Hotărârea nr. 109/2018

HOTARAREnr. 109 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRNTRU SERVICIUL PUBLIC SI PRIVAT DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru serviciul public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat

al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de mediu nr. 12760/28.12.2017 si Autorității

»    J    î

Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 9/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 106/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 3237/25.12.2017, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 12738/28.12.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile furerare;

k2002 privind organizarea și a domeniului public și privat


-    art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 71

J

furcționarea serviciilor publice de administrare de interes local, cu modificările și completările Ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2011 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reglementare a Serviciilor Publice(A.M.R.S.P.) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul A.M.R.S.P. modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 316/19.07.2017;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 289/30.06.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A.;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

dșcizională în administrația public^ republicată;

■ —■ ...... ■ ■ .. 1!, - —


CCMFCiîM CU CRlutNALOt

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Marian Orfend^Culea
SECRETAR GENERAL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

' Georgiana ZamfirBucurești, 22.02.2018 Nr. 109’

Pag 2


iy

B-dui Regina Ehsabet2 nr 47. cod poșta! 50C13 sector 5 București România

Tef 021.205 55 00

http'www.pmb.fC

Anexa 1REGULAMENTUL
SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.

(1)    Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București, definind modalitățile si condițiile cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, indicatorii de performanta, condițiile tehnice, raporturile dintre operator, utilizator si autoritatile administrației publice locale din municipiul București. în conformitate cu prevederile:

-    Legea nr. 102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, cu modificările si completările ulterioare

-    Ordonanța Guvernului nr. 71'2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003:

-    Hotararea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71-2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local:

-    Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 republicata privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduv elor de război:

-    Legea nr. 189/2000 privind aprobarea O.G. nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. precum și celor deportate în străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

-    Legea nr. 341/2004, legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, precum si față de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987:

-    Legea nr. 215/2001 privind Legea administrației publice locale:

-    Hotararea de Guvern nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind seiviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare.

(2)    Prevederile prezentului Regulament se aplică serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București, infiintat si organizat de către autoritatea administrației publice locale pentru satisfacerea nevoilor populației, ca serviciu public de administrare a domeniului public si privat de interes local.

Art. 2.

Serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București este un serviciu public de interes local, infiintat prin hotarare a autoritatii administrației publice locale si are in vedere organizarea, administrarea si coordonarea cimitirelor si crematoriilor umane identificate in domeniul public si privat al municipiului București.

Art. 3.

Condițiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul Regulament au un caracter minimal. Autoritatea administrației publice locale poate a^rqVa șj alti indicatori de performanta sau condiții tehnice pentru serviciul public de adminisirare-a^cinritîrelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București, pe baza/Wor studii de specialitate.


Art. 4.    ' {/

Serviciul public de administrare a domeniului public si priyăt dt>interes local pentru municipiul București, avand ca obiect de activitate serviciul de aditowstrare a cimitirelor si crematoriilor umane, se organizează si se administrează cu respectarea prevederilor legale in vigoare, privind administrația publică locala, descentralizarea administrativă si financiara, dezvoltarea regionala, finanțele publice locale si cu respectarea principiilor:

a)    autonomiei locale:

b)    descentralizării serviciilor publice:

c)    subsidiaritatii și proporțional itatii:

d)    responsabilității si legalității:

e)    asocierii intercomunitare;

fi) dezvoltării durabile și corelării cerințelor cu resursele:

g)    protecției și conservării mediului natural și construit:

h)    asigurării igienei si sanatatii populației:

i)    administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publica sau privată a unităților administrativ-teritoriale;

j)    participării si consultării cetățenilor:

k)    liberului acces la informațiile privind serv iciile publice.

CAPITOLUL II. DEFINIȚII
Art. 5.

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a)    autoritatea administrației publice locale - Consiliul General al Municipiului București - CGMB si Primăria .Municipiului București - PMB;

b)    autoritate de reglementare locala - Autoritatea Municipala de Reglementare a Serviciilor Publice - AMRSP, in calitate de autoritate de reglementare tehnica

c)    activitati edilitar-gospodaresti - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa si sub organizarea autoritatilor administrației publice locale, prin care se asigura. într-o concepție unitara și coerenta, buna gospodărire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de munca, de viata și de locuit pentru comunitățile locale;

d)    adeverința - act emis de Serviciul public privind organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor București, prin care se atestă unei persoane fizice calitatea de concesionar asupra unui loc de veci identificat prin parchet, litera si număr, folosită la notariat în vederea donației sau dezbaterii moștenirii. Valabilitatea unei adeverințe este de 30 de zile de la data emiterii:

e)    autorizație de construcție - act emis de autoritatea publica, prin care se acorda unei persoane fizice sau juridice permisiunea de a monta, a modifica, a repara un monument funerar:

f)    cimitir -spațiul situat in intravilanul sau extravilanul localității, care a fost. este sau va fi destinat inhumarii;

g)    crematoriul uman-o unitate specializata in cadrul careia se realizează incinerarea de corpuri umane.Acesta poate fi parte dintr-o clădire sau o clădire separata:

h)    opere comemorative de război - edificiile, monumentele de artă. plăcile și altarele comemorative, troițele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcții ori lucrări, astfel cum sunt definite aceste opere la art. 5 din Legea nr. 379/2003. cu modificările ulterioare:

i)    lucrări funerare supraterane - însemnele, bordurile. împrejmuirile, lespezile, obeliscurile sau orice alte lucrări de arta pentru înhumare:

j)    locuri funerare subterane - criptele pentru locuri de înhumare:

k)    concesionar - persoană fizica care beneficiază direct. individual sau colectiv de serviciile de

utilitate publica. în condițiile legii:    A \    .

l)    domeniul public u/ unităților administrativ-teritoriale^- totalitatea bunurilor mobile și imobile

aflate în proprietatea publică a unităților .a'dnțiîtisTrativ-reritofiale. care. potrivit legii sau prin natura

1■^7


‘î


lor. sunt de uz sau de interes public local si care nu au fost djxlarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național:

m)    infrastructura edilitar-urhana - ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând in clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodaresti.Infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale si este supusă regimului juridic al proprietății publice sau priv ate, potriv it legii.

n)    modificarea preturilor și tarifelor - procedura de analiza a structurii si nivelul preturilor si tarifelor existente, elaborata și aprobata de autoritatile de reglementare competente, aplicata în situațiile când intervin schimbări in structura costurilor care conduc la recalcularea preturilor si tarifelor:

o)    serviciul de administrare a domeniului public și privat - totalitatea acțiunilor și activitatilor edilitar-gospodaresti prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date. potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale:

p)    stabilirea preturilor si tarifelor - procedura de analiza a calculatiei preturilor si tarifelor, elaborata și aprobata de autoritatile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura și nivelurile preturilor si tarifelor, după caz. pentru serviciul de utilitate publică.

CAPITOLUL III.

ORGANIZAREA SI GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 6

înființarea, organizarea, coordonarea și reglementarea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București constituie obligația exclusivă a autorității administrației publice locale, iar monitorizarea și controlul funcționării și gestionării acestuia intră în atribuțiile și responsabilitatea exclusivă a acesteia.

Art. 7

Terenurile si construcțiile avand destinația de cimitire și crematorii umane sunt in proprietatea publica si privata a municipiului București si sunt administrate in conformitate cu prevederile legale si reglementările locale specifice

Art. 8.

Cimitirele existente in domeniul public si privat al municipiului București precum si cele ce se vor înființa in viitor,, vor funcționa in perimetrele stabilite prin hotarari ale autoritatii administrației publice locale, conform planului de urbanism si strategie de dezvoltare durabila.

Art. 9.

Terenul apartinand fiecărui cimitir va fi topografiat. i se vor întocmi acte cadastrale si va fi integrat într-un sistem informațional geografic complex bazat pe actuala div izare în parcele si rânduri.

Art. 10.

