Hotărârea nr. 114/2018

HOTARAREnr. 114 din 2018-02-22 CU PRIVIRE LA IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA INCHEIEREA INTELEGERII DE COOPERARE CU MUNICIPIUL NAZARET - IIIiT DIN STATUL ISRAELHOTĂRÂRE

cu privire la împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret - lllit din Statul Israel

Având în vedere expunerea de motive a Primaru rap ortul Direcției Afaceri Externe și Protocol nr. 333/15.02

ui General al Municipiului București și 2018;


Văzând raportul Comisiei pentru relații internați Dnale, cooperare și asociere cu alte f autorități publice nr. 8/21.02.2018 și raportul Comisiei juricice și de disciplină nr. 111/21.02.2018;

Externe nr. H 2-2/2426/13.11.2017 și Administrației Publice si Fondurilor


Luând în considerare Avizul Ministerului Afacerilo nr. și nr. și avizul Ministerului Dezvoltării Regionale,

Europene nr. 126572/31.10.2017;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 14/2018 privind acordarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cooperare cu Municipiul Nazaret - lllit din Statul Israel;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art

România bă lllit din StEtul Art

prevederii


1 Se împuternicește expres Consiliul Loca! al Sectoru ui hotărască cu privire la încheierea înțelegerii de cot Israel.

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bdcurfești, va aduce la îndeplinire


3 prezentei hotărâri.


al Municipiului București din


operare cu Municipiul Nazaret


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^V \ SECRETAR GENERAL Z"/' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Marian Orlando Culea ș    -    Georgiana Zamfir

Bucurfefeti, 22.02.2018 Nn 114’


B-dul.Regina Elisabeta nr.^A cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro