Hotărârea nr. 110/2018

HOTARAREnr. 110 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCTIONARE SI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București și a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat al municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare Urbană -Direcția de Mediu și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice nr. 12763/28.12.2017;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 10/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 107/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, art. 9 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 188 din 18.05.2017 privind aprobarea extinderii activității Autorității Municipale de Reg ementare a Serviciilor Publice (AMRSP) în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din răspunderea Municipiului București și încheierea actului adițional nr. 2 la statutul AMRSP;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alir. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, Tei. 021205.55.00 httpwww.pmb.ro

Art.2 Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din domeniul public și privat aL municipiului București,- prevăzut în-anexa nr. 2 care face integrantă din prezenta hotărâre. - -

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului București și Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, l Marian Orlando,


ECRETAR GENERAL

NICIPIULUI BUCUREȘTI, orgiana Zamfir


Anexa 1/Wtx/f-zf


I*

I

I

I ■'â STUDIU DE O

' GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ?


KB8®®8ftr*?s W


ORGANIZARE, FUNCȚIONARE SI


jfr *    ■* V v.» y1 jt


ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SIggsgagg


CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


iwsm


«&&»STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI -AMRSP 2017-

Acest studiu a fost elaborat de un colectiv de experți, constituit în Grupul de Lucru AMRSP, format din:

Prof. univ. dr. Ioan RADU - Coordonator Conf. univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU Dr. Speranța STOMFF

Lector univ. dr. Sorin BURLACU Dr. Tudor STOMFF Ing. expert Iulia RUGINĂ Ec. drd. Mihai DEMETER.


Lucrarea este proprietatea intelectuală a AMRSP.


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI -AMRSP 2017-

Precizări

Prezentul studiu se justifică în situația în care operatorul care va presta serviciul de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București va funcționa în condiții de profitabilitate prin exercitarea unui management performant fără să beneficieze de compensații din partea Primăriei Municipiului București pentru realizarea acestui serviciu, asigurând totodată o sursă financiară suplimentară de alimentare a bugetului local

Realizarea profitului va trebui să se facă în condițiile unei fundamentări corecte a tarifelor pentru serviciile și lucrările prestate, bazate pe costuri dimensionate economic și pe o marjă de profit cuprinsă între 3% și 5% din costuri

Condițiile de realizare a profitului trebuie să fie reflectate prin criteriile de performanță globală (economice, sociale și de mediu) stabilite de AGA și prin indicatorii de performanță care vor fi asumați de Consiliul de Administrație al companiei și de echipa managerială, prin contractul de mandat al directorului generai

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI -AMRSP 2017-

ABRE VIERI

AMRSP

Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice

CGMB

Consiliul General al Municipiului București

CS

Caiet de sarcini

DA

Documentație de atribuire

UE

Uniunea Europeană

HCGMB

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București

HG

Hotărâre de Guvern

OG

Ordonanță a Guvernului

OUG

Ordonanță de Urgență a Guvernului

PMB

Primăria Municipiului București

SIEG

Serviciu de interes economic general

UAT

Unitate Administrativ Teritorială

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE SI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI -AMRSP 2017-

CUPRINS

1.    Introducere----------------------------------------------------------------------------6

2.    Cadrul legal de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și

crematoriilor umane------------------------------------------,-----------------------------6

3.    Starea actuală a serviciului----------------------------------------------------------9

4.    Activitățile prestate în cadrul serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București —12

5.    Motive de ordin economic, social și de mediu care justifică delegarea

serviciului-----------------------------------------------------------------------------------15

5.1.    Motive de ordin economic privind delegarea serviciului-----------------------15

5.2.    Motive de ordin social privind delegarea serviciului----------------------------17

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ’ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

7. Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul

București----------------------------------------------------------- 30

8.    Redevența-----------------------------------------------------------------------------40

9.    Durata estimată a contractului----------------------------------------------------41

10.    Riscuri-------------------------------------------------------------------------42

11.    Concluzii-----------------------------------------------------------------------------44

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI -AMRSP2017-

1. Introducere

Prezentul studiu de oportunitate este realizat în vederea alegerii variantei optime de gestiune pentru serviciul public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane, conform art 3, alin 1, lit. m) din OG 71/2002.

Prezentul studiu se referă exclusiv la cimitirele și crematoriile umane care cad sub incidența Primăriei Generale a municipiului București și care sunt gestionate în prezent de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Studiul de oportunitate, regulamentul de organizare și funcționare a serviciului și caietul de sarcini aferent se aprobă prin HCGMB și vor sta la baza alegerii soluției optime pentru gestiunea activităților din cadrul serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane.    r---------------------------


2. Cadrul legal de organizare, funcționare și administrare a cimitire crematoriilor umane

Conform HG 955/2004, autoritățile administrației publice locale răspund de organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor aflate în subordinea acestora.

Actul normativ care reglementează drepturile și obligațiile în legătură cu activitățilr funerare, cimitirele și crematoriile umane este Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 11 iulie 2014.

Serviciile necesare colectivităților locale sunt asigurate în sistem privat de către unitățile parohiale, iar în sistem public prin cimjtîfelfi de sfăt/focale.

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

Organizarea și funcționarea cimitirelor umane și a crematoriilor de către autoritățile administrației publice locale se realizează prin:

a)    elaborarea unui regulament de funcționare, aprobat prin hotărâre a consiliului local, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare și incinerare;

b)    atribuirea locurilor de înhumare prin concesiune pe termen limitat de 7 ani sau pe termen nelimitat, dar cu respectarea condiției ca locul să fie îngrijit;

c)    realizarea construcțiilor funerare numai cu autorizarea consiliului local;

d) plata unor taxe și tarife către bugetul local.

Infrastructura cimitirelor constând în platforme, drumuri de acces, alimentare cu apă, clădirea administrației cimitirului sau a crematoriului este în responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Serviciul poate fi prestat în regie proprie sau prin delegarea gestiunii serviciului unui operator autorizat. Prestarea serviciului în regie proprie sau prin delegarea. gestiuniLservicjului unui

.    -    j


Lucrările funerare care se pot executa sunt: a) însemne, borduri sau împrejmuiri pentru locurile de înhumare atribuite în folosință pentru o perioada de 7 ani; b) lucrări subterane - cripte - și

lucrări supraterane lespezi, obeliscuri, altedOcfanj^arta plastica - pentru locurile de înhumare

/v z\

atribuite pe o perioadă mai mare de/7<âni!zAcest^ru<^ați. vor putea fi executate și de titularii1    dl/


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

dreptului de folosință a locurilor de ănhumare sau de membrii familiei acestora dacă au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări. Lucrările publice prevăzute mai sus se vor realiza doar după obținerea autorizației de construire, în termen de maximum 2 ani de la eliberarea acesteia.

Executarea și repararea lucrărilor funerare vor fi asigurate de administrația cimitirului care va organiza în acest scop formații de lucru specializate.

Crematoriile din subordinea administrațiilor cimitirelor vor realiza următoarele:

r

a)    executarea operațiunilor premergătoare incinerării^

b)    incinerarea cadavrelor umane;

c)    depozitarea și conservarea urnelor cu cenușă;

d)    alte operații specifice incinerării cadavrelor.

Urnele vor fi identificate cu etichete pe care se vor înscrie dhtele^dd"identificare\ incinerate. Urnele vor fi păstrate în crematoriu 45 de zile după care vor fi depuse în i a crematoriului, dacă în acest interval familia defunctului nu a luat nici o hotărâre. Nișele vor fi atribuite în folosință de către administrațiile cimitirelor, pe durata determinată sau nedeterminată, cu plata tarifelor impuse de administrația cimitirului.

Autoritățile administrației publice locale pot aproba incinerarea gratuită și depunerea urnei în nișa comună a crematoriului pentru persoanele lipsite de posibilitatea de a plăti tarifele legale.


Administrațiile cimitirelor vor asigura întreaga gamă de servicii, lucrări și obiecte necesare ceremoniilor funerare, precum și alte servicii și lucrări de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare și a nișelor pentru păstrarea urnelor, astfel ca cerințele populației în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcute într-un singur loc cu operativitate și în condiții corespunzătoare. Prestarea serviciilor funerare se va face pe baza solicitărilor celor interesați, cu plata tarifelor și prețurilor stabilite conform legislației în vigoare.

Mormintele și operele comemorative de război, mormintele oamenilor de știință, cultură și artă, aflate în cimitirele administrate de ^uțorffăț^e^^inistrației publice locale, sunt îngrijite și întreținute de administrațiile cimitireloP
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_ -AMRSP2017-_

Administrațiile cimitirelor răspund de îngrijirea și paza cimitirelor și crematoriilor, revenindu-le obligația să întrețină în bună stare camerele de depunere și de ceremonii funerare, împrejmuirile, căile de acces, spațiile verzi, instalațiile de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare și alte

dotări.

3. Starea actuală a serviciului

în prezent, în municipiul București, serviciul de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane este realizat de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, instituție care se află în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucurt


următoarele unități teritoriale:

Cimitirele municipalității se împart în patru categorii!

-    categoria I: cimitirul Bellu;    !

-    categoria a Il-a: cimitirul Ghencea, cimitirul cimitirulTudor Vladimirescu, cimitirul Izvorul Nou, cimi

-    categoria a HI-a: cimitirul Bucureștii Noi, cimitirul Dămăroaia, cimitirul Metalurgiei;

-    categoria a IV-a: cimitirul Domnești, cimitirul Berceni II, cimitirul Pantelimon II cimitirul Străulești II, cimitirul Vest.

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane asigură întreținerea următoarelor Cimitire de Onoare cu regim special: Cimitirul Eroilor Sovietici din Șos Pipera, Cimitirul Eroilor germani “ProPatria” și Cimitirul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989.

Instituția are în subordine două crematorii “Cenușa” și “Vitan-Bârzești”. Singurul crematoriu funcțional din București este Crematoriul “Vitan-Bârzești”.

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane București, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, înființat prin Hotărârile Consiliului Local nr.72/1992, 66/1993 și 83/1993 este finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București. Instituția este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE    %

GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘÎ

ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI    /i

-AMRSP2017-

aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare.

Conform schemei de personal activitatea din compartimentele de lucru ce însumează suprafața totală de 14452 ha a fost îndeplinită în condiții optime de un număr de 379 salariați.

Obiectul de activitate al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane constă în: administrarea, întreținerea, igienizarea și salubrizarea cimitirelor și crematoriilor umane; efectuarea prestărilor de servicii către cetățeni, pentru înhumări, deshumări, reînhumări, incinerări și lucrări funerare; asigurarea de servicii religioase specifice, gratuite, în spații special amenajate, precum și evidența și concesionarea locurilor de înhumare și a locurilor de veci. în vederea realizării obiectului de activitate, Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane realizează următoarele atribuții generale:

•    organizează, administrează și ține evidența tuturor concesiunilor, înhumărilor, deshumărilor, reînhumărilor, incinerărilor;

•    organizează și realizează prestările de servicii specifice în serviciile teritoriale (cimitire și crematorii umane) aflate în administrarea sa;

•    controlează modul în care sunt amenajate, întreținute și îngrijite locurile de înhumare/de veci, de către concesionari;

•    asigură comunicarea de date și informații de interes public cu privire la activitatea instituției;

•    asigură salubrizarea și igienizarea cimitirelor, întreținerea spațiilor verzi și a spațiilor administrative, a instalațiilor, împrejmuirilor, etc.;

•    eliberează autorizații de construcții funerare în limita competențelor legale; '

•    execută în limita capacității, lucrări de construcții funerare și reparații, precum și transport funerar;

•    face propuneri cu privire la extinderea și înființarea de noi cimitire, precum și de noi prestații de servicii pentru populație în vederea supunerii aprobării CGMB;STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DEL GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICI, BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

•    creează, cu aprobarea CGMB, noi bunuri proprietate publică din categoria celor stabQite, ca fiind de interes municipal și, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, în condițiile legii;

•    urmărește și verifică realizarea lucrărilor de investiții, întreținere, dotări și reparații, din patrimoniul public și cel privat aflat în administrare;

•    examinează și propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii surselor de finanțare, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

•    asigură elaborarea normelor metodologice tehnice și financiare în domeniul activității specifice, serviciilor, valorificării bunurilor din patrimoniu, precum și în celelalte domenii care fac obiectul său de activitate;

•    realizează achizițiile de mașini, utilaje și instalații pentru modernizarea activităților și serviciilor prestate, din surse proprii, cu aprobarea CGMB;

•    întocmește și înaintează compartimentului de specialitate din cadrul PMB propunerea instituției privind proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli în vederea supunerii spre aprobare CGMB, conform legii;

•    analizează și propune spre aprobare Primarului General/CGMB listele lucrărilor de investiții, asigură avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare al lucrărilor și punerea în funcțiune la termen a obiectivelor de investiții aprobate;

•    stabilește și urmărește aplicarea măsurilor privind protecția mediului înconjurător, protecția civilă, securitatea și sănătatea muncii, P.S.I.;

•    raportează periodic compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București, datele operative, indicatorii specifici de activitate și alte date solicitate de acestea în conformitate cu prevederile legale;

•    asigură la cerere, gratuit, serviciile religioase specifice și spațiul necesar desfășurării acestora.

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane este finanțată din venituri proprii și prinI

I

I

I

I

I


Credite bugetare definitive, lei

încasări

din

subvenții,

Iei

Venituri din servicii prestate încasări

realizate, lei

Excedent/Deficit

Subvenții pentru funcționare, lei

Subvenții

pentru

dezvoltare, lei

2014

36.321.000

18.800.000

53.315.375

10.387.777

0

2015

35.826.000

7.947.000

41.046.852

10.961.060

0

30.06.2016

19.239.000

535.000

12.141.000

6.237.370

+935.852

Sursa: http://accu.ro/situatie-financiara/I

I

I

I

II

I

I

I

I

i

E


4. Activitățile prestate în cadrul serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București

Serviciul public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane în municipiul București constă în realizarea următoarelor activități:

-    activități privind administrarea și gestionarea patrimoniului public existent în cimitirele umane;

-    activități și bunuri necesare realizării serviciilor funerare;

-    activități și bunuri necesare realizării serviciilor funerare de incinerare;

-    activități de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare;

-    activități de asigurare și menținere a curățeniei în perimetrul cimitirelor umane;

-    activități de întreținere și refacere a instalațiilor de apă și de canalizare, energie electrică, reparații alei și garduri împrejmuitoare, întrețineri curente construcții aferente;

-    lucrări de amenajare, întreținere, protejare și conservare a spațiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuștilor, florilor anuale, bienale, perene și a oricăror alte amenajări dendro-horticole;

-    activități de pază și ordine a cimitirelor umane municipale.