La crearea de noi cimitire se vor lua măsuri de asigurare a unei zone de protecție sanitara, se va întocmi un plan de sistematizare în care vor fi indicate parcele, literele și numerele precum si caile de acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau camerei mortuare, clopotniței, ete.

Alt. 12.

Cimitirele publice si crematoriile umane din municipiul București vor funcționa astfel incat. în cazul decesului unei persoane, activitatile specifice serviciului sa poala 11 asigurate cu operativitate si în condiții legale.

Art. 13.

(1)    Gestiunea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se realizează în condițiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local. H.G. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a O.G. 71/2002.

(2)    Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București este aprobată prin hotarare a autoritatii administrației publice locale.

(3)    Activ itatile specifice serv iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se organizează si se desfasoară pe baza Regulamentului serviciului și a Caietului de sarcini, ambele aprobate prin hotarare a autoritatii administrației publice locale.

Art. 14.

(1)    Raporturile juridice dintre autoritatile administrației publice locale si operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București sunt reglementate prin contract de gestiune a serviciului public.

(2)    Prin hotărârea autoritatii administrației publice locale privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia:

(4)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București operatorul primește în administrare bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului.

Art. 15.

(1)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București va asigura:

a)    satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate si interes public:

b)    continuitatea serviciului;

c)    ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță ai serviciilor oferite cetățenilor:

d)    protecția și conservarea mediului natural și construit:

e)    menținerea condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate publică.

(2)    Pentru realizarea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București operatorul isi va dimensiona personalul propriu in mod corespunzător.

Art. 16.

In scopul unei cât mai bune organizări si funcționari. în toate cimitirele se vor întocmi evidente scriptice și grafice, ce vor fi tinute la zi de catrs*,operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din.domeniul'pgblif si privat al municipiul București. Locurile deveci vor avea un indicator alfanumeric unic pentru a ti cat mai actualizat, respectiv parcela, litera si număr.

ușor de regăsit, consultat si


CAPITOLUL IV

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 17.

(1) Serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București este în responsabilitatea operatorului serviciului si se va realiza potrivit programului anual de lucrări al operatorului. întocmit de către acesta si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli.

Lucrările aferente serviciului se vor executa si se vor deconta în limita bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

Art. 18.

Prestarea serv iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București este monitorizata, controlata si reglementata de autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala, in conformitate cu legislația in vigoare.

SECȚIUNEA 1
BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE
Art. 19

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București asigura administrarea, exploatarea, întreținerea si protejarea următoarelor obiective, a căror lista si descriere se regăsește in Anexa 1 la prezentul regulament:

A.    Cimitirele publice din municipiul București:

B.    Crematoriile umane din municipiul București

C.    Alte bunuri conexe acestor obiectiv e

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului București aferente serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului incheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si priv ate incluse inițial in contract.

SECȚIUNEA 2

ACT1V1TATILE DE AMENAJARE SI ÎNTREȚINERE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 20.

Principalele activ itati ale operatorului necesare prestării ■ serv iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul publie-si-pîâvaval'municipiului București sunt:

I. Activitati de amenajare si întreținere a cimitirelorpubiiee-dip municipiu! București

1. Activitatea de amenajare si întreținere agleilo/si cailor de acces in cimitire publice
2.    Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioar£je^alirhentare cu apa potabila, a instalațiilor de udat si canalizarea din incinta cimitirelor publice

3.    Activitatea de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice din municipiul București

4.    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București

5.    Activitatea de montare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi) in cimitirele publice din municipiul București

6.    Activitatea de intretinere si modernizare a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activ itatilor din cadrul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București

7.    Activitatea de paza si protecție la obiective din cimitire publice:

II.    Activitali funerare (inhumare. deshumare si transport)

III.    Realizarea de lucrări funerare

IV.    Activitati de amenajare si intretinere a crematoriilor umane din municipiul București

Art. 21.

1. Activitati de umenujure si intretinere ci cimitirelor publice din municipiul București

1.    Activitatea de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces in cimitire publice Amenajarea si intretinerea aleilor si cailor de acces in cimitirele publice din municipiul București se realizează numai pe baza planurilor si documentațiilor prevăzute in studiile de specialitate, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:

a)    execuția imbracamintilor din pavaje de piatra bruta:

b)    repararea imbracamintilor asfaltice:

c)    execuția fundațiilor din piatra sparta intr-un singur strat;

d)    montarea bordurilor din beton:

e)    turnarea prin asternere mecanica a covoarelor asfaltice subțiri din mortar bituminos preparat la cald:

f)    amenajarea si intretinerea parcărilor.

2.    Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila, a instalațiilor de udat si canalizarea din incinta cimitirelor publice

(1)    Lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila si canalizarea din incinta cimitirelor publice intra in sarcina operatorului care prestează serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București:

(2)    Operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare are obligația de a furniza apa potabila la punctul de delimitare, in asa fel incat sa asigure presiunea si debitul specificate in contractul de furnizare incheiat cu operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București.

(3)    După punctul de delimitare, rețeaua de apa potabila si de canalizare reprezintă instalație interioara, fiind in responsabilitatea operatorului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

(4)    Preluarea apelor uzate si cele meteorice rezultate din incinta cimitirelor publice vor fi preluate de operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare, in condițiile contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor legale.

(5)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare si dotărilor necesare pentru alimentarea cu apa a clădirilor si anexelor si pentru asigurarea udatului spatiilor verzi, inclusiv amplasarea hidrantilor de incendiu si a cișmelelor publice, avand grija de a ev ita traseul existent sau viitor al arborilor sau al altor .

(6)    Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor interioaVe de'-^limentare cu apa a consumatorilor din interiorul cimitirelor se face prin grija operatorn+uL. serici ului public de administrare a


cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat muuierpiul București, cu forte proprii sau printr-o terta persoana, angajata in condițiile legii.

(7)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București are obligația de a întreține și menține în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă inclusiv a hidrantilor amplasați in incinta cimitirelor publice aflate in administrarea operatorului.

(8)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are in responsabilitate creșterea eficienței și a randamentului instalațiilor interioare de alimentare cu apă. prin eliminarea pierderilor si limitarea la strictul necesar a cantităților de apă potabilă distribuită prin instalațiile interioare alimentare cu apă.

(9)    Rețeaua interioara de canalizare aferenta cimitirelor publice poate fi constituită în sistem unitar și /'sau in sistem divizor si asigură evacuarea apelor uzate menajere din punctele in care se consuma apa potabila si preluarea apelor meteorice de pe suprafața acestora.

(10)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare de canalizare pentru preluarea apelor uzate rezultate din consumul apei potabile de la clădirile administrative si anexele acestora.

(11)    Execuția lucrărilor de montare a instalațiilor interioare de canalizare pentru toti consumatorii din interiorul cimitirelor publice se face prin grija operatorului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București, prin forte proprii sau printr-o terta persoana abilitatata pentru acest gen de lucrări, angajata in condițiile legii.

(12)    Operatorul serv iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are obligația întreținerii și menținerii în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de canalizare, eliminând ori de cate ori este cazul defecțiunile aparute.

(13)    Preluarea si evacuarea apelor meteorice provenite din ploi sau din topirea zăpezilor se face prin gurile de scurgere amplasate in punctele joase de pe aleile cimitirelor publice.

(14)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București trebuie sa păstreze capacul gurilor de scurgere liber si sa se asigure in permanenta ca acestea preiau apele meteorice.

(15)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București trebuie sa asigure evacuarea în siguranță a tuturor deșeurilor si depozitelor provenite din gurile de scurgere in urma activităților de întreținere a acestora, în conformitate cu standardele prevăzute de legislația specifică.

3.    Activitatea de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice din municipitd București

(1)    Lucrările de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice se vor efectua de către operatorul serviciului de iluminat public, in baza unui contract incheiat cu operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București;

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București va acorda sprijin in vederea efectuării lucrărilor de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice din municipiul București'.

