor cu 1.5m din lungimea lor. sau eliminarea unor ramuri prea dese (rezultate în urma lăstăririi puternice, ca răspuns la scurtare). Aceste intervenții se fac după o atentă analiză individuală a exemplarelor, iar decizia de intervenție prin tăiere trebuie sa ofere posibilitatea păstrării unui volum suficient de mare de volum foliar care sa susțină starea de vegetație a arborelui. d.2.3) la arbuști

-    la cei floriferi se urmărește stimularea înfloririi susținute an de an și prevenirea îmbătrânirii. Arbuștii care înfloresc pe creșteri noi. la sfârșitul primăverii și vara (Buddleia. llibiscus. Potentilla. Lonicera etc.), se vor tăia primăvara devreme (luna februarie, martie). Cei care înfloresc primăvara devreme, pe lăstari fonnați în anul precedent (Forsythia. Chaenomeles, Ribes. Syringa etc.). se vor tăia după înflorire.Tăierile vor urmări suprimarea a ’/s până la 'A din totalul ramurilor, împreună cu lemnul bătrân pe care se inseră. Se vor elimina ramurile slabe, cele care se încrucișează, drajonii care cresc la distanță de perimetrul coronei. Lăstarii lacomi se vor scurta. Tăierile se vor face diferențiat, în-funcție de specia din care fac parte.

-    la arbuștii foioși cu frunze persistente nu se vor face tăieri pe lemnul lipsit de frunze sau de ntuguri vizibili.

-    la arbuștii rușinoși nu se v or face tăieri, cu excepția celor care suportă tunderea (tuia).

d.2.4) la gardurile vii și la formele tunse (topiaria)se execută tăieri de întreținere pentru menținerea formei prin scurtarea lăstarilor la 1 - 3 muguri deasupra scurtărilor anterioare. Forma gardurilor vii trebuie să favorizeze o bună iluminare a zonei bazale (lățimea bazei trebuie sa rămână mai mare sau cel mult egală cu partea superioară).

d.3) tăierile de regenerare - se aplică pentru arborii și arbuștii aflați în declin fiziologic - lucrări ce se vor derula pe o perioadă de 4 - 5 ani. Tăierile de regenerare sunt mai severe și urmăresc reactivarea creșterilor, pentru:

d.3.1) arborii foioși - se vor executa tăieri de ușurare a coroanei, prin scurtarea unor ramuri din etajele inferioare ale coroanei, dirijându-se astfel către etajele-sup^rioare. Scurtarea va fi urmată-progresiv de eliminarea pe rând a fiecărei ramuri scurtate. în parafei'sex vor executa tăieri și către

vârful coroanei, favorizând dezvoltarea unui nou ax. careva~deterrîtma creșterea în înălțime și
întinerirea coroanei. Se \or evita tăierile care pot provoca simultan răni mari la acelașV nivel pe trunchi. Anual se urmărește selectarea noilor creșteri, suprimarea lăstarilor lacomi și a eventualelor cioturi. în următorii 2 - 3 ani tăierile au ca scop alungirea noilor șarpante în direcțiile dorite, suprimându-se lăstarii verticali (lacomi) și scurtându-se ramificațiile laterale. După reformarea siluetei arborelui (anul 4) se vor selecta ramurile secundare și noile creșteri pe acestea (anul 5). în urma acestor intervenții arborele va avea o coroană mai mica. dar bine formată, echilibrată și întinerită (regenerată).

d.3.2) arbuștii foioși se fac tăieri de reîntinerire prin eliminarea tuturor ramurilor bătrâne, degarnisite și epuizate. Se păstrează lemnul tânăr, viguros, care se scurtează la (3 - A. favorizând astfel refacerea (regenerarea) tufei. Toate tăierile de regenerare vor fi urmate de fertilizare și udare, în următoarea perioadă de vegetație în situația în care tăierile se aplică în toamnă (octombrie-noiembrie) pentru a favoriza refacerea părții aeriene a coroanei.

d.4) tăieri în verde (exceptând perioadele caniculare - iulie și august), se vor executa tăieri "în verde" (de formare și întreținere) a arborilor și a arbuștilor prin scurtarea crengilor și a ramurilor cu diametrele mai mici de 5cm pentru ridicarea coronamentelor arborilor acolo unde se impune acest lucru, eliminarea lăstarilor lacomi de pe trunchiurile arborilor (inclusiv cei de la nivelul coletului) precum și drajonii. La gardurile vii se poate executa a doua tăiere anuală executată în scopul îndesirii. în luna iunie, după ce creșterile anuale s-au maturat suficient - strângerea resturilor rezultate în urma tăierii și îndepărtarea lor din zona de lucru:

-    tocarea resturilor v egetale lemnoase rezultate în urma toaletării arborilor.

(4)    Lucrări de doborât arbori, care necesita in prealabil următoarele:

-    acțiuni de prevenire a producerii unor evenimente nedorite, a accidentelor, etc:

-    inventarierea arborilor cu probleme (uscați. înălțime mare. afectați de boli etc.) care ar putea cădea în timp de furtună

-    constatare lâcută de către autoritatea administrației publice locale și comunicată operatorului spre execuție:

-    solicitare făcută de operator către autoritatea administrației publice locale pentru obținerea avizului de doborâre a arborilor cu probleme

-    transmiterea avizului de lucru

-    operația de doborâre a arborilor.

g) protejarea arborilor si arbuștilor prin invelirea trunchiului cu funii de trestie cu apărători

(5)    Protecția spațiilor ver:i cu arbori și arbuști împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

Art. 24.

Activitatea de plantare si intretinere de flori, plante perene si bulbi

(1)    Activitatea de plantare de fiori, plante perene si bulbi implica in principal următoarele operațiuni:

a)    saparea in jurul plantelor pentru extragere din zona răsadurilor si asigurarea protecției rădăcinilor:

b)    asigurarea mijloacelor si personalului necesar pentru transportul plantelor la locul de plantare:

c)    plantări de fiori si bulbi:


d)    plantarea plantelor perene:

e)    udarea plantelor la rădăcină.

(2)    Activ itatea de întreținere a fiorilor si plantelor perene se realizează prin:

a) udarea acestora - operațiune care implică următoarele: ‘ -V \

-    desfășurarea, cuplarea și strângerea furtunului de apă lâ gurtrchnapă' ,

-    udatul propriu-zis.    \ ’*

/


I    CU G/?îG'UAL.'i’

b)    plivirea buruienilor și mobilizatul soiului, astfel:

-    extragerea manuală a buruienilor cu unelte de piix it:    n A /    ;

-    mobilizat solul cu sapa:    /]p *    "" —

-    depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru. în grămezjr /

-    căratul buruienilor.    / /

c)    lucrări de fertilizare și combatere a bolilor și dăunători    cuprind următoarele operațiuni:

-    mărunțirea și prepararea amestecului de substanțe chimice pentru combatere bolilor si dăunătorilor:

-    executarea stropirii sau prăfuirii prin acțiune manuală sau mecanica :

-    fertilizarea chimica sau cu îngrășăminte organice.

(3) Protecția florilor si plantelor perene împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fltosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fltosanitare și de protecția mediului.

Art. 25.

Activitatea de plantare si intretinere a gardului viu

(1)    Activitatea de plantare a gardului viu include următoarele operațiuni:

a)    pichetarea terenului;

b)    executarea șanțului pentru plantat:

c)    scoaterea puieților din depozit:

d)    transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului:

e)    fasonatul și mocirlitul;

f)    plantatul puieților și primul udat.

(2)    Activitatea de întreținere a gardului viu

Lucrările de întreținere a gardului viu se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestuia, prin lucrări de tundere și de curățare.