Pentru realizarea serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor umane și a crematoriilor umane municipale este necesară punerea la dispoziție și exploatarea, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de către operatorul de serviciu, a infrastructurii pe


care urmeaza a fi prestat acest se: care aparțin domeniului public ăfe,

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

orice alte bunuri mobile și imobile care constituie patrimoniul cimitirelor și crematoriilor umane aparținând municipiului București.

Operatorul serviciului va percepe contravaloarea serviciilor prestate, aplicând următoarele taxe și tarife:

-taxe de concesiune percepute pentru atribuirea locurilor de înhumare; j -tarife anuale pentru serviciile de întreținere și administrare a cimitirelor; >


ț....... ...

-    taxe pentru concesionarea unei nise pe termen nelimitat la crematoriul uman;

-    tarif anual pentru intretinerea unei nișe la crematoriile umane;

-    taxe pentru utilizarea temporară a unui loc de înhumare până la maximur

-    taxe pentru utilizarea temporară a unui loc de înhumare până la maximum 25 ani;

-    taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat;

-    taxe pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat;"

-    tarif anual pentru instituirea unui loc de veci;

—taxe de concesiune speciale pentru locurile de înhumare desemnate în parcelele prevăzute cu destinație specială (ocupate de către personalități istorice, politice, culturale sau cu alte merite deosebite, de importanță locală sau națională);

-    taxe de cedare-preluare loc de veci (în cazul donatarilor și succesorilor testamentari, cu excepția ascendenților, descendenților și rudelor colaterale până la gradul al III-lea inclusiv);

-taxa de prestație pentru autorizarea de prestări servicii de către persoane juridice în incinta cimitirelor municipale, percepută în baza contractelor de prestări servicii încheiate între administrația cimitirelor și respectivele persoane juridice;

-contravaloarea consumului de apă și energie electrică ocazionat de realizarea lucrărilor funerare în incinta cimitirelor de către titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare sau de către constructorii angajați de aceștia;

-garanția egală cu 25% dar nu mai puțin de 500 lei din valoarea lucrărilor funerare percepută pentru eliberarea autorizației de construcție atunci când nu se folosesc în acest scop formații proprii ale operatorului de serviciu administrator al cimitirelor ( garanția se restituie după ce administratorul cimitirelor confirmă căzl^arâ/^aît^minat și că mormântul și spațiul adiacent au fost curățate și puse în ordine); A


I

I

I

I

k

I

I

I

I

I

I*

I

I

I

I

I

I


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

-tarife de înhumare fundamentate pe baza lucrărilor necesare și în funcție de tipul locului de înhumare (groapă, cavou etc.);

-tarife pentru folosirea capelei;

-tarife de exhumare după 7 ani;

-tarife de exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai repede de 1 an;"

-tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani;

-tarife diferențiate în funcție de tipurile și gabaritele vehiculelor și utilajelor, perceji' accesul acestora în incinta cimitirelor cu altă motivație decât procesiunile funerare.

Totodată, operatorul are posibilitatea să perceapă tarifele serviciilor funerare, lucrării obiectelor necesare ceremoniilor funerare, precum și a altor servicii de amenajare și întreținere a locurilor de înhumare pe care le prestează în incinta cimitirelor administrate, între care :

-    tarife pentru executarea lucrărilor funerare de către formațiile proprii ale operatorului de serviciu administrator al cimitirelor, percepute în baza contractelor încheiate între administrația cimitirelor și titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare concesionate/atribuite;

-    tarife pentru transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeași localitate sau în altă localitate, în cazul în care acest transport se asigură cu vehiculele mortuare ale operatorului de serviciu administrator al cimitirelor etc.

Structura și nivelul tarifelor va fi fundamentat pe baza costurilor de exploatare (costuri materiale, salariale, de întreținere și reparații, a obligațiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii) la care se adaugă cota de dezvoltare și profitul operatorului.

Cuantumul taxelor și tarifelor percepute de administrația cimitirelor pentru prestațiile sale specifice vor putea fi ajustate în funcție de modificările intervenite la nivelul costurilor de administrare sau în funcție de rata de inflație .

Operatorul de serviciu va plăti autorității administrației publice locale, lunar, o redevență stabilită prin contractul de delegare de gestiune. Nivelul redeventei nu va fi mai mic decât:

-    5 % din valoarea veniturilor aferente activităților specifice prestate de operator.
5. Motive de ordin economic, social și de mediu care justifică delegări serviciului

5.1. Motive de ordin economic privind delegarea serviciului Scopul principal al atribuirii contractului de delegare de gestiune Companiei Municipale Cimitire București SA, în calitate de operator al serviciului, este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a serviciilor și activităților necesare, precum și întreținerea și dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredințate pentru efectuarea respectivelor servicii și activități.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către operator trebuie să includă în mod obligatoriu, preluarea integrală a riscului exploatării aferent contractului de delegare a gestiunii serviciului.    ~

Riscul în exploatare este generat de:

a)    riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performanță și de calitate ai serviciului, clar determinați și măsurabili, pe întreaga durată a contractului;

b)    riscul de piață, respectiv neîntrebuințarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziția acestora, în condițiile în care parametrii de performanță și calitate sunt integral respectați.

Având în vedere normele legislative privind protecția mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administrației publice locale are responsabilități și obligații pentru a asigura un mediu sănătos pentru cetățenii municipiului București. Obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu există indiferent de tipul de gestiune ales, fiind necesară obținerea tuturor avizelor și certificatelor pe care legislația specifică de mediu le prevede. Diferențierea apare în ceea ce privește obligativitatea efectuării demersurilor care se impun în acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuții vor reveni autorității publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va face delegarea, răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor în acest sens fiind suportate de acesta.
I

I

I

I

I

u

I

I

I

I

I

I*

I

I

I

I

ISTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEG GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚION ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-__

PMB va beneficia de o serie de avantaje de natură economică și financiară care realizarea serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București, dar și delegarea acestuia către Compania Municipală Cimitire București SA, dintre care menționăm:

-    potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către companie;

-    delegarea de gestiune pe o durată mai lungă permite realizarea de investiții semnificative ca valoare și importanță de către operator care pot conduce la creșterea performanței servicului și la scăderea tarifelor;

-    posibilitatea renegocierii tarifelor pentru activitățile/lucrările prestate de companie în funcție de fluctuația prețurilor resurselor disponibile pe piață;

-    posibilitatea diminuării plăților către companie în perioada următoare în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contractul de delegare și în condițiile de calitate necorespunzătoare;

-    eficientizarea utilizării fondurilor publice;

-    PMB deține controlul, intervenția directă și imediată asupra activităților companiei;

-    realizarea activităților aferente sevicului în regia proprie a companiei elimină procedurile lungi și costisitoare necesare procedurilor de licitații pentru extemalizarea/subcontractarea acestor activități;

-    prin instrumentele specifice guvernării corporative, se asigură condițiile monitorizării în timp real a evoluției indicatorilor de performanță, atât ai serviciului cât și ai conducerii companiei; Datorită costurilor relativ mari necesare asigurării stării de funcționalitate a companiei, este de așteptat ca în primii ani profitul obținut să fie destul de redus sau chiar nul.

Considerăm că există suficiente avantaje de natură economică și financiară pentru autoritatea locală care justifică realizarea serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București, dar și delegarea acestuia către Compania Municipală Cimitire București SA. Compania își va asuma întotalitate responsabiltatea realizării serviciului în condiții de profitabilitate, asigurând creșterea continuă a satisfacției utilizatorilor.


5.2. Motive de ordin social privind delegarea serviciului în stabilirea modalității de organizare a gestiunii serviciului de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din municipiul București un rol important îl au următoarele motive de ordin social:

• Echitate și solidaritate socială

în afara cimitirelor aflate în administrarea Administrației Cimitirelor și Crematoriilor umane mai există și alte categorii de cimitire precum: cimitire parohiale, cimitire private care funcționează după reguli proprii. în stabilirea modalității de organizare a serviciului de administrare a cimitirelor din Municipal.București, se va avea în vedere faptul că oricine are dreptul la o înmormântare decentă și la aducerea ultimului omagiu la locul de veci al decedatului, conform art. 2 alin. (1) din legea nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. Conform regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului București (art. 5.) se arată că până la constituirea unui cimitir cu regim de gratuități, cimitirul Străulești II este singurul care asigură spații speciale pentru categoriile sociale.

Delegarea serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din municipiul București către Compania Municipală Cimitire București S.A. poate crea premisele asigurării echității și solidarității sociale care să permită satisfacerea tuturor cererilor sociale, premise garantate de existența unei entități cu responsabilitate socială a cărui membru fondator este chiar Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București.


• Recunoștință deplină

Cimitirele și crematoriile umane existente sunt supuse, din punct de vedere urbanistic, sanitar și edilitar, prevederilor legale, se arată în art. 3 din Regulamentul pentru organizarea și


funcționarea cimitirelor și crem


ie aflate sub autoritatea Consiliului Local alO

r (

fîlW

r \

V'- Un. '
I

I

I

I

I

II

I

I

I

II

I

I

I

I

I


J p

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DUDELEGAREO GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE Ș. ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICI BUCUREȘTI    H

_-AMRSP 2017-_\

Municipiului București. Conform aceluiași regulament, la art. 5. se precizează că au drepntkl&^^}>'

un loc de veci gratuit, beneficiarii legilor speciale care vizează în principal recunoașterea și acordarea unor drepturi speciale unor categorii sociale aparte (fără ca acestea să fie restrictive):

Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Actul a fost abrogat de art. 17 din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -Lupeni - august 1977care prevede la art. 5 lit. i) atribuirea în proprietate, fâră plată, a locului de veci;

Decret-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri - republicată, care în art. 8 lit. g) se precizează acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci și Legea nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, art. 5 lit. h) prevede de asemenea acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Legea nr. 29 din 31 martie 2000 privind sistemul național de decorații al României -republicată, la art. 50, alin (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor naționale, în cimitirele existente în municipii și orașe se va rezerva, prin grija autorităților locale, un loc special pentru înmormântarea celor decorați din respectiva localitate și alin. (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primăriilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziția moștenitorilor legali în mod gratuit.

LEGE nr. 303 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război. La


mod gratuit, după caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare cimitirele militare sau civile.

Existenta legilor care acordă drepturi suplimentare unor categorii sociale impune o atente deosebită în ștabilirea și fundamentarea modalității de gestiune a serviciului de administrare a cimitirelor și crematoriilor umane din municipiul București. Compania Municipală Cimitire București S .A. poate, prin membrul său fondator (Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București) să asigure identificarea celor mai bune soluții tehnice pentru satisfacerea cerințelor legislative în vigoare.

• Reglementări cu un caracter unitar și responsabilitate în art. 22 din regulamentul serviciului privind organizarea, administrarea și coordonarea activității cimitirelor și crematoriilor umane aflate în domeniul public și privat al municipiului București, alin (1) Dreptul de concesiune a unui loc de veci nu poate fi transmis prin acte cu titlu oneros iar alin. (2) consemnează că Transmiterea locurilor de veci altei persoane se poate face numai prin succesiune legală, testamentară sau prin donație.

De altfel, în art. 82 alin (1) din Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil., se precizează că drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, dobândite în condițiile legii, se transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune și acte juridice între vii cu titlu gratuit.

Pe de altă parte, în Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare la art. 18 alin. (1) se precizează că: „Titularii dreptului de proprietate, de concesiune sau de folosință a locurilor de înhumare au obligația de amenajare și de întreținere a acestor locuri și a lucrărilor funerare aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.”

La Senat și Camera Deputaților se regăsește o expunere de motive pentru modificarea și completarea legii privind cimitirele și serviciile funerare. Prin acea expunere se dorea reglementarea situației celor carej^^pțșp^Șt^i de locuri de veci în cimitire, pentru a nu crea


I

I

I

I

k

I

I

I

I

I

!•

I

I

I

I

I

1


L....... ....

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELE GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIPII BUCUREȘTI

-AMRSP 2017-

confuzii în ceea ce privește trecerea în mod abuziv a proprietății private în domeniul pubOpriife

interpretarea dispozițiilor legii 213/1998 Prin Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic a acesteia, în anexa ce cuprinde lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale (la data 17 aprilie 2000 anexa a fost completată de Ordonanța de urgență 30/2000) se precizează că cimitirele orășenești și comunale sunt bunuri care alcătuiesc domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor (cap. III, pct. 10) Crearea cadrului legislativ pentru înființarea de cimitire private, de către operatori economici, dar care nu reglementează corespunzător problemele generate prin noutățile aduse este o temă dezbătută inclusiv de Sfântul Sinod care susține că "unul dintre motivele de îngrijorare se referă la instabilitatea cimitirelor deținute de operatori economici, asociații sau fundații și faptul că un obiectiv de interes public local poate fi lăsat în gestiunea unor entități efemere și fără responsabilitate comunitară", O altă problemă este "transformarea comunelor și orașelor și, implicit, a bugetelor locale, în garanți pentru cimitirele private din cuprinsul lor, întrucât preiau cimitirele private în cazul falimentului operatorului economic și al dizolvării asociației sau a fundației, fără a se stabili clar dacă, odată cu transmiterea cimitirului, sunt transmise și eventuale datorii". Alt motiv de îngrijorare se referă la condițiile pentru desființarea cimitirelor înainte de trecerea a 30 de ani de la ultima înhumare, care "sunt maipermisive decât cele pentru desființarea cimitirelor după 30 de ani de la ultima înhumare și nu mai cuprind obligația existenței unor motive temeinic justificate sau a avizului cultului, ci doar avizul sanitar".