(4) Verificarea si confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.

4.    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București

(1)    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București se desfasoara de către operatorul serv iciului in scopul realizării si menținerii-in Starp de curățenie a acestora.

(2)    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice.dÎTrrnunieipiul București presupune următorul

ciclu de operații:    ' ,/    ~~~\    t    ____


j (    «‘s'î CiJ C.r;iC,';''.f I

a)    maturatul mecanic    ~~    "    --1

b)    adunatul deșeurilor    J

c)    colectarea si descărcarea deșeurilor in mijloace de transp/rt stotfansportul zilnic âl acestora in depozitul ecologic administrat de operatorii abilitați de pe raza municipiului București, in baza contractului detinut de operator cu prestatori licentiati pentru seniciul public de salubrizare in municipiul București.

d)    menținerea curățeniei

e)    curatarea zăpezii si a ghetii de pe aleile dalate. asfaltate, trepte, rampe de acces pentru persoane cu handicap:

-    curatatul manual al zăpezii:

-    combaterea poleiului de pe alei. cu amestec de sare si nisip sau alte substanțe:

-    curatarea manuala a ghetii se executa cu dispozitive si scule speciale.

-    transportul zăpezii si a ghetii. după caz.

5. Activitatea de montare si intretinere a mobilierului urban /banei, coșuri de punoij in cimitirele publice din municipiul București

(1)    Activitatea de montare a mobilierului urban se va realiza de către operatorul serviciului sau de către terti abilitați pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract incheiat cu operatorul, conform procedurilor tehnice de execuție.

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului urban va fi condiționată de existenta la punctele de lucru, la începerea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    documentația tehnica de execuție:

b)    instrucțiunile de lucru, fisele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate:

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi montate:

d)    înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control:

e)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilităților aferente execuției;

f)    asigurarea cu personalul executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare:

g)    preluarea frontului de lucru.

(3)    Lucrările de montare ale mobilierului urban din parcuri si grădini vor cuprinde etape ce trebuie făcute in următoarea succesiune:

a)    pregătirea terenului, indepartarea rădăcinilor copacilor care afecteaza amplasamentul mobilierului, degajarea diverselor materiale si curatarea terenului, indepartarea rădăcinilor si trunchi urilor de arbori;

b)    incarnarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj al mobilierului urban;

c)    realizarea săpăturii, manual sau prin spargere a betonului/asfaltului. in vederea montării mobilierului;

d)    prepararea betonului pentru fundație si montarea butoanelor de fixare;

e)    montarea obiectelor la cota si fixarea acestora după solidificarea betonului:

f)    grunduirea si vopsirea mobilierului:

g)    receptionarea lucrărilor.

(3) Verificarea calitatii lucrărilor se va desfasura pe tot parcursul execuției. Procesele verbale încheiate in urma recepției preliminare si a recepției definitive se vor anexa la dosarul obiectului.

6. Activitatea de intretinere si modernizare a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor din cadrul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București

(1) Întreținerea si modernizarea clădirilor si anexelor necesare desfășurării actixitatilor din cadrul serviciului se va realiza de către operator sau de către tert?agtjeati pentru astfel de lucrări pe baza de contract incheiat cu operatorul.    z


Io(2)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirejpir j>j>erematorii 1 or umane din domeniul public si privat al municipiului București va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de modernizare si intretinere a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activ itatilor.

(3)    Verificarea si confirmarea realizării lucrărilor se va face de către operator si sau de autoritatea administrației publice locale.

Art. 22.

Pentru serviciile efectuate, respectiv amenajarea si întreținerea cimitirelor, se percep taxe care se stabilesc anual prin hotarari ale autoritatii administrației publice locale. Neplata la termen a taxelor legale de către beneficiarii legali duce la calcularea penalităților de intarziere conform dispozițiilor legale in vigoare. Prin taxa de intretinere se ințelege: cheltuieli de intretinere. contravaloare apa. curățenie pe alei si evacuarea gunoaielor, energie electrica, etc.

Art. 23.

II. Aetivitati funerare (inhumare. deshumare si transport)

(1)    Locurile de inhumare ce pot fi concesionate in funcție de topografia concretă a terenului, vor avea dimensiunea de 2.50/1.20 ml., dar nu mai puțin de 1.00/2.00 ml. Distanta dintre locuri va fi de 0.30 m necesara pentru circulația și îngrijirea locului de veci.

(2)    Locurile de inhumare se atribuie în folosința numai pe o durată de 7 ani. 25 de ani sau pe termen nelimitat, la decesul unei persoane care a avut domiciliul pe raza municipiului București, aparținătorilor acesteia pe baza aprobării date de către autoritatile administrației publice locale si/sau administratorul (operatorul) cimitirelor, cu plata integrală a taxei de concesionare. Locurile astfel concesionate nu pot fi donate timp de 5 ani de la data dobândirii.

(3)    Titular al concesiunii va fi: soțul (în cazul decesului soției), soția (în cazul decesului soțului), iar în lipsa acestora cea mai apropiată ruda față de decedat, respectiv: ascendent în linie dreapta (părinte), descendent în linie dreaptă până la gradul 11 (copil, nepot) in baza actelor de stare civila.

(4)    Se vor atribui, fara plata taxei de concesionare, pe baza actelor doveditoare, un loc de veci în cimitire, astfel:

a)    veteranilor de război și văduvelor de război in conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994:

b)    foștilor deținuți politici si deportatilor în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 189/2000:

c)    martirilor si urmașilor eroilor martiri ai Revoluției in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

(5)    Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiti de plata anuala a taxelor de intretinere aferente locului.

(6)    Concesiunile obținute in baza legilor speciale de mai sus nu pot fi transmise prin acte intre vii.

La cererea aprobată și cu plata taxelor corespunzătoare, locurile de inhumare concesionate pe o perioadă de 7 si respectiv 25 de ani. se pot transforma în locuri de veci pe termen nelimitat. Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani unui concesionar care, deși deține un loc de v eci pe 25 de ani sau pe termen nelimitat, nu poate inhuma in acel loc, înhumarea se va face cu condiția ca, la expirarea termenului de 7 ani. sa-si deshumeze decedatul din locul nou concesionat si sa-1 înhumeze la locul pe care il deține, locul concesionat pe 7 ani revenind in proprietatea statului.

In locurile de inhumare concesionate pe termen de 25 de ani si netransformate in locuri de înhumare pe termen nelimitat. "înhumările care nu asigură minimum 7 ani până la expirarea tennenului de concesionare, se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ani. stabilita prin prezentul Regulament. Locurile aflate in această situație nu vor putea fi concesionate pe veci decât după trecerea perioadei de minimum 7 ani de la ultima inhumare.

(7)    Dreptul de concesiune a unui loc de veci nu poate fi transmis prin acte cu titlu oneros.

(8)    Transmiterea locurilor de veci altei persoane se poate face numai prin succesiune legala, testamentară sau prin donație.

(9)    Beneficiarii succesiunii testamentare daca nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii sunt obligați sa achite taxa egala cu taxa de donație.Înscrisurile autentice care certifica schimbarea dreptului de concesiune va fi depus la sediuTinstitutiei in teimen de 30 zile de la data emiterii, in vederea luării in evidenta si emiterii actului de concesiune, in caz contrar, acesta va fi sancționat cu achitarea taxei eeale cu taxa dc concesiune.''fl(10)    In cazul in care sunt mai multi concesionari, iar supralhiapecardtr deține fiecare nu are dimensiunea unui loc de veci. nici scriptic nici faptic, ace$ua--jrt)r ramane in indiviziune. iar la decesul unuia este necesar acordul scris al tuturor pric ind înhumarea.

(11)    In cazul in care in evidentele scriptice sunt înregistrați mai multi concesionari cu aceleași coordinate ale locului de ceci. dar faptic locurile sunt diferite in teren.in vederea diferențierii lor. concesionarii, pe baza unor cereri vor solicita numerotarea.

(12)    In cazul incare titularul concesiunii a decedat (act doveditor) si concesiunea este in desfășurare iar din motive obiective moștenitorii nu pot face succesiunea, dreptul de folosința poate fi concesionat unui solicitant daca face dovada ca are o ruda înhumata in acest loc (act doveditor), prezintă o declarație pe proprie răspundere autentificata in sensul ca "in cazul apariției moștenitorilor legali sau testamentari ai locului x din cimitirul x voi ceda cota parte ce li se cuvine, iar instituția va face cercetări in sensul ca. va face notificare la ultima adresa cunoscuta in eventualitatea apariției unui moștenitor si anunț publicitar intr-un ziar local si rezulta ca nu sunt moștenitori sau persoane interesate".

(13)    Pentru descurajarea activitatii speculației locurilor de înhumare mascate prin donație, persoanele care le dobândesc în acest mod vor achita taxa pentru concesionare, majorata cu un procent stabilit de către autoritatile administrației publice locale .

(14)    Taxa va fi achitata anterior emiterii adeverinței necesare la notarul public, iar in cazul in care actul notarial a fost deja perfectat donatarul are obligația achitării acestei taxe.

(15)    Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare unde isi poate executa o criptă cu 1 - 3 nivele. In aceste locuri pot fi înhumați concesionarii si rudele de gradul I și II. titularii dreptului de concesiune, soții,'soțiile acestora, precum si ascendenții si descendentii pana la gradul IV inclusiv, precum si orice alta persoana numai cu acordul scris al titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular.

(16)    Concesionarea încetează și locurile de înhumare raman la dispoziția autoritatii administrației publice locale. în următoarele cazuri:

a)    la expirarea duratei de folosința de 7 sau 25 de ani. daca durata concesiunii nu se prelungește:

b)    prin renunțarea expresa în scris in fonna autentica de către titularul concesiunii, fara a avea pretenții la despăgubiri si cu achitare taxei de întreținere la zi. In cazul in care concesionarul renunța la o cota parte din dreptul de concesiune, au drept de preemtiune ceilalți concesionari după achitarea taxei de concesiune majorata .

c)    in situația în care titularului i se atribuie un alt loc de înhumare:

d)    in cazul în care timp de 2 ani consecutiv nu a fost achitată taxa de întreținere anuala, cu notificarea prealabilă a titularului locului de veci:

e)    când locul de veci este părăsit (abandonat) sau menținut in stare de neingrijire de titularul concesiunii mai mult de 2 ani, prin aceasta intelegandu-se inexistenta unui însemn cu privire la parchet, litera si număr, inexistenta unui monument funerar, cruce, grilaj, candela etc.. sau atunci când prin anunț într-un ziar local sau național, titularul sau moștenitorii acestuia deși instiintati la ultima adresa cunoscuta, nu se prezintă in termen de 3 luni. la administrația cimitirului pentru clarificarea situației;

f)    când titularul concesiunii a decedat, nu s-a dezbătut succesiunea și nu a fost achitata taxa de întreținere timp de 2 ani consecutiv.

(17)    Autoritatea administrației publice locale poate acorda un termen de 90 de zile de la data expirării termenului de concesionare pentru plata răscumpărării locului de veci, titularului care l-a detinut anterior sau moștenitorilor acestuia până la gradul al 11-lea sau soțului acestuia, fara a putea dona locul de veci timp de 5 ani.

(18)    Daca in termen 3 luni de la primirea aprobării de răscumpărare a locului de v eci. titularul nu se prezintă in vederea achitării contravalorii acesteia, se considera ca titularul a renunțat si ca se poate concesiona locul.

(19)    In cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați sa se

prezinte la Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor din București cu acte doveditoare (certificat de deces, certificat de moștenitor).-,in termen de 6 luni. in vederea schimbării titularului concesiunii.    /


(20)    Neprezentarea in termenul menționat mai sus atrage după sirțp incet^cea concesiunii a locului de veci.

(21)    In cazul in care. la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosința potrix it prezentului Regulament, locul de veci va fi refolosit iar osemintele rezultate vor fi depuse, intr-un săculeț la picioarele noului înhumat sau în alt loc destinat acestui scop. costul acestei operațiuni fiind suportat de noul concesionar.

(22)    Autoritatea administrației publice locale din municipiul București poate aproba concesionarea gratuita, pe o perioada de 7 ani. in cimitirele municipale, intr-un perimetru determinat a locurilor de înhumare, persoanelor aflate în imposibilitatea de a plăti tariful de folosința. In situația în care în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei concesionarului nu se prezintă, deshumarea se face numai in prezența administratorului cimitirului care consemnează în registrul de reinhumare a osemintelor în locul comun.

(23)    începând cu data aprobării prezentului Regulament, pe baza de cerere si schița aferenta, se pot concesiona suprafețe suplimentare ocupate de unii titulari, cu plata taxelor aferente, majorate cu un procent aprobat de către autoritatile administrației publice locale si numai in unnătoarele condiții:

a)    daca pe suprafețele suplimentare sunt cripte sau cavouri:

b)    dacă suprafața este împrejmuită cu grilaj încastrat in beton sau sunt monumente funerare:

(24)    Neachitarea taxelor aferente suprafețelor inchise in plus. în termen de 3 luni de la comunicare, conferă dreptul autoritarii administrației publice locale si.'sau operatorul care administrează cimitirele de a demola lucrările si de a reduce suprafața la dimensiunile concesionate.

(25)    înhumările se fac numai pe baza certificatului de deces si a adeverinței de înhumare eliberata de Oficiul Stării Civile, care a 'înregistrat decesul.

(26)    In cazul in care persoana a decedat in alta localitate, la o distanta mai mare de 30 de km. decât cea in care unneaza a fi înhumata, pentru înhumare este necesar certificatul de deces cat si avizul sanitar de transport eliberat de Direcția de Sanatate Publica.

(27)    înhumarea va putea fi solicitata de una din persoanele care dețin locul de înhumare cu acordul scris al tuturor deținătorilor, insotit de copie după C.I./B.I.

(28)    In situația in care titularii dreptului de concesiune nu se afla in localitate . acordul de înhumare va putea fi dat prin procura notariala.

(29)    După prezentarea actelor solicitate, se va emite aprobarea de înmormântare legala tara de care nu se va face înmormântarea.

(30)    In cazul în care se dispun cercetări de către organele indreptatite. cu privire la cauzele decesului. înmormântarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele respective.

(31)    Este interzisa înhumarea persoanelor neidentificate, respective a persoanelor carora nu li s-a emis certificate de deces si adeverința de înhumare.

(32)    Persoanele decedate pot fi depuse înainte de înhumare in sălile de ceremonii funerare cu sicriul închis sau cu capacul sicriului deschis, numai in baza certificatului de imbalsamare/tanatopraxie si cu plata taxelor stabilite la casieria administratorilor cimitirelor.

(33)    Persoanele decedate din cauza unor boli contagioase vor putea fi depuse in sălile de ceremonii funerare numai cu avizul Direcției de Sanatate Publica.

(34)    înhumările pentru locurile de 7 ani se vor face in gropi cu pod. iar pentru cele de 25 de ani sau pe veci in gropi cu pod, gropi zidite (cripte) sau in cavouri.

(35)    Gropile simple se execută la cel puțin 2 nt adâncime, iar cele cu pod se vor face la minim 2.50 m. Gropile zidite si cavourile se excuta potrivit dispozițiilor prezentului Regulament pe baza autorizației de construcție si sub controlul administratorului cimitirului.

(36)    Monnintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării.

(37)    Deschiderea monnintelor înainte de 'împlinirea termenului de 7 ani. dar nu mai devreme de 1 an. se va putea face numai cu avizul sanitar eliberat de organul sanitar competent si numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, in scopul reinhumarii persoanei decedate in alt loc de înhumare.

