Hotărârea nr. 108/2018

HOTARAREnr. 108 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE INTRETINERE ARBORI SI SPATII VERZI IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIVIND ACTIVITATILE DE INTRETINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului de întreținere arbori și spații verzi în municipiul București și a Caietului de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului București privind activitățile de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12769/28.12.2017;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 105/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3181/20.12.2017, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 12638/20.12.2017;

-    adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3129/13.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1584119/13.12.2017 și la Direcția de Mediu cu nr.


12507/14.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și comp etările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188/2017 priv nd aprobarea extinderii activității Autorității Municipale pentru Reglementarea Serviciilor Publice (AIVRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică^ republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului întreținere arbori și spații verzi în municipiul București, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat al municipiului București privind activitățile dejntreținere a arborilor și a spațiilor verzi, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ae,


st;


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al PrirrîaTTJttJi General al Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.
Pag 2


B-dui Regina Elisabeta nr 47 cod posta! 50C13 sector 5 București. România

Tei 021.205.55 00

hîtp /Awv pmb.ro

Anexa 1CviJr O/iiVî C'J CRI»'?'.’

Autoritatea Municipală de Rejpefnentare a Serviciilor Publice (A M R S P )

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ÎNTREȚINERE ARBORI

9

ȘI SPAȚII VERZI ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Acest studiu a fost elaborat de un colectiv de experți. constituit în Grupul de Lucru AM RSP, format din:

•    Prof.univ. dr. Ioan RADU - Coordonator

•    Conf.univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU

•    Dr. Speranța STOMFF

•    Fector univ.dr. Sorin BURFACU

•    Dr. Tudor STOMFF

•    Ing. expert Iulia RUGINĂ

•    Ec. Drd. Mihai DEMETER.

Lucrarea este proprietatea intelectuală a AMRSP.

ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

ANAP i Agenția Națională pentru Achiziții Publice

ANRMAP : Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice CGMB , Consiliului General al Municipiului București CNSC Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor DA    ;    Documentație atribuire

HG    ;    Hotărâre de Guvern

OG    1    Ordonanța a Guvernului

OUG    '    Ordonanța de Urgență a Guvernului

PMB    Primăria Municipiului București

PMB-DUP Primăria Municipiului București -Direcția de Utilități Publice

ALPAB    i Administrația, lacuri, parcuri și agrement București

Uz\T    Unitate Administrativ Teritorială

CMIASVB Compania municipală întreținere zXrbori și Spații Verzi București


Precizări


Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul care va presta serviciul public de întreținere arbori și spații verzi din municipiul București va exercita un management performant și va funcționa în condiții de profitabilitate, diminuând astfel efortul financiar al PMB pentru realizarea acestui serviciu și asigurând o sursă financiară suplimentară de : alimentare a bugetului local.

Operatorul care va presta serviciul trebuie să exercite un management performant și va ! funcționa în condiții de profitabilitate, fără a beneficia de compensații acordate de PMB ! pentru realizarea acestui serviciu și asigurând o sursă financiară suplimentară de alimentare

i a bugetului local.

\

i Realizarea profitului va trebui să se facă în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor

i

: pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% din costuri.

Condițiile de realizare a profitului trebuie să fie reflectate prin criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de AGA și prin indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului general.CUPRINSCUPRINS.............................................................................................................................................4

1.    Considerații generale privind serviciul de întreținere arbori și spații verzi în municipiul

București..............................................................................................................................................5

2.    Aria de furnizare a serviciului prestat de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement

(ALPAB) în municipiul București.....................................................................................................10

3.    Descrierea activităților pentru care se face delegarea gestiunii servicului...............................11

4.    Cadrul legislativ aplicabil serviciului întreținere arbori și spații verzi....................................14

4.1    Legislație primară..................................................................................................................................14

4.2    Legislație secundară....................................................................................................................................16

4.3    Legislație terțiară.........................................................................................................................................16

4.4. Standarde naționale și internaționale specifice serv iciului public arbori și spații v erzi:..................17

5.    Prezentarea activităților prestate în cadrul serviciului de întreținere arbori și spații verzi în

municipiul București..........................................................................................................................18

6.    Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea serviciului 19

6.1.    Motive    economico-financiare................................................................................................................19

6.2.    Motive    sociale.........................................................................................................................................23

6.3.    Motiv e    de mediu.....................................................................................................................................25

7.    Procedura de delegare a gestiunii serviciului întreținere arbori și    spații    verzi........................31

8.    Redevența serv iciului..................................................................................................................40

9.    Durata estimată a contractului...................................................................................................40

10.    Termenele pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului.......................................41

11.    Investiții necesare pentru modernizare sau extindere...............................................................41

12.    Matricea SWOT a delegării gestiunii serv iciului de întreținere a    arborilor și spațiilor verzi în

municipiul București..........................................................................................................................42

13.    Matricea riscurilor pentru gestiunea delegată a serviciului întreținere arbori și spații verzi în

municipiul București..........................................................................................................................43

14.    Concluzii și recomandări............................................................................................................49


Administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației, face parte din categoria serviciilor comunitare de utilități publice, desfâsurându-și activitatea conform Legii nr. 2-L2007. cu completările și modificările ulterioare. Aceasta cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale. în scopul asigurării și recunoașteri dreptului fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori și arbuști. în condițiile respectării prevederilor legale în v igoare.

Conform Constituției României "statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic ". Pe această bază. protecția și gestionarea durabilă a spațiilor verzi din localitățile puternic urbanizate ale României sunt obiective de interes public așa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane.

Statul, inclusiv primăria municipiului București, trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spațiilor verzi de pe teritoriul municipiului și. implicit, deteriorarea calității vieții locuitorilor orașului, măsuri care să conducă la menținerea și/sau creșterea acestor suprafețe. în OL'G nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, se prevede: ..Schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora".

De asemenea se prev ede ..obligația autorităților publice locale de a nu schimba destinația terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, de a nu reduce suprafețele acestora ori obligația de a nu !e strămuta ".

Spațiile verzi din municipiul București, ca și din alte orașe mari. au o influență puternică asupra calității vieții cetățenilor. Prin atingerea standardelor europene în ceea ce privește zonele verzi din localitățile urbane ar fi îmbunătățite substanțial atât gradul de confort al populației cât și starea de sănătate a acesteia. în ceea ce privește impactul asupra mediului, spațiile'verzi reprezintă unele dintre cele mai importante instrumente de îmbunătățire a calității aerului, apei și solului.    /


In Europa, peste 71% din oameni trăiesc în orașe. Pe măsură ce urbanizarea continuă, calității mediului urban trebuie să crească exponențial. Spațiile verzi din interiorul orașelor contfî&ere in mod semnificativ, dacă nu majoritar la calitatea vieții locuitorilor. Ținând cont de schimbările climatice actuale, de încălzirea globală, o infrastructură verde intactă devine cu atât mai importantă cu cât vegetația atenuează efectele schimbărilor climatice asupra zonelor urbane și a oamenilor care lucrează și locuiesc aici. Printre diversele elemente ale acestor spații verzi, arborii joacă un rol special, ei fiind cele mai importante plante care asigură o gamă largă de avantaje economice, ecologice și sociale. în ultimele decenii, cercetările științifice au extins semnificativ cunoașterea uriașelor și multiplelor beneficii conferite de arborii urbani umanității. Studii nenumărate la nivel internațional fNUFU, 2005: Hiemstra et al.. 2008: Urban. 2008; Harris et al. 2004) subliniază importanța arborilor mari și sănătoși ca surse ale acestor beneficii, efectele lor fiind multiplicate de coronamentele bogate ale exemplarelor mature.

Spațiile verzi, parcurile și zonele de agrement sunt importante pentru activ ități sociale, relaxare, sănătate și sport. Zonele verzi deschise ca și parcurile sunt părți importante pentru promovarea calității vieții în municipiul București, corelate cu reducerea poluării datorate circulației autor/moto și a măsurilor de reducere a poluării aerului adoptate prin diferite politiei de CGMB.

îngrijirea și conservarea arborilor urbani a devenit, așadar, o prioritate pentru țările occidentale dezvoltate. Deoarece în România bunele practici, derivate din domeniul dendrologiei și arboriculturii. nu sunt încă aplicate corect și coerent în administrarea publică a spațiilor verzi. este necesar ca la nivelul PMB politicile legate de spații verzi și de arborii urbani să fie implementate în mod coerent.

Spațiile verzi din cadrul perimetrului construibil al orașelor constituie o categorie funcțională, al cărei specific este determinat. în primul rând. de cadrul construit cuprinzând dotări și amenajări corespunzătoare unor activ ități cultural-educative. sportive sau recreative. Ameliorând factorii de mediu și armonizând peisajele artificiale cu cele naturale, spațiile verzi exercită o puternică influență binefăcătoare asupra stării de sănătate a oamenilor. Spațiile verzi reprezintă ambianța în care tiparele de viață umană se corelează cu elementele naturale sau artificiale ale acestora ceea ce stimulează trăirea socială, intelectuală, afectivă și emotivă.

De altfel, la nivelul Uniunii Europne. creșterea suprafețelor de spații verzi din cadrul statelor membre este o componentă principală a îmbunătățirii condițiilor de mediu și climatice, unul din obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020. Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză și să construiască o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială.

Succesul în atingerea obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la ni\el na    ormelor

structurale necesare pentru a accelera creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Programele Naționale de Reformă (PNR) reprezintă obligația fiecărui stat membru de a translata la nivel național obiectivele Strategiei Europa 2020.

Beneficiile aduse de sistemul spațiilor verzi urbane prin prisma celor trei funcții (ecologică, socială și economică) sunt bine precizate încă din 1986 în Recomandarea Consiliului Europei No. R (86)11 a Comitetului Ministerial al Statelor Membre asupra spațiului public urban și anume: ..Spațiulpublic este o parte esențială a moștenirii urbane, un element puternic în înfățișarea arhitecturală și estetică a orașului, joacă un rol educațional important, este semnificativ din punct de vedere ecologic, este important pentru interacțiunea socială, vine în sprijinul dezvoltării comunității și este încurajator pentru obiective și activități economice. Totodată spațiul verde urban ajută la reducerea tensiunii inerente și a conflictului din zonele alăturate arealelor urbane, are un rol important în oferta de facilități pentru nevoile recreaționale și de petrecere a timpului liber a comunității și are o valoare majoră în îmbunătățirea condițiilor de mediu, ajută !a renașterea economică a orașelor, nu numai prin crearea de locuri de muncă, dar și printr-o creștere a atractivității orașului, ca un loc pentru investiții și afaceri și areale rezidențiale căutate". (Recommendation on L'rban Space 86/11. 1986)

Restrângerea spațiilor verzi accentuează masiv riscurile ecologice urbane, având un impact negativ imediat asupra viabilității și sustenabilității acestora, asupra calității vieții și a stării de sănătate a populației. Deja. de mai multe decenii, creșterea densității locuitorilor din cadrul municipiului București, produce o ..foame" crescândă de spațiu. In paralel cu evoluția teritorială tentaculară a orașului, s-au modificat structura, arhitectura și design-ul urbanistic, de cele mai multe ori. în detrimentul spațiilor verzi.

De altfel acest proces se remarcă și la nivel european, de aceea. în ultima vreme, numeroși agenți sociali se implică în ofensiva creșterii, prin diverse mijloace, a suprafețelor verzi urbane. în foarte multe țări ale lumii. Este vorba despre așa-numita gherilă verde, ce constă în crearea de spații verzi cât mai largi și cât mai numeroase. în special în zonele urbane cele mai aglomerate, din Japonia. Statele Unite. Marea Britanie, Germania. Canada. Australia. Libia ș.a.

Spațiile verzi din orașe, grădinile și parcurile sunt adevărate refugii pentru mulți dintre noi. iar restrângerea spațiilor verzi accentuează puternic riscurile ecologice urbane și are un impact negativ imediat asupra calității vieții și a stării de sănătate a populației. De aceea. în ultima vreme, lumea luptă sub diverse forme pentru crearea de noi spații verzi. în special în zonele urbane cele mai aglomerate.

Spre deosebire de alte țări europene. România are o situație net deficitară privind suprafața medie a spațiului verde pe locuitor, dacă avem în vedere că norma OMS este de 50 mp locuitor, iar standardul


Uniunii Europene este de 26 mp locuitor. în ai dispune, în prezent, de necesarul minim de spații verzi (Bucureștiul deține, conform unui calcul neoficial făcut de mai multe organizații neguvernamental. doar o suprafață medie de 9.67 mp locuitor).

Percepția cvasigenerală asupra virtualelor riscuri ce decurg din degradarea ireversibilă a ecosistemului planetar prin procesul de urbanizare a alimentat continuu în ultimele două-trei decenii, febra ecotivității (conceptul de ecotivitate se referă la orice activitate ce promovează conservarea și sustenabilitatea ecosistemului și biodiversității).

Comunitățile umane produc "insule de căldură" cu 1.6 până la 5.5 grade C mai mari decât zona de câmp, datorită scăderii vitezei vântului și a căldurii generate de activitățile umane. Arborii urbani pot fi folosiți pentru a compensa aceste "insule de căldură", prin reducerea temperaturilor în zonele umbrite, disipând căldura prin evaporare și controlând deplasările de aer ca unnare a căldurii generate.

La umbra arborilor, media anuală a temperaturii aerului este mai mică cu cca. 11 grade C, iar vara cu aproape 20 de grade mai mică decât în zonele expuse la soare; copacii pot duce la scăderea costurilor de condiționare a aerului în zonele învecinate cu până la 27%, mergând până la valori de 75% în zonele cu arbori maturi.
/Xrborii în orașe:

- sunt un obstacol în calea vânturilor în timpul iernii și reduc fax jLd€7ăcire;

- pot reduce infiltrațiile de aer rece în case. prin menținerea unei viteze reduse a vântului sau menținerea unei zone calme de vânturi;

- pot fi astfel plantați încât să ofere adevărate bariere deflectoare contra vânturilor, protejând astfel anumite zone;

- 65% din căldura generată datorită expunerii la soare a copacilor, este disipată prin evaporarea activă de pe suprafețele frunzelor; prin evaporarea activă la copaci, se poate ajunge la o reducere cu 17% a necesarului de răcire a unei clădiri;

- controlează poluarea acționând ca adevărate filtre fizice si biologice. Un hectar de arbori produce necesarul de oxigen pentru cca. 45 de oameni;

-    curăță aerul prin interceptarea și încetinirea particulelor de praf. ducând la căderea lor. dar și prin absorbția gazelor poluante pe suprafețele frunzelor; poluanții parțial controlați de copaci sunt oxizii de azot, dioxidul de carbon (necesar pentru "funcționarea" normală a copacilor), monoxidul de carbon, ozonul, precum și particulele fine mai mici de 10 microni; randamentul filtrării particulelor se ridică Ia 9% la copacii maturi și la 13% Ia arborii veșnic verzi (brazi, pini etc.):

-    rețin mari cantități de polen și spori, produși în orice sistem viu; un singur arțar (cu un trunchi de cca. 300 mm diametru), de pe marginea drumului, poate îndepărta într-un singur sezon 60 mg de cadmiu. 140 mg crom. 820 mg nichel și 5.200 mg de plumb, din mediul înconjurător; copacii ornamentali interiori, pot îndepărta poluanții organici din aerul interior.

La nivelul Primăriei Municipiului București spațiile verzi, parcurile și grădinile, locurile de joacă și spațiile de agrement aflate în subordinea PMB. au fost administrate succesiv de mai multe entități. In 2004 CGMB decide comasarea Administrației de Agrement și Lacuri cu Administrația Parcurilor și grădinilor. într-o singură entitate cu numele - Administrația Lacuri. Parcuri și Agrement București -actualul ALPAB.