Pe de altă parte, în spațiul public este semnalat faptul că Municipiul București, prin autoritatea executivă, a constatat necesară și oportună înființarea unei entități care să asigure nemijlocit o organizare eficientă a activității de administrare, întreținere, igienizare și salubrizare a spațiilor special amenajate și organizarea unui flux coerent și transparent al procedurii de concesionare a locurilor de înhumare și a locurilor de veci, precum si evidenta acestora. în expunerea de motive a proiectului de hotărâre a CGMB privind înființarea Companiei Municipale Cimitire București S.A. se precizează că "înființarea unei societăți pe acțiuni este fezabilă în cadrul categoriei edilitar-gospodărească    a cimitirelor, societate ce va acoperi nevoile

fa.


fa T’

Ci 'i' y'    /

O
I

I

I

I

I

ISTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONAREȘI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE ÎN MUNICIP BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

comunității locale și care va contribui eficient la ridicarea gradului de civilizație și conformai acestora".Considerăm suficiente aceste considerente de natură socială pentru autoritatea locală în justificarea modalității de gestiune a serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București, precum și a delegării acestuia către Compania Municipală Cimitire București SA. Compania își va asuma în totalitate responsabilitatea realizării serviciului cu respectarea tuturor condiționalităților legislative și va putea răspunde eficient nevoilor comunității locale.

I

I

I

I

II

I

I

I

I

K


S.3. Motive de mediu privind delegarea serviciului Activitățile propuse a se desfășura pe în cadrul serviciului vor trebui să respecte normele în vigoare privind protecția mediului. Nu pot fi identificați factori de mediu care să poată fi influențați negativ în mod direct de către serviciul prestat. Impactul de mediu al fiecărei investiții noi sau modernizări ale spațiilor existente preconizate pentru serviciul public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București, urmează să fie evaluat, analizat și aprobat la realizarea fiecărui proiect în parte. Cu toate acestea este bine să fie luate în considerare impacturi de mediu de mai jos.

Poluarea prin miros. Mirosurile ne pot afecta în numeroase moduri, dar nu putem determina cât de mult ne influențează fără a lua în considerare anumiți factori (cât de puternic este caracterul lor neplăcut, durata de expunere la un anumit miros, frecvența de apariție a mirosului și toleranța receptorului). Mirosul poate fi evaluat ținându-se cont și de faptul că:

•    mirosurile mai slabe nu sunt percepute în prezența celor puternice;

•    mirosurile cu aceeași „tărie” se amestecă și pot produce combinații în care unul sau mai multe dintre ele nu pot fi recunoscute;

•    expunerea unui individ la o intensitate constantă a unui miros duce la diminuarea sensibilității olfactive și pierderea senzației neplăcute până în momentul în care mirosul variază în intensitate;

•    obișnuința cu un anumit miros nu va afecta percepția unui miros similar, însă va•    mirosurile se deplasează pe direcția vântului, odată cu substanțele care le produc;

•    volatilitatea substanțelor gazoase crește cu mărirea temperaturii, de aceea mirosurile sunt simțite mai rapid și mai puternic la temperaturi ridicate;

•    senzația de acceptare sau respingere a unui miros depinde de experiențele plăcute sau neplăcute ale unei persoane legate de aceast miros;

Arderea pielii umane în cadrul unui crematoriu are un miros de cărbune, în timp ce arderea părului produce un miros sulfuros. Acest lucru se datorează faptului că keratina din părul nostru conține cantități mari de cisteină, un aminoacid conținând sulf. Particolele cu conținut de astfel de mirosuri pot rămâne agățate în sistemul olfactiv uman zile întregi. Utilizarea de camere de combustie cu temperaturi foarte înalte și a exhaustoarelor va reduce mult acest tip de poluare, făcând posibilă coexistența crematoriilor umane în cadrul cartierelor urbane.

Poluarea aerului. Fecare incinerare a corpului uman utilizează energie sub formă de gaz și electricitate și eliberează, în medie, 400 kg de CO2 pe corp în atmosfera noastră (conform www.Natural Death Center.org ). De asemenea, incinerarea umană evacuează metale grele și compuși toxici, cum ar fi mercurul (din umpluturile dentare) și toxinele acumulate de corp de-a lungul vieții noastre.

Emisiile majore din crematorii sunt oxizii de azot, monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, pulberile în suspensie, mercurul, compușii organici volatili nemetalici, alte metale grele și unele particule volatile de diferite dimensiuni. Ratele de emisie depind de designul crematoriilor (de ex. crematoriile dotate cu cameră dublă de ardere la temperaturi de peste 1000°C, produc foarte puțină cenușă), temperatura de ardere, timpul de retenție a gazelor, designul coșului de evacuare a gazelor, temperatura conductei și orice dispozitive de comandă. .

Particulele, cum ar fi praful, funinginea, cenușa și alte particule nearse, provin de la recipientul de incinerare (sicriul), resturi umane și alte tipuri de conținut ale containerului. Particulele organice pe bază de carbon, de regulă, se îndepărtează în camera secundară de combustie și prin reglarea și funcționarea corespunzătoare a echipamentului de incinerație.

în acest scop este necesară adaptarea crematoriilor existente la cerințele impuse pe plan european și național, legate de poluarea aerului provenite de la camerele de ardere. Crematoriile sunt


reglementate pentru poluarea aerului c;


Poluarea solului și a apelor subterane. înmormântarea sicriilor poate reprezenta un pericol pentru mediu și sănătate, deoarece metalele utilizate în sicriu pot coroda sau se poate degrada în toxine dăunătoare. Acestea pot pătrunde în solurile înconjurătoare și în apele subterane. După un timp în pământ, un corp și sicriul său vor începe să se deterioreze. Când se întâmplă acest lucru fluidele se pot scurge și se pot transmite în cele din urmă până la apele subterane care stau la baza site-ului. Acest fluid poate conține lichid de îmbălsămare, agenți patogeni / microbi și compuși azotați care ar putea contamina apele subterane. în unele cazuri este posibil să prezinte risc pentru sănătate dacă contaminează o sursă de apă potabilă alimentată de la apa subterană, cazul cimitirelor aflate la marginea municipiului București.

Au fost realizate foarte puține cercetări la nivel mondial privind potențialul de contaminare a cimitirelor în lume, totuși eșantioanele de sol în mai multe locuri de înmormântare au relevat concentrații ridicate de metale. Aceste metale în exces sunt probabil de origine antropică asociate cu practicile de înmormântare și ar putea reprezenta un, pericol pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană.

Se recomandă monitorizarea strictă a calității apei în forajele din vecinătatea cimitirelor administrate, concentrația minerală a apelor subterane să fie măsurată și monitorizată periodic la găurile de sondă din suburbiile din jur.

Deoarece apele subterane pot călători pe distanțe considerabile (și cu ele și poluanții) este necesar să se ia în considerare posibilele riscuri de contaminare a apelor subterane când se planifică noi cimitire sau extinderi de cimitire.

Managementul deșeurilor. Conform reglementărilor UE cât și celor naționale, recuperarea deșeurilor reciclabile reprezintă o prioritate aflată înaintea eliminării prin depozitare. Măsurile necesare trebuie să genereze cea mai eficientă metodă de recuperare și reciclare, ținând cont de tipurile de deșeuri, de sursele de deșeuri și de compoziția diferită a deșeurilor.

Cele mai întâlnite deșeuri colectate în cadrul cimitirelor sunt:

•    deșeuri de ambalaje,

•    deșeuri vegetale,

•    alte deșuri municipale.

Deșeurile biodegradabile (deșeurile alim€nțare/1deȘp&rile vegetale) se vor colecta astfel:


i

I

I

I

I

I


STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND MODALITATEA D


GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE Ș ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE IN MUNIClI BUCUREȘTI

_-AMRSP 2017-_

•    Deșeuri vegetale din cadrul cimitirelor: colectare cu mașini adecvate (proprii operatorului

sau închiriate) și transportate la stația de tratare mecano-biologică a municipiului București, rezultând compost verde utilizabil în parcuri și grădini ca îngrășământ. Acestea se vor colecta, în special, bianual: primăvara și toamna.

•    Deșeuri organice din cimitire: colectare în recipienți adecvați închiși ermetic și transportați cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare.


• Deșeurile de ambalaje, deșeuri reciclabile, vor fi colectate selectiv în funcție de tipul de deșeuri reciclabile (hârtie + carton, metal + plastic, sticlă). Ulterior acestea vor fi transportate cu autospeciale adecvate ale operatorului de salubrizare.

I

I

I

I

I


Actualul operator, Administrația Cimitirelor și Greamatoriilor |Umane, a avut puține preocupări pe linie de protecție a mediului. Acest lucru a condus la crearea unei stări de nemulțumire a populației municipiului București și întârzieri în angajamentele de respectare a normelor europene pe linie de protecția mediului.


I

I

I

I

I

1


6. Cadrul legislativ aplicabil serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane

Legislație primară

1.1. Lege nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 dându-se textelor o nouă numerotare, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 17 noiembrie 1990;

1.2. Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 ianuarie 2007;I, nr. 123 din 10 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 23 ianuarie 1999;

1.4.    Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai 2001;

1.5.    Hotărâre de Guvern nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 295 din 03 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 aprilie 2006;

1.6.    Ordonanța Guvernului nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 648 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 30 septembrie 2002;

1.7.    Hotărâre de Guvern nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 22 iulie 2004;

1.8.    Ordonanța Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;

1.9.    Lege nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 578 din 5 august 2002, intrată în vigoare la 05 august 2002;

1.10.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

1.11.    Hotărâre de Guvern nr. 722—»din^28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicți^    ;vfeteri din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.


I

I

I

I

I

I

I

I

I

r

i

i

i

i

i

iSTUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND 'MODALITATE GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR ȘI CREMATORIILOR UMANE IN MUNIC BUCUREȘTI

-AMRSP 2017-

109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorn Oficial partea I, nr. 803 din 12 octombrie 2016, intrată în vigoare la 18 februarie 2016;

1.12.    Lege nr. 99 din 19 mai 2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.13.    Lege nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.14.    Hotărâre de Guvern nr. 867 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, intrată în vigoare la 07 decembrie 2016;

1.15.    Lege nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.16.    Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

1.17.    Hotărâre de Guvern nr. 395 din 02 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423 din 06 iunie 2016, intrată în vigoare la 06 iunie 2016;

1.18.    Lege nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 471 din 12 iulie 2007, intrată în vigoare la 15 iulie 2007;

1.19.    Ordonanță de Urgență a Guvemuluinrr-30'din 12 aprilie 2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente Șrocesuhji ue^ambuire a contractelor de achiziție publică,26

publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, intrată în vigoare la iunie 2006;

1.20.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, intrată în vigoare la 12 martie 2009;

1.21.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 13 din 20 mai 2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, intrată în vigoare la 26 mai 2015;

1.22.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, intrată în vigoare la 22 septembrie 2016;

1.23.    Hotărâre de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006, intrată în vigoare la 21 decembrie 2006;

1.24.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 1995, intrată în vigoare la 29 ianuarie 2005;

1.25.    Lege nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 07 august 1991;

1.26.    Lege nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 24 ianuarie 1995;

1.27.    Ordonanța Guvernului nr. 63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 536 din 01 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 01 octombrie 2001;27


I

I

I

I

I

Ili

I

I

I

I

I


1.28.    Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 670 din 03 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 28 decembrie 2002;

1.29.    Lege nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile de transport public local, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, intrată în vigoare la 22 aprilie 2007;

1.30.    Lege nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 24 iulie 2001;_

1.31.    Lege nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 573 din 03 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 06 iulie 2006;

1.32.    Lege nr. 102 din 8 iulie 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 520 din 11 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 09 octombrie 2014;

1.33.    Hotărâre de guvern nr. 741 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 843 din 24 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 23 noiembrie 2016.

I

I

I

I

I


Legislație secundară

2.1.    Hotărâre CGMB nr. 289 din 30 iunie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București SA;

2.2.    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 289 din 30 iunie 2017 privind înființarea societății pe acțiuni
23. Hotărâre CGMB nr. 303 din 07 noiembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului București;

2.4.    Anexa la Hotărâre CGMB nr. 303 din 07 noiembrie 2003 privind Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului București;

2.5.    Hotărârile CGMB aplicabile, alte documente legislative, reglementări și hotărâri ale autorităților deliberative ale Municipiului București;

2.6.    Ordin al ministrului finanțelor publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011, intrat în vigoare la 17 martie 2011;

2.7.    Ordinal ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1568 din    15

octombrie 2002, pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02.

Legislație europeană

3.1.    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

3.2.    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Transpuse în legislația națională prin:

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016; Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I■    Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.20

■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 392/2016;

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

7. Procedura de delegare a gestiunii serviciului public de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București

Serviciile de administrare a domeniului public sunt definite și reglementate de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit de art. 2 lit. a, acestea sunt definite ca reprezentând „totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale”.

Serviciile de administrare a domeniului public și privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunității locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodărești și acțiuni de utilitate și interes public local.

Pe de altă parte în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, organizarea și reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie dreptul exclusiv al autorităților administrației publice locale.

In exercitarea acestui drept, Consiliul local are posibilitatea de a adopta hotărâri care să funcționarea corespunzătoare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al ui administrativ-teritoriale.

Potrivit prev. art. 10 din OG nr. 71/2002, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat se poate organiza în următoarele modalități:

a)    gestiune directă;

b)    gestiune indirectă sau gestiune delegată.

Pentru exploatarea eficientă a activităților edilitar-gospodărești care compun serviciul de administrare a domeniului public și privat, autoritatea publică locală răspunde direct de organizarea, finanțarea, gestiunea și controlul activității, având însă posibilitatea de a încredința sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciului și administrarea infrastructurii necesare, unor operatori prestatori de servicii de administrare. Activitățile se pot transmite spre administrare, gestiune și exploatare, fie unui compartiment din aparatul propriu de specialitate sau unui serviciu public înființat în subordinea autorității publice, cum este cazul gestiunii directe, fie unui operator societate pe acțiuni cu capital al unității administrativ-teritoriale, înființată de autoritățile administrației publice locale, cum este cazul gestiunii indirecte (art. 12 din OG nr. 71/2002).

