Hotărârea nr. 107/2018

HOTARAREnr. 107 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU SERVICIUL DE INTRETINERE A ARBORILOR SI SPATIILOR VERZI DE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul de întreținere a arborilor și spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului

București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de Mediu nr. 11185/02.11.2017 și Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 104/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 399/15.02.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de cdministrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CQNSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementă duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.B-dui Regina El'eabeta nr 47 cod postai 50013 sector 5 București. Remania

Tel. 021.205 55.00

http:www.pmb rc

Pag 2

Anexa 1H.CMt

m. . Io*/M $REGULAMENTUL

SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIU

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE INTI ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Art. 1

Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, definind modalitățile și condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator și autoritatea administrației publice locale. în conformitate cu prevederile:

-    HGR nr. 955 2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71'2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    O.G. nr. 71'2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

-    Legii nr. 24,2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților republicată

-    OUG nr. 195/2005. republicata, privind bondul de Mediu

-    HCGMB nr. 304'2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spatiilor verzi pe teritoriul municipiului București

-    O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.5 15/2002.

Art. 2.

Activitatea de prestare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi face parte din activitățile edilitar-gospodărești. specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat asa cum sunt specificate la art. 5 din OG 71 '2002 si se desfășoară sub autoritatea administrației publice locale care controlează si urmărește realizarea strategiilor în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public și privat pe plan local.

Art. 3.

(1)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi.

(2)    Serv iciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi este un serv iciu public de interes local.

(3)    In vederea realizării serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, operatorul primește în administrare spatii verzi, aliniamente, peluze si alte bunuri conexe din Municipiul București, prin hotărârea autoritatii administrației publice locale.

Art. 4.

(I) Prevederile prezentului Regulament se aplică si pentru proiectarea, executarea, receptionarea. exploatarea si intretinere» bunurilor mobile si imobile aptutinȘHd;<lomeniului public si privat al municipiului București aferente serviciul public de administrare a ddmeniului public si privat al

A.

//(2) Condițiile tehnice și indicatorii de performanță prevăzuți în prezentul Regulament au umfeâtaSțCT minimal. Autoritatea administrației publice locale poate aproba și alți indicatori de performanță sau condiții tehnice de desfășurare a serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi, pe baza unor studii de specialitate.

Art. 5.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se organizează și se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serviciilor publice:

c)    subsidiarității și proporționalității;

d)    responsabilității și legalității;

e)    asocierii intercomunitare;

f)    dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele:

g)    protecției și conservării mediului natural și construit:

h)    asigurării igienei și sănătății populației;

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale:

j)    participării și consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile privind serviciile publice.

Art. 6.

Prin prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a)    protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

b)    menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții:

c)    regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

d)    elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri priv ind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor:

e)    identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări noi pentru extinderea suprafețelor acoperite cu v egetație:

f)    extinderea suprafețelor ocupate cu spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

Art. 7.

Activitatea operatorului trebuie să îndeplinească, la nivelul utilizatorilor, indicatorii de performanță aprobați de autoritatea administrației publice locale prin prezentul regulament.

CAPITOLUL II. DEFINIȚII

Art. 8.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament. în concordanta cii.prt’vederi!e regulament-cadru.

se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale Primăria Municipiului București :

b)    activități edilitar-gospodărești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes puSTre^focal. desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorității administrației publice locale, prin care se asigură. într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane. precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuit pentru comunitățile locale:

c)    aliniament - plantațiile din lungul bulevardelor, a altor cai de circulație sau al râului Dambovita. cu rol estetic si de protecție, pentru ameliorarea climatului si calitatii aerului in Municipiul București:

d)    autoritatea de reglementare locala - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP. in calitate de autoritate de reglementare tehnica.

e)    domeniul privat al unităților administrativ-teriloriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

f)    domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ -teritoriale. care. potriv it legii sau prin natura lor. sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național:

g)    indicatori de performanta - parametrii măsurabili ai serviciilor prestate utilizatorului care trebuie realizați de operator la anumite termene si in anumite condiții, cuprinse in caietul de sarcini:

h)    mobilier urban - aparate de joaca pentru copii, panouri de prezentare, coșuri de gunoi, mese de sah. mese de ping-pong. popice, banei, garduri metalice pentru protecția spatiilor verzi:

i)    operator- persoana juridica ce prestează serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi

j)    Registrul local al spatiilor verzi - sistemul informațional care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi

k)    servicii de administrare a spatiilor verzi - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea spatiilor verzi de pe domeniul public și privat al Municipiului București, altele decât cele date. potrivit legii. în administrarea altor servicii publice locale.

l)    spatii verzi - zona verde din cadrul municipiului, reprezentata de vegetație specifica (lemnoasa, arbustiva. floricola si erbacee):

m)    scuar -spațiul verde, cu suprafața mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotări publice, in incintele unităților economice, social-culturale. de invatamant. amenajărilor sportive, de agreement pentru copii si tineret sau in alte locații:

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA SI FORMA DE GESTIUNE A SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Art. 9.

(1)    înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului public de administrare a domeniului public si priv at al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestora intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă acesteia-.

(2)    Autoritatea administrației publice locale va stabili prin proiecte și studii urbanistice si alte zone ce pot fi amenajate ca spatii verzi. in concordanta cu legislația in v igoare.Art. 10.    _

(1)    Operatorul desemnat pentru serviciul public de administrare a domeniului public si municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi va asigurai

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunităților locale:

b)    continuitatea serviciului de amenajare si intretinere a arborilor si spatiilor verzi:

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor prestate:

d)    dezvoltarea și modernizarea infrastructurii edilitar-urbane si satisfacerea nevoilor peisagistice a orașului:

e)    protecția și conservarea mediului natural și construit:

f)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică:

g)    asigurarea confortului, durabilitatea si dinamica amenajărilor.

(2)    Pentru realizarea serv iciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, operatorul isi va dimensiona personalul propriu in mod corespunzător.

Art. 11.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se va realiza în mod etapizat astfel:

a)    etapa de proiectare, impusă prin documentațiile de urbanism. în care se realizează studiul parcurilor si grădinilor publice și se stabilesc soluțiile de detaliu necesare executării acestor spații întocmite de autoritatea administrației publice locale:

b)    etapa de realizare a noi parcuri si grădini, care se va face de către operator sau prin intermediul unor terti specializați. încredințarea realizării spațiilor verzi terților se va face în urma procedurii legale de achiziții publice:

c)    etapa de exploatare a parcurilor si grădinilor se va face de către operator si cuprinde lucrări de întreținere, reabilitare - reparații si restaurări, modernizări și paza. etc;

d)    etapa de producție- se va realiza in bazele de producție proprii a materialului dendrologic și floricol:

e)    etapa de achiziționare a materialului si realizarea serviciilor și lucrărilor necesare desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public si privat priv ind activitatile de amenajare si intretinere a parcurilor si grădinilor din municipiul București se va realiza respectând procedurile legale de achiziții publice.

Art. 12.

(1)    Gestiunea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se realizează în condițiile OG nr.71/2002 privind organizarea si organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, prin gestiunea directa sau delegată, conform legii, respectând prevederile Legii nr.24/2007. republicata, priv ind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intrav ilanul localităților.

(2)    Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi este aprobata prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

(3)    Activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se organizează și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, ambele aprobate prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale.

Art. 13.

