Hotărârea nr. 118/2018

HOTARAREnr. 118 din 2018-03-01 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 01 MARTIE 2018
Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 01 martie 2018

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Văzând adresa domnului Culea Marian Orlando înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr; 801/6/27.02.2018 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1193/28.02.2018.

Conform prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier Circa Honorius Edward Adrian în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 01 martie 2018.

   Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General

al Municipiului București din data de 01.03.2018.

Honorius Edward


BucureșfîT01.03:201 Nr. 118NȚA,    N/K SECRETAR GENERAL

a y—MUNICIPIULUI bucurești,

Circ/    \    \\ Georgiana Zamfir


Anexa 12g-


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.”

Principalele atribuții ale președintelui de ședință sunt expres prevăzute la art.1O din O.G. nr.35/2002 aprobată prin Legea nr. 673/2002, cu modificări și completări. -    "

Ținând cont de prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările, ulterioare, se impune alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința de îndată din data de 01 martie 2018, întrucât președintele de ședință a C.GlM.B. în exercițiu, domnul Culea Marian Orlando, aduce la cunoștință că în perioada 27.02.2018 - 06.03.2018 nu poate participa la ședințele Consiliului General al Municipiului București, prin adresa înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 801/6/27.02.2018 și la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 1190/28.02.2018.

I    I    I    .

SECRETAR GENERAL . al Municipiului București

Georgiana ZAMFIR

B-dJ Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021.305.55.00    . -    . .

http:www.pmb.ra    -2-    -