Conform Art. 12 din OG nr. 71/2002:

”(1) în cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulți operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum și la administrarea și exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor.

(2) Gestiunea indirectă sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori fumizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public și privat, care pot fi:

a) societăți comerciale pe acțiuni cu capital al unităților administrativ-teritoriale. înființate de

autoritățile administrației publice locale:


b) societăți comerciale pe acțiuni cu cgI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

F

I


c)    societăți comerciale pe acțiuni cu capital mixt, public și privat.

înființarea Companiei Municipale Cimitire București SA are un scop de interes public, în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestui articol 36 - Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliului local:

”(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: [...]

d)    atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni; [...]

(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: [...]

8.    situațiile de ursentă;

9.    protecția și refacerea mediului; [...]    j

11. dezvoltarea urbană; A.. 7    j

16. activitățile de administrație social-comunitară;[...j

19. alte servicii publice stabilite prin lege. ”


Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, gestiune directă sau delegată, activitățile specifice componente ale serviciilor de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București sunt organizate și se desfășoară pe baza regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a CGMB. în ceea ce privește bunurile prin intermediul cărora sunt fumizate/prestate activitățile Companiei Municipale Cimitire București SA, acestea pot fi date în administrare și exploatare sau puse la dispoziție și exploatate, în baza hotărârii de dare în administrare, respectiv în temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea ^piiblică.ji regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanțe^p-Mnulur^ir^S 1/2002 privind gospodărirea localităților
I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

Iurbane și rurale, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificare ș6 £ ?•

*

completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, Hotărârii de Guvern nr.

76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

înființarea Companiei Municipale Cimitire București SA este justificată de Legea nr. 273/2006. privind finanțele publice locale, care prevede la art. 35:

” [...] (2) Autoritățile deliberative pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, la constituirea de societăți comerciale sau la înființarea unor servicii de interes public local ori județean, după caz, în condițiile legii. Autoritățile deliberative pot hotărî achiziționarea, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, de acțiuni la societățile la a căror constituire au participat cu aport de capital sau în natură și pot majora sau diminua capitalul social al acestora, în condițiile legii. ”

Apreciem că față de normele legale enumerate mai sus, gestiunea indirectă a serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiului București se poate face fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP, fără licitație publică, în temeiul următoarelor texte de lege enumerate în continuare, pe care le invocăm în sprijinul susținerilor noastre:

•    Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

•    Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 6 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Transpuse în legislația națională prin:

■ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016;I

I

I

I

I

I


L.■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în 423/06.06.2016;

■    Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în M.O. nr. 390/23.05.2016^— ^'


■    Norme de aplicare: Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în M.O. nr. 423/06.06.2016;I

I

I

I

I


■    Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 392/2016;

■    Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 393/2016.

Normele de drept comunitar se aplică direct, chiar dacă nu ar fi transpuse în legislația națională, adică orice persoană fizică și/sau juridică a unui stat membru al Uniunii Europene beneficiază de toate sursele dreptului comunitar. Principiul aplicabilității directe este unul dintre cele mai importante principii de drept comunitar și prevede că legislația europeană conferă cetățenilor și persoanelor juridice din statele membre drepturi și obligații pe care le pot invoca în fata tribunalelor naționale și comunitare. Altfel spus, nu numai instituțiile europene și statele membre sunt afectate direct de dreptul comunitar, ci și cetățenii și persoanele juridice.Principiul a fost adoptat în urma demersurilor Curții Europene de Justiție, care, în pofida opoziției unor state membre, a stabilit în Cazul 26/62, Van Gend & Loos, aplicabilitatea directă a întregului drept comunitar. Principiul aplicabilității directe are o semnificație deosebită, deoarece apăra drepturile cetățenilor și consolidează locul dreptului european în cadrul dreptului național1.

Directivele 2014/23/OE2 și 2014/24/UE3 includ gestiunea indirectă ca nouă modalitate, respectiv atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniuluiE

I

I

I

I

Ipublic și privat al UAT operatorilor ”in house”, care duce la lărgirea sferei modalității© delegare a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, gestiunea indirecta fiind o formă a gestiunii delegate în care UAT atribuie în mod direct, fără licitație, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT operatorilor înființați de aceasta. Operatorii „in house” sunt societăți comerciale înființate și controlate de UAT.


I

I

I

I

I


în reglementarea europeană se cumulează funcția de operare îndeplinită de societatea comercială căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT, cu funcția de reglementare îndeplinită de autoritățile deliberative ale UAT.

Trebuie precizat faptul că asigurarea unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ), presupune, în mod cumulativ, îndeplinirea condițiilor de control asupra .acestei întreprinderi și înlăturarea posibilității operatorului respectiv.de a avea o orientare spre piață și o marjă de autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT. Condițiile de control prezumă existența unui control al operatorului „in house” similar celui exercitat asupra propriilor servicii.


Gestiunea delegată a serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de administrare a domeniului public și privat al UAT aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Menționăm că prin Legea nr. 174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, în vigoare de la 21 iulie 2017, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 septembrie 2016, cu următoarea modificare: la articolul IIpunctul 27, articolul 52 se abrogă.


Ca urmare nu mai este nevoie de notificarea Consiliului Concurenței, în contextul în care avizul acestuia nu mai este necesar pentru delegarea directă a gestiunii unui operator înființat de Municipiul București prin CGMB.

Dacă analizăm HCGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea Companiei Municipale Cimitire București SA, raportat la prevederile legislației specifice aplicabile, observăm următoarele:

> Conform art. 36 din Legea nr. 100/20161, gestiunea indirectă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți în același act normativ, dar cu anumite excepții privind delegarea/concesionarea serviciului unei societăți comerciale înființate de UAT:

i

Extras LEGE 10019/05/2016 a concesiunilor de servicii p Articolul 36    L“’~


(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractantă \ sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul' în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

I

I

1

I

I

I

R


a)    entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză urî' control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, |

b)    mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate îrf vederea îndeplinim sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitatea contractanta/ respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractantă,


VA

(2)    In sensul alin. (1) lit. a), se consideră că entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către entitatea contractantă respectivă.

(3)    Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(4) Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a)    entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b)    mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către entitățile contractante care o controlează

sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași entități contractante;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

[■■■] _

Articolul 117    j

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:"*' '    ‘


a)    Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, puBUcatainMonitdful Oficial al Romb Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

b)    Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;

c)    orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

Rezultă că pentru a fi încredințat direct de către Municipiul București contractul de delegare a serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor de pe domeniul public al Municipiului București, fără a se publica anunțul privind delegarea serviciului pe SEAP și fără licitație publică, operatorul către care se încredințează serviciul trebuie să îndeplinească CONCOMITENT următoarele condiții:

1.    Societatea să fie înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - condiție îndeplinită;

2.    Societatea să desfășoare exclusiv activități din sfera fumizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public și privat al UAT destinate satisfacerii nevoilor de interes public


3.    CGMB să exercite asupra societății un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii - condiție îndeplinită;

4.    mai mult de 80% din activitățile societății să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către CGMB care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de CGMB - condiție îndeplinită;

5.    să nu există participare privată directă la capitalul societății, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate - condiție îndeplinită;

6.    să nu existe participare privată la capitalul social al societății, acesta fiind deținut în totalitate

de CGMB - condiție îndeplinită dacă luăm în considerare faptul că Municipiul București este

asociat unic și la Service Ciclop SA, deci nu ar exista participare privată la capital al noii

societăți, iar în final Municipiul București deține tot capitalul social al noii societăți.

Societatea Service Ciclop SA are CUI 11573879 și este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1999. Din datele comunicate de Oficiul Registrul Comerțului se confirmă că Service Ciclop SA are ca acționar unic Municipiul București prin CGMB.

în concluzie, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru delegare prin atribuire directă a serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane de pe domeniul public al Municipiului București, față de prevederile:

•    Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare, intrată în vigoare la 23 mai' 2001;

•    Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare,

•    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, publicată Monitorul Oficial partea I, nr. 883 din 14 decembrie 2011, intrată în vigoare la 14 decembrie 2011;

•    Legii nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, intrată în vigoare la 26 mai 2016;

•    Ordonanței Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, intrată în vigoare la 03 martie 2002;

•    Hotărârii de Guvern nr. 1705 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 1020 din 21 decembrie 2006, intrată în vigoare la 21 decembrie 2006;

•    Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr, 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centfâlizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 17 martie 2011, intrat în vigoare la 17 martie 2011.

8. Redevența    I—...

Redevența este stabilită prin contractul de delegare.

Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în


administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, atribuie, prin una dintre modalitățile prevăzute de lege, pe o perioadă determinată, unui operator, în calitate de delegat, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a fumiza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității fumizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz.

Contractul de delegare a gestiunifct^ndp tofrod obligatoriu clauze referitoare la: a) denumirea ' O    *

părților contractante; b) obiecții corrtractiîlui; x)

furata contractului; d) drepturile și obligațiile 40părților contractante; e) programul lucrărilor de investițiL pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi și al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații planificate, renovări, atât fizic, cât și valoric; f) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la programele de investiții, la programele de reabilitări, reparații și renovări, precum și la condițiile de finanțare a acestora; g) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului, stabiliți prin caietul de sarcini și regulamentul serviciului, și modul de evaluare și cuantificare a acestora, condiții și garanții; h) tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora; i) modul de tarifare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate; j) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; k) răspunderea contractuală; 1) forța majoră; m) condițiile de redefinire a clauzelor contractuale; n) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investițiilor realizate; o) menținerea echilibrului contractual; p) condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; q) administrarea patrimoniului public și privat preluat; r) structura forței de muncă și protecția socială a acesteia; s) alte clauze convenite de părți, după


10. Riscuri

Indiferent de forma de delegare adoptată, activitățile specifice serviciilor de administrare a domeniului public si privat se organizează si se desfășoară pe baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate si indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum si modul de tarifare, facturare si încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate (art. 10, alin (3)). Astfel, exigențele la care trebuie să răspundă un operator, care funcționează ca societate pe acțiuni înființată de municipalitate, căreia i-a fost încredințată gestiunea serviciului printr-un contract de delegare sunt aceleași ca și în cazul unui operator căreia i-a fost delegat serviciul prin câștigarea licitației de atribuire a contractului de gestiune. Repartiția riscurilor din punct de vedere al entității care își asumă responsabilitatea pentru eventualele consecințe ale manifestării acestora, este prezentată în tabelul 2.

Tabel 2 Matricea riscurilor gestiunii serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București

Categoria de Risc3>

•b

u

’S

JS

2( ISO '

<U !


% 2 •s s.

0» O >03

*3 2? o H £ E #2 <rs


£

>03

U

u

TJ

>53 fc,

"3 S


« 2 "a o-•9 o 2 S

s ,


Infrastructura

existentă

(reabilitare/mode

mizare)


Existența anumitor elemente de infrastructură care vor urma să fie administrate în cadrul prezentului serviciu, în municipiul București, care prezintă un gn ridicat.


Scăderea calității serviciului și creșterea gradului de insatisfacție al cetățenilor față de serviciul prestat.
Dotarea tehnică neadecvată a operatorului


Creșterea

costurilor cu forța

de muncă

Costuri

de

exploatare

mai

mari decât

cele

previzionate


In situația în care modul de atribuire a    gestiunii

serviciului se realizează prin delegare directă către o companie nouă, înființată de

municipalitate, trebuie să se    , .

acorde o mare atenție dotării    '■ [ : ..

tehnice necesare pentru

prestarea, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, a serviciului. _

Riscuri de întreținere și operare


Creșteri neprevăzute ; a costurilor cu forța de muncă ca urmare a deciziilor de ordin politic sau a efectelor unor situațiide conjunctură. Depășirea costurilor de exploatare față de cele planificate în BVC (planificat).

Finanțare

suplimentară


Este necesară o finanțare suplimentară pentru anumite costuri neprevăzute, în vederea realizării serviciului.

Risc legal și de politică a PMB


Schimbări

legislative

generale


Legi, ordonanțe, reglementări care afectează prestarea serviciului față de condițiile actuale.

Schimbări politice


Anumite schimbări la nivel politic ce pot influența cadrul general de prestare a serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local. ~

Forță majoră


Evenimentele de forță majoră vor fi definite în ROF-ul serviciului sau contractul de delegare, după caz.

Dotarea tehnică neadecvată a operatorului poate conduce la scăderea calității serviciului.


Creșterea costurilor totale ale operatorului.

Riscuri financiare


In conformitate cu ROF-ul serviciului și cu normele legate de ajutorul de stat trebuie stabilite situațiile în care pot fi acordate finanțări suplimentare de la bugetul local pentru asigurarea continuității serviciului.

Exigențe noi asupra modalității de prestare a serviciului.

Modificarea cadrului general de prestare a serviciului.

In cazul manifestării unui eveniment de forță majoră pot apărea anumite sistări temporare în prestarea serviciului.


I

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i


activităților din cadrul serviciului de    utilitate

publică

unor activități din cadrul serviciului de utilitate publică pot produce implicații majore dacă nu sunt fundamentate pe baza de strategii, politici, calcule de eficiență și de economicitate sau studii comparative.

activități fără o fundamentare riguroasă poate duce la creșterea costurilor sau scăderea calității serviciului.

Riscul

neîndeplinirii cerințelor specifice impuse prin contractul de delegare

Posibilitatea ca operatorul care prestează serviciul să nu respecte    cerințele

contractului de delegare și nivelurile de performanță impuse de acesta.

Creșterea costurilor de exploatare,    prestarea

serviciului la un nivel de calitate sub cel prevăzut în cadrul    contractului de

delegare etc.

X


11. ConcluziiGestiunea indirectă permite un control mai bun asupra modului de realizare a obiectiy servicului de organizare,- funcționare și administrare a cimitirelor și a crematoriilor umane' municipiul București. De asemenea, în conformitate cu prevederile contarctului de delegare a gestiunii servicului, operatorul își va asuma responsabilitățile care decurg din lege în ceea ce privește realizarea măsurilor și acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor de natură economică, socială și de mediu, atât în avantajul cetățenilor dar și al municipalității.