(1) Raporturile juridice dintre autoritatea administrației publice locale și operatorul serviciul public de administrare- a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arboriloț sia spatiilor verzi vor ti reglementate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului aprobat prin hotărârea autoritatii administrației publice locale;-' "    ""    1(2) Gestiunea serviciului public de nH Mi ni st rare a rlmnei București este modalitatea în care autoritatea administrație nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le

furnizarea prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestora

(3)    Prin hotărârea autoritatii administrației publice locale privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ îtatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi, se clarifică drepturile și obligațiile părților cu priv ire la furnizarea'prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia:

(4)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor \erzi. operatorul primește în administrare bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului.

CAPITOLUL IV.

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Alt. 14.

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se va realiza potriv it programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Lucrările aferente serviciului se vor executa si deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 15.

Prestarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activ itatile de amenajare si intretinere a arborilor si spatiilor verzi din municipiul București este monitorizata, controlata si reglementata de autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala, in conformitate cu legislația in vigoare.

SECȚIUNEA 1

BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE

Art. 16.

(1)    In vederea realizării obiectului de activitate, operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, asigura administrarea, exploatarea, intretinerea si protejarea următoarelor obiective, a căror lista se regăsește in Anexei 1 la prezentul regulament:

a)    Spatii verzi

b)    Aliniamente si peluze

c)    Alte bunuri conexe acestor obiective

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si priv at al municipiului București aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alțe bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care'sunt administrate bunurile publice si private incluse inițial in contract.Art. 17.

Operatorul va asigura serviciul public de administrare a domeniului public si pri\at al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, astfel încât acestea să își îndeplinească funcțiile pentru care au fost create:

a)    funcția ecologică, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice și a aerului, ameliorarea compoziției chimice a solului și a aerului:

b)    funcția de utilitate publică, prin care se vor asigura activitățile specifice serviciului:

c)    funcția complementară, prin care se va asigura funcționarea normală a comerțului, alimentației publice, educației și învățământului, daca este cazul:.

Art. 18.

Principalele activitati ale operatorului necesare prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi sunt:

-    activ itatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi:

-    activitatea de producere a materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi:

-    activ itatea de producere a plantelor cultivate la ghiveci:

-    activ itatea de taiere si toaletare a arborilor de pe domeniul public.

Art. 19.

(1)    Realizarea efectiva a lucrărilor la obiectivele destinate serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se face de către operator in baza unor documente zilnice de lucru specifice fiecărei tip de operațiune sau activ itate. cum ar fi:

a)    ordin de lucru sau comandă de executare a lucrărilor;

b)    procedura si documentația tehnică de execuție:

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile:

d)    certificate de calitate, declarații de conformitate pentru materialele aprov izionate ee urmează a fi puse în operă:

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control:

f)    asigurarea la punctele de lucru, prin grija responsabililor, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției:

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2)    Activitatile specifice desfășurate in zona spatiilor verzi, aliniamentelor si peluzelor sunt activitati complexe si presupun respectarea cu strictete a procedurilor de lucru.

Art. 20.

(I,) Activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi presupune:

-    Activ itatea de semanare a gazonului si intretinere a peluzelor gazonate:

-    Activitatea de plantare si intretinere de plantare de fiori, arbuști, arbori, trandafiri si gard viu:

-    Activitatea de amenajare de noi zone verzi:

(2)    /Activitatea de amenajare a spațiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.

(3)    Materialul dendrologic și floricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează precum si cu condițiile climatice si de poluare.

(4)    Activitățile de amenajare și extindere a spațiilor verzi din diferitele zone ale Municipiului București vor fi coordonate în scopul evitării monotoniei peisagistice și funcționale.


(5)    Realizarea activității de amenajare

începerea lucrărilor a condițiilor legale de realizare a acestora privind obține^ autorizațiilor specifice.

(6)    Lucrările de întreținere a spațiilor verzi se execută în baza unor grafice lunare de lucrări, întocmite de operator și aprobate de autoritatea administrației publice locale, care vor cuprinde tipul de lucrări, datele de execuție a acestora, funcție de frecvența convenită și amplasamentele unde se desfășoară. După aprobarea graficului lunar de lucrări, acesta va fi asumat și respectat întocmai de către operator.

(7)    Graficul lunar de lucrări și cantitățile de lucrări se pot modifica de către autoritatea administrației publice locale, funcție de condițiile atmosferice sau alte situații neprevăzute în momentul întocmirii programului de lucrări, cu încadrarea în bugetul alocat. Orice modificare se va face prin notificare scrisă de către autoritatea administrației publice locale.

(8)    Graficul de lucrări întocmit de operator pentru luna curentă va fi supus spre aprobare de către autoritatea administrației publice locale cu cel puțin 4 zile înainte de încheierea lunii anterioare.

Art. 21.

Activitatea de sentatiare a gazonului si întreținere a peluzelor gazonate

(1)    Activitatea de senianare a gazonului

(a)    Insămânțarea gazonului se va face după parcurgerea etapelor de pregătire a terenului si așternerea unui strat de pământ vegetal, maruntirea fina a acestuia si presupune parcurgerea următoarelor etape:

-    transportul în interiorul zonei de lucru a gazonului:

-    semănarea gazonului prin împrăștierea cu mâna:

-    incorporatul gazonului manual cu grebla de grădină:

-    tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină;

-    udatul terenului cu furtunul, ce necesita întinderea furtunului și racordarea Ia gura de apă. udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea acestuia.

(b)    Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi prin semanarea gazonului sunt:

-    resurse materiale: semințe de plante. îngrășăminte organice, apăl

-    resurse umane: muncitori de deserv ire, peisagist. personal necalificatl

-    utilaje: mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.

(2)    Activitatea de intretinere a peluzelor gazonate

Lucrările de intretinere a peluzelor gazonate presupun parcurgerea următoarelor etape:

-    cosirea manuală / mecanică a gazonului ori de cate ori este nevoie și strângerea în grămezi, cu grebla. în zona de lucru:

-    plivirea buruienilor de pe peluze și depozitarea lor la marginea zonei de lucru. în grămezi:

-    incarcatul si transportatul buruienilor:

-    rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei și strângerea și transportul materialului rezultat:

-    fertilizarea gazonului cu îngrășăminte chimice:

-    irigarea gazonului prin aspersie utilizând aspersoare sau benzi de irigare prin aspersie acolo unde exista investiții efectuate in sisteme de irigare:

-    udarea gazonului cu furtunul racordat la hidrant sau Ia cisterna in zonele unde nu exista sisteme de irigat:

-    completarea golurilor aparute in suprafețele gazonate.

(3)    Protecția peluzelor gazonate împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și


Al t. 22.

Activitatea de plantare si intreiinere de flori. arbori ornamentali, trandafiri si gard viu\pn 1. Activitatea de plantare si intreiinere de flori tanuale, bienale si perene)

(1) Activitatea de plantare de flori (anuale, bienale si perene)

a)    Lucrările de pregătire a terenului pentru plantări de răsaduri de flori anuale, bienale sau perene se vor realiza astfel:

-    degajarea terenului de resturile vegetale de la cultura anterioara prin strângere cu mana . adunarea in grămezi cu grebla si transportul la căpătui zonei de lucru de unde vor fi incarnate si transportate:

-    curatarea terenului prin taiere cu sapa la adancimea de 5 cm si transportul ierbii cu roaba la căpătui zonei de lucru de unde va fi incarcata si transportata:

-    mobilizarea solului cu harletul la adancimea de 25 cm si maruntirea cat mai uniforma a terenului cu sape si greble;

-    trasarea formelor ce vor fi plantate cu răsaduri utilizând sfoara, ruleta si tarusi de trasat:

-    pichetarea suprafeței de teren.

b)    Lucrările de plantări de fiori anuale si bienale cuprind următoarele etape:

-    transportul ghivecelor cu fiori în interiorul zonei de lucru:

-    efectuarea copcilor pentru plantare:

-    plantarea, udarea și acoperirea cu pământ:

c)    Lucrările de plantare de fiori perene cuprind următoarele etape:

-    săparea în jurul plantei pentru formarea balotului:

-    înfășurarea balotului cu hârtie groasă și legarea cu sârmă:

-    săparea gropilor pentru plantare:

-    transportul în interiorul zonei de lucru:

-    plantarea:

-    udarea.

d)    Resursele materiale necesare pentru plantarea de fiori, arbori si arbuști sunt:

-    răsaduri de fiori anuale, bienale:

-    plante perene;

-    îngrășăminte chimice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac:

-    apă.

-    pesticide

Resursele umane necesare pentru plantarea de fiori, arbori si arbuști sunt:

-    muncitori pentru deservire:

-    peisagist;

-    personal necalificat

Utilajele necesare pentru plantarea de fiori, arbori si arbuști sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de stropit.

(2/ Activitatea de intretinere a plantațiilor de flori (anuale, bienale si perene)

a)    Udarea zonelor verzi amenajate cu fiori (anuale, bienale si perene) se poate realiza astfel:

-    cu furtunul racordat la hidrant sau la cisterna presupune desfășurarea, cuplarea și racordarea furtunului la sursa de apă:

-    prin picurare in zonele verzi amenajate cu răsaduri de fiori unde exista sisteme de irigare amenajate in zilele călduroase, seara si dimineața devreme:

-    prin irigarea prin aspersie a zonelor gazonatc. acolo unde exista sisteme de irigare amenajate.

-    apa folosita la udat trebuie sa fie din surse v erificate, nepoluante.

b)    Prasitul manual si pliv itul burienilor presupune realizarea următoarelor etape:

-    plivirea buruienilor:

-    extragerea manuală a buruienilor

-    depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru. în grămezi:

-    incarcatul si transportatul buruienilor:

Lmoî,--    prasitul manual al buruienilor cu unelte specifice sape. chirci.

c)    Fertilizarea plantelor se realizează cu îngrășăminte chim următoarele etape:

-    fertilizarea foliara presupune realizarea amestecului de ingras


indicata, umplerea aparatului de stropit si efectuarea fertilizării pe frunze :

-    fertilizarea cu îngrășăminte chimice solide granulate se realizează prin transportul ingrasamantului in interiorul zonei de lucru, aplicarea acestora prin imprastiere pe sol respectând dozele recomandate

d)    Completarea golurilor aparute in spatiile verzi amenajate cu fiori se efectuează imediat după prinderea răsadului plantat, utilizând rasad de aceeași varsta. din rezerva de rasad de 10% reținuta in acest scop.

(3) Proiecția plantațiilor de flori (anuale, bienale si perene) împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire, îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

II. Activitatea de plantare si intretinere a arborilor ornamentali in spatii verzi

11) Activitatea de plantare a arborilor ornamentali in spatii verzi

a)    Lucrările de plantare a arborilor ornamentali în spațiile verzi vor cuprinde următoarele etape:

-    săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni, cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal:

-    plantarea arborilor ornamentali si a trandafirilor în spațiile verzi cuprinde următorul proces de muncă: săparea șanțului în jurul balotului, curățarea și tăierea rădăcinilor. învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac. fixarea în autovehicul și stropirea coroanei cu apă. transportul în interiorul zonei de lucru până Ia locul de plantare, mocirlitul rădăcinilor, așezarea balotului în groapă, scoaterea ambalajului, astuparea cu pământ a gropilor de plantare, baterea pământului, executarea farfuriilor sau a mușuroaielor, primul udat. fasonatul coroanei.

b)    Resursele materiale necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu arbori ornamentali sunt:

-    arbori de foioase și rășinoase;

-    puieți de arbuști:

-    îngrășăminte organice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac:

-    apă.

c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu arbori ornamentali sunt:

-    muncitori deservire;

-    peisagist:

-    personal necalificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu arbori ornamentali sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de transport.

(2) Activitatea de intretinere a arborilor ornamentali in spatii verzi

(a)    Lucrările de întreținere a arborilor ornamentali se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

(b)    Lucrarea de tundere a arborilor ornamentali se execută în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației. începând cu luna aprilie și cuprinde următorul proces de muncă:

-    tunderea cu foarfecă sau cu fierăstrăul:

-    evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru:

-    îndepărtarea lor din zona de lucru:

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea luerărm
- transportarea în vederea depozitării finale.

Tunderea se va face uniform, eu păstrarea forniiffor'iîTîȚîâftT

(c) Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existenteornamentali se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate Ir climatice din zona municipiului București.

t3t Proiecției arborilor ornamentali împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în' prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

III Aci ir Hoțea de plantare si intre tinere a trandafirilor in spatii verzi

(1)    Activitatea de plantare a trandafirilor in spatii verzi

(a) I.ucrarile de plantare a trandafirilor în spațiile verzi se vor realiza astfel:

-    săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni . cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal;

-    plantarea trandafirilor cuprinde următorul proces de muncă: săparea șanțului în jurul balotului, curățarea și tăierea rădăcinilor, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac. transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare, mocirlitul rădăcinilor, așezarea balotului în groapă, scoaterea ambalajului, astuparea cu pământ a gropilor de plantare, baterea pământului: executarea mușuroaielor, primul udat

b)    Resursele materiale necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu trandafiri sunt:

-    puicți trandafiri altoiti pe tulpina:

-    îngrășăminte organice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac;

-    apă.

c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu trandafiri sunt:

-    muncitori deservire;

-    peisagist;

-    personal necalificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu trandafiri sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de transport.

13.4. Materialul dendrologic necesar pentru completarea golurilor in plantațiile existente de trandafiri se va achiziționa de la firmele specializate utilizând utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

(2)    Activitatea de intretinere a plantațiilor de trandafiri in spatii verzi

Lucrările de întreținere a plantațiilor de trandafiri se execută pe toată perioada sezonului de vegetație, din luna aprilie până la sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie. în funcție de condițiile atmosferice si cuprind următoarele etape:

a)    udare plantații trandafiri

Se v a efectua în cazul situațiilor de secetă sau lipsa precipitațiilor pentru o perioada mai mare de 14 zile. cu 8-10 litri arbust

b)    mobilizare sol. plivit, săpălugit:

Se execută după următorul proces de muncă:

-    plivirea buruienilor:

-    săpălugirea cu mărunțirea pământului:

-    transportul gunoiului rezultat în afara zonei de lucru:

-    încărcarea acestuia în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea la un depozit autorizat în vederea eliminării finale a deșeiniluc.^    ■—    \.

c)    tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu fiori trecute la trandafiri;^Lucrarea de tăiere a lăstarilor lacomi și r cuprinde următoarele etape:

- tăierea lăstarilor și a inflorescenței trecute:

//*• OlfiECȚM o\\ la pIaraâ?fiî^TfeHU/&pâ»firi

\\t ' ?l JURIDICA    $


?' JURIDICA £-    evacuarea deșeurilor vegetale în afara zonei de lucru;

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea în vederea eliminării finale a deșeurilor.