2. Aria de furnizare a serviciului prestat de Administrația Lacuri,

Parcuri și Agrement (ALPAB) în municipiul București

Sintetic. Ia nivelul municipiului București, principalele date statistice privind cele șase sectoare, subdiviziuni administrativ teritoriale, se prezintă astfel:

Tabel 1 Date statistice, municipiul București

Sectoare

Populația

Suprafață (Km2)

Densitate

(locuitori/km2)

Sector 1

246646

70

3524

Sector 2

374647

32

11708

Sector 3

473498

34

13926

Sector 4

321763

34

;    9464

Sector 5

298816

30

9960

Sector 6

390774

32

12211

TOTAL

2106144

238

8849

Sursa: prelucrare Direcfia Generală de Statistică a Municipiului București, la nivelul anului 2016

La nivelul anului 2013. situația pe sectoare a spațiilor verzi conform Cadastrului verde (unde au fost incluse și terenuri private) se prezintă după cum urmează:Tabel 2 Suprafețe repartizate pe sectoare, conform Cadastrului verde. în municipiul București

Sectoare

Suprafață spații verzi, locuri joacă, squaruri (hectare)

Suprafață parcuri 1 și grădini (hectare)

Pădure

(hectarea)

Total

Sector    <

(hectare)

Sector 1

905.5

183.7 :

684.6

1773.8 '

Sector 2

347,8

96.2

0

444,0

Sector 3

514.8

134,9

0

649.7

Sector 4

469.9

169,3

0

639.2

Sector 5

331.2

38.4

0

369.6 ;

Sector 6

610.0

47.0

0

657.0

TOTAL

3174,2

;    . 669,5

684,6

4528,3 :

locuitorii din Sectorul 1 al Capitalei beneficiază de cel mai mult spațiu \erde. respectiv 39% din totalul spațiului verde din București în timp ce locuitorii Sectorului 5 beneficiază doar de 370 ha de spațiu verde, ceea ce reprezintă 8% din totalul spațiului verde din Capitală. De altfel în cadrul spațiului verde al Sectorului 1 este inclusă și o parte din pădurea Băneasa. fiind și singurul Sector care deține pădure.

Față de suprafețele determinate pe baza Cadastrului Verde. Tabelul 2. suprafețele administrate de ALPAB nu cuprind pădurea Băneasa. spațiile verzi proprietate privată, cimitirele etc.

ALPAB are în administrare cele mai importate suprafețe din parcuri și administrează majoritatea lacurilor din Municipiul București, iar la nivelul sectoarelor suprafețele cele mai importante sunt cele aferente spațiilor verzi dintre blocuri și locurilor dejoacă.

Așa cum se poate observ a ALPAB exploatează. întreține, administrează etc.. un conglomerat de serv icii publice, parcuri și lacuri, baze de agrement și sportive, spații verzi și imobile, pepiniere și ceasuri etc.. multe fără legătură între ele.

Practic în acest moment ALPAB nu își poate îndeplini misiunea inițială, așa cum a fost trasată prin HCGMP din 2004. datorită unui număr mult prea mare de serv icii incluse toate sub în responsabilitatea ALPAB.

3. Descrierea activităților pentru care se face delegarea gestiunii servicului

ALPAB are ca obiect de activitate administrarea, exploatarea. întreținerea, repararea și protejarea lacurilor și ștrandurilor, spațiilor verzi. în scopul furnozării unor servicii de agrement, precum și activități de deservire, reparații, transport utilaje. întreținere și reparații dotări și producere de material dendro-fioricol. precum și administrarea, exploatarea și întreținerea fântânilor arteziene și a ceasurilor și aliniamentelor, administarea, exploatarea și întreținerea imobilelor, administrarea bazelor sportive, a Adăpostului de cai și baza de Agrement hipic Tei-Toboc pentru cai abandonați. Totodată execută permanent tratamente de combatere a bolilor, dăunătorilor și execută tratamente fitosanitare. în scopul de a preveni și combate bolile și dăunătorii în parcuri, pepiniere, grădini, sere. aliniamente stradale și spații verzi.

Obiectul de activitate al serviciului care va fi delegat îl constituie administrarea, amenajarea și întreținerea arborilor și spațiilor verzi din municipiul București. Compania Municipală întreținere Arbori


și Spații verzi București SA \a prelua din patrimoniul ALPAB și va asigura adminisfri protejarea următoarelor obiective:

a)    SPAȚII VERZI

-    z\xa N-S (cuprinzând aliniamentele stradale și spațiile verzi de pe B-dul N'icolae Bălcescu. B-< Magheru și B-dul Lascar Catargiu. Teatrul Național, rond Universitate, zona Dunărea-Eva):

-    Parc Sala (zona Atheneul Palatului Roman. Sala Palatului. Kretzulescu. Teatrul Odeon. .Militar);

-    Parc Academia Militară - Calea 13 Septembrie.

b)    ALINIAMENTE ȘI PELUZE

-    Aliniamente "Șoseaua Trafic Greu - Strada Răzoare - Strada Constantin Istrate":

-    Aliniamente "Șoseaua Panduri - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Todor Vladimirescu":

-    Aliniament "Strada Toporași";

-    Aliniamente și peluze "strada Mărgeanului":

-    Aliniamente "Calea Ferentari":

-    Aliniamente "Calea 13 Septembrie - bulevardul Libertății":

-    /Miniamente "Șoseaua Sălaj":

-    Aliniamente și scuaruri "Strada Amurgului - strada Bahus":

-    Aliniamente "Șoseaua Viilor":

-    Aliniamente "Șoseaua București - Măgurele";

-    Aliniamente "Prelungirea Ferentari":

-    Aliniamente "Str. Buzoieni";

-    Aliniamente "Str. Petre Ispirescu":

-    Aliniamente și scuaruri "Calea Rahovei- Bdul. Coșbuc":

-    Aliniamente și scuaruri "Opera Română - Bulevardul Kogălnieeanu - Piața Kogălniceanu":

-    Aliniamente și peluze "Academia Militară - Carol Davila":

-    Aliniamente și peluze "Bdul. Libertății - Str. Izvor":    /

Cercul


Aliniamente și scuaruri ”Str. Antiaeriana - Str. Petre Ispirescu”;

Aliniamente "Bulevardul Pieptănari":

Aliniamente "Bulevardul Eroilor Sanitari":Aliniamente "Bulevardul Eroilor";

Aliniamente "Dâmbovița":

Aliniamente "Strada Prof. Dr. Gh. Marinescu":

Aliniamente "Str. Sebastian - Centrocoop":

Ansamblul "Opera Națională":

Ansamblul "Piața zXrsenalului - platbande central Calea 13 Septembrie";

Scuar "Tudor Vladimirescu":

Spațiu verde "Bulevardul Dinicu Golescu nr.40, sector 1":

Stație tratare si compostare deșeuri vegetale "strada Drumul Cooperativei nr.6-12. sector 5”;

Pavilioane Expoziționale.13


(C4. Cadrul legislativ aplicabil serviciului întreținere arbori șispafii verzi

4.1 Legislație primară

Legislația aplicabilă în cazul serviciului public întreținere arbori și spații verzi aflate în administrarea PMB este reprezentată de:

•    Lege 31 din 16 noiembrie 1990 a societăților comerciale, republicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare:

•    Lege nr. 273/2006 pri\ ind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 618 din 18 iulie 2006. cu modificările și completările ulterioare:

•    Lege nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare: republicată în Monitorul Oficial partea 1, nr. 123 din 10 iunie 2011. cu modificările și completările ulterioare;

•    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare:

•    Hotărâre de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serv iciilor comunitare de utilități publice:

•    Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în v igoare la 30 septembrie 2002:

•    Hotărâre de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

•    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 86 din 1 februarie 2002. cu modificările și completările ulterioare:

•    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21'2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 578 din 5 auuust 2002:


//


//Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privț corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea 1 decembrie 2011:

tjCURf


•    Hotărâre de Guvern nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 803 din 12 octombrie 2016;

•    Lege nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 391 din 23 mai 2016:

•    Lege nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 392 din 23 mai 2016:

•    Hotărâre de Guvern nr. 867/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 985 din 7 decembrie 2016:

•    Lege nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea 1, nr. 392/2016:

•    Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 390 din 23 mai 2016:

•    Hotărâre de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

•    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;

•    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice:

•    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică:

•    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice:

•    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice:

•    Ordonanță de Urgență a Guv ernului nr 58 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice:Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 2

•    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

•    Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, republicată în Monitorul Oficial partea 1. nr. 764 din 10 noiembrie 2009. cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

4.2    Legislație secundară

o Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial partea 1. nr. 186 din 17.03.2011:

o Hotărâre CGMB nr. 137 din 11.04.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA;

o Anexa la Hotărâre CGMB nr. 137 din 11.04.2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București SA:

c Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București.

4.3    Legislație terțiară

o Ordinul Ministrului Apelor, pădurilor și Protecției Mediului nr. 264 din 26 martie 1999. pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial partea 1. nr. 233 din 25 mai 1999:

o Legislație europeană

o Directiva 2014/23. UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 priv ind atribuirea contractelor de concesiune:

3 Directiva 2014/24,'UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004 18 C'E:

c Transpuse in legislația națională prin:

• Legea nr. 98,2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr.


■    Legea nr.99 2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394 2016. publicată în M.O. nr. 423 06.06.2016:

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3920016:

* Legea nr. 1010016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de serv icii. precum și pentru organizarea și funcționarea C'NSC. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 3930016.

4.4. Standarde naționale și internaționale specifice serviciului public arbori și spații verzi:

> STAS 989/10-88

r SR 1347 0004

r SR 62810:1995

r SR 7713 :1999

botanice


>    SR 11477-1 0009

>    SR 2104 0 004

r STAS 5382-91

r SR 5971 0004

r SR 6053:1997


Material săditor pomicol. Terminologie

Puieți forestieri cu talie mică. semimijlocie și mijlocie

Semințe pentru însămânțare. Determinarea stării sanitare

Sentința pentru însămânțare. Determinarea purității fizice și a componenței

Flori și plante decorative la ghiveci. Partea 1 : cerințe de calitate

Butași de arbori și arbuști

Arbori și arbuști ornamentali. Clasificare

Puieți de talie mare de arbori și arbuști ornamentali

Arbori și arbuști forestieri. Nomenclatură5. Prezentarea activităților prestate în cadrul serviciului arbori și spații verzi în municipiul București

în conformitate cu obiectivele prezentate anterior. Compania Municipală întreținere Arbori și Spații verzi București SA va presta unnătoarele servicii publice:

'r Exploatare și întreținere spații verzi și aliniamente verzi stradale.

>    Degajarea terenrilor aflate în administrare de corpuri străine: strângerea corpurilor străine de pe spațiile verzi, inclusiv a gardurilor vii. încărcarea și transportarea acestora.

r Greblat agrotehnic. în funcție de sezon.

'r Curățarea terenurilor de lăstari, lițoni și drajoni prin săpare manuală.

'r încărcat și transportat resturi vegetale la Stație de tratare și compostare deșeuri vegetale — str. Drumul Cooperativ ei nr.6-12

'r Lucrări de pregătire a terenurilor pentru înființare rabate flori și semănat gazon.

~r- Curățat șanțuri și rigole de potmol și iarbă în zonele administrate.

'r- Aștemere pământ vegetal în vederea amenajării de rondouri florale și plantări de arbuști.

'r- Plantat flori anuale, bianuale și perene în rabate. rondouri. jardiniere

>    Plantat trandafiri, gard viu pe un rând și pe două rânduri, arbori și arbuști ornamentali în spațiile verzi aflate în administrare sau în spațiile verzi incluse ulterior.

>    Prășit rabate flori, gard viu, trandafiri și mobilizat sol în jardiniere.

'r Plivit buruieni.

r Mușuroit și dezmușuroit trandafiri

>    întreținere arbori și arbuști ornamentali, garduri vii. trandafiri, flori, gazon.

>    Tăieri sezoniere ia trandafiri, la arbori și arbuști atlați pe terenurile administrate.

r Ancorare arbori pentru asigurarea stabilității acestora.

>    Refăcut farfurii la arborii din spațiile verzi și aliniaiheilteJe stradale administrate.

r L'dat suprafețe de rabate și peluze, arbori și arbuști prin diferite mijloace de distribuire a apei (cisterne, hidranți. sisteme automate cu duze de pulverizare, sprițuit etc.).

r Tăieri de corecții și toaletări la arbori și arbuști și doborât arbori uscați în cadrul aliniamentelor și spațiilor verzi aflate în administrare.

>    Tratamente fitosanitare, erbicidare și fertilizări în spațiile verzi aflate în administrare.

'r- Administrarea de îngrășămite organice și chimice în parcurile și grădinile aflate în administrare.

>    Deszăpezid gardul \iu. jardinierele, arbuștii și arbori pe timp de iarnă în spațiile verzi și aliniamentele în administrare.

'r- Amenajări cu piatră ornamentală în jurul rondourilor cu flori, delimitări de zone plantate cu arbori și arbuști.

'r- Amplasarea suporților cu jardiniere pe stâlpi și demontarea jardinierelor la sfârșit de sezon. în amplasamentele și zonele verzi aflate în administrarea.

>    întreținerea amenajărilor cu stâncărie ornamentală și tufe.

'r- Depozitarea și păstrare jardiniere pe timpul iernii.

'r- Amenajarea și extinderea de noi zone verzi.

6. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea serviciului

6.1. Motive economieo-financiare

Este indiscutabil că la nivelul unui oraș dezvoltarea durabilă înseamnă stimularea creșterii și dezvoltării

economice pe o bază ecologică, asigurând furnizarea resurselor și serviciilor de mediu pe care se

bazează bunăstarea unei comunități. Pentru a face acest luehi. .factorii de decizie de la nivelul unui oraș


dezvoltarea durabilă și care să genereze noi oportunități economice. Riscurile pentru    \sdjit

ridicate în condițiile erodării permanente și continue a capitalul natural. Dacă procesa^^^gmâĂfe a mediului natural este lăsat necontrolat la nivelul municipiului, aceasta determină deficit sporit de apă. o poluare mai mare. schimbări climatice și pierderea irecuperabilă de biodiversitate.

Spațiile verzi au un impact pozitiv și în planul desfășurării vieții economice a municipiului București. L'n peisaj urban plin de verdeață ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane și. prin aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiții și pentru oferta de noi locuri de muncă. Prezența spațiului verde, chiar sub forma aliniamnetor stradale și a scuarurilor, prin aspectele benefice pe care le oferă cetățenilor (estetice, de sănătate etc.). contribuie la creșterea în valoare a zonelor urbane și. implicit, a valorii proprietăților localizate în vecinătatea lor (Practicai Evaluation Tools for Urban Sustainability - Green Blue). Existența spațiilor verzi bine întreținute contribuie, de asemenea, la creșterea valorii bunurilor imobiliare.

Realizarea serviciul de întreținere arbori și spații verzi în municipiul București prin intermediul . Companiei Municipală întreținere Arbori și Spații verzi București SA. în calitate de operator, determină următoarele avantaje economice și financiare:

Pentru PMB


- potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către Compania Municipală întreținere Arbori și Spații verzi București SA;

-    delegarea de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții semnificative ca valoare și importanță de către operator care pot conduce la creșterea productivității muncii și scăderea prețurilor;

-    posibilitatea renegocierii tarifelor pentru activitățile/lucrările prestate de operator în funcție de fluctuația prețurilor resurselor disponibile pe piață;

-    posibilitatea diminuării plăților către operator în perioada următoare în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contractul de delegare și în condițiile de calitate necorespunzătoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

-    eficientizarea utilizării fondurilor publice;

-    PMB deține controlul, intervenția directă și imediată asupra activităților societății;

- realizarea activităților aferente sevicului în regia proprie a operatorului elimină procedurile lungi, si .costisitoare, necesare procedurilor de licitații pentru


- CGMB poate impune adoptarea unor soluții și tehnologii performante care pot contribui la creșterea eficienței și calității activităților de întreținere arbori și spații verzi în municipiul București;

• Pentru cetățenii municipiului București


•    reducerea gradului de îmbolnăvire datorată poluării mediului ambiant, ceea ce determină costuri mai iniei pentru tratamentul afecțiunilor de acest gen:

•    creșterea \alorii fondulului imobiliar în zonele înverzite ale municipiului:

• creșterea activităților în turism prin creșterea nivelului de ambianță plăcută în București:

•    vizualizarea spațiilor verzi sporește satisfacția la locul de muncă. Angajații cu o vedere exterioară la zone verzi se confruntă cu o presiune mai scăzută și o mai mare satisfacție față de locul de muncă decât angajații care văd obiecte create de om sau care nu au vedere exterioară (sursa: http: projectev ergreen.org resources economic-benefits-of-green-spaces ):

•    creșterea afacerilor: întreprinderile mici. care aleg o nouă locație de afaceri, clasifică valoarea spațiului deschis și apropierea de zonele verzi drept prioritatea numărul unu în alegerea spațiului afacerii, (sursa: http: projectevergreen.org resources economic-benefits-of-green-spaces/):

• protejează sistemele de drenaj ale orașului: coroana unui copac mare este un rezervor anti- inundații. în unele cazuri interceptând o cantitate mare de precipitații (mai mult de 5.670 litri pe an apă de ploaie se evaporă în loc să lovească pământul). Lipsa copacului determină ca volumul de apă pe care orașul trebuie să îl gestioneze pe timp de furtună și ploi abundente să fie cu mult mai mare. (sursa: http: projectevergreen.org resources economic-benefits-of-green-spaces ):
• spațiul verde ajută la scăderea costurilor cu energia pentru aer condiționat, i Iată câteva referințe utile: * Potrivit Comisiei pentru Energie din California: ! "Plantarea corectă a copacilor, arbuștilor, viței de vie poate face o casă să fie mai caldă iarna și mai rece în timpul verii. De fapt. tipul corect de copac poate reduce costurile de răcire pe timp de vară cu 20-40%.* Modelele computerizate elaborate de Departamentul Energiei din SC A prevăd că plasarea corectă a doar trei copaci produce o economie între 100 și 250 de dolari la costurile de energie anuală pentru o gospodărie medie. * Efectul de răcire al unui gazon de dimensiune medie este egal cu aproximativ 9 tone de aer condiționat pe an (sursa: http:/projectevergreen.org resources economic-benefits-of-green-spaces/j.