Lucrarea de tundere a gardului viu se execută în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației, începând cu luna aprilie și cuprinde următorul proces de muncă:

a)    întinderea sforii - în cazul gardului viu:

b)    tunderea cu foarfecă de tuns gard v iu sau cu fierăstrăul:

c)    evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru:

d)    îndepărtarea lor din zona de lucru;

e)    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

f)    transportarea în vederea depozitării finale.

Eliminarea finală a deșeurilor vegetale se va face de către operator la alegere: fie prin depozitarea la un depozit autorizat de preluare a deșeurilor, fie prin valorificarea acestora pe cheltuială proprie (compost, peleți. etc) pentru utilizare proprie sau comercializare.

(3)    Protecția gardului viu împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fltosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fltosanitare și de protecția mediului

Art. 26.

Activitatea de producere și comercializare a materialului dendrologic și țloricol necesar amenajării parcurilor si grădinilor

(1) Realizarea activitatii de producere a materialului dendpplpșîfr^și floricol necesar amenajați/ parcurilor si grădinilor este condiționala de existenta laptingluLde luării a următoarelor documente:

13 A    *

/    i ;    \    ț

I    li


a)    documentația de execuție:

b)    instrucțiunile de lucru si fisele tehnologice:

c)    certificatele de calitate si declarațiile de conformitate pentri urmeaza a fi puse in opera:

d)    dovezile faptului ca materialele neconforme sunt tinute sub control:

e)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției:

f) asigurarea cu personal executant instruit si testat privind prevederile din procedura tehnica, si presupune respectarea cu strictete a procedurilor de lucru.

(2)    Materialele floricole (anuale, bienale, perene), materialele dendrologice (arbori si arbuști de foioase si rășinoase) si trandafirii se vor produce în sere și pepiniere.

(3)    Materialul săditor de calitate, reprezentat de plante care să se dezvolte în totalitate la locul de plantare, se va realiza prin respectarea tuturor cerințelor tehnologice de producere a sortimentului de fiori, arbuști și arbori.

(4)    Plantele anuale de grădină se vor obține prin semănare directă în teren - pentru cele ce nu suportă transplantarea sau prin producerea de răsaduri - pentru speciile cu pretenții mari față de căldură.

(5)    înmulțirea culturilor floricole se va realiza prin utilizarea de semințe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.

(6)    Timpul optim de semănare a fiorilor anuale se va stabili în funcție de specie, de condițiile climatice ale zonei, de data când se dorește vânzarea sau plantarea în aer liber și de spațiul de încolțire de care se dispune.

(7)    Răsadurile se vor produce prin semănarea în lădițe sau direct în pământ așezat în răsadnițe ori solarii.

(8)    înmulțirea materialului săditor la florile perene se va face prin divizarea tufei, drajoni, marcotaj. rizomi, bulbi și tuberculi.

(9)    Producerea arborilor și arbuștilor ornamentali se va realiza pe cale generativă și vegetativă.

(10)    La producerea materialului dendro-floricol se vor asigura și se vor respecta normele de protecție a muncii și de stingere a incendiilor specifice acestor activități.

(11)    Verificarea calității lucrărilor se desfășoară pe tot parcursul execuției.

Art. 27.

Activitatea de cultivare a florilor anuale

(1)    Cultivarea florilor anuale in sere necesita respectarea procesului tehnologic specific pentru acest gen de lucrări.

(2)    Materialele floricole anuale folosite la amenajarea parcurilor si grădinilor se produc în sere administrate de operator sau achiziționate de la terti specializați.

(3)    Plantele anuale sunt acelea la care ciclul vegetativ se încheie în decursul unui an, adică începând de la semănatul și încolțirea semințelor până la fructificarea și recoltarea lor.

(4)    înmulțirea culturilor floricole anuale se realizează prin utilizarea de semințe a căror calitate trebuie să fie garantată prin certificate de calitate emise de producătorul acestora.

(5)    Timpul optim de semănat a florilor anuale se va stabili în funcție de specie, de condițiile climatice ale zonei, de data când se dorește vânzarea sau plantarea în aer liber și de spațiile de încolțire de care se dispune.

(6)    Speciile de flori anuale cultivate în sere sunt în cele solicitate de către autoritatea administrației publice locale prin programul anual.

(7)    Semănatul în sere se face în lăzi (cutii) de lemn sau de material plastic începând cu luna decembrie, adaptat la data la care se dorește plantarea.

(8)    Având in vedere faptul ca semințele florilor sunt mici, pământul trebuie sa fie maruntit bine.


(9)    Amestecul de pământ din lâdite (cutii) este compus din pămânVQșor (70 - 80 %). frunze, turbă. /

etc.    *' *    / \    t

(10)    Distanța între rânduri este de 5 - 6 cm în funcție de măfitnjeâ^eîhtnț^krf,

CCi'JrCsiiVI CU GRiG'N î"

(11)    îngrijirea semănăturilor constă în menținerea constantă a umiditățjj^i a temperaturii. .

(12)    Până la repicat, plantele se vor uda moderat zilnic între orele 10.00 și 12.00 cu apa la temperatura serei, pentru a preveni putrezirea lor sau stagnarea din creștere.

(13)    Repicatul se poate face de 1 - 3 ori în funcție de ritmul de creștere și dezvoltare a plantelor.

(14)    Primul repicat se face când plantele și-au fonnat 1 - 2 frunze adevărate, apoi după 2 - 4 săptămâni când frunzele se ating între ele.

(15)    Plantele cu ritm de creștere mai rapid și cu perioadă scurtă de vegetație se repică o singură dată. iar cele cu ritm de creștere mai lent și cu durată de vegetație mai lungă se repică de 2 - 3 ori.

(16)    Pământul folosit la repicat este un amestec alcătuit din componente mai ușoare (frunze, turbă, nisip), dar ceva mai bogat în substanțe nutritive (compost, mraniță) decât cel întrebuințat pentru semănat.

(17)    Plantarea răsadurilor de flori anuale la locul definitiv este o operație de bază care se execută când răsadurile sunt destul de viguroase, au 5 - 6 frunze bine formate, călite, iar condițiile de climă sunt favorabile.

(18)    Plantele anuale se plantează printavara imediat după ce pericolul înghețului și a brumelor a trecut sau vara, dacă este vorba de plante pentru mozaic

Art. 28.

Activitatea de cultivare a florilor bienale

(1)    Pentru culturile de fiori bienale procesul tehnologic trebuie respectat pe întreaga perioada ciclului vegetativ.

(2)    Plantele bienale își desfășoară ciclul vegetativ pe două perioade de vegetație. în primul an de la semănat iși formează sistemul radicular și o rozetă de frunze la suprafața solului, iar în al doilea an apar tulpinile florale, înfloresc, fructifică, după care mor.

(3)    Procesul tehnologic la plantele bienale este la fel cu cel al plantelor anuale, descris la art. 23, cu excepția că plantele bienale se seamănă în perioada iunie - iulie, afară în câmp sau în sere reci, iar plantarea răsadurilor de flori ia locul definitiv se face în septembrie - octombrie. Acestea iernează afară sub zăpadă fără să înghețe (panseluțe, bellis, albăstrele etc.).

Art. 29.

Activitatea de cultivare a plantelor la ghivece

(1)    Pentru culturile de plante la ghivece este necesara respectarea procedurilor specifice de înmulțire si plantare.

(2)    înmulțirea plantelor la ghivece se poate face prin semințe, butași, despărțirea tufei.

(3)    Plantele la ghivece care se înmulțesc prin semințe se seamănă în luna decembrie, într- un pământ compus din frunze și turbă în părți egale cu nisip.

(4)    Semănatul se face în rânduri distanțate la 3 cm pe rând cu adâncimea de 1 cm.

(5)    în timpul germinației, care durează peste 30 zile semănăturile se țin în seră la 18 - 20 grade și la umiditate constantă.

(6)    Repicatul se face de 2 - 3 ori în același amestec de pământ, apoi se va trece la ghivece de 6 - 8 cnt diametru, de unde se va schimba încâ de 2 - 3 ori în ghivece corespunzătoare.

