Hotărârea nr. 112/2018

HOTARAREnr. 112 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTRENICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU SECTORUL CANKAYA AL MUNICIPIULUI ANKARA DIN REPUBLICA TURCIA
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Sectorul Qankaya al Municipiului'Ankara din Republica

Turcia    -

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul -Direcției Afaceri Externe și Protocol nr. 332/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 109/21.02.2018; -

Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilor Eiterne nr. H 2-2/1530/17.08.2017 și nr. și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene nr. 157959/08.01.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 13/2018 privind acordarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Sectorul Qankaya al Municipiului Ankara din Republica Turcia;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicp România să hotărască cu Municipiului Ankara din Re||

Art.2 Consiliul Loca! prevederile prezentei hotăi


ște expres privire la în publica Turdi al Sectorp ari.


Cori

ahe

a.

lui


siliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București dir erea înțelegerii de cooperare cu Sectorul Qankaya a 1 al Municipiului București, va aduce la îndeplinire


Această hotărâre a fost adoptai București din data de 22.02.2018.

ă în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Bucuresty, Nr. 112’
SECRETAR GENERAL 0 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 7 ; Georgiana Zamfir
,\


B-dul.Regina Elisabeta nr.47, cod poșrai 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro