Hotărârea nr. 11/2018

HOTARAREnr. 11 din 2018-01-17 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A STATUII LEULUI - SIMBOLUL ORASULUI IERUSALIM
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație fără sarcini a statuii Leului - simbolul

orașului Ierusalim »

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 289/11.01.2018 al Direcției Cultură, Sport, Turism;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 3/16.01.2018, raportul Comisiei patrimoniu nr. 6/16.01.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 27/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

t

-    Solicitarea Fundației Ronald S. Lauder (Complexul educațional Lauder Reut) nr. 8/10.01.2018 și oferta de donație autentificată cu nr. 112/15.01.2018;

-    Acceptare acord donație nr. 28/21.12.2017 de către Fundația Ronald S. Lauder;

-    Raportul ședinței nr. 17/30.10.2017 a Comitetului de artă din spațiu public -Secretariatul Consiliului Orășenesc Ierusalim - cu încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului nr. 14/05.01.2018;

-    Adresa nr. 259/11.01.2018 a Administrației Monumentelor si Patrimoniului Turistic;

In conformitate cu prevederile:

-    art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație fără sarcini având ca obiect statuia Leului -simbolul orașului Ierusalim, oferită de către Consiliul Local al Ierusalimului prin Fundația Ronald S. Lauder, conform ofertei de donație, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) După încheierea actului de donație în formă autentică, bunul va fi inclus în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, serviciu public de interes local, instituție de profil.

(2) Darea în administrare va presupune preluarea, inventarierea, amplasarea și punerea în valoare a statuii donată confgrffl^grt. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Actul de donație va fi în^etfik ptim&rjja Direcției Juridic.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze

actul autentic de donație.

»

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDIțdTE DE ȘEDINȚĂ


Marian Orlando Culea

SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 17.01.2018 Nr. 11Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2


Anexa 1DUPLICAT


S-a solicitat autentificarea prezentului înscris

OFERTA DE DONAȚIE


FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER, cu sediul social rri'Muiiicipiul Bucurti,-Str. Iul iu Barasch nr. 15, sector 3, România, având CIF 9666291, prin Președinte Ben-Nun Cherbis Tova, CNP 2540401401372, domiciliată în Municipiul București, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, sc.2, et.4, ap. 12, sector 4, identificată cu CI seria RT nr. 959098/03.09.2008 emisă de SPCEP S4 biroul nr. 1, având la bază împuternicirea Consiliului Orășenesc al Orașului Ierusalim (Primăria Ierusalim-Comitetul pentru artă în spațiul public din data de 30.10.2017), hotărâre prin care se aprobă cererea Municipiului București privind donația unei statui reprezentând un leu, simbol al orașului Ierusalim, cu imaginea anexată, oferim spre donație către MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta nr.47 sector 5, cod postai 050013, această statuie.-------------------------------------------------------------------------------------------

Declar că valoarea statuii este de 300 dolari.--------------------------------------------------------

Dimensiunile statuii sunt următoarele: inălțime 1,20 m., lățime 0,60 m., lungime 1,30 m., greutate 2,2 tone.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Menționez că statuia este edificată din piatră.---------------------------------------------------------

Donatarul intră în stăpânire de fapt și de drept a obiectului donației descris mai sus, numai după finalizarea tuturor procedurilor administrative de acceptare a donației, conform legii și după semnarea contractului de donație.------------------------------------------------------------------------------

Noi părțile prezentului act juridic declarăm că, înainte de semnarea lui, am citit personal cuprinsul acestuia constatând că acesta corespunde voinței noastre liber exprimată și condițiilor stabilite de noi.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spre taxare s-a evaluat bunul la suma de 300 dolari echivalentul sumei de 1148 lei cursul de lUSD/3,8247 lei.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnoredactat la sediul Societății Profesionale Notariale “Bucur și Asociații”, într-un exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial.---------------------------------------------

Semnătura,

FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER Prin președinte SS Ben-Nun Cherbis TovaROMANIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI


Societatea Profesională Notarială “BUCUR ȘI ASOCIAȚII”

LICENȚA DE FUNCȚIONARE 3300/2894/20.12.2013 ,

Sediul în București, Bd.Chișinău nr.15, bl.A4,Sc.2, parter, ap. 46, sector Tel.021/255.53.96, fax.021/255.20.57

bnpcorespondenta@yahoo.com ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. l|t

Anul 2018 luna 01 Ziua 15    CONFORM CU

în fața mea, Bucur Nicoleta, Notar Public, la sediul biroului notarial s-a prezentai Ben-Nun Cherbis Tova, CNP 2540401401372, domiciliată în Mum. București, Spl. Unirii nr. 4, bl. B3, sc.2, et.4, ap. 12, sector 4, identificată cu CI seria RT nr. 959098/03.09.2008 emisă de SPCEP S4 biroul nr. 1, pentru FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER, cu sediul social în Mun.

București, Str. Iuliu Barasch nr, 15, sector 3, România------------------------------------------------

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezință voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar și

schița anexă.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

în temeiul art. 12 lit.b din Legea notarilor publici și a activității notariale numărul 36/1995,

republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.--------

S-a încasat onorariul de 150 lei + TVA prin OP/2018,-----------------------------------

NOTAR PUBLIC,

SS/LS BUCUR NICOLETA

Prezentul duplicat s-a întocmit în trei exemplare, de către Bucur Nicoleta, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.


Prezenta schiță anexă face parte integrantă din oferta de donație autentificată sub numărul 112/15.01.2018

Semnătura,

FUNDAȚIA RONALD S. LAUDER Prin președinte SS Ben-Nun Cherbis Tova

Notar Public,

SS/LS Bucur Nicoleta