(7)    Pregătirea ghivecelor se face astfel:

-    se așează un strat de pietriș peste orificiile de pe fundul vaselor, care asigură scurgerea surplusului de apă.

-    se pune apoi amestecul de pământ până la cca 2 cm sub marginea de sus a vasului

-    se tasează ușor cu degetele.

(8)    Pământul folosit la ultimele transplantări va fi compus din 3/5 părți pământ de frunze 1/5 mraniță și 1/5 telina plus nisip și praf de cărbune.

(9)    în luna august se va proceda la ultimul transplantat în ghivece de 12 cm diametru.

(10)    Pământul pentru ultima transplantare se va îngrășa cu nî^ășărnîțtte chimice sau organice.

(11)    Până la v alorificare, temperatura din sere trebuie șăffe de 12' - J--Î C. se udă moderat, se aplică' îngrășăminte lichide de 2 - 3 ori și tratamente contra boh^fșTdănnătoj^br de câte ori v a fi nevoie.(12)    înmulțirea prin butași constă în detașarea unei părți a plantei, oâi’dpusă în condiții prabile se

înrădăcinează, devenind o nouă plantă.    v''

(13)    Plantarea butașilor se face pe parapeții din sere sau în lădițe în nisip sau un amestec de pământ compus din turbă și nisip.

(14)    In timpul înrădăcinării temperatura trebuie menținută cât mai constantă înjur de 18-25 (,C. iar substratul și atmosfera localului să se mențină umede.

(15)    Când rădăcinile s-au format se trec la ghivece corespunzătoare într-un amestec de pământ ușor.

(16)    Pentru a obține plante viguroase, se ciupesc de 1- 2 ori se schimbă în ghivece mai mari. se previn bolile și dăunătorii, iar când e nevoie se udă cu îngrășăminte lichide.

(17)    înmulțirea prin despărțirea tufei se face toamna sau primăvara devreme, când plantele sunt în perioada de repaus și constă în secționarea tufelor în mai multe porțiuni, în așa fel ca fiecare din ele să posede mai muiți muguri sau centre vegetative și un număr suficient de rădăcini.

(18)    Plantarea tufei trebuie făcută cu multă atenție și într-un teren foarte bine pregătit și îngrășat

Art. 30.

Activitatea de cultivare a arborilor si arbuștilor in pepiniera

(1)    Numărul si speciile de arbori si arbuști cultivați in pepiniera proprie sunt cei cuprinși in programul anual aprobat de autoritatea administrației publice locale

(2)    Pepiniera dendrologică este locul unde plantele lemnoase ornamentale obținute prin una din căile de înmulțire, sexuată sau asexuată, li se acordă îngrijirile necesare până la plantarea lor în parcuri și grădini. Totodată, în perimetrul ei, puieții primesc o îngrijire adecvată scopului urmărit timp de 1-10 ani și uneori o durată de timp chiar mai lungă.

(3)    Lucrările pentru pregătirea terenului din pepinieră sunt:

a)    desfundatul solului se face la o adâncime de 50 - 60 cm, cu plugul cu tracțiune mecanică sau pe suprafețe mici manual, în funcție de dezvoltarea sistemului radicular al plantelor și de timpul cât vor rămâne plantele în pepinieră;

b)    desfundatul se va face cu cel puțin 30 de zile înainte de semănat sau plantat, pentru ca solul să se poată aerisi, iar patul germinativ să se poată așeza. Cu ocazia desfundatului, terenul se va curâți de pietre, rădăcini, pir etc. Dacă terenul este sărac se vor administra îngrășăminte chimice, fosfatice 500 - 600 kg/ha., azotoase 200 - 300 kg/ha. și potasice 300 - 400 kg/ha. De asemenea, o pepinieră dendrologică trebuie să fie înzestrată cu o instalație de irigat, în vederea obținerii unui material săditor viguros și sănătos;

(4)    înmulțirea arborilor și arbuștilor ornamentali se face prin semințe sau vegetativ. înmulțirea prin semințe se folosește la speciile de foioase care produc semințe în climatul nostru, ajung Ia maturitate și își transmit fidel însușirile și caracterele ereditare la descendenți. Prin semințe se înmulțesc și unele conifere ca: pinul, molidul, bradul.

(5)    Momentul cel mai indicat pentru recoltarea semințelor este atunci când fructele au ajuns la completa maturizare. Acest moment este caracteristic fiecărei specii, de exemplu: plopul, salcia, ulmul își maturizează semințele în 25 - 30 zile de la înflorire, iar paltinul, carpenul, stejarul etc. în câteva luni. Sunt însă unele semințe care dacă se recoltează la maturitatea fructelor, tegumentul lor se întărește, iar răsărirea va fi întârziată cu luni de zile și chiar ani, cum este cazul la măceș, tei, magnolia etc. La astfel de plante, recoltarea se recomandă să se facă în faza de pârg a fructelor.

(6)    După recoltat semințele se vor semăna imediat sau se vor stratifica până în toamnă.

(7)    înmulțirea vegetativă (asexuată) - dintre metodele de înmulțire vegetativă, cele mai practice sunt butășirea, marcotajul, altoirea.

(8)    înmulțirea prin butași - se aplică la speciile care au lemnul moale și pot emite ușor rădăcini ca : forsitia, spirea, plopul, salcia, etc.

(9)    Recoltarea și confecționarea butașilor lemnoși se fac toamna, după căderea frunzelor, sau iama înainte de îngheț. Li se fac lungi de 18-22 cm cu 3 - 6 muguri. Se fac simplu, cu cârlig, sau cu călcâi în funcție de specia ce se înmulțește. Butașii simpli se taie la baza imediat sub un nod sau mugur, iar în partea de deasupra cu 1 cm mai sus de ultimul mu^îv^e.fac apoi pachete de 50 - 100' , buc. și se țin stratificați în pivnițe sau în șanțuri afară, protejați contră îijghețului. și a umidității prea

16mari. Primavara prin luna martie - aprilie, butașii se plantează într-un teren bine desfundat, nivelat și mârunțit în rânduri distanțate la 40 cm și 5 - 6 cm pe rând, apoi se bilonează și se întrețfn'rațional. Butașii cu călcâi și cu cârlig se fac numai la anumite specii care nu dau rezultate bune prin butașii obișnuiți. ca plopul alb. platanul, smochinul, trandafirul, rășinoasele. etc.

(10)    înmulțirea prin marcotaj se aplică la speciile care au proprietatea de a emite ușor rădăcini adventive din lăstari ca: liliacul, gutuiul japonez, carpenul, alunul decorativ, etc.

(11)    înmulțirea prin altoire - se aplică altoirea în ochi (ochi dormind și ochi crescând) sau cu ramura detașată (în despicatura si sub coajă). Altoirea se face la baza puietului - pentru obținerea formelor pitice sau pe trunchi - pentru obținerea formelor pletoase.

(12)    Puieții rămân în pepinieră 1 - 2 ani după care se repică, iar la vârsta de 2 - 4 ani se pot planta la locul destinat.

Art.31.

Activitatea de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces in parcuri si grădini

Amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces in parcuri si grădini se realizează numai pe baza planurilor si documentațiilor prevăzute in studiile de trafic si studiile peisagistice, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

a)    execuția imbracamintilor din pavaje de piatra bruta:

b)    repararea imbracamintilor asfaltice;

c)    execuția fundațiilor din piatra sparta intr-un singur strat:

d)    montarea bordurilor din beton;

e)    turnarea prin asternere mecanica a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituminos preparat la cald;

f)    amenajarea si intretinerea parcărilor.

Art. 32.

Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila, a instalațiilor de udat si canalizarea din incinta parcurilor si grădinilor

(1)    Lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila, a instalațiilor de udat si canalizarea din incinta parcurilor si grădinilor intra in sarcina operatorului care prestează serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București;

(2)    Operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare are obligația de a furniza apa potabila Ia punctul de delimitare, in asa fel incat sa asigure presiunea si debitul specificate in contractul de furnizare încheiat cu operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București.