La niv elul municipiului București, preocuparea pentru administrarea aliniamentelor stradale și a spațiilor verzi din scuarurile stradale a fost destul de scăzută, fapt reflectat de nivelul. în continuă scădere, a cheltuielilor curente realizat de z\LPAB pentru acestea în perioada 2013-2016 (tabel 3).

Tabel 3 Valoarea cheltuielilor ALPAB priv ind aliniamentele stradale și spațiile verzi

AN


TOTAL CHELTUIELI REALIZATE, LEI

CHELTUIELI CURENTE

INVESTIȚII

2013

7.926.164.44

0.00

2014

473.164.774

0.00

2015

347.032.11

0.00

2016

0.00

0.00

Sursa: Adresa ALPAB nr. 2053/24.08.2017; adresa ALPAB nr. 2053 - 24.08.20H.pdf, ALPAB 10168 -Răspuns Anexa la adresa AMRSP nr. 1888.doc

Pentru activitatea de investiții nu au fost alocate fonduri în perioada 2013-2016. motiv pentru care se impune ca noul operator să planifice un proces investițional concret și coerent care să asigure extinderea și modernizarea serv icului.

Asumarea realizării serviciului de administrare a aliniamentelor stradale și a spațiilor verzi de către un operator care să aibă exclusiv acest obiect de activitate poate avea o serie de avantaje:

• Creșterea rapidă, cu impact economic major, a “producției verzi" (material dendrofloricol) în sere și pepinierele din București sau din jurul acestuia. Potrivit unui raport de cercetare finanțat de LSDA. industria ecologică a horticulturii [Industria Verde] "este unul dintre segmentele cu cea mai rapidă creștere din economia agricolă a națiunii".    ♦


Pe măsură ce costurile de energie și de mobilitate cresc iar restricțiile bugetare se°acc&r cererea de piață pentru "verde" crește concomitent. în condițiie în care cetățenii București conștientizează din ce în ce mai multe avantaje care leagă durabilitatea, economiile"de costuri și dezvoltarea economică cu întreținerea și extinderea spațiilor verzi din aliniamentele stradale si din scuaruri.

De la formularea de strategii eficiente din punct de \edere energetic pentru clădiri, până la creșterea oportunităților pentru recreere și turism, municipiul București trebuie să ia măsuri concrete și vizibile pentru realizarea investițiilor în sustenabilitatea spațiilor verzi la nivelul municipiului.

Sustenabilitatea este o componentă fundamentală a construirii unei comunități puternice, nu numai în ceea ce privește mediul fizic, teritorial, ci și pentru prosperitatea economică a acesteia. Deși poate mai costisitoare, beneficiile unei dezvoltări economice ecologice includ economiile de costuri prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor, dependența mai mică de sursele de energie nesustenabile. noi locuri de muncă și atragerea investițiilor în economia locală.

6.2. Motive sociale

Aprecierea calității vieții depinde de modul cum sunt satisfăcute nevoile sociale incluzând aici nevoile biologice și socio-economice. precum și nevoia de ambient, reprezentată de etica urbană și nevoile psiho-sociale. Astfel. în zilele noastre, aprecierile privind calitatea vieții omului din spațiul urban au în vedere o serie de aspecte: calitatea mediului social-poIitic prin instituțiile sale: nivelul și evoluția veniturilor: nivelul și structura consumului (cantitate, calitate, valoare); condițiile de muncă și de organizare a muncii (inclusiv cele de încadrare, de promovare și de responsabilitate socială): gradul de acces la învățământ, la calificare, la perfecționare profesională și la cultură: raportul dintre timpul de muncă și timpul liber, precum și modul de folosire a timpului liber; condițiile de mediu natural și ecologic fav orabile:condițiile de locuit și de mediu urban (sub aspect fizic, funcțional, estetic și semnificativ) (V. Stănescu. 2006). Calitatea creată de condițiile de mediu natural este inclusă într-o parte dintre acești indici. întrucât conceptul de calitate a vieții este legat de cel al calității mediului înțelegem de ce calitatea vieții scade pe măsură ce crește presiunea activ ităților omului asupra mediului prin poluare, sărăcirea peisajului și a lumii vegetale și animale ce îl înconjoară.

Municipiul București, capitala României și. în același timp. cel mai populat oraș. beneficiază de aprox 22 mp de spațiu verde pe cap de locuitor (în conformitatea cu Cadastrul verde al orașului. în acest calcul intrînd Pădurea Băneasa. terenuri private, terenuri aferente instituțiilor publice etc.). cu mult mai puțin față de media impusă de Uniunea Europeană, de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor. Norma de 26 de


mp impusă de UE este chiar mai mică decât cea propusă de Organizația Mondială a ț    e

50 de metri pătrați pe cap de locuitor. în vreme ce alte capitale europene, precum StoA    ftra

dețineau, conform statisticilor din anul 2007. 83 și. respectiv. 64 de metri pătrați pe cap de locuitor. Psihologia socială confirmă faptul că cei mai mulți oameni manifestă un atașament puternic, chiar dacă uneori vag conștientizat, față de lumea naturală (pădurea, muntele, izvorul, iarba ș.a.). Biologii au lansat ipoteza biofiliei, potriv it căreia dependența omului față de lumea naturală s-ar extinde mult dincolo de preocupările sale privind asigurarea bunăstării materiale, vizând totodată și unele nevoi de semnificație mai abisale (J. Kendall. T. Crompton, 2008, E. O. Wilson. 1984, E. O. Wilson, S. Kellert. 1993 ș.a.) Copacii și spațiile verzi comunitare generează creșterea afacerilor în domeniul imobiliar și asigură o atmosferă și aparență pozitivă: cresc valorile proprietăților, cresc veniturile din impozite, crește eficiența tranzacțiilor imobiliare, micșorează timpii de ne-ocupare a imobilelor, crește productiv itatea lucrătorilor din zonă și crește numărul de clienți; valorile legate de confort în prezența copacilor sunt componente reale ale valorilor imobilelor.

Coniferele, arborii mari. densitățile scăzute de pomi. umbre continue de copaci, vederi peisagistice, specii autohtone, toate au un impact pozitiv în planul calității vieții. Străzile vechi și largi, mărginite de copaci, sunt printre factorii cei mai importanți de atractivitate a unei comunități. Creșterea densității copacilor, deși în general este apreciată ca pozitivă, poate induce sentimente de frică și pericol: se recomandă un optim de 132 de copaci per hectar pentru a permite vizualizarea distanțelor și a deschiderilor. în același timp cu blocarea sau ecranarea zonelor dezvoltate, ce se doresc acoperite.

Cu toții cunoaștem privilegiile pe care ni le oferă prezența copacilor în mediul în care trăim, dar în puține dăți ne-am întrebat cât de mare este impactul pe care aceste plante viguroase și statornice îl au asupra vieții noastre de zi cu zi și. mai ales. asupra sănătății noastre. Starea noastră de bine. starea generală fizică și cea psihică, depind în mare măsură și de felul în care relaționăm zilnic cu natura și. implicit, cu frumoșii arbori urbani.Oamenii stresați privind la peisaje din natură, au emoții negative mai reduse și sentir decât atunci când privesc peisaje urbane tară copaci sau alte plante: oamenii stresați își pot reveni mult mai rapid numai privind imagini de album cu copaci; pacienții spitalelor care au vedere spre parcuri, din camera lor. au perioade de spitalizare mai reduse, necesită medicamentație mai redusă și au mai puține complicații post-operatorii: pacienții psihiatrici sunt mai sociabili și mai puțin stresați când spații verzi sunt vizibile în imediata lor apropiere.

Interacțiuni sociale umane favorizate de spații verzi și arbori urbani - oamenii se simt mai confortabil și mai în largul lor atunci când se află la umbra unor copaci în spațiu deschis, comparativ cu situații când se afla în spații închise și înconjurați de lucruri fără viață: preferințele oamenilor pentru plasarea interacțiunilor sociale în zone calme, frumoase și dominate de natură, se leagă de prezența copacilor și a spațiilor verzi.

Vara, copacii temperează căldura, dăruind-ne răcoare, moderând efectelor vântului, soarelui, ale ploii și ale luminii puternice. Iarna. în schimb, soarele reușește să ne încălzească, deoarece majoritatea copacilor își pierd frunzele și permit razelor de soare să ne mângâie.

în consecință, prin creșterea calității serviciilor de întreținere și amenajare peisajeră a aliniamentelor < stradale și a spațiilor verzi, prin producerea și valorificarea materialului dendro-floricol precum și prin întreținerea arborilor urbani din aliniamentele stradale, comunitatea locală va beneficia de o creștere a calității mediului înconjurător, ameliorarea problemelor sociale și de igienă publică, cu implicații directe în asigurarea și îmbunătățirea sănătății și calității vieții cetățenilor.

6.3. Motive de mediu

Activ itățile propuse a se desfășura în cadrul serv iciului vor trebui să respecte normele in vigoare priv ind protecția mediului. Nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați negativ în mod direct de către serviciul prestat. Impactul de mediu al fiecărei investiții în parte precoizate pentru serviciul arbori și spații verzi, urmează să fie evaluat, analizat și aprobat la realizarea fiecărei proiect în parte. Cu toate acestea spațiile verzi din cadrul habitatealor urbane în general și aliniamentele stradale cu arbori de diferite specii și dimensiuni. în special au influențe pozitive directe și indirecte asupra mediului.

Este binecunoscută importanța spațiilor verzi pentru îmbunătățirea calității aerului pe care il respirăm, prin aportul de oxigen pe care plantele îl aduc. Pe lângă acest aspect însă. spațiile verzi aduc multe alteCopacii au capacitatea de a absorbi substanțele poluante.

S-a demonstrat că 20 de copaci maturi, pot compensa poluarea produsă de o mașină'ce parcurge 100 de km într-o zi.

Totodată copacii sunt cei care impiedică supraîncălzirea zonelor în care există suprafețe întinse de beton și asfalt. In marile orașe temperaturile ridicate se resimt mult mai puternic decât în zonele cu vegetație, întrucât aceste suprafețe absorb căldura și o retransmit mediului ridicând astfel și mai mult temperatura resimțită. L'n alt rol important al vegetației, în special copaci și arbuști, este acela de reducere a poluării fonice, prin crearea unor ecrane fonoabsorbante de vegetație deasă.

Reducerea poluării aerului.

Pentru atingerea obiectivelor locale de calitate a aerului pentru Municipiul București în vederea încadrăriiTnenținerii concentrațiilor poluanților atmosferici, respectiv oxizii de azot. pulberile in suspensie (PM 10 si PM 2,5) si benzenul. în valorile limită/țintă prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului. Municipalitatea a elaborat Planul Integrat de Calitate a Aerului ce cuprinde măsuri eficiente de îmbunătățire a calității aerului, o pondere importantă având conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice.

Numeroase studii au arătat că arborii au o importantă capacitate de diminuare a cantităților de noxe din atmosferă acționând ca adevărate filtre biologice. De aceea, prezența lor în spațiul urban, intens poluat s-a dovedit a fi necesară nu numai din punct de vedere estetic ci și din punct de vedere al acțiunii lor depoluante. Totodată, aerul poluat este unul dintre factorii de stress cei mai importanți ai arborilor, acesta putând determina daune acute, care sunt imediat vizibile, dar și daune cronice, care pot predispune arborii la simptome diferite. îngreunând diagnosticarea și ducând cu timpul la declinul acestora.

Arborii urbani curăță aerul prin interceptarea și încetinirea particulelor de praf. ducând la căderea lor. și prin absobția gazelor poluante pe suprafațele frunzelor; poluanții parțial controlați de copaci sunt oxizii de azot. dio.xidul de carbon (necesaar pentru "funcționarea" normală a copacilor), monoxidul de carbon, ozonul, precum și particulele fine mai mici de 10 microni: filtrarea particulelor se ridică la 9% la copacii maturi, și la 13% la copacii veșnic verzi (brazi, pini etc.): copacii rețin și mari cantități de polen și spori, produși în orice sistem v iu. inclusiv în păduri: Intr-o zonălurbană obișnuită, cu aliniamente formate din

■ f

arbori și arbuști și intercalate de insule de verdeață, arborii pot îndepărtă zilnic: 22 kg de particule de
26

praf. 4 kg de dioxid de azot. 2.7 kg de dioxid c cea. $136 pe zi. costuri echi\alente pentru aplic marginile străzilor pot duce la o reducere cu 60% a nivelului particulelor de praf: un singur arțar (cu un trunchi de cea. 300 mm diametru), de pe marginea drumului, poate îndepărtă într-un singur sezon 60 mg de cadmiu. 140 mg crom. 820 mg nichel si 5.200 mg de plumb, din mediul înconjurător: copacii ornamentali interiori, pot indeparta poluanții organici din aerul interior.

Arborii comunitari sunt adevarate filtre, pentru elemente nutritive și sedimente. în același timp "reincărcând" rezerva de pânză de apă freatică: 14.500 tone de sedimente per km2. se scurg din zonele de câmp. în fiecare an: pomii pot reduce aceasta valoare cu 95%: 47% din poluanții de suprafață sunt îndepărtați in primele 15 minute ale unei furtuni: aceasta incluzând pesticide. fertilizatori, și diverse derivate biologice: 10.886 tone de sol sunt salvate anual de arborii distribuiri uniform într-un oraș mediu.

Pe de altă parte, poluarea aerului în mediul urban conduce la arderea foliajului arborilor, debilitarea lăstarilor, slăbirea metabolismului și îmbătrânirea prematură a acestor: conținutul mare de dioxid de carbon din atmosfera duce la creșterea luxuriantă a vegetației arborilor, fapt care produce slăbirea acestora și reducerea rezistenței la boli și dăunători ; poluarea aerului urban a determinat o puternică sensibilizare a arborilor, lucru ce duce la intensificarea atacurilor de boli și dăunători și în consecință la mărirea numărului de tratamente fitosanitare; în zonele cu trafic rutier intens se constată o accentuare a fenomenului de uscare a arborilor din cauza o.xizilor de carbon, azot. sulf și pulberilor rezultate în urma arderii incomplete a motoarelor. Schimbările climatice actuale au dus la modificarea microclimatului local, lucru evidențiat și în schimbarea comportamentului arborilor din București.

Având în vedere importanța arborilor urbani în îmbunătățirea stării de sănătate a mediului urban și a oamenilor cât și în diminuarea poluării atmosferei municipiului. P.MB face eforturi deosebite pentru ca zestrea verde a orașului să fie menținută. îmbunătățită și extinsă. în acest contex se înscrie și delegarea serv iciului de întreținere și administrare a arborilor și spațiilor verzi către Compania Municipală Arbori și Spații verzi București SA..