(38)    Deschiderea monnintelor se va putea face. indiferent de data la care a avut loc înhumarea, potrivit legii pe baza autorizației dată de procurop-sau-de. instanța judecătoreasca si cu aducerea la eunostiinta a unui reprezentant al familiei decedatului; la data-fixata de aceste organe.

(39)    Deschiderea monnintelor si reinhumarile se vtoT'feee iu mod obligatoriu la cererea titularului locului de veci. în prezenta acestuia sau j.iî cazufirfcafe țiet$tă a decedat in prezenta membrilor

/ 11 ; >


familiei decedatului sau a unui împuternicit prin procură speciaflâ-aWărmliei titularului/decedatului sau a unui imputemicit prin procura speciala al familiei decedatului si sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operațiunile se consemnează in registrul de inhumări în care semnează ambele parti. Mutarea osemintelor în afara cimitirelor se va face pe bază de autorizație de deshumare si aviz de transport.

(40)    La expirarea celor 7 ani. neidentificații vor fi deshumați numai în prezenta administratorului și osemintele cor fi reinhumate la picioarele noului decedat asigurandu-se in mod gratuit slujbele religioase.

(41)    Cheltuielile necesare intretinerii cimitirelor ostașilor de alte naționalitati cazuti pe teritoriul României vor fi suportate de statele respective prin reprezentantele lor diplomatice sau în condiții de reciprocitate de autoritatile administrației publice locale locale pe baza documentațiilor întocmite de structurile administrative ale acesteia.

Art. 24.

III. Realizarea de lucrări funerare

(1)    Beneficiarii concesionarilor pot executa in limitele suprafețelor deținute, lucrări de construcție în condițiile Legii nr. 50/1991 (republicata) cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a)    însemne (lemn sau piatră), borduri sau împrejmuiri pentru concesiune pe 7 ani:

b)    cripte (bolti), cavouri, monumente funerare - pentru concesiune de 25 de ani si termen nelimitat:

(2)    Lucrările se vor realiza numai după obținerea autorizației de construire eliberată de autoritatile administrației publice locale în termen de 1 an de Ia data eliberării autorizației:

(3)    Reparațiile curente la construcțiile funerare se efectuează in baza unei cereri aprobate de către adm i n i st rat oru 1 c i m i t i ru 1 u i.

(4)    In baza unei cereri, insotite de docada dreptului de concesiune, a unei schite in teren care sa ateste ca este posibila executarea lucrării funerare, a unui process-verbal încheiat anterior începerii executării lucrării semnat de titularul concesiunii, administrator si reprezentantul persoanei juridice care executa lucrarea, un concesionar poate executa si repara lucrări funerare.

(5)    In situația in care sunt mai multi concesionari se va prezenta acordul tuturor pentru executarea lucrării.

(6)    Lucrările funerare vor fi realizate astfel:

a)    de către operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București:

b)    de către titularii dreptului de folosința a locurilor de veci sau de membrii familiilor acestora daca au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări

c)    de societăți comerciale avand ca obiect de activitate executarea de lucrări funerare. Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat;

(7)    La executarea lucrărilor de construcții se vor proteja mormintele si construcțiile învecinate,spatiile verzi si caile de acces. Pamantul rezultat din săpături va fi evacuat zilnic din locurile stabilite prin autorizația de construire si se va asigura curățenia locului:

(8)    Orice paguba va fi suportata de beneficiarul lucrării:

(9)    Autorizările pentru construcții funerare se vor elibera de către administratorul cimitirului in baza unei cereri insotita de documentele doveditoare care atesta obiectul de activitate, lista preturilor percepute, copie C.l solicitant si după plata taxei de avizare aprobata de autoritatile administrației publice locale.

(10)    Accesul în cimitire al mijloacelor de transport, necesare pentru lucrări, cu o capacitate mai mare de 3 tone nu este permis.Pe restul aleilor transportul materialelor se va face prin purtare directa cu roaba sau cu mijloace de transport cu capacitate de maximum 1 tonă.

(11)    Lucrările de construcții in cimitire trebuie finalizate în termen de 6 luni de la eliberarea autorizației, după expirarea acestei perioade fiind necesară reactualizarea ei.

(12)    Societățile si meseriașii care execută lucrări funerare concesionarilor cor plăti energia electrică

și apa consumată la execuția lucrărilor.    \

(13)    Lucrările funerare executate in baza autorizațiilor -de' construcție sunt proprietatea concesionarului care le realizează si orice litigiu legat de--abestezR

constructii se rezolva de către

concesionar prin organele judiciare.

Art. 25.    / C'IJ

(1)    Accesul persoanelor în cimitire se va face în costumație dep£ma. 1

(2)    Circulația se va face numai pe alei fiind interzisă calcareaipejntffminte. comportarea fiind în limita pioșeniei locului sacru.

(3)    Accesul în cimitire este permis :

a)    in perioada 01 octombrie - 31 martie. între orele 8"'' - 17":

b)    in perioada 01 aprilie - 31 septembrie. între orele 7- 20".

(4)    Solicitările justificate ale concesionarilor, in afara acestui program. vor fi soluționate de către administratorii cimitirelor.

(5)    Accesul în cimitire pentru cei care executa lucrări de construcții funerare se face între orele 7°'J -170) numai în zilele lucrătoare indiferent deperioada anului, excepție fac situațiile in care se execută lucrări pentru cazurile de deces.

(6)    Intrarea în incinta cimitirelor cu mașini și utilaje se poate face numai în scopul realizării unor lucrări funerare și nu pot staționa mai mult de 2 ore.

(7)    Sambata si Duminica este interzis accesul în cimitir al mașinilor de orice fel cu excepția celor ce transportă decedații.

Art. 26.

IV. Activitati de amenajare si iniretinere a crematoriilor umane din municipiul București

(1)    Operatorul serviciului executa la cerere operațiuni premergătoare incinerării, incinerarea propriu-zisa, operațiuni de depozitare si conservare a urnelor cu cenușa, precum si alte operațiuni legate de incinerare in crematoriile umane din municipiul București.

(2)    Activitățile premergătoare incinerării se pot efectua numai pe baza adeverinței de înhumare si aviz sanitar.

(3)    Incinerarea decedatilor aduși din alte localitati se face numai pe baza autorizației sanitare de transport si a adeverinței de inhumare.

(4)    Incinerările decedatilor se fac in ordinea aducerii lor la crematoriu, cu excepția cazurilor de boli contagioase care au prioritate.

(5)    Pot asista la operațiunile de incinerare propriu-zise in sala de incinerare cel mult trei persoane majore.

(6)    Cenușa provenita din incinerare se depune in urnele asigurate de crematoriu.Urnele respective se individualizează cu etichete cuprinzând datele de identificare a decedatului.

(7)    Urnele se pastreaza la crematoriul uman timp de 45 zile. perioada in care familia decedatului va trebui sa se hotarasca asupra depunerii lor la:

a)    domiciliul familiei;

b)    in cavouri, gropi, nise:

c)    columbarele de urne ale crematoriului

(8)    După trecerea termenului de 45 zile. in cazul in care cei interesați nu au luat nici o măsură in legătură cu depunerea si pastrarea urnelor, acestea vor fi depuse in spatii special amenajate apartinand crematoriului.

(9)    Depunerea si conservarea urnelor in columbarele crematoriului uman se face in nisa.

(10)    Concesionările pe termen nelimitat a nișelor se vor atribui de către operatorul serviciului public de administrare a crematoriilor numai in caz de deces pe baza taxelor aprobate de către autoritatile administrației publice locale.

(11)    Dreptul de folosința al nișei il are concesionarul si membrii familiei sale si se transmite prin moștenire sau donație.Art. 27.

Autoritățile administrației publice locale din municipiul București au următoarele atribuții:

a)    asigurarea funcționării serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București in bune condiții;

b)    luarea inițiativelor și adoptarea hotărârilor de reglementare a serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București:

c)    exercitarea competentelor și responsabilităților ce le revin potrivit legislației în vigoare, referitoare la serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

d)    sa monitorizeze si sa exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor si să ia măsurile necesare în cazul in care operatorul nu asigură indicatorii de performanta si continuitatea serv iciilor pentru care s-a obligat.

Art. 28.

Autoritățile administrației publice locale din municipiul București au următoarele drepturi:

a)    stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor propuse de operator:

b)    sa sancționeze operatorul in cazul in care acesta nu asigură continuitatea serviciului, nu respecta indicatorii de performanta și parametrii de eficienta la care s-a angajat, cu excepția situațiilor care nu se datoreaza operatorului de serv ic iu;

c)    in cazul unor abateri grave si repetate ale operatorului, autoritatile administrației publice locale pot anula hotararea de atribuire a contractului privind gestiunea serviciului, in baza rapoartelor întocmite de către autoritatile administrației publice locale din Municipiul București:

Art. 29.

Autoritatile administrației publice locale din municipiul București au următoarele obligații:

a)    sa elaboreze, sa aprobe documentele necesare organizării si desfășurării procedurilor de gestiune directa sau delegata:

b)    sa respecte si sa isi îndeplinească obligațiile prevăzute în Regulamentul și Caietul de Sarcini al serviciului:

c)    sa păstreze confidențialitatea, in condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice.

d)    să aprobe programul anual de activitate al operatorului si bugetul de venituri și cheltuieli al acestuia:

SECȚIUNEA 2.
DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI
Art. 30.

Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are următoarele drepturi:

a)    sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantitatii si calitatii acestora:

b)    sa propună autorităților administrației publice locale ajustarea periodica a preturilor si a tarifelor, in funcție de influentele intervenite in costurile de operare:

c)    sa sisteze furnizarea prestarea serv iciului in cazul neindeplinirii obligațiilor de către concesionari.a)    organizează, administrează si tine evidenta tuturor concesitiHÎ țhtîmărilor-deshuinarilor. re înhumări lor. i nci nerari lor:

b)    organizează, administrează și arhiveaza actele pricind situația locurilor concesionate ale persoanelor beneficiare, precum și soluționarea problemelor litigioase intre concesionari si administrație:

c)    organizează și realizează prestările de servicii specifice în cimitirele umane aliate în administrarea sa:

d)    controlează modul cum sunt amenajate, intretinute si îngrijite terenurile de către concesionari:

e)    asigura comunicarea de date si informații de interes public cu privire la actixitatea de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane:

fi) asigura salubrizarea și igienizarea cimitirelor. întreținerea spatiilor verzi și a spatiilor administrative, a instalațiilor, imprejmuirilor. etc. pentru crearea unui cadru cât mai civilizat la dispoziția concesionarilor:

g) execută în limita capacitatii. lucrări noi de construcții funerare si reparații, precum și transport funerar:

i)    face propuneri privind extinderea și înființarea de noi cimitire, precum si de noi prestații de servicii pentru populație in vederea supunerii aprobării autoritatilor administrației publice locale;

j)    asigura conservarea și întreținerea patrimoniului, paza si accesul in cimitire si crematorii:

k)    asigura pastrarea integrității, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințai: stimulează si determină utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune:

l)    creeaza. cu aprobarea autoritatilor administrației publice locale, noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal si după caz. dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare. în condițiile legii:

m)    intocmeste si propune teme pentru studiu, proiecte, analize din propria inițiativă sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administrației publice locale :

n)    intocmeste si propune, pentru a fi supus aprobării autoritatii administrației publice locale, bugetul anual de venituri și cheltuieli:

o)    urmărește și verifica realizarea lucrărilor de investiții, intretinere, dotări și reparații, din patrimoniul public și cel privat aliat în administrare:

p)    examinează și propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii surselor de finanțare, potrivit reglementărilor legale in \ igoare:

r)    asigura elaborarea normelor metodologice tehnice si financiare in domeniul activ itatii specifice, serviciilor, valorificării bunurilor din patrimoniu, precum și in celelalte domenii care fac obiectul sau de activitate:

s)    realizează achizițiile de mașini, utilaje si instalații pentru modernizarea activ itatilor si serviciilor prestate, din surse proprii, cu acordul autoritatilor administrației publice locale:

t)    analizeaza si propune spre aprobare listele lucrărilor de investiții, asigura avizarea documentației tehnico-economice. urmărește modul de realizare al lucrărilor și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții aprobate, daca are mandate in acest sens;

t)    stabilește si urmărește aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția si securitatea muncii. P.S.L. etc;

u)    raportează autoritatilor administrației publice locale, datele operative, indicatorii specifici de activitate periodici și alte date solicitate de acestea in conformitate cu prevederile legale, in vederea monitorizării activ itatii sale și a modului de respectare a reglementarilor și indicatorilor de performanta stabiliți in Regulamentul serv iciului si in contractul de gestiune al serv iciuiui public:

Art. 32

Operatorul (furnizor prestator) sen iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are următoarele obligații:

a)    sa concesioneze si să atribuie corect locurile de înhumare:

b)    sa asigure întreținerea aleilor, clădirilor, instalațiilor de-ajimentare cu apa si energie electrica,

canalizarea si imprejmuirile:    - •

c)    sa îngrijească mormintele si operele comemorative demăzBoj.,. mormintele oamenilor de stiintă.

e)    sa întocmească planul anual de activitate in \ederea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli, iar execuția lucrărilor să se realizeze in limita bugetului aprobat:

f)    sa furnizeze autoritarilor administrației publice locale informațiile solicitate si sa asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării și dezvoltării ser\ iciului. în conformitate cu prevederile legale in vigoare:

g)    sa pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achizițiile publice de lucrări, bunuri si servicii:

i) sa asigure paza cimitirelor.

SECȚIUNEA 3.
DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CONCESIONARILOR/LTILIZATORILOR
Art. 33.

Concesionarii/utilizatorii au următoarele drepturi:

a)    acces neîngrădit la informațiile publice privind serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București:

b)    garantarea accesului si dreptului de a beneficia de serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București:

c)    de a beneficia de prevederile hotărârilor si deciziilor cu privire Ia serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București:

d)    de a contesta, in condițiile legale, hotărârile adoptate de autoritatea administrației publice locale.

Art. 34.

Concesionarii/utilizatorii au următoarele obligații:

a)    sa achite taxa de întreținere stabilită prin hotarari ale autoritarilor administrației publice locale:

b)    sa plateasca penalitati de întârziere egale cu cele pentru neplata obligațiilor față de bugetul de stat în cazul neachitării la timp a taxei prevăzute la lit.a):

c)    sa respecte prevederile Regulamentului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București. în caz contrar fiind pasibili de penalitati sau. in anumite cazuri, sa li se ridice dreptul de concesiune;

d)    sa monteze plăcute indicatoare cu parcela, litera si număr la locul de veci concesionat:

e)    sa respecte dimensiunile locului concesionat, stabiliți prin actul de concesiune si sa nu efectueze lucrări funerare fără autorizare:

f)    să efectueze periodic curățenia in perimetrul locului concesionat si în jurul acestuia, sa transporte resturile vegetale si gunoiul de la locul de veci la locurile special amenajate:

g)    sa respecte orele de acces, ordinea si liniștea in incinta cimitirului si crematoriului:

h)    să solicite aprobare în vederea oricărui fel de instrainare a locului de veci;

i)    să anunțe in scris orice modificare cu privire la domiciliul concesionarului:

j)    să nu distrugă lucrările funerare și bunurile existente in cimitirele publice si crematoriile umane.

CAPITOLUL VI.

FINANȚAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Al t. 35.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul publicrsi,.privat al municipiului București și prestării activ itatilor specifice acestora se asigură,.prin irfcasarea de la concesionari, pe baza


tarifelor, preturilor sau taxelor legal aprobate, a unor sume re prestate, cu respectarea următoarelor condiții:

a) protejarea autonomiei financiare a operatorului: bjreflectarea costului efectiv al furnizării prestării serviciului de administrare a cimitirelor în structura și nivelul tarifelor, și ale taxelor locale practicate:

c)    ajustarea periodică a preturilor, tarifelor și taxelor:

d)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife sau prin taxe locale:

e)    calcularea. înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor serv icii prin preț. tarif sau taxa. după caz.

Art. 36.

(1)    Finanțarea și realizarea investițiilor aferente serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promov area și aprobarea investițiilor publice, a legislației privind achizițiile publice de lucrări, bunuri și servicii și cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism si amenajarea teritoriului.

(2)    Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse:

a)    subvenții de la bugetul local, in funcție de natura și de modul de organizare si funcționare a serviciului de administrare a cimitirelor:

b)    sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale:

c)    taxe speciale instituite in condițiile legii:

d)    venituri proprii ale operatorului:

e)    alte surse constituite potrivit legii.

CAPITOLUL VII. PRETURI, TARIFE SI TAXE
Art. 37.

(1)    Nivelul preturilor/tarifelor/taxelor pentru plata serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se fundamentează pe baza costurilor de întreținere si exploatare, a costurilor de reparații, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării si modernizării infrastructurii cimitirelor.

(2)    Aprobarea preturilor/tarifelor/taxelor se face de către autoritatile administrației publice locale.

(3)    Cuantumul si regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotarari, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4)    Structura si nivelul preturilor, tarifelor și taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a)    sa acopere costul efectiv al fumizării/prestării serviciului de administrare:

b)    sa acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente de intretinere si exploatare:

c)    sa descurajeze consumul excesiv si risipa:

d)    sa încurajeze exploatarea eficientă a serviciului de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane și protecția mediului:

e)    sa încurajeze investițiile de capital:

f)    sa respecte autonomia financiară a operatorului.

Art. 38.

(1)    Aplicarea de către operator a preturilor, tarifelor și taxelor avizate și aprobate de către autoritatile administrație publice locale din Municipiul București este obligatorie:

(2)    Preturile, tarifele si taxele aprobate trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) asigurarea prestării serviciilor de administrare si funcționare a cimitirelor si crematoriilor umane la nivelurile de calitate și la indicatorii de performanta'stabiliți prin regulamentul serviciului și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz: -    . -------z _    /


c) asigurarea exploatării și întreținerii eficiente a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale. aferente serviciului de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane.

Art. 39.

Preturile, tarifele si taxele vor fi fundamentate de către operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si prixat al municipiul București si aprobate prin hotarari ale autoritatilor administrației publice locale.

CAPITOLUL VIII. INDICATORI DE PERFORMANTA
Art. 40.

(1)    Autoritățile administrației publice locale propun xalorile indicatorilor de performanta ai serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București.

(2)    Indicatorii de performantă ai serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București se precizează în prezentul regulament si vor fi incluși in contractul de gestiune a serviciului:

(3)    Valorile indicatorilor de performanta sunt considerate valori ale nivelurilor de baza. fata de care se vor stabili pentru perioada contractuala, standard obiectiv si termene de atingere a acestora;

(4)    Autoritățile administrației publice locale aplică penalitati operatorului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficientă si calitate la care s-a obligat ori nu respecta indicatorii de performanta.

Art. 41.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale:

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor'membrilor comunităților locale. în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale:

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activ itate:

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

Art. 42.

Indicatorii de performanta pentru serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București se referă la următoarele activitati:

a)    încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

b)    calitatea serviciilor efectuate;

c)    menținerea unor relații echitabile intre operator și utilizator prin rezolvarea rapidă si obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor care rev in fiecărei parti:

d)    soluționarea in timp util a reclamatiilor utilizatorilor:referitoare la serviciul de administrare a cimitirelor:
Art. 43.

In vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul București trebuie sa asigure:


a)    gestiunea serviciului de administrare conform contractului de gestiune:

b)    evidenta clara si corecta a concesionarilor pentru fiecare cimitir in parte:

c)    înregistrarea activitatilor privind facturarea si incasarea contravalorii serviciilor efectuate:

d)    înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor concesionarilor și modul de soluționare a acestora.

Art. 44.

Indicatorii de performanta au caracter minimal si pot fi modificați,'suplimentați conform prevederilor legale in funcție de nivelurile de performanta obținute de operatorul serviciului intr-o perioada de timp rezonabila de cel puțin 1 (un) an de zile de la inceputul derulării contractului de gestiune a serviciilor.

Art. 45.

Trimestrial, operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București va prezenta un raport către autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala în care se va preciza modul în care au fost îndepliniți indicatorii de performanta stabiliți si aprobați in prezentul Regulament (Anexa nr. 2), precum si explicarea situațiilor (motive si măsuri luate) in care nu s-a realizat gradul de îndeplinire al acestora.

CAPITOLUL IX.
CONSTATAREA SI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR
Art. 46.

Incalcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinara, civila, contravenționala sau penala, după caz.

Art. 47.

Urcarea pe monumente, statui, banei, deteriorarea, mutarea sau răsturnarea băncilor, coșurilor, indicatoarelor, distrugerea tăblițelor cu poziționarea locului, nereactualizarea autorizațiilor de construcție după expirarea perioadei de 6 luni. execuția fara avizul operatorului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București, a lucrărilor de construcții, constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 50 RON la 100 RON pentru persoane fizice si de la 150 RON la 200 RON pentru persoane juridice.

Art. 48.

Aruncarea de țigări, ambalaje, moloz, diverse resturi vegetale, obținute de la amenajarea mormintelor in alte locuri decât cele special amenajate acestui scop, constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 RON la 500 RON pentru persoane fizice si de la 1.000 RON la 2.000 RON pentru persoane juridice.

Art. 49.

Depozitarea de deșeuri vegetale si/sau menajere, ambalaje combustibil de orice fel pe morminte sau pe aleile de acces, precum si incalcarea prevederilor articolului privind accesul auto in cimitire, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 RON la 500 RON pentru persoane fizice si de la 250 RON la 1.000 RON pentru persoane juridice.împrejmuirilor, a grilajelor, a crucilor, a gardurilor si a oricăror *allor dotări din cimitir cu corpuri străine, substanțe inflamabile si 'sau toxice, constituie contravenție si se sancționează eu amenda de la 1.500 RON la 2.000 ROM pentru persoane fizice si de la 2.000 RON la 2.500 ROM pentru persoane juridice.

Art. 51.

Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 RON la 1.000 RON. următoarele fapte:

a)    comercializarea fara autorizație a oricăror produse in incinta si la intrarea cimitirelor:

b)    stingerea varului, cioplirea pietrelor si a lemnelor precum si efectuarea oricăror lucrări funerare fara autorizație;

c)    introducerea in cimitir a materialelor de construcție in vederea executării de lucrări funerare fara autorizație;

d)    executarea de lucrări de construcții funerare fara autorizație de construcție eliberata in condițiile legii:

e)    executarea de lucrări funerare, montări de grilaje în afara limitei locului concesionat:

f)    repararea, modificarea sau demolarea fara avizul prealabil al Comisiei Municipale a Monumentelor si obiectiv elor declarate monumente de arta.

Art. 52

(1)    Contravențiile si aplicarea sancțiunilor se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 priv ind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările si completările ulterioare si a altor prevederi legale în domeniu.

(2)    Contravenientul poale achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori. după caz. de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute in actul normativ, agentul constatator facand mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.

Art. 53.

Autoritățile administrației publice locale din municipiul București pot stabili si alte fapte ce constituie contravenții, cat și alte valori ale sancțiunilor aplicate.