(3)    După punctul de delimitare, rețeaua de apa potabila si de canalizare reprezintă instalație interioara, fiind in responsabilitatea operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București.

(4)    Preluarea apelor uzate si cele meteorice rezultate din incinta parcurilor si grădinilor vor fi preluate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare, in condițiile contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor legale.

(5)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de

amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare si dotărilor necesare pentru alimentarea cu apa a clădirilor si anexelor si pentru asigurarea udatului spatiilor verzi, inclusiv amplasarea hidrantilor de incendiu si a cișmelelor publice, avand grija de a evita traseul existent sau viitor al arborilor.    A

(6)    Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor interiQafe^da^liniezîtâre cu apa a consumatorilor din interiorul parcurilor si grădinilor se face prin grija pperat&Rwi, sofiei ului de administrare a
CCL’i’urtiW C'îJ


parcurilor si grădinilor, cu forte proprii sau printr-o terta persoana, an&yafa in condițiile legii? ( '

(7)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are obligația de a întreține și menține în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă inclusiv a hidrantilor amplasați in incinta parcurilor si grădinilor publice aflate in administrarea operatorului.

(8)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are in responsabilitate creșterea eficienței și a randamentului instalațiilor interioare de alimentare cu apă. prin eliminarea pierderilor si limitarea la strictul necesar a cantităților de apă potabilă distribuită prin instalațiile interioare alimentare cu apă.

(9)    Rețeaua interioara de canalizare aferenta parcurilor si grădinilor din municipiul București poate fi constituită în sistem unitar și /sau in sistem divizor si asigură evacuarea apelor uzate menajere din punctele in care se consuma apa potabila si preluarea apelor meteorice de pe suprafața acestora.

(10)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare de canalizare pentru preluarea apelor uzate rezultate din consumul apei potabile de la clădirile administrative si anexele acestora, de la cișmelele publice si fântânile arteziene.

(11)    Execuția lucrărilor de montare a instalațiilor interioare de canalizare pentru toti consumatorii din interiorul parcurilor si grădinilor se face prin grija operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, prin forte proprii sau printr-o terta persoana abilitatata pentru acest gen de lucrări, angajata in condițiile legii.

(12)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are obligația întreținerii și menținerii în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de canalizare, eliminând ori de cate ori este cazul defecțiunile aparute.

(13)    Preluarea si evacuarea apelor meteorice provenite din ploi sau din topirea zăpezilor se face prin gurile de scurgere amplasate in punctele joase de pe aleile parcurilor si grădinilor.

(14)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București trebuie sa păstreze capacul gurilor de scurgere liber si sa se asigure in permanenta ca acestea preiau apele meteorice.

(15)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București trebuie sa asigure evacuarea în siguranță a tuturor deșeurilor si depozitelor provenite din gurile de scurgere in urma activităților de intretinere a acestora. în conformitate cu standardele prevăzute de legislația specifică.

Art. 33.

Activitatea de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public si ornamental in parcuri si grădini si a instalațiilor de sonorizare

(1)    Lucrările de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public si ornamental in parcuri si grădini se vor efectua de către operatorul serviciului de iluminat public, in baza unui contract incheiat cu operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București;

(2)    Lucrările de realizare, modernizare si intretinere a instalațiilor de sonorizare din parcuri si grădini se vor realiza de către operatorul serviciului sau de către terti agreați pentru astfel de lucrări pe baza de contract incheiat cu operatorul.

(3)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniukiLpublic si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din niițqjci^&l^ucuresti va acorda sprijin-in l-vederea efectuării lucrărilor de realizare, modernizare—si. ințfetînere a iluminatului public.


arhitectural si ornamental si a instalațiilor de sonorizare din parcuri si grădini;    . ,    <

(4) Verificarea si confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.    ' ■

Art. 34.

Activitatea de administrare si exploatare a WC-urilor publice din parcuri si grădini

(1)    Administrarea si exploatarea WC-urilor publice din parcuri si grădini se vor realiza cu respectarea legislației specifice in vigoare.

(2)    WC-urile publice din parcuri si grădini vor fi racordate, după caz, la sistemele publice de alimentare cu apa potabila sau la surse proprii de apa care sa corespunda condițiilor de calitate pentru apa potabila si vor fi dotate cu instalații interioare de alimentare cu apa si de canalizare, conform normativelor in vigoare.

(3)    WC-urile publice din parcuri si grădini vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate. In cazul in care nu exista sistem de canalizare, WC-urile publice vor fi prevăzute cu instalații proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate astfel incat sa nu polueze apele sau aerul.

(4)    Instatiile interioare de distribuție a apei potabile si de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseala si obiectele sanitare vor fi menținute in permanenta stare de funcționare, luandu-se toate masurile necesare in acest sens.

(5)    Dezinsectia si deratizarea profilactica se vor efectua periodic in conformitate cu prevederile specifice.

(6)    WC-urile publice din parcuri si grădini vor fi utilizate contra cost, taxa de utilizare va fi stabilita prin hotarare a autoritatii administrației publice locale.

(7)    In funcție de necesitățile aparute in parcurile si grădinile administrate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București poate incheia un contract pentru închirierea, amplasarea si întreținerea WC-uri publice mobile cu o firma selecționata conform legislației in vigoare.

(8)    Amplasarea WC-urilor publice mobile in parcuri si grădini se va face cu avizul autoritatii administrației publice locale.

(9)    Accesul la WC-urile publice mobile din parcuri si grădini se face cu / fara taxa de utilizare stabilita de autoritatea administrației publice locale

(10)    Montarea si întreținerea WC-urilor publice mobile se va face de către furnizorul acestora, iar decontarea serviciilor prestate se face de către operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind acti vitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, pe baza contractului incheiat cu acesta in limita bugetului aprobat.

Art. 35.

Activitatea de intretinere si modernizare a spatiilor de joaca si recreere din parcuri si grădini

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va asigura întreținerea si modernizarea spatiilor de joaca si recreere din parcuri si grădini.

(2)    Amplasarea spatiilor de joaca si recreere din parcuri si grădini se va face pe baza unor documentații aprobate de autoritatea administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

(3)    Lucrările de modernizare a spatiilor de joaca si recreere din parcuri si grădini se pot realiza de către operator sau de către terti abilitați pentru acest gen de lucrări.

(4)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va acorda sprijin in vederea organizării si desfășurării manifestărilor culturale si sportive ^ît parcurile si grădinile aflate in administrarea sa.obo(1)    Activitatea de salubrizare in parcuri si grădini se desfasoara de către operatorul serviciului in scopul realizării si menținerii in stare de curățenie a acestora.

(2)    Activitatea de salubrizare in parcuri si grădini presupune următorul ciclu de operații:

a)    maturatul mecanic -se efectuează pe aleile dalate. asfaltate, trepte, rampe de acces pentru persoane cu handicap, fântâni arteziene si spatii de joaca si recreere :

Maturatul mecanic este o activitate curenta obligatorie, se efectuează zilnic, dimineața, in intervalul orar cuprins intre orele 7,00-8.00 si se desfasoara in perioada 1 martie - 1 5 noiembrie.

Perioada se poate modifica in funcție de condițiile meteorologice, cu acordul autoritatii administrației publice locale.

b)    Adunatul deșeurilor se efectuează de pe toate suprafețele cu zone verzi, locuri de joaca si recreere, alei, precum si alte zone amenajate din parcuri si grădini.

Adunatul deșeurilor din parcuri si grădini publice se va efectua zilnic, dimineața in intervalul orar cuprins intre orele 8,00 si 9,00 si se desfasoara pe intreaga perioada a anului.

Prestația consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

-    adunatul si precolectarea deșeurilor: harții, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi v egetale, etc. se efectuează in europubele;

-    golirea coșurilor pentru hârtii in saci de plastic sau europubele:

-    spalarea coșurilor de gunoi.

c)    colectarea si descărcarea deșeurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora in depozitul ecologic administrat de operatorii abilitați de pe raza municipiului București, in baza contractului detinut de operator cu prestatori licentiati pentru serviciul public de salubrizare in municipiul București.

d)    Menținerea curățeniei in parcuri si grădini se executa in zonele care in prealabil au fost salubrizate.

Prestația se efectuează zilnic, continuu, in intervalul orar cuprins intre orele 9,00 si 20,00, pe toata durata anului, excepție facand zilele când suprafața parcului este acoperita cu zapada si consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

-    colectarea deșeurilor in saci de plastic sau europubele;

-    golirea coșurilor de deșeuri in saci de plastic sau europubele:

-    transportul zilnic al deșeurilor către zonele special amenaje.

e)    curatarea zăpezii si a ghetii de pe aleile dalate, asfaltate, trepte, rampe de acces pentru persoane cu handicap, fântâni arteziene si locuri de joaca si recreere se executa ziua in funcție de necesitate si consta in efectuarea următoarelor operațiuni:

-    curatatul manual al zăpezii;

-    combaterea poleiului de pe alei, cu amestec de sare si nisip sau alte substanțe care, după topire, nu afecteaza creșterea plantelor;

-    curatarea manuala a ghetii se executa cu dispozitive si scule speciale.

-    transportul zăpezii si a ghetii. după caz.

Art. 37.

Activitatea de montare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi) in parcuri si grădini

(1)    Activitatea de montare a mobilierului urban se va realiza de către operatorul serviciului sau de către terti abilitați pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract încheiat cu operatorul, conform procedurilor tehnice de execuție.

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului urban v a fi condiționată de existenta la punctele de lucru, la inceperea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    documentația tehnica de execuție;

b)    instrucțiunile de lucru, fisele tehnologice, planurile tehnice deet&ciAfe^țobate;

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru măterîaieJxe aprovizionate ce urmeaza
ăia fi montate:

d)    inregistrarile doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control;    '?

e)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilităților aferente execuției;

f)    asigurarea cu personalul executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare;

g)    preluarea frontului de lucru.

(3) Lucrările de montare ale mobilierului urban din parcuri si grădini vor cuprinde etape ce trebuie făcute in următoarea succesiune:

a)    pregătirea terenului, îndepărtarea rădăcinilor copacilor care afecteaza amplasamentul mobilierului, degajarea diverselor materiale si curatarea terenului, indepartarea rădăcinilor si trunchiurilor de arbori;

b)    incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj al mobilierului urban;

c)    realizarea săpăturii, manual sau prin spargere a betonulufasfaltului, in vederea montării mobilierului;

d)    prepararea betonului pentru fundație si montarea buloanelor de fixare;

e)    montarea obiectelor la cota si fixarea acestora după solidificarea betonului;

f)    grunduirea si vopsirea mobilierului;

g)    receptionarea lucrărilor.

(3) Verificarea calitatii lucrărilor se va desfasura pe tot parcursul execuției. Procesele verbale încheiate in urma recepției preliminare si a recepției definitive se vor anexa la dosarul obiectului.

Art. 38.

Activitatea de intretinere a ceasurilor din parcuri si grădini

(1)    Amplasarea si întreținerea ceasurilor se va realiza de către operatorul serviciului sau de către terti abilitați pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului.

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de amplasare si intretinere a funcționarii ceasurilor.

(3)    Verificarea si confirmarea executării lucrărilor, din punct de vedere calitativ si cantitativ se va face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 39.

Activitatea de operare, intretinere si modernizare a fântânilor arteziene si a cișmelelor din parcuri si grădini

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va asigura operarea, întreținerea si modernizarea fântânilor arteziene si a cișmelelor din parcuri si grădini.

(2)    Activitatea de intretinere a fântânilor arteziene si a cișmelelor din parcuri si grădini consta in:

a)    Indepartarea reziduurilor, obiectelor străine de la suprafața si de pe radierul fântânii (doze, pungi de plastic, resturi vegetale, alte obiecte care pot ajunge accidental in fantana):

b)    golirea bazinului, curatarea cu aparatul de spalat cu presiune de apa, indepartarea depunerilor de calcar, indepartarea petelor lasate de atacul ciupercilor, verificarea impenneabilizarii si eventuala refacere a pârtilor deteriorate;

c)    tratarea cu soluție antioxidanta si antialge a îmbrăcămintei, pentru eliminarea punctelor de proliferare

(3)    Modernizarea fântânilor arteziene și cișmelelor publice se va face conform proiectelor tehnice avizate de autoritatea administrației publice locale, în conformitate cu reglementările in vigoare.

(4)    Proiectele si lucrările de modernizare vor cuprinde si instalațiile^interioare de alimentare cu apa potabila si de canalizare aferente bunei funcționari a fântânilor artezieneAfa cișmelelor publice.
Art. 40.

Activitatea de întreținere


a monumentelor si a statuilor din patrimoniul municipiului aflate in parcuri si grădini

(1)    Amplasarea si întreținerea monumentelor si statuilor se va realiza cu avizul autoritatilor administrației publice locale de către terti agreați pentru astfel de lucrări, pe baza unui contract încheiat cu operatorul.

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de amplasare si intretinere a monumentelor si statuilor.

(3)    Verificarea si confirmarea calitativa si cantitativa a execuției lucrărilor se va face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 41.

Activitatea de intretinere si modernizare a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor din cadrul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București

(1)    întreținerea si modernizarea clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor din cadrul serviciului se va realiza de către operator sau de către temi agreați pentru astfel de lucrări pe baza de contract incheiat cu operatorul.

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de modernizare si intretinere a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor.

(3)    Verificarea si confirmarea realizării lucrărilor se va face de către operator si/'sau de autoritatea administrației publice locale.

Art. 42.

Activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor pentru animale in parcuri si grădini

(1)    Amenajarea si intretinerea spatiilor pentru animale se va face de către operatorul serviciului cu respectarea legislației in vigoare privind semnalizarea si delimitatea acestor spatii.

(2)    Accesul animalelor de companie in parcuri si grădini publice trebuie sa se faca respectând prevederile legale in vigoare.

(3)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București trebuie sa ia masuri pentru pastrarea curățeniei in spatiile pentru animale din parcurile si grădinile administrate de acesta.

Art. 43.

Activitatea de amenajare a zonelor pentru picnic in parcuri si grădini

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București poate propune si amenaja zone pentru activitati de picnic, cu acordul autoritarii administrației publice locale.

(2)    Pentru zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are următoarele obligații:

a)    sa asigure amenajarea zonei in care se desfasoara activitatile de picnic cu respectarea dispozițiilor A

in vigoare referitoare la urbanism, silvicultura si protecția mediului:    Ih

b)    sa amenajeze zona in care se desfasoara activitatea de picnic priit intervenții minime asupra

mediului natural, fara efectuarea de defrișări, modificări ale maȘurM dresau albiilor apelor ori /b betonari sau asfaltari ale solului:    ? '    / \    fi .

c)    sa încadreze si sa delimiteze in cadrul documentațiilor/de-aiftefljâjare'^a teritoriului sau deurbanism, după caz. zonele special amenajate pentru acti\itatile de picnic si zonele^ihd'ipatg^penfru activitatile de picnic:    ~ •

d)    sa delimiteze zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic prin marcarea corespunzătoare in vederea desfășurării activîtatii de picnic, indicând orarul de funcționare:

e)    sa amenajeze in zonele prevăzute locuri speciale pentru aprinderea focului si sa asigure dotări specifice PSI;

f)    sa asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si a zonelor indicate pentru activitatile de picnic cu containere destinate colectării selective a deșeurilor, inscripționate corespunzător, precum si cu toalete ecologice si sa asigure serviciul de salubritate in vederea ridicării deșeurilor colectate selectiv;

g)    sa asigure marcarea corespunzătoare a punctelor pentru colectarea selectiva a deșeurilor, precum si afișarea, in mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectiva, cu exemplificarea tipurilor de deșeuri;

h)    sa organizeze serviciul de verificare zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic, precum si a zonelor aflate in imediata vecinătate a acestora, pentru a se asigura ca nici un fel de prejudiciu nu este adus mediului. Verificarea zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic se poate realizează cu sprijinul politiei locale:

i)    sa delimiteze si sa marcheze in mod corespunzător zona destinata parcării autovehiculelor in cazul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic, daca locația acestora permite acest lucru:

Art. 44.

(1)    Masurarea prestației serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se efectuează zilnic si se centralizează lunar de către operator, intr-o situație de lucrări prin care se justifica cheltuielile cu munca vie, cheltuietile curente de intretinere si exploatare, cheltuielile materiale, etc.

(2)    Verificarea lucrărilor aferente activitatii de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor se va efectua pe tot parcursul desfășurării acestora de către operator pe fiecare obiectiv în parte și prin sondaj de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.

Daca sunt constatate neconfonnitati privind calitatea lucrărilor prestate de operator, reprezentanții autoritatii administrației publice locale vor întocmi un proces verbal de constatare care va conține si solicitarea remedierii neconformitatilor constatate.

(3)    La finalizarea lucrărilor se va proceda Ia verificarea si receptionarea acestora atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, unnarindu-se daca este cazul si realizarea remedierii neconformitatilor constatate in urma controalelor.

(4)    In timpul verificării și recepționării lucrărilor, se va unnări:

-    respectarea proceselor de muncă

-    respectarea cerințelor cantitative și calitative a lucrărilor

-    respectarea graficelor de lucrări si încadrarea in programul anual de lucrări.

Art. 45

(1)    Coordonarea, monitorizarea si controlul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Autoritatea de Reglementare Locala va monitoriza si va verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului.

(3)    In cazul constatării nerespectarii indicatorilor de performanță-ap serviciului, Autoritatea de Reglementare Locala poate propune autoritatii administrației publice- lotptîețiplicarea unor penalitati operatorului, prevăzute in contractul de delegare a gestiunii? mumaf-dapa^îupa implementarea unui plan de acțiuni de către operator nu sunt remediate necohfdimiftpfitecQpșfătat». ,

1 ‘î !

Art. 46.

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București are următoarele drepturi'.

a)    să încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător cantității și calității acestuia:

b)    să fundamenteze și să propună autorității administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor. în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

Art. 47.

(1)    Operatorul poate participa, pe baza de comanda si la diverse lucrări de întreținere a spațiilor verzi din alte zone in afara razei de activitate.

(2)    In vederea obținerii de fonduri suplimentare si in limita posibilităților si dotărilor materiale, operatorul poate desfasura activ itati de cosit gazon, tuns gard viu. toaletat arbori și arbuști, greblat frunze, săpat în jurul arborilor și arbuștilor, văruit copaci, efectuat stropiri de combatere a dăunătorilor, udatul rondurilor de Hori. etc.:

(3)    Operatorul poate participa, când este solicitat, si la alte lucrări peisagistice in care autoritatea administrației publice locale este angrenata.

Art. 48.

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, are următoarele obligații:

a)    să presteze serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București în conformitate cu clauzele prevăzute în prezentul regulament și in caietul de sarcini al serviciului:

b)    să pună la dispoziția tuturor beneficiarilor si utilizatorilor in interesul public al acestora, zonele de parcuri si grădini intretinute si exploatate in conformitate cu sarcinile ce ii revin in calitate de operator;

c)    să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin prezentul regulament, programul anual de lucrări și prevederile bugetare aprobate de autoritatea administrației publice locale;

d)    să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de nonnele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii;

f)    să asigure finanțarea pregătirii și perfecționării profesionale a propriilor salariați;

g)    să asigure evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;

h)    să asigure intruirea și informarea personalului în problemele de protecția muncii prin instructaj general/periodic. la locul de muncă .

SECȚIUNEA 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILORc) de a beneficia de prevederile hotărârilor și deciziilor autoritarii administrației publice locale in legătură cu serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București.

Art. 50.

Utilizatorii serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București au următoarele obligații-.

a)    să respecte prevederile prezentului regulament, în caz contrar fiind sancționați contravențional:

b)    să nu arunce nici un fel de deșeuri in parcuri si grădini:

c)    să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor in parcuri si grădini;

d)    să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor:

e)    să nu producă deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului:

f)    să nu producă distrugeri ale mușuroaielor naturale, cuiburilor de păsări și adăposturilor de animale:

g)    să nu distrugă construcțiile și instalațiile utilitare și ornamentale existente in parcuri si grădini:

h)    să nu ocupe cu construcții provizorii sau permanente zonele inventariate ca parcuri si grădini:

i)    să asigure integritatea, refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor:

j)    să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării parcurilor si grădinilor:

k)    să nu diminueze suprafețele inventariate ca parcuri si grădini.

SECȚIUNEA 3.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 51.

Autoritatea administrației publice locale are următoarele drepturi:

a)    sa stabilească, sa ajusteze si sa modifice preturile, tarifele si taxele propuse de operator:

b)    sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor de către operator:

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului;

d)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale poate anula hotararea de atribuire a gestiunii serviciului.

Art. 52.

(1) Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații:

a)    să elaboreze si să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciului;

b)    să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul regulament si in caietul de sarcini al serviciului;

c)    să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice;

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului si bugetul de venituri și cheltuieli al

acestuia;    _

e)    sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul administrației'.publice locale, prin constituirea registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualtzeâza_ori_Jle gafe ori intervin modificări-, irț, conformitate cu prevederile art. 16. art. 17 si art'.lȘ 4itL-Leeea<ițr.’4/2007. republicata privindCC^rOxîi/1 CU

/ J*    "v^ •(>''’'

reglementarea si administrarea spatiilor verzi din interiorul localitatilpr

(2)    activitățile specifice serviciului public de administrare a don'feprtJlui public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București sunt finanțate din bugetul local pentru:

a)    cheltuieli legate de amenajarea, intretinerea, regenerarea, paza și protecția parcurilor si grădinilor și pentru tratamentele fitosanitare :

b)    efectuarea lucrărilor de proiectare și de cercetare științifică în domeniul protecției și amenajării durabile a parcurilor si grădinilor:

c)    investițiile capitale în domeniul parcurilor si grădinilor;

d)    crearea și dezvoltarea parcurilor si grădinilor prin achiziționarea de terenuri disponibile cu potențial sociocultural sau ecologic. în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de parcuri si grădini:

e)    alte obligații legate de administrarea și gospodărirea parcurilor si grădinilor.

(3)    Finanțarea lucrărilor de regenerare a spațiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    Sursele de finanțare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare și gospodărire a spațiilor verzi vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București.

CAPITOLUL VI

FINANȚATAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 53.

Cheltuielile curente pentru funcționarea propriu-zisa a operatorului in vederea prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, se asigură pe baza tarifelor si prețurilor aprobate de autoritatea administrației publice locale, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin surse de la bugetul local, cu respectarea unnătoarelor condiții:

a)    protejarea autonomiei financiare a operatorului:

b)    reflectarea costului efectiv al prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București în structura și nivelul tarifelor, și preturilor practicate;

c)    ajustarea periodică a prețurilor si tarifelor;

d)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin preturi si tarife;

e)    calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe.

Art. 54.

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

a)    surse de la bugetul local:

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de către autoritatea administrației publice locale

sau de către Guvern:    a

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterâlejiaiimulfîFâterale:
e)    transferuri de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectTvtrîe'Tncluse în cadftil uhdî programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă și Guvernul:

f)    venituri proprii ale operatorului:    'ss-.'.j';

g)    alte surse constituite potrivit legii.

CAPITOLUL Vil. PREȚURI, TARIFE Șl TAXE

Art. 55.

Nivelul prețurilor și tarifelor pentru plata serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

Art. 56.

Aprobarea prețuri lor, tarifelor si taxelor se face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 57.

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului:

b)    să acopere sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare și un profit rezonabil:

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa:

d)    să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului:

e)    să încurajeze investițiile de capital;

f)    să respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 58.

(1)    Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor pentru materialul, lucrările și serviciile executate, se face la valoarea celor-avizate și aprobate de autoritatea administrației publice locale.

(2)    Contravaloarea lucrărilor, serviciilor și materialelor necesare pentru amenajarea și întreținerea zonelor verzi achiziționate de operator se decontează de către autoritatea administrației publice locale la valoarea prețului și tarifului adjudecat, conform legislației achizițiilor publice în vigoare.

(3)    Pentru materialul dendro-floricol achiziționat conform prevederilor legale în vigoare și neplantat în anul în curs, valoarea acestuia se va actualiza cu contravaloarea lucrărilor de întreținere a acestuia în plantație.

Art. 59.

Prețurile și tarifele aprobate de către autoritatea administrației publice locale trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți in prezentul regulament:

b)    realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile fumizate/prestate de operator .

c)    asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aferente ser\iciului public de

administrare a domeniului public si privat privind actix itatil^de',amenajare si intretinere a parcurilor y si grădinilor din municipiul București.    /


INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRATA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A PARCURILOR SI GRĂDINILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Art. 60.

(1) Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se stabilesc prin Regulamentul serviciului si se aproba de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 61.

(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ:

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale:

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului:

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale:

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitale;

fi) respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 62.

In conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator:

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți:

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată:

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 63.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 64.


Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal pot fi suplimentați conform prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apare.


«?(!) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz. în condițiile Legii nr. 24/2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, ale HGR nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OG nr. 71/2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat. L1CGMB nr. 304/2009, precum și ale altor acte normative în domeniu.

(2)    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contrav enție și se sancționează cu amendă contravențională conform Anexei 3 la prezentul regulament.

(3)    Constatarea contravențiilor prevăzute Ia alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau personalului împuternicit in acest sens.

(4)    Contravenientul poate achita, conform art. 28 alin (1) teza 2 din OG 2/2001, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz. de Ia data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 67.

Prevederile art. 66 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 68.

Autoritatea administrației publice locale poate stabili și alte fapte ce constituie contravenții, cât și alte valori ale sancțiunilor aplicate.

CAPITOLUL X.

DISPOZIȚII FINALE Șl TRANZITORII

Art. 69.

Prezentul Regulament si anexele aferente se aprobă de către autoritatea administrației publice locale in condițiile legii.

Art. 70.

Operatorul va raporta anual, pana la sfârșitul primului trimestru al anului unnător. autorității administației publice locale si autoritatii de reglementare locala, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, motivând situațiile necorespunzătoare și măsurile luate pentru remedierea lor.

Art. 71.

Prezentul Regulament va fi modificat și/sau completat de către autoritatea administrației publice locale ori de câte ori se vor produce schimbări de natură tehnică, tehnologică și/sau legislativă care impun acest lucru.

Art. 72.

Prezentul regulament va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 73.

Anexa '


.. - A

'Lista obiectivelor". Anexa 2 - "Lista .Indicatorilor de Performanta" si Anexa-3’

: ... | \ '* '•

29 /Sancțiuni" fac parte din prezentul regulament.CC.%2F0^M CU Grti-S’5^’Anexa 1 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domen+trlui public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București

LISTA OBIECTIVELOR

A.    Parcuri si grădini:

Parc Herăstrău delimitat de B-dul Constantin Prezan. B-dul Aviatorilor. Sos. Nordului, str.

Elena Vacarescu, Sos. Bucuresti-PIoiesti, Sos. Kiseleff

Parc Herastraul-Nou - Sos. Nordului nr. 7-9, sect. 1

Parc Herastraul Vechi - B-dul. Kiseleff. nr. 32, sect. 1

Parc Cismigiu - str. Schitu Magureanu, nr. 46

Parc Floreasca - str. Ștefan Protopopescu. nr. 11, sect. 1

Parc Bordei - B-dul Mircea Eliade. nr. 144

Parc Circul de Stat - str. Județului, nr. 4-6, sector 2

Parc Carol I - str. Candiano Popescu. nr. 4-6

Parc Izvor - Splaiul Independentei, sector 5

Parc Tineretului - Sos. Olteniței, nr. 9 bis, sector 4

Parc Unirii (delimitat de str. Halelor. B-dul I.C. Bratianu. B-dul Dimitrie Cantemir. Splaiul Independentei. B-dul Unirii, precum si spatiile verzi intre P-ta Unirii si P-ta Constituției -sector 3, Piața Universității - Zona Centrala)

B.    Fântâni arteziene din parcuri si grădini

In parcul Tineretului:

fantana Parc Tineretului - partea stanga fantana Parc Tineretului - partea dreapta fantana Parc Tineretului - rotunda

In parcul Carol:

fantana Cantacuzino - Parc Carol I

In parcul Herăstrău: fantana Crinul fantana Charles des Gaulle fantana Expo-flora

In parcul Cismigiu:

fantana Cismigiu

C. Ceasuri

Bdul Unirii intesectie cu Mircea Vodă Calea Vitan (langa Posta Vitan)

Piața Humnuzachi (langa fost Cinema Vergului)

Sos. Grivita cu Bdul Titulescu Foișorul de Foc

Traian cu Calea Calarasilor

piața lancului cu Sos. Mihai Bravu. colt cu str. Pache Protopopescu Sos. lancului cu Sos. Pantelimon (langa OMV si MC Donald s)

Str. Baba Novac intersecție cu Sos. Mihai Bravu (pe-rond-fiori) Parc Carol (langa rond fantana)

Piața Chirigiu (in spatele benzinăriei Petrom)

Piața Sf. Gheorghe    «4


Piața Bucur Obor

Big Berceni

Autogara Filaret

Drumul Taberii cu Drumul Sării

Gradina Botanica

Sos. Grivita cu Buzesti

Calea Giulesti cu Calea Plevnei

Piața Constituției

P-ta Universității

P-ta Unirii

Parc Herăstrău

Parc Circul de Stat

Parc Tineretului

Parc Cismigiu

P-ta Romana

Sos. Panduri

Scuar Opera Romana


D. Pepiniere si sere

Sera Ghencea -str. Drumul Coperativei. nr. 75 A Sera Libertății - str. Candiano Popescu. nr. 4-6 Sera Herăstrău - B-ul Kiseleff, nr. 32 Sera Bellu - Calea Serban Vodă, nr. 247-249 Plante Perene - Drumul Cooperativei, nr. 20A Pepiniera Toboc - Sos. Petricani. nr. 9-11

E. Alte bunuri conexe acestor obiective

Nota: Lista obiectivelor poate fi actualizata pe parcursul derulării contractului respectând prevederile art.16.3Anexa 2 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București

LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Indicatori tehnici

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de amenajare a spatiilor verzi din parcuri si gradini(% realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de intretinere a spatiilor verzi din parcuri si grădini (% realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a programului de toaletare arbori din parcuri si grădini (% procent realizări din total)

Gradul de realizare a programului de inlocuire arbori din parcuri si grădini (% procent realizări din total)

Gradul de realizare a programului de intretinere fântâni arteziene si ornamenmtale (% procent realizări din total)

Gradul de realizare a curățeniei aleilor, cailor de acces si apatiilor verzi

Număr de lucrări de intretinere spatii verzi si aliniamente executate fata de obligațiile din

buget

Număr de solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate si rezolvate raportate numărul total de solicitări