în condițiile necesității administrării, întreținerii și exploatării cimitirelor și crematoriilor umane în interesul comunității locale, propunem modalitatea de gestiune delegată prin atribuire directă a serviciului de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și crematoriilor umane în municipiul București către Compania Municipală Cimitire București SA, societate înființată prin hotărâre CGMB cu capital exclusiv al municipiului București, ca soluție optimă pentru realizarea acestui scop.

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcționării propriu-zise a serviciilor de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și a crematoriilor umane în municipiul București și efectuării/prestării activităților

ifrfi

litat-gQspodărești specifice acestora, respectiv pentru

L A

întreținerea, reabilitarea și e:    ^infrastpu^urii edilitar-urbane aferente, se va asigura prinîncasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate, cu respectarea următoarelor condiții:

a)    organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiale a activității prestate;

b)    protejarea autonomiei financiare a operatorului;

c)    reflectarea costului efectiv al fumizării/prestării serviciilor de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și a crematoriilor umane în structura și nivelul taxelor


d)    ajustarea periodică a taxelor/tarifelor;    j—

! .....

e)    recuperarea integrală a cheltuielilor prin taxe/tarife; ‘ 1

f)    acoperirea prin taxe/tarife cel puțin a sumelor investite și a chelt&ielikjf'curente i și de întreținere a serviciilor de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și' crematoriilor umane în municipiul București;

g)    calcularea, înregistrarea și recuperarea uzurii fizice și morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin taxe/tarife prin redevență în cazul gestiunii delegate.

Efectele preconizare ale delegării serviciilor de organizare, funcționare și administrare a cimitirelor și a crematoriilor umane în municipiul București constau în:

•    reducerea costurilor de exploatare și creșterea veniturilor atrase;

•    asigurarea unui serviciu de calitate, în condițiile respectării cerințelor de protecție a mediului;

•    îmbunătățirea cimitirelor, crematoriilor și serviciilor publice aferente înhumării pesoanelor decedate;

•    asigurarea condițiilor satisfăcătoare de lucru persoanelor angajate în realizarea serviciului.

în virtutea HCGMB nr. 133 din 11 aprilie 2017 privind înființarea Companiei Municipale Cimitire București SA, Municipiul București, prin autoritatea executivă, a constatat „necesară și oportună înființarea unei entități care să asigure nemijlocit o organizare eficientă a activității de administrare, întreținere, igienizare și salubrizare a cimitirelor, în spații special amenajate și organizarea unui flux coerent și transparent al procedurii de concesionare a locurilor de înhumare și a locurilor de veci, precum și evidența acestora"5.

Se impune precizarea că prezentul studiu nu intră sub incidența respectării criteriilor Altmark deoarece în cadrul acestuia s-a precizat în mod expres că operatorul căruia i se va delega prin atribuire directă serviciul nu va beneficia de compensație de la bugetul local al municipiului București.    -


! expunerea de motive semnată de Primarul General


ArtcxA-Z tiC-GM-ft.

4* •

CAIETUL DE SARCINI

AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CAPITOLUL I OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Art 1.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a serviciului public de<admiy cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiufui-Bticuresti. caiet de sarcini se stabilesc nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare functflfonariiS condiții de eficienta si siguranța.

Art 2.

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnica si de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art 3.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

Art 4.

(1)    Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, asigurarea in exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante.

(2)    Specificațiile tehnice se refera la executarea lucrărilor, verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in legătură cu desfasurarea serviciului.

(3)    Caietul de sarcini precizează reglementari obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului.

Art 5.

Termenii si expresiile utilizați in prezentul caiet de sarcini sunt cei utilizați in Regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

CAPITOLUL II

CERINȚE ORGANIZATORICE

Art 6.

Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București va așigurar,

a) respectarea legislației, normelor, prescnpțr^oMi reguwrentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția ^gdiuJwțTuftnațir&j^omportarii in timp a constuctiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;


b)    exploatarea, întreținerea si reparația instatatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si specificul locului de munca;

c)    respectarea indicatorilor de performanta stabiliți in regulamentul serviciului;

d)    furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv autoritatea de reglementare locala a informațiilor solicitate si asigurarea accesului la documentațiile si la actele pe baza carora se realizează serviciul;

e)    prestarea serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București pentru toate obiectivele aflate in administrarea operatorului serviciului;

f)    aplicarea de metode performante de management care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

g)    îndeplinirea obiectivelor de administrare a parcurilor si grădinilor prevăzute de - Legea nr. 102/2014 - privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare, cu modificările si completările ulterioare;

h)    realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare operativa a acestora,

i)    evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

j)    evidenta consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serviciului;

k)    personalul necesar acoperirii tuturor activitatilor pentru prestarea serviciului;

l)    dotarea proprie cu instalații, echipamente specifice si cu piese de schimb necesare prestării activitatii;

m)    respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activitatii prevăzute in regulamentul de serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București;

n)    elaborarea programului anual de lucrări al operatorului, întocmit de către acesta si aprobat de către autoritatea administrației publice locale, odata cu bugetul de venituri si cheltuieli;

o)    alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art 7.

Obligațiile si răspunderile operatorului sunt cuprinse in regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București.

Art 8.

(1)    In vederea realizării obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de administrare a

cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București asigura administrarea, exploatarea, întreținerea si protejarea urmatoarelor-obiective, a căror lista si des^gț^^ se regăsește in Anexa 1 la prezentul regulament:    '


A.    Cimitirele publice din municipiul București

B.    Crematoriile umane din municipiul București

C.    Alte bunuri conexe acestor obiective.

(2)    Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privpFal municipiului aferente serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umarje-dm domeniul' si privat al municipiul București vor fi inventariate si vor fi cuprinsFTn lista bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului încheiat intre autoritatea administrației publice locale si operator.

(3)    Pe parcursul derulării contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi administrate in aceleași condiții in care sunt administrate bunurile publice si private incluse inițial in contract.

Art 9.

(1) Finanțarea cheltuielilor curente pe exploatarea si funcționarea servicidFuiprestarea >hșțivitatilor precum si pentru întreținerea, aza tarifelor si prețurilor aprobate de

autoritatea administrației publice locale, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau prin surse de la bugetul local.

(2)    Mijloacele materiale si financiare necesare desfășurării activitatii se asigura prin bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(3)    Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții si pentru infrastructura tehnico-edilitara, se asigura din următoarele surse:

a)    fonduri proprii ale operatorului si/sau fonduri de la bugetul local;

b)    credite bancare garantate in condițiile legii;

c)    fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

d)    taxe speciale instituite de către autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

e)    fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinantarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externa, precum si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

f)    participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul "construieste-opereaza-transfera", in condițiile legii;

g)    alte surse constituite conform legii.

(4)    Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare si exploatare ale serviciului public se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului serviciului public putând fi acordate in completare subvenții si alocații bugetare, după caz.

(5)    Valoarea se va stabili anual si va fi aprobata de către autoritatile administrației publice locale după caz, in baza fundamentării programului de lucrări si activitati propus de operator.

Art 10.

(1) Finanțarea lucrărilor de investiții se asigura din următoarele surse:

a)    subvenții de la bugetul local, in funcție de natura si de modul de organizare si funcționare serviciului de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane;

b)    sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

c)    taxe speciale instituite in condițiile legii;    |

d)    venituri proprii ale operatorului;    I

e)    alte surse constituite potrivit legii.


(2) Investițiile efectuate de către autoritatile administrației publice. locale„si/sau operator>ervj amortiza pe perioada de derulare a contractului de gestiune a serviciului public de adrtfînistrare, a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului Bucure:

Art 11.

(1)    Aprobarea preturilor si/sau a tarifelor pentru funcționarea si exploatarea cimitire crematoriilor umane se face de către autoritatile administrației publice locale. Cuantumul si re taxelor locale se stabilesc anual prin hotarari ale autoritarilor administrației publice local conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2)    Taxele pentru atribuiri, utilizări temporare si tarifele ce vor fi practicate in cimitirele si crematoriile umane din municipiul București vor fi propuse si aprobate de către autoritatile administrației publice locale;

(3)    Taxele si tarifele astfel stabilite si aprobate se vor referi la următoarele categorii de servicii specifice si vor fi diferite in funcție de categoriile cimitirelor si crematoriilor umane organizate in aria administrativ-teritoriala din municipiul București:

a)    taxe pentru utilizarea temporara a unui loc de înhumare pana la maximum 7ani;

b)    taxe pentru utilizarea temporara a unui loc de înhumare pana la maximum 25 ani;

c)    taxe pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen nelimitat;    ...........

d)    taxe pentru concesionarea unei nise pe termen nelimitat la crematoriul uman;

e)    taxe pentru transformarea locului de irdiuin^^^n^in concesiune pe termen nelimitat;

f)    tarif anual pentru instituirea unui loc/Ie Vfeci;

g)    tarif anual pentru întreținerea unei nișei

h)    tarif pentru accesul cu utilaje in incinta 1
CAPITOLUL III.

CERINȚE PRIVIND DOTAREA TEHNICA A OPERATORULUI PENTRU REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art 12.

(1)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal, utilaje și unelte pentru realizarea lucrărilor indicate în prezentul caiet de sarcini.

(2)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de personal compusă din :

a)    muncitori calificați pentru realizarea lucrărilor specifice,

b)    muncitori necalificați pentru diferitele lucrări de săpare, mobilizare sol, strîngere a deșeurilor, încărcare/ descărcare deșeuri, manipulare diferite materiale, etc.

c)    șoferi pentru transportul deșeurilor, a materialor,etc.

(3)    Operatorul trebuie să aibă o dotare minimă de utilaje și echipamente specifice activitatii.

(4)    Cantitățile de lucrări specifice realizării serviciului se pot modifica pe parcursul derulării contractului datorită unor cauze independente de cele două părți contractante: fenomene meteo, vandalizări, furturi, sau alte cauze care nu au putut fi identificate în momentul încheierii prezentului caiet de sarcini.

(5)    Plățile se vor face în baza situațiilor de lucrări lunare, întocmite funcție de cantitățile de lucrări executate și confirmate prin procesele verbale de recepție, astfel incat valoarea totală a cantităților de lucrări executate pe perioada desfășurării contractului, poate-fi-mai-mieă-sau eef mul^ egală cu valoarea contractului.


CAPITOLUL IV.

ACTIVITATILE DE ADMINISTRARE A CIMITIRELOR SI CREMATORIILO DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 13.

Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din dț^ public si privat al municipiului București va asigura:

a)    respectarea legislației, normelor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea^ combaterea incendiilor;

b)    respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliți prin regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București;

c)    prestarea activitatii in incinta cimitirelor si crematoriilor umane aflate in administrarea sa;

d)    rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor înregistrate de la utilizatori si autoritari ale administrației publice locale si centrale;

Art. 14.

(1)    Obligațiile si răspunderile personalului operativ al operatorului serviciului sunt cuprinse in Regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

(2)    Autoritățile administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala vor urmări atingerea și respectarea indicatorilor de calitate șf de~ performanta- ai serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din municipiul București.


b)    corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerințele beneficiarilor;

c)    controlul calitatii serviciului prestat;

d)    respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

e)    respectarea regulamentului serviciului de administare a cimitirelor si crematoriilor umane din municipiul București, aprobat de autoritatile administrației publice locale, in condițiile legii;

f)    indeplinirea indicatorilor de calitate si perfomanta specificați in regulamentul serviciului de administare a cimitirelor si crematoriilor umane din municipiul București;

g)    asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului public, de personal calificat si in număr suficient.

Art 16.

Principalele activitati ale operatorului necesare prestării serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București sunt:

I. Activitati de amenajare si intretinere a cimitirelor publice din municipiul București

1.    Activitatea de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces in cimitire publice

2.    Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila, a instalațiilor de udat si canalizarea din incinta cimitirelor publice

3.    Activitatea de realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice din municipiul București

4.    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București

5.    Activitatea de montare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi) in cimitirele publice din municipiul București

6.    Activitatea de intretinere si modernizare a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor din cadrul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București

7.    Activitatea de paza si protecție la obiective din cimitire publice;

II.    Activitati funerare (înhumare, deshumare si transport)

III.    Realizarea de lucrări funerare

IV.    Activitati de amenajare si intretinere a crematoriilor umane din municipiul București

Art 17.

I. Activitati de amenajare si intretinere a cimitirelor publice din municipiul București

1.    Activitatea de amenajare si intretinere a aleilor si cailor de acces in cimitire publice Amenajarea si întreținerea aleilor si cailor de acces in cimitirele publice din municipiul București se realizează numai pe baza planurilor si documentațiilor prevăzute in studiile de specialitate, cu respectarea procedurilor tehnice de execuție pentru:


a)    execuția imbracamintilor din pavaje de piatra bruta;

b)    repararea imbracamintilor asfaltice;

c)    execuția fundațiilor din piatra sparta intr-un singur strat;

d)    montarea bordurilor din beton;

e)    turnarea prin astemere mecanica a covoarelor asfaltice subțiri din mc; cald;

f)    amenajarea si întreținerea parcărilor.

2.    Activitatea de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila^ instalațiilor de udat si canalizarea din incinta cimitirelor publice

(1)    Lucrările de amenajare si intretinere a instalațiilor interioare de alimentare cu apa potabila si canalizarea dirrincinta cimitirelor publice intra in sarcina operatorului care prestează serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București;

(2)    Operatorul serviciului public de alimentatei^ p^îăfeila si de canalizare are obligația de a furniza apa potabila la punctul de debitare,/in--asaxfek?în^at sa asigure presiunea si debitul

specificate in contractul de furnizare inph&ia/cfij cimitirelor si crematoriilor umane din doineniI

I

I

I

I

I

I I I I I I I I I I I I(3)    După punctul de delimitare, rețeaua de apa potabila TT ’de" canalizare reprș interioara, fiind in responsabilitatea operatorului serviciului public de administrai crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București.

(4)    Preluarea apelor uzate si cele meteorice rezultate din incinta cimitirelor publice vor fi I de operatorul serviciului public de alimentare cu apa potabila si de canalizare, in ci contractului de furnizare, cu respectarea prevederilor legale.

(5)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domet public si privat al municipiului București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației publice locale, traseul rețelelor interioare si dotărilor necesare pentru alimentarea cu apa a clădirilor si anexelor si pentru asigurarea udatului spatiilor verzi, inclusiv amplasarea hidrantilor de incendiu si a cișmelelor publice, avand grija de a evita traseul existent sau viitor al arborilor sau al altor.

(6)    Execuția lucrărilor de amplasare a instalațiilor interioare de alimentare cu apa a consumatorilor din interiorul cimitirelor se face prin grija operatorului serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București, cu forte proprii sau printr-o terta persoana, angajata in condițiile legii.

(7)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are obligația de a întreține și menține în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de alimentare cu apă inclusiv a hidrantilor amplasați in incinta cimitirelor publice aflate in administrarea operatorului.

(8)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are in responsabilitate creșterea eficienței și a randamentului instalațiilor interioare de alimentare cu apă, prin eliminarea pierderilor si limitarea la strictul necesar a cantităților de apă potabilă distribuită prin instalațiile interioare alimentare cu apă.

(9)    Rețeaua interioara de canalizare aferenta cimitirelor publice poate fi constituită în sistem unitar și /sau in sistem divizor si asigură evacuarea apelor uzate menajere din punctele in care se consuma apa potabila si preluarea apelor meteorice de pe suprafața acestora.

(10)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului . București are responsabilitatea de a stabili pe baza de proiecte, avizate de autoritatea administrației «publice locale, traseul rețelelor interioare de canalizare pentru preluarea apelor uzate rezultate din consumul apei potabile de la clădirile administrative si anexele acestora.

(11)    Execuția lucrărilor de montare a instalațiilor interioare de canalizare pentru toti consumatorii din interiorul cimitirelor publice se face prin grija operatorului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București, prin forte proprii sau printr-o terta persoana abilitatata pentru acest gen de lucrări, angajata in condițiile legii.

(12)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București are obligația întreținerii și menținerii în stare de permanentă funcționare a instalațiilor interioare de canalizare, eliminând ori de cate ori este cazul defecțiunile aparute.

(13)    Preluarea si evacuarea apelor meteorice provenite din ploi sau din topirea zăpezilor se face prin gurile de scurgere amplasate in punctele joase de pe aleile cimitirelor publice.

(14)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București trebuie sa păstreze capacul gurilor de scurgere liber si sa se asigure in permanenta ca acestea preiau apele meteorice.

(15)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București trebuie sa asigure evacuarea în siguranță a tuturor deșeurilor si depozitelor provenite din gurile de scurgererin urma activităților de întreținere a acestora, în conformitate cu standardele prevăzute de legislația specifică.

. Activitatea de realizare, modernizare sitr^r^n^e’^bminatului public in cimitirele publice din

municipiul București

(1) Lucrările de realizare, modernizare^ i: vor efectua de către operatorul serviciulu;juîȘțmatului public in cimitirele publice se mblijfc, in baza unui contract incoperatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor uj public si privat al municipiului București;

(2) Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriîfofumane din dor public si privat al municipiului București va acorda sprijin in vederea efectuării lucrării realizare, modernizare si intretinere a iluminatului public in cimitirele publice din munic'iț. București",

(4) Verificarea si confirmarea executării lucrărilor se vor face de către reprezentanții autoritatii administrației publice locale.

4. Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București

(1)    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București se desfasoara de către operatorul serviciului in scopul realizării si menținerii in stare de curățenie a acestora.

(2)    Activitatea de salubrizare a cimitirelor publice din municipiul București presupune următorul ciclu de operații:

a)    maturatul mecanic

b)    adunatul deșeurilor

c)    colectarea si descărcarea deșeurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora in depozitul ecologic administrat de operatorii abilitați de pe raza municipiului București, in baza contractului detinut de operator cu prestatori licentiati pentru serviciul public de salubrizare in municipiul București.

d)    menținerea curățeniei

e)    curatarea zăpezii si a ghetii de pe aleile dalate, asfaltate, trepte, rampe de acces pentru persoane cu handicap:

-    curatatul manual al zăpezii;

-    combaterea poleiului de pe alei, cu amestec de sare si nisip sau alte substanțe;

-    curatarea manuala a ghetii se executa cu dispozitive si scule speciale.

-    transportul zăpezii si a ghetii, după caz.

5. Activitatea de montare si intretinere a mobilierului urban (banei, coșuri de gunoi) in cimitirele publice din municipiul București

(1)    Activitatea de montare a mobilierului urban se va realiza de către operatorul serviciului sau de către terti abilitați pentru acest gen de lucrări pe baza unui contract incheiat cu operatorul, conform procedurilor tehnice de execuție.

(2)    Realizarea lucrărilor de montare a mobilierului urban va fi condiționată de existenta la punctele de lucru, la inceperea lucrărilor, a următoarelor documente:

a)    documentația tehnica de execuție;

b)    instrucțiunile de lucru, fisele tehnologice, planurile tehnice de execuție aprobate;

c)    certificatele de calitate, declarațiile de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi montate;

d)    înregistrările doveditoare ca materialele neconforme sunt tinute sub control;

e)    asigurarea la punctul de lucru a materialelor necesare execuției, sculelor si dispozitivelor de verificat, utilajelor si utilităților aferente execuției;

f)    asigurarea cu personalul executant instruit si testat in ceea ce privește procedura de lucru, detaliile de execuție si instrucțiunile de aplicare;

g)    preluarea frontului de lucru.

(3)    Lucrările de montare ale mobilierului urban din parcuri si grădini vor cuprinde etape ce trebuie făcute in următoarea succesiune:

a)    ~pregătirea-terenuluif-indepartarea " rădăcinilor copacilor care afecteaza amplasamentul' mobilierului, degajarea diverselor materiale si curatarea terenului, indepartarea rădăcinilor si trunchiurilor de arbori;

b)    incarcarea in mijloace auto si transportul la,.lo^dî^r

c)    realizarea săpăturii, manual sau prii)/'spargere_ mobilierului;


d) prepararea betonului pentru fundație sț moI

I

I

I

I

Ie)    montarea obiectelor la cota si fixarea acestora după solidificarea betonului;

f)    grunduirea si vopsirea mobilierului;

g)    receptionarea lucrărilor.

(3) Verificarea calitatii lucrărilor se va desfasura pe tot parcursul execuției, incheiate in urma recepției preliminare si a recepției definitive se vor anexa la dosarul obiectului

6. Activitatea de intretinere si modernizare a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activităților din cadrul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București

(1)    întreținerea si modernizarea clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor din cadrul serviciului se va realiza de către operator sau de către terti agreați pentru astfel de lucrări pe baza de contract încheiat cu operatorul.

(2)    Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București va acorda sprijin in vederea realizării lucrărilor de modernizare si intretinere a clădirilor si anexelor necesare desfășurării activitatilor.

(3)    Verificarea si confirmarea realizării lucrărilor se va face de către operator si/sau de autoritatea administrației publice locale.


Art 18.

Pentru serviciile efectuate, respectiv amenajarea si întreținerea cimitirelor, se percep taxe care se stabilesc anual prin hotarari ale autoritarii administrației publice locale. Neplata la termen a taxelor legale de către beneficiarii legali duce la calcularea penalităților de întârziere conform dispozițiilor legale in vigoare. Prin taxa de intretinere se înțelege: cheltuieli de intretinere, contravaloare apa, curățenie pe alei si evacuarea gunoaielor, energie electrica, etc.

Art 19.

II. Activități funerare (inhumare, deshumare si transport)

(1)    Locurile de inhumare ce pot fi concesionate in funcție de topografia concretă a terenului, vor avea dimensiunea de 2,50/1,20 ml., dar nu mai puțin de 1,00/2,00 ml. Distanta dintre locuri va fi de 0,30 m necesara pentru circulația și îngrijirea locului de veci.

(2)    Locurile de inhumare se atribuie în folosința numai pe o durată de 7 ani, 25 de ani sau pe termen nelimitat, la decesul unei persoane care a avut domiciliul pe raza municipiului București, aparținătorilor acesteia pe baza aprobării date de către autoritatile administrației publice locale si/sau administratorul (operatorul) cimitirelor, cu plata integrală a taxei de concesionare. Locurile astfel concesionate nu pot fi donate timp de 5 ani de la data dobândirii.

(3)    Titular al concesiunii va fi: soțul (în cazul decesului soției), soția (în cazul decesului soțului), iar în lipsa acestora cea mai apropiată ruda față de decedat, respectiv: ascendent în linie dreapta (părinte), descendent în linie dreaptă până la gradul II (copil, nepot) in baza actelor de stare civila.

(4)    Se vor atribui, fara plata taxei de concesionare, pe baza actelor doveditoare, un loc de veci în cimitire, astfel:

a)    veteranilor de război și văduvelor de război in conformitate cu prevederile Legii nr. 44/1994;

b)    foștilor deținuți politici si deportatilor în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 189/2000;

c)    martirilor si urmașilor eroilor martiri ai Revoluției in conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

(5)    Concesionarii unui astfel de loc nu vor fi scutiti de plata anuala a taxelor de intretinere aferente locului.

(6)    Concesiunile obținute in baza legilor speciale de mai sus nu pot fi transmise prin acte intre vii. Lacererea-aprobată ~și cu plata taxelor corespunzătoare, locurile de inhumare- concesionate pe o perioadă de 7 si respectiv 25 de ani, se pot transforma în locuri de veci pe termen nelimitat. Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani umtigoncesionar care, deși deține un loc de veci pe 25 de ani sau pe termen nelimitat, nu poate inj)Uf^ irAac^To^, înhumarea se va face cu condiția ca, la expirarea termenului de 7 ani, sa-si deșhufiiezejdece^atirf din locul nou concesionat si sa-1 înhumeze la locul pe care il deține, locul concesionat p^-7-ștti-re^niîf^n proprietatea statului.,    .    u......

In locurile de inhumare concesionate pe termen de 25 de ani si netransfOrmațe-tfTlocuri i pe termen nelimitat, Înhumările care nu asigură minimum 7 ani pânSTa expirarea ter concesionare, se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ani, sta£ prezentul Regulament. Locurile aflate in această situație nu vor putea fi concesionate pe după trecerea perioadei de minimum 7 ani de la ultima inhumare.

(7)    Dreptul de concesiune a unui loc de veci nu poate fi transmis prin acte cu titlu oneros.

(8)    Transmiterea locurilor de veci altei persoane se poate face numai prin succesiune legala, testamentară sau prin donație.

(9)    Beneficiarii succesiunii testamentare daca nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii sunt obligați sa achite taxa egala cu taxa de donatie.Inscrisurile autentice care certifica schimbarea dreptului de concesiune va fi depus la sediul instituției in termen de 30 zile de la data emiterii, in vederea luării in evidenta si emiterii actului de concesiune, in caz contrar, acesta va fi sancționat cu achitarea taxei egale cu taxa de concesiune.

(10)    In cazul in care sunt mai multi concesionari, iar suprafața pe care o deține fiecare nu are dimensiunea unui loc de veci, nici scriptic nici faptic, aceștia vor ramane in indiviziune, iar la decesul unuia este necesar acordul scris al tuturor privind înhumarea.

(11)    In cazul in care in evidentele scriptice sunt înregistrați mai multi concesionari cu aceleași coordinate ale locului de veci, dar faptic locurile sunt diferite in teren,in vederea diferențierii lor, concesionarii, pe baza unor cereri vor solicita numerotarea.

(12)    In cazul incare titularul concesiunii a decedat (act doveditor) si concesiunea este in desfășurare iar din motive obiective moștenitorii nu pot face succesiunea, dreptul de folosința poate fi concesionat unui solicitant daca face dovada ca are o ruda inhumata in acest loc (act doveditor), prezintă o declarație pe proprie răspundere autentificata in sensul ca ”in cazul apariției moștenitorilor legali sau testamentari ai locului x din cimitirul x voi ceda cota parte ce li se cuvine, iar instituția va face cercetări in sensul ca, va face notificare la ultima adresa cunoscuta in eventualitatea apariției unui moștenitor si anunț publicitar intr-un ziar local si rezulta ca nu sunt moștenitori sau persoane interesate”.

(13)    Pentru descurajarea activitatii speculației locurilor de înhumare mascate prin donație, persoanele care le dobândesc în acest mod vor achita taxa pentru concesionare, majorata cu un procent stabilit de către autoritatile administrației publice locale .

(14)    Taxa va fi achitata anterior emiterii adeverinței necesare la notarul public, iar in cazul in care actul notarial a fost deja perfectat donatarul are obligația achitării acestei taxe.

(15)    Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare unde isi poate executa o criptă cu 1-3 nivele. In aceste locuri pot fi înhumați concesionarii si rudele de gradul I și II, titularii dreptului de concesiune, sotii/sotiile acestora, precum si ascendenții si descendentii pana la gradul IV inclusiv, precum si orice alta persoana numai cu acordul scris al titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular.

(16)    Concesionarea încetează și locurile de inhumare raman la dispoziția autoritarii administrației publice locale, în următoarele cazuri:

a)    la expirarea duratei de folosința de 7 sau 25 de ani, daca durata concesiunii nu se prelungește;

b)    prin renunțarea expresa în scris in forma autentica de către titularul concesiunii, fara a avea pretenții la despăgubiri si cu achitare taxei de întreținere la zi. In cazul in care concesionarul renunța la o cota parte din dreptul de concesiune, au drept de preemtiune ceilalți concesionari după achitarea taxei de concesiune majorata.

c)    in situația în care titularului i se atribuie un alt loc de inhumare;

d)    in cazul în care timp de 2 ani consecutiv nu a fost achitată taxa de întreținere anuala, cu notificarea prealabilă a titularului locului de veci;

e)    când- locul de~vecreste-parasit-(abandonat) sau menținut nr stare- de neingrijire tie titularul— concesiunii mai mult de 2 ani, prin aceasta intelegandu-se inexistenta unui insemn cu privire la parchet, litera si număr, inexistenta unui monument funerar, cruce, grilaj, candela etc., sau atunci când prin anunț într-un ziar local sau național^tiftflșțuTs^u moștenitorii acestuia deși înștiințați la ultima adresa cunoscuta, nu se prezintă iti^nnen de^S Jtipi, la administrația cimitirului pentru clarificarea situației;I

I

I

I

I

If) când titularul concesiunii a decedat, nu s-a dezbătut succesiunea și, întreținere timp de 2 ani consecutiv.

(17)    Autoritatea administrației publice locale poate acorda un termen de 90 de zile expirării termenului de concesionare pentru plata răscumpărării locului de veci, titularului! detinut anterior sau moștenitorilor acestuia până la gradul al II-lea sau soțului acestuia, fara' dona locul de veci timp de 5 ani.


(18)    Daca in termen 3 luni de la primirea aprobării de răscumpărare a locului de veci, titularul nu se prezintă in vederea achitării contravalorii acesteia, se considera ca titularul a renunțat si ca se poate concesiona locul.

(19)    In cazul decesului concesionarului, succesorii legali sau testamentari sunt obligați sa se prezinte la Operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor din București cu acte doveditoare (certificat de deces, certificat de moștenitor), in termen de 6 luni, in vederea schimbării titularului concesiunii.

(20)    Neprezentarea în termenul menționat mai sus atrage după sine încetarea concesiunii a locului de veci.

(21)    In cazul in care, la expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosința potrivit prezentului Regulament, locul de veci va fi refolosit iar osemintele rezultate vor fi depuse, într-un săculeț la picioarele noului inhumat sau în alt loc destinat acestui scop, costul acestei operațiuni fiind suportat de noul concesionar.

(22)    Autoritatea administrației publice locale din municipiul București poate aproba concesionarea gratuita, pe o perioada de 7 ani, in cimitirele municipale, intr-un perimetru determinat a locurilor de înhumare, persoanelor aflate în imposibilitatea de a plăti tariful de folosința. In situația în care în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul familiei concesionarului nu se prezintă, deshumarea se face numai in prezența administratorului cimitirului care consemnează în registrul de reinhumare a osemintelor în locul comun.

(23)    începând cu data aprobării prezentului Regulament, pe baza de cerere si schița aferenta, se pot .concesiona suprafețe suplimentare ocupate de unii titulari, cu plata taxelor aferente, majorate cu un procent aprobat de către autoritatile administrației publice locale si numai in următoarele condiții:

a)    daca pe suprafețele suplimentare sunt cripte sau cavouri;

b)    dacă suprafața este împrejmuită cu grilaj încastrat in beton sau sunt monumente funerare;

(24)    Neachitarea taxelor aferente suprafețelor închise in plus, în termen de 3 luni de la comunicare, conferă dreptul autoritarii administrației publice locale si/sau operatorul care administrează cimitirele de a demola lucrările si de a reduce suprafața la dimensiunile concesionate.

(25)    înhumările se fac numai pe baza certificatului de deces si a adeverinței de înhumare eliberata de Oficiul Stării Civile, care a înregistrat decesul.

(26)    In cazul in care persoana a decedat in alta localitate, la o distanta mai mare de 30 de km, decât cea in care urmeaza a fi înhumata, pentru înhumare este necesar certificatul de deces cat si avizul sanitar de transport eliberat de Direcția de Sanatate Publica.

(27)    înhumarea va putea fi solicitata de una din persoanele care dețin locul de înhumare cu acordul scris al tuturor deținătorilor, insotit de copie după C.I./B.I.

(28)    In situația in care titularii dreptului de concesiune nu se afla in localitate , acordul de înhumare va putea fi dat prin procura notariala.

(29)    După prezentarea actelor solicitate, se va emite aprobarea de inmormantare legala fara de care nu se va face înmormântarea.

(30)    In cazul în care se dispun cercetări de către organele indreptatite, cu privire la cauzele decesului, înmormântarea se va face numai pe baza dispozițiilor date de organele respective.

(31)    Este interzisa înhumarea persoanelor neidentificate, respective a persoanelor carora nu li s-a

emis~certificate de deces si adeverința de înhumare........—--------------------------

(32)    Persoanele decedate pot fi depuse înainte de înhumare in sălile de ceremonii funerare cu sicriul inchis sau cu capacul sicriului deschis, numai^bazS'cerțjficatului de imbalsamare/tanatopraxie si cu plata taxelor stabilite la casieria administeâfșriW cil

(33)    Persoanele decedate din cauza unor fegjj cQirtagîoaSe^v tea fi depuse in sălile de ceremonii funerare numai cu avizul Direcției de Sariatate/(34)    înhumările pentru locurile de 7 ani se vor face in gropi cu pod, iar pentru i pe veci in gropi cu pod, gropi zidite (cripte) sau in cavouri.

(35)    Gropile simple se execută la cel puțin 2 m adâncime, iar cele cu pod se vor face la i m. Gropile zidite si cavourile se excuta potrivit dispozițiilor prezentului Regulame autorizației de construcție si sub controlul administratorului cimitirului.

(36)    Mormintele nu pot fi deschise decât după 7 ani de la data înhumării.

(37)    Deschiderea mormintelor înainte de implinirea termenului de 7 ani, dar nu mai devref an, se va putea face numai cu avizul sanitar eliberat de organul sanitar competent si numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie, in scopul reinhumarii persoanei decedate in alt loc de înhumare.

(38)    Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data la care a avut loc înhumarea, potrivit legii pe baza autorizației dată de procuror sau de instanța judecătoreasca si cu aducerea la cunostiinta a unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.

(39)    Deschiderea mormintelor si reinhumarile se vor face in mod obligatoriu la cererea titularului locului de veci, în prezenta acestuia sau in cazul in care acesta a decedat in prezenta membrilor familiei decedatului sau a unui împuternicit prin procură specială al familiei titularului/decedatului sau a unui împuternicit prin procura speciala al familiei decedatului si sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operațiunile se consemnează in registrul de înhumări în care semnează ambele parii. Mutarea osemintelor în afara cimitirelor se va face pe bază de autorizație de deshumare si aviz de transport.

(40)    La expirarea celor 7 ani, neidentificatii vor fi deshumați numai în prezenta administratorului și osemintele vor fi reinhumate la picioarele noului decedat asigurandu-se in mod gratuit slujbele religioase.

(41)    Cheltuielile necesare întreținerii cimitirelor ostașilor de alte naționalitati cazuti pe teritoriul României vor fi suportate de statele respective prin reprezentantele lor diplomatice sau în condiții de reciprocitate de autoritățile administrației publice locale locale pe baza documentațiilor întocmite de structurile administrative ale acesteia.

Art 20.

III. Realizarea de lucrări funerare

(1)    Beneficiarii concesionarilor pot executa in limitele suprafețelor deținute, lucrări de construcție în condițiile Legii nr. 50/1991 (republicata) cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a)    însemne (lemn sau piatră), borduri sau împrejmuiri pentru concesiune pe 7 ani;

b)    cripte (bolti), cavouri, monumente funerare - pentru concesiune de 25 de ani si termen nelimitat;

(2)    Lucrările se vor realiza numai după obținerea autorizației de construire eliberată de autoritățile administrației publice locale în termen de 1 an de la data eliberării autorizației;

(3)    Reparațiile curente la construcțiile funerare se efectuează in baza unei cereri aprobate de către administratorul cimitirului.

(4)    In baza unei cereri, insotite de dovada dreptului de concesiune, a unei schite in teren care sa ateste ca este posibila executarea lucrării funerare, a unui process-verbal încheiat anterior începerii executării lucrării semnat de titularul concesiunii, administrator si reprezentantul persoanei juridice cane executa lucrarea, un concesionar poate executa si repara lucrări funerare.

(5)    In situația in care sunt mai multi concesionari se va prezenta acordul tuturor pentru executarea lucrării.

(6)    Lucrările funerare vor fi realizate astfel:

a)    de către operatorul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiul București;

b)    de către titularii dreptului de folosința a locurilor de veci sau de membrii familiilor acestora daca

au o calificare corespunzătoare profilului acestor lucrări----------    ----------

c)    de societăți comerciale avand ca obiect de activitate executarea de lucrări funerare. Este interzisa orice lucrare in afara limitei locului concesionat;

(7)    La executarea lucrărilor de conștra^jT^șe^v-pr proteja mormintele si construcțiile învecinate,spatiile verzi si caile de acces.cPamantul rez^that din săpături va fi evacuat zilnic din locurile stabilite prin autorizația de construirj


(8)    Orice paguba va fi suportata de ben'eîici

I

1

I

I

I

I

I(9)    Autorizările pentru construcții funerare se vor elibera de către administratorul cir

unei cereri insotita de documentele doveditoare care atesta obiectul de activita percepute, copie C.I solicitant si după plata taxei de avizare aprobata de autoritatîte~a3minis publice locale.    iii

(10)    Accesul în cimitire al mijloacelor de transport, necesare pentru lucrări, cu o capac jj mare de 3 tone nu este permis.Pe restul aleilor transportul materialelor se va face prin^purtașfe' directa cu roaba sau cu mijloace de transport cu capacitate de maximum 1 tonă.

(11)    Lucrările de construcții in cimitire trebuie finalizate în termen de 6 luni de la eliber autorizației, după expirarea acestei perioade fiind necesară reactualizarea ei.

(12)    Societățile si meseriașii care execută lucrări funerare concesionarilor vor plăti energia electrică și apa consumată la execuția lucrărilor.

(13)    Lucrările funerare executate in baza autorizațiilor de construcție sunt proprietatea concesionarului care le realizează si orice litigiu legat de aceste construcții se rezolva de către concesionar prin organele judiciare.


Art 21.

(1)    Accesul persoanelor în cimitire se va face în costumație decenta.

(2)    Circulația se va face numai pe alei fiind interzisă calcarea pe morminte, comportarea fiind în limita pioșeniei locului sacru.

(3)    Accesul în cimitire este permis :

a)    in perioada 01 octombrie - 31 martie, între orele 8°° -17°°;

b)    in perioada 01 aprilie - 31 septembrie, între orele 7°° - 20°°.

(4)    Solicitările justificate ale concesionarilor, in afara acestui program, vor fi soluționate de către administratorii cimitirelor.

(5)    Accesul în cimitire pentru cei care executa lucrări de construcții funerare se face între orele 7°° -17°° numai în zilele lucrătoare indiferent deperioada anului, excepție fac situațiile in care se execută lucrări pentru cazurile de deces.

(6)    Intrarea în incinta cimitirelor cu mașini și utilaje se poate face numai în scopul realizării unor lucrări funerare și nu pot staționa mai mult de 2 ore.

(7)    Sambata si Duminica este interzis accesul în cimitir al mașinilor de orice fel cu excepția celor ce transportă decedatii.

Art 22.

IV. Activități de amenajare si intretinere a crematoriilor umane din municipiul București

(1)    Operatorul serviciului executa la cerere operațiuni premergătoare incinerării, incinerarea propriu-zisa, operațiuni de depozitare si conservare a urnelor cu cenușa, precum si alte operațiuni legate de incinerare in crematoriile umane din municipiul București.

(2)    Activitățile premergătoare incinerării se pot efectua numai pe baza adeverinței de înhumare si aviz sanitar.

(3)    Incinerarea decedatilor aduși din alte localitati se face numai pe baza autorizației sanitare de transport si a adeverinței de înhumare.

(4)    Incinerările decedatilor se fac in ordinea aducerii lor la crematoriu, cu excepția cazurilor de boli contagioase care au prioritate.

(5)    Pot asista la operațiunile de incinerare propriu-zise in sala de incinerare cel mult trei persoane majore.

(6)    Cenușa provenita din incinerare se depune in urnele asigurate de crematoriu.Umele respective se individualizează cu etichete cuprinzând datele de identificare a decedatului.

- -(7-)~Umele se pastreazada crematoriul uman timp de 45 zile, perioadaincare familia decedatului* va--------

-rî

(8)    După trecerea termenului de 45 zile, in cazul in care cei interesați nu au luat nici o

legătură cu depunerea si pastrarea urnelor, acestea vor fi depuse in spatii special apartinand crematoriului.    //

(9)    Depunerea si conservarea urnelor in columbarele crematoriului uman se face injîi^a.

(10)    Concesionările pe termen nelimitat a nișelor se vor atribui de către operatorul serviciului public de administrare a crematoriilor numai in caz de deces pe baza taxelor aprobate de către autoritatile administrației publice locale.

(11)    Dreptul de folosința al nișei il are concesionarul si membrii familiei sale si se transm

moștenire sau donație.    f/£

//■?

I >

CAPITOLUL V.    V,

OBLIGAȚIA PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Art 23.

(1)    Operatorul trebuie să evite orice agresiune asupra mediului prin poluarea apei, aerului, solului cu deșeuri, produse petroliere sau alte materiale. In timpul prestării serviciului, acesta va respecta legislația din domeniul protecției mediului și va fi direct răspunzător în cazul constatării de către cei abilitați a încălcării acestor prevederi.

(2)    In situația oricărui eveniment de mediu provocat în desfășurarea serviciului prin angajați sau colaboratori ai prestatorului, operatorul va fi considerat "poluator".

(3)    In cazul în care operatorul nu a respectat cerințele privind protecția mediului (ridicarea gunoiului, refularea canalizării, depozitarea defectuoasa a materialelor rezultate din inhumari, deshumări,etc), acesta va primi o penalizare al cărui cuantum va fi stabilit in contractul de delegare a gestiunii serviciului.

(4)    Penalizările se aplică în urma notelor de constatare a neconformităților întocmite de către . autoritatea administrației publice locale și aduse imediat la cunostinața operatorului.


CAPITOLUL VI.

VERIFICAREA LUCRĂRILOR DIN CIMITIRE SI CREMATORII UMANE SI DECONTAREA ACESTORA

Art 24.

(1)    Operatorul prestează toate activitatile ce sunt cuprinse in programul anual de lucrări, ce a fost propus de operator si aprobat de autoritatea administrației publice locale împreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(2)    Programul anual de lucrări insotit de fisele de fundamentare si memoriile tehnico-economice justificative este propus de operator si aprobat de autoritatea administrației publice locale împreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului.