Lucrarea de tăiere a lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la plantațiile de trandafiri se poate face simultan cu una din operațiile de mobilizare a solului.

d)    reducere trandafiri:

Lucrarea de reducere trandafiri se execută Ia sfârșitul lunii octombrie. începutul lunii noiembrie, pentru a preveni ruperea și înghețarea ramurilor sub acțiunea factorilor meteorologici și constă în:

-    tăierea ramurilor viabile ale arbuștilor sub o formă rotundă (pentru o creștere frumoasă a coroanei) la 30 cm deasupra solului:

-    tăierea totală a ramurilor mai subțiri de 0.5 cm și a celor uscate:

-    evacuarea acestora în afara zonei de lucru:

-    încărcarea în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea acestora în vederea eliminării finale a deșeurilor vegetale:

-    mușuroit dezmușuroit trandafiri.

e)    Lucrarea de îngropare trandafiri (mușuroit) se execută după cea de reducere trandafiri în scopul protejării acestora în perioada de iarnă și constă în acoperirea totală cu pământ mărunții a ramurilor scurtate. Se vor evita bulgării de pământ ce formează goluri de aer deoarece nu asigură o protecție eficientă în caz de vreme rece.

f)    Lucrarea de dezgropare (dezmușuroit) trandafiri se execută primăvara. după dezgheț, cu respectarea următoarelor etape:

-    desfacerea mușuroiului cu grijă, pentru a nu vătăma planta:

-    tăierea (eliminarea) părților uscate ale plantelor (rezultate în urma înghețului din iarnă):

-    evacuarea acestora în afara zonei de lucru;

-    încărcarea în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea în vederea eliminării finale a deșeurilor vegetale;

-    nivelarea terenului cu grebla, inclusiv modelarea copcii pentru primul udat.

(g) Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existente de trandafiri se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

(3) Protecția plantațiilor de trandafiri împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

IV. Activitatea de plantare si intretinere a gardului viu

11) Activitatea de plantare a gardului viu

(a) Lucrările de plantare a gardului v iu cuprind următoarele etape:

-    executarea șanțului pentru plantat:

-    scoaterea puieților din depozit:

-    transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului:

-    fasonatul și mocirlitul:

-    plantatul puieților și primul udat.

b) Resursele materiale necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu gard viu sunt:

-    puieți:    _

-    îngrășăminte organice:.

-    împletitură de sârmă;    i

- pânză de sac:

li


-    apă.    -

c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatiilor verzi eu gr

-    muncitori deservire:

-    peisagist:

-    personal necaiificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu gard \ iu si

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispoziție de transport.

<2) Activitatea de intretinere a gardului viu

(a)    Lucrările de întreținere a gardului viu se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

(b)    Lucrarea de tundere a gardului viu se execută în vederea menținerii Ia o anumită înălțime a plantației. începând cu luna aprilie și cuprinde următorul proces de muncă:

-    tunderea cu foarfecă:

-    evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru:

-    îndepărtarea lor din zona de lucru:

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea în vederea depozitării finale.

Tunderea se va face uniform, cu păstrarea formelor inițiale.

(c)    Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existente de gard viu se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate Ia condițiile climatice din zona municipiului București.

(3) Proiecta gardului viu împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

Lucrările de întreținere a arbuștilor ornamentali și a gardului viu se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

Al t. 23.

Activitatea de amenajare de noi -ane verzi

(1)    Realizarea activității de amenajare de noi spații verzi va 11 condiționată de existența la punctul/punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    ordin de lucru;

b)    documentația tehnică de execuție:

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile, aprobate;

d)    certificate de calitate, fitosanitare. declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă:

e)    înregistrări doveditoare că materialele neconforme sunt ținute sub control:

f)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției:

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind cunoașterea procedurilor tehnice de execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.

(2)    Procesul tehnologic de amenajare de noi spațiiverzi cuprinde următoarele etape:

a)    pregătirea terenului:

b)    degajarea terenului prin strângerea cu mâna. sapa și grebla. în grămezi, a diferitelor materiale existente la suprafață sau puțin îngropate:

c, curățarea terenului, prin săpare cu sapa Ia adâncimea de ? cm. de iarbă și buruieni și transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru:

d) defrișări și tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate:
yr    ’S' f

e)    extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea și a/uncafiea păinântnlui î . vehicul. îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și a altor corpuri străine:

f)    mobilizarea solului în \ederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea ș^Ptoi^eș. suprafețelor după mobilizarea solului: săparea și întoarcerea pământului, cu sfărâmarea stirnâraa bulgărilor, nivelarea și mărunțirea bulgărilor cu sapa și grebla.finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafață mobilizată. împrăștierea pământului cu lopata și sfărâmarea sumară a bulgărilor.

Art. 24.

'Activitatea de producere a materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi

(1)    Realizarea activității de producere a materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi este condiționată de existența la punctul de lucru a următoarelor documente:

a)    documentația de execuție:

b)    instrucțiunile de lucru și fișele tehnologice:

c)    certificatele de calitate și declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă (semințe, strat suport, etc):

d)    dovezile faptului că materialele neconforme sunt ținute sub control:

e)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției:

f)    asigurarea cu personal executant instruit și testat priv ind prevederile din procedura tehnică.

(2)    Materialul saditor (răsaduri de Hori anuale, bianuale, perene) se va produce în serele proprii ale autoritatii administrației publice locale sau de către terti.

(3)    Plantele anuale se vor obține prin producerea de răsaduri in sere pentru speciile cu pretenții mari față de căldură.

(4)    înmulțirea plantelor anuale, bienale si perene se va realiza prin utilizarea de semințe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.

(5)    Timpul optim de semănare a florilor anuale se va stabili în funcție de specie, de condițiile climaterice ale zonei, de data când se dorește plantarea în aer liber și de spațiul de încolțire de care se dispune.

(6)    Plantarea răsadurilor de flori se realizeaza.in funcție de specie, in următoarele perioade ale anului (avand in vedere condițiile climatice din municipiul București):

a)    plantare flori anuale incepand cu luna mai (când temperatura la sol este de 10 grade Celsius si a trecut pericolul brumelor târzii de primavera):

b)    plantare flori bienale si perene: lâoctombrie - 15 noiembrie sau 15 martie-15 aprilie.

(7)    Pentru răsadurile de plante anuale, bienale sau perene produse in serele proprii ale autoritatii administrației publice locale se utilieaza metoda de semanat prin imprastiere. în lădițe de lemn intr-un amestec de pamant ușor. alcătuit din 80% pamant de frunze si 20% turba. După răsărire plantele se repica de doua ori. Primul repicat se efectuează la ladite din lemn la distanta de 5 cm intre rânduri si 5 cm intre plante pe rând. iar al doilea repicat se realizează in ghivece din plastic cu diametrul de 9 pana la 12 cm intr un amestec de pamant imbunatatit care conține: turba, pamant de frunze, nisip si mranita. dezinfectat si umectat.

(8)    Răsadurilor li se aplica lucrări de îngrijire, astfel:

a)    plivitul manual al buruienilor:

b)    efectuarea de tratamente fitosanitare:

e) controlul temperaturii si umezelii din sera:

d) udatul răsadurilor prin stropire si pulverizarea plantelor.

Art. 25.

Activitatea de prdducere a plantelor cultivate la ghivece

(1)    Pentru culturile de plante la ghivece este necesar respectarea procedurilor specifice de inmultire si plantare.

(2)    înmulțirea plantelor la ghivece se poate face prin semințe, butași, despărțirea tufei. •(3)    Plantele la ghivece care se înmulțesc prin semințe se seamăn^ pământ compus din frunze și turbă în părți egale cu nisip.

(4)    Semănatul se face în rânduri distanțate la 3 cm pe rând cu adâncimea de I cm.

(5)    în timpul germinației, care durează peste 30 zile semănăturile se țin în seră Ia 18-20 umiditate constantă.

(6)    Repicatul se face de 2 - 3 ori în același amestec de pământ, apoi se va trece la ghivece de 6 - 8 cm diametru, de unde se va schimba încâ de 2 - 3 ori în ghivece corespunzătoare.

(7)    Pregătirea ghivecelorse face astfel:

-    se așează un strat de pietriș peste orificiile de pe fundul v aselor, care asigură scurgerea surplusului de apă.

-    se pune apoi amestecul de pământ până la cea 2 cm sub marginea de sus a vasului

-    se tasează ușor cu degetele.

(8)    Pământul folosit la ultimele transplantări va fi compus din 3/5 părți pământ de frunze 15 mraniță și 1/5 telina plus nisip și praf de cărbune.

(9)    In luna august se va proceda la ultimul transplantat în ghivece de 12 cm diametru.

(10)    Pământul pentru ultima transplantare se va îngrășa cu îngrășăminte chimice sau organice.

(11)    Până la valorificare, temperatura din sere trebuie să fie de 12 - 14 r'C. se udă moderat, se aplică îngrășăminte lichide de 2 - 3 ori și tratamente contra bolilor și dăunătorilor de câte ori va fi nevoie.

(12)    înmulțirea prin butași constă în detașarea unei părți a plantei, care pusă în condiții fav orabile se înrădăcinează, devenind o nouă plantă.

(13)    Plantarea butașilor se face pe parapeții din sere sau în lădițe în nisip sau un amestec de pământ compus din turbă și nisip.

(14)    în timpul înrădăcinării temperatura trebuie menținută cât mai constantă înjur de 18-25 'C. iar substratul și atmosfera localului să se mențină umede.

(15)    Când rădăcinile s-au format se trec la ghivece corespunzătoare într-un amestec de pământ ușor.

(16)    Pentru a obține plante viguroase, se ciupesc de 1-2 ori se schimbă în ghivece mai mari. se previn bolile și dăunătorii, iar când e nevoie se udă cu îngrășăminte lichide.

(17)    Înmulțirea prin despărțirea tufei se face toamna sau primăvara devreme, când plantele sunt în perioada de repaus și constă în secționarea tufelor în mai multe porțiuni. în așa fel ca fiecare din ele să posede mai mu Iți muguri sau centre vegetative și un număr suficient de rădăcini.

(18)    Plantarea tufei trebuie făcută cu multă atenție și într-un teren foarte bine pregătit și îngrășat.

Art. 26

Activitatea de țoale tare si taiere a arborilor de pe domeniul public

1. Activitatea de toaletare a arborilor de pe domeniul public

(1)    Activ itatea de toaletare a arborilor este o operație de întreținere ce are drept scop suprimarea anumitor parti dintr-un arbore in vederea modificării creșterii anuale si dirijării sevei către ramuri mai bine plasate.

(2)    Toaletarile de arbori se efectuează numai in perioadele optime de toaletare:

-    toaletari de iarna (repaus vegetativ) - se executa in perioada 15 noiembrie -30 martie, cu excepția perioadelor cu temperaturi foarte scăzute (sub -IOC), pentru a evita dezbinarea si ruperea crengilor:

-    toaletari de vara - se executa in perioada de vegetație si se aplica numai ramurilor uscate care pot fi ușor identificate.

(3)    Toaletarile de arbori de pe domeniul public si privat al municipiului București se aproba de către autoritatea administrației publice locale, numai in situațiile in care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a)    in cazul in care acoperișul, terasele, ferestrele sau pereții clădirilor sunt afectați de coronament:

b)    in cazul in care in urma calamitatilor naturale arborii prezintă ramuri rupte, necesitând intervenții pentru refacerea aspectului coroanei sau îndepărtarea pericolului:

c)    coronamentul deranjează rețelele edilitare aeriene, impiedica vizibilitatea semnelor de circulație sau iluminatul pe timp de noapte:

(4) Materialele necesare efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor sunt: - funie:


-carburant:    LL:..    — • * -    i J/

-    ulei ungere:    _ x    l

-    ulei amestec.    I

(5)    Forța de munca necesara efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor cuprinde

-    muncitori de deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

(6)    Mijloacele de munca necesare efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor sunt:

-    automacara (scara mobila):

-    motoferastrau:

-    grup generator:

-    scara fixa;

-    mașini de transportat:

-    alte utilaje specifice.

II. Activitatea de taiere a arborilor de pe domeniul public

(1) Taierea arborilor de pe domeniul public si prixat al municipiului București se realizează numai in următoarele condiții:

a)    arborii sunt uscati in totalitate sau in proporție de peste 80%:

b)    arborii necesita taierea ca urmare a unor calamitati naturale (vânt. furtuna) sau ea urmare a lovirii de către autovehicule in cazul accidentelor de circulație:

c)    sunt situati pe amplasamentul noilor construcții pentru care s-au obtinut autorizație de construire:

d)    sunt plantați la o distanta mai mica de 3 metri de zidurile clădirilor si creeaza in mod evident prejudicii clădirii si locatarilor:

e)    in situația in care arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi si ramuri.constituind un potențial pericol pentru siguranța persoanelor si clădirilor:

f)    când sistemul radicular deranjează rețelele edilitare subterane, aspect semnalat de operatorii care le exploatează.

g)    Tăierile de copaci care nu prezintă un grad mare de dificultate se realizează de către operatorul serviciului, prin forte proprii - iar in zonele greu accesibile unde sunt copaci foarte inalti cu grad mare de dificultate, tăierile de copaci se vor efectua cu echipe specializate de alpinism utilitar sau a ISU.

h)    Taierea arborilor si arbuștilor de pe domeniul public se realizează, respectând reglementările legale in vigoare, la cererea motivata a asociațiilor de proprietari, personalor fizice, agenti economici, societăți comerciale.

Cererea privind propunerea de taiere va avea acordul scris al asociației de proprietari si a majorității persoanelor direct afectate, in situația in care solicitarea se face de persoane fizice sau juridice care locuiesc in imobile tip codominiu.

Aceasta va fl analizata la fata locului de către autoritatea administrației publice locale, care va formula răspuns scris solicitantului, in termen legal de la data inregistrarii.

La solicitarea autoritatii administrației publice locale, operatorul serviciului va efectua marcarea si cubarea arborilor, iar cantitatea de lemn rezultata va fl inscrisa in documentul de punere in valoare. Taierea arborilor ocrotiți prin lege de pe domeniul public si privat al municipiului București se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 348 2003. Cererile pentru taierea arborilor ocrotiți prin lege vor fl înregistrate si înaintate pentru avizare la autoritatea administrației publice locale. După verificarea in teren de către autoritatea administrației publice locale si numai in cazul in care acești arbori sunt imbatraniti si prezintă ramuri uscate in proporție de 80%. se va emite avizul pentru taierea arborilor.

j) In cazul arborilor situati pe domeniul public al municipiului București, dezrădăcinați din cauze naturale, doborati de furtuna sau ca urmare a unor accidente de circulație operatorul serviciului si. după caz. ISC vor interveni in regim de urgenta de la data constatării si comunicării, cu personal calificat. Ia degajarea cailor de acces.    , ------


defavorizate care nu beneficiază de ajutor de încălzire din partea statului.

(3)    Depozitarea masei lemnoase, paza acesteia, valorificarea ei precum si transportul resturilor vegetale rezultate in urma intervențiilor intra in sarcina operatorului.

(4)    Materialele necesare efectuării lucrărilor de taiere a arborilor sunt:

-    funie:

-    carburant:

-    ulei ungere:

-    ulei amestec.

(5)    Forța de munca necesara efectuării lucrărilor de taiere a arborilor cuprinde:

-    muncitori de deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

(6)    In cazuri bine justificate când personalul propriu nu poate efectua operațiile de taiere se poate apela la alpinisti utilitari sau se poate solicita ajutorul ISL:

(7)    Mijloacele de munca necesare efectuării lucrărilor de taiere a arborilor sunt:

-    automacara (scara mobila):

-    motoferastrau:

-    grup generator;

-    seara fixa:

-    mașini de transportat;

-    alte utilaje specifice.

Art. 27.

(1)    Masurarea prestației serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se efectuează zilnic si se centralizează lunar de către operator, intr-o situație de lucrări prin care se justifica cheltuielile cu munca vie. cheltuielile curente de intretinere si exploatare, cheltuielile materiale, etc.

(2)    Verificarea lucrărilor aferente activitatii de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi se va efectua pe tot parcursul desfășurării acestora de către operator pe fiecare obiectiv în parte și prin sondaj de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.

Daca sunt constatate neconformitati prix ind calitatea lucrărilor prestate de operator, reprezentanții autoritatii administrației publice locale vor întocmi un proces verbal de constatare care va conține si solicitarea remedierii neconformitatilor constatate.

(3)    La finalizarea lucrărilor se va proceda la verificarea si receptionarea acestora atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, urmarindu-sc daca este cazul si realizarea remedierii neconformitatilor constatate in urma controalelor.

(4)    In timpul verificării și reeepționării lucrărilor, se va urmări:

-    respectarea proceselor de muncă

-    respectarea cerințelor cantitative și calitative a lucrărilor

-    respectarea graficelor de lucrări si încadrarea in programul anual de lucrări.

Art. 28.

(1)    Coordonarea, monitorizarea si controlul funcționării operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se face de către autoritatea administrației publice locale.

(2)    Autoritatea de reglementare locala va monitoriza si va verifica atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serv iciului.

(3)    In cazul constatării nerespectarii indicatorilor de performanță ai serviciului, autoritatea de reglementare locala poate propune autoritatii administrației publice locale aplicarea unor penalitati


operatorului, prevăzute in contractul de delegare a gestiunii, numai daca d plan de acțiuni de către operator nu sunt remediate neconformitatile constat

CAPITOLUL V DREPTURI SI OBLIGAȚII

SECȚIUNEA I.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Art. 29.

Operatorul serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi are următoarele drepturi'.

a)    să încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător cantității și calității acestuia;

b)    să fundamenteze și să propună autorităților administrației publice locale modificarea periodică a prețurilor și a tarifelor. în funcție de influențele intervenite în costurile de operare.

c)    sa imbunatateasca aspectul peisagistic al orașului:

Art. 30.

(1)    Operatorul poate participa, pe baza de comanda si la diverse lucrări de întreținere a spațiilor verzi din alte zone in afara razei de acti\ itate.

(2)    In vederea obținerii de fonduri suplimentare si in limita posibilităților si dotărilor materiale, operatorul poate desfasura activ itati de cosit gazon, tuns gard viu. toaletat arbori și arbuști, greblat frunze, săpat în jurul arborilor și arbuștilor, văruit copaci, efectuat stropiri de combatere a dăunătorilor, udatul rondurilor de Hori. ete.:

(3)    Operatorul poate participa, când este solicitat si la alte lucrări peisagistice in care autoritatea administrației publice locale este angrenata.

Art. 31.

Operatorul serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi are următoarele obligații:

a)    sa întocmească si sa supună spre aprobare autoritatii administrației publice locale programul anual de lucrări si bugetul de venituri si cheltuieli necesare asigurării prestării serviciului pentru anul in curs:

b)    sa efectueze achiziții publice potriv it reglementărilor legale în v igoare:

c)    sa punea în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

d)    sa asigure instruirea si formarea personalului in probleme de protecția muncii prin instructaj general periodic:

e)    sa respecte si sa aplice prevederile actualului regulament;

g) sa presteze servicii la standarde superioare de calitate si la timp.

SECȚIUNEA 2.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

Art. 32.

Utilizatorii serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de administrare a domeniului public si privat priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi:

b)    garantarea accesului și dreptului de a beneficia de serv iciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor

verzț:c) de a beneficia de prevederile hotărârilor șrdrcizi il'orautbf i’făfîî legatara cu serviciul public de administrare a domeniului public si privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi.

Art. 33.

In vederea protejării, conservării si înfrumusețării amenajărilor fioricole si a spatiilor verzT"3epe raza municipiului București, utilizatorii serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi au următoareIe obligații-.

a)    să respecte prevederile prezentului regulament. în caz contrar fiind sancționați contravențional:

b)    sa nu distrugă zonelor verzi amenajate cu gazon, arbuști, fiori prin rupere, calcare, taiere, agenti poluanti. aruncare cu reziduri menajere, animale sau industriale:

c)    sa nu distrugă sau sa degradeze arborii, puietii. lăstarii, amenajările fioricole. spatiile verzi si mobilierul urban:

c)    sa nu schimbe destinația spatiilor verzi amenajate sau in curs de amenajare fara aprobarea autoritarii administrației publice locale:

d)    sa nu arunce resturi de țigări, ambalaje, hârtii, resturi menajere, detergenti pe spatii verzi. alei. trotuare, străzi, fântâni, lacuri, bazine:

e)    sa nu cosească fara autorizație iarba din spatiile verzi:

f)    sa respecte cu strictete prevederile legale in vigoare privind accesul animalelor de companie pe spatii verzi fara lesa. botnita. carnet de sanatate:

g)    sa nu traverseze strada prin amenajările stradale si fioricole:

h)    sa nu aprinda sau sa intretina focurile pe zone verzi:

i)    sa nu depoziteze materiale de construcții pe spațiul verde:

j)    sa refaca in termen de 48 de ore starea inițiala a spațiului verde, in cazul in care asupra acestuia s-a intervenit legal:

o) sa nu utilizeze zonele verzi pentru postarea de reclame comerciale fara aprobarea autoritatii administrației publice locale

SECȚIUNEA 3.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 34.

Autoritatea administrației publice locale are următoarele drepturi-.

a)    sa stabilească, sa ajusteze si sa modifice preturile, tarifele si taxele propuse de operator:

b)    sa monitorizeze si sa exercite controlul cu priv ire la prestarea serviciilor de către operator:

c)    să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respectă indicatorii de performanță și parametrii de eficiență la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, cu excepția situațiilor care nu se datorează operatorului:

d)    în cazul unor abateri grave și repetate ale operatorului, autoritatea administrației publice locale poate anula hotararea de atribuire a gestiunii serv iciului:

Art. 35.

(1) Autoritatea administrației publice locale are următoarele obligații-.

a)    să elaboreze si să aprobe documentele necesare organizării și desfășurării procedurilor de delegare a gestiunii serv iciului:

b)    să respecte și să își îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul regulament si in caietul de sarcini al serviciului:

c)    să păstreze. în condițiile legii, confidențialitatea informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice:

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului si bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia:

e) sa tina evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul administrației £ublj£ji-4t5caîe. prin fl»nstYtîțjj*e^, registrelor locale ale spatiilor verzi, pe care le actualizeaza ori de cate ori intervin momgcarif^n^^ conformitate cu prevederile art. 16. art. 17 si art. 18 din Legea nr.24'2007. republicat^^j^iijdvăz reglementarea si administrarea spatiilor verzi din interiorul localităților.

(2)    activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitalile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi sunt finanțate din bugetul local pentru:

a)    cheltuieli legate de amenajarea, intretinerea. regenerarea, paza și protecția spatiilor verzi și pentru tratamentele fitosanitare :

b)    efectuarea lucrărilor de proiectare și de cercetare științifică în domeniul protecției și amenajării durabile a spatiilor verzi:

c)    investițiile capitale în domeniul spatiilor verzi:

d)    crearea și dezvoltarea spațiilor verzi prin achiziționarea de terenuri disponibile cu potențial sociocultural sau ecologic. în vederea atingerii și respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de parcuri si grădini:

e)    alte obligații legate de administrarea și gospodărirea spatiilor verzi.

(3)    Finanțarea lucrărilor de regenerare a spațiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196'2005 prix ind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196. 2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

(4)    Sursele de finanțare necesare pentru funcționarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București prix ind actix itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi vor fi prevăzute în bugetul local al Municipiului București.

CAPITOLUL VI

FINANȚATAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Art. 36.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a activitatii operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi in vederea prestării actix ităților de amenajare, intretinere. infrumusetare si exploatare a întreținerii arborilor si spatiilor verzi se asigură, in baza tarifelor si prețurilor legal aprobate, prin sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau din surse de la bugetul local, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

b)    reflectarea costului efectiv al prestării serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi în structura și nivelul tarifelor, și preturilor practicate:

c)    ajustarea periodică a prețurilor si tarifelor;

d)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin preturi si tarife:

e)    calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe.

Art. 37.

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privata! municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în co'nsffucții. urbanism și amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:


a)    surse de la bugetul local:

b)    credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritatea adminj^frațic Guvern:

c)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilatcr

d)    taxe speciale instituite în condițiile legii:

e)    transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de inxestiții realizate cu sprijin financiar extern. Ia a căror finanțare participă și Guvernul:

f)    venituri proprii ale operatorului:

g)    alte surse constituite potrivit legii.

CAPITOLUL VII. PRETURI, TARIFE SI TAXE

Art. 38.

Nivelul prețurilor și sau al tarifelor pentru plata serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi se fundamentează pe baza costurilor de producție și exploatare, a costurilor de întreținere și reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării și modernizării infrastructurii edilitar-urbane.

Art. 39.

Aprobarea prețurilor, tarifelor si'sau taxelor se face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 40.

Structura și nivelul prețurilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciului:

b)    să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de întreținere și exploatare:

c)    să descurajeze consumul excesiv și risipa:

d)    să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului și protecția mediului:

e)    să încurajeze investițiile de capital;

f)    să respecte autonomia financiară a operatorului.

(2) Fundamentarea nivelului prețurilor și tarifelor se face de către operator, iar aprobarea acestora se va face de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 41.

(1)    Contravaloarea lucrărilor, serviciilor și materialelor necesare la amenajarea și întreținerea zonelor verzi achiziționate de operator se decontează la valoarea prețului și tarifului aprobat.

(2)    Pentru materialul dendro-floricol achiziționat conform prevederilor legale în vigoare și neplantat in anul în curs. valoarea acestuia se va actualiza cu contrav aloarea lucrărilor de întreținere a acestuia în plantație.

Art. 42.

(1)    Aplicarea de către operator a prețurilor și tarifelor av izate și aprobate este obligatorie.

(2)    Prețurile și tarifele av izate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a)    asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind țț.ctivitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți de autoritatea administrației publice locale:

b)    realizarea unui raport calitate cost cât mai bun pentru serv iciul public de administrare a domeniului publici al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a


spatiilor verzi pe perioada angajată și as de părțile contractante:

c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor afectate serviciului administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itaî intretinere a arborilor si a spatiilor verzi.

CAPITOLUL VIII.

INDICATORII DE PERFORMANTA AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Al t. 43.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, se stabilesc prin regulamentul serv iciului si se aproba de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 44.

(1)    Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serv iciului public de administrare a domeniului public al municipiului București priv ind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, av ându-se în v edere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale. în calitatea lor de utilizatori ai serv iciului:

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activ itate:

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serv iciului.

Art. 45.

In conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale are acces neîngrădit la informațiile necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate de operator:

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la niv elul indicatorilor de performanță stabiliți:

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată:

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi:

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 46.

Indicatorii de performanță ai serviciului public de administrare a domeniului public al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 47.

Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr. 2 la prezentul regulament au caracter minimal și ppt fi suplimentați confon’n prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apareArt. 48.

(1)    încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disci contravențională sau penală, după caz. în condițiile Legii nr. 24 2007 repi reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intra\ ilanul localităților, ale HGR nr. 955'2004 pentru aprobarea reglementărilor de aplicare a OG nr. 71 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat. L1CGMB nr. 304 2009. precum și ale altor acte normative în domeniu.

(2)    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională conform Anexei 3 la prezentul Regulament.

(3)    Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către autoritatea administrației publice locale prin personalului împuternicit in acest sens.

(4)    Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz. de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal conform art. 28 alin f I) teza 2 din OCi 2'2001 .

Al t. 49.

Prevederile art. 48 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2 2001 priv ind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare.

Art. 50.

Autoritatea administrației publice locale poate stabili și alte fapte ce constituie contravenții la regimul spațiilor verzi, cât și valori ale sancțiunilor aplicate, inclusiv la cele pentru incalcarea art.33.

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 51.

Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi va fi supus aprobării autoritatii publice locale și va intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

Art. 52.

Operatorul va raporta anual, pana la sfârșitul primului trimestru al anului următor, autorității administației publice locale si autoritatii de reglementare locala, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, motivând situațiile necorespunzătoare și măsurile luate pentru remedierea lor.

Art. 53.

Prezentul Regulament va fi modificat și sau completat ori de câte ori se vor produce schimbări de natură tehnică, tehnologică și sau legislativă care impun acest lucru.

Al t. 54.

Anexa 1 - "Listaobiectivelor". Anexa 2 - "Indicatorii de Performanta" si Anexa 3 - "Sancțiuni" fac parte din prezentul regulament".


LISTA OBIECTIVELOR

a) Spatii verzi

Axa N-S (cuprinzând aliniamentele stradale si spatiile verzi de pe B-dul Nieolae Balceseu. B-dul Gh. Magheru si B-dul Lascar Catargiu. Teatru! National, rond L'niversitate. zona Dunarea-Eva)

Parc Sala Palatului (zona Atheneul Roman. Sala Palatului. Kretzulescu. Teatrul Odeon. Cercul Militar)

Parc Academia Militară - Calea 13 Septembrie

b) Aliniamente si peluze

Aliniamente "Șoseaua Trafic Greu - Strada Razoare - Strada Constantin Istrate" Aliniamente "Șoseaua Panduri - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Todor Vladimireseu" Aliniament "Strada Toporasi"

Aliniamente si peluze "strada Mărgeanului"

Aliniamente "Calea Ferentari"

Aliniamente "Calea 13 Septembrie - bulev ardul Libertății”

Aliniamente "Șoseaua Salaj"

Aliniamente si scuaruri "Strada Amurgului - strada Bahus" .

Aliniamente "Șoseaua Viilor"

Aliniamente "Șoseaua București - Măgurele"

Aliniamente "Prelungirea Ferentari"

Aliniamente "Str. Buzoieni"

Aliniamente "Str. Petre Ispirescu"

Aliniamente si scuaruri "Calea Rahovei- Bdul Cosbuc"

Aliniamente si scuaruri "Opera Romana - Bulevardul Kogalniceanu - Piața Kogalniceanu" Aliniamente si peluze "Academia Militară - Carol Davila"

Aliniamente si peluze "Bdul Libertății - Str. Izvor"

Aliniamente si scuaruri "Str. Antiaeriana - Str. Petre Ispirescu"

Aliniamente "Bulevardul Pieptănari"

Aliniamente "Bulevardul Eroilor Sanitari"

Aliniamente "Bulevardul Eroilor"

Aliniamente "Dambovita"

Aliniamente "Strada Prof. Dr. Gh. Marinescu"

Aliniamente "Str. Sebastian - Centrocoop"

Ansamblul "Opera Naționala"

Ansamblul "Piața Arsenalului - platbande central Calea 13 Septembrie"

Scuar "Tudor Vladimireseu"

Spațiu verde "Bulev ardul Dinicu Golescu nr.40. sector 1"

c) Alte bunuri conexe acestor obiective

Statie tratare si compostare deșeuri vegetale "strada Drumul Coperativei nr.6-12. sector 5" Pav ilioane Expozitionale

Nota: Lista bunurilor se va actualiza pe parcursul derulării contractului de gestiune, respectând


LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

INDICATORI TEHNICI

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de amenajare a spatiilor verzi si aliniamente (% realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de întreținere a spatiilor verzi si aliniamente (% realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a programului de toaletare arbori (% procent realizări din total)

Gradul de realizare a programului de inlocuire arbori (% procent realizări din total)

Număr de lucrări de întreținere spatii verzi si aliniamente executate fata de obligațiile din buget

Număr de solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate si rezolvate raportate numărul total de solicitări Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    intervenție la solicitări de toaletare arbori pe domeniul public

-    intervenție pentru degajarea cailor de circulație in cazul blocării acestora cu arbori cazuti sau crengi

-    intervenție pentru soluționarea avariilor Ia instalațiilor de apa de irigații din incinta spatiilor verzi

-    solicitări de intervenție pentru refacerea împrejmuirilor spatiilor verzi si a aliniamentelor stradale

-    solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate.

Tratarea sesizărilor si a reclamatiilor

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii inregistrate la operator priv ind calitatea si cantitatea serv iciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii inregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate Ia numărul total de reclamatii

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate raportate la numărul total reclamatii justificate

Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolvate in termen de 48 ore: 5 zile: 10 zile: 20 zile: 30 zile din totalul reclamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii inregistrate

Numărul de constatări ale autoritatii administrației publice locale priv ind calitatea serv iciului prestat notificate operatorului

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviului prestat si notificat operatorului de către autoritatea administrației publice locale

Nota:

Valorile de baza (minimale) ale Indicatorilor de Performanta vor fi stabiliți după primul an de activ itate al noului operator al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi, timp in care autoritatea de reglementare locala va monitoriza performantele realizate de operator. Valorile finale de baza si cele tinta vor fi propuse de autoritatea de reglementare locala in baza monitorizării activitatilor prestate.de operator in perioada de timp specificata de 1 an.
Regulamentul serviciului public de administrare a domeniul București privind activitatile de intretir

SANCȚIUNI


Art.l Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de

fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, următoarele fapte:

a)    Ruperea si deteriorarea florilor din perimetrul spatiilor verzi definite conform legii:

b)    Decojirea trunchiurilor arborilor, taierea de ramuri din arbori si arbuști, baterea de corpuri străine pe trunchi ramuri (inclusiv fixarea de indicatoare si reclame), turnarea de substanțe toxice sau inflamabile pe tulpinile arborilor, arbuștilor, trandafirilor, lianelor, gardurile vii;

c)    Defrișarea arborilor si arbuștilor, fara avize:

d)    Nerespectarea regulilor de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi:

e)    Distrugerea totala sau parțiala a mobilierului urban, a vaselor decorative, statuilor, monumentelor, clădirilor, chioșcurilor. împrejmuirilor si fântânilor arteziene:

f)    Deteriorarea aleilor, cailor de acces, bordurilor, stâlpilor de iluminat, gurilor de incendiu, rețelelor electrice si de irigat, gurilor de scurgere si a capacelor căminelor rețelelor de utilitati din spatiile verzi, aliniamente, scuaruri:

g)    Recoltarea de fructe, muguri, cetina, plante medicinale:

h)    Transplantarea arborilor si arbuștilor fara autorizațiile prev ăzute de lege;

i)    Aruncarea de ambalaje, harții, sticle, resturi menajere, țigări, cadavre de animale si orice alte deșeuri pe spatiile verzi, aliniamente, scuaruri.

Art.2 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 la 200 lei pentru persoane Fizice si de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Calcarea si staționarea pe iarba in alte zone decât cele de odihna si recreere. semnalizate sau indicate Ia spatiile verzi;

b)    Calcarea peste garduri vii. plantații de arbuști, plante de umbra, liane, precum si distrugerea vegetației din jardiniere si vase decorative:

c)    Deplasarea pe biciclete, tricicluri in afara traseelor special amenajate, cu excepția persoanelor cu handicap locomotor:

d)    Urcarea pe monumente, statui, fântâni, banei, escaladarea împrejmuirilor:

e)    Mutarea, răsturnarea sau distrugerea băncilor, coșurilor, indicatoarelor din locurile unde au fost amplasate;

f)    Repararea si spalarea autovehiculelor sau a obiectelor casnice pe spatiile verzi, aliniamente, scuaruri;

g)    Depozitarea deșeurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agentilor comerciali pe spatiile verzi, aliniamente, scuaruri.

Art.3 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 300 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Defrișările si tăierile (toaletari. reduceri) de arbori si arbuști ocrotiți fara av izele menționate la art.6.( 1) din Anexa la Hotararea CGMB nr.304-2009:

b)    Deteriorarea spatiilor verzi prin realizarea de lucrări de construetii. infrastructura edilitara si transport, sau orice alte amenajari in perimetrul acestora, inclusiv betonarea alveolelor neplantate din aliniament, fara respectarea prevederilor legale si a celor din avizul de specialitate, prevăzut la Art.6.(l) din Anexa la Hotararea CGMB nr.304 2009. va duce la sancționarea proprietarufuLadmmisfrijtorului legal al terenului sau a executantului lucrărilor (societate comerciala, persoana fizica»juridica). după caz:

c)    Neinstalarea panourilor de informare de către operatorii aliniamentelor:

d)    Nerespectarea obligativității de execuție a plantarii in compensare prevăzute in avizeț (1) din Anexa la Hotararea C'GMB nr.304 2009 si in protocolul de plantare:

Art.4 Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 200 la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 la 5.000 lei pentru persoane juridice, următoarele fapte:

a)    Distrugerea spatiilor verzi si a arborilor arbuștilor cu ape reziduale, produse chimice, produse petroliere:

b)    Destasurarea de activitati economice, de turism si agrement neautorizate, pe toate categoriile de spatii verzi, scuaruri. aliniamente, definite conform legii:

c)    Pasunatul pe spatii verzi aferente ansamblurilor de locuințe:

Art.5 (1) Toate persoanele fizice si juridice care primesc Aviz de defrișare, au obligația de a planta in compensare in raport de (6 I). respectiv sase exemplare pentru fiecare exemplar v iabil defrișat . Materialul dendrologic plantat in compensare va fi obligatoriu din aceeași categorie cu cel dezafectat.

(2)    La emiterea avizelor de defrișare pentru arborii arbuștii uscati integral se va preciza obligația plantarii in compensare in raport de 1 :1.

(3)    Titularul avizului de defrișare are obligația efectuării plantarilor in compensare in perimetrul terenului de unde a dezafectat vegetația, sau pe un alt teren ce ii aparține, prezentând actele de proprietate.

(4)    Executarea plantarilor - in compensare va fi verificata de reprezentanții si persoanele imputernicite de către Primarul General. Nota de verificare va fi insotita de fotografii reprezentând materialul dendrologic plantat in compensare:

(5)    Neexecutarea plantarilor in compensare in termenul si condițiile prevăzute in aviz,protocol, constituie contravenție si se vor aplica sancțiuni conform prevederilor An. 3. Aplicarea amenzii nu inlatura obligația efectuării plantarilor in compensare.