Poluarea fonică. Zgomotul este un factor de mediu prezent permanent în mediul ambiant, efectul disconfortant crescând pe măsura dezvoltării urbane, creșterea parcului de autovehicule, aglomerarea și creșterea densității populației din zonele de locuit. Habitatul modern se caracterizează prin degradarea permanentă a mediului sonor urban, studiile recente evidențiind o dinamică ascendentă a nivelurilor expunerii. în ultimii douăzeci de ani. cu aproximativ 20 dB(A) în orașele mari supraaglomerate. Zgomotul cauzat de trafic, industrie și activități recreative este o problemă din ce în ce mai mare. în orașe, traficul rutier este una dintre principalele surse de poluare fonică, aproape 70 de milioane de

europeni fiind expuși zilnic la niveluri de zgomot care depășesc 55 de decibeli. Potrivit Organizației

Mondiale a Sănătății, expunerea pe termen lung la aceste niveluri ridicate de zgomot poateț'<$uc£4# creșterea tensiunii arteriale sau la apariția infarctului miocardic. Păsările și animalele au din cauza zgomotului. Deși unele vietăți au capacitatea de a se adapta la mediul urban, s-ar putea ca poluarea sonoră să le determine pe unele dintre ele să-și părăsească habitatele în care se reproduc și se hrănesc în mod obișnuit.

In orașe, plantațiile stradale reduse, plantațiile rare dintre construcții, scuarurile cu suprafață mică reduc foarte puțin zgomotul (cu doar 4-5 dB). având un efect insesizabil. Pentru obținerea efectului antifonic maxim, se combină de regulă diferite modelări de relief cu plantații dispuse în anumite tipare, cu rolul de a absorbi și de a disipa undele sonore. Perdelele forestiere de protecție sunt amplasate la o anumită distanță față de un obiectiv cu scopul de a-1 proteja împotriva efectelor unor factori dăunători. Arborii și arbuștii din perdeaua forestieră atenuează zgomotul. în literatura de specialitate se consemnează că perdelele de protecție au capacitatea de a reduce zgomotul cu până la 10 decibeli. S-a consemnat că o fâșie de pădure de aproximativ 30 m trasată de-a lungul unei șosele reduce zgomotul produs de circulația autov ehiculelor cu 8-11 %.

Protejarea solului. Plantațiile masive de arbori și arbuști preiau prin sistemul radicular. prin absorție o parte din poluanți și dinamizează excesul unor elemente contribuind la echilibrarea și fertilitatea solului. îndepărtarea frunzelor căzute este o practică antiecologică. Pe lângă materia organică vegetația îmbunătățește porozitatea solului, prin unnare crește capacitatea de filtrare și sedimentare. Dacă terenul este în pantă, vegetația fixează solurile prin eroziunea și alunecările de teren, folosind specii cu sistem de rădăcini profunde și bine ramificate, specii care drajonează.

Peisajul. Spațiile verzi din cadrul perimetrului construibil al orașelor constituie o categorie funcțională, al cărei specific este determinat. în primul rând. de cadrul construit cuprinzând dotări și amenajări corespunzătoare unor activități cultural-educative. sportive sau recreative. Esența amenajării unui teritoriu, inclusiv a celui destinat spațiilor verzi constă în alegerea celui mai convenabil stil. care să sugereze utilizările cele mai adecvate și folosirea întregului său potențial.

Ameliorând factorii de mediu și armonizând peisajele artificiale cu cele naturale, spațiile verzi urbane exercită o puternică influență binefăcătoare asupra stării de sănătate a oamenilor. Prin funcțiile pe care le îndeplinesc și influențele profunde asupra unor componente ale spațiului urban, spațiile verzi urbane au o importanță deosebită în dezvoltarea și menținerea echilibrului fizic și psihic al omului. Alături de ansamblurile de locuit, zonele comerciale și sociale sau cele de transport- peisajul urban în care sunt incluse și spațiile verzi constituie un echipament social indispensabil.
Așa cum s-a arătat și anterior arborii și vegetația sunt cele mai ufl!6Zfemente utilizate e^sțf#|e3i£ e atenuare a căldurii atunci când sunt plantate în locații strategice în jurul clădirilor. Umbrirea pavajului parcări și pe străzi poate fi o modalitate eficientă de a ajuta la răcirea zonei respective a orașului.

Concepute de Boeri Studio farlutecții Stefano Boeri, Gianandrea Barreca și Giovanni La Varraj și realizate de Manfredi Calella. au obținut Premiul Cele mai frumoase construcții din lume 2015.

Copacii pot fi plantați în jurul perimetrelor și în locuri de parcare sau de-a lungul străzilor. Arborii care asigură umbră și care sunt plasați în mod strategic pot asigura, de asemenea, locuri de joacă, zone de întâlnire socială și spații deschise similare. Copacii nu sunt singura opțiune de vegetație care poate fi utilizată pe acoperișurile verzi. Există multe zone în care copacii nu se potrivesc sau se dezvoltă prea lent pentru a fi eficienți pe termen scurt, situație în care vița de vie poate funcționa mai bine. Vițele de vie necesită mai puțin sol și spațiu și cresc foarte repede. Vițele cultivate pe partea de vest a unei clădiri, de exemplu, vor umbri peretele exterior și vor reduce temperatura de la suprafață, reducând astfel surplusul de căldură în interiorul clădirii. Vița de vie poate oferi și câteva beneficii suplimentare prin procesul de răcire cunoscut sub denumirea de evapo-transpirație. Arborii mari plantați în apropierea părții de vest a unei clădiri vor oferi în general economii mai mari de energie pentru răcire decât alte plante.

Managementul deșeurilor. Conform reglementărilor LE cât și celor naționale, recuperarea deșeurilor reciclabile reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminătii'prjn depozitare. Măsurile necesare trebuie săDeșeuri vegetale din aliniamentele stradale și spațiile verzi administrate vor fi colectare cu mașini adecvate ale CM Arbori și spații verzi sau închiriate și transportate la statia de tratare mecano-biologica rezultând compost verde utilizabil în parcuri și grădini ca îngrășământ. Acestea se vor colecta. în special, bianual: primăvara și toamna. Deșeurile organice din aliniamentele stradale vor fi colectare în recipienți adecvați închiși ermetic și transportați cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare:

Deșeurile de ambalaje, deșeuri reciclabile. vor fi colectate selectiv în funcție de tipul de deșeuri reciclabile (hârtie * carton, metal + plastic, sticlă). Ulterior acestea vor fi transportate cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare.

Actualul operator, ALPAB, a avut și preocupări pe linie de protecție a mediului, dar, dată fiind aria ț; largă de furnizare a serviciilor, nu a reușit să pună în aplicare politici și instrumente specifice de reducere a efectelor negative ale vieții umane asupra mediului în general și, în special, de îmbunătățire a calității aerului și de extindere a suprafețelor de spațiu verde per capia.

Acest lucru a condus la întârzieri în angajamentele de respectare a normelor europene pe linie de protecția mediului, referitoare la serviciul public de întreținere și administarare a aliniamentelor

î stradale și a spațiilor verzi la nivelul municipiului București.

7. Procedura de delegare a gestiunii


spații verzi

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art. 2 lit. a, acestea sunt definite ca reprezentând ..totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale. altele decât cele date. potrivit legii. în administrarea altor sen ic ii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și prixat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

în exercitarea acestui drept. Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să asigure funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale.

Potrivit prev. art. 10 din OG nr. 71/2002. gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea, de a încredința sarcinile și responsabilitățile


proprii cu priv ire la gestiunea propriu-zisă a serv iciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de serv icii de administrare. Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, cum este cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale. înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art. 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

"(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte. în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii ediIitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

i a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile

i

I administrației publice locale;

b)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital priv at, intern sau extern:

c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt. public și privat.

Activitatea Companiei Municipale Arbori și Spații Verzi București SA este organizată, coordonată, reglementată, condusă, monitorizată și controlată de autoritatea publică locală, respectiv Primăria Municipiului București.

înființarea Companiei Municipale Arbori și Spații Verzi București SA are un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Conform acestui articol 36 {Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local):
32local are inițiativă și hotărăște, in condițiile legii, in toate problemele care sunt date prin lege in competența altor autorități ale administrații


'77/ Consiliul excepției celor sau centrale.

C) Consiliul local exercită următoarele categorii ele atribuții: [...]

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnicate către cetățeni: [...]

t6t In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d). consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: [...]

8.    situațiile de urgență:

9.    protecția și refacerea mediului: [...]

11. dezvoltarea urbană: [...]

16. activitățile de administrație social-comunitară: [...]

18.    punerea in valoare, in interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale:

19.    alte servicii publice stabilite prin lege. "

în conformitate cu prevederile art. 45. alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

republicată, cu modificările și completările ulterioare, studiul de oportunitate însoțit de întreaga

documentație va fi prezentat spre dezbatere și aprobare CGMB.

CGMB decide asigurarea serviciul de administrare a domeniului public și privat prin forțe proprii (prin gestiune directă) sau dacă va delega responsabilitatea prestării serviciului unui operator (gestiune delegată). în baza unui contract de delegare.

; Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat se face prin

I

! hotărâri ale (...) Consiliului General al Municipiului București. în funcție de specificul, volumul și ! natura bunurilor proprietate publică și privată, de interesele actuale și de perspectivă ale unității

t    !

. administrativ-teritoriale. precum și de numărul și mărimea localităților componente. (Art. 10. alin. (2) j ■    î

i    din OG nr.71/2002)    j

înființarea Companiei Municipale Arbori și Spații Verzi București SA este justificată de Legea nr. 273 2006. privind finanțele publice locale, care prevede la Art.35:" [...] (2/ Autoritățile deliberative pot hotărî asupi in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți cotnerciăTesau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz. în condițiile legii. Autoritățile deliberative pol holări achiziționarea, în numele și in interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau in natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, in condițiile legii. "

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de administrare a domeniului public și privat sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB. în conformitate cu regulamentul-cadru. respectiv cu caietul de sarcini-cadru. elaborate de AMRSP.

In ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt furnizate,prestate activitățile operatorului, acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate. în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare. Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale. Legii nr. 2730006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Hotărârii de Guvern nr. 76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Apreciem că față de normele legale enumerate mai sus. gestiunea indirectă a serv iciului de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi de pe domeniul public al municipiului București se poate face fără a se publica anunțul priv ind delegarea serviciului pe SEAP, Iară licitație publică. în temeiul art. 36 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I. nr. 392 din 23 mai 2016 și a următoarelor texte de lege enumerate în continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:

Constituția României TITLUL 17. Art. 148:

34
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică. în mod corespunzător, și pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutiv e ale Uniunii Europene.

(4) Parlamentul. Președintele României. Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării și din prevederile alineatului (2). [...]"

Legislație europeană

3.1.    Directiva 2014'23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 priv ind atribuirea contractelor de concesiune:

3.2.    Directiva 20I4/24EJE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18 CE:

Transpuse în legislația națională prin:

■    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016:

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guv ernului nr. 395/2016. publicată în M.O. nr. 423 06.06.2016:

■    Legea nr. 99/2016 priv ind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016:

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016. publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016:

■    l.egea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016:

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC. publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

In această situație, invocăm aplicabilitatea directă a dreptului comunitar, adică dreptul oricărei persoane fizice sau juridice a unui stat membru al Uniunii Europene, de a beneficia de toate sursele dreptului comunitar. Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă cetățenilor statelor membre drepturi și obligații, pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus. nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii.Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care. în pr ’ \\*

state membre, a stabilit în Cazul 26, 62. Van Gend &. Loos. aplicabilitatea directă a^Wjeeulun^fept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apăra drepturile cetățenilor și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național1.

Directivele 2014/23/LE" și 2014/24,LE’ includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al CAT operatorilor -companii municipale, care duce la lărgirea sferei modalităților de delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al LAT, gestiunea indirectă fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT/ADI atribuie în mod direct, tară licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al LAT operatorilor constituiți ca societăți (companii) municipale.

Companiile municipale sunt societăți comerciale înființate și controlate de LAT ori de asociații de LAT constituite în ADI. In reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT. cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberativ e ale LAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control asupra companiei municipale similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune. în mod cumulativ. îndeplinirea condițiilor de control asupra acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de LAT.

Luând în considerare caracterul restrictiv pentru piață al măsurii de atribuire directă către operatorul ..in house". o asemenea soluție se impune ca fiind singura opțiune viabilă din punct de vedere economic.

NOTĂ: Având în vedere faptul că compania municipală este o întreprindere orientată, prin natura sa. spre obținerea de profit ca rezultat al activității sale pe o piață de monopol, trebuie instituite măsuri care să împiedice această entitate de a se comporta în mod unilateral față de clienții săi. ori de a se angaja în acțiuni anticoncurențiale pe piețe relaționate cu piețele serv iciilor de administrare a domeniului public și privat al LAT. libere spre concurență prin natura lor. astfel încât să denatureze sau să restrângă ori chiar să înlăture concurența de pe aceste piețe.

■ Emilian CIONGARU (2010): Aplicabilitatea directă a dreptului comunitar european, Analele Universității "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice, Nr. 4/2010

; DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl A CONSILIULUI .din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune    f

- DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Șl A CONSTLIUL-UI drh 26 feoruabe 2014 privind achizițiile publice și

de abrogare a Directivei 2004/18/CE

VA//Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeni dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a ser\ iciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

în concluzie, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru delegare prin atribuire directă a serviciului de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi din municipiul București către Compania Municipală Arbori și Spații Verzi București SA .

Pentru determinarea procedurii de delegare s-a avut în vedere fluxul informațional prezentat în figura 5. flux determinat de reglementările cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 actualizată, prixind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și prixat de interes local.•    Urt-AU

•    Dj.iU I

■ IihoIJii

•    'ț.lîk UE ÎL“«;’ it i:

•    Ț ii f: piuu ik rr.-V'.-iLin iJc - -i-lnu*

•    Irii ic ;»n{‘«irtirr,i
Figura 5. Fluxul informațional privind delegarea serviciilor ADPP determinat de reglementările cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 71.2002 actualizată
Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizvazăj^rfn intermediul furnizori prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administratix-leritoriale. înființate de autoritățile administrației publice locale (Art. 12. alin (2) lit. a). în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează. în totalitate sau numai în parte. în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum si la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane

necesare realizării serv iciilor (Art. 12. alin (1).

• Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat se poate realiza prin negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administratix-teritoriale, înființați de autoritățile administrației publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaționale și economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat (OG 71/2002. art. 13. alin (2) lit. a).

1

1 • In cazul Companiei Municipale Arbori și Spații Verzi București SA se va urma delegarea

i

gestiunii serviciului public de întreținere arbori și spații verzi din municipiul București și

i

I atribuirea contractului de delegare prin negociere directă, compania fiind înființată de CGMB.

Se impune precizarea că serv iciul care va fi delegat nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul studiului de oportunitate s-a specificat în mod expres că operatorul căreia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București. Hotărârea Altmark se aplică pentru a determina dacă o anumită compensație pentru un serviciu public constituie ajutor de stat, indiferent de sectorul economic în cauză.

în această situație analizată, având în vedere că operatorului i se atribuie direct un contract de delegare a gestiunii unui serviciu public, iar tariful său. care acoperă integral costurile, este plătit de către autoritatea care i-a delegat gestiunea serv iciului drept contravaloare pentru serviciile prestate de operator municipalității, nu se pune problema acordării de către CGMB a vreunei compensații financiare pentru prestarea serv icului. Considerăm astfel că nu se ridică problema ajutorului de stat și implicit a îndeplinirii criteriilor Altmark. care v izează strict acordarea de compensații pentru prestarea serv icului.Conform celor precizate mai sus. sen iciile de administrare a domeniului public și pri\at sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 13 alin. (7) din OG 71/2002 cu modificările și completările ulterioare:

" Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat cuprinde in mod obligatoriu:

g)    indicatorii de performanță, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul de serviciu privind calitatea și cantitatea serviciilor prestate și modul de evaluare a acestora, condiții și garanții:

h)    tarifele practicate și procedura de stabilire, ajustare, avizare și aprobare a acestora:

i)    modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate'prestate:

j)    nivelul redevențelor;

n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului:

q) clauze privind administrarea patrimoniului public și privat încredințat; [...]"

Propunem ca nivelul redevenței care urmează să fie plătit de companie către CGMB să fie stabilit j prin contractul de delegare al serviciului.

î Facem precizarea că în conformitate cu prerogativelor care îi revin, Consiliul General al municipiului j București stabilește, prin HCGMB, nivelul redevenței pentru utilizarea infrastructurii de prestare a ! serviciului.

9. Durata estimată a contractului

Durata maximă a încredințării serviciului ca regulă generală, ar trebui să fie justificată prin trimitere la criterii obiective, cum ar fi necesitatea amortizării activelor fixe netransferabile.

In principiu, perioada de valabilitate a actului nu trebțiiesă depășească perioada necesară amortizării celor mai importante active necesare pentru prestarea STEG -^‘serviciude interes economic general.Investițiile pe baza cărora se justifică perioada de atribuire treBuîe; fără a exista posibilitatea adăugării de noi investiții, pe parcurs, pentru a permite pre duratei acestuia.

Durata pentru care autoritatea contractantă încredințează efectuarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al VAT unui singur operator devine un element esențial. Astfel, durata derulării unui astfel de contract trebuie fixată ținând cont de necesitatea garantării stabilității economice și financiare a proiectului.

Față de raționamentele juridice făcute în cele ce preced, propunem ca durata contractului să nu depășească 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în urma renegocierii prevederilor contractuale.

10.Termenele pentru realizarea procedurii de încheiere a contractului

Contractul de gestiune al serviciului de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi aflate pe domeniului public și privat poate fi încredințat direct către C.MPB.

Delegarea gestiunii serviciului de întreținere a arborilor și a spațiilor verzi din municipiul București către CMIASVB se va realiza prin negociere directă (lit.a). alin. (2), art.13 din OG nr.71/2002). deoarece acesta este un operator cu capital al unității administrativ teritorial al UAT București și este înființat prin HCGMB. Procedura aplicabilă va respecta reglementările în vigoare.

CGMB va stabili, în condițiile aprobării prezentului studiu de oportunitate, data încheierii contractului de delegare a gestiunii către CMPB.

11.Investiții necesare pentru modernizare sau extindere

Pentru identificarea necesităților investiționale ale sen icului de întreținere arbori și spații verzi în municipiul București, compania municipală trebuie să realizeze o analiză a situației existente a sen icului din care să rezulte tipologia acestor investiții (reabilitare, extindere etc) și volumul acestora.arborilor și spațiilor verzi în municipiul București

Puncte tari

•    Menținerea responsabilității operatorului • delegat în ceea ce privește administrarea și

și întreținerea arborilor și spațiilor verzi din București.

•    Menținerea autorității nemijlocite a CGMB asupra activităților delegate.

•    Reducerea costurilor din perspectiva autorității locale prin implementarea unui • management adecvat al costurilor.

•    Posibilitatea unei gestionări adecvate a riscurilor de către autoritatea locală și de către operatorul delegat prin partajarea acestora și implementarea de măsuri de • contracarare a manifestării lor.

•    Creșterea suprafeței de spațiu verde urban printr-o politică coerentă a CGMB. susținută de un serviciu public de calitate.

Amenințări

•    Retrocedări ale terenurilor pe care în acest • moment se află zone verzi și distrugerea acelor zone prin amenajarea de construcții, chiar și provizorii.

•    Modificări ale fertilității solului și ale

compoziției    biocenozelor    în cazul

depozitării pe spațiul verde a diferitelor    •

produse chimice prin diferite mijloace.

•    Îmbătrânirea prematură și distrugerea masei lemnoase (arbori și arbuști) ea •

Puncte slabe

CGMB. în virtutea exercitării nemijlocite a touturor    competențelor    și

responsabilităților care îi re\in potrivit legii cu privire la fumizarea/prestarea serviciilor de adminstrare a domeniului public și privat. își va asuma o serie de riscuri de natură financiară în susținerea operatorilor. Pe termen scurt sau mediu costurile de capital ale operatorului delegat pot fi semnificative ca volum. în condițiile dotării cu echipamente, utilaje, mobilier etc. specifice activității.

Efectuări de tăieri de arbori și arbuști, distrugerea rondourilor și amenajărilor floricole existente pentru a face loc altor amenajări temporare necesare pentru diferite evenimente în cadrul parteneriatelor cu diferite organizații

Oportunități

Realizarea unei politici ecologice coerente, pe termen mediu și lung. a PMB referitoare la creșterea suprafeței de spațiu verde în arealul municipiului București și alinierea la politicile ecologice ale Uniunii Europene.

Diminuarea gradului de poluare a aerului din municipiul București prin extinderea suprafețelor de spațiu verde amenajat. Accesul la fonduri europene și la alte
urmare a gradului ridicat de poluare din București.

• Influențe politice, juridice, economice pentru accesul spațiului construit (rezidențial sau de afaceri) în arealul aliniamentelor stradale și spațiilor verzi aflate în administrare.

•    Recuperarea integrală a componentelor reciclabile printr-o politică de mediu coerentă.

•    Punerea în valoare a potențialului turistic al municipiului București, atragerea unui număr mare de turiști prin crearea unui ambient plăcut, natural și ecologic.

13.iMatricea riscurilor pentru gestiunea delegată a serviciului întreținere arbori și spații verzi în municipiul București

Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public și privat se organizează și se deslășoară pe baza unui caiet de sarcini și a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori. precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contrav alorii serv ic iilor furnizate/prestate (art. 10. alin (3)). Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municipalitate, căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare, sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul în mod direct.

Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul următor.

Tabel 4 Matricea riscurilor pentru gestiunea serv iciului întreținere arbori și spații verzi în municipiul București


Categoria de Riscîntre PMB și Operator

Asumare integrală de către

Operator


Riscuri de planificare și proiectare

Infrastructura

existentă

(reabilitare/

modernizare)


Infrastructură neadecvată cerințelor actuale atât municipale, naționale cât și europene în domeniul spațiilor verzi

Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


Statutul juridic al terenurilor


înlocuiri de rețele edilitare


In situația în care modul de atribuire a gestiunii serviciului se realizează prin delegare directă, către o companie înființată de municipalitate, trebuie să se acorde o mare atenție dotării tehnice necesare pentru prestarea, în condiții de eficiență. eficacitate și economicitate, a serviciului.

In situația necesității de reabilitare/modernizare/exti ndere spațiilor verzi pot apărea blocaje, dacă statutul juridic al terenurilor nu este clar    sau    există

procese/revendicări pe rol.

Lipsa unui GIS la nivelul municipiului    București

poate genera. în cazul unui proiect    de

reabilitare modernizare, exti ndere a rețelelor utilitare, la distrugerea unor zone amenajate (în care s-au investit bani publici) din cadrul zonelor verzi și aliniamentelor stradale.

Majorarea costurilor de prestare a serv iciului datorate infrastructurii învechite sau amortizării    costurilor

inv estiționale în situația de modernizare sau reabilitare a spațiilor verzi.

Dotarea tehnică neadecvată a operatorului poate conduce la scăderea drastică a calității serviciului și la prestarea acestuia cu anumite costuri supradimensionate

întârzieri în începerea sau    X

finalizarea proiectelor de investiții în zonele verzi, reducerea    suprafețelor

administrate, ce pot conduce, ulterior. la majorarea costurilor inv estiționale.

Costuri suplimentare și timp X de implementare peste cele prevăzute în bugetul anual.

44


Utilizarea de materiale de slabă calitate


Creșterea    costurilor

investiționale sau de operare ca urmare a utilizării unor materiale de calitate inferioară.Creșterea costuriloț operare-'investiționale și anumite situații, apariția unor blocaje în furnizarea serviciului. pe anumite perioade de timp.


Riscuri de întreținere și operare


Creșterea costurilor cu forța de muncă


Costuri de întreținere mai mari decât cele previzionate

îmbătrânirea și deteriorarea materialului lemnos


Creșteri neprevăzute a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau alte situații de conjunctură.

Depășirea costurilor de întreținere față de cele planificate în BVC (planificat).

Utilizarea de pesticide și substanțe fitosanitare în exces cu efecte negative asupra poluării aerului și solului. Necesitatea de înlocuire a materialului lemnos deteriorat.


Creșterea costurilor totale ale operatorului.


Creșterea costurilor totale ale operatorului.


Creșterea    costurilor

operatorului. Efecte asupra gradului de poluare a mediului pe plan local.


Deteriorarea spațiilor verzi amenajate

Condiții extreme ale mediului economic general


Refacerea spațiilor verzi Creșterea distruse.    operatorului.


costurilor


Condiții nefavorabile ale mediului economic pe plan local

Inflația


Veniturile Operatorului și cererea aferentă

Crize

economice

Diminuarea

veniturilor    X

neprevăzute

la    nivel

operatorului.

internațional

ce pot avea

efecte puternice asupra

echilibrului

financiar al

operatorului.

Capacitatea

scăzută de

Diminuarea

veniturilor

X

finanțare a

serviciului din

operatorului.

ca urinare a

partea PMB.    scăderii capacității de

susținere a serviciului din punct de \edere financiar de către PMB.


Finanțare

suplimentară


Un nivel neprevăzut al Afectarea    echilibrului    X

inflației.    financiar al operatorului.

Riscuri financiare

Este necesară o finanțare în conformitate cu ROF-ul X

’    . i

suplimentară pentru anumite serviciului și cu normele

costuri neprevăzute. în legate 'de-''ajutorul de stat45


Indisponibilitate a PMB de a finanța serviciulPrimăria    municipiului

București nu mai are capacitatea financiară de a suporta serviciul pentru asigurarea unui nivel corespunzător de calitate a serv iciului.

Modificarea

dobânzilor

bancare


Variațiile dobânzilor pot influența pozitiv sau negativ valoarea finanțărilor prin credite asumate de operator.

trebuie stabilite situațiile în care pot fi acordate finanțări suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serv iciului.

Pot apărea anumite blocaje în X prestarea calitatea scădea ca faptului întreținere


serviciului sau acestuia poate o consecință a că serviciul arbori și spații

verzi este finanțat în cvasitotalitate de la bugetul local.

Creșterea sau diminuarea costurilor cu creditele angajate de operator.

Risc legal și de politică a PMB

Schimbări

legislative

generale


Legi,    ordonanțe.    Exigențe

reglementări care afectează modalității prestarea serviciului față de serviciului, condițiile actuale.

noi asupra de prestare a


Schimbări

politice


Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului de administrare a zonelor verzi, prin concesionarea terenurilor aflate în administrare către terți cu interese economice, care vor conduce Ia distrugerea acestora și transformarea în zone construite.

Inexistența unei politici coerente de creștere a suprafeței de spațiu verde la nivelul Municipiului București


Spațiile verzi au scăzut în ultimii 25 de ani prin retrocedări discutabile și transformarea a zone întinse din parcuri și spații verzi în zone rezidențiale. La nivelul PMB nici o entitate nu a evaluat și inventariat, in vederea înregistrării în contabilitate. terenurile

Modificarea cadrului general de prestare a serv iciului.

Diminuarea continuă a suprafețelor ocupate de zone verzi, urmare a retrocedării către foștii proprietari a unor terenuri cu această destinație.

Posibilitatea ca procedura de infringement pe mediu sa fie declanșată pentru că România ar -fi. trebuit, să aplice 47 de măsuri; pentru reducereaaparținând domeniului public    reprezentând

aliniamente stradale și spații verzi. Deasemenea. nu au fost luate măsuri de întocmire a documentelor topografice pentru aceste terenuri și de intabulare a acestora. Consecința acestei deficiențe este cu atât mai importantă întrucât urmare a neevidențierii    și

neintabulării terenurilor ca domeniu public, acestea pot fi considerate de instanțe sau administrații locale ca domeniu privat al municipalității    și

retrocedate.Riscuri legate de performanța operatorului în prestarea serviciului


Costuri unitare supraevaluate


Lipsa definirii și delimitării clare a activităților din cadrul serviciului


Creșterea costurilor ca urmare a subcontractării intermediarilor


Lipsa

indicatorilor de performanță ai serviciului


Neutilizarea unor limite maxime de costuri unitare pe tipuri de operațiuni.

în cadrul serviciului de utilitate publică lucrările sau operațiunile realizate nu sunt clar definite și descrise, în vederea delimitării acestora.

Lipsa unor politici și strategii clare privind contractarea    și

aprovizionarea cu materiale de la producători direcți și limitarea    intermediarilor

prin    restricționarea

subcontractării.

Nu sunt stabiliți indicatori de performanța care să stea la baza fundamentării solicitării de fonduri, respectiv utilizării acestora.


Creșterea costurilor unitare ce rezulta în creșterea costurilor totale ale operatorului.

Alocarea arbitrară a costurilor X pe activ ități.


Creșterea    costurilor X

operatorului.


Utilizarea ineficientă a    X

fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public întreținere arbori și spații

Lipsa

specialiștilor în îngrijirea arborilor și arbuștilor


Toaletări și tăieri haotice de masă lemnoasă în afara sezonului de îngrijire ceea ce conduce la uscarea arborilor și arbuștilor și distrugerea peisajului urban.

Inexistența unei baze de date cu producători de materiale dendro-floricole și mobilier stradal, selectați în funcție de calitate și prețurile practicate

Externalizarea masivă a serviciilor de amenajare și întreținere spații verzi, prin încheierea unor acorduri-cadru pe mai mulți ani, cu valori foarte mari, fără o analiză

comparativă a

costurilor

acestora

Nefundamentare a economico-calitativă a sumelor pentru investiții peisagistice


Nu sunt stabiliți indicatori de performanță calitativi. Nu se negociază garanții. în special legate de materialul dendro-floricol livrat. Nu se efectuează o selecție a furnizorilor în funcție de serviciul și materialul livrat, din punct de vedere calitativ și economic.

Nu sunt stabiliți indicatori de perfonnanță tehnici și economici pentru serv iciile externai izate. Contractarea se face pe termen ling fără posibilitatea denunțării unilaterale datorită unei calități scăzute a serviciului.

Documentare sumară, întocmită prin completarea unor formulare de deviz, a unor planșe    ale

amplasamentului și schițe sau fotografii cu mobilierul stradal.


Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public întreținere arbori și spații verzi nu se autofinantează.

Implicații asupra poluării aerului și mai ales asupra lipsei de spațiu verde.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public întreținere arbori și spații verzi nu se autofinanțează.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public întreținere arbori și spații verzi nu se autofinanțează.

Utilizarea ineficientă a fondurilor bugetului local ca rezultat a costurilor ridicate al operatorului în condițiile în care serviciul public întreținere arbori și spații verzi nu se autofinanțează.

Fundamentarea sumelor pentru investiții peisagistice nu are la bază date concrete privind locații stabilite pe


zone și adrese precise.


14. Concluzii și recomandări


în urina analizei opțiunilor de gestiune a ser\ iciilor de administrare a domeniului public și privat de interes local având ca obiect administrarea, exploatarea și întreținerea arborilor și spațiilor verzi aflate în administrarea Primăriei Municipiul București a rezultat concluzia de a recomanda delegarea gestiunii prin negociere directă unui operator cu capital al unității administrativ-teritoriale în care se dorește dezvoltarea serv iciului. respectiv municipiul București, din următoarele motive:

1.    CGMB poate atribui direct Companiei Municipale întreținere Arbori și Spații Verzi SA. companie înființată de CGMB. contractul de delegare a gestiunii serv icului public întreținere arbori și spații verzi în municipiul București. în condițiile asigurării dotării corespunzătoare a acesteia cu mijloace materiale și umane, astfel încât începând cu 01.01.2018 să fie capabilă să furnizeze serv icul în București, cel puțin la nivelul la care este furnizat în prezent.

2.    Dotarea tehnică a Companiei Municipale întreținere Arbori și Spații Verzi SA în calitate de operator trebuie să se realizeze într-o manieră care să îi permită acestuia să obțină licențele și avizele necesare prestării serviciului, până la momentul încheierii contractului de delegare a gestiunii serv iciului.

3.    Evaluarea performanței utilizării fondurilor publice prin aprecierea modului în care sunt cheltuite fondurile bugetului local impune adoptarea și monitorizarea continuă a unei serii de indicatori de performanță (de economicitate, de eficiență și de eficacitate și mai ales de calitate), astfel încât să se stabilească, dacă rezultatele obținute pot fi atribuite politicii manageriale a companiei și nu unor circumstanțe independente de aceasta.

4.    L'n alt aspect sensibil îl reprezintă situația juridică a suprafețelor de teren care urmează să fie administrate. Se recomandă inventarierea și evaluarea spațiilor deținute de PMB sub formă de spații v erzi. întocmirea documentelor topografice și intabularea acestora.

