Hotărârea nr. 113/2018

HOTARAREnr. 113 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU RAIONUL ORHEI DIN REPUBLICA MOLDOVAHOTĂRÂRE

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova

rului General al Municipiului București și 32.2018;

aționale, cooperare și asociere cu alte diridice și de disciplină nr. 110/21.02.2018; ijilor Externe nr. H 2-2/2430/10.11.2017 și ei Publice și Fondurilor Europene nr.


.Având în vedere expunerea de motive a Prim raportul Direcției Afaceri Externe și Protocol nr. 331/15.

Văzând raportul Comisiei pentru relații interr autorități publice nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei j

. Luând în considerare Avizul Ministerului Atace

avizul - Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrași


127288/01.11.2017;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 15/2018 privind acordarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Raionul Orhei din Republica Moldova;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local a Sectorului 1 al Municipiului București din România să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Fjtaionul Orhei din Republica Moldova.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, va adijce la îndeplinire prevederile prezentei hoterâri.    '

nară a Consiliului General al Municipiului


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ord București din data de 22.02.2018.B-dul.Regina Elisabeta nr,47, cod poștal 050013.^ fecior 5,

Y.z -

■; ' \ //

Șucurești^dmâpTaț tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro