Hotărârea nr. 117/2018

HOTARAREnr. 117 din 2018-02-22 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 A UNUI IMOBIL-TEREN IN VEDEREA PLANTARII DE STEJARI CU SPRIJINUL AMBASADEI REPUBLICII LITUANIA LA BUCURESTI COMPLETEAZA HCGMB NR. 584/2017Având în vedere expunerea de moți? Municipiului București și raportul de specialitate Direcției de Mediu nr. 1297/22.02.2018;

Luând în considerare adresa nr. 2366/A

Ținând seama de adresa nr. 6189/201 adoptată de Consiliul Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile art. 36 alii (3) din Legea nr. 215/2001 privind adminis completările ulterioare.

’e a consilierilor din cadrul Consiliului General al ;omun al Direcției Patrimoniu nr. 3058/22.02.2018 și al

’/2017 a Ministerului Apelor și Pădurilor;

8 a Primăriei Sectorului 4 și Hotărârea nr. 19/2018

i. (2) lit.c), art. 45 alin. (3) și art 81 alin. (2) lit. f), alin. rația publică locală, republicată, cu modificările și

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a imobilului - teren proprietatea municipiului București situat în str. Secerei nr. 112-116, sector 4, identificat conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Pe imobilul - teren prevăzut la art. 1 și terenurile ce fac obiectul Hotărârii C.G.M.B. nr. 584/20" 7, Consiliul Local al Sectorului 4 cu sprijinul Ambasadei Republicii Lituania la București va planta " 00 de stejari cu ocazia celebrării a 100 de ani de la restaurarea statului Lituania în anul 2018.

Art.3 Hotărârea C.G.M.B. nr. 584/2017 se va completa îi mod corespunzător celor menționate la art. 2.

A 1.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


PREȘEDINTE DE ȘEDI
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România Tel. 021205.55.00 http:www.pmb.ro

Anexa 1