5.    Compania Municipală întreținere Arbori și Spații Verzi SA va trebui să echilibreze obiectivele sale economice cu obiectivele sociale și de mediu ale autorității locale, obiective impuse de necesitatea asigurării unui serviciu public care să corespundă exigențelor la nivel european, dar și exigențelor beneficiarilor săi (cetățenii municipiului București). Pentru a atinge obiectivele de creare a valorii publice și de extindere. Compania Municipală întreținere Arbori și Spații Verzi SA ar trebui să funcționeze în concordanță cu o serie de linii directoare, astfel:


Compania trebuie să fie administrată și gestionată în mod activi    țjttvritatea

locală prin stabilirea unei misiuni și a unor obiective clare, legate în primul rând de obiectivele și rezultatele sociale dorite pentru administrarea și întreținerea spațiilor verzi si aliniamentelor stradale în București.

•    Calitatea de proprietar și de management activ necesită ca aceia care își asumă aceste roluri. în special consiliul de administrație și conducerea execuțieă. să îndeplinească condiții de capacitate organizatorică, capabilitate profesională și angajament față de integritate.

•    Compania trebuie să asigure transparența activității desfășurate prin raportări periodice a performanțelor realizate. Acest lucru excede simplele raportări financiare, impunând o raportare integrată: economică, financiară, socială, de mediu etc. Acest lucru contribuie la consolidarea încrederii între autoritatea locală (proprietar) și cetățeni.

• Este necesară crearea unui echilibru intern-extern adecvat: ca orice organizație, compania municipală trebuie să dezvolte și să mențină o bună gestionare internă pentru a maximiza eficiența și eficacitatea în condiții de economicitate. Ar trebui să utilizeze inovații tehnologice pentru a furniza servicii care să răspundă nevoilor comunității în cadrul unor bugete restrânse și să obțină rezultatele scontate din punct de vedere economic și social.

6. Analiza informațiilor priv ind starea actuală a aliniamentelor stradale și a spațiilor verzi aflate în administrarea PMB. în corelare cu cerințele tehnice și reglementațive privind indicatorii de calitate, de mediu și sociali, arată necesitatea, dar și posibilitatea, efectuării unor procese investiționale majore de reabilitare, modernizare și mai ales extindere a suprafețelor ocupate de spațiile verzi în cadrul municipiului, pe de o parte în scopul realizării unui serviciu calitativ la nivel european care să conducă la creșterea calității v ieții locuitorilor orașului și. pe de altă parte .îndeplinirea cerințelor europene referitoare la suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor.

In final se impune precizarea că prezentul studiu nu intră sub incidența respectării criteriilor

-    •- )    k-' O.    i

■ Altmark deoarece în cadrul acestuia s-a precjzat în-mod exjjres că operatorul căruia i se va delega


prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la buget București.


AvexAj ftCQMl. /oi/Joli


CAIET DE SARCINI

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIU

PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATIL' ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

CAPITOLUL I.

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art. 1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii in condiții de eficienta si siguranța.

Art. 2.

Prezentul caiet de sarcini a lost elaborat pentru a serv i drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București priv ind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi de către operatorul acestui serviciu.

Art. 4.

(1)    . Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, asigurarea in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii. terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante.

(2)    . Specificațiile tehnice se refera la executarea lucrărilor, verificarea inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfasurarea serviciului.

(3)    . Caietul de sarcini precizează si reglementari obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

Art. 5.

Termenii si expresiile utilizați in prezentul caiet de sarcini sunt cei utilizați in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi.

Art. 6.

Spațiile verzi din municipiul București ce necesită a fi întreținute sunt alcătuite din arbori, scuaruri. alei pietonale. pastile de intersecție, aliniamente, mediane stradale și sensuri giratorii care au în componență rabate de fiori anuale, obiecte decorative din lemn și jardiniere cu flori curgătoare, suprafețe înierbate și gazonate. plantații de trandafiri, garduri vii. forme buxus și tufe ornamentale.


a)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a constuctiilor. prevenirea si combaterea incendiilor:

b)    exploatarea, intretinerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca:

c)    respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți in regulamentul serviciului:

d)    furnizarea către autoritatea administrației publice locale a informațiilor solicitate si asigurarea accesului la documentațiile si la actele pe baza carora se realizează activ itatea:

e)    prestarea serviciilor pentru toate spatiile verzi aflate in administrarea operatorului:

f)    aplicarea de metode performante de management care sa conducă Ia reducerea costurilor de operare:

g)    îndeplinirea obiectivelor serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi prevăzute de Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificările si completările ulterioare:

h)    realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora.

i)    evidenta orelor de funcționare a utilajelor:

j)    evidenta consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serv iciului:

k)    personalul necesar acoperirii tuturor activ itatilor pentru prestarea serviciului:

l)    dotarea proprie cu instalații, echipamente specifice si cu piese de schimb necesare prestării activ itati i:

m)    respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activitatii prevăzute in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi:

n)    elaborarea programului anual de lucrări ce trebuie aprobat de către autoritatea administrației publice locale:

o)    alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 8.

Obligațiile si răspunderile operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi.

Art. 9.

(1)    Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea activitatii serviciului public de administrare a domeniului public si priv at al municipiului București priv ind activ itatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi, precum si pentru intretinerea. exploatarea si funcționarea sistemului aferent se realizează pe criterii economice si comerciale. .Mijloacele materiale si financiare necesare desfășurării activ itatii se asigura prin bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(2)    Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice aferente serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, pentru infrastructura tehnico-edilitara. se asigura din următoarele surse:

a)    fonduri proprii ale operstorului si sau fonduri de ladjugetul local:

b)    credite bancare, ce pot si garantate in condițiile legii:.....


c)    fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale:

d)    fonduri speciale constituite sub forma unor taxe speciale, instituite la administrației publice locale:

e)    fonduri transferate de la bugetul de stat. ca participare la cofinantarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externa.

f)    participarea capitalului prixat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul "construieste-opereaza-transfera". in condițiile legii:

g)    alte surse constituite conform leeii.

Art. 10.

(1)    Spatiile verzi ce fac obiectul seniciului public de administrare a domeniului public si prixat al municipiului București privind actixitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi sunt cuprinse in Registrul Local al Spatiilor Verzi. Denumirea acestora se gaseste in Anexa I la prezentul Caiet de Sarcini.

(2)    z\utoritatea administrației publice locale are obligația să țină evidența spațiilor verzi din intravilanul localităților, prin constituirea Registrelor Locale ale Spațiilor Verzi, pe care le actualizează ori de câte ori interv in modificări, aducand la cunoștința operatorului serv iciului aceste modificări.

CAPITOLULUI.

CERINȚE PRIVIND DOTAREA TEHNICA A OPERATORULUI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Art. 11.

(1)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea întregii cantități de lucrări indicate în prezentul caiet de sarcini.

(2)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

a)    muncitori calificați (peisagiști. fiorieultori. etc.) pentru realizarea lucrărilor de cosire. tundere gard si tufe ornamentale, reduceri trandafiri, taierea lăstarilor la trandafiri, fertilizare, etc..

b)    muncitori necalificați pentru diferitele lucrări de săpare, mobilizare sol. strîngere a deșeurilor, încărcare/ descărcare deșeuri, manipulare diferite materiale, etc.

c)    șoferi pentru transportul deșeurilor, a materia lor. etc.

(3)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente specifice activ itatii.

(4)    Cantitățile de lucrări sunt maximale, acestea se pot diminua pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări. furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului contract.

(5)    Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare. întocmite funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel că valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea contractului.

CAPITOLUL IV.

ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI DEN MUNICIPIUL BUCI RESTIArt. 13.

In realizarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, operatorul va urinari:

a)    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a constuctiilor. prevenirea si combaterea incendiilor:

b)    exploatarea, intretinerea si reparația instatatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca:

c)    respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți in regulamentul serviciului:

d)    furnizarea către autoritatea administrației publice locale a informațiilor solicitate si asigurarea accesului la documentațiile si la actele pe baza carora se realizează activitatea:

e, prestarea serviciilor pentru toate spatiile verzi aflate in administrarea operatorului:

fi) aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de

operare:

g)    indeplinirea obiectivelor serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi prevăzute de Legea 2-L2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificările si completările ulterioare:

h)    realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora.

i)    ev identa orelor de funcționare a utilajelor:

j)    evidenta consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serviciului;

k)    personalul necesar acoperirii tuturor activilatilor pentru prestarea serviciului:

l)    dotarea proprie cu instalații, echipamente specifice si cu piese de schimb necesare prestării acti vitalii:

m)    respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activitatii prevăzute in regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi:

n)    elaborarea programului anual de lucrări ce trebuie aprobat de către autoritatea administrației publice locale:

o)    alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 14.

(1)    Activitatea de amenajare si intretinere a spatiilor verzi presupune:

-    Activitatea de semanare a gazonului si intretinere a peluzelor gazonate:

-    Activitatea de plantare si intretinere pentru fiori, arbuști, arbori, trandafiri si gard viu:

-    Activitatea de amenajare de noi zone verzi:

(2)    Activitatea de amenajare a spațiilor verzi se va realiza conform procedurilor tehnice din prezentul regulament.

(3)    Materialul dendrologic și fioricol utilizat va fi compatibil cu structura geologică a solului în care se plantează precum si cu condițiile climatice si de poluare.

(4)    Activitățile de amenajare și extindere a spațiilor verzi din diferitele zone ale Municipiului București v or fi coordonate în scopul ev itării monotoniei peisagistice și funcționale

(5)    Realizarea activității de amenajare a spațiilor verzi va fi condiționată de îndeplinirea la

începerea lucrărilor a condițiilor legale de realizare’a acestora privind obținerea avizelor si autorizațiilor specifice.    .    -x(7)    Graficul lunar de lucrări și cantitățile de lucrări se pot modifica de către autoritatea administrației publice locale, funcție de condițiile atmosferice sau alte situații neprevăzute în momentul întocmirii programului de lucrări, cu încadrarea în bugetul alocat. Orice modificare se va face prin notificare scrisă de către autoritatea administrației publice locale.

(8)    Graficul de lucrări întocmit de operator pentru luna curentă va fi supus spre aprobare de către autoritatea administrației publice locale cu cel puțin 4 zile înainte de încheierea lunii anterioare.

Art. 15.

Activitatea de semanare a gazonului si întreținere a peluzelor gazonate

f IJ Activitatea de semanare a gazonului

(a)    Insâmânțarea gazonului se va face după parcurgerea etapelor de pregătire a terenului si așternerea unui strat de pământ vegetal, maruntirea fina a acestuia si presupune parcurgerea următoarelor etape:

-    transportul în interiorul zonei de lucru a gazonului:

-    semănarea gazonului prin împrăștierea cu mâna:

-    incorporatul gazonului manual cu grebla de grădină:

-    tasarea solului semănat cu tăvălugul de grădină:

-    udatul terenului cu furtunul necesita întinderea furtunului și racordarea la gura de apă. udarea și manevrarea furtunului în timpul udării și strângerea furtunului.

(b)    Resursele principale utilizate în vederea amenajării spațiilor verzi prin semanarea gazonului sunt:

-    resurse materiale: semințe de plante. îngrășăminte organice, apă

-    resurse umane: muncitori de deservire, peisagist. personal necalificat.

-    utilaje: mijloace de transport, autocisternă cu dispozitiv de stropit.

(2)    Activitatea de întreținere a peluzelor gazonate

Lucrările de întreținere a peluzelor gazonate presupun parcurgerea următoarelor etape:

-    cosirea manuală / mecanică a gazonului ori de cate ori este nevoie și strângerea în grămezi, cu grebla. în zona de lucru:

-    pliv irea buruienilor de pe peluze și depozitarea lor la marginea zonei de lucru. în grămezi:

-    încărcatul si transportatul buruienilor:

-    rectificarea marginilor la peluze prin tăierea cu cazmaua a marginilor peluzei și strângerea și transportul materialului rezultat:

-    fertilizarea gazonului cu îngrășăminte chimice:

-    irigarea gazonului prin aspersie utilizând aspersoare sau benzi de irigare prin aspersie acolo unde exista investiții efectuate in sisteme de irigare;

-    udarea gazonului cu furtunul racordat Ia hidrant sau la cisterna in zonele unde nu exista sisteme de irigat:

-    completarea golurilor apărute in suprafețele gazonate.

(3)    Protecția peluzelor gazonate împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează in baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitarâ locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.tl) Activitatea de plantare de flori lannale. bienale si perene)

a)    Lucrările de pregătire a terenului pentru plantări de răsaduri de Hori anuale, bienale sau perene se \or realiza astfel:

-    degajarea terenului de resturile vegetale de la cultura anterioara prin strângere cu mana. adunarea in grămezi cu grebla si transportul la căpătui zonei de lucru de unde vor 11 incarcate si transportate :

-    curatarea terenului prin taiere cu sapa la adancimea de 5 cm si transportul ierbii cu roaba la căpătui zonei de lucru de unde va fi incarcata si transportata :

-    mobilizarea solului cu harletul la adancimea de 25 cm si maruntirea cat mai uniforma a terenului cu sape si greble:

-    trasarea formelor ce vor tl plantate cu răsaduri utilizând sfoara, ruleta si tarusi de trasat:

-    pichetarea suprafeței de teren:

b)    Lucrările de plantări de Hori anuale si bienale cuprind următoarele etape:

-    transportul ghivecelorcu flori în interiorul zonei de lucru:

-    efectuarea copcilor pentru plantare:

-    plantarea, udarea și acoperirea cu pământ:

c)    Lucrările de plantare de Hori perene cuprind următoarele etape:

-    săparea în jurul plantei pentru formarea balotului:

-    înfășurarea balotului cu hârtie groasă și legarea cu sârmă:

-    săparea gropilor pentru plantare:

-    transportul în interiorul zonei de lucru:

-    plantarea:

-    udarea.

d)    Resursele materiale necesare pentru plantarea de flori, arbori si arbuști sunt:

-    răsaduri de flori anuale, bienale:

-    plante perene:

-    îngrășăminte chimice:

-    împletitură de sârmă;

-    pânză de sac:

-    apă.

-    pesticide

Resursele umane necesare pentru plantarea de Hori. arbori si arbuști sunt:

-    muncitori pentru deserv ire:

-    peisagist:

-    personal necalificat

Utilajele necesare pentru plantarea de flori, arbori si arbuști sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de stropit.

(2) Activitatea de intretinere a plantațiilor de flori (anuale, bienale si perene)

a)    Udarea zonelor verzi amenajate cu Hori (anuale, bienale si perene) se poate realiza astfel:

-    cu furtunul racordat la hidrant sau la cisterna presupune desfășurarea si cuplarea furtunului de apă la sursa de apă:

-    prin picurare in zonele verzi amenajate cu răsaduri de flori unde exista sisteme de irigare amenajate in zilele călduroase, seara si dimineața devreme:

-    prin irigarea prin aspersie a zonelor gazonate. acolo unde exista sisteme de irigare amenajate.

-    apa folosita la udat trebuie sa fie din surse veritlcate. nepoluante.

b)    Prasitul manual si plivitul burienilor presupune realizarea următoarelor etape:

-    plivirea buruienilor:

-    extragerea manuală a buruienilor    !

-    depozitarea buruienilor la marginea zonei de lucru. în'grămezi:


6 1,


^.0următoarele etape:

-    fertilizarea foliara presupune realizarea amestecului de ingrasamant cu apa după concentrația indicata, umplerea aparatului de stropit si efectuarea fertilizării pe frunze :

-    fertilizarea cu îngrășăminte chimice solide granulate se realizează prin transportul ingrasamantului in interiorul zonei de lucru, aplicarea acestora prin imprastiere pe sol respectând dozele recomandate

d) Completarea golurilor aparute in spatiile verzi amenajate cu flori se efectuează imediat după prinderea răsadului plantat, utilizând rasad de aceeași varsta. din rezerv a de rasad de 10% reținuta in acest scop.

