Hotărârea nr. 116/2018

HOTARAREnr. 116 din 2018-02-22 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI FABRICII SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A SECTORULUI 6, BUCURESTI IN PARCUL TUDOR VLADIMIRESCU(1780-1821, CONDUCATORUL MISCARII DIN 1821)
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Parcului Fabricii situat pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, București în Parcul Tudor Vladimirescu (1780-1821, conducătorujmiscării din 1821)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2481/14.02.2018 și al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 1049/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 9/19.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 113/21.02.2018 din cadrul Consiliului Generat al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Adresa Primăriei Sector 6 nr. 43742/01.11.2017 înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1572686/02.12.2017, la Direcția Patrimoniu sub nr. 16993/10.11.2017;

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 251/26.10.2017;

; Avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr. 04/21.02.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 2 lit. d), din Ordonanța Guvernului nr. 63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind

atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și

A    5


Dompletările ulterioare;


privind


In temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001

administrația publică locală, republicată, cu modifi


Dările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIUlJ-UI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Fabricii aflat pe raza administrativ teritorială a sectorului 6 în Parcul Tudor Vladimirescu (1780-1821, conducătorul mișcării din 1821), identificat conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de către administrator conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Primăriei Sector 6, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Companiei Naționale

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.205.55.00

http:www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1* tf    '*^

". v
- -Ut^iE=î!Ut^ _2

| V_J ~f<- J?.îri:±72-i£l-s=j.'-- ’ --l^c


«=^ȚT7f«ftțF'r


! ~”y #r@k

□c"u* fLz£?

r—t1=3    1

1

3 Ittf_a SSfi

.J1.-


• -'iE


3334*^,

*liur

EU©

JfsdhL-d
£umraa r.

»;'-v5L

IJUU

PIOS

V

r*-zjv *OHțnsW Ji