Art. 54.

Sumele încasate din venituri extrabugetare (tarife si taxe) se colectează si sunt la dispoziția serviciului operatorului pentru cheltuieli curente ce vor fi comunicate autoritatilor administrației publice locale din municipiul București.

Art. 55.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București si autoritatea administrației publice locale.

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE
Art. 56.

(1) Soluționarea tuturor reclamatiilor referitoare la desfasurarea serv iciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București se va face in conformitate cu legislația în vigoare.


Art. 57Regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București este aprobat de către autoritatile administrației publice locale din municipiul București si intra in vigoare la data aprobării.

Art. 58.

Prezentul Regulament \a fi modificat sau completat ori de câte ori se vor produce schimbări de natura tehnica, tehnologica sau legislativă care impun acest lucru.

Art. 59.

Prezentul regulament va intra in vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către autoritatea administrației publice locale.

Art. 60.

Anexa I - "Lista obiectivelor". Anexa 2 - " Indicatorii de Performanta" fac parte integranta din prezentul regulament.Regulamentul Serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat ai municipiului București

LISTA OBIECTIVELOR

Cimitirele publice din municipiul București:

Categoria a-I-a:    Cimitirul Bellu

Categoria a-II-a:


Cimitirul Ghencea Cimitirul Sf. Vineri Cimitirul Reînvierea Cimitirul Tudor Vladimirescu Cimitirul Izvorul Nou Cimitirul Iancu Nou Cimitirul Progresu

Categoria a-II,-a:    Cimitirul Bucureștii Noi

Cimitirul Damaroaia Cimitirul Metalurgiei Cimitirul Domnești (Ghencea II)

Categoria a-IV-a:

Cimitirul Berceni II Cimitirul Pantelimon 11 Cimitirul Straulesti II Cimitirul Vest

Tabelul 1-Descrierea cimitirelor

Nr. crt

Denumire cimitir

Categoria

Adresa

Suprafața

1

Cimitirul Bellu

I

Calea Serban Vodă nr. 249. sector 4

2

Cimitirul Ghencea

II

Bd. Ghencea nr. 8. sector 6

3

Cimitirul Sf. Vineri

11

Calea Grivitei nr. 202, sector 1

4

Cimitirul Reînvierea

11

Str. Reinvierii nr. 4, sector 2

5

Cimitirul Tudor Vladimirescu

11

Strada Antiaeriana nr.10. sector

5

6

Cimitirul Izvorul N'ou

II

Strada Liviu Rebreanu nr.5, sector 3

7

Cimitirul Iancu Nou

II

Strada Vatra Luminoasa nr.25. Sector 2

8

Cimitirul Progresu

11

Strada Etemitatii nr.18, sector 4

9

Cimitirul Bucureștii Noi

III

Str. Laminorului nr. 157, sector

1

10

Cimitirul Damaroaia

III

Str. NeajIov ului nr. 5, sector 5

11

Cimitirul Metalurgiei

III

B-dul Alexandru Obregia nr.65-67. sector 4

12

Cimitirul Domnești (Ghencea II)

IV

Str. Prelungirea Ghencea. sectar

6

13

Cimitirul Berceni 11

IV

Șoseaua Berceni nr. 117, sector 4

14

Cimitirul Pantelimon 11

IV

B-dul Biruinței nr. 69. sector 2

15

Cimitirul Straulesti 11    j

IV

Șoseaua Odăii nr.471. sector 1

16

Cimitirul Vest

IV

Șoseaua de centura. nr.4K, comuna Domnești. Jud. IlfovTabelul 2- Situația locurilor de in lui mu re

i Nrert.

I

1

i

Denumirea cimitirului

Număr de locuri de înhumare

Număr contract de concesionare a locurilor de înhumare

Număr de locuri speciale pe categorii de beneficiari

Total

concesionate

libere

7 ani

25 ani

nelimitat

1

Cimitirul Bellu

Cimilirul Ghencea

Ș    3

j...........4 ........

i ~5

Cimitirul SI'. Vineri

Cimitirul Reinvierea

Cimitirul Tudor Vladimirescu

! 6

Cimitirul Izvorul Nou

7

Cimitirul lancu Nou

X

Cimitirul Progresii

l>

Cimitirul Bucureștii Noi

: 11)

!II

Cimitirul Damaroaia

Cimitirul Metalurgiei

12

Cimitirul Domnești (Ghencea 11)

13

Cimitirul Bcrceni II

:    14

; 15

Cimitirul Pantelimon 11

Cimitirul Straulesti 11

!; if>

•Cimitirul Vest

o

o

c

O

c •


Nr ert,"IH ' ’J Nr. inventar    |    Denumire    |    Cod clasificare    |    Valoare de inventar

r

Cimitfrțil jBetfu"/

A

V

r - | r

/. : !

b. i

\ /

"ț .țr

'4

n

Cimitirul Ghencea

1

.1

232)

.1
Cimitirul Progresu

1

' 2 , 3

lZZZ

n

Cimitirul Bucureștii Noi

! i

i    2

;    3

4

1    n

i--

---

1 v inilin u

î    1

,

i    ~)

u ___‘r —

i    3

1    4

1

’    n

- - - ........— -------

---------------------------------------------------------------------

- - -------- - - -.......-..... - -------------

.................-..............

JCAajitiruI Metalurgiei

( \    f\ i

! •......

3

-L-X -XX- 1

-

■    4    /

n /

(

Ciitii/ijxi 1 Oomnesti (Ghencea 11)    \

'--------,

\ \ \ 1

l *2

\ \ \

i____2

\\\

,    4

n

.4    \ \

Cimitirul Berceni 11

. 1!1

o

o

•;3

o


c:j g.


i X,


Ciremaloriilc umane din municipiul București:

-    Crematoriul Cenușa

-    Crematoriul Vitan Barzcsti

Tabelul 1-Descrierea crematoriilor umane

Nr

crt.

Denumirea crematoriului

Adresa

Autorizație de functionarc/mediu

Nisa pentru conservarea urnelor

Total

Concesionate

Libere

1.

Crematoriul Cenușa

Calea Serban Vodă nr. 183. sector 4

2.

Crematoriul Vitan Barzesti

Intrarea Serelor nr. 1. sector 4

1
Anexa nr. 2 la

Regulamentul Serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat a! municipiului București

INDICATORI DE PERFORMANTA

j Nr.

Crt

INDICATORI DE PERFORMANTA

Valori propuse

Valori aprobate

1.

Numărul de reclamatii (scrise si telefonice) înregistrate la nivelul operatorului privind serviciul de administrare a cimitirelor, raportat Ia numărul de concesionari.

X

X

2.

Numărul de reclamatii care s-a dovedit a fi justificate, raportat la numărul total de reclamatii.

X

X

3.

Numărul de reclamații justificate rezolvate, raportat la numărul total de reclamații justificate.

X

X

4.

Numărul de reclamatii de la pct.3 rezolvate in 48 ore.

X

X

5.

Procentul de reclamatii de la pct. 3 care au fost rezolvate in 15 zile lucratoare.

X

X

6.

Numărul total de reclamatii scrise raportat la numărul total de reclamatii înregistrate la operator.

X

X

7

Numărul de reclamatii scrise care s-au dovedit justificate raportat la numărul de reclamatii scrise inregistrate la operator.

8.

Numărul de reclamatii scrise la care s-a răspuns în termen legal, raportat la numărul total de reclamatii inregistrate.

X

X

9.

Numărul abaterilor constatate si sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a serviciului, din totalul notelor de constatare încheiate.

X

X

10.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei personalului serviciului sau din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activitatii.

X

X

11.

Gradul de realizare a lucrărilor de intretinere curente planificate si prevăzute in bugetul alocat.

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitarea și modernizare a cimitirelor, conform planului anual de lucrări și a BVC aprobat.

X

X

13.

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat. local si fonduri speciale.

X

X