(3) Proteclia plantațiilor de flori (anuale, bienale si perene/ împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

//. Activitatea de plantare si inlretinere a arborilor ornamentali in spatii verzi

11) Activitatea de plantare a arborilor ornamentali in spatii verzi

a)    Lucrările de plantare a arborilor ornamentali în spațiile verzi vor cuprinde următoarele etape:

-    săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni . cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ vegetal:

-    plantarea arborilor ornamentali si a trandafirilor în spațiile verzi cuprinde următorul proces de muncă: săparea șanțului în jurul balotului, curățarea și tăierea rădăcinilor. învelirea coroanei cu rogojini legate cu sfoară, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac. fixarea în autovehicul și stropirea coroanei cu apă. transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare, mocirlitul rădăcinilor, așezarea balotului în groapă, scoaterea ambalajului, astuparea cu pământ a gropilor de plantare, baterea pământului, executarea farfuriilor sau a mușuroaielor, primul udat. fasonatul coroanei.

b)    Resursele materiale necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu arbori ornamentali sunt:

-    arbori de foioase și rășinoase:

-    puieți de arbuști:

-    îngrășăminte organice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac:

-    apă.

c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatiilor verzicu arbori ornamentali sunt:

-    muncitori deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu arbori ornamentali sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de transport.

(2) Activitatea de inlretinere a arborilor ornamentali in spatii verzi

(a)    Lucrările de întreținere a arborilor ornamentali se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

(b)    Lucrarea de tundere a arborilor ornamentali se execută în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației. începând cu luna aprilie și cuprinde următorul proces de muncă:

-    tunderea eu foarfeea sau cu fierăstrăul:    .    ..    ///

-    evacuarea ramurilor tăiate la maruinea zonei de luerii:    '    '

-    îndepărtarea lor din zona de lucru:

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finali/

-    transportarea în vederea depozitării finale.

Tunderea se xa tace uniform, cu păstrarea formelor inițiale.

(c) Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existente de arbori

ornamentali se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

t3) Proiecția arborilor ornamentali împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prexenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive. metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

UI. Activitatea de plantare si întreținere a trandafirilor in spatii verzi

ti) Activitatea de plantare a trandafirilor in spatii verzi

(a) Lucrările de plantare a trandafirilor în spațiile verzi se xor realiza astfel:

-    săparea manuală a gropilor de diferite dimensiuni . cu păstrarea structurii solului și separarea stratului de pământ xegetal:

-    plantarea trandafirilor cuprinde următorul proces de muncă: săparea șanțului în jurul balotului, curățarea și tăierea rădăcinilor, protejarea bazei tulpinii prin înfășurarea cu pânză de sac. transportul în interiorul zonei de lucru până la locul de plantare, mocirlitul rădăcinilor, așezarea balotului în groapă, scoaterea ambalajului, astuparea cu pământ a gropilor de plantare, baterea pământului: executarea mușuroaielor, primul udat

b) Resursele materiale necesare pentru amenajarea spatiilor xerzi cu trandafiri sunt:

-    puieți trandafiri altoiti pe tulpina:

-    îngrășăminte organice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac:

-    apa.

c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatiilor xerzi cu trandafiri sunt:

-    muncitori deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu trandafiri sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de transport.

ej.Materialul dendrologic necesar pentru completarea golurilor in plantațiile existente de trandafiri se va achiziționa de la firmele specializate utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

t2) Activitatea de întreținere a plantațiilor de trandafiri in spatii verzi

Lucrările de întreținere a plantațiilor de trandafiri se execută pe toată perioada sezonului de vegetație, din luna aprilie până la sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie. în funcție de condițiile atmosferice si cuprind următoarele etape:

a)    udare plantații trandafiri:

Se xa efectua în cazul situațiilor de secetă sau lipsa preț ipilațiilor pentru o perioada mai mare dc 14 zile. cu 8-10 litri arbust

b)    mobilizare sol. plivit, săpălugit:

Se execută după următorul proces de muncă:

-    plix irea buruienilor:

-    săpălugirea cu mărunțirea pământului:    ..    —

-    transportul gunoiului rezultat în afara zonei de lucru:-


/    \V    5

-    încărcarea acestuia în mijlocul de transport imediat după fina(izareărtuerâi'ii:    ș)

-    transportarea la un depozit autorizat în vederea eliminării finale a deșeurilor.

c)    tăierea lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la trandafiri:    ^55===^

Lucrarea de tăiere a lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la plantațiile de trandafiri cuprinde următoarele etape:

-    tăierea lăstarilor și a inflorescenței trecute:

-    evacuarea deșeurilor vegetale în afara zonei de lucru:

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea în vederea eliminării finale a deșeurilor.

Lucrarea de tăiere a lăstarilor lacomi și a ramurilor cu flori trecute la plantațiile de trandafiri se poate face simultan cu una din operațiile de mobilizare a solului.

d)    reducere trandafiri:

Lucrarea de reducere trandafiri se execută la sfârșitul lunii octombrie. începutul lunii noiembrie, pentru a preveni ruperea și înghețarea ramurilor sub acțiunea factorilor meteorologici și constă în:

-    tăierea ramurilor viabile ale arbuștilor sub o forntă rotundă (pentru o creștere frumoasă a coroanei) Ia 30 cin deasupra solului:

-    tăierea totală a ramurilor mai subțiri de 0.5 cin și a celor uscate:

-    evacuarea acestora în afara zonei de lucru:

-    încărcarea în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea acestora în vederea eliminării finale a deșeurilor vegetale.

-    mușuroiLdezmușuroit trandafiri:

e)    Lucrarea de îngropare trandafiri (mușuroit) se execută după cea de reducere trandafiri în scopul protejării acestora în perioada de iarnă și constă în acoperirea totală cu pământ mărunții a ramurilor scurtate. Se vor ev ita bulgării de pământ ce formează goluri de aer deoarece nu asigură o protecție eficientă în caz de v reme rece.

f)    Lucrarea de dezgropare (dezmușuroit) trandafiri se execută primăvara, după dezgheț, cu respectarea următoarelor etape:

-    desfacerea mușuroiului cu grijă, pentru a nu vătăma planta:

-    tăierea (eliminarea) părților uscate ale plantelor (rezultate în urma înghețului din iarnă):

-    evacuarea acestora în afara zonei de lucru:

-    încărcarea în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării;

-    transportarea în v ederea eliminării finale a deșeurilor vegetale:

-    nivelarea terenului eu grebla, inclusiv modelarea copcii pentru primul udat.

(g) Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existente de trandafiri se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

(3) Protecția plantațiilor de trandafiri împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor lăcute de unitatea fitosanitară locală eu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. .Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

IV. Activitatea de plantare si intretinere a gardului viu

(1) Activitatea de plunlare a gardului viu

(a) Lucrările de plantare a gardului viu cuprind următoarele etape:

-    executarea șanțului pentru plantat:

-    scoaterea puieților din depozit:

-    transportul puieților la locul de plantare și repartizarea lor pe lungimea șanțului:

-    fasonatul și moeirlitul:

-    plantatul puieților și primul udat.    1 .    ,

b) Resursele materiale necesare pentru amenajarea" spatiilof verzi eu nard viu sunt;/

-    puieți:

-    îngrășăminte organice:

-    împletitură de sârmă:

-    pânză de sac:

-    apă.


c)    Resursele umane necesare pentru amenajarea spatii lor \ erzi cu gard \ iu sunt:

-    muncitori deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

d)    Utilajele necesare pentru amenajarea spatiilor verzi cu gard viu sunt:

-    mijloace de transport:

-    autocisternă cu dispozitiv de transport.

<2) Activitatea de întreținere a gardului viu

(a)    Lucrările de întreținere a gardului viu se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

(b)    Lucrarea de tundere a gardului viu se execută în vederea menținerii la o anumită înălțime a plantației. începând cu luna aprilie și cuprinde următorul proces de muncă:

-    tunderea cu foarfecă:

-    evacuarea ramurilor tăiate la marginea zonei de lucru:

-    îndepărtarea lor din zona de lucru:

-    încărcarea acestora în mijlocul de transport imediat după finalizarea lucrării:

-    transportarea în vederea depozitării finale.

Tunderea se va face uniform, cu păstrarea formelor inițiale.

(c)    Materialul dendrologic pentru completarea golurilor in plantațiile existente de gard viu se va achiziționa de la firmele specializate, utilizând specii aclimatizate la condițiile climatice din zona municipiului București.

(3) Protecfia gardului viu împotriva bolilor și dăunătorilor se realizează în baza prognozelor și avertizărilor tăcute de unitatea fitosanitară locală cu atribuții de prevenire. îndrumare și control de specialitate pentru protecția plantelor si se efectuează, de regulă, prin acțiuni preventive, metode biologice și metodologii integrate. Aplicarea substanțelor fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor este strict limitată și se realizează sub coordonarea instituțiilor fitosanitare și de protecția mediului.

Lucrările de întreținere a arbuștilor ornamentali și a gardului viu se realizează în scopul menținerii permanente în stare îngrijită a acestora, prin lucrări de tundere și de curățare.

Art. 17.

Activitatea de amenajare de nai cane verci

(1)    Realizarea activității de amenajare de noi spații verzi va fi condiționată de existența la punctul/'punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    ordin de lucru:

b)    documentația tehnică de execuție:

c)    instrucțiuni de lucru, fișe tehnologice, proceduri tehnice de execuție aplicabile, aprobate:

d)    certificate de calitate, fitosanitare. declarații de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă:

e)    înregistrări dov editoare că materialele neconforme sunt ținute sub control:

f)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției, utilajelor și utilităților aferente execuției:

g)    asigurarea cu personal executant instruit și testat priv ind cunoașterea procedurilor tehnice de

execuție, detaliile de execuție și instrucțiunile aplicabile.    ///

(2)    Procesul tehnologic de amenajare de noi spații verzi cuprinde următoarele etape:

a) pregătirea terenului:    •-    '

10

d, defrișări și tăieri sau doborâri de arbori, operațiuni care se aplică numai în ipoteza întâlnirii acestora în ansamblul lucrărilor de amenajare a peluzelor gazonate:

e)    extragerea pământului vegetal se realizează prin săparea și aruncarea pământului în depozit sau vehicul. îndepărtarea rădăcinilor, pietrelor și a altor corpuri străine:

f)    mobilizarea solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului: săparea și întoarcerea pământului, cu sfărâmarea sumară a bulgărilor, nivelarea și mărunțirea bulgărilor cu sapa și grebla.finisarea prin greblarea repetată la metru pătrat de suprafață mobilizată. împrăștierea pământului cu lopata și sfărâmarea sumară a bulgărilor:

Art. 18.

Activitatea de producere o materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi

(1)    Realizarea activității de producere a materialului saditor pentru amenajarea spatiilor verzi este condiționată de existența la punctul de lucru a următoarelor documente:

a)    documentația de execuție:

b)    instrucțiunile de lucru și fișele tehnologice:

c)    certificatele de calitate și declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmează a fi puse în operă (semințe, strat suport, etc):

d)    dov ezile faptului că materialele neconforme sunt ținute sub control:

e)    asigurarea la punctul de lucru, prin grija șefului de punct de lucru, a materialelor necesare execuției:

f)    asigurarea cu personal executant instruit și testat privind prevederile din procedura tehnică.

(2)    Materialul saditor (răsaduri de fiori anuale, bianuale, perene) se va produce în serele proprii ale autoritatii administrației publice locale sau de către terti.

(3)    Plantele anuale se vor obține prin producerea de răsaduri in sere pentru speciile cu pretenții mari față de căldură.

(4)    înmulțirea plantelor anuale, bienale si perene se va realiza prin utilizarea de semințe a căror calitate să fie garantată prin certificatele de calitate emise de producătorul acestora.

(5)    Timpul optim de semănare a fiorilor anuale se va stabili în funcție de specie, de condițiile climaterice ale zonei, de data când se dorește plantarea în aer liber și de spațiul de încolțite de care se dispune.

(6)    Plantarea răsadurilor de fiori se realizeaza.in funcție de specie, in următoarele perioade ale anului (avand in vedere condițiile climatice din municipiul București):

a)    plantare fiori anuale -incepand cu luna mai (când temperatura la sol este de 10 grade Celsius si a trecut pericolul brumelor târzii de primavera);

b)    plantare fiori bienale si perene: 15octombrie - 15 noiembrie sau 15 martie-15 aprilie.

(7)    Pentru răsadurile de plante anuale, bienale sau perene produse in serele proprii ale autoritatii administrației publice locale se utilieaza metoda de semanat prin imprastiere, în lădițe de lemn intr-un amestec de pamant ușor. alcătuit din 80% pamant de frunze si 20% turba. După răsărire plantele se repica de doua ori. Primul repicat se efectuează Ia ladite din lemn la distanta de 5 cm intre rânduri si 5 cm intre plante pe rând. iar al doilea repicat se realizează in ghivece din plastic cu diametrul de 9 pana la 12 cm intr un amestec de pamant imbunatalit care conține: turba, pamant de frunze, nisip si mranita. dezinfectat si umectat.

(8)    Răsadurilor li se aplica lucrări de îngrijire, astfel:    //

a)    pliv itul manual al buruienilor:    //__

b)    efectuarea de tratamente fitosanitare:    /

O controlul temperaturii si umezelii din sera;

d) udatul răsadurilor prin stropire si pulverizarea plantelor, ■'

Art. 19.    I—---------

Activitatea de producere a plantelor cultivate la p/iivec

(1)    Pentru culturile de plante la ghicece este nee inmultire si plantare.

(2)    înmulțirea plantelor la ghicece se poate face prin semințe, butași, despărțirea tufei.

(3)    Plantele la ghivece care se înmulțesc prin semințe se seamănă în luna decembrie. într- un pământ compus din frunze și turbă în părți egale cu nisip.

(4)    Semănatul se face în rânduri distanțate la 3 cm pe rând cu adâncimea de 1 cm.

(5)    în timpul germinației, care durează peste 30 zile semănăturile se țin în seră la 18-20 grade și la umiditate constantă.

(6)    Repicatul se face de 2 - 3 ori în același amestec de pământ, apoi se \a trece la ghicece de 6 - 8 cm diametru, de unde se va schimba încă de 2 - 3 ori în ghicece corespunzătoare.

(7)    Pregătirea ghivecelor se face astfel:

-    se așează un strat de pietriș peste orificiile de pe fundul caselor, care asigură scurgerea surplusului de apă.

-    se pune apoi amestecul de pământ până la cca 2 cm sub marginea de sus a cașului

-    se tasează ușor cu degetele.

(8)    Pământul folosit la ultimele transplantări va fi compus din 3 5 părți pământ de frunze 1'5 mraniță și 1/5 telina plus nisip și praf de cărbune.

(9)    în luna august se va proceda la ultimul transplantat în ghicece de 12 cm diametru.

(10)    Pământul pentru ultima transplantare se ca îngrășa cu îngrășăminte chimice sau organice.

(11)    Până la valorificare, temperatura din sere trebuie să fie de 12 - 14 'C. se udă moderat, se aplică îngrășăminte lichide de 2 - 3 ori și tratamente contra bolilor și dăunătorilor de câte ori ca fi necoie.

(12)    înmulțirea prin butași constă în detașarea unei părți a plantei, care pusă în condiții favorabile se înrădăcinează, devenind o nouă plantă.

(13)    Plantarea butașilor se face pe parapeții din sere sau în lădițe în nisip sau un amestec de pământ compus din turbă și nisip.

(14)    în timpul înrădăcinării temperatura trebuie menținută cât mai constantă înjur de 18 - 25 "C. iar substratul și atmosfera localului să se mențină umede.

(15)    Când rădăcinile s-au format se trec Ia ghivece corespunzătoare într-un amestec de pământ ușor.

(16)    Pentru a obține plante viguroase, se ciupesc de 1- 2 ori se schimbă în ghicece mai mari. se previn bolile și dăunătorii, iar când e nevoie se udă cu îngrășăminte lichide.

(17)    înmulțirea prin despărțirea tufei se face toamna sau primăvara devreme, când plantele sunt în perioada de repaus și constă în secționarea tufelor în mai multe porțiuni. în așa fel ca fiecare din ele să posede mai mulți muguri sau centre vegetative și un număr suficient de rădăcini.

(18)    Plantarea tufei trebuie făcută cu multă atenție și într-un teren foarte bine pregătit și îngrășat.

Art. 20.

Activitatea de toaletare si taiere a arborilor de pe domeniul public

I. Activitatea de toaletare a arborilor de pe domeniul public

(1)    Activitatea de toaletare a arborilor este o operație de întreținere ce are drept scop suprimarea anumitor parti dintr-un arbore in vederea modificării creșterii anuale si dirijării sevei către ramuri mai bine plasate.

