Hotărârea nr. 115/2018

HOTARAREnr. 115 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI GIULESTI SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 6, BUCURESTI IN PARCUL MARIN PREDA(1922-1980, SCRIITOR)Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2481714.02.2018 și al Direcției Cultură, Sport, Turism nr, 1049/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 8/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 112/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa Primăriei Sector 6 nr. 43742/01.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1572686/02.12.2017, la Direcția Patrimoniu sub nr. 16993/10.11.2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 251/26.10.2017;

-    Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 03/21.02.2018;

în conformitate cu prevederile:    .

-    art 2 lit. d), din Ordonanța Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu Imodificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republi ;ată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERALA HOTĂ


L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Giuiești aflat pe raza administrativ teritorială a sectorului 6 în Parcul Marin Preda (1922-1980, scriitor), identificat conform planului de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sector 6, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Oficiului Național al Registrului Comerțului, Oficiului de Cadastru și

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.    ”    


Pag 2


0

$

UKAS

maSmgxmni

001B-dul Regina Efeabetanr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tei. 021205.55.00

http:www.pmb.re

001

Anexa 1