Indicatori de calitate

Timp de intervenție pentru degajarea cailor de circulație in cazul blocării acestora cu arbori cazuti sau crengi

Timp de intervenție pentru solicitări de reamenajare a spatiilor verzi, justificate

Timp de intervenție pentru solicitări de intervenție pentru refacerea imprejmuirilor spatiilor

verzi

Timp de intervenție pentru la solicitări de toaletare arbori

Timp de intervenție pentru soluționarea avariilor la instalațiilor de apa pentru irigații din incinta parcului si grădinii

Timp de intervenție pentru soluționarea infundarilor canalizării interioare din parcuri si grădini

Timp de intervenție pentru repunerea in funcțiune a alimentarii cu apa a fântânilor arteziene Timp de intervenție pentru repunerea in funcțiune a cișmelelor publice din parcuri si grădini Timp de intervenție pentru repunerea in funcțiune a WC-urilor publice

Timp de intervenție pentru repararea aleilor si a cailor de acces

Timp de intervenție pentru repararea mobilierului urban si ornamental din parcuri si grădini Timp de intervenție pentru refacerea iluminatului inclusiv a celui omamental/arhitectural

Tratarea sesizărilor si a reclamatiilor

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate, raportate la numărul total reclamatii justificate    C _____ ' z    ' -
,1
Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezohate in termen de 48 ore: 5 zile: 10 zile: 20 zile: 30 zile din totalul reclamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii înregistrate

Numărul de constatări ale autoritatii administrației publice locale privind calitatea serviciului prestat notificate operatorului

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii servciului prestat si notificat operatorului de către autoritatea administrației publice locale

Nota:

Valorile de baza (minimale) ale Indicatorilor de Performanta vor fi stabiliți după prințul an de activitate al noului operator al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de amenajare si întreținere a parcurilor si grădinilor din municipiul București, timp in care autoritatea de reglementare locala va monitoriza performantele realizate de operator. Valorile finale de baza si cele tinta vor fi propuse de autoritatea de reglementare locala in baza monitorizării activ itatilor prestate de operator in perioada de timp specificata de 1 an.Anexa 3 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a don^enijU-ttT public si privat privind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București

SANCȚIUNI

Art.l Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 50 la 100 lei, pentru persoanele fizice si de la 1.000 Iei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

a)    Ruperea si deteriorarea florilor din perimetrul spatiilor verzi definite conform legii;

b)    Decojirea trunchiurilor arborilor, taierea de ramuri din arbori si arbuști, baterea de corpuri străine pe trunchi/ramuri (inclusiv fixarea de indicatoare si reclame), turnarea de substanțe toxice sau inflamabile pe tulpinile arborilor, arbuștilor, trandafirilor, lianelor, gardurile vii;

c)    Defrișarea arborilor si arbuștilor, fara avize

d)    Nerespectarea regulilor de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi:

e)    Distrugerea totala sau parțiala a mobilierului urban, a vaselor decorative, statuilor, monumentelor, clădirilor, chioșcurilor, împrejmuirilor si fântânilor arteziene:

f)    Deteriorarea aleilor, cailor de acces, bordurilor, stâlpilor de iluminat, gurilor de incendiu, rețelelor electrice si de irigat, gurilor de scurgere si a capacelor căminelor rețelelor de utilitati din spatiile verzi:

g)    Recoltarea de fructe, muguri, cetina, plante medicinale;

h)    Transplantarea arborilor si arbuștilor fara autorizațiile prevăzute de lege;

i)    Prinderea, faunei protejate specifice ecosistemului pacurilor si grădinilor;

j)    Aruncarea de ambalaje, hmii, sticle, resturi menajere, țigări, cadavre de animale si orice alte deșeuri pe spatii verzi, alei, fântâni, lacuri, bazine.

Art.2 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 la 200 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Calcarea si staționarea pe iarba in alte zone decât cele de odihna si recreere, semnalizate sau indicate pe planurile existente la punctele de informarea de la intrările in parcuri/ grădini;

b)    Calcarea peste garduri vii, plantații de arbuști, plante de umbra, liane, precum si distrugerea vegetației din jardiniere si vase decorative;

c)    Deplasarea pe biciclete, tricicluri in afara traseelor special amenajate, cu excepția persoanelor cu handicap locomotor;

d)    Urcarea pe monumente, statui, fântâni, banei, escaladarea Împrejmuirilor;

e)    Mutarea, rastuinarea sau distrugerea băncilor, coșurilor, indicatoarelor din locurile unde au fost amplasate;

f)    Hranirea faunei din parcuri/gradini cu alte produse decât cele comercializate in punctele de desfacere autorizate din perimetrul acestora;

g)    Scăldatul in lacurile si fântânile arteziene din parcurile Municipiului București, in salba de lacuri de pe râul Colentina sau in râul Dambovita;

h)    Pescuitul fara autorizație," cu excepția zonelor special amenajate in acest sens:

i)    Repararea si spalarea autovehiculelor sau a obiectelor casnice pe spatiile verzi, maluri de lacuri si râuri;

j)    Depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agentilor comerciali la platformele de gunoi proprii parcurilorl grădinilor publice, cat si in perimetrul spatiilor verzi;

Art.3 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda* deda dQQJa 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoane juridicevufnjatoateîe-ftpte:

a) Defrișările si tăierile (toaletari. reduceri) de arbori- si,arbusfi-©^'i'ptiRjțfara avizele menționate lâ
Art. 6(1);

b)    Deteriorarea spatiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, infrastructura edificăra’si -transport, sau orice alte amenajari in perimetrul acestora, inclusiv betonarea alveolelor neplantate din aliniament, fara respectarea prevederilor legale si a celor din avizul de specialitate, prevăzut la Art. 6 (1), va duce la sancționarea proprietarului/administratorului legal al terenului sau a executantului lucrărilor (societate comerciala, persoana fizica/juridica), după caz:

c)    Neinstalarea panourilor de informare de către administratorii parcurilor si grădinilor publice;

d)    Neamenajarea pistelor pentru biciclist! de către administratori, acolo unde suprafața si infrastructura parcurilor si grădinilor publice pernițe;

e)    Nerespectarea obligativității de execuție a plantarii in compensare prevăzute in avizele de la art.6

(1)    si in protocolul de plantare:

Art.4 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 200 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Distrugerea spatiilor verzi si a arborilor! arbuștilor cu ape reziduale, produse chimice, produse petroliere;

b)    Destasurarea de activitati economice, de turism si agrement neautorizate, pe toate categoriile de spatii verzi definite conform legii;

c)    Pasunatul in parcuri, grădini publice, spatii verzi aferente ansamblurilor de locuințe:

Art.5 (1) Toate persoanele fizice si juridice care primesc Aviz de defrișare, au obligația de a planta in compensare in raport de (6/1), respectiv sase exemplare pentru fiecare exemplar viabil defrișat . Materialul dendrologic plantat in compensare va fi obligatoriu din aceeași categorie cu cel dezafectat.

(2)    La emiterea avizelor de defrișare pentru arborii/arbustii uscati integral se va preciza obligația plantarii in compensare in raport de 1 :1.

(3)    Titularul avizului de defrișare are obligația efectuării plantarilor in compensare in perimetrul terenului de unde a dezafectat vegetația, sau pe un alt teren ce ii aparține, prezentând actele de proprietate.

(4)    Executarea plantarilor in compensare va fi verificata de reprezentanții Direcției de Mediu si persoanele împuternicite de către Primarul General. Nota de verificare va fi insotita de fotografii reprezentând materialul dendrologic plantat in compensare;

(5)    Neexecutarea plantarilor in compensare in termenul si condițiile prevăzute in aviz/protocol. constituie contravenție si se vor aplica sancțiuni conform prevederilor Art. 3. Aplicarea amenzii nu inlatura obligația efectuării plantarilor in compensare.