(2)    Toaletarile de arbori se efectuează numai in perioadele optime de toaletare:

-    toaletari de iama (repaus vegetație ) - se executa in perioada 15 noiembrie -30 martie, cu excepția perioadelor cu temperaturi foarte scăzute (siib -10C). pentru a ec iîa dezbinarea si ruperea crengilor:

-    toaletari de vara - se executa in perioada de cegetatie si se aplica numai ramurilor uscate care pot fi ușor identificate.

(3)    Toaletarile de arbori de pe domeniul public si prixat al municipiului București se aproba de către autoritatea administrației publice locale, numai in situațiile in care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) in cazul in care acoperișul, terasele, ferestrele sau peretii.cladirilor sunt afectați de coronament:


b)    in cazul in care in urma calamitatifor’năTurale arborii prezintă ramuri rupte, ^esitaf^u^rjfOTitii

pentru refacerea aspectului coroanei sau îndepărtarea pericolului:    e&s

c)    coronamentul deranjează rețelele edilitare aeriene, impiedica \ izibilitatea semiiefepâe^frculatie sau iluminatul pe timp de noapte:

(4)    Materialele necesare efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor sunt:

-    funie:

-    carburant:

-    ulei ungere:

-    ulei amestec.

(5)    Forța de munca necesara efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor cuprinde:

-    muncitori de deservire:

-    peisagist:

-    personal necalificat.

(6)    Mijloacele de munca necesare efectuării lucrărilor de toaletare a arborilor sunt:

-    automacara (scara mobila):

-    motoi'erastrau:

-    grup generator:

-    seara fixa:

-    mașini de transportat:

-    alte utilaje specifice.

II. Activitatea de litiere ii arborilor de pe domeniul public

(1) Taierea arborilor de pe domeniul public si prixat al municipiului București se realizează numai in următoarele condiții:

a)    arborii sunt uscati in totalitate sau in proporție de peste 80%;

b)    arborii necesita taierea ca urmare a unor calamitati naturale (vânt. furtuna) sau ca urmare a lo\irii de către autovehicule in cazul accidentelor de circulație:

e) sunt situati pe amplasamentul noilor construcții pentru care s-au obtinut autorizație de construire:

d)    sunt plantați la o distanta mai mica de 3 metri de zidurile clădirilor si creeaza in mod evident prejudicii clădirii si locatarilor:

e)    in situația in care arborii prezintă semne evidente de declin biologic, scorburi pe trunchi si ramuri.constituind un potențial pericol pentru siguranța persoanelor si clădirilor:

f)    când sistemul radicular deranjează rețelele edilitare subterane, aspect semnalat de operatorii care le exploatează.

g)    Tăierile de copaci care nu prezintă un grad mare de dificultate se realizează de către operatorul serviciului, prin forte proprii - iar in zonele greu accesibile unde sunt copaci foarte inalti cu grad mare de dificultate, tăierile de copaci se vor efectua cu echipe specializate de alpinism utilitar sau a

1SU.

h)    Taierea arborilor si arbuștilor de pe domeniul public se realizează, respectând reglementările legale in vigoare. Ia cererea motivata a asociațiilor de proprietari, personalor fizice, agenti economiei, societăți comerciale.

Cererea privind propunerea de taiere va avea acordul scris al asociației de proprietari si a majorității persoanelor direct afectate, in situația in care solicitarea se face de persoane fizice sau juridice care locuiesc in imobile tip codominiu.

/Aceasta va fi analizata la fata locului de către autoritatea administrației publice locale, care va formula răspuns scris solicitantului, in termen legal de la data inregistrarii.

La solicitarea autoritatii administrației publice locale, operatorul serviciului va efectua marcarea si eubarea arborilor, iar cantitatea de lemn rezultata va fi inscrisa in documentul de punere in valoare. Iaierea arborilor ocrotiți prin lege de pe domeniul public si privat al municipiului București se va face eu respectarea prevederilor Legii nr. 34S'2(>03. Cererile pentru taierea arborilor ocrotiți prin lege vor fi înregistrate si înaintate pentru avizare la autoritatea administrației publice locale. După verificarea in teren de către autoritatea administrației publice locale si numai in cazul in care acești arbori sunt imbatranili si prezintă ramuri uscate in proporție de taierea arborilor.


i) In cazul arborilor situati pe domeniul public al municipiului București, dezradacinalr^aa-fcatfije naturale, doborati de furtuna sau ca urmare a unor accidente de circulație operatorul serviciului si. după caz. 1SU vor interveni in regim de urgenta de la data constatării si comunicării, cu personal calificat, la degajarea cailor de acces.

(2)    Materialul lemnos rezultat in urma tăierilor de arbori de pe domeniul public al municipiului București va 11 repartizat cu prioritate la grădinițele de copii,scoli'case de batrani adăposturi, după caz. care au încălzire cu lemne după care se va proceda la rezolvarea cererilor persoanelor defavorizate care nu beneficiază de ajutor de incalzire din partea statului.

(3)    Depozitarea masei lemnoase, paza acesteia, valorificarea ei precum si transportul resturilor vegetale rezultate in urina intervențiilor intra in sarcina operatorului.

(4)    Materialele necesare efectuării lucrărilor de taiere a arborilor sunt:

-    funie:

-    carburant:

-    ulei ungere:

-    ulei amestec.

(5)    Forța de munca necesara efectuării lucrărilor de taiere a arborilor cuprinde:

-    muncitori de deserv ire:

-    peisagist:

-    personal necalillcat.

(6)    In cazuri bine justificate când personalul propriu nu poale efectua operațiile de taiere se poate apela la alpinisti utilitari sau se poate solicita ajutorul 1SU:

(7)    Mijloacele de munca necesare efectuării lucrărilor de taiere a arborilor sunt:

-    automacara (scara mobila):

-    motoferastrau:

-    grup generator:

-    scara fixa:

-    mașini de transportat:

-    alte utilaje specifice.

CAPITOLUL V.

OBLIGAȚIA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Al t. 21.

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei. aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte material.

(2)    In timpul prestării serviciului, operatorul va respecta legislația din domeniul protecției mediului și va fi direct răspunzător în cazul constatării de către cei abilitați a încălcării acestor prevederi. ■

(3)    In situația oricărui eveniment de mediu provocat în desfășurarea serviciului prin angajații proprii sau prin terti angajați pe baza de contract, operatorul serviciului va fi considerat "poluator".

(4)    In cazul în care in urma verificărilor efectuate de către autoritatea administrației publice locale se constata ca operatorul nu a evacuat deseurile rezultate din activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor v erzi. se va percepe o penalizare al cărui cuantum v a ti stabilit in contractul de gestiune a serv ici ului.

(5)    Penalizările se aplică în urma notelor de constatare a neconformităților întocmite de către autoritatea administrației publice locale și aduse imediat Ia cunostinața operatorului.Al t. 22.

(1)    Operatorul prestează toate acti\itatile ce sunt cuprinse in programul anual de lucrări, ce a fost propus de operator si aprobat de autoritatea administrației publice locale împreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(2)    Programul anual de lucrări insolit de fisele de fundamentare si memoriile telwico-economice justificative este propus de operator si aprobat de autoritatea administrației publice locale împreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli a operatorului.

(3)    Evidenta fizica si calitativa a lucrărilor efectuate se face zilnic, saptamanal. lunar si anual de către operator, după caz:

(4)    Verificarea si confirmarea cantitativa si calitativa a lucrărilor se asigura de către autoritatea administrației publice locale, la înștiințarea operatorului. Pe baza acestor verificări si confirmări, operatorul va intocmi situații de lucrări lunare, prin aplicarea tarifelor aprobate la cantitatile de servicii prestate.

(5)    Confirmarea si acceptarea la plata a lucrărilor se asigura lunar de către autoritatea administrației publice locale, pe baza situațiilor de lucrări confirmate, conform programului anual de lucrări aprobat.

(6)    Autoritatea administrativi publice locale si autoritatea locala de reglementare vor urmări si verifica atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai serv icului. Reprezentanții autoritarii locale de reglementare vor controla prin sondaj si'sau ca urmare a sesizărilor venite din partea terților activitatea depusa de operator. După fiecare inspecție se va incheia o nota in care se va menționa calitatea lucrărilor, daca au fost neconformitati si propuneri de punere in conformitate.

(7)    Eventualele neconformitati constatate vor fi aduse la cunoștința operatorului care are obligația sa acționeze pentru remedierea acestora intr-o perioada de timp rezonabila si sa comunice remedierea .

CAPITOLUL VII.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIVIND ACTIVITATILE DE ÎNTREȚINERE A ARBORILOR SI A SPATIILOR VERZI

Art. 23.

(1)    Autoritatea administrației publice locala stabilește și aprobă valorile indicatorilor de performanță ai serviciului de intretinere a arborilor si a parcurilor si grădinilor.

(2)    Indicatorii de performanță se stabilesc prin regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activ itatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi.

(3)    Autoritatea de reglementare locala monitorizează respectarea indicatorilor de performanta, propunând aplicarea de penalitati in cazul nerespectarii acestora.

(4)    Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului, conform contractului de delegare a gestiunii. în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate ia care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Al t. 24.

(1) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să ie îndeplinească serv iciului public de administrare a domeniului public al municipiului București privind activ itatile de intretinere a

arborilor si a spatiilor verzi, avându-se în vedere: a i continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ:
"•o
b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale: <

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comuni calitatea lor de utilizatori ai serviciului:

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale:

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitate:

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

(2) Autoritatea administrației publice locale poate aplica penalități contractuale operatorului în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art. 25.

In conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale, are acces neîngrădit la infonnații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației:

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate:

c)    calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți:

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și.'sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată:

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi:

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 26.

Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciului public de administrare a domeniului public si privat al municipiului București privind activitatile de întreținere a arborilor si a spatiilor verzi sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Art. 27.

Indicatorii de performanță prevazuti în Jzze.vu nr.2 la prezentul caiet de sarcini au caracter minimal și pot fi suplimentați, conform prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apare.

Art. 28.

Anexa 1 - "Lista spatiilor verzi" si "Suprafețe cu spatii verzi si locațiile aferente"si Anexa 2 - "Lista indicatorilor de performanta sunt parte integrantă și completează prezentul caiet de sarcini.


V

... >:!. iCaietul de Sarcini pentru serviciul public de adminislra-rCa domeniul municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor

LISTA SPATIILOR VERZI

a)    Spatii verzi

Axa N-S (cuprinzând aliniamentele stradale si spatiile verzi de pe B-dul Nicolae Balcescu. B-dul Gh. Magheru si B-dul Lascar Catargiu. Teatrul National, rond Universitate, zona Dunarea-Eva)

Parc Sala Palatului (zona .Atheneul Roman. Sala Palatului. Kretzulescu. Teatrul Odeon. Cercul .Militar)

Parc Academia Militară - Calea 13 Septembrie

b)    Aliniamente si peluze

Aliniamente "Șoseaua Trafic Greu - Strada Razoare - Strada Constantin Istrate" Aliniamente "Șoseaua Panduri - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Todor Vladimirescu" Aliniament "Strada Toporasi’’

Aliniamente si peluze "strada Mărgeanului"

Aliniamente "Calea Ferentari"

Aliniamente "Calea 13 Septembrie - bulevardul Libertății"

Aliniamente "Șoseaua Salaj”

Aliniamente si scuaruri "Strada /Gnurgului - strada Bahus"

Aliniamente "Șoseaua Viilor"

Aliniamente "Șoseaua București - Măgurele"

Aliniamente "Prelungirea Ferentari"

Aliniamente "Str. Buzoieni"

Aliniamente "Str. Petre Ispirescu"

Aliniamente si scuaruri "Calea Rahovei- Bdul Cosbuc"

Aliniamente si scuaruri "Opera Romana - Bulevardul Kogalniceanu - Piața Kogalniceanu" Aliniamente si peluze "Academia Militară - C'arol Dav ila"

Aliniamente si peluze "Bdul Libertății - Str. Izvor"

Aliniamente si scuaruri "Str. Antiaeriana - Str. Petre Ispirescu"

Aliniamente "Bulevardul Pieptănari"

Aliniamente "Bulevardul Eroilor Sanitari"

Aliniamente "Bulevardul Eroilor"

Aliniamente "Dambovita"

Aliniamente "Strada Prof. Dr. Gh. Marinescu"

Aliniamente "Str. Sebastian - Centrocoop"

Ansamblul "Opera Naționala"

Ansamblul "Piața Arsenalului - platbande central Calea 13 Septembrie"

Scuar "Tudor Vladimirescu"

Spațiu verde "Bulevardul Dinicu Golescu nr.40. sector 1"

c)    Alte bunuri conexe acestor obiectiv e

Statie tratare si compostare deșeuri vegetale "strada Drumul Coperativei nr.b-12. sector ?" Pavilioane Expozitionale    /


Suprafețele cu spatii verzi si locațiile aferente de pe dotneaiuTpublic al municipiul administrate de operatorul serviciului:

Denumirea si Locația spațiului verde

Structura 1

amenajării ;

i

j

Suprafața |mp| 1

1

Instalație proprie de irigare |Da/Nu|

Tip arbori IdenuinireJ

Sumar arbori | buc)

Data

ultimei

toaletari

! arbori

1. Parc Sala Palatului (zona

-Hori

X

Atheneul

Roman. Sala

-gazon    I

Y

Palatului.

Kretzulescu.

-trandafiri j

1

i

Z

Teatrul

Odeon. Cercul

-arbori    ,

i

Militar):

-arbuști.

...etc    )

1

1

j

2.

i    . i

i

3........

i

I

Nota:

Informațiile solicitate conform tabelului de mai sus cor ti introduse in forma finala, ce va face parte din caietul de sarcini, intr-o perioada de maxim 12 luni de la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului. de către operatorul serviciului.LISTA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

INDICATORI TEHNICI

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de amenajare a spatiilor verzi si aliniamente (°o realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a lucrărilor planificate de intretinere a spatiilor verzi si aliniamente (% realizări din totalul planificat)

Gradul de realizare a programului de toaletare arbori (% procent realizări din total)

Gradul de realizare a programului de inlocuire arbori (% procent realizări din total)

Număr de lucrări de intretinere spatii verzi si aliniamente executate fata de obligațiile din buget

Număr de solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate si rezolvate raportate numărul total de solicitări Duratele de rezolvare a notificărilor referitoare la:

-    intervenție la solicitări de toaletare arbori pe domeniul public

-    intervenție pentru degajarea cailor de circulație in cazul blocării acestora eu arbori cazuti sau crengi

-    intervenție pentru soluționarea avariilor la instalațiilor de apa de irigații din incinta spatiilor verzi

-    solicitări de intervenție pentru refacerea imprejmuirilor spatiilor verzi si a aliniamentelor stradale

-    solicitări de reamenajare a spatiilor verzi si a aliniamentelor, justificate.

Tratarea sesizărilor si a reclamatiilor

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator privind calitatea si cantitatea serviciilor prestate

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii înregistrate la operator care se dovedesc justificate raportate la numărul total de reclamatii

Numărul de notificări, sesizări si reclamatii justificate, rezolvate raportate la numărul total reclamatii justificate

Numărul de notificări, sesizări reclamatii justificate, rezolvate in termen de -18 ore; 5 zile: 10 zile; 20 zile: 30 zile din totalul reclamatiilor justificate

Numărul de reclamatii si sesizări care au primit răspuns in termenul legal de răspuns raportat la numărul total de sesizări si reclamatii înregistrate

Numărul de constatări ale autoritarii administrației publice locale privind calitatea serviciului prestat notificate operatorului

Valoarea penalităților de nerespectare a calitatii serviului prestat si notificat operatorului de către autoritatea administrației publice locale

Valorile de baza (minimale) ale indicatorilor de performanta vor fi stabiliți după primul an de activitate al noului operator al serviciului public de administrare a domeniului public si prixat a! municipiului București privind activitatile de intretinere a arborilor si a spatiilor verzi, timp in care autoritatea de reglementare locala va monitoriza performantele realizate de operator. Valorile finale de baza si cele tinta vor fi propuse de autoritatea de reglementare locala in baza monitorizării activ itatilor prestate de operator in perioada de timp specificata de 1 an.    /