Hotărârea nr. 111/2018

HOTARAREnr. 111 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA INFIINTAREA CENTRULUI MEDICO-SOCIAL "SF. ANDREI"- UNITATE SANITARA CU PERSONALITATE JURIDICA, IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea Centrului Medico - Social ”Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și Direcția Generală de Asistență Socială nr. 956/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 05/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 09/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 108/21.02.2018 din cadrul Consiliului General a! Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 11867/07.02.2018 a Consiliului Local al Sectorului 5 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 cu nr. 24/26.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. h) și lit. n), alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul' Local Sector 5 de a hotărî cu privire la înființarea Cejntrului Nțedico - Social "Sf. Andrei” - unitate sanitară c j personalitate juridică, în Local Sector 5.

din cadrul aparatului de specialitate al Primați


subordinea Consiliului Art.2 Direcțiile


București ș

Ace București d


ui Genei al al Municipiului Consiliul liocal al Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prelzâderile pr azentei hotărâri.


astă hotărî


re a fost adoptată în șg-dința ordinară a Consi


iilui Gene


PREȘEDINTE DE

Marian Odando Culeaal al Municipiului


>SECRETAR GENERAL * AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, / Georgiana Zamfir


București, 22.02.2018 Nr. 111B-dul Regina Qîsabâta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tet. 021.205.55.00 http:www.pmb.ro