(3)    Evidenta fizica si calitativa a lucrărilor efectuate se face zilnic, saptamanal, lunar si anual de către operator, după caz;

(4)    Verificarea si confirmarea cantitativa si calitativa a lucrărilor se asigura de către autoritatea administrației publice locale, la înștiințarea operatorului. Pe baza acestor verificări si confirmări, operatorul va întocmi situații de lucrări lunare, prin aplicarea tarifelor aprobate la cantitatile de servicii prestate.

(5)    Confirmarea si acceptarea la plata a lucrărilor se asigura lunar pe baza situațiilor de lucrări

confirmate, conform programului anual de lucrări aprobat.    — —— - —

(6)    Autoritatea administrației publice locale si autoritatea de reglementare locala vor urmări si verifica atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai servicului. Autoritatea de reglementare locala va controla prin sondaj^&i/Sâu’ca'urmare a sesizărilor venite din partea terților activitatea depusa de operator. După fiecâțș if&perae^VeVa incheia o nota in care se va menționa

calitatea lucrărilor, daca au fost neconfdrmit1

I

I

I

I

I

I


(7) Eventualele neconformitati constatate vor fi aduse la cunoștința operatorului care are obligația sa acționeze pentru remedierea acestora intr-o perioada de timp rezonabila* si" sa comunice remedierea.


CAPITOLUL VII.

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINIST CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art 25.


(1)    Autoritatea administrației publice locala stabilește și aprobă valorile indicatori' performanță ai serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din doi public si privat al municipiului București.

(2)    Indicatorii de performanță se stabilesc prin regulamentul serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București.

(3)    Autoritatea de reglementare locala monitorizează respectarea indicatorilor de performanta, propunând aplicarea de penalitati in cazul nerespectarii acestora.

(4)    Autoritatea administrației publice locale poate aplică penalități contractuale operatorului, conform contractului de delegare a gestiunii, în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

Art 26.

Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București, avându-se în vedere:

a)    continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b)    adaptările la cerințele concrete ale comunității locale;

c)    satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunităților locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d)    administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

e)    respectarea reglementărilor specifice domeniului de activitate;

f)    respectarea standardelor și reglementarilor tehnice

Art 27.

în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce ii revin, autoritatea administrației publice locale, are acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

a)    modului de aplicare a legislației;

b)    modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor asumate;

c)    calității și eficienței serviciilor prestate lâ nivelul indicatorilor de performanță stabiliți;

d)    modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată;

e)    modului de formare și stabilire a prețurilor, tarifelor și taxelor pentru serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București;

f)    respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metodologice.

Art. 28.

Indicatorii de performanță și de evaluare ai serviciul public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat^Lațunjcipiului București sunt prevăzuți in Anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

/ O ___ z    ,


Art 29.

Indicatorii de performanță prevazuti în Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini au caracter minimal și pot fi suplimentați, conform prevederilor legale, funcție de situațiile ce pot apare.

Art 30.

Anexa 1 si Anexa 2 fac parte integrantă și completează prezentul caiet de sarcini.


I

I

I

I

I

I


Anexa 1 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București


LISTA OBIECTIVELOR Cimitirele publice din municipiul București:


Categoria a-I-a:

Categoria a-II-a:


Categoria a-III-a:Categoria a-IV-a:


Cimitirul Bellu

Cimitirul Ghencea Cimitirul Sf. Vineri Cimitirul Reînvierea Cimitirul Tudor Vladimirescu Cimitirul Izvorul Nou Cimitirul Iancu Nou Cimitirul Progresu

Cimitirul Bucureștii Noi Cimitirul Damaroaia Cimitirul Metalurgiei Cimitirul Domnești (Ghencea II)

Cimitirul Berceni II Cimitirul Pantelimon II Cimitirul Straulesti II Cimitirul VestTabelul 1-Descrierea cimitirelor

Nr. crt

> - Denumire cimitir '

Categoria

'    Adresa

Suprafața

1

Cimitirul Bellu

I

Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4

2

Cimitirul Ghencea

II

Bd. Ghencea nr. 8, sector 6

3

Cimitirul Sf. Vineri

n

Calea Grivitei nr. 202, sector 1

4

Cimitirul Reînvierea

n

Str. Reînvierii nr. 4, sector 2

5

Cimitirul Tudor Vladimirescu

II

Strada Antiaeriana nr. 10, sector

5

6

Cimitirul Izvorul Nou

II

Strada Liviu Rebreanu nr.5, sector 3

7

Cimitirul Iancu Nou

II

Strada Vatra Luminoasa nr.25, Sector 2

8

Cimitirul Progresu

II

Strada Etemitatii nr.l 8, sector 4

9

Cimitirul Bucureștii Noi

ni

Str. Laminorului nr. 157, sector

1

10

Cimitirul Damaroaia

III

Str. Neajlovului nr. 5, sector 5

11

Cimitirul Metalurgiei

ni

B-dul Alexandru Obregia nr.65-67, sector 4

12

Cimitirul Domnești (Ghencea II)

IV

Str. Prelungirea Ghencea, sector

6

13

Cimitirul Berceni II

IV

Șoseaua Berceni nr.l 17, sector 4

14

Cimitirul Pantelimon II

IV

B-dul Biruinței nr. 69, sector 2

15

Cimitirul Straulesti II

IV

Șoseaua Odăii nr.471, sector 1

16

Cimitirul Vest

IY^=^

——

^osejjua de centura, nr.4K, koiVtmkpomnesti, Jud. Ilfov

Tabelul 2- Situația locurilor de inhumare

Nr crt

:r?^Număr£de,locun,deîn

iMi'mare;^.

jNumărcontract de' concesionarea ’KK.âldciiriior de inhuniirS^^^f

e Număr do locuri speciale pe categorii de ^. beneficiari ’:/L

USB»

tconcesionater

iBlWSI!

%7 ani'.

25 ani

'nelimitat''’

i

Cimitirul Bellu

2

Cimitirul Ghencea

3

Cimitirul Sf. Vineri

4

Cimitirul Reînvierea

5

Cimitirul Tudor Vladimirescu

6

Cimitirul Izvorul Nou

7

Cimitirul IancuNou

8

Cimitirul Progresu

-

9

Cimitirul Bucureștii Noi

10

Cimitirul Damaroaia

11

Cimitirul Metalurgiei

12

Cimitirul Domnești (Ghencea II)

13,<<'■

^Cimitirul Berceni II

JCimitirul Pantelimon II

wf\

Cîhțitirul Straulesti II

:\V'l6f

Cjmijirul Vest


^Fabehil

bunurilor publice si private aferente cimitirelor publice din Municipiul București

"Nr-triL Nz/. ‘ J-Nr. inventar ''    ;|    > > -    ? A Denumire    |    Cod clasificare<s ,<    Valoare-deinventar

L'Cimafi^®âia-r'/*-;i . -    ' ' ' •    -j x t *

2

î

3

S    !

4

-

P\

i , - •

n

\ \

f\ i •• s

Cimitirul Ghencea    'Av*-    ' *    >>    ‘    j\ ~\    A \ j £:»    1

1

*    I {    «    4

2

<    U    1    i

3

-tU4/V.l An_ah

\\    [‘l

4

"i

n

Cimitiru

. St Vineri «* î i’ ?

1

2

3

4

n

Cimitiru

Reinvierea f - .    -\

1

2

3

4

I

Ciiffitijiîtl

,Tudor Vladimirescu •’*    '    ’ • ’ ■ -    ' 1    ■>    '    ’

O’

A

;S®

4i

/.

>1

, s

/?

Cinferi

Izvorul Nou    > n-'    -    -    •-' ’•; •    - > ’    »    "• *

2

3

4

■ 1

n

. i

i

ș

:    j

Cimitirul lăncii Nou«A A» -vW» -    , '    /“\    -1-' --I Xî 4 ’ ’    ' ■’ ■

1

l \    ?

{

!

2

;

\ C\ i •

j

3

i    ■ .

J    î

4

;

X \ A i ;

'■ 1

n

; 1
Cimitirul Progresn^vaMÂ’RWK^WS

-r “"V    -    “'r-,A'    1    -v £. <•>    J

1

2

3

4

n

Cimitiru

BucurestiiNoiL.;    '-tA „'-‘■••.„S-idP    %7.f \    v.    «-

1

2

3

4

n

Cimitirul Damaroaiâ    », <, „■ -    ■ --

1

2

X    j

n\

IA    ■

:Gimîțiril

Metalurgiei    s’*-X',Tî    *

l    ÂiV- '-<•• . i

/

7

---.

^JL J

'    4*1

z

A

Cimitiru

1 Domnești (Ghencea II)    4    ”    ‘    .

1

\    fc\ ț-.    i

2

■ <

\    \ tV : -•'• ■

. 3

\ W i    i

\ \ \ ■    i

4

\    \ i

n

\    \    \    i    * • ■    1

Cimitirul Bcrcenill j:    ~    >    - -"

? .. 1_2^2AMl1_1

^-,54;.


Crematoriile umane din municipiul București:

-    Crematoriul Cenușa

-    Crematoriul Vitan Barzesti

Tabelul 1-Descrierea crematoriilor umane

Nr,^

crt

Adresa

Autorizație de > > i - functionare/mediiP'

1 - - Nisa pentru conservarea urnelor

Total

Concesionate

Libere

1.

Crematoriul Cenușa

Calea Serban Vodă nr. 183, sector 4

2.

Crematoriul Vitan Barzesti

Intrarea Serelor nr. 1, sector 4

I

4

I

I

I

I

ITabelul 1-Lucrari de reparații curente si capitale cimitirele publice din Municipiul București

Nr.crt

Denumire cimitir si adresa

Anul punerii in funcțiune

Anul ultimei reparații curente

Anul ultimei reparații capitale

Categoria lucrărilor executate

La partea de

construcții

La

partea de instalații

1

Cimitirul Bellu

Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4

2

Cimitirul Ghencea

Bd. Ghencea nr. 8,. sector 6

3

Cimitirul Sf. Vineri Calea Grivitei nr.

202, sector 1

4

Cimitirul Reînvierea Str. Reînvierii nr. 4, sector 2

5

Cimitirul Tudor Vladimirescu

Strada Antiaeriana nr.10, sector 5

6

Cimitirul Izvorul

Nou

Strada Liviu

Rebreanu nr.5, sector 3

7

Cimitirul Iancu Nou Strada Vatra Luminoasa nr.25, Sector 2

8

Cimitirul Progresu Strada Eternității nr.18, sector 4

9

Cimitirul Bucureștii Noi

Str. Laminorului nr. 157, sector 1

10

Cimitirul Damaroaia Str. Neajlovului nr.

5, sector 5

L,...

.....-..................

11

Cimitirul

Metalurgiei

B-dul Alexandru Obregia nr. 65-67, sector 4

12

Cimitirul Domnești

(Ghencea II).......

Str. Prelungirea Ghencea, sector 6

. ..

-

II £

II2 >

-L 1

? 2

13

Cimitirul Berceni II Șoseaua Berceni nr.117, sector 4

14

Cimitirul

Pantelimon II

o

ZA
B-dul Biruinței nr.

69, sector 2

15

Cimitirul Straulesti

II

Șoseaua Odăii nr.471, sector 1

16

Cimitirul Vest Șoseaua de centura, nr.4K, comuna Domnești, Jud. Ilfov

Tabelul 2-Lucrari de reparații curente si capitale la crematoriile umane din Municipiul București

Nr.crt

Denumire crematoriu si adresa

Anul punerii in funcțiune

Anul ultimei reparații curente

Anul ultimei reparații capitale

Categoria lucrărilor executate

La partea de

construcții

La

partea de instalații

1

Crematoriul Cenușa Calea Serban Vodă nr. 183, sector 4

2

Crematoriul Vitan Barzesti

Intrarea Serelor nr.

I, sector 4


I

I

I

I

I

I


Anexa 2 la

Caietul de Sarcini al Serviciului public de administrare a cimitirelor si crematoriilor umane din domeniul public si privat al municipiului București


INDICATORI DE PERFORMANTANr.

Crt

INDICATORI DE PERFORMANTA

Valori propuse

Valori aprobate

1.

Numărul de reclamatii (scrise si telefonice) înregistrate la nivelul operatorului privind serviciul de administrare a cimitirelor, raportat la numărul de concesionari.

X

X

2.

Numărul de reclamatii care s-a dovedit a fi justificate, raportat la numărul total de reclamatii.

X

X

3.

Numărul de reclamații justificate rezolvate, raportat la numărul total de reclamații justificate.

X

X

4.

Numărul de reclamatii de la pct.3 rezolvate in 48 ore.

X

X

5.

Procentul de reclamatii de la pct. 3 care au fost rezolvate in 15 zile lucratoare.

X

X

6.

Numărul total de reclamatii scrise raportat la numărul total de reclamatii înregistrate la operator.

X

X

7

Numărul de reclamatii scrise care s-au dovedit justificate raportat la numărul de reclamatii scrise înregistrate la operator.

8.

Numărul de reclamatii scrise la care s-a răspuns în termen legal, raportat la numărul total de reclamatii înregistrate.

X

X

9.

Numărul abaterilor constatate si sancționate de către instituțiile abilitate ca urmare a nerespectării unor prevederi legale privind asigurarea condițiilor de desfășurare a serviciului, din totalul notelor de constatare încheiate.

X

X

10.

Numărul de utilizatori care au primit despăgubiri datorate culpei personalului serviciului sau din cauza nerespectării condițiilor corespunzătoare de prestare a activitatii.

X

x #' fi .

f >

n    r-

n.

Gradul de realizare a lucrărilor de întreținere curente planificate si prevăzute in bugetul alocat.

12.

Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitarea și modernizare a cimitirelor, conform planului anual de lucrări și a BVC aprobat.

X

x ^2

13.

Gradul de achitare a datoriilor către bugetul de stat, local si fonduri speciale.

X

>1

, _ .... .... , !
1

LEGE 10019/05/2016 a concesiunilor de servicii transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13 - 19, 22 - 26,28, 31,34 - 36, 38 - 40,43,44 și 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, și parțial prevederile art.

1, 2, 4 - 7, 9, 10, 20, 21, 29.^522^3^7, 41, 42 și 45 din Directiva 2014/23/UE a

/ °

Parlamentului European și